Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010"

Transkript

1 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3644 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/20 Bystyret Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010 Vedlagt følger Bodø kommunale pensjonskasses (BKP) regnskap og årsberetning for Iflg. selskapsvedtekter for BKP årsregnskap, skal fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning legges fram for kommunen og konsernenhetene. I løpet av 2010 har BKPs soliditet forbedret seg og bufferkapitalen er styrket. Årets overskudd etter pliktige avsetninger ble 56,7 mill kroner, som er 41,9 mill kroner over budsjett. Etter avsetninger og resultatdisponeringer viser regnskapet et årsresultat på 20,0 mill kroner. 11,5 mill kroner er overført til risikoutjevningsfondet og resterende 8,5 mill kroner er overført til annen opptjent egenkapital. Forvaltningskapitalen økte i 2010 fra 1,7 mrd kroner til 1,9 mrd kroner, det vil si en økning på 200 mill kroner (212,8 mill kroner i 2009). Netto finansresultat ble 116,3 mill kroner mot 128,5 mill kroner i Årets resultat må sies å være tilfredsstillende. Resultatregnskapet er sammensatt av teknisk regnskap og ikke-teknisk regnskap. Teknisk regnskap inneholder forsikringsdelen av vår virksomhet og kollektivporteføljens andel av finansresultatet. Ikke teknisk regnskap inneholder selskapsporteføljens andel av finansresultatet samt administrasjonskostnader. Felles avkastning og investeringer i de to porteføljene i 2010 er fordelt med 95,38 prosent på kollektivporteføljen og 4,62 prosent på selskapsporteføljen. Aktuaren har foretatt en resultatanalyse som viser renteresultat (finansresultat, garantert rente premiereserve/premiefond), risikoresultat (forsikringsmessig resultat) og administrasjonsresultat (innbetalt administrasjonspremie minus lønns- og driftskostnader). Det foreligger eksplisitte regler for resultatdisponering av de ulike resultatene: Renteresultat kr Overført til kursreguleringsfondet Overført til tilleggsavsetninger Risikoresultat kr Avsatt til risikoutjevningsfondet (46,1 %) Avsatt til premiefond (44,3 %) Korreksjon tidligere års regnskap 08/09 (9,6 %) Administrasjonsresultat kr Overført til egenkapital Side 359

2 God finansavkastning i 2010 gjorde at renteresultatet ble på 63,4 mill kroner mot 72,4 mill kroner i Av dette er 37,7 mill kroner overført til kursreguleringsfondet (urealisert gevinst av finansavkastningen) og 25,6 mill kroner til tilleggsavsetninger, som kan tilbakeføres dersom finansinntektene ikke skulle være tilstrekkelig til å dekke den garanterte renten i framtiden. Risikoresultatet ble på 24,9 mill kroner mot 27,1 mill kroner i I samsvar med Forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser og aktuarens anbefalinger, er årets risikoresultat avsatt med 11,5 mill kroner til risikoutjevningsfondet (avsetning for å møte upåregnelige tap ved forsikringsvirksomheten) og 11,0 mill kroner til premiefondet (kundenes midler). Innkrevd rentegarantipremie i 2008 og 2009 ble ikke avsatt til opptjent egenkapital. Det betyr at risikoutjevningsfondet har vært for stort for disse to årene og at premiefondet og risikoutjevningsfondet er tilført til sammen 2,4 mill kroner for mye. Feilen er rettet opp i regnskapet og har medført at 2,4 mill kroner er overført fra risikoresultatet til egenkapitalen. Administrasjonsresultatet ble på 1,6 mill kroner mot 4,9 mill kroner i Resultatet er i sin helhet overført til egenkapitalen. Finansforvaltningen sett under ett ga en avkastning på 116,3 mill kroner. Dette ga en tidsvektet verdijustert avkastning på 6,5 prosent (9,3 prosent i 2009) og den bokførte avkastning ble 6,3 prosent (8,6 prosent i 2009). Beregnet etter Dietz-metode ga kollektivporteføljen en verdijustert avkastning på 6,7 prosent. Styret har satt som mål en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5 prosent over 10 år, noe BKP hittil har klart. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning siste 10 år er på 5,3 prosent og de siste 5 år på 5,0 prosent. Tilsvarende tall for bokført avkastning er henholdsvis 5,1 prosent og 5,2 prosent. Når det gjelder arbeidsgivers premie, har BKP en av de laveste premie av samtlige kommunale pensjonskasser. Det er ikke innbetalt ny egenkapital i 2010 men det er overført 8,5 mill kroner av overskuddet til egenkapitalen. Etter denne overføringen utgjør BKPs egenkapital 101,6 mill kroner pr Krav til egenkapital var på 49,1 mill kroner. Kapitaldekningen er pr ,6 prosent, som gir en overdekning på 52,5 mill kroner. Beløpet kan fullt ut benyttes som bufferkapital. Bufferkapitalen er styrket i 2010 med 79,9 mill kroner. Risikoutjevningsfondet på 36,0 mill kroner kan bare telle med inntil det nivået for forsikringsrisiko som en tester mot. Usikkerhet og svingningene i finansmarkedet framover stiller store krav til å ha tilstrekkelig bufferkapital i tillegg til at risikoovervåkning og kapitalforvaltning må følges nøye. Styret arbeider med ulike alternativer for styrking av bufferkapitalen for å sikre tilstrekkelig avkastning i årene framover og møte en fortsatt usikker framtid. Dette er nødvendig både for å håndtere veksten i forvaltningskapitalen samt svingninger i markedet. Uten en slik styrking av bufferkapitalen øker sannsynligheten for at aksjeandelen må reduseres. Med vennlig hilsen Knut Brox Daglig leder Bodø kommunale pensjonskasse Side 360

3 <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side 361

4 Årsberetning 2010 for Bodø kommunale pensjonskasse 1 Side 362

5 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDTALL FOR BKP... side 3 SAMMENDRAG side 4 ÅRSBERETNING side 6 1. Formål, organisasjon og ledelse... side 6 - styret... side 7 - administrasjon... side 7 - arbeidsmiljø/ytre miljø... side 8 - katastrofeassuranse... side 8 - driftskostnader... side 8 2. Forsikringsvirksomheten... side 8 - medlemsbestand... side 8 - premieforhold... side 9 - pensjonsytelser... side 9 - pensjonister/utbetling av pensjoner... side 9 - forsikringsmessige avsetninger... side Finansvirksomheten... side 11 - forvaltningskapital/avkastning... side 11 - egenkapital/ solvensmarginkapital/soliditet... side 13 - risikostyring... side 14 - resultatdisponering... side Fremtidsutsikter... side 15 - fortsatt drift... side 16 RESULTATREGNSKAP... side 17 BALANSE side 18 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER.. side 19 KONTANTSTRØMANALYSE side 20 NOTER.... side 21 FORSIKRINGSTEKNISK OPPGJØR PR side 35 AKTUARERKLÆRING side 36 REVISJONSBERETNING side 35 RESULTATBEGREP... side 38 NØKKELTALL... side 39 2 Side 363

6 H O V E D T A L L Nøkkeltall fra driftsregnskapet i tusen kroner Premieinntekter Premiereserve fra KLP Finansresultat (netto) Pensjonsytelser (netto) Driftskostnader Nøkkeltall fra balansen: Egenkapital Risikoutjevningsfond (sikkerhetsf.) Kursreguleringsfond Premiereserve Tilleggsavsetninger Premiefond Forvaltningskapital Forholdstall: Driftskostnader i % av premieinnt. 4,7 3,9 3,3 4,4 4,6 Driftskostnader i % av 0,35 0,30 0,35 0,38 0,37 forvaltningskapital Gjennomsnittlig totalavkastning* Bokført avkastning i % 4,47 7,71-0,73 7,38 7,43 Verdijustert avkastning 6,70 8,40-2,35 5,20 7,24 Verdijustert avkastning inkl. 6,50 9,30-0,68 4,06 4,65 anleggsmidler til markedsverdi Egenkapitaldekning i % 16,57 17,21 17,22 14,76 14,18 Solvensmarginkapital Solvensmarginkapital i % 251, Dekningsgrad premiereserve i % 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 Arb.giverpremie i % eks.regul. prem 8,00 8,15 8,05 7,75 7,60 Reguleringspremie Rentegarantipremie Medlemsbestand: Medlemmer i alt Premiebetalende medlemmer (yrkesaktive) Oppsatte rettigheter over 3år under 3 år Pensjonister inkl.refusjonspensjoner utbetalt til andre kasser) Administrasjon antall gj.snitt stillinger i 2010: ,8 3,8 3,8 3,4 3,4 * I % p.a. Dietz (Hardys formel før 2010) 3 Side 364

7 S A M M E N D R A G I løpet av 2010 har BKPs soliditet forbedret seg og bufferkapitalen er styrket. Årets overskudd etter pliktige avsetninger ble 56,7 mill kroner, som er 41,9 mill kroner over budsjett. Etter avsetninger og resultatdisponeringer viser regnskapet et årsresultat på 20,0 mill kroner som er overført til risikoutjevningsfondet med 11,5 mill kroner og 8,5 mill kroner som er overført til annen opptjent egenkapital. Bufferkapitalen er betydelig styrket fra 150,6 mill kroner ved utgangen av 2009 til 230,5 mill kroner ved utgangen av 2010, det vil si med 79,9 mill kroner. Egenkapitaldekningen er på 16,6 prosent (17,2) mot et minstekrav på 8 prosent Dette gir en overdekning av egenkapital på 49,8 mill kroner. I henhold til Søderberg & Partners risikoanalyse er sannsynligheten svært liten (0 prosent) for at pensjonskassen skal komme under myndighetenes minimumskrav til egenkapital i løpet av Vekst i forvaltningskapitalen øker imidlertid kravet til egenkapital. Det jobbes fortsatt med Bodø kommune for å få styrket egenkapitalen slik at pensjonskassen kan ha nok bufferkapital til å håndtere veksten i forvaltningskapitalen samt tåle svinginger i markedet. Dette er nødvendig om samme aktivafordeling som nå skal kunne opprettholdes ved ny uro i markedet. Uten en slik styrking av bufferkapitalen øker sannsynligheten for at aksjeandelen må reduseres. Forvaltningskapitalen økte i 2010 fra 1,7 mrd kroner til 1,9 mrd kroner, det vil si en økning på 200 mill kroner (212,8 mill kroner i 2009). Netto finansresultat ble 116,3 mill kroner mot 128,5 mill kroner i Årets resultat må derfor sies å være tilfredsstillende. Finansforvaltningen beregnet av kollektivporteføljen etter Dietz metode ga i 2010 en verdijustert avkastning på 6,7 prosent (8,4 prosent i 2009 etter Hardys formel) mens den bokførte avkastningen ble 4,5 prosent (7,7 prosent i 2009). Gjennomsnittlig verdijustert avkastning for kommunale pensjonskasser ligger på 7,7 prosent mot livselskapene som oppnådde 6,8 prosent. Styret har satt som mål en gjennomsnittlig årlig avkastning på minimum 5 prosent over 10 år, noe BKP hittil har klart. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning siste 10 år er på ca. 5,3 prosent og de siste 5 år på 5,0 prosent. Tilsvarende tall for bokført avkastning er henholdsvis 5,1 prosent og 5,2 prosent Pensjonskassene er fra 1.januar 2010 underlagt bestemmelsene om solvensmarginkapital. Aktuaren har beregnet kravet til 65,6 mill kroner. BKPs solvenskapital er på 165,3 mill kroner, som utgjør 251,9 % av kravet. Dette er godt over det lovpålagte 100 %. Investeringsstrategien med fortsatt å ha en stor del av obligasjonene som anleggsmidler er videreført. Pr var 62,4 prosent av forvaltningskapitalen lagt til anlegg mot 63,1 prosent i Denne strategien har vist seg robust ved at den stabiliserer avkastningen og tar bort svingningene i obligasjonsverdiene. Styret har fortløpende vurdert aksjeandelen og gjort nødvendige tilpasninger gjennom året i forhold til risiko og egenkapital. Aksjeandelen var 13,8 prosent ved utgangen av året. 4 Side 365

8 BKP har avtale med Søderberg & Partner om ALM-analyse (Asset Liability Management) med risikoovervåking. ALM tar hensyn til gjeldssiden når det avgjøres hvordan kapitalen skal forvaltes og dette oppdateres løpende og rapporteres hver måned til pensjonskassen. Det er også inngått avtale med Søderberg & Partner om overvåking av kapitalforvaltningen. Styret følger utviklingen i pensjonskassens soliditet løpende. Pr var medlemsbestanden i pensjonskassen personer, en økning på 3,8 prosent mot 6,9 prosent i Aktive (premiebetalende) medlemmer har gått opp med 1,9 prosent til Oppsatte rettigheter (inkl. alle under 3 år) har økt med 4,7 prosent til personer og antall pensjonister har økt med 3,9 prosent til 1.444, mot 6,0 prosent i Utviklingen i antall uføre blant ansatte i Bodø kommune er en viktig faktor i forhold til pensjonskassens resultat. Uføreutviklingen på nye uføre i 2010 har vært positiv sammenlignet med Det ble innvilget 41 nye uførepensjoner i 2010 mot 60 i uføre er kommet tilbake i jobb, 12 helt tilbake og 6 delvis tilbake. Netto er antall uføre gått ned med 7 personer i 2010 mot en oppgang på 7 personer i En av årsakene til den positive utviklingen er Bodø kommunes satsing på å få sykemeldte fort tilbake i jobb. BKP er en egen juridisk enhet med styret som øverste organ. Styret har bestått av seks medlemmer. BKPs formål er å yte pensjoner til medlemmer og deres etterlatte i henhold til pensjonskassens vedtekter. Administrasjonen består av 3,8 årsverk. Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet har i 2010 gått ned fra 5,2 prosent til 3,2 prosent. 5 Side 366

9 Å R S B E R E T N I N G FORMÅL, ORGANISASJON OG LEDELSE Bodø kommunale pensjonskasse (BKP) ble opprettet av Bodø kommune. BKPs formål er å yte pensjon til medlemmene og deres etterlatte i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelse. Styret har satt som sitt hovedmål å sikre pensjonsrettighetene gjennom nøktern og aktiv forvaltning av fondsmidlene. Det er også lagt stor vekt på god service overfor medlemmer, pensjonister og arbeidsgivere. Alle funksjoner i pensjonskassen er skilt ut fra kommunens øvrige virksomhet. Pensjonskassens midler holdes atskilt fra kommunen og kassen hefter ikke for kommunens og øvrige medlemsbedrifters forpliktelser. BKP er en pliktig pensjonsordning for ansatte i Bodø kommune som fyller Hovedtariffavtalens minstekrav for medlemskap. Unntatt for medlemskap er lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse samt sykepleiere som er tilsluttet Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Legeordningen som tidligere var i KLP, ble fra flyttet til BKP. BKP kan også omfatte pensjonsordninger for selskaper som fyller vilkårene i vedtektenes 1 1. Ved utgangen av 2010 hadde følgende virksomheter/stiftelser pensjonsordning i BKP: Bodø Havn KF Bodø kommunale pensjonskasse Bodø kommune Bodø Kirkelige Fellesråd Bodø Kulturhus KF Bodø Produksjonssenter AS (BOPRO) Bodø Spektrum KF (tidligere Nordlandsbadet KF) Internasjonalt Senter i Bodø Salten Brann IKS Salten Regionråd Team Bodø KF Da Bodø Energi valgte å opprette egen pensjonskasse fra , ble aktive medlemmer, uførepensjonister og AFP-pensjonister flyttet til Bodø Energi Pensjonskasse. Oppsatte rettigheter og alderspensjonister ble stående igjen i BKP. Fra blir disse også flyttet. Det vil medføre flytting av premiereserve på ca. 18 mill kroner. STYRET BKP er en egen juridisk enhet med eget styre som øverste organ. Styrets sammensetning i tiden består av 6 medlemmer, hvorav 4 oppnevnt av bystyret og 2 utpekt av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer i pensjonskassen. 6 Side 367

10 Fra ble følgende valgt: Oppnevnt av bystyret Varamedlemmer Einar Lier Madsen leder (AP Kirsten Hasvoll (SV) Gøril Hongset (FRP) Eva Leivseth (H ) Svein Blix Karin Bjune Sveen Bente Larsen Jørn Stemland Utpekt av arbeidstakerorganisasjonene Kornelija Rasic (FF) Svein Erik Jensen (FF) Thor-Arne Tobiassen (TEKNA) Edel Stemland (YS-K) Fra har Bente Larsen bedt seg fritatt for styrevervet. Jørn Stemland er valgt som fast medlem og Merete Almbakk som varamedlem. I forhold til likestilling er fordelingen mellom kjønn i styret 4 menn og 2 kvinner. Styret har i 2010 avholdt 9 møter og ett styreseminar over to dager. Til sammen har styret behandlet 72 saker og 27 varia. Styret har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i pensjonskassens administrasjon. ADMINISTRASJON Pensjonskassens administrasjon har kontorplass i Bøchmanngården, Torvgata 1 i Bodø og består av: Daglig leder Turid Andersen 100 prosent stilling Økonomiansvarlig Irene Stork Wisth 100 prosent stilling Konsulent Ann-Kristin Jørgensen 80 prosent stilling Konsulent Inger Marie Storvik 100 prosent stilling Av BKPs ansatte er det 4 kvinner. Fra 1.april 2011 er det ansatt ny daglig leder som er en mann. Det er ellers ikke iverksatt likestillingstiltak. KLP Forsikringsservice AS er pensjonskassens aktuar og forsikringstekniske konsulent. Regnskapet føres etter regnskapsloven med tilhørende Forskrift om årsregnskap m.m. for pensjonskasser. Revisjonen utføres av Revisor AS Pensjonskassen hører inn under Finanstilsynets tilsynsområde og Trygderetten er ankeinstans for vedtak som vedrører pensjon og samordning. ARBEIDSMILJØ/YTRE MILJØ Arbeidsmiljøet anses som godt. Sykefraværet i BKP var i ,2 prosent av total arbeidstid mot 5,2 prosent i Det har ikke inntruffet noen yrkesskade i løpet av året. Pensjonskassens virksomhet er av en slik art at det ikke forurenser det ytre miljø. Forvaltningen skjer innenfor etisk regelverk. Eksterne forvaltere blir hvert halvår bedt om bekreftelse om etisk forvaltning. BKP har inngått samarbeidsavtale med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv. 7 Side 368

11 KATASTROFEREASSURANSE BKP har fra fornyet avtalen med Chaucer Holdings PLC om katastrofereassuranse. Avtalen må fornyes hvert år. I forhold til avtalen er en katastrofe en enkelt begivenhet som medfører at minst 3 av de yrkesaktive medlemmer i pensjonskassen blir uføre eller avgår med døden. DRIFTSKOSTNADER Samlet driftskostnadene utgjorde 4,7 prosent av premieinntektene mot 3,9 prosent i 2009 samt 0,35 prosent av forvaltningskapitalen mot 0,30 prosent i FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN MEDLEMSBESTAND Medlemskap i BKP er obligatorisk for alle ansatte med en arbeidstid på minst 14 timer pr. uke. Timelønnet arbeidstakere meldes inn i pensjonskassen hvis arbeidstiden i gjennomsnitt minst utgjør 168 timer i løpet av et kvartal. Det betyr at alle som ikke har et fast forpliktende arbeidsforhold blir midlertidig trukket for pensjonspremie ved utlønningen. Avregning blir gjort etter hvert kvartal, og dersom de fyller vilkårene på 168 timer, blir de innmeldt i pensjonskassen, hvis ikke får de pensjonspremien tilbakebetalt. Unntatt for medlemskap er sykepleiere som på grunn av særlov er tilmeldt pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og lærerne som har medlemskap i Statens Pensjonskasse. Antall medlemmer i BKP (aktive, alle oppsatte rettigheter og pensjonister) var pr økt fra til , en oppgang på 3,8 prosent mot en oppgang på 5,4 prosent i 2009, jfr. siste side nøkkeltall. Antall aktive medlemmer har det siste året gått opp med 53 (39) personer til 2.827, 2098 kvinner og 729 menn. Gjennomsnittalderen (beregnet ut fra alder hele året pr ) er 43,7 år mot 43,5 år i I alt tidligere ansatte står i pensjonskassens register med opptjente rettigheter (over og under 3 år), en økning på 258 (4,7 prosent) mot 374 (7,3 prosent) i Av de har mer enn 3 års opptjening og dermed en selvstendig rett til fremtidig pensjon ved oppnådd aldersgrense. For de øvrige med medlemstid kortere enn 3 år, vil tiden over 6 mnd i Bodø kommunale pensjonskasse overføres og medregnes ved fremtidig pensjonering fra stilling hos annen offentlig arbeidsgiver, dersom samlet tjenestetid blir over 3 år. Overføringsavtalen har bestemmelser for behandling av slike tilfeller. 8 Side 369

12 PREMIEFORHOLD Arbeidstakerne blir trukket 2 prosent av pensjonsgrunnlaget. Arbeidsgivers premie i 2010 var 8,00 prosent, 0,15 prosent lavere enn i Tilsvarende premiesats for ordningen for folkevalgte var 22,0 prosent. Sammenlignet med de øvrige kommunale pensjonskassene, har BKP en av de laveste premiene. I tillegg ble det innkrevd 61,5 mill kroner i reguleringspremie mot 47,9 mill kroner i Reguleringspremien beregnes av premiereserven og dekker kostnader knyttet til økningen i lønn og G-regulering av pensjonene. Rentegarantien ble innkrevd med 1,5 mill kroner mot 1,2 mill kroner i Premieinntektene inkludert reguleringspremie og rentegarantipremie, utgjorde 146,7 mill kroner i 2010 mot 131,3 mill kroner i PENSJONSYTELSER Den kommunale pensjonsordningen er tariffestet. Alders- og uførepensjon er en bruttoordning med fast ytelsesplan og med garantert ytelse på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) ved fratreden ved full opptjening 30 år. Fra ble det innført netto ektefelle- og barnepensjon med henholdsvis 9 prosent og 15 prosent av medlemmets pensjonsgrunnlag. For barnepensjon gjelder nettoreglene ved alle dødsfall etter 1.januar For ektefellepensjon er det gitt overgangsregler. I Hovedtariffavtalen gjeldende fra er det gjort endringer i TPO-vedtektene når det gjelder likestilling av pensjonsrettigheter til enker og enkemenn. Endringene trår i kraft med virkning fra Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbestemt ytelse som administreres av BKP, men som i sin helhet finansieres av arbeidsgiver. Dette gjelder både for AFP fra 62 år og fra fylte 65 år. AFP er en ikke forsikringsbar ytelse. Ved fratreden uten rett til straks begynnende pensjon, gir 3 års medlemstid eller mer en selvstendig oppsatt rett til fremtidig pensjon. Pensjonsutbetalingene reguleres i takt med folketrygdens grunnbeløp. BKP har overføringsavtale med Statens Pensjonskasse og de øvrige pensjonsordningene i offentlig sektor. Avtalen sikrer at arbeidstakere som har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger, får pensjon fra siste ordning som om de hele tiden hadde vært medlem av en og samme ordning. Overføringsavtalen inneholder også obligatorisk sikringsordning for opptjente pensjonsrettigheter hos arbeidsgivere som opphører. PENSJONISTER/UTBETALING AV PENSJONER Pr var det registrert pensjonister (inkl. 76 AFP-pensjonister) en økning fra 2009 med 54 personer (3,9 prosent mot 6,0 prosent i 2009), jfr. siste side - nøkkeltall. 9 Side 370

13 Oversikt over pensjonister pr viser at alderpensjonistene økte med 63 personer (10,5 prosent), ektefellepensjonistene har gått ned med 5 personer (- 3,0 prosent) og netto uførepensjonister gikk ned med 7 personer (- 1,3 prosent). Netto utbetalte pensjoner utgjorde 46,8 mill kroner i 2010 mot 44,1 mill kroner i 2009, en økning på 6,1 prosent mot 4,5 prosent året før. Utbetalt alderspensjon har økt med 12,5 prosent (8,3 prosent i 2009) mens utbetalt uførepensjon har gått ned med 1,0 prosent (pluss 4 prosent i 2009). Utbetalte pensjoner fordeler seg slik (hele tusen): År Alderspensjon Uførepensjon/attføring Etterlattepensjon Barnepensjon Tap på krav uførepensj 105 Refusjoner inn Refusjoner ut Sum Uførepensjoner: Antall innvilgede nye uførepensjoner i 2010 var 41 (35 kvinner og 6 menn) mot 60 (49 kvinner og 11 menn) i I tillegg var det 4 med oppsatte rettigheter som fikk innvilget uførepensjon (6 i 2009). Årsaken til denne nedgangen antas å være Bodø kommunes satsing på å få sykemeldte tilbake til jobb snarest mulig. Gjennomsnittsalderen for de nye uføre var 51,8 år mot 52,2 år i Gjennomsnittsalderen på alle uføre er 56,5 år mot 56,2 år i Forsikringsteknisk oppgjør viser at netto antall uføre pr hadde en nedgang på 7 personer (minus 1,3 prosent) mot pluss 7 (pluss 1,4 prosent) i Denne nedgangen skyldes bl.a. færre nye uføre (jfr. ovenfor), en del har nådd aldersgrensen for stillingen og dermed gått over til alderspensjon, 18 personer kom tilbake i jobb (12 helt tilbake og 6 delvis tilbake) mot 23 i 2009 (11 helt tilbake og 12 delvis tilbake). I tillegg er 2 uføre døde mot 7 i AFP-pensjon: I 2010 var det 27 som gikk av med AFP (14 kvinner og 13 menn) mot 14 i 2009 (5 kvinner og 9 menn). Av disse var det 16 som gikk av med 100 prosent AFP mens de resterende gikk av med delvis AFP. 20 var under 65 år og 7 var over 65 år. Pr var det til sammen 76 personer som fikk utbetalt AFP mot 70 personer i Av disse var 45 under 65 år og 31 over 65 år. Fra har arbeidsgiverne dekket alle utgiftene til AFP fra 62 år til 67 år da dette ikke er en forsikringsbar ytelse som kan dekkes av premiereserven. Fra 65 år foretas det en utjevning blant alle virksomheter/stiftelser som har medlemskap i BKP. I 2010 ble det utbetalt 13,7 mill kroner til AFP-pensjonister (inkl. konsernenhetene) mot 13,2 mill kroner i 2009, en økning på 4,2 prosent mot 26,3 prosent i Side 371

14 År AFP år AFP år Sum Økning i prosent 4,2 26,3 37,8 17,5-4,7 FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Pensjonskassen skal ha en premiereserve tilsvarende kontantverdien av pensjonskassens samlede forpliktelser overfor medlemmene. Pliktige avsetninger er beregnet av pensjonskassens aktuar på grunnlag av status Det forsikringstekniske beregningsgrunnlagets forutsetninger om dødelighet/levetid er tilpasset tariffen K 2005 med Finanstiltlsynets minstekrav til sikkerhetsmarginer i forhold til denne. Det er også foretatt en justering av uføretariffen fra og med forsikringsteknisk oppgjør pr Årets pliktige avsetning til premiereserve og erstatningsreserve (for uanmeldte og uoppgjorte forsikringstilfeller) er på til sammen 109,2 mill kroner. De pliktige avsetninger framkommer slik: Premiereserve Administrasjonsreserve Erstatningsreserve (IBNR/RBNS) Sikkerhetsfond Til sammen FINANSVIRKSOMHETEN FORVALTNINGSKAPITAL/AVKASTNING BKPs forvaltningskapital økte gjennom året fra mill kroner til mill kroner, en økning på 200 mill kroner (11,6 prosent) mot 213 mill kroner (14,2 prosent) i Pensjonskassen har innrettet kapitalforvaltningen etter Forsikringslovens regelverk og Kapitalforvaltningsforskriften. Nye bestemmelser innebærer bl.a. at pensjonskassens forvaltningskapital skal deles i en kollektiv- og en selskapsportefølje. Kollektivporteføljen består i det vesentlige av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer pensjonskassens ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld utover forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har valgt å forvalte kollektiv- og selskapsporteføljen samlet men splittet på grunnlag av forholdet mellom egenkapital og forsikringsmessige avsetninger. For 2010 er selskapsporteføljens andel 4,62 prosent og kollektivporteføljens andel 95,38 prosent. Denne inndelingen fremgår av det som i ny oppstillingsplan er kalt hhv. teknisk og ikke-teknisk regnskap. 11 Side 372

15 BKP har avtale om aktiv forvaltning hos Carnegie Kapitalforvaltning ASA og Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Aktiv forvaltning er en tjeneste som tilbys av forvaltere som har tillatelse fra myndighetene til å forvalte andres midler etter individuelle skriftlige avtaler. BKP har også inngått avtale med Søderberg & Partners om ALM-analyse med risikoovervåking. ALM (Asset Liability Management) tar hensyn til gjeldssiden når det avgjøres hvordan kapitalen skal forvaltes og dette oppdateres løpende og rapporteres til pensjonskassen. Hensikten med ALM-analysen er å gi BKP et grunnlag for å avgjøre hvilke aktivaallokering som løpende vil oppfylle de krav som pensjonskassen har, innen rammene av gjeldende regelverk, med hensyn til risiko og avkastning. Det er også inngått avtale med Søderberg & Partners om ekstern uavhengig overvåking av kapitalforvaltningen i henhold til Kapitalforvaltningsforskriften, som skal rapporteres jevnlig til styret. De foretar også risikoanalyser i henhold til rundskriv 7/2008 fra Finanstilsynet som omhandler risikoanalyser/stresstester i forsikringsselskaper og pensjonsforetak. Styret har utarbeidet retningslinjer for kapitalforvaltningen som forvalterne må følge. Denne blir revurdert minst en gang årlig. Målsettingen er å oppnå en tilfredsstillende avkastning, slik at pensjonskassen til enhver tid kan møte de forpliktelser som den har påtatt seg, innenfor en forsvarlig risikoramme. Pr var samlet aktiva plassert slik (prosentvis fordeling) med følgende tidsvektet avkastning (forvalternes rapportering justert for daglig vektede kontantstrømmer): Fordeling Fordeling Avkastning Avkastning Referanseindeks Aktivaklasse porteføljen Referansen Pengemarked/bankinnskudd 4,33 4,54 2,66 2,32 ST2X - durasjon 180 dager Obligasjoner, norske 14,39 13,35 5,45 4,45 ST4X - durasjon 3 år Obligasjoner, internasjonal ST4X durasjon 3 år Anleggsobligasjoner 63,01 62,41 4,96 4,45 ST4X - durasjon 3 år Aksjer norske 5,26 4,80 25,38 22,27 Oslo Børs Fondsindeks Aksjer internasjonale 9,52 8,95 10,80 12,45 MSCIWINOK inkl. utbytte Eiendom 3,49 5,96 13,50 6,50 ST5X durasjon 5 år Sum 100,00 100,00 6,30 6,06 For å unngå store kurssvingninger i verdien på obligasjonsporteføljen, er en stor del av obligasjonene fortsatt lagt til anlegg. Andelen anleggsobligasjoner er i løpet av 2010 gått ned fra 63,01 prosent til 62,41 prosent. Anleggsobligasjonene har gitt en avkastning på 4,96 prosent mens omløpsobligasjonene har gitt 5,45 prosent, som er hhv. 1,51 prosent og 1,00 prosent bedre enn referanseindeksen. Pengemarked/bankinnskudd ga en avkastning på 2,66 prosent og slo referanseindeksen med 0,34 prosent Avkastningen på norske aksjer ble 3,11 prosent bedre enn Oslo Børs Fondsindeks (referanseindeksen) og 7,4 prosent bedre enn Oslo Børs Hovedindeks. Avkastningen på internasjonale aksjer ble 1,65 prosent høyere enn referanseindeksen. Årets finansresultat ble 116,3 mill kroner mot 128,5 mill kroner i Dette ga en tidsvektet bokført avkastning på 6,30 prosent (der anleggsobligasjonene er vurdert til amortisert kost) og verdijustert avkastning ble 6,50 prosent (der anleggsobligasjonene er målt til markedsverdi). Tidligere gjaldt Forskrift om mål for livforsikringsselskapenes kapitalavkastning av , der Finanstilsynet påla livforsikringsselskapene/pensjonskassene å beregne et mål for kapitalavkastning i form av en prosentsats. Dette avkastningsmålet ble kalt Hardys formel og beregnet et pengeveid gjennomsnitt hvor finansinntekter ble delt på et gjennomsnitt av 12 Side 373

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Rådhusgata 18 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no KRISTIANSAND

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer ÅRSRAPPORT Kirkegaten Rådhusgaten 11B 26 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no Alle foto: Anders Martinsen Fotografer 2 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 krav (tall i hele 1000) Premieinntekter 152 898 119 931 104 856 85 418 85 187 Finansresultat 61 323 71 012 67 183 51

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562 Årsrapport 2013 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Foto: Istockphoto AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2013 Foto: Istockphoto Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse Styrets

Detaljer

Skanska Norge konsernpensjonskasse

Skanska Norge konsernpensjonskasse Skanska Norge konsernpensjonskasse Org.nr 971510110 ÅRSREGNSKAP Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømsanalyse Endring i egenkapital Revisjonsberetning SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2013 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer