sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10."

Transkript

1 Handlingsplan Budsjett 2015 Eidsvoll kommune 3. november 2014, revidert 10. november 2014

2 2

3 INNHOLD 1 INNLEDNING FORKLARINGER TIL HANDLINGSPLANMODELLEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.2 BUDSJETTERINGSPRINSIPP... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.3 SAMMENDRAG AV HOVEDELEMENTER I HANDLINSPLANEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.4 RISIKOFAKTORER I HANDLINGSPLANEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2 SENTRALE FORUTSETNINGER BEFOLKNINGSUTVIKLING OG BOLIGBYGGING NASJONALE MÅL OG ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER ØKONOMISKE FORUTSETNINGER FOR PLANPERIODEN KONSEKVENSJUSTERT LANGTIDSBUDSJETT ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT KOMMENTARER TIL ØKONOMISK DRIFT Utvikling i sentrale finansielle forhold 13 5 ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET POLITISK STYRING OG KONTROLL SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRALE FORVALTNINGSOMRÅDER BARNEHAGE SKOLE FAMILIENS HUS HELSE OG BISTAND HJEMMEBASERTE TJENESTER VILBERG KOMPETANSESENTER FOR HELSE OG OMSORG NAV KULTUR KOMMUNAL DRIFT KOMMUNAL FORVALTNING EIENDOMSFORVALTNINGEN FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER FINANS INVESTERINGSPROGRAMMET I PLANPERIODEN VEDLEGG TALLBUDSJETT Økonomisk oversikt drift Rammer per tjenesteområde Budsjettskjema 1A Økonomisk oversikt investering Budsjettskjema 2A Investeringsregnskapet Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse Utvikling i netto lånegjeld Hovedoversikt drift per virksomhet DEKNINGSGRADER SELVKOST VAR HUSBANKENS VIRKEMIDLER ORDINÆRE INNLÅN

4 1 Innledning 1.1 Forklaringer til handlingsplanmodellen En handlingsplan skal baseres på økonomisk balanse i planperioden. I henhold til lov og forskrift forutsetter det at planen skal omfatte hele kommunen, er realistisk og skal vise hvordan kommunen skal klare sine økonomiske forpliktelser framover. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. At planen er realistisk menes at det er satt opp sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal vises inndekning av utgifter hvert enkelt år i planperioden. Første året i handlingsplanen er budsjett for kommende år. Handlingsplanmodellen tar utgangspunkt i revidert budsjett pr 1. tertial Dette er avvik fra tidligere år da denne tok utgangspunkt i vedtatt økonomiplan. Grunnen er at kommunens forslag til handlingsplan ikke er endelig vedtatt i kommunestyret, det er kun budsjett for 2014 som er vedtatt. Budsjettet for den enkelte virksomhet blir vedtatt på netto rammenivå (utgifter inntekter). Merinntekter som skyldes eksempelvis refusjon sykepenger kan dermed dekke merutgifter til sykevikarer og behøver ikke budsjettjusteringer i kommunestyret. Kommunen vil også prioritere arbeidet med periodiseringer av budsjettet slik at den økonomiske rapporteringen blir enklere å følge opp gjennom året. Kommunens styringssignaler blir gjort gjeldende gjennom resultatkrav knyttet til den enkelte virksomhet. I forhold til dagens måltavle så vil det bli en revisjon på dette i løpet av Det er viktig at krav til virksomhetene er tydelig og målbare. 1.2 Budsjetteringsprinsipp Kommunens budsjett og handlingsplan er budsjettert i faste 2015 priser. Det vil si at man ikke framskriver befolkningsveksten hverken på utgifts- eller inntektssiden. Man legger inn økte utgifter/inntekter som følge av endrede tjenestebehov i år 1 i planperioden og denne videreføres de 3 neste årene. I tillegg tas inn forventede utgifts- og inntektsøkninger i perioden som følge av tiltak eller innsparinger som forventes gjennomført i de enkelte år. Endringer i perioden i forhold til befolkning forutsettes kompensert gjennom økningen i frie inntekter (skatt-ramme). 1.3 Sammendrag av hovedelementer i handlingsplanen Eidsvoll kommunes budsjett og handlingsplan for perioden er stramt og det legges opp til kutt i flere virksomheter. Grunnen til at kommunen har startet en prosess med store innsparinger er at kommunen er en ROBEK (register over betinget kontroll) kommune. Kommunen hadde som utgangspunkt et netto negativt driftsresultat for 2015 på ca. 15 mill. I tillegg har det blitt avdekket gjennom økonomisk rapport 1 og 2 at det har vært underbudsjetteringer som må rettes også for perioden Innsparingen er foretatt over hele kommunen men med ulik virkning på de ulike virksomheter. De største enkelttiltak som er foreslått kuttet / innspart i perioden er følgende: 4

5 Reduksjon av bemanning i kommunens ulike virksomheter. Reduksjon av innkjøp sykehjemsplasser utenfor kommunens virksomhet. Det er lagt opp til kjøp av 24 institusjonsplasser, men forventer en årlig reduksjon med 4 plasser. Nedleggelse av 2 skoler i perioden, og ungdomstrinnet på den tredje. Avvikling av 3 kantiner. Innføring av gjengs leie i kommunale bygg. Reduksjon av utbetaling sosialhjelp. 1.4 Risikofaktorer i handlingsplanen. De største risikofaktorene som er knyttet til opplegget for er: Nedtrekk av 4 sykehjemsplasser årlig i perioden. Renteutviklingen i kommunen. Renteanslaget er basert på Norges banks nedre rentebane med tillegg av 0,75 % % renteøkning 6,8 mill. 9,3 mill. 11,4 mill. 14,4 mill. Økonomisk sosialhjelp og andre anslagsposter knyttet til brukere av tjenesten. Selv om kommunen har et vanskelig utgangspunkt er det ikke anbefalt innfasing av eiendomsskatt. Kommunen vil iverksette effektivisering av tjenester og ulike kostnadseffektive tiltak for å imøtekomme den krevende økonomiske situasjonen. Investeringsprogrammet i kommunen er svært ambisiøs og utgjør brutto inkl. mva. ca. 1,1 mrd. i planperioden. Økningen gjør at kommunen øker sin gjeld fra dagens 1,29 mrd. til ca. 1,9 mrd. Dette er krevende framover for kommunens driftsrammer. I 2014 utgjør renter og avdrag ca. 70. mill. som belastes den kommunale drift. I perioden fra 2015 øker denne fra 85 mill. til ca. 129 mill. i Det vil igjen si at kommunen må øke inntekter / redusere utgifter fra 2014 med 59 mill. årlig fra 2018 målt i 2014 priser for å betjene framtidige renter og avdrag basert på forutsatt rentenivå. 5

6 2 Sentrale forutsetninger 2.1 Befolkningsutvikling og boligbygging Prognosene for befolkningsutviklingen er hentet fra Akershus fylkeskommunes (AFK). Fylkeskommunen lager tre alternativer for fremtidig befolkningsutvikling. Det såkalte hovedalternativet er gjengitt i figuren nedenfor. Dette alternativet avviker noe fra Statistisk Sentralbyrås prognoser, noe som i hovedsak skyldes at AFK opererer med høyere innvandring og høyere innenlands flytting enn SSB. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til prognoser, og den faktiske befolkningsutviklingen vil nødvendigvis avvike fra prognosene i større eller mindre grad. Den faktiske befolkningsveksten i Eidsvoll i 2013 var på 2,5 %. Total befolkning 6

7 Antall barn 0-5 år og 6-15 år Aksetittel år år Befolkningsprognosen viser at kommunen vil få en relativt sterk økning i antall barn i aldersgruppen 6-15 år gjennom planperioden. Aldersgruppen 0-5 år vil i følge prognosene begynne å øke fra Økt barnehagekapasitet i slutten av planperioden er ivaretatt. Det samme gjelder utviklingen innen skole Utvikling i de eldste aldersgruppene Aksetittel år år år Aldersgruppen år har en stigning fra 2267 til 2680 personer. I de øvrige aldersgruppene ligger tallet stabil på hhv 620 personer i aldersgruppen år og ca. 120 personer i aldersgruppen 90+. Normtall fra fylkeslegen på dekning sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser ligger på 25 %. I Eidsvoll er dekningen 32 % inkludert dagens kjøp av sykehjemsplasser utenfor kommunen. 7

8 2.2 Nasjonale mål og økonomiske rammebetingelser Generelt: Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på 6,2 mrd. Av den samlede inntektsveksten er 4,4 mrd. kroner frie inntekter. Disse fordeles med 3,9 mrd. kroner på kommunene og 0,5 mrd. kroner på fylkeskommunene. Etter revidert nasjonalbudsjett er anslaget på skatteinntektene i 2014 nedjustert med 0,9 milliarder kroner. Ved beregning av vekst fra anslag på regnskap blir veksten i frie inntekter derfor 0,9 milliarder kroner høyere, altså 5,3 milliarder kroner. Statistisk sentralbyrå publiserte nye befolkningsframskrivinger i juni Beregninger utført av departementet tyder på at anslaget for 2015 på demografikostnader blir redusert med 0,6 mrd. kroner, til 2,5 mrd. kroner. Av dette anslås 2,1 mrd. kroner å belaste de frie inntektene. Reduksjonen skyldes i all hovedsak at det tidligere var forventet en vekst i antall barn i barnehagealder. De nye framskrivningene tyder på en nedgang. Til sammen utgjør økte demografi- og pensjonskostnader 2,6 mrd. kroner. Dette er bunnplanken som kommunesektoren må ha for å videreføre tjenestetilbudet med dagens standarder og dekningsgrader. Imidlertid har kommunene et selvstendig ansvar for pensjon som er en del av lønns- og avtalevilkårene i kommunesektoren. Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2015 er anslått til 3,0 % (deflator). Lønnsveksten er anslått til 3,3 %. Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: Rentekostnader Pensjonskostnader er dekket i deflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Demografikostnader Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter. Den kommunale skattøren for personlige skattytere foreslås redusert med 0,15 prosentpoeng til 11,25 % i I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2015 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Avviklingen av kommunal medfinansiering og uttrekket fra rammetilskuddet, innebærer isolert sett at skatteandelen i kommunene øker. Videre skal uføretrygd fra 2015 skattlegges som lønn. Denne reformen innebærer isolert sett at skatteinntektene til stat og kommuner øker. Samlet sett må derfor det kommunale skattøret reduseres for å oppnå en skatteandel på 40 pst. Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,8 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,5 prosent. I Akershus har 18 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Eidsvoll kommune med 7,1 prosent, mens Hurdal kommune har lavest vekst med 4,0 prosent Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt kroner per innbygger i netto lånegjeld i Landsgjennomsnittet var kroner per innbygger. 8

9 Særskilte satsinger/endringer/andre saker: Øke investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser. Bevilgningen til dagaktivitetstilbud til demente foreslås økt med 130 mill. kroner. Ressurskrevende tjenester: På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en forsiktig innstramming i ordningen. Dette gjøres ved å øke innslagspunktet med kroner utover prisjustering til kroner. Dette innebærer at statens utgifter isolert sett reduseres med 220 mill. kr. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. Siden kommunene fører regnskap etter andre prinsipper enn staten, vil endringer i statens tilskudd i statsbudsjettet for 2015 få virkning på kommuneøkonomien allerede fra Kommunene skal inntektsføre midlene det året utgiftene oppstår, altså i Videre vil kommunene på vanlig måte få etterskuddsvis refusjon fra staten i Barnehage: 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter begrunnet med økt fleksibilitet i barnehageopptaket. I tillegg er det andre satsinger i tilknytning til barnehage og skole: Regjeringen vil styrke satsingen på kompetanseheving for barnehageansatte i 2015 og foreslår å øke bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kroner. Regjeringen vil innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen. Det foreslås et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrer at betalingen for en heltidsplass maksimalt skal utgjøre 7 pst. av en families samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte på at endringen kan tre i kraft 1. august Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet til kommunene med 111,6 mill. kroner. Maksimal foreldrebetaling i barnehagen øker fra 1. januar 2015 med reelt 100 kroner, til kroner i måneden. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 312 mill. kroner. Skole: Regjeringen gjennomfører et lærerløft og foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for lærere med 144 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett i Styrkingen innebærer en økning på 1500 nye studieplasser til videreutdanning. Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg: I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og investering i skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på å innfase en investeringsramme på 15 mrd. kroner over en åtteårsperiode. Fra 2009 til 2014 er til sammen 11 mrd. kroner faset inn i budsjettet. Regjeringen foreslår å fase inn ytterligere 3 mrd. kroner i 2015 av investeringsrammen i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg. Samhandlingsreformen: Ordningen med kommunal medfinansiering avvikles fra 2015.Tilbakeføring av midlene baseres på beste anslag på kommunenes faktiske utgifter til kommunal medfinansiering i Dette er anslaget er nå satt til 5,67 mrd. kroner. 2.3 Økonomiske forutsetninger i planperioden. Det er budsjettert med 18 % pensjonsutgifter for 2015 etter oppgave fra Kommunal Landspensjonskasse. Denne var anslått til 20,5 % i 2014 for fellesordningen. Tilsvarende for sykepleierne ligger anslaget for 2015 på 18,5 % mot 21,5 % i Disse forhold utgjør en betydelig 9

10 mindre utgift i 2015 sammenlignet mot For Statens Pensjonskasse er anslaget for 2015 på 11,55 % mot 13,43 % i For alle virksomheter er det kompensert med helårsvirkning etter resultat av sentrale og lokale forhandlinger som er skjedd i I tillegg er det avsatt en pott på 20 mill. som skal dekke oppgjøret for Forslaget til handlingsplanen bygger på forslaget til statsbudsjettet som ble fremlagt i oktober med lokale tilpasninger. Kommunen har benyttet KS` prognosemodell for å beregne skatt og rammetilskudd. Dette samsvarer med regjeringens anslag i grønt hefte. Det er lagt inn forutsetning om at Eidsvoll kommune vil motta veksttilskudd i 2015 og 2016 på ca. 10 mill. Fra og med 2017 er veksttilskuddet tatt bort på grunn av usikkerhet knyttet til befolkningsøkningen. Skjønnsmidler er tatt inn kun i 2015 slik god kommunal budsjetteringsskikk tilsier. Dette er i tråd med anbefalinger fra Fylkesmannen. 3 Konsekvensjustert langtidsbudsjett Virksomhet Rev Politisk ledelse Sentraladministrasjonen Sentrale forvaltningsområder Familiens hus Helse og bistand Hjemmebaserte tjenester Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg NAV Barnehage Skole Kultur Kommunal drift Kommunal forvaltning Eiendomsforvaltning Felles inntekter og utgifter Finans

11 4 Økonomisk oversikt drift Med de endringer som er lagt inn på drift og investeringer får vi følgende økonomisk oversikt for planperioden. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Just budsj 2014 Budsjett 2015 Foreløpig HP 2016 Foreløpig HP 2017 Foreløpig HP 2018 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne fin.trans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % 0,21 % -0,35 % 0,58 % 0,59 % -0,67 % -0,93 % AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

12 4.1 Kommentarer til økonomisk drift. Samlet sett for hele planperioden har kommunen et negativt netto driftsresultat på ca. 6 mill. Dett er inndekket ved hjelp av tidligere avsatte midler. I det foreslåtte grunnlagsmaterialet har kommunen budsjettert med en årlig pott på 10 mill. til kommunestyrets disposisjon for eventuell framtidige budsjettjusteringer. I tillegg skal kommunen vurdere de foreslåtte investeringer på Vilberg barneskole (budsjettert med 220 mill. i planperioden) med blant annet alternativer med rehabilitering istedenfor nybygg i Trolldalen. Det vises til omtale av investeringsposten under punkt 10 i kapitel 6 som omhandler investeringer. Normtall for god kommunal økonomi tilsier at netto driftsresultat bør være mellom 3 % og 5 % av sum inntekter. For Eidsvolls vedkommende bør netto driftsresultat være mellom 40 og 68 mill. Eidsvolls handlingsplan legger opp til et netto driftsresultat på ca. 0,6 % i de 2 første årene av planperioden. De to siste årene ligger det an til et negativt netto driftsresultat på hhv 0,6 % og 0,9 %. Det betyr igjen at kommunen må drive svært effektive tjenester i årene framover. Hvis en ser på brutto driftsresultat som viser driften av kommunen eksklusiv finans så er utviklingen positiv. Kommunens netto finansutgifter stiger betraktelig i perioden spesielt fra 2016 og utover i planperioden. Dette skyldes store investeringsbehov for framtiden. Planperioden legger opp til et investeringsnivå på ca. 1,1 mrd. (inkl. mva.) i løpet av kommende 4-års periode. Dette belaster den kommunale drift gjennom økte renter og avdrag samt driftskonsekvenser av de foreslåtte investeringene. Figur under viser utviklingen i netto driftsresultat for Eidsvoll kommune (grønn), anbefalt netto driftsresultat ved 3 % (blå) og 5 %(rød). (Tall i 1000 kr) Utvikling i netto driftsresultat 12

13 4.2 Utvikling i sentrale finansielle forhold. (Tall i 1000 kr) Gjeldssituasjonen: Ovennevnte graf viser utviklingen i lånegjeld for perioden. Blå linje markerer total lånegjeld, mens rød linje markerer utviklingen når videre-utlån er trukket fra. Normtall for kommunens gjeld er erfaringsmessig at når netto gjeld (eksklusiv videre-utlån) er over 70 % av sum driftsinntekter bør en være forsiktig med å oppta nye lån. Dette er basert på erfaringer og ikke noen absolutt fasit. 70 % av Eidsvolls kommunes driftsinntekter utgjør ca. 953 mill. for (Tall i 1000 kr) Belastning renter og avdrag: Tabellen over viser økningen i renter og avdrag som belaster driftsbudsjettet for handlingsplanperioden. 13

14 (Tall i 1000 kr) Renter Avdrag Belastningen øker fra ca. 85 mill. i 2015 til 119,6 mill. i 2018 basert på valgt renteprognose. (Tall i 1000 kr) Fondssituasjonen: Av disposisjonsfondet er ca. 80 mill. som tilhører midler fra E-verksfondets driftsdel. Reglene for bruk av disposisjonsfond er at midlene både kan benyttes i drifts- og investeringsbudsjettet. 14

15 5 Endringer i driftsbudsjettet 5.1 Politisk styring og kontroll Politisk ledelse Handlingsplan Endringer ift budsjett 2014 Konsekvensjusteringer Revidert budsjett Lønnsjusteringer Overføring mellom virksomheter Ordførers gavekonto Utg.økn Økning ØRU-kontingent Utg.økn Kontingent Jernbaneforum Utg.økn Medlemskap i Osloregionen Utg.økn Medlemskap Transparency International Norge Utg.økn Økning i KS-kontingenten Utg.økn Valg Utg.økn Økn driftstilsk Romerike revisjon Utg.økn Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Budsjettseminar Utg. økn Konkurranseutsetting revisjon - utredes nærmere Utg. red Ny ramme Lavere pensjonsutgifter har medført en reduksjon på lønnsområdet. Mva-kompensasjon inntekter er overført fra finansområdet. Posten gaver/til ordførers disposisjon økes fra til i Budsjettet til kontingenter/medlemskap har gjennom flere år vært underbudsjettert. Økning av KS-kontingenten på grunn av økt befolkning. Utgifter til gjennomføring av valg. Økning av driftstilskudd Romerike revisjon på grunn av økt befolkningsvekst. Som nytt tiltak foreslås budsjettseminar for kommunestyret og administrasjon/virksomhetsledere. Konkurranseutsetting av revisjonstjenester vil bli utredet i løpet av planperioden. 15

16 5.2 Sentraladministrasjonen Rådmannen har det overordnede administrative ledelsesansvaret i kommunen og rapporterer til kommunestyret. Rådmannen og sentraladministrasjonen gir støtte og veiledning til kommunens resultatområder og har i tillegg egne oppgaver. Stab Årsverk Rådmann, kommunalsjef og økonomisjef 4 Kommuneoverlege + rådgiver 2 Tildelingsenhet 11 Økonomiavdeling - Regnskap - Kemner - Lønn - Budsjett/rapportering/innkjøp 16 4,5 8,5 6,75 2,5 Personalavdelingen 2,6 Innbyggertorg 2,8 Fellestjeneste 8,4 Totalt 53,05 Resultatmål Status 2014 Mål 2015 Arbeidsnærvær 95 % Medarbeidertilfredshet 4,5 Sentraladministrasjonen Handlingsplan Endringer ift budsjett 2014 Konsekvensjusteringer Revidert budsjett Lønnsjusteringer Overføring mellom virksomheter Økning kjøp juridiske tjenester Utg.økn Økning kjøregodtgjøring ØRU-eHandel Utg.økn Gjeldsforvaltning Bergen Capital Management Utg.økn Overtid årsoppgjør regnskap Utg.økn Avvikle regnskapsføring ØRRD Utg.økn Økning seniorbonus Utg.økn Varslingstjeneste ekstern - revisjonen Utg.økn BraArkiv Utg.økn Sikker print Utg.økn Digitalisering arkiv avsluttes i 2015 Utg.red Periodisering arkiv Utg.økn KS KommIT-kontingent Utg.økn OU-midler - årlig økning Utg.økn Økning basistilskudd leger Utg.økn Økning tilskudd DGI Utg.økn Økt kjøp av sykehjemsplasser Utg.økn Vederlagsberegning kjøpte sykehjemsplasser Innt.økn Inntektsjusteringer kemner Innt.økn

17 Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Assisterende rådmann Utg.økn Jurist/kommuneadvokat Utg.økn Innsparingstiltak Nedbemanning kemnerkontoret Utg. red Nedbemanning regnskap Utg. red Nedbemanning lønn Utg. red Nedbemanning kommunalsjefer Utg. red Avvikle seniorbonus Utg. red Innsparing AMU-budsjett Utg. red Avvikle kantine Utg. red Innsparing kjøp sykehjemsplasser Utg. red Nedbemanning tildelingsenhet Utg. red Ny ramme Kjøp av juridiske tjenester har vært for lavt budsjettert. Økning utgifter gjeldsforvalting på grunn av prisvekst og økt låneportefølje. Underbudsjettering av seniorbonus. Avslutning av arkivprosjekt. Basistilskudd leger har vært for lavt budsjettert. Kjøp av sykehjemsplasser har vært for lavt budsjettert, egenandeler har ikke vært budsjettert. Kommunalsjefstillingene avvikles og erstattes med stilling som assisterende rådmann og stilling som kommunejurist. Det nedbemannes på kemnerkontor, regnskapskontor og lønningskontor. Kantine avvikles. Seniortiltakene avvikles. Det forutsettes nedgang i kjøp av sykehjemsplasser med 4 plasser per år. Tildelingsenheten reduseres med en stilling. Hele enheten avvikles fra 2016 ved at en splitter opp og fordeler årsverkene på ulike organisasjonsenheter. 17

18 5.3 Sentrale forvaltningsområder Ansvaret Sentrale forvaltningsområder er avviklet og budsjettmidler og ansvar for oppgavene er flyttet ut til kommunens øvrige virksomheter. Formålet med flyttingen er å tydeliggjøre ansvarsstrukturen Sentrale forvaltningsområder Handlingsplan Endringer ift budsjett 2014 Konsekvensjusteringer Revidert budsjett Lønnsjusteringer Overføring mellom virksomheter Avvikle medfinansiering kommune-helseforetak Utg. red Ny ramme Det har vært en reduksjon i lønnsutgifter innenfor legetjenesteområdet. Kommunal medfinansiering avvikles fra Kommunens utgifter til formålet nullstilles. Kommunens rammetilskudd er redusert ved uttrekk fra kommunene etter delkostnadsnøkkelen for samhandlingsreformen. 18

19 5.4 Barnehage Eidsvoll har 5 kommunale og 15 ikke-kommunale barnehager. Det er 415 barn i kommunale barnehager og 960 barn i ikke-kommunale barnehager. Virksomheten har et overordnet ansvar for kommunale barnehager, samt godkjenner og fører tilsyn med alle barnehager. Virksomheten har ansvar for utbetaling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Barnehage Årsverk Barn hele plasser Bønsmoen barnehage 30,1 141 Råholtbråtan barnehage 15,0 69 Brensmork barnehage 15,2 60 Stensby barnehage 13,6 60 Vilberg barnehage 17,5 79 Årsverk spesialpedagoger førskolebarn 4,05 Årsverk assistent barn med spesielle 8,6 behov kom.bhg Administrasjon 2,8 Totalt 106, Resultatmål Status 2014 Mål 2015 Arbeidsnærvær 92 % Medarbeidertilfredshet 4,5 Øke andelen assistenter med fagbrev i kommunale barnehager 35 % 39 % Øke andelen barnehagelærere med godkjent utdanning - totalt i kommunen 66 % 70 % Barnehage Handlingsplan Endringer ift budsjett 2014 Konsekvensjusteringer Revidert budsjett Lønnsjusteringer Bønsmoen barnehage økt kapasitet Utg. økn Økte utgifter mat Utg. økn Økt kapasitet ikke-kommunale barnehager Utg. økn Korreksjon engangsbruk av fond Utg. økn Prisvekst tilskudd ikke-kommunale bhg Utg. økn Reduksjon bemanning ass.stilling Utg. red Reduksjon bemanning ass.stilling Utg. red Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Driftsutvidelse Råholtbråtan Utg. økn

20 Innsparingstiltak/økte inntekter Avvikle seniorbonus Utg. red Justering ramme seniortiltak Utg. red Fjerne lokal reserve til barnehage-økning Utg. red Fjerne lokal reserve søskenmoderasjon/gjestebarn Utg. red Økt matsats Innt. økn Ny foreldrebetaling Innt. økn Ny ramme Virksomheten har en økning på lønnsområdet grunnet høy lønnsvekst i flere stillinger. Forventet økning i barnetall for 2015 forutsettes gjennomført på Bønsmoen barnehage ved utnyttelse av utbygd areal. Det er behov for flere ansatte for å kunne ivareta 7 små/14 store ekstra barn. Budsjettet justeres for prisvekst på mat. Forventet økning i barnetall for 2016 forutsettes gjennomført innenfor ledig kapasitet i ikkekommunale barnehager. Forventet behov er 9 små/18 store. Korreksjon for bruk av fond i Fondet er brukt opp og videreføres ikke i planperioden. Det er regnskapstallene og barnetallene fra tellinger i kommunale barnehager 2013 og 2014 samt satsen for foreldrebetaling for 2015 som skal benyttes som grunnlag for fastsettelse av sats for 2015 og Dette er et nytt prinsipp fra Grunnlaget skal indeksreguleres med kommunal deflator for 2014 og Økning i kommunalt tilskudd totalt skyldes dels indeksreguleringen og dels konsekvenser av ny presisering fra Fylkesmannen vedr definering av 3-åringer til bruk ved beregning av sats og utmåling av tilskudd. Optimalisering av drift i barnehagene medfører reduksjon av stillinger i to barnehager. Som nytt tiltak foreslås midler til drift av utvidelse av Råholtbråtan barnehage. Reduksjon i lønnsutgifter som følge av avvikling av seniorbonus. Reduksjon av vikarutgifter som følge av avvikling av redusert arbeidstid for seniorer. Virksomhet for barnehage hadde i 2014 en pott for eventuell større økning i antall barn enn forutsatt i likebehandlingsmodellen. Disse midlene inndras som følge av sentral pott. Budsjett til søskenmoderasjon/gjestebarn legges på forventet nivå for Overskytende budsjettmidler inndras som følge av sentral pott. Det foreslås en økning av matsats fra kr 230 til kr 250 til dekning av økte matutgifter. Det foreslås at foreldrebetaling per måned økes til ny statlig maksimalsats, kr

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag 2012

Rådmannens budsjettforslag 2012 Rådmannens budsjettforslag 2012 Sperrefrist: 03/11-2011 kl. 17.00 Innledning Etter kommunelovens kapittel 8 45 og 46 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Budsjettet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer