sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10."

Transkript

1 Handlingsplan Budsjett 2015 Eidsvoll kommune 3. november 2014, revidert 10. november 2014

2 2

3 INNHOLD 1 INNLEDNING FORKLARINGER TIL HANDLINGSPLANMODELLEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.2 BUDSJETTERINGSPRINSIPP... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.3 SAMMENDRAG AV HOVEDELEMENTER I HANDLINSPLANEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.4 RISIKOFAKTORER I HANDLINGSPLANEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2 SENTRALE FORUTSETNINGER BEFOLKNINGSUTVIKLING OG BOLIGBYGGING NASJONALE MÅL OG ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER ØKONOMISKE FORUTSETNINGER FOR PLANPERIODEN KONSEKVENSJUSTERT LANGTIDSBUDSJETT ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT KOMMENTARER TIL ØKONOMISK DRIFT Utvikling i sentrale finansielle forhold 13 5 ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET POLITISK STYRING OG KONTROLL SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRALE FORVALTNINGSOMRÅDER BARNEHAGE SKOLE FAMILIENS HUS HELSE OG BISTAND HJEMMEBASERTE TJENESTER VILBERG KOMPETANSESENTER FOR HELSE OG OMSORG NAV KULTUR KOMMUNAL DRIFT KOMMUNAL FORVALTNING EIENDOMSFORVALTNINGEN FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER FINANS INVESTERINGSPROGRAMMET I PLANPERIODEN VEDLEGG TALLBUDSJETT Økonomisk oversikt drift Rammer per tjenesteområde Budsjettskjema 1A Økonomisk oversikt investering Budsjettskjema 2A Investeringsregnskapet Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse Utvikling i netto lånegjeld Hovedoversikt drift per virksomhet DEKNINGSGRADER SELVKOST VAR HUSBANKENS VIRKEMIDLER ORDINÆRE INNLÅN

4 1 Innledning 1.1 Forklaringer til handlingsplanmodellen En handlingsplan skal baseres på økonomisk balanse i planperioden. I henhold til lov og forskrift forutsetter det at planen skal omfatte hele kommunen, er realistisk og skal vise hvordan kommunen skal klare sine økonomiske forpliktelser framover. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. At planen er realistisk menes at det er satt opp sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal vises inndekning av utgifter hvert enkelt år i planperioden. Første året i handlingsplanen er budsjett for kommende år. Handlingsplanmodellen tar utgangspunkt i revidert budsjett pr 1. tertial Dette er avvik fra tidligere år da denne tok utgangspunkt i vedtatt økonomiplan. Grunnen er at kommunens forslag til handlingsplan ikke er endelig vedtatt i kommunestyret, det er kun budsjett for 2014 som er vedtatt. Budsjettet for den enkelte virksomhet blir vedtatt på netto rammenivå (utgifter inntekter). Merinntekter som skyldes eksempelvis refusjon sykepenger kan dermed dekke merutgifter til sykevikarer og behøver ikke budsjettjusteringer i kommunestyret. Kommunen vil også prioritere arbeidet med periodiseringer av budsjettet slik at den økonomiske rapporteringen blir enklere å følge opp gjennom året. Kommunens styringssignaler blir gjort gjeldende gjennom resultatkrav knyttet til den enkelte virksomhet. I forhold til dagens måltavle så vil det bli en revisjon på dette i løpet av Det er viktig at krav til virksomhetene er tydelig og målbare. 1.2 Budsjetteringsprinsipp Kommunens budsjett og handlingsplan er budsjettert i faste 2015 priser. Det vil si at man ikke framskriver befolkningsveksten hverken på utgifts- eller inntektssiden. Man legger inn økte utgifter/inntekter som følge av endrede tjenestebehov i år 1 i planperioden og denne videreføres de 3 neste årene. I tillegg tas inn forventede utgifts- og inntektsøkninger i perioden som følge av tiltak eller innsparinger som forventes gjennomført i de enkelte år. Endringer i perioden i forhold til befolkning forutsettes kompensert gjennom økningen i frie inntekter (skatt-ramme). 1.3 Sammendrag av hovedelementer i handlingsplanen Eidsvoll kommunes budsjett og handlingsplan for perioden er stramt og det legges opp til kutt i flere virksomheter. Grunnen til at kommunen har startet en prosess med store innsparinger er at kommunen er en ROBEK (register over betinget kontroll) kommune. Kommunen hadde som utgangspunkt et netto negativt driftsresultat for 2015 på ca. 15 mill. I tillegg har det blitt avdekket gjennom økonomisk rapport 1 og 2 at det har vært underbudsjetteringer som må rettes også for perioden Innsparingen er foretatt over hele kommunen men med ulik virkning på de ulike virksomheter. De største enkelttiltak som er foreslått kuttet / innspart i perioden er følgende: 4

5 Reduksjon av bemanning i kommunens ulike virksomheter. Reduksjon av innkjøp sykehjemsplasser utenfor kommunens virksomhet. Det er lagt opp til kjøp av 24 institusjonsplasser, men forventer en årlig reduksjon med 4 plasser. Nedleggelse av 2 skoler i perioden, og ungdomstrinnet på den tredje. Avvikling av 3 kantiner. Innføring av gjengs leie i kommunale bygg. Reduksjon av utbetaling sosialhjelp. 1.4 Risikofaktorer i handlingsplanen. De største risikofaktorene som er knyttet til opplegget for er: Nedtrekk av 4 sykehjemsplasser årlig i perioden. Renteutviklingen i kommunen. Renteanslaget er basert på Norges banks nedre rentebane med tillegg av 0,75 % % renteøkning 6,8 mill. 9,3 mill. 11,4 mill. 14,4 mill. Økonomisk sosialhjelp og andre anslagsposter knyttet til brukere av tjenesten. Selv om kommunen har et vanskelig utgangspunkt er det ikke anbefalt innfasing av eiendomsskatt. Kommunen vil iverksette effektivisering av tjenester og ulike kostnadseffektive tiltak for å imøtekomme den krevende økonomiske situasjonen. Investeringsprogrammet i kommunen er svært ambisiøs og utgjør brutto inkl. mva. ca. 1,1 mrd. i planperioden. Økningen gjør at kommunen øker sin gjeld fra dagens 1,29 mrd. til ca. 1,9 mrd. Dette er krevende framover for kommunens driftsrammer. I 2014 utgjør renter og avdrag ca. 70. mill. som belastes den kommunale drift. I perioden fra 2015 øker denne fra 85 mill. til ca. 129 mill. i Det vil igjen si at kommunen må øke inntekter / redusere utgifter fra 2014 med 59 mill. årlig fra 2018 målt i 2014 priser for å betjene framtidige renter og avdrag basert på forutsatt rentenivå. 5

6 2 Sentrale forutsetninger 2.1 Befolkningsutvikling og boligbygging Prognosene for befolkningsutviklingen er hentet fra Akershus fylkeskommunes (AFK). Fylkeskommunen lager tre alternativer for fremtidig befolkningsutvikling. Det såkalte hovedalternativet er gjengitt i figuren nedenfor. Dette alternativet avviker noe fra Statistisk Sentralbyrås prognoser, noe som i hovedsak skyldes at AFK opererer med høyere innvandring og høyere innenlands flytting enn SSB. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til prognoser, og den faktiske befolkningsutviklingen vil nødvendigvis avvike fra prognosene i større eller mindre grad. Den faktiske befolkningsveksten i Eidsvoll i 2013 var på 2,5 %. Total befolkning 6

7 Antall barn 0-5 år og 6-15 år Aksetittel år år Befolkningsprognosen viser at kommunen vil få en relativt sterk økning i antall barn i aldersgruppen 6-15 år gjennom planperioden. Aldersgruppen 0-5 år vil i følge prognosene begynne å øke fra Økt barnehagekapasitet i slutten av planperioden er ivaretatt. Det samme gjelder utviklingen innen skole Utvikling i de eldste aldersgruppene Aksetittel år år år Aldersgruppen år har en stigning fra 2267 til 2680 personer. I de øvrige aldersgruppene ligger tallet stabil på hhv 620 personer i aldersgruppen år og ca. 120 personer i aldersgruppen 90+. Normtall fra fylkeslegen på dekning sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser ligger på 25 %. I Eidsvoll er dekningen 32 % inkludert dagens kjøp av sykehjemsplasser utenfor kommunen. 7

8 2.2 Nasjonale mål og økonomiske rammebetingelser Generelt: Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på 6,2 mrd. Av den samlede inntektsveksten er 4,4 mrd. kroner frie inntekter. Disse fordeles med 3,9 mrd. kroner på kommunene og 0,5 mrd. kroner på fylkeskommunene. Etter revidert nasjonalbudsjett er anslaget på skatteinntektene i 2014 nedjustert med 0,9 milliarder kroner. Ved beregning av vekst fra anslag på regnskap blir veksten i frie inntekter derfor 0,9 milliarder kroner høyere, altså 5,3 milliarder kroner. Statistisk sentralbyrå publiserte nye befolkningsframskrivinger i juni Beregninger utført av departementet tyder på at anslaget for 2015 på demografikostnader blir redusert med 0,6 mrd. kroner, til 2,5 mrd. kroner. Av dette anslås 2,1 mrd. kroner å belaste de frie inntektene. Reduksjonen skyldes i all hovedsak at det tidligere var forventet en vekst i antall barn i barnehagealder. De nye framskrivningene tyder på en nedgang. Til sammen utgjør økte demografi- og pensjonskostnader 2,6 mrd. kroner. Dette er bunnplanken som kommunesektoren må ha for å videreføre tjenestetilbudet med dagens standarder og dekningsgrader. Imidlertid har kommunene et selvstendig ansvar for pensjon som er en del av lønns- og avtalevilkårene i kommunesektoren. Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2015 er anslått til 3,0 % (deflator). Lønnsveksten er anslått til 3,3 %. Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: Rentekostnader Pensjonskostnader er dekket i deflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Demografikostnader Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter. Den kommunale skattøren for personlige skattytere foreslås redusert med 0,15 prosentpoeng til 11,25 % i I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2015 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Avviklingen av kommunal medfinansiering og uttrekket fra rammetilskuddet, innebærer isolert sett at skatteandelen i kommunene øker. Videre skal uføretrygd fra 2015 skattlegges som lønn. Denne reformen innebærer isolert sett at skatteinntektene til stat og kommuner øker. Samlet sett må derfor det kommunale skattøret reduseres for å oppnå en skatteandel på 40 pst. Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,8 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,5 prosent. I Akershus har 18 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Eidsvoll kommune med 7,1 prosent, mens Hurdal kommune har lavest vekst med 4,0 prosent Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt kroner per innbygger i netto lånegjeld i Landsgjennomsnittet var kroner per innbygger. 8

9 Særskilte satsinger/endringer/andre saker: Øke investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser. Bevilgningen til dagaktivitetstilbud til demente foreslås økt med 130 mill. kroner. Ressurskrevende tjenester: På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en forsiktig innstramming i ordningen. Dette gjøres ved å øke innslagspunktet med kroner utover prisjustering til kroner. Dette innebærer at statens utgifter isolert sett reduseres med 220 mill. kr. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. Siden kommunene fører regnskap etter andre prinsipper enn staten, vil endringer i statens tilskudd i statsbudsjettet for 2015 få virkning på kommuneøkonomien allerede fra Kommunene skal inntektsføre midlene det året utgiftene oppstår, altså i Videre vil kommunene på vanlig måte få etterskuddsvis refusjon fra staten i Barnehage: 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter begrunnet med økt fleksibilitet i barnehageopptaket. I tillegg er det andre satsinger i tilknytning til barnehage og skole: Regjeringen vil styrke satsingen på kompetanseheving for barnehageansatte i 2015 og foreslår å øke bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kroner. Regjeringen vil innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen. Det foreslås et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrer at betalingen for en heltidsplass maksimalt skal utgjøre 7 pst. av en families samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte på at endringen kan tre i kraft 1. august Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet til kommunene med 111,6 mill. kroner. Maksimal foreldrebetaling i barnehagen øker fra 1. januar 2015 med reelt 100 kroner, til kroner i måneden. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 312 mill. kroner. Skole: Regjeringen gjennomfører et lærerløft og foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for lærere med 144 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett i Styrkingen innebærer en økning på 1500 nye studieplasser til videreutdanning. Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg: I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og investering i skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på å innfase en investeringsramme på 15 mrd. kroner over en åtteårsperiode. Fra 2009 til 2014 er til sammen 11 mrd. kroner faset inn i budsjettet. Regjeringen foreslår å fase inn ytterligere 3 mrd. kroner i 2015 av investeringsrammen i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg. Samhandlingsreformen: Ordningen med kommunal medfinansiering avvikles fra 2015.Tilbakeføring av midlene baseres på beste anslag på kommunenes faktiske utgifter til kommunal medfinansiering i Dette er anslaget er nå satt til 5,67 mrd. kroner. 2.3 Økonomiske forutsetninger i planperioden. Det er budsjettert med 18 % pensjonsutgifter for 2015 etter oppgave fra Kommunal Landspensjonskasse. Denne var anslått til 20,5 % i 2014 for fellesordningen. Tilsvarende for sykepleierne ligger anslaget for 2015 på 18,5 % mot 21,5 % i Disse forhold utgjør en betydelig 9

10 mindre utgift i 2015 sammenlignet mot For Statens Pensjonskasse er anslaget for 2015 på 11,55 % mot 13,43 % i For alle virksomheter er det kompensert med helårsvirkning etter resultat av sentrale og lokale forhandlinger som er skjedd i I tillegg er det avsatt en pott på 20 mill. som skal dekke oppgjøret for Forslaget til handlingsplanen bygger på forslaget til statsbudsjettet som ble fremlagt i oktober med lokale tilpasninger. Kommunen har benyttet KS` prognosemodell for å beregne skatt og rammetilskudd. Dette samsvarer med regjeringens anslag i grønt hefte. Det er lagt inn forutsetning om at Eidsvoll kommune vil motta veksttilskudd i 2015 og 2016 på ca. 10 mill. Fra og med 2017 er veksttilskuddet tatt bort på grunn av usikkerhet knyttet til befolkningsøkningen. Skjønnsmidler er tatt inn kun i 2015 slik god kommunal budsjetteringsskikk tilsier. Dette er i tråd med anbefalinger fra Fylkesmannen. 3 Konsekvensjustert langtidsbudsjett Virksomhet Rev Politisk ledelse Sentraladministrasjonen Sentrale forvaltningsområder Familiens hus Helse og bistand Hjemmebaserte tjenester Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg NAV Barnehage Skole Kultur Kommunal drift Kommunal forvaltning Eiendomsforvaltning Felles inntekter og utgifter Finans

11 4 Økonomisk oversikt drift Med de endringer som er lagt inn på drift og investeringer får vi følgende økonomisk oversikt for planperioden. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Just budsj 2014 Budsjett 2015 Foreløpig HP 2016 Foreløpig HP 2017 Foreløpig HP 2018 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne fin.trans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % 0,21 % -0,35 % 0,58 % 0,59 % -0,67 % -0,93 % AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

12 4.1 Kommentarer til økonomisk drift. Samlet sett for hele planperioden har kommunen et negativt netto driftsresultat på ca. 6 mill. Dett er inndekket ved hjelp av tidligere avsatte midler. I det foreslåtte grunnlagsmaterialet har kommunen budsjettert med en årlig pott på 10 mill. til kommunestyrets disposisjon for eventuell framtidige budsjettjusteringer. I tillegg skal kommunen vurdere de foreslåtte investeringer på Vilberg barneskole (budsjettert med 220 mill. i planperioden) med blant annet alternativer med rehabilitering istedenfor nybygg i Trolldalen. Det vises til omtale av investeringsposten under punkt 10 i kapitel 6 som omhandler investeringer. Normtall for god kommunal økonomi tilsier at netto driftsresultat bør være mellom 3 % og 5 % av sum inntekter. For Eidsvolls vedkommende bør netto driftsresultat være mellom 40 og 68 mill. Eidsvolls handlingsplan legger opp til et netto driftsresultat på ca. 0,6 % i de 2 første årene av planperioden. De to siste årene ligger det an til et negativt netto driftsresultat på hhv 0,6 % og 0,9 %. Det betyr igjen at kommunen må drive svært effektive tjenester i årene framover. Hvis en ser på brutto driftsresultat som viser driften av kommunen eksklusiv finans så er utviklingen positiv. Kommunens netto finansutgifter stiger betraktelig i perioden spesielt fra 2016 og utover i planperioden. Dette skyldes store investeringsbehov for framtiden. Planperioden legger opp til et investeringsnivå på ca. 1,1 mrd. (inkl. mva.) i løpet av kommende 4-års periode. Dette belaster den kommunale drift gjennom økte renter og avdrag samt driftskonsekvenser av de foreslåtte investeringene. Figur under viser utviklingen i netto driftsresultat for Eidsvoll kommune (grønn), anbefalt netto driftsresultat ved 3 % (blå) og 5 %(rød). (Tall i 1000 kr) Utvikling i netto driftsresultat 12

13 4.2 Utvikling i sentrale finansielle forhold. (Tall i 1000 kr) Gjeldssituasjonen: Ovennevnte graf viser utviklingen i lånegjeld for perioden. Blå linje markerer total lånegjeld, mens rød linje markerer utviklingen når videre-utlån er trukket fra. Normtall for kommunens gjeld er erfaringsmessig at når netto gjeld (eksklusiv videre-utlån) er over 70 % av sum driftsinntekter bør en være forsiktig med å oppta nye lån. Dette er basert på erfaringer og ikke noen absolutt fasit. 70 % av Eidsvolls kommunes driftsinntekter utgjør ca. 953 mill. for (Tall i 1000 kr) Belastning renter og avdrag: Tabellen over viser økningen i renter og avdrag som belaster driftsbudsjettet for handlingsplanperioden. 13

14 (Tall i 1000 kr) Renter Avdrag Belastningen øker fra ca. 85 mill. i 2015 til 119,6 mill. i 2018 basert på valgt renteprognose. (Tall i 1000 kr) Fondssituasjonen: Av disposisjonsfondet er ca. 80 mill. som tilhører midler fra E-verksfondets driftsdel. Reglene for bruk av disposisjonsfond er at midlene både kan benyttes i drifts- og investeringsbudsjettet. 14

15 5 Endringer i driftsbudsjettet 5.1 Politisk styring og kontroll Politisk ledelse Handlingsplan Endringer ift budsjett 2014 Konsekvensjusteringer Revidert budsjett Lønnsjusteringer Overføring mellom virksomheter Ordførers gavekonto Utg.økn Økning ØRU-kontingent Utg.økn Kontingent Jernbaneforum Utg.økn Medlemskap i Osloregionen Utg.økn Medlemskap Transparency International Norge Utg.økn Økning i KS-kontingenten Utg.økn Valg Utg.økn Økn driftstilsk Romerike revisjon Utg.økn Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Budsjettseminar Utg. økn Konkurranseutsetting revisjon - utredes nærmere Utg. red Ny ramme Lavere pensjonsutgifter har medført en reduksjon på lønnsområdet. Mva-kompensasjon inntekter er overført fra finansområdet. Posten gaver/til ordførers disposisjon økes fra til i Budsjettet til kontingenter/medlemskap har gjennom flere år vært underbudsjettert. Økning av KS-kontingenten på grunn av økt befolkning. Utgifter til gjennomføring av valg. Økning av driftstilskudd Romerike revisjon på grunn av økt befolkningsvekst. Som nytt tiltak foreslås budsjettseminar for kommunestyret og administrasjon/virksomhetsledere. Konkurranseutsetting av revisjonstjenester vil bli utredet i løpet av planperioden. 15

16 5.2 Sentraladministrasjonen Rådmannen har det overordnede administrative ledelsesansvaret i kommunen og rapporterer til kommunestyret. Rådmannen og sentraladministrasjonen gir støtte og veiledning til kommunens resultatområder og har i tillegg egne oppgaver. Stab Årsverk Rådmann, kommunalsjef og økonomisjef 4 Kommuneoverlege + rådgiver 2 Tildelingsenhet 11 Økonomiavdeling - Regnskap - Kemner - Lønn - Budsjett/rapportering/innkjøp 16 4,5 8,5 6,75 2,5 Personalavdelingen 2,6 Innbyggertorg 2,8 Fellestjeneste 8,4 Totalt 53,05 Resultatmål Status 2014 Mål 2015 Arbeidsnærvær 95 % Medarbeidertilfredshet 4,5 Sentraladministrasjonen Handlingsplan Endringer ift budsjett 2014 Konsekvensjusteringer Revidert budsjett Lønnsjusteringer Overføring mellom virksomheter Økning kjøp juridiske tjenester Utg.økn Økning kjøregodtgjøring ØRU-eHandel Utg.økn Gjeldsforvaltning Bergen Capital Management Utg.økn Overtid årsoppgjør regnskap Utg.økn Avvikle regnskapsføring ØRRD Utg.økn Økning seniorbonus Utg.økn Varslingstjeneste ekstern - revisjonen Utg.økn BraArkiv Utg.økn Sikker print Utg.økn Digitalisering arkiv avsluttes i 2015 Utg.red Periodisering arkiv Utg.økn KS KommIT-kontingent Utg.økn OU-midler - årlig økning Utg.økn Økning basistilskudd leger Utg.økn Økning tilskudd DGI Utg.økn Økt kjøp av sykehjemsplasser Utg.økn Vederlagsberegning kjøpte sykehjemsplasser Innt.økn Inntektsjusteringer kemner Innt.økn

17 Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Assisterende rådmann Utg.økn Jurist/kommuneadvokat Utg.økn Innsparingstiltak Nedbemanning kemnerkontoret Utg. red Nedbemanning regnskap Utg. red Nedbemanning lønn Utg. red Nedbemanning kommunalsjefer Utg. red Avvikle seniorbonus Utg. red Innsparing AMU-budsjett Utg. red Avvikle kantine Utg. red Innsparing kjøp sykehjemsplasser Utg. red Nedbemanning tildelingsenhet Utg. red Ny ramme Kjøp av juridiske tjenester har vært for lavt budsjettert. Økning utgifter gjeldsforvalting på grunn av prisvekst og økt låneportefølje. Underbudsjettering av seniorbonus. Avslutning av arkivprosjekt. Basistilskudd leger har vært for lavt budsjettert. Kjøp av sykehjemsplasser har vært for lavt budsjettert, egenandeler har ikke vært budsjettert. Kommunalsjefstillingene avvikles og erstattes med stilling som assisterende rådmann og stilling som kommunejurist. Det nedbemannes på kemnerkontor, regnskapskontor og lønningskontor. Kantine avvikles. Seniortiltakene avvikles. Det forutsettes nedgang i kjøp av sykehjemsplasser med 4 plasser per år. Tildelingsenheten reduseres med en stilling. Hele enheten avvikles fra 2016 ved at en splitter opp og fordeler årsverkene på ulike organisasjonsenheter. 17

18 5.3 Sentrale forvaltningsområder Ansvaret Sentrale forvaltningsområder er avviklet og budsjettmidler og ansvar for oppgavene er flyttet ut til kommunens øvrige virksomheter. Formålet med flyttingen er å tydeliggjøre ansvarsstrukturen Sentrale forvaltningsområder Handlingsplan Endringer ift budsjett 2014 Konsekvensjusteringer Revidert budsjett Lønnsjusteringer Overføring mellom virksomheter Avvikle medfinansiering kommune-helseforetak Utg. red Ny ramme Det har vært en reduksjon i lønnsutgifter innenfor legetjenesteområdet. Kommunal medfinansiering avvikles fra Kommunens utgifter til formålet nullstilles. Kommunens rammetilskudd er redusert ved uttrekk fra kommunene etter delkostnadsnøkkelen for samhandlingsreformen. 18

19 5.4 Barnehage Eidsvoll har 5 kommunale og 15 ikke-kommunale barnehager. Det er 415 barn i kommunale barnehager og 960 barn i ikke-kommunale barnehager. Virksomheten har et overordnet ansvar for kommunale barnehager, samt godkjenner og fører tilsyn med alle barnehager. Virksomheten har ansvar for utbetaling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Barnehage Årsverk Barn hele plasser Bønsmoen barnehage 30,1 141 Råholtbråtan barnehage 15,0 69 Brensmork barnehage 15,2 60 Stensby barnehage 13,6 60 Vilberg barnehage 17,5 79 Årsverk spesialpedagoger førskolebarn 4,05 Årsverk assistent barn med spesielle 8,6 behov kom.bhg Administrasjon 2,8 Totalt 106, Resultatmål Status 2014 Mål 2015 Arbeidsnærvær 92 % Medarbeidertilfredshet 4,5 Øke andelen assistenter med fagbrev i kommunale barnehager 35 % 39 % Øke andelen barnehagelærere med godkjent utdanning - totalt i kommunen 66 % 70 % Barnehage Handlingsplan Endringer ift budsjett 2014 Konsekvensjusteringer Revidert budsjett Lønnsjusteringer Bønsmoen barnehage økt kapasitet Utg. økn Økte utgifter mat Utg. økn Økt kapasitet ikke-kommunale barnehager Utg. økn Korreksjon engangsbruk av fond Utg. økn Prisvekst tilskudd ikke-kommunale bhg Utg. økn Reduksjon bemanning ass.stilling Utg. red Reduksjon bemanning ass.stilling Utg. red Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Driftsutvidelse Råholtbråtan Utg. økn

20 Innsparingstiltak/økte inntekter Avvikle seniorbonus Utg. red Justering ramme seniortiltak Utg. red Fjerne lokal reserve til barnehage-økning Utg. red Fjerne lokal reserve søskenmoderasjon/gjestebarn Utg. red Økt matsats Innt. økn Ny foreldrebetaling Innt. økn Ny ramme Virksomheten har en økning på lønnsområdet grunnet høy lønnsvekst i flere stillinger. Forventet økning i barnetall for 2015 forutsettes gjennomført på Bønsmoen barnehage ved utnyttelse av utbygd areal. Det er behov for flere ansatte for å kunne ivareta 7 små/14 store ekstra barn. Budsjettet justeres for prisvekst på mat. Forventet økning i barnetall for 2016 forutsettes gjennomført innenfor ledig kapasitet i ikkekommunale barnehager. Forventet behov er 9 små/18 store. Korreksjon for bruk av fond i Fondet er brukt opp og videreføres ikke i planperioden. Det er regnskapstallene og barnetallene fra tellinger i kommunale barnehager 2013 og 2014 samt satsen for foreldrebetaling for 2015 som skal benyttes som grunnlag for fastsettelse av sats for 2015 og Dette er et nytt prinsipp fra Grunnlaget skal indeksreguleres med kommunal deflator for 2014 og Økning i kommunalt tilskudd totalt skyldes dels indeksreguleringen og dels konsekvenser av ny presisering fra Fylkesmannen vedr definering av 3-åringer til bruk ved beregning av sats og utmåling av tilskudd. Optimalisering av drift i barnehagene medfører reduksjon av stillinger i to barnehager. Som nytt tiltak foreslås midler til drift av utvidelse av Råholtbråtan barnehage. Reduksjon i lønnsutgifter som følge av avvikling av seniorbonus. Reduksjon av vikarutgifter som følge av avvikling av redusert arbeidstid for seniorer. Virksomhet for barnehage hadde i 2014 en pott for eventuell større økning i antall barn enn forutsatt i likebehandlingsmodellen. Disse midlene inndras som følge av sentral pott. Budsjett til søskenmoderasjon/gjestebarn legges på forventet nivå for Overskytende budsjettmidler inndras som følge av sentral pott. Det foreslås en økning av matsats fra kr 230 til kr 250 til dekning av økte matutgifter. Det foreslås at foreldrebetaling per måned økes til ny statlig maksimalsats, kr

Handlingsplan 2015-2018. Budsjett 2015. Eidsvoll kommune

Handlingsplan 2015-2018. Budsjett 2015. Eidsvoll kommune Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 Eidsvoll kommune 3. november 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN... 4 1.2 FORKLARINGER TIL HANDLINGSPLANMODELLEN... 4 1.3 BUDSJETTERINGSPRINSIPP...

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

9 6 1 1 0 0-2 6 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument datert 5.11.2015

9 6 1 1 0 0-2 6 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument datert 5.11.2015 Handlingsplan 2016-2019 Budsjett 2016 Eidsvoll kommune Rådmannens grunnlagsdokument datert 5.11.2015 Side 2 INNHOLD 1 INNLEDNING...4 1.1 FORKLARINGER TIL HANDLINGSPLANMODELLEN...4 1.2 BUDSJETTERINGSPRINSIPP...4

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune Virksomheter m.v. 10 Politisk ledelse 10000 Politisk ledelse 10001 Ordfører/varaordfører 10050 Kontrollutvalget 10060 Administrasjonsutvalg 10070 Utvalg for oppvekst og levekår 10080 Utvalg for næring,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer