MØTEINNKALLING SAKLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga i Os i 2002 og planane for Os Lensmannskontor i Det vert høve til spørsmål og til kommentarar. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0014/03 03/01118 REKNESKAP 2002: STATUS FOR EININGANE /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT JANUAR /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT FEBRUAR /03 03/00789 FINANSIERING AV RÅDHUSET /03 03/00023 PENSJON - OVERFØRINGSAVTALE KOMMUNEBYGG OS AS /03 03/00393 AVTALE AV KJØP AV SKULPTUR FRÅ SKULPTUR /03 03/01085 SKULEFRITIDSORDNING - NY DRIFTSMODEL /03 03/00685 SERVICEERKLÆRING - OMSORGSLØN /03 03/00726 SERVICEERKLÆRING FOR BUFELLESKAP UTVIKLINGSHEMMA /03 03/00729

2 SERVICEERKLÆRING FOR INNKREVING AV SKATT /03 03/01356 MELDINGSSAK: MØTE I KONTROLLUTVALET Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Kantina Framstegspartiet Kommunestyresalen Høyre Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Skeisbotnen Sosialistisk Venstreparti Stegen 40

3 Sak 0014/03 MØTEBOK REKNESKAP 2002: STATUS FOR EININGANE Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 03/01118 Saksnr.: Utval Møtedato 0023/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0014/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 4 av 45

5 Sak 0014/03 Vedlegg: Rekneskapsrapport pr desember 2002 Saksopplysningar: Førebels rekneskap for 2002 viser at kommunen ser ut til å få eit overskot på ca. 1,6 mill. kr, etter at ca. 4,7 mill. kr er ført tilbake til einingane i form av fondsavsetningar. I denne saka vil vi oppsummera status for einingane pr : Folkevalde organ Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Overforbruket skuldast følgjande: Landskyttarstemnet ( ikkje budsjettert) -kr Representasjon/tilskot til private -kr Møtegodtgjersle råd/utval -kr Innsparing løn kr Innsparing andre utgifter kr Auka inntekter forliksråd kr Det er sett av kr ,- til fond Helsereiser til Kypros Rådmannen sin stab Ansvarsområdet viser eit mindreforbruk på kr Teneste administrasjon (rådmannen) Tenesteområdet går omtrent i balanse. Teneste fellesutgifter Innsparing som følgje av Stortinget sitt vedtak om redusert arbeidsgjevaravgift for personar over 62 år (kr i 2002) vart budsjettert på felleskapitlet, men innsparinga har blitt realisert på dei einingane som har tilsette i denne aldersgruppa. Posten går difor med minus på felleskapitlet. Kollektiv ulukkes- og gruppelivstrygding vart kr lågare enn budsjettert. Konsulenttenester i samband med m.a. nedbemanninga vart kr lågare enn budsjettert. Posten for juridisk hjelp vart kr høgare enn budsjettert. Det var på dette tenesteområdet budsjettert med innsparing på kr i indirekte kostnader som følgje av nedbemanninga. Evt. innsparingar er realisert på einingane sine ansvarsområde. Teneste administrasjonsbygg Tenesteområdet går omtrent i balanse, men postane for husleige, straum og reinhald må sjåast i samanheng med andre tenesteområde innafor ansvarsområdet, ettersom det er gjort ei rekneskapsmessig fordeling mellom tenesteområda for å få riktige kostra tal. Teneste grunnskule Innsparing i høve til budsjett med kr , mesteparten som følgje av meirinntekt frå gjesteelevar frå andre kommunar. Side 5 av 45

6 Sak 0014/03 Teneste tiltak funksjonshemma barnehageborn Innsparing i høve til budsjett med kr , dette pga. auka statstilskot til føremålet, utan auka forbruk. Teneste kommunal næringsverksemd Tenesteområdet viser eit overforbruk på kr vedk. dekning av renter på ONE lån vedk. Lyngheim. Teneste bistand til næringslivet Tenesteområdet viser eit overforbruk på kr etter at kommunen måtte vera med å dekkja underskotet i Bjørnefjorden reiselivslag. Teneste kyrkjeleg administrasjon Tenesteområdet har eit overforbruk på om lag kr , noko som skuldast avrekning av kapitalkostnader på lån vedk Teneste andre religiøse føremål Tenesteområdet viser eit mindreforbruk på kr noko som skuldast lågare utbetalingar til trudomssamfunn Politisk sekretariat Ansvarsområdet har eit overskot på kr Innsparing på løn er hovudårsaka til dette Økonomieininga Ansvarsområdet har eit mindreforbruk på kr Innsparing på løn er hovudårsaka til dette Organisasjonseininga Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Overforbruket skuldast følgjande: Overforbruk løn -kr Innsparing andre driftsutgifter kr Auka inntekter (refusjon Kommunebygg) kr Auka utgifter AFP - kr Tenesteområde for pensjonsplikter er nytt i 2002, og oppretta som følgje av nye reglar for rekneskapsføring av kommunale pensjonskostnader. Kommunen har motteke akturarberekningar frå Storebrand, KLP og Statens pensjonskasse, og totalt er det bokført eit positivt premieavvik på 3,3 mill. kr (dvs. skilnad mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad). Summen er sett av til fond, og vert utgiftsført i 2003 med dekning frå dette fondet Skatteavdelinga Ansvarsområdet går i balanse. Avdelinga vart slått saman med økonomieininga pr Kommunetorget Etter fondsavsetning går ansvarsområdet i 0. Side 6 av 45

7 Sak 0014/03 Det er avsett til kr til fond (kr til arkivprosjektet og kr til driftsfond). Eininga har hatt innsparing på løn, innsparing på andre driftsutgifter og auke i inntekter IKT-eininga Ansvarsområdet går i balanse Kundeombod Ansvarsområdet går omtrent i balanse Strategi- og utviklingsavdelinga Ansvarsområdet har eit overskot på kr , noko som i hovudsak skulast refundert sjukeløn. Eininga er lagt ned i løpet av Offentleg servicekontor Ansvarsområdet har eit overskot på kr , noko som tilsvarer heile budsjettet. Eininga vart ikkje starta opp i Bestillarkontor Ansvarsområdet har eit overskot på kr , noko som tilsvarer heile budsjettet. Eininga vart starta opp hausten 2002, men det var ikkje ført utgifter på området i Skatte- og finanstransaksjonar Ansvarsområdet har eit overskot på kr Kommunen har fått refundert 2 mill. kr frå Os Tomteselskap AS vedk. kapitalkostnader som vi tidlegare har betalt for selskapet. Kommunen har fått tilbakebetalt garantiprovisjon frå år 2000 med kr frå BKK. Kommunen har og motteke kr i garantiprovisjon frå BIR for Ingen av desse inntektene var budsjettert. Skatteinntektene pr vart 206,6 mill. kr, noko som er om lag 1 mill. kr mindre enn prognosane både frå oss og KS. Vi ser at tendensen er lik i resten av landet. Som venta fekk vi tilbakeført skatt vedk. sal av Oskraft på 1,8 mill. kr. Det er inntektsført 3,5 mill. kr frå pensjonsfondet vårt som garantert avkastning. Rammetilskotet til kommunen inkl. inntektsutjamning vart 95,2 mill. kr, omtrent som venta. Kommunen sine utgifter til renter og avdrag var 9,8 mill. kr høgare enn budsjettert, mellom anna grunna at gjeldsnedbetalinga skjedde mykje seinare enn budsjettert. Midlane vart i staden plassert i bank, og auka renteinntekter meir enn veg opp for dei auka utgiftene. Plasseringane i DnB Asset Management ASA gav ei avkastning på minus 2,8 mill. kr. Dette var omtrent som varsla. Sjølv om det er trasig å måtta ta eit tap, er vi betre stilt enn mange andre kommunar som har midlar plassert i marknaden. Skulane Skulane driv etter skuleåret, som går på tvers av budsjettåret. Innkjøpa vert planlagt i samband med skuleåret. Dette kan gje ulike utslag i høve til rekneskapsavslutninga. Somme gonger i negativ retning, andre i positiv. Etter at skulane vart sjølvstyrte, har dei i større grad teke omsyn til skuleåret framfor kalenderåret når det gjeld innkjøp. Faktureringa for skulefritidsordninga er lagt om. Dette gjer at ein i 2002 får 1 mnd. ekstra brukarbetaling. Side 7 av 45

8 Sak 0014/ Hegglandsdalen skule Skulen går i balanse, etter at kr er sett av til driftsfond. For Hegglandsdalen skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Om lag halve overskotet kjem av mindreutgifter til skuleskyss Kuventræ skule Skulen har eit underskot på kr For Kuventræ skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har gjort store innkjøp av lærebøker og EDB-utstyr Søre Øyane skule Skulen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. For Søre Øyane skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har også vært så heldig å ha sivilarbeidar og lærling i skulefritidsordninga. Både sivilarbeidar og lærling utgjer låge kostnadar for kommunen, samstundes som dei gjer ein svært god innsats. Dette samstundes med at skulefritidsordninga gjennom heile hausten har hatt fleire born enn budsjettert, gjer at ein har eit svært godt resultat for tenesta Nore Neset skule Skulen har eit underskot på kr For Nore Neset skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har gjort store innkjøp av EDB-utstyr Os skule Skulen har eit overskot på kr For Os skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Os ungdomsskule Skulen har eit underskot på kr Skulen har gjort store innkjøp av lærebøker, EDB-utstyr og innbu og utstyr Søfteland skule Skulen har eit underskot på kr For Søfteland skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har gjort store innkjøp av EDB-utstyr Søre Neset skule Skulen går i balanse etter at kr er sett av til driftsfond. For Søre Neset skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har frå hausten hatt ekstra ressursar til ein elev. Eleven har ikkje fått skuletilbodet sitt på skulen denne hausten, midlane er difor overført til våren Halhjem barnetun Barnetunet har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. For Halhjem barnetun utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Side 8 av 45

9 Sak 0014/ Lysekloster barnetun Barnetunet har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. For utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Delar av overskotet skuldast også refusjon sjukeløn Nore Øyane barnetun Barnetunet har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. For Nore Øyane barnetun utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har mindreforbruk på løn. Samdrift mellom skulefritidsordning og barnehage gjev meir effektiv ressursutnytting Lundefossen skule Skulen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Skulen selde i 2002 ein båt, størsteparten av overskotet kjem frå salet Musikk og kulturskulen Går i balanse. Eininga er slått saman med kultureininga Os barnehage Barnehagen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Pga. omlegging av rekneskapsmessige rutiner, har barnehagen fått brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn, samt større utnytting av barnehageplassane enn budsjettert Søfteland barnehage Barnehagen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn Nore Neset barnehage Barnehagen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn, samt større utnytting av barnehageplassane enn budsjettert Flåten barnehage Barnehagen har eit overskot på kr Ingenting er sett av til driftsfond. Side 9 av 45

10 Sak 0014/03 Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn, samt større utnytting av barnehageplassane enn budsjettert Os kompetansesenter Ansvarsområdet har eit overskot på kr Overskotet skuldast i hovudsak ubrukte felleskursmidlar. Eininga vart innlemma i organisasjonseininga i Helsesjefen Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast følgjande: Interkommunalt næringsmiddelstilsyn -kr Legevakt og fastlegar -kr Innsparing løn, adm. kr Når det gjeld overforbruk legevakt og fast legar utgjer auka utgifter til danske legar kr og fastlegeordninga kr Os ressurssenter Ansvarsområdet har eit overskot på kr Overskotet har følgjande forklaring: Overskot grunnskule framandspråk kr Auka integreringstilskot flyktningar kr Underskot vaksenopplæring - kr Flyktningmottak - kr Etter at ein har sett auka integreringstilskot og i samanheng med sosialhjelpsutgifter og barnevernsutgifter til flyktningar, er det avsett kr til flyktningfondet. Avsetninga til fond og utgiftene til flyktningmottak må sjåast i samanheng. Avsetninga er ført til utgift under dette tenesteområdet. Overskot før avsetning er kr Rehabiliteringstenesta Etter avsetning på kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskot før avsetning kan forklarast som følgjer: Underskot støttekontaktar - kr Mindre inntekter - kr Innsparing løn kr (grunna seinka oppstart) Innsparing i øvrige driftsutgifter kr Når det gjeld mindre inntekter enn budsjettert må det nemnast at det var budsjettert med sal av plassar tilsvarande 1 mill. kroner. Det er ikkje selt plassar i denne eininga i Psykisk helsevern og sosiale tenester Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet kjem fram som følgjer: Overforbruk løn administrasjon - kr Overforbruk sosialhjelp - kr Auka inntekter edruskap kr Side 10 av 45

11 Sak 0014/03 Innsparing løn sosial rådgjeving kr Innsparing tiltak rus kr Innsparing psykisk helsevern kr Auka inntekter utleigebustader kr Det er avsett kr til bundne fond tiltak rus og kr til bundne fond psykisk helsevern Tenester til barn og unge Etter avsetning av kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet før avseting kan forklarast som følgjer: Innsparing løn kr Innsparing barneverstiltak kr Overforbruk rusførebyggjande tiltak - kr Reduserte inntekter - kr Pleie- og omsorgstenester Etter avsetning av kr til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet før avsetning skuldast i hovudsak to tilhøve: Innsparing løn kr Auka inntekter kr (brukarbetaling og refusjon køyring) Innsparing i andre driftsutgifter kr Vestre Lurane Etter avsetning av kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet skuldast i all hovudsak innsparing i løn Idrettsvegen/Kuhnlevegen Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast i all hovudsak meirforbruk på løn Kuhnletunet Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast i all hovudsak meirforbruk av straum (feilbudsjettering) Arealbruk Etter avsetning av kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet før avsetning skuldast mindreforbruk av løn på grunn av vakansar og auka inntekter byggesaksgebyr Brann- og redning Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast følgjande: Mindre inntekter, gebyr feiing - kr Innsparing andre driftsutgifter kr Side 11 av 45

12 Sak 0014/ Kultureining Eininga går i balanse, etter at kr er sett av til driftsfond. Overskotet kjem i all hovudsak frå sjukepengeinntekter og ledige lønsmidlar Kommunebygg Ansvarsområdet har eit overforbruk på kr Overforbruket skuldast følgjande: Lønsoppgjer 2002 kr Teknisk vakt kr Kurskostnader kr Etableringskostnader kr Rekneskapskostnader kr Revisjon kr Styrehonorar kr Rekruttering/flytting kr Andre driftsutgifter kr Samferdsle Ansvarsområdet går i overskot med kr etter at det er sett av kr til driftsfond. Innsparinga skuldast mindre forbruk på ein del driftspostar Vatn Ansvarsområdet går i null etter at det er sett av kr til bunde driftsfond. Gebyrinntektene, særleg tilkoplingsgebyra, har auka sida 2001 sjølv om satsane har vore uendra. For 2003 er satsane for årsgebyr sett ned med 9% Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet går i null. Det er sett av kr til bunde driftsfond kloakk. Sjukdom i avdelinga har ført til reduserte driftskostnader, medan gebyrinntektene har blitt høgare enn budsjettert. I neste års avgiftsbudsjett må ein vurdera å frysa kloakkgebyra slik at vi tærar på opparbeida driftsfond. Det er sett av kr til bunde driftsfond vedk. privat slamtøming. Også her er det inntektene som er høgare enn budsjettert til tross for at gebyrsatsane vart redusert med 4,8% frå 2001 til Det er brukt kr frå bunde driftsfond for at tenesteområdet renovasjon skal gå i balanse. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 12 av 45

13 Sak 0015/03 REKNESKAPSRAPPORT JANUAR 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

14 Sak 0015/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 14 av 45

15 Sak 0015/03 Vedlegg: Rekneskapsrapport for janauar 2003 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer rekneskapsrapport for januar Rapporten vert lagt fram utan kommentarar. Rapporten for februar vil verta kommentert på vanleg måte. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 15 av 45

16 Sak 0016/03 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT FEBRUAR 2003 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

17 Sak 0016/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 17 av 45

18 Sak 0016/03 Vedlegg: Rekneskapsrapport for februar 2003 Saksopplysningar: Pr. februar har vi avdekka område der kommunen kan få negativt avvik i høve til budsjettet på om lag 2,1 mill. kr. Så tidleg på året er grunnlaget for å laga ein god årsprognose relativt tynt. I rapporten for februar månad har vi likevel freista å gjera merknader for dei einingane vi alt no ser kan få avvik i høve til vedteke budsjett Bestillar og forvaltningseining Frå eininga vert det varsla at det er registrert eit behov for spesialundervisning for elevar i grunnskulen som overstig vedteke budsjett. Eininga tek sikte på å halda seg innafor vedteke budsjett. Det kan likevel koma klagesaker til fylkesmannen som kan føra til at denne målsetjinga ikkje vil halda Skatt, rammetilskot m.v. Kompensasjon frå staten vedk. renter og avdrag for investeringar i samband med Reform 97 blir lågare enn budsjettert. Rentemarknaden er på veg ned, og dette får konsekvens både for renteutgiftene og plasseringane våre. Det er førebels for tidleg å dra konklusjonar på årsresultat Rehabiliteringstenesta I budsjettet er det lagt inn sal av sengeplassar for kr Pr. dato er det ikkje inngått avtale med andre kommunar om sal av slike plassar. Det er utarbeidd brosjyremateriell som er sendt til kommunar og sjukehus. Ordførarar og rådmenn i fleire kommunar er kalla inn til info/salsmøte på Luranetunet. Sjølv om eininga skulle få full klaff med sal av plassar for resten av året, må inntekta reduserast til kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Sosialhjelp I budsjettet for 2003 vart prosjektet Rett yting vidareført samstundes som forventa utgifter til sosialhjelp vart redusert med kr Prognosen for dei to første månadane viser at det på årsbasis kan bli eit overforbruk på avrunda kr I høve til januar og februar 2002 viser utgiftene i år ein auke på kr Ser vi på januar/februar- tala i år i høve til november og desember i fjor, viser dei ein nedgang på kr. kr Psykisk helsevern I arbeidet med budsjettet for 2003 hadde administrasjonen stipulert eit overskot for dette området på kr Dette beløpet skulle setjast av til fond for bruk i Rekneskapen Side 18 av 45

19 Sak 0016/03 for 2002 viser at overskotet vart om lag kr lågare. Med dette som bakgrunn kan det gå mot eit overforbruk innan området psykisk helsevern på kr Pleie- og omsorgstenester I budsjettet er det lagt inn sal av sengeplassar for kr Eininga har makta å selja 3 tidsavgrensa ( til 31.03) plassar til Fana Bydel og 1 plass inntil vidare til Ytrebygda bydel. Desse plassane vil gje ei inntekt på kr Klarar eininga å selja like mange plassar for resten av året, vil den kunna oppnå inntektsmålsetjinga Kuhnletunet På bakgrunn av utgiftsutviklinga i ekstrahjelp dei to første månadane, kan eininga få eit overforbruk på avrunda kr Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er enno ikkje kome i gang (jfr. eiga sak til formannskapet). Eininga har varsla at ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein svikt på avrunda kr er realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at netto meirforbruk viser eit prognoseavvik på om lag kr Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 19 av 45

20 Sak 0017/03 MØTEBOK FINANSIERING AV RÅDHUSET Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 03/00789 Saksnr.: Utval Møtedato 0015/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner at kjøpet av eigedomen g.nr 52, b.nr 22 Sentrumskvartalet vert permanent finansiert med opptak av lån stort kr (inkl. kostnader i samband med kjøpet). Rådmannen får fullmakt til å godkjenna lånevilkår og avdragstid. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

21 Sak 0017/03 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Innstillinga frå administrasjonen vart samrystes vedteke med tilleg av utegløymd setning. Vedtak: Kommunestyret godkjenner kjøpekontrakten mellom Os kommune og AS Sentrumskvartalet datert og kjøp av eigedomen gnr. 52, bnr. 22 Sentrumskvartalet. Som mellomfinansiering vert det teke opp lån i Dnb stort kr Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen med tillegg av utegløymd setning. Vedtak: Kommunestyret godkjenner kjøpekontrakten mellom Os kommune og AS Sentrumskvartalet datert og kjøp av eigedomen gnr. 52, bnr. 22 Sentrumskvartalet. Som mellomfinansiering vert det teke opp lån i DnB stort kr Side 21 av 45

22 Sak 0017/03 Saksopplysningar: Innleiing Det vert vist til K-sak 13/03 av , der kjøpekontrakten mellom Os kommune og AS Sentrumskvartalet om kjøp av eigedomen g.nr 52, b.nr 22 Sentrumskvartalet vart godkjent. Som mellomfinansiering vart det teke opp lån i DnB til kontantkjøpesummen, kr Alternativ Kommunen må no ta stilling til permanent finansiering av kjøpet. Som alternativ til fortsett lånefinansiering kan kommunen velja å bruka av eigenkapitalen sin. Kommunen vil då få færre midlar disponibelt til plassering i marknaden, men ein vil ikkje få årlege framtidige utgifter. Imidlertid vil der årleg vera ein sokalla alternativkostnad: den avkastninga kommunen kunne ha fått ved å ha midlane plassert i marknaden. Ved fortsett lånefinansiering vil dei årlege utgiftene verta synleggjorte i form av renter og avdrag. Mange vil meine at synleggjeringa er viktig, både rekneskapsmessig og mentalt. Nokon vil og meina at det er viktig å oppretthalda storleiken på midlane frå aksjesalet, slik at ein ser igjen verdiane. Pris vil sjølvsagt og vera ein viktig faktor; vil vi ha størst nytte av at midlane er plassert i marknaden, eller er prisen på lån så pass høg at det vil vera betre å nytta eigenkapital til investeringa? Vurdering I budsjettet for 2003 er det føresett lik rente på lån som på plassering i marknaden. I finansreglementet til kommunen, som har ein meir langsiktig horisont, er langsiktig avkastning venta å vera om lag 8%. Dette er høgare enn lånerenta er venta å vera dei komande åra. Som følgje av dette finn rådmannen det mest føremålstenleg at kjøpet av Sentrumskvartalet vert permanent finansiert med lån. I finansieringa må det medtakast kostnader i samband med kjøpet: Kontantkjøpesum: kr Omkostninger: kr % rente av kontantkjøpesummen frå ca kr Tinglysingsgebyr: kr Sum finansieringsbehov kr Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 22 av 45

23 Sak 0018/03 MØTEBOK PENSJON - OVERFØRINGSAVTALE KOMMUNEBYGG OS AS Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: X02 Arkivsaksnr.: 03/00023 Saksnr.: Utval Møtedato 0028/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner at kommunen garanterar for Kommunebygg Os AS sine pensjonsplikter så lenge kommunen eig 50% eller meir av aksjane i selskapet. Garantien vert gjeven som sjølvskyldnar kausjon. Garantien fell vekk etter seinast 40 år. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

24 Sak 0018/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at kommunen garanterar for Kommunebygg Os AS sine pensjonsplikter så lenge kommunen eig 50% eller meir av aksjane i selskapet. Garantien vert gjeven som sjølvskyldnar kausjon. Garantien fell vekk etter seinast 40 år. Side 24 av 45

25 Sak 0018/03 Vedlegg: Brev frå Statens Pensjonskasse av Saksopplysningar: Vi legg ved og viser til brev frå Statens Pensjonskasse av Ved oppretting av Kommunebygg Os AS var det ein føresetnad at dei tilsette som vart overført frå Os kommune skulle få dei same rettane som i kommunen. Kommunebygg Os AS er difor omfatta av pensjonsforsikringsavtalen mellom Os kommune og Storebrand livsforsikring, samt Overføringsavtalen mellom Os kommune og Statens Pensjonskasse av juni Av brevet går det fram at føresetnaden for dette er at kommunen må garantera for Kommunebygg Os AS sine pensjonsplikter. I samtale med Statens Pensjonskasse vert det opplyst/presisert at dei ønskjer sjølvskyldnar kausjon frå kommunen, og at dei har fått det frå andre kommunar i liknande saker. I utgangspunktet har kommunane berre høve til å gje simpel kausjon, men i tilfelle der eigen verksemd vert skilt ut i ansvarleg selskap er det høve til å gje sjølvskyldnar kausjon for gjeld som kommunen tidlegare har hatt ansvaret for. Dersom Kommunebygg Os AS ikkje hadde blitt skilt ut som eige selskap men blitt verande i kommunen, ville kommunen stått ansvarleg for pensjonspliktene til dei tilsette. Endring av selskapsform påverkar dermed ikkje kommunen sine plikter, men kan sjåast på som ei vidareføring av pliktene. Garantien vil gjelda så lenge Os kommune eig 50% eller meir av aksjane i Kommunebygg Os AS, likevel ikkje lengre enn 40 år, jfr. Forskrift om kommunale og Fylkeskommunale garantier fastsett av Kommunal- og regionaldepartementet med heimel i lov av nr Kommunebygg Os AS sine pensjonsforpliktelser vil kunne variere over tid, då den er avhengig av m.a. talet på tilsette og løna deira. Pensjonsforpliktelsen pr er enno ikkje klår. I forskriftene er det krav om talfesting av øvre ramme for det garantiansvaret kommunen tek på seg; det kan bli noko vanskeleg her. Rådmannen vil rå til at kommunen garanterar for Kommunebygg Os AS sine pensjonsplikter så lenge kommunen eig 50% eller meir av aksjane i selskapet. Garantien vert gjeven som sjølvskyldnar kausjon. Garantien fell vekk etter seinast 40 år. Os, Ingrid Karin Kaalaas økonomisjef Side 25 av 45

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer