Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213

2

3 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter nå blikket framover mot de neste 1 årene. Det er fortsatt viktig å tenke langsiktig, men samtidig skal vi i pensjonskassen hvert eneste år oppnå resultater i tråd med de forventninger vår sponsor, Trondheim kommune, og våre øvrige kunder har. Det totale resultatet for 213 ble så godt at vi fikk fullført oppreserveringen som Finanstilsynet har pålagt pensjonsinnretningene for å møte utfordringene med forlenget levetid i befolkningen. Dette er vi svært godt fornøyd med. Det betyr at vi ved utgangen av neste år igjen vil være i en situasjon der overskudd kan tilføres kundenes premiefond. Samtlige delresultater, dvs. både finans-, risiko- og administrasjonsresultat, ble positive. Finansresultatet ble omtrent som i 212. Resultatet av vår forsikringsvirksomhet, det såkalte risikoresultatet, ble meget godt i 213, og gir et stort og viktig bidrag til totalresultatet. Et så godt risikoresultat gjenspeiler at vi har god kontroll på forsikringsvirksomheten vår, og med styrkede tariffer er det også grunn til å tro at fremtidige risikoresultater vil være positive. Dersom kommunen lykkes i sitt positive og viktige arbeid med å redusere sykefravær og uførhet vil dette også være med på å øke sannsynligheten for gode risikoresultat i årene som kommer. Vår evne til å levere god avkastning også i framtida ble vesentlig styrket da vi på slutten av året fikk tilført ca. 286 millioner kroner i ny egenkapital fra Trondheim kommune. Vi er svært takknemlige for kommunens støtte i form av denne kapitaltilførselen. Det viser at vår sponsor har tro på oss, og at en vil satse på egen pensjonskasse også i årene som kommer, i likhet med mange andre storkommuner. Egenkapitaltilførselen fra kommunen kom som nevnt på slutten av året, og for sent til å ha noen nevneverdig effekt på årets finansresultat. En direkte sammenligning av finansresultatene med andre pensjonsleverandører for 213 vil derfor ikke gi et riktig bilde av vår kapitalforvaltning. De aller fleste pensjonskasser og livselskaper har hatt vesentlig større egenkapital enn TKP, noe som igjen har gjort dem i stand til å generere store buffere i perioder med oppgang i aksjemarkedene. God bufferkapital gjør en pensjonskasse i stand til å ligge med høyere aksjeandeler i porteføljen, uten at en går på akkord med kravene til moderat risiko og forsvarlighet i forvaltningen. Med den kapitaltilførselen vi nå har fått vil også vår pensjonskasse få vesentlig bedre muligheter til gradvis å bygge egne buffere i framtida, og vi forventer derfor finansresultater på linje med andre pensjonskasser med tilsvarende risikoevne i årene fremover. Men vi vil understreke ordet gradvis. Selv etter den store kapitaltilførselen er det viktig at vi utviser varsomhet i vår forvaltning. Vi vil etterstrebe å øke risikoen og aksjeandelen i perioder der aksjer er lavt priset, og tilsvarende redusere risikoen når aksjer er høyt priset. En slik offensiv tilnærming krever at en har et langsiktig perspektiv og en god porsjon tålmodighet. Vår risikoeksponering målt i bufferkapitalutnyttelse i Finanstilsynets stresstester har vært på samme nivå som for de fleste sammenlignbare pensjonskasser, og vi har i de fleste aktivaklasser en avkastning fullt på høyde med andre. Vårt strategiske hovedmål har vært å beskytte den egenkapitalen vi har hatt, helt i tråd med det vi har oppfattet at også Trondheim kommune har vært opptatt av. Styret er som nevnt opptatt av at kapitalforvaltningen skal være preget av en moderat risikoprofil også etter at ny egenkapital er tilført, selv om dette kan gi en lavere avkastning. Styret har merket seg at dette synet også deles av hovedsponsor.

4 Pensjonskassen har opprettholdt sitt høye servicenivå. Vi forbedrer stadig våre nettsider, og vil ta ytterligere steg i moderniseringen de nærmeste årene. Det tette samarbeidet med kommunen og andre kunder er også videreført. Vi brukes som foredragsholdere i mange sammenhenger, og vi anser det som svært gledelig at vi også inviteres til å delta i prosjektgrupper der viktige problemstillinger som sykefravær, uførhet og tidligpensjonering står på dagsorden. Det viser at kommunen anser oss som et personalpolitisk verktøy, og at en utnytter de mange fordelene det gir å ha egen pensjonskasse med lokal og kompetent bemanning. Styret og administrasjonen i TKP takker Trondheim kommune og alle andre kunder og samarbeidspartnere for et enestående godt samarbeid og for den tilliten som har vært vist også i 213. Vi vil gjøre vårt ytterste for å vise oss denne tilliten verdig også i årene som kommer. Lars Tvete Styreleder Helge Rudi Administrerende direktør

5 Årsberetning for 213 Innledning Styret i Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) har, i samsvar med den myndighet som er tillagt styret i henhold til vedtektene, fastsatt pensjonskassens regnskap for år 213, slik det fremgår senere i årsrapporten. Denne første del av årsrapporten, årsberetningen, inneholder den redegjørelsen som styret og daglig leder etter regnskapsloven er pliktig til å gi sammen med årsregnskapet. Årsberetningen gir opplysninger og forklaringer som supplement til årsregnskapet, for dermed å legge grunnlaget for best mulig å kunne bedømme virksomhetens økonomiske stilling. Regnskapet og årsberetningen legges frem til orientering for Trondheim bystyre og de øvrige arbeidsgiverne, de såkalte konsernenhetene, som er tilknyttet pensjonskassen. Virksomheten Trondheim kommunale pensjonskasse ble etablert i TKPs formål er å yte tjenestepensjon til medlemmene og deres etterlatte. Aktive medlemmer er mer enn 12.7 ansatte i Trondheim kommune og 18 såkalte konsernenheter, dvs. virksomheter eiet av, eller med nær tilknytning til kommunen. Om lag 6.7 personer får månedlig utbetalt pensjon fra TKP. TKP er en selvstendig juridisk enhet, og virksomheten er forankret i det samme lov- og forskriftsverk som gjelder for livsforsikringsbransjen. Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens midler, og pensjonskassen hefter ikke for kommunens forpliktelser. Imidlertid utnevnes fire av seks styremedlemmer av Trondheim bystyre. De to øvrige styremedlemmer oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner. Med utgangspunkt i det generelle rammeverket for pensjonskasser, samt de økonomiske og organisatoriske vilkår som er spesielle for TKP, er pensjonskassens overordnede mål å forvalte og finansiere utbetalingene til nåværende og fremtidige pensjonister på en slik måte at behovet for tilskudd til pensjonsordningen fra arbeidsgiverne blir lavest mulig. Virkemidlene TKP har for å nå hovedmålet, er god avkastning på den kapitalen pensjonskassen har til forvaltning, samt en effektiv drift av virksomheten. Pensjonsløftet kommunen og de øvrige arbeidsgiverne gir sine ansatte skal innfris over en lang periode, men samtidig skal kortsiktige dekningskrav oppfylles. Ved forvaltningen av pensjonskassens kapital må begge hensyn søkes ivaretatt innen rammen av forsvarlig sikkerhet og risikospredning. TKP har videre som mål å yte god service til medlemmer og arbeidsgivere. Det innebærer at det skal gis god informasjon om rettigheter og plikter, og at pensjoner utbetales til rett person med riktig beløp til rett tid. Den tjenestepensjonsordningen som TKP forvalter og administrerer, er fastlagt i hovedtariffavtalen i kommunesektoren. Ordningen er en såkalt ytelsesbasert bruttoordning, idet den garanterer pensjon på 66 % av sluttlønn ved pensjonsalder for de som er født i 1958 og tidligere, om full opptjening på minimum 3 år er nådd. Fra denne bruttopensjonen blir det foretatt fradrag for eventuelle ytelser fra folketrygden (samordning). 1

6 Redegjørelse for årsregnskapet REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Hovedtrekk TKP har oppnådd et tilfredsstillende regnskapsmessig resultat i 213. Dette skyldes et godt Hovedtrekk risikoresultat i tillegg til det realiserte renteresultatet. I tillegg gir administrasjonsresultatet og TKP avkastning har oppnådd på selskapsporteføljen et tilfredsstillende regnskapsmessig positive bidrag. resultat Renteresultatet i 213. Dette til fordeling, skyldes et etter godt avsetning risikoresultat til i tillegg kursreguleringsfond til det realiserte renteresultatet. med 114,2 mill. I tillegg kr., utgjør gir administrasjonsresultatet 5,4 mill. kr. TKP har og søkt avkastning om at hele på rente- og risikoresultatet i 213 kan anvendes til oppreservering pga. framtidig overgang til nytt dødelighetsgrunnlag. Således er det i årsregnskapet foretatt en ekstra avsetning til premiereserve til med oppreservering 95,9 mill. pga. kr. framtidig I tillegg overgang det til nytt søkt dødelighetsgrunnlag. til Finanstilsynet Således om å er foreta det i årsregnskapet overføring fra foretatt risikoutjevningsfond en ekstra avsetning med til premiereserve 87,9 mill. kr. med for å 95,9 fullfinansiere mill. kr. I tillegg oppreserveringen er det søkt til til Finanstilsynet ny premietariff om som trer i kraft fra selskapsporteføljen positive bidrag. Renteresultatet til fordeling, etter avsetning til kursreguleringsfond med 114,2 mill. kr., utgjør 5,4 mill. kr. TKP har søkt om at hele rente- og risikoresultatet i 213 kan anvendes å foreta overføring fra risikoutjevningsfond med 87,9 mill. kr. for å fullfinansiere oppreserveringen til ny premietariff som trer i kraft fra Som et resultat av årets drift er den reelle bufferkapitalen i TKP styrket ved økning av Som kursreguleringsfondet et resultat av årets drift med er den 114,2 reelle mill. bufferkapitalen kr., og ved økning i TKP av styrket opptjent ved økning egenkapital av kursreguleringsfondet med 37,5 mill. med kr. 114,2 Imidlertid mill. kr., er og risikoutjevningsfondet ved økning av opptjent redusert egenkapital med med 87,937,5 mill. mill. kr slik kr. Imidlertid at den samlede er opptjente risikoutjevningsfondet egenkapitalen er redusert redusert med med 5,3 87,9 mill. kr. slik at den samlede opptjente egenkapitalen er redusert med 5,3 mill. kr. Hovedtallene Hovedtallene i TKPs i TKPs resultat resultat for 213 for 213 (mill. kr.): (mill. kr.): Resultatelementene Renteresultat: Verdijustert avkastning 39,6 Garantert rente -226, Verdijustert renteresultat 164,6 Avsetning til kursreguleringsfond -114,2 Realisert renteresultat 5,4 Risikoresultat Administrasjonsresultat Rentegarantipremie Ekstra avsetning til premiereserve Premiereserve Egenkapital Sum 5,4 45,5 5,4 45,5 7,5 9,8-87,9 7,5 9,8-87,9 Resultat av teknisk regnskap før fordeling 95,9-7,5 25,4 Fordeling av risikoresultat: Ekstra premiereserveavsetning Fordeling av renteresultat: Ekstra premiereserveavsetning Ikke-teknisk regnskap: Avkastning selskapsporteføljen Annet -45,5-5,4-45,5-5,4 22,7 22,7-2,5-2,5 Resultat, -5,3-5,3 Premieinntekter Tilskudd Tilskudd eller eller premie premie utgjør utgjør normalt normalt den største den største løpende løpende inntekten inntekten i TKP. i Hvordan TKP. Hvordan premiesatsen premiesatsen settes ved settes forhåndsutskrivningen, ved forhåndsutskrivningen, vil påvirke risikoresultatet. vil påvirke Premienivået risikoresultatet. bestemmes Premienivået i hovedsak bestemmes av tre forhold; i forsikringsmessig hovedsak av tre risiko forhold; i medlemsbestanden, forsikringsmessig grunnlagsrente risiko i medlemsbestanden, og årlige reguleringskostnader grunnlagsrente som og følge årlige av reguleringskostnader lønnsvekst og økning i som folketrygdens følge av grunnbeløp. lønnsvekst og I tillegg økning kommer i folketrygdens mindre påslag grunnbeløp. knyttet til I særtrekk tillegg ved pensjonsordningen, samt administrasjonskostnader. Sistnevnte element inngår i delresultatet som benevnes administrasjonsresultat. Finanstilsynet fastsatte grunnlagsrenten for ny opptjening til 2,5 % fra 2

7 etter en grunnlagsrente på 3, % slik at den gjennomsnittlige grunnlagsrenten for hele bestanden i 213 ble 2,93 %. Arbeidstakernes andel av premien kan maksimalt utgjøre 2 % av pensjonsgrunnlaget, som er og fastlønnen. med Det på øvrige grunn premiebehovet av det vedvarende må lave dekkes rentenivået. av arbeidsgiver. Tidligere opptjening Den forhåndsutskrevne er beregnet etter en grunnlagsrente premien, som på avregnes 3, % slik løpende at den gjennomsnittlige året, har grunnlagsrenten i 213 vært på 11,1 for hele % bestanden av pensjonsgrunnlaget, i 213 ble 2,93 %. hvorav altså 2 prosentpoeng dekkes ved trekk i ansattes lønn. Denne satsen inkluderer alle Arbeidstakernes andel av premien kan maksimalt utgjøre 2 % av pensjonsgrunnlaget, som er fastlønnen. Det premieelementer utenom årets reguleringskostnader, hovedsakelig netto normalpremie på 9, %, øvrige premiebehovet må dekkes av arbeidsgiver. Den forhåndsutskrevne premien, som avregnes løpende samt tilskudd til ikke-forsikringsbare ytelser og dekning av administrasjonskostnader med til gjennom året, har i 213 vært på 11,1 % av pensjonsgrunnlaget, hvorav altså 2 prosentpoeng dekkes ved sammen 2,1 %. Det er foretatt en etterberegning av faktiske kostnader til ikke-forsikringsbare trekk i ansattes lønn. Denne satsen inkluderer alle premieelementer utenom årets reguleringskostnader, ytelser (bruttogaranti m.v.) som i 213 innebærer en reduksjon av den forhåndsutskrevne premien hovedsakelig netto normalpremie på 9, %, samt tilskudd til ikke-forsikringsbare ytelser og dekning med,41 %. av administrasjonskostnader med til sammen 2,1 %. Det er foretatt en etterberegning av faktiske kostnader til ikke-forsikringsbare ytelser (bruttogaranti m.v.) som i 213 innebærer en reduksjon av den I tillegg kommer reguleringspremien, som også i 213 er beregnet basert på faktisk observert forhåndsutskrevne premien med,41 %. lønnsvekst i medlemsbestanden, samt refusjoner for faktiske utbetalinger til AFP og I bevilgningspensjoner. tillegg kommer reguleringspremien, Reguleringspremien som også i og 213 refusjoner er beregnet for basert AFP på kan faktisk omregnes observert til å lønnsvekst utgjøre i henholdsvis medlemsbestanden, 5,2 % og samt 1,6 refusjoner % av pensjonsgrunnlaget for faktiske utbetalinger selv om til beregningsgrunnlaget AFP og bevilgningspensjoner. er henholdsvis Reguleringspremien premiereserven og og utbetalt refusjoner AFP-pensjon. for kan Den omregnes samlede til arbeidsgiverpremien å utgjøre henholdsvis for 5,2213 % og har 1,6 således % av pensjonsgrunnlaget vært på 15,5 % av selv pensjonsgrunnlaget, om beregningsgrunnlaget mot 2,1 er henholdsvis % året før. premiereserven Arbeidsgivers og totale utbetalt tilskudd AFP-pensjon. til Den premien samlede er ca. arbeidsgiverpremien 15,4 % lavere enn for i har således vært på 15,5 % av pensjonsgrunnlaget, mot 2,1 % året før. Arbeidsgivers totale tilskudd til premien er ca. 15,4 % lavere enn i 212. Økningen i lønnsnivå og antall medlemmer av pensjonsordningen gir en stigning i Økningen i lønnsnivå og antall medlemmer av pensjonsordningen gir en stigning i arbeidstakernes trukne arbeidstakernes trukne premie på 9, % fra 212. premie på 9, % fra 212. Totale premieinntekter ble ble betydelig betydelig lavere lavere i 213 i 213 enn i enn 212. i 212. Dette Dette skyldes skyldes hovedsaklig hovedsaklig lavere lavere reguleringspremie. I I forfalte forfalte brutto brutto premier premier inngår inngår således: således: (1 KR) Arbeidsgivernes tilskudd: Normalpremie fratrukket arbeidstakerandel Avregning av ikke-forsikringsbare ytelser Reguleringspremie Refusjoner for AFP og bevilgningspensjoner Rentegarantipremie Arbeidstakernes medlemsinnskudd (9,1 %) (-,41%) (2, %) (9,1 %) (-,45 %) (2, %) Sum regnskapsført premie Arbeidsgivertilskudd dekket av premiefond Endring i ikke betalt premie i året Sum faktisk innbetalt premie Pensjonsytelser De formene for pensjon for medlemmene i TKP som er vedtektsfestet og forsikret, er alders- og uførepensjon, samt ektefelle- og barnepensjon. Ordningen med avtalefestet førtidspensjon (AFP) er ikke en forsikringsbar ytelse, og arbeidsgiverne refunderer de faktiske kostnadene løpende. Ved utgangen av 213 løper det totalt pensjoner i TKP, dvs. en økning på 268 fra året før. Gruppen alderspensjonister inkl. AFP har økt med 188, mens antallet uførepensjonerte har en økning på 59. Året før økte antall med uførepensjon til sammenligning med 96. Antallet med ektefelle- eller barnepensjon har økt med 21. 3

8 Brutto utbetalte pensjoner før mottatte refusjoner utgjør i overkant av 374 mill. kr. i 213. Etter refusjoner fra andre pensjonsinnretninger og arbeidsgiverne, kommer netto forsikringsytelser på omlag 29 mill. kr. Økningen fra 212 i de pensjonene som bæres av TKP er på 7,9 %, som er høyere enn veksten året før (5,5 %). For de enkelte pensjonsartene er den årlige økningen i ytelsene for alders- og uførepensjoner henholdsvis 7,3 % og 12,8 %. Tendensen for alderspensjon har vært slik i noen år, og i tillegg til den generelle økningen i sluttlønn ved pensjonering, slår forhold som høyere levealder, at flere har hatt mulighet til full opptjening i pensjonsordningen, og dårligere relativ dekning fra folketrygden, igjennom. Utbetalingene til uførepensjoner viser også betydelig økning. Reguleringen av uførepensjoner var 3,8 % i 213 mot 3,67 % i 212 (lik endringen i grunnbeløpet G), og reguleringen av alderspensjoner var 3,2 % mot 2,89 % i 212 (lik endringen i G,75 %). Uttak av førtidspensjoner (AFP år) for medlemmene i TKP utgjør 23, mill. kr., og er en reduksjon på 5,6 % fra 212. TKP er i en netto fordringsposisjon i forhold til overføringsavtalen mellom offentlige pensjonsordninger. Det betyr at TKP i de fleste tilfellene er siste ledd for de medlemmene som har hatt opptjening i andre offentlige stillinger utenom Trondheim kommune. Som sådan må TKP igangsette pensjonene, og det oppstår refusjonskrav, som netto i TKPs favør utgjorde 5,5 mill. kr. i 213. Pensjonsforpliktelser og avsetning til premiereserve Årets pliktige avsetning til ordinær premiereserve bestemmes av veksten i pensjonsrettighetene medlemmene opparbeider seg (forpliktelser for TKP). Pensjonsforpliktelsene blir påvirket av en rekke forhold. Antall medlemmer i de ulike kategoriene og gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag/ lønnsnivå er viktigst, men også sammensetningen av medlemsbestanden (alders-, kjønns- og yrkesfordeling og helsetilstand) innvirker i sterk grad. Og etter at pensjonene er igangsatt, eller oppsatt, reguleres de automatisk i takt med utviklingen i folketrygdens grunnbeløp eller grunnbeløpet,75 %, og reguleringen varierer fra år til år. Av aktuars forsikringstekniske beregninger pr fremgår det at TKP har pensjonsforpliktelser på 7.65 mill. kr. inkl. administrasjonsreserve. Dette er en økning på 7, % fra året før. For å holde tritt med utviklingen i forpliktelsene, er det over teknisk regnskap for 213 foretatt en ordinær avsetning til premiereserven med 51,2 mill. kr. Premiereserven er også pr formelt avsatt i samsvar med det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget K25 med sikkerhetsmarginer i henhold til Finanstilsynets minstekrav. Dette beregningsgrunnlaget er ikke lenger tilstrekkelig i lys av observert og forventet utvikling i levetid og er per 1. januar 214 erstattet av K213, et nytt og sterkere dødelighetsgrunnlag fastsatt av Finanstilsynet med utgangspunkt i en utredning fra Finans Norge. Samtidig iverksettes levealdersjustering av alderspensjonsytelsene i samsvar med lov og tariffavtale, noe som isolert sett bidrar til lavere avsetningskrav. Gjennom overskuddsdisponering i 212 og 213 innenfor rammer som er akseptert av Finanstilsynet, samt overføring fra risikoutjevningsfondet på 87,9 mill. kr., har pensjonskassen fulle reserver i henhold til K213 pr. overgangen til det nye beregningsgrunnlaget. Den samlede pensjonsforpliktelsen basert på K213 inkl. administrasjonsreserven er mill. kr. pr

9 Risikoresultat Risikoresultatet skal vise om pensjonskassen utvikler seg forsikringsmessig som forventet. Dette delresultatet viser om premiene som er skrevet ut, sammen med den forutsatte kapitalavkastning på minst 2,93 % p.a., er tilstrekkelig til å dekke den faktiske risikoen, som kommer til uttrykk i årets utbetaling til pensjoner og utviklingen i de fremtidige forsikringsforpliktelsene. Disse elementene utgjør sentrale deler i teknisk regnskap. Risikoresultatet i 213 utgjør 45,5 mill. kr., og er i sin helhet avsatt som ekstra premiereserve. Renteresultat Renteresultatet viser om forvaltningen av kundemidlene svarer til de kravene som ligger i forsikringskontrakten om en bokført kapitalavkastning på minimum 2,93 % p.a. En slik avkastning må til for å gi balanse i renteresultatet, og derfor dannes det et overskudd i renteresultatet først om avkastningen blir bedre enn 2,93 %. Realisert renteresultat i 213 utgjør 5,4 mill. kr., og er i sin helhet avsatt som ekstra premiereserve. Premiefond Det gjensto omlag 9 mill. kr. av fondet ved utgangen av 212, og 3 mill. kr. er benyttet til å dekke premie i løpet av 213. Etter overførsel til premiefondet med ca. 18 mill. kr. i 213 utgjør premiefondet ved utgangen av 213 omlag 24 mill. kr. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra drift av pensjonsvirksomheten utgjorde 368 mill. kr. I tillegg har Trondheim kommune tilført 286,5 mill. kr. i kjernekapitalinnskudd i form av eiendom (tingsinnskudd), dvs. uten kontanteffekt. Imidlertid utgjorde kontantstrømmene fra finansielle eiendeler -53 mill. kr., slik at bankinnskudd ble redusert fra 465 mill. kr. til 33 mill. kr. ved utgangen av året. Tilførsel av egenkapital Trondheim bystyre besluttet i møte å styrke kjernekapitalen i Trondheim kommunale pensjonskasse med 286,5 mill. kr ved at flere eiendommer ble overført pensjonskassen som et tingsinnskudd. Økningen i egenkapitalen i form av overført eiendom er godkjent av Finanstilsynet i brev av Eiendommene leies ut til Trondheim kommune på en 5 års leieavtale. Trondheim kommune har tilbakekjøpsrett til en avtalt pris, og verdiutviklingen på denne eiendomsporteføljen vil preges av dette. Kapitalforvaltning TKPs verdijusterte kapitalavkastning for 213 ble 4,82 %, som er,3 %-poeng lavere enn i 212. Etter avsetning til kursreguleringsfond med 114 mill. kr. utgjør den bokførte kapitalavkastning 3,36 %. Hovedårsaken til den verdijusterte kapitalavkastning er den høye andelen rentebærende plasseringer som ga en gjennomsnittlig avkastning på 3,3 %. For øvrig har god avkastning på norske og internasjonale aksjer (snitt avkastning på 2,7 %), god avkastning på eiendom (+1,7 %) og alternative investeringer (+18,1 %) i sum gitt en tilfredsstillende verdijustert avkastning i 213. Pga. lite bufferkapital var i gjennomsnitt 5

10 9-1 % av våre aktiva plassert med aksjeeksponering gjennom året. Ca. 21 % av TKPs eiendeler er nå plassert i hold-til-forfall-obligasjoner. Valg av overordnet strategi, spesielt fordelingen mellom rentepapirer og aksjer, som igjen i stor grad må avledes av bufferkapitalsituasjonen og risikoevne, vil normalt være avgjørende for avkastningsresultatene sett over en lengre periode. Det er styrets oppfatning at resultatet i 213 er tilfredsstillende, særlig sett i lys av de nevnte markeds- og rammebetingelser. Fremtidige investeringer i aksjer vil bli fulgt tett opp av både styret og administrasjonen. TKPs strategi for kapitalforvaltningen og det interne regelverket for å håndtere ulike typer risikoer mv. er utledet av overordnet lovverk og spesifikke formelle dekningsregler. Innen disse rammene er kapitalforvaltningen i TKP styrt av målet om å finansiere mest mulig av pensjonsordningens kostnader med avkastning av fondskapitalen, for slik å gjøre behovet for tilskudd fra arbeidsgiverne minst mulig. Finansiell risiko Den finansielle risiko i pensjonskassen er i hovedtrekk knyttet til evnen til å innfri den årlige avkastningsgarantien. Dette stiller krav til hvordan kapitalen investeres i ulike verdipapirer og andre eiendeler, og hvordan pensjonskassen utøver sin risikostyring. Sammensetningen av de finansielle eiendelene følger av pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi. Denne strategien etablerer retningslinjer for sammensetningen av finansielle eiendeler gjennom prinsipper og rammer for pensjonskassens risikostyring. Målet med risikostyringen er å opprettholde en god risikobærende evne og fortløpende avpasse den finansielle risiko til pensjonskassens soliditet. Sett i lys av at pensjonskassen følger en moderat risikoprofil, og med de gitte markeds- og rammebetingelser, har pensjonskassen hittil skapt god avkastning. TKPs styre gjennomgår jevnlig strategien for kapitalforvaltningen. De interne rammer og retningslinjer omfatter fordeling på aktivaklasser og sektorer, med sikte på en hensiktsmessig spredning. De hovedtypene av verdipapirer, aktivaklasser, som kan være aktuelle å plassere TKPs kapital i, er i varierende grad og på ulike tidspunkter av konjunkturforløp, utsatt for finansiell risiko. Strategien søker å utnytte at aktivaklassene normalt svinger i utakt, slik at det kan oppnås høyere totalavkastning til lavest mulig risiko. Lange statsobligasjoner har historisk fungert godt både for å oppnå en god løpende avkastning, så vel som sikring mot aksjefall. Lange statsrenter synker vanligvis når aksjekursene faller, noe som gir kursgevinst. Lange renter er fortsatt på relativt lave nivå. Dermed er statsobligasjoner mindre egnet som bidragsyter til å oppnå rentegarantien. Potensialet for substansielle rentefall fra dagens nivå ved eventuelle fall i aksjekursene er etter vår vurdering også lavere enn normalt, noe som reduserer en del av diversifiseringseffekten statsobligasjoner historisk har hatt. Isolert sett medfører dette at man må redusere aksjeandelen for å holde det samlede risikonivået likt. Spesielt viktig for TKP er den markedsrisiko vi eksponerer oss for. Markedsrisiko er knyttet til risikoen for at pensjonskassens verdier reduseres som følge av en uventet og ugunstig markedsbevegelse. Etter innføring av ny forsikringslov er TKPs selskapsmidler og kundemidler splittet selv om midlene er under felles forvaltning. Kapitalforvaltningsstrategien og derigjennom markedsrisikoen er tilpasset den risikotoleransen TKP har. Effekten av sikringstiltak reduserer sannsynligheten for lav avkastning. Evnen til å ta større risiko avhenger av bufferkapital til å møte de kraftigere svingningene, som normalt også inntreffer i markeder og aktivaklasser med noe høyere risiko. TKP gjennomfører stresstester i samsvar med anbefaling fra Finanstilsynet. Stresstest II basert på bokførte verdier viser en bufferkapitalutnyttelse på 62 % ved utgangen av 213. Ved utgangen av 212 var bufferkapitalutnyttelsen 71 %. Årsaken til redusert bufferkapitalutnyttelse i løpet av 213 er relativt større økning i bufferkapitalen enn økningen i tapspotensial. TKPs evne til å tåle fall i verdipapirmarkedet er dermed styrket i løpet av året. 6

11 bufferkapitalutnyttelsen 71 %. Årsaken til redusert bufferkapitalutnyttelse i løpet av 213 er relativt større økning i bufferkapitalen enn økningen i tapspotensial. TKPs evne til å tåle fall i verdipapirmarkedet er dermed styrket i løpet av året. Avveiningen Avveiningen mellom mellom behovet behovet for meravkastning, for formell risikoevne/bufferkapital, jevnlige jevnlige stresstester og stresstester tolkning og tolkning av økonomiske av økonomiske utsikter, utsikter, har resultert har i resultert følgende i følgende fordeling fordeling på aktivaklasser på aktivaklasser av TKPs kapital ved av TKPs utgangen kapital ved av de utgangen to siste årene: av de to siste årene: Aktivaklasse Bankinnskudd Norske obligasjoner/sertifikater - omløp Norske obligasjoner hold-til-forfall Norske aksjefond Internasjonale aksjefond Fast eiendom og eiendomsselskaper Alternative investeringer (Private Equity) 3 % 55 % 21 % 3 % 8 % 9 % 1 % 6 % 63 % 21 % 2 % 3 % 4 % 1 % Totalt 1 % 1 % TKPs etiske TKPs retningslinjer etiske retningslinjer for kapitalforvaltningen kapitalforvaltningen er lagt er opp lagt etter opp samme etter samme prinsipper prinsipper som gjelder som gjelder for for Statens Statens pensjonsfond. Administrasjonsresultat Administrasjonsresultatet avhenger av inntektene som skriver seg fra spesielle elementer i Administrasjonsresultat totalpremien, og om disse er satt ut fra et riktig forventet nivå på pensjonskassens kostnader. For 213 er det Administrasjonsresultatet forutsatt at,8 % - poeng avhenger totalpremien av inntektene skal som dekke skriver finans- seg fra og spesielle forsikringsrelaterte elementer i totalpremien, administrasjonskostnader, og om disse satt ut samt fra et vedlikehold riktig forventet av administrasjonsreserven. nivå på pensjonskassens kostnader. Siden sistnevnte For 213 er ikke det forutsatt at,8 % - poeng av totalpremien skal dekke finans- og forsikringsrelaterte administrasjonskostnader, samt vedlikehold av administrasjonsreserven. Siden sistnevnte ikke lenger er pliktig avsetning, og årets faktiske kostnader til forvaltning og administrasjon ligger omtrent på det nivå som respektive premieandel tilsvarer, dannes det et positivt administrasjonsresultat på 7,5 mill. kr. TKPs totale administrasjons- og driftskostnader er på 22,5 mill. kr. i 213. Dette utgjør,24 % av total forvaltningskapital ved siste årsskifte. Kostnadsnivået er fortsatt relativt lavt sammenlignet med andre pensjonskasser og livsforsikringsselskaper. Ansvarlig kapital, og disponering av årets resultat Rammevilkårene for kommunale pensjonskasser innebærer krav om et bestemt minstenivå på ansvarlig kapital, og kravet er det samme som for øvrige aktører innen forsikrings- og finansbransjen, dvs. 8 % av risikovektet balanse. Kjernekapitalen utgjør 716 mill. kr. av en risikovektet balanse på mill. kr., slik at kjernekapitaldekningen er 17,1 % pr Solvensmargindekningen (dvs. solvensmarginkapitalen på 914 mill. kr. i forhold til solvensmarginkravet på 328 mill. kr.) utgjør 279 %, dvs. god margin til minimumskravet på 1 %. For å fullfinansiere oppreserveringen til K213 er det foretatt en ekstra avsetning til premiereserven med 87,871 mill. kr utover årets rente- og risikoresultat som har medført at årets resultat utgjør -5,265 mill. kr. Underskuddet er finansiert ved overførsel fra risikoutjevningsfondet med 87,871 mill. kr slik at total overførsel til annen opptjent egenkapital utgjør 37,66 mill. kr., hvor avsetning til urealiserte gevinster på verdipapirer inngår med 11,277 mill. kr. Styret anser at grunnlaget for fortsatt drift av TKP utvilsomt er til stede. Dette er derfor lagt til grunn for det regnskapet som er avlagt. 7

12 Fremtidsutsikter Styret mener TKP leverer tilfredsstillende resultater innenfor rådende rammer og markedsforhold, og ser positivt på selskapets vekst og utvikling det neste året. Ved avleggelsen av regnskapet for 213 har styret hatt fokus på å styrke pensjonskassens bufferkapital. Styret vurderer pensjonskassens risikobærende evne til å være tilstrekkelig til å forvalte pensjonskassens midler innenfor den vedtatte strategi, og vil fortsatt ha fokus på styrking av soliditet og et nøkternt forhold til løpende risiko på forvaltningssiden. Styret er fornøyd med at TKP yter sine kunder et kvalitativt godt tilbud, og at administrasjonen kontinuerlig arbeider med dette som mål. Sponsors styrking av egenkapitalen høsten 213 vil bedre pensjonskassens risikobærende evne, og derigjennom mulighetene til å skape god avkastning i framtida. Styret er opptatt av at kapitalforvaltningen skal være preget av en moderat risikoprofil også etter at ny egenkapital er tilført, selv om dette kan gi en lavere avkastning. Styret har merket seg at dette synet også deles av hovedsponsor. Aktivasammensetningen, og spesielt aksjeeksponeringen, må til enhver tid være innrettet slik at en både får god avkastning i stigende aksjemarkeder og samtidig har tilstrekkelig sikkerhetsmargin til å tåle betydelige fall i aksjekursene. Opplysninger om miljø med videre TKP har 12 fast ansatte medarbeidere, hvorav 1 har arbeidet deltid og 1 har vært i permisjon en del av året. Antall årsverk ved utgangen av 213 er 11,6. Av 12 ansatte er 5 menn (42 %). I TKPs styre for 4-årsperioden (4 medlemmer oppnevnt av Trondheim bystyre og 2 av ansattes organisasjoner), er kvinneandelen på 33 %. Det er funnet hensiktsmessig at TKP i stor grad følger kommunens personalpolitiske retningslinjer, og TKP fremmer likestilling mellom kjønnene ved å følge opp disse i fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår, rekruttering og personalplanlegging og kompetanseutvikling. TKP er medlem av Kommunenes Sentralforbunds arbeidsgivervirksomhet for bedrifter. Sykefraværet i 213 har i alt vært på 56 dager, tilsvarende ca. 2,2 % av total arbeidstid, mot 2,4 % i 212. Det har i 213 ikke vært skader eller ulykker av noen art på arbeidsplassen. TKP leier kontorlokaler av god standard, og kontormiljø, utstyr og hjelpemidler er for øvrig moderne. Brann- og katastrofeberedskap er etablert. Som rent kontorbasert virksomhet forurenser TKP ikke det ytre miljøet. TKPs opplegg for internkontroll innebærer årlig kartlegging av risikoforhold, og ut fra dette legges det opp relevante tiltak og rutiner for de ulike områdene, hva gjelder kvalitetssikring, beredskap og katastrofeplaner mv. TKP har avtale om aktuartjeneste med KLP Forsikringsservice AS, Oslo, og med KPMG AS som revisor. TKP er medlem av Pensjonskasseforeningen. 8

13 Trondheim,

14 Resultatregnskap (1 kr) Note TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier (184) (172) Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 2.1. Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak mv Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer (34 454) 1 Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter 5. Pensjoner mv Utbetalte pensjoner mv Brutto ( ) (326 61) 5.2. Endring i erstatningsavsetninger Brutto (11 1) (1 928) Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre (11 276) (2 954) Sum pensjoner mv. (37 649) ( ) 8 6. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 6.1. Endring i premiereserve: (Til)/fra premiereserve, brutto (69 379) ( ) Endring i gjenforsikringsandel av premiereserven Endring i tilleggsavsetninger (3 627) Endring i kursreguleringsfond ( ) (44 98) 6.4. Endring i premiefond (223) (278) Overføring av tilleggsavsetninger fra andre Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser (84 289) ( ) 8. Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser 1

15 11,12 9. Forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltningskostnader (4 42) (4 762) Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (18 243) (15 34) 15 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader (22 285) (2 12) 1. Andre forsikringsrelaterte kostnader Forsikringsrelaterte rentekostnader (577) (82) 11. Resultat av teknisk regnskap (7 533) IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak mv Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer 726 (1 756) 1 Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 11, Forvaltningskostnader (235) (243) Andre kostnader (formuesskatt) (2 23) (544) Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen (2 465) (787) 15. Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnader (5 265) Skattekostnader 18. Resultat før andre resultatkomponenter (5 265) TOTALRESULTAT (5 265) Disponering: Fra (til) risikoutjevningsfond Til opptjent egenkapital (26 329) (3 212) Til opptjent egenkapital - urealiserte kursgevinster på (11 277) (2 336) verdipapirer Sum disponeringer (32 547) 11

16 Balanse pr. 31. desember (1 kr) Note EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 2. Investeringer 2.1. Bygninger og andre faste eiendommer 23 Investeringseiendommer Datterforetak, tilknyttede foretak mv. Fordringer på tilknyttede foretak 2.3. Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 4 Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 3 Utlån og fordringer Sum investeringer Fordringer Fordringer knyttet til premieinntekter Andre fordringer 238 Sum fordringer Andre eiendeler 4.2. Kasse, bank 1 1 Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte kostn. og opptj., ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE 6. Investeringer i kollektivporteføljen 6.1. Bygninger og andre faste eiendommer 23 Investeringseiendommer Datterforetak, tilknyttede foretak mv. Fordringer på tilknyttet foretak 6.3. Finansielle eiendeler som måles til til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 4 Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 3 Utlån og fordringer Sum investeringer i kollektivporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER

17 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Annen opptjent egenkapital ( ) (211 96) Urealiserte gevinster på verdipapirer Sum opptjent egenkapital (164 99) ( ) 12. Ansvarlig lånekapital mv Evigvarende ansvarlig kapital Sum ansvarlig lånekapital mv. 8, Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond Sum forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser og lignende , Forpliktelser ved skatt Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Andre forpliktelser Sum forpliktelser SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER POSTER UTENOM BALANSEN Trondheim,

18 Oppstilling av endringer i egenkapital (1 kr) Opptjent egenkapital Innskutt Risikoutjevn. Urealiserte Total egenkapital fond Annen gevinster egenkapital * Egenkapital ( ) Kjernekapitalinnskudd Årets resultat Egenkapital (211 96) Kjernekapitalinnskudd Årets resultat 213 (87 871) (5 265) Egenkapital ( ) * Inkl. risikoutjevningsfond som er bundne midler Kontantstrømoppstilling (1 kr) KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Innbetalte premier/premiefondsmidler Utbetalte pensjoner ( ) ( ) Innbetalinger ved flytting Utbetalinger ved flytting (11 276) (2 955) Utbetalinger til andre leverandører av varer og tjenester, skatter (11 993) (8 483) Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift m.v. (11 159) (1 952) Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIELLE EIENDELER: Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler (86 564) ( ) Innbetaling ved innfrielser og salg av obligasjoner,sertifikater m.v Utbetaling ved kjøp av obligasjoner, sertifikater m.v ( ) ( ) Utbetaling ved kjøp av bygninger/fast eiendom Innbetalinger fra bygninger Innbetaling av renter Innbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler ( ) (58 266) KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetaling av kjernekapitalinnskudd 15 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 15 Netto endring i kasse og bank ( ) (123 16) Beholdning kasse og bank pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

19 Noter Note. Regnskapsprinsipper Nedenfor redegjøres det for de rammeverk, regnskapsprinsipper, oppstillinger og opplysninger som har vært anvendt ved fastsettelsen av pensjonskassens årsregnskap for 213. Det bekreftes at disse ikke i noen tilfeller er vurdert å være uforenlige med regnskapslovens overordnede kvalitative krav til rettvisende bilde. Rammeverk Pensjonskassen utarbeider sitt årsregnskap i samsvar med regnskapsloven, med de tillegg og unntak som følger av årsregnskapsforskriften for pensjonsforetak (FOR nr 1457). Årsregnskapsforskriften er tilpasset de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS), herunder regler for innregning, måling og noteopplysninger. Ettersom pensjonskassen ikke inngår i et IFRS-konsern har pensjonskassen en utvidet adgang til å fravike måle- og innregningsregler i IFRS, jf årsregnskapsforskriften for pensjonsforetak 3-1. De sentrale IFRS-standardene som er gjeldende for pensjonskassen er: IAS 39: Finansielle instrumenter innregning og måling IAS 4: Investeringseiendom IFRS 13: Måling av virkelig verdi Forholdet mellom regnskapslovgivning og forsikringslovgivning Overgangen til nye virksomhetsregler for livsforsikringsbransjen fra har medført betydelig omlegging i hvordan resultatene og eiendelene i pensjonskasser skal fordeles mellom forsikringstakerne/ kundene og pensjonskassen. Dette har gjort det nødvendig med nye krav til presentasjon av og opplysning om pensjonskassens regnskap. De nye kravene er gitt gjennom egne oppstillingskrav i kapittel 4 i årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak. Oppstillingsplan og innhold i resultat og balanse Teknisk regnskap viser hvordan årets virksomhet fremstår basert på kontraktene med forsikringstakerne/ kundene, herunder forhåndsutskrevne priser/ premier og avkastningsgaranti. I denne delen inngår således elementene som danner renteresultat, risikoresultat og administrasjonsresultat, samt den tilordningen/ oppdekningen av disse, som kreves og/eller kan velges, overfor kundene. Ikke-teknisk resultat viser i hovedsak avkastningen på og kostnadene med forvaltningen av pensjonskassens midler, dvs. selskapsporteføljen. I et produkt som kollektiv ytelsespensjon er prinsippene for tilordning følgende: Positivt renteresultat (bokført avkastning utover 2,93 %) går til kundene. Likeså går positivt risikoresultat etter eventuelt tilføring til risikoutjevningsfond (maks. 5 %), til kundene. Administrasjonsresultatet, samt negativt risikoresultat som ikke dekkes av risikoutjevningsfond, og negativt renteresultat (etter eventuell oppløsning av kursreguleringsfond) som ikke dekkes av tilleggsavsetninger, går i sin helhet på pensjonskassen. Sammen med rentegarantipremie, avkastning på selskapsporteføljen og skatt mv., utgjør sistnevnte tilordninger regnskapets totalresultat. Forsikringsvirksomhetsloven medfører videre at pensjonskassens aktiva allokeres til kundeportefølje og selskapsportefølje, og balansen er oppdelt i eiendeler til kunder og eiendeler til pensjonskassen. 15

20 Forvaltning av finansaktiva Pensjonskassen har funnet det praktisk og hensiktsmessig å forvalte kundemidlene og selskapsmidlene i en og samme finansportefølje. Avkastningen på denne fellesporteføljen er fordelt på de to etter den forholdsmessige andel mellom forsikringstekniske avsetninger (kollektivporteføljen) og pensjonskassens egenkapital (selskapsporteføljen). Beregningene gjøres kvartalsvis for å sikre at kapitalbevegelser og bevegelser i forsikringstekniske avsetninger ved flytting blir hensyntatt i fordeling av avkastning. Finansielle eiendeler Årsregnskapsforskriftens 3-3 spesifiserer at finansielle instrumenter skal måles og innregnes i samsvar med IAS 39. I overensstemmelse med IAS 39 - Finansielle instrumenter: Innregning og måling, klassifiseres finansielle eiendeler i følgende kategorier: Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet En finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet er en finansiell eiendel som enten: 1. Er klassifisert som holdt for omsetning eller, 2. Ved førstegangsinnregning er øremerket av foretaket til virkelig verdi over resultatet Med mindre en finansiell eiendel er et derivat stiller IAS 39.9 visse krav for å kunne klassifisere en finansiell eiendel som holdt for omsetning ( trading ). Pensjonskassen har vurdert dette slik at dagens handel med verdipapirer ikke utgjør trading slik IAS39.9 definerer begrepet. IAS 39.9 åpner for regnskapsføring av en finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet dersom den finansielle eiendel, når den førstegangsinnregnes, øremerkes av foretaket til virkelig verdi over resultatet ( fair value option ). Pensjonskassen ønsker å vurdere alle finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen dersom det ikke ved innregning er besluttet noe annet. IAS 39.9 angir vilkårene for anvendelse av virkelig verdi opsjonen. Det sentrale grunnlag for anvendelse av virkelig verdi opsjonen er at en gruppe finansielle eiendeler, finansielle forpliktelser eller begge deler forvaltes på grunnlag av virkelig verdi og at inntjeningen vurderes etter samme prinsipp. Dette må også være i samsvar med en dokumentert kapitalforvaltningsstrategi og at informasjon internt og mellom nøkkelpersoner gis på dette grunnlag. Pensjonskassen har utarbeidet en kapitalforvaltningsstrategi i samsvar med kravene i kapitalforvaltningsforskriften. Porteføljen av verdipapirer forvaltes i samsvar med denne strategien og rapportering skjer til virkelig verdi gjennom rapportering av verdijustert avkastning. Videre rapporteres jevnlig porteføljens utvikling målt mot bufferkapital. Internt skjer den løpende oppfølging av verdipapirplasseringer basert på utvikling i virkelig verdi, og det er her et nært samarbeid mellom ledelsen og styret. I regnskapsføringen av finansielle eiendeler er det dermed lagt til grunn at vilkårene for anvendelse av virkelig verdi opsjonen er til stede. 16

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2014

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2014 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 214 UTFORDRINGER I ET VEDVARENDE LAVRENTESCENARIO 214 ble et nytt godt år i både de norske og internasjonale aksjemarkedene. Veksten var imidlertid noe svakere

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2015

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2015 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 2015 2 FORORD 3 INNHOLD Årsberetning for 2015... 5 Resultatregnskap... 14 Balanse pr. 31. desember... 16 Oppstilling av endringer i egenkapital... 18 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2011 Status i dag Utfordringer DKPs

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2012 Status pr. 30.09.13 Utfordringer

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2013 Status pr. 30.09.14 Utfordringer

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Drammen kommunale Pensjonskasse

Drammen kommunale Pensjonskasse Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 9. juni 2009 v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon To store utfordringer i 2008 Finanskrisen: Hvordan har vi kommet oss gjennom den hittil? Ny forsikringslov:

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak 167/16 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2015 GOMI ESARK-0870-201601215-6 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Status aktuar og kapitalforvaltning

Status aktuar og kapitalforvaltning Status aktuar og kapitalforvaltning 28.03.2012 Rapportering av stresstester Pålegg om rapporteringen av stresstester kom ved forskriftsendring i desember 2011. Pensjonskasser som har over to mrd. kroner

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter Kvartalsrapport 2 2013 Resultatregnskap, balanse og noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Egenkapitaloppstilling 5 Kontantstrømoppstilling 6 Noter til regnskapet 7 Note 1 Regnskapsprinsipper 7 Note

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon Regnskapet for 2009 Resultat pr 31.5.2010 Tema: Hvordan skal pensjonskasser styres?

Detaljer

Kontoutskrift 201 '3

Kontoutskrift 201 '3 17>/> w7 Ørland Kultursenter KF Rådhusgata6 I'I 7 13 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 21 '3 -VB 398 Z8 "I8 S/l Z69 '9 L lz'v'3u'x'n9'l_ljemaqosgvolz e ~ Cr «:':xzn:1i::3i 5.n:: 7p::*r;~: ;):

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp 6/l- 48 Z8 E PE Osen Kom mune -4/ OSEN KOUNF - I JUNI216 774 STEINSDALEN Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 Klp Kommunal Landspensjonskasse Oslo 27.5.216 Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene er

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 v/ styreleder Knut M. Ore 1 Tema Nøkkelinformasjon Forsikringstakere og medlemmer Resultatet i 2014 Status pr. 3. Q 2015 Aktuelle problemstillinger og utfordringer

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 2014 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 INNHOLD STYRETS BERETNING SIDE 3 TEKNISK REGNSKAP SIDE 14 IKKE TEKNISK REGNSKAP SIDE 15 EIENDELER SIDE 16 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER SIDE 17 OPPSTILLING

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll. 0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 201 '3 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.J9 \ 90S6V0LZ Kommunal lsindfept-risjoriskasse t.. i».1 v Oslo2752016

Detaljer