MØTEINNKALLING SAKLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga i Os i 2002 og planane for Os Lensmannskontor i Det vert høve til spørsmål og til kommentarar. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0014/03 03/01118 REKNESKAP 2002: STATUS FOR EININGANE /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT JANUAR /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT FEBRUAR /03 03/00789 FINANSIERING AV RÅDHUSET /03 03/00023 PENSJON - OVERFØRINGSAVTALE KOMMUNEBYGG OS AS /03 03/00393 AVTALE AV KJØP AV SKULPTUR FRÅ SKULPTUR /03 03/01085 SKULEFRITIDSORDNING - NY DRIFTSMODEL /03 03/00685 SERVICEERKLÆRING - OMSORGSLØN /03 03/00726 SERVICEERKLÆRING FOR BUFELLESKAP UTVIKLINGSHEMMA /03 03/00729

2 SERVICEERKLÆRING FOR INNKREVING AV SKATT /03 03/01356 MELDINGSSAK: MØTE I KONTROLLUTVALET Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Kantina Framstegspartiet Kommunestyresalen Høyre Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Skeisbotnen Sosialistisk Venstreparti Stegen 40

3 Sak 0014/03 MØTEBOK REKNESKAP 2002: STATUS FOR EININGANE Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 03/01118 Saksnr.: Utval Møtedato 0023/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0014/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 4 av 45

5 Sak 0014/03 Vedlegg: Rekneskapsrapport pr desember 2002 Saksopplysningar: Førebels rekneskap for 2002 viser at kommunen ser ut til å få eit overskot på ca. 1,6 mill. kr, etter at ca. 4,7 mill. kr er ført tilbake til einingane i form av fondsavsetningar. I denne saka vil vi oppsummera status for einingane pr : Folkevalde organ Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Overforbruket skuldast følgjande: Landskyttarstemnet ( ikkje budsjettert) -kr Representasjon/tilskot til private -kr Møtegodtgjersle råd/utval -kr Innsparing løn kr Innsparing andre utgifter kr Auka inntekter forliksråd kr Det er sett av kr ,- til fond Helsereiser til Kypros Rådmannen sin stab Ansvarsområdet viser eit mindreforbruk på kr Teneste administrasjon (rådmannen) Tenesteområdet går omtrent i balanse. Teneste fellesutgifter Innsparing som følgje av Stortinget sitt vedtak om redusert arbeidsgjevaravgift for personar over 62 år (kr i 2002) vart budsjettert på felleskapitlet, men innsparinga har blitt realisert på dei einingane som har tilsette i denne aldersgruppa. Posten går difor med minus på felleskapitlet. Kollektiv ulukkes- og gruppelivstrygding vart kr lågare enn budsjettert. Konsulenttenester i samband med m.a. nedbemanninga vart kr lågare enn budsjettert. Posten for juridisk hjelp vart kr høgare enn budsjettert. Det var på dette tenesteområdet budsjettert med innsparing på kr i indirekte kostnader som følgje av nedbemanninga. Evt. innsparingar er realisert på einingane sine ansvarsområde. Teneste administrasjonsbygg Tenesteområdet går omtrent i balanse, men postane for husleige, straum og reinhald må sjåast i samanheng med andre tenesteområde innafor ansvarsområdet, ettersom det er gjort ei rekneskapsmessig fordeling mellom tenesteområda for å få riktige kostra tal. Teneste grunnskule Innsparing i høve til budsjett med kr , mesteparten som følgje av meirinntekt frå gjesteelevar frå andre kommunar. Side 5 av 45

6 Sak 0014/03 Teneste tiltak funksjonshemma barnehageborn Innsparing i høve til budsjett med kr , dette pga. auka statstilskot til føremålet, utan auka forbruk. Teneste kommunal næringsverksemd Tenesteområdet viser eit overforbruk på kr vedk. dekning av renter på ONE lån vedk. Lyngheim. Teneste bistand til næringslivet Tenesteområdet viser eit overforbruk på kr etter at kommunen måtte vera med å dekkja underskotet i Bjørnefjorden reiselivslag. Teneste kyrkjeleg administrasjon Tenesteområdet har eit overforbruk på om lag kr , noko som skuldast avrekning av kapitalkostnader på lån vedk Teneste andre religiøse føremål Tenesteområdet viser eit mindreforbruk på kr noko som skuldast lågare utbetalingar til trudomssamfunn Politisk sekretariat Ansvarsområdet har eit overskot på kr Innsparing på løn er hovudårsaka til dette Økonomieininga Ansvarsområdet har eit mindreforbruk på kr Innsparing på løn er hovudårsaka til dette Organisasjonseininga Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Overforbruket skuldast følgjande: Overforbruk løn -kr Innsparing andre driftsutgifter kr Auka inntekter (refusjon Kommunebygg) kr Auka utgifter AFP - kr Tenesteområde for pensjonsplikter er nytt i 2002, og oppretta som følgje av nye reglar for rekneskapsføring av kommunale pensjonskostnader. Kommunen har motteke akturarberekningar frå Storebrand, KLP og Statens pensjonskasse, og totalt er det bokført eit positivt premieavvik på 3,3 mill. kr (dvs. skilnad mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad). Summen er sett av til fond, og vert utgiftsført i 2003 med dekning frå dette fondet Skatteavdelinga Ansvarsområdet går i balanse. Avdelinga vart slått saman med økonomieininga pr Kommunetorget Etter fondsavsetning går ansvarsområdet i 0. Side 6 av 45

7 Sak 0014/03 Det er avsett til kr til fond (kr til arkivprosjektet og kr til driftsfond). Eininga har hatt innsparing på løn, innsparing på andre driftsutgifter og auke i inntekter IKT-eininga Ansvarsområdet går i balanse Kundeombod Ansvarsområdet går omtrent i balanse Strategi- og utviklingsavdelinga Ansvarsområdet har eit overskot på kr , noko som i hovudsak skulast refundert sjukeløn. Eininga er lagt ned i løpet av Offentleg servicekontor Ansvarsområdet har eit overskot på kr , noko som tilsvarer heile budsjettet. Eininga vart ikkje starta opp i Bestillarkontor Ansvarsområdet har eit overskot på kr , noko som tilsvarer heile budsjettet. Eininga vart starta opp hausten 2002, men det var ikkje ført utgifter på området i Skatte- og finanstransaksjonar Ansvarsområdet har eit overskot på kr Kommunen har fått refundert 2 mill. kr frå Os Tomteselskap AS vedk. kapitalkostnader som vi tidlegare har betalt for selskapet. Kommunen har fått tilbakebetalt garantiprovisjon frå år 2000 med kr frå BKK. Kommunen har og motteke kr i garantiprovisjon frå BIR for Ingen av desse inntektene var budsjettert. Skatteinntektene pr vart 206,6 mill. kr, noko som er om lag 1 mill. kr mindre enn prognosane både frå oss og KS. Vi ser at tendensen er lik i resten av landet. Som venta fekk vi tilbakeført skatt vedk. sal av Oskraft på 1,8 mill. kr. Det er inntektsført 3,5 mill. kr frå pensjonsfondet vårt som garantert avkastning. Rammetilskotet til kommunen inkl. inntektsutjamning vart 95,2 mill. kr, omtrent som venta. Kommunen sine utgifter til renter og avdrag var 9,8 mill. kr høgare enn budsjettert, mellom anna grunna at gjeldsnedbetalinga skjedde mykje seinare enn budsjettert. Midlane vart i staden plassert i bank, og auka renteinntekter meir enn veg opp for dei auka utgiftene. Plasseringane i DnB Asset Management ASA gav ei avkastning på minus 2,8 mill. kr. Dette var omtrent som varsla. Sjølv om det er trasig å måtta ta eit tap, er vi betre stilt enn mange andre kommunar som har midlar plassert i marknaden. Skulane Skulane driv etter skuleåret, som går på tvers av budsjettåret. Innkjøpa vert planlagt i samband med skuleåret. Dette kan gje ulike utslag i høve til rekneskapsavslutninga. Somme gonger i negativ retning, andre i positiv. Etter at skulane vart sjølvstyrte, har dei i større grad teke omsyn til skuleåret framfor kalenderåret når det gjeld innkjøp. Faktureringa for skulefritidsordninga er lagt om. Dette gjer at ein i 2002 får 1 mnd. ekstra brukarbetaling. Side 7 av 45

8 Sak 0014/ Hegglandsdalen skule Skulen går i balanse, etter at kr er sett av til driftsfond. For Hegglandsdalen skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Om lag halve overskotet kjem av mindreutgifter til skuleskyss Kuventræ skule Skulen har eit underskot på kr For Kuventræ skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har gjort store innkjøp av lærebøker og EDB-utstyr Søre Øyane skule Skulen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. For Søre Øyane skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har også vært så heldig å ha sivilarbeidar og lærling i skulefritidsordninga. Både sivilarbeidar og lærling utgjer låge kostnadar for kommunen, samstundes som dei gjer ein svært god innsats. Dette samstundes med at skulefritidsordninga gjennom heile hausten har hatt fleire born enn budsjettert, gjer at ein har eit svært godt resultat for tenesta Nore Neset skule Skulen har eit underskot på kr For Nore Neset skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har gjort store innkjøp av EDB-utstyr Os skule Skulen har eit overskot på kr For Os skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Os ungdomsskule Skulen har eit underskot på kr Skulen har gjort store innkjøp av lærebøker, EDB-utstyr og innbu og utstyr Søfteland skule Skulen har eit underskot på kr For Søfteland skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har gjort store innkjøp av EDB-utstyr Søre Neset skule Skulen går i balanse etter at kr er sett av til driftsfond. For Søre Neset skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har frå hausten hatt ekstra ressursar til ein elev. Eleven har ikkje fått skuletilbodet sitt på skulen denne hausten, midlane er difor overført til våren Halhjem barnetun Barnetunet har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. For Halhjem barnetun utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Side 8 av 45

9 Sak 0014/ Lysekloster barnetun Barnetunet har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. For utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Delar av overskotet skuldast også refusjon sjukeløn Nore Øyane barnetun Barnetunet har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. For Nore Øyane barnetun utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har mindreforbruk på løn. Samdrift mellom skulefritidsordning og barnehage gjev meir effektiv ressursutnytting Lundefossen skule Skulen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Skulen selde i 2002 ein båt, størsteparten av overskotet kjem frå salet Musikk og kulturskulen Går i balanse. Eininga er slått saman med kultureininga Os barnehage Barnehagen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Pga. omlegging av rekneskapsmessige rutiner, har barnehagen fått brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn, samt større utnytting av barnehageplassane enn budsjettert Søfteland barnehage Barnehagen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn Nore Neset barnehage Barnehagen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn, samt større utnytting av barnehageplassane enn budsjettert Flåten barnehage Barnehagen har eit overskot på kr Ingenting er sett av til driftsfond. Side 9 av 45

10 Sak 0014/03 Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn, samt større utnytting av barnehageplassane enn budsjettert Os kompetansesenter Ansvarsområdet har eit overskot på kr Overskotet skuldast i hovudsak ubrukte felleskursmidlar. Eininga vart innlemma i organisasjonseininga i Helsesjefen Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast følgjande: Interkommunalt næringsmiddelstilsyn -kr Legevakt og fastlegar -kr Innsparing løn, adm. kr Når det gjeld overforbruk legevakt og fast legar utgjer auka utgifter til danske legar kr og fastlegeordninga kr Os ressurssenter Ansvarsområdet har eit overskot på kr Overskotet har følgjande forklaring: Overskot grunnskule framandspråk kr Auka integreringstilskot flyktningar kr Underskot vaksenopplæring - kr Flyktningmottak - kr Etter at ein har sett auka integreringstilskot og i samanheng med sosialhjelpsutgifter og barnevernsutgifter til flyktningar, er det avsett kr til flyktningfondet. Avsetninga til fond og utgiftene til flyktningmottak må sjåast i samanheng. Avsetninga er ført til utgift under dette tenesteområdet. Overskot før avsetning er kr Rehabiliteringstenesta Etter avsetning på kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskot før avsetning kan forklarast som følgjer: Underskot støttekontaktar - kr Mindre inntekter - kr Innsparing løn kr (grunna seinka oppstart) Innsparing i øvrige driftsutgifter kr Når det gjeld mindre inntekter enn budsjettert må det nemnast at det var budsjettert med sal av plassar tilsvarande 1 mill. kroner. Det er ikkje selt plassar i denne eininga i Psykisk helsevern og sosiale tenester Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet kjem fram som følgjer: Overforbruk løn administrasjon - kr Overforbruk sosialhjelp - kr Auka inntekter edruskap kr Side 10 av 45

11 Sak 0014/03 Innsparing løn sosial rådgjeving kr Innsparing tiltak rus kr Innsparing psykisk helsevern kr Auka inntekter utleigebustader kr Det er avsett kr til bundne fond tiltak rus og kr til bundne fond psykisk helsevern Tenester til barn og unge Etter avsetning av kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet før avseting kan forklarast som følgjer: Innsparing løn kr Innsparing barneverstiltak kr Overforbruk rusførebyggjande tiltak - kr Reduserte inntekter - kr Pleie- og omsorgstenester Etter avsetning av kr til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet før avsetning skuldast i hovudsak to tilhøve: Innsparing løn kr Auka inntekter kr (brukarbetaling og refusjon køyring) Innsparing i andre driftsutgifter kr Vestre Lurane Etter avsetning av kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet skuldast i all hovudsak innsparing i løn Idrettsvegen/Kuhnlevegen Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast i all hovudsak meirforbruk på løn Kuhnletunet Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast i all hovudsak meirforbruk av straum (feilbudsjettering) Arealbruk Etter avsetning av kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet før avsetning skuldast mindreforbruk av løn på grunn av vakansar og auka inntekter byggesaksgebyr Brann- og redning Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast følgjande: Mindre inntekter, gebyr feiing - kr Innsparing andre driftsutgifter kr Side 11 av 45

12 Sak 0014/ Kultureining Eininga går i balanse, etter at kr er sett av til driftsfond. Overskotet kjem i all hovudsak frå sjukepengeinntekter og ledige lønsmidlar Kommunebygg Ansvarsområdet har eit overforbruk på kr Overforbruket skuldast følgjande: Lønsoppgjer 2002 kr Teknisk vakt kr Kurskostnader kr Etableringskostnader kr Rekneskapskostnader kr Revisjon kr Styrehonorar kr Rekruttering/flytting kr Andre driftsutgifter kr Samferdsle Ansvarsområdet går i overskot med kr etter at det er sett av kr til driftsfond. Innsparinga skuldast mindre forbruk på ein del driftspostar Vatn Ansvarsområdet går i null etter at det er sett av kr til bunde driftsfond. Gebyrinntektene, særleg tilkoplingsgebyra, har auka sida 2001 sjølv om satsane har vore uendra. For 2003 er satsane for årsgebyr sett ned med 9% Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet går i null. Det er sett av kr til bunde driftsfond kloakk. Sjukdom i avdelinga har ført til reduserte driftskostnader, medan gebyrinntektene har blitt høgare enn budsjettert. I neste års avgiftsbudsjett må ein vurdera å frysa kloakkgebyra slik at vi tærar på opparbeida driftsfond. Det er sett av kr til bunde driftsfond vedk. privat slamtøming. Også her er det inntektene som er høgare enn budsjettert til tross for at gebyrsatsane vart redusert med 4,8% frå 2001 til Det er brukt kr frå bunde driftsfond for at tenesteområdet renovasjon skal gå i balanse. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 12 av 45

13 Sak 0015/03 REKNESKAPSRAPPORT JANUAR 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

14 Sak 0015/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 14 av 45

15 Sak 0015/03 Vedlegg: Rekneskapsrapport for janauar 2003 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer rekneskapsrapport for januar Rapporten vert lagt fram utan kommentarar. Rapporten for februar vil verta kommentert på vanleg måte. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 15 av 45

16 Sak 0016/03 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT FEBRUAR 2003 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

17 Sak 0016/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 17 av 45

18 Sak 0016/03 Vedlegg: Rekneskapsrapport for februar 2003 Saksopplysningar: Pr. februar har vi avdekka område der kommunen kan få negativt avvik i høve til budsjettet på om lag 2,1 mill. kr. Så tidleg på året er grunnlaget for å laga ein god årsprognose relativt tynt. I rapporten for februar månad har vi likevel freista å gjera merknader for dei einingane vi alt no ser kan få avvik i høve til vedteke budsjett Bestillar og forvaltningseining Frå eininga vert det varsla at det er registrert eit behov for spesialundervisning for elevar i grunnskulen som overstig vedteke budsjett. Eininga tek sikte på å halda seg innafor vedteke budsjett. Det kan likevel koma klagesaker til fylkesmannen som kan føra til at denne målsetjinga ikkje vil halda Skatt, rammetilskot m.v. Kompensasjon frå staten vedk. renter og avdrag for investeringar i samband med Reform 97 blir lågare enn budsjettert. Rentemarknaden er på veg ned, og dette får konsekvens både for renteutgiftene og plasseringane våre. Det er førebels for tidleg å dra konklusjonar på årsresultat Rehabiliteringstenesta I budsjettet er det lagt inn sal av sengeplassar for kr Pr. dato er det ikkje inngått avtale med andre kommunar om sal av slike plassar. Det er utarbeidd brosjyremateriell som er sendt til kommunar og sjukehus. Ordførarar og rådmenn i fleire kommunar er kalla inn til info/salsmøte på Luranetunet. Sjølv om eininga skulle få full klaff med sal av plassar for resten av året, må inntekta reduserast til kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Sosialhjelp I budsjettet for 2003 vart prosjektet Rett yting vidareført samstundes som forventa utgifter til sosialhjelp vart redusert med kr Prognosen for dei to første månadane viser at det på årsbasis kan bli eit overforbruk på avrunda kr I høve til januar og februar 2002 viser utgiftene i år ein auke på kr Ser vi på januar/februar- tala i år i høve til november og desember i fjor, viser dei ein nedgang på kr. kr Psykisk helsevern I arbeidet med budsjettet for 2003 hadde administrasjonen stipulert eit overskot for dette området på kr Dette beløpet skulle setjast av til fond for bruk i Rekneskapen Side 18 av 45

19 Sak 0016/03 for 2002 viser at overskotet vart om lag kr lågare. Med dette som bakgrunn kan det gå mot eit overforbruk innan området psykisk helsevern på kr Pleie- og omsorgstenester I budsjettet er det lagt inn sal av sengeplassar for kr Eininga har makta å selja 3 tidsavgrensa ( til 31.03) plassar til Fana Bydel og 1 plass inntil vidare til Ytrebygda bydel. Desse plassane vil gje ei inntekt på kr Klarar eininga å selja like mange plassar for resten av året, vil den kunna oppnå inntektsmålsetjinga Kuhnletunet På bakgrunn av utgiftsutviklinga i ekstrahjelp dei to første månadane, kan eininga få eit overforbruk på avrunda kr Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er enno ikkje kome i gang (jfr. eiga sak til formannskapet). Eininga har varsla at ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein svikt på avrunda kr er realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at netto meirforbruk viser eit prognoseavvik på om lag kr Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 19 av 45

20 Sak 0017/03 MØTEBOK FINANSIERING AV RÅDHUSET Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 03/00789 Saksnr.: Utval Møtedato 0015/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner at kjøpet av eigedomen g.nr 52, b.nr 22 Sentrumskvartalet vert permanent finansiert med opptak av lån stort kr (inkl. kostnader i samband med kjøpet). Rådmannen får fullmakt til å godkjenna lånevilkår og avdragstid. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

21 Sak 0017/03 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Innstillinga frå administrasjonen vart samrystes vedteke med tilleg av utegløymd setning. Vedtak: Kommunestyret godkjenner kjøpekontrakten mellom Os kommune og AS Sentrumskvartalet datert og kjøp av eigedomen gnr. 52, bnr. 22 Sentrumskvartalet. Som mellomfinansiering vert det teke opp lån i Dnb stort kr Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen med tillegg av utegløymd setning. Vedtak: Kommunestyret godkjenner kjøpekontrakten mellom Os kommune og AS Sentrumskvartalet datert og kjøp av eigedomen gnr. 52, bnr. 22 Sentrumskvartalet. Som mellomfinansiering vert det teke opp lån i DnB stort kr Side 21 av 45

22 Sak 0017/03 Saksopplysningar: Innleiing Det vert vist til K-sak 13/03 av , der kjøpekontrakten mellom Os kommune og AS Sentrumskvartalet om kjøp av eigedomen g.nr 52, b.nr 22 Sentrumskvartalet vart godkjent. Som mellomfinansiering vart det teke opp lån i DnB til kontantkjøpesummen, kr Alternativ Kommunen må no ta stilling til permanent finansiering av kjøpet. Som alternativ til fortsett lånefinansiering kan kommunen velja å bruka av eigenkapitalen sin. Kommunen vil då få færre midlar disponibelt til plassering i marknaden, men ein vil ikkje få årlege framtidige utgifter. Imidlertid vil der årleg vera ein sokalla alternativkostnad: den avkastninga kommunen kunne ha fått ved å ha midlane plassert i marknaden. Ved fortsett lånefinansiering vil dei årlege utgiftene verta synleggjorte i form av renter og avdrag. Mange vil meine at synleggjeringa er viktig, både rekneskapsmessig og mentalt. Nokon vil og meina at det er viktig å oppretthalda storleiken på midlane frå aksjesalet, slik at ein ser igjen verdiane. Pris vil sjølvsagt og vera ein viktig faktor; vil vi ha størst nytte av at midlane er plassert i marknaden, eller er prisen på lån så pass høg at det vil vera betre å nytta eigenkapital til investeringa? Vurdering I budsjettet for 2003 er det føresett lik rente på lån som på plassering i marknaden. I finansreglementet til kommunen, som har ein meir langsiktig horisont, er langsiktig avkastning venta å vera om lag 8%. Dette er høgare enn lånerenta er venta å vera dei komande åra. Som følgje av dette finn rådmannen det mest føremålstenleg at kjøpet av Sentrumskvartalet vert permanent finansiert med lån. I finansieringa må det medtakast kostnader i samband med kjøpet: Kontantkjøpesum: kr Omkostninger: kr % rente av kontantkjøpesummen frå ca kr Tinglysingsgebyr: kr Sum finansieringsbehov kr Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 22 av 45

23 Sak 0018/03 MØTEBOK PENSJON - OVERFØRINGSAVTALE KOMMUNEBYGG OS AS Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: X02 Arkivsaksnr.: 03/00023 Saksnr.: Utval Møtedato 0028/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner at kommunen garanterar for Kommunebygg Os AS sine pensjonsplikter så lenge kommunen eig 50% eller meir av aksjane i selskapet. Garantien vert gjeven som sjølvskyldnar kausjon. Garantien fell vekk etter seinast 40 år. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

24 Sak 0018/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at kommunen garanterar for Kommunebygg Os AS sine pensjonsplikter så lenge kommunen eig 50% eller meir av aksjane i selskapet. Garantien vert gjeven som sjølvskyldnar kausjon. Garantien fell vekk etter seinast 40 år. Side 24 av 45

25 Sak 0018/03 Vedlegg: Brev frå Statens Pensjonskasse av Saksopplysningar: Vi legg ved og viser til brev frå Statens Pensjonskasse av Ved oppretting av Kommunebygg Os AS var det ein føresetnad at dei tilsette som vart overført frå Os kommune skulle få dei same rettane som i kommunen. Kommunebygg Os AS er difor omfatta av pensjonsforsikringsavtalen mellom Os kommune og Storebrand livsforsikring, samt Overføringsavtalen mellom Os kommune og Statens Pensjonskasse av juni Av brevet går det fram at føresetnaden for dette er at kommunen må garantera for Kommunebygg Os AS sine pensjonsplikter. I samtale med Statens Pensjonskasse vert det opplyst/presisert at dei ønskjer sjølvskyldnar kausjon frå kommunen, og at dei har fått det frå andre kommunar i liknande saker. I utgangspunktet har kommunane berre høve til å gje simpel kausjon, men i tilfelle der eigen verksemd vert skilt ut i ansvarleg selskap er det høve til å gje sjølvskyldnar kausjon for gjeld som kommunen tidlegare har hatt ansvaret for. Dersom Kommunebygg Os AS ikkje hadde blitt skilt ut som eige selskap men blitt verande i kommunen, ville kommunen stått ansvarleg for pensjonspliktene til dei tilsette. Endring av selskapsform påverkar dermed ikkje kommunen sine plikter, men kan sjåast på som ei vidareføring av pliktene. Garantien vil gjelda så lenge Os kommune eig 50% eller meir av aksjane i Kommunebygg Os AS, likevel ikkje lengre enn 40 år, jfr. Forskrift om kommunale og Fylkeskommunale garantier fastsett av Kommunal- og regionaldepartementet med heimel i lov av nr Kommunebygg Os AS sine pensjonsforpliktelser vil kunne variere over tid, då den er avhengig av m.a. talet på tilsette og løna deira. Pensjonsforpliktelsen pr er enno ikkje klår. I forskriftene er det krav om talfesting av øvre ramme for det garantiansvaret kommunen tek på seg; det kan bli noko vanskeleg her. Rådmannen vil rå til at kommunen garanterar for Kommunebygg Os AS sine pensjonsplikter så lenge kommunen eig 50% eller meir av aksjane i selskapet. Garantien vert gjeven som sjølvskyldnar kausjon. Garantien fell vekk etter seinast 40 år. Os, Ingrid Karin Kaalaas økonomisjef Side 25 av 45

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Vedlagde kart til sak 38/03, arealdelen til kommuneplanen, vert sendt ut i stort format

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Terje Hermansen (A) Vara som møter: Nils-Olav Nøss (A) Tillegg SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Observatørar: Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 Til stades på møtet Medlemmer: Fremskrittspartiet Terje Søviknes, ordførar Laila

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0150/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 1303

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0150/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 1303 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Tid: 10.00 Forfall Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H)

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0024/05 05/01259 VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSPLAN- ARBEID - LENDEVIKA, SKORPO

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0024/05 05/01259 VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSPLAN- ARBEID - LENDEVIKA, SKORPO OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen i Rådhuset Møtedato: 29.08.2005 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0024/05 05/01259 VARSEL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer