Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010"

Transkript

1 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3644 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/20 Bystyret Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010 Vedlagt følger Bodø kommunale pensjonskasses (BKP) regnskap og årsberetning for Iflg. selskapsvedtekter for BKP årsregnskap, skal fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning legges fram for kommunen og konsernenhetene. I løpet av 2010 har BKPs soliditet forbedret seg og bufferkapitalen er styrket. Årets overskudd etter pliktige avsetninger ble 56,7 mill kroner, som er 41,9 mill kroner over budsjett. Etter avsetninger og resultatdisponeringer viser regnskapet et årsresultat på 20,0 mill kroner. 11,5 mill kroner er overført til risikoutjevningsfondet og resterende 8,5 mill kroner er overført til annen opptjent egenkapital. Forvaltningskapitalen økte i 2010 fra 1,7 mrd kroner til 1,9 mrd kroner, det vil si en økning på 200 mill kroner (212,8 mill kroner i 2009). Netto finansresultat ble 116,3 mill kroner mot 128,5 mill kroner i Årets resultat må sies å være tilfredsstillende. Resultatregnskapet er sammensatt av teknisk regnskap og ikke-teknisk regnskap. Teknisk regnskap inneholder forsikringsdelen av vår virksomhet og kollektivporteføljens andel av finansresultatet. Ikke teknisk regnskap inneholder selskapsporteføljens andel av finansresultatet samt administrasjonskostnader. Felles avkastning og investeringer i de to porteføljene i 2010 er fordelt med 95,38 prosent på kollektivporteføljen og 4,62 prosent på selskapsporteføljen. Aktuaren har foretatt en resultatanalyse som viser renteresultat (finansresultat, garantert rente premiereserve/premiefond), risikoresultat (forsikringsmessig resultat) og administrasjonsresultat (innbetalt administrasjonspremie minus lønns- og driftskostnader). Det foreligger eksplisitte regler for resultatdisponering av de ulike resultatene: Renteresultat kr Overført til kursreguleringsfondet Overført til tilleggsavsetninger Risikoresultat kr Avsatt til risikoutjevningsfondet (46,1 %) Avsatt til premiefond (44,3 %) Korreksjon tidligere års regnskap 08/09 (9,6 %) Administrasjonsresultat kr Overført til egenkapital Side 359

2 God finansavkastning i 2010 gjorde at renteresultatet ble på 63,4 mill kroner mot 72,4 mill kroner i Av dette er 37,7 mill kroner overført til kursreguleringsfondet (urealisert gevinst av finansavkastningen) og 25,6 mill kroner til tilleggsavsetninger, som kan tilbakeføres dersom finansinntektene ikke skulle være tilstrekkelig til å dekke den garanterte renten i framtiden. Risikoresultatet ble på 24,9 mill kroner mot 27,1 mill kroner i I samsvar med Forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser og aktuarens anbefalinger, er årets risikoresultat avsatt med 11,5 mill kroner til risikoutjevningsfondet (avsetning for å møte upåregnelige tap ved forsikringsvirksomheten) og 11,0 mill kroner til premiefondet (kundenes midler). Innkrevd rentegarantipremie i 2008 og 2009 ble ikke avsatt til opptjent egenkapital. Det betyr at risikoutjevningsfondet har vært for stort for disse to årene og at premiefondet og risikoutjevningsfondet er tilført til sammen 2,4 mill kroner for mye. Feilen er rettet opp i regnskapet og har medført at 2,4 mill kroner er overført fra risikoresultatet til egenkapitalen. Administrasjonsresultatet ble på 1,6 mill kroner mot 4,9 mill kroner i Resultatet er i sin helhet overført til egenkapitalen. Finansforvaltningen sett under ett ga en avkastning på 116,3 mill kroner. Dette ga en tidsvektet verdijustert avkastning på 6,5 prosent (9,3 prosent i 2009) og den bokførte avkastning ble 6,3 prosent (8,6 prosent i 2009). Beregnet etter Dietz-metode ga kollektivporteføljen en verdijustert avkastning på 6,7 prosent. Styret har satt som mål en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5 prosent over 10 år, noe BKP hittil har klart. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning siste 10 år er på 5,3 prosent og de siste 5 år på 5,0 prosent. Tilsvarende tall for bokført avkastning er henholdsvis 5,1 prosent og 5,2 prosent. Når det gjelder arbeidsgivers premie, har BKP en av de laveste premie av samtlige kommunale pensjonskasser. Det er ikke innbetalt ny egenkapital i 2010 men det er overført 8,5 mill kroner av overskuddet til egenkapitalen. Etter denne overføringen utgjør BKPs egenkapital 101,6 mill kroner pr Krav til egenkapital var på 49,1 mill kroner. Kapitaldekningen er pr ,6 prosent, som gir en overdekning på 52,5 mill kroner. Beløpet kan fullt ut benyttes som bufferkapital. Bufferkapitalen er styrket i 2010 med 79,9 mill kroner. Risikoutjevningsfondet på 36,0 mill kroner kan bare telle med inntil det nivået for forsikringsrisiko som en tester mot. Usikkerhet og svingningene i finansmarkedet framover stiller store krav til å ha tilstrekkelig bufferkapital i tillegg til at risikoovervåkning og kapitalforvaltning må følges nøye. Styret arbeider med ulike alternativer for styrking av bufferkapitalen for å sikre tilstrekkelig avkastning i årene framover og møte en fortsatt usikker framtid. Dette er nødvendig både for å håndtere veksten i forvaltningskapitalen samt svingninger i markedet. Uten en slik styrking av bufferkapitalen øker sannsynligheten for at aksjeandelen må reduseres. Med vennlig hilsen Knut Brox Daglig leder Bodø kommunale pensjonskasse Side 360

3 <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side 361

4 Årsberetning 2010 for Bodø kommunale pensjonskasse 1 Side 362

5 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDTALL FOR BKP... side 3 SAMMENDRAG side 4 ÅRSBERETNING side 6 1. Formål, organisasjon og ledelse... side 6 - styret... side 7 - administrasjon... side 7 - arbeidsmiljø/ytre miljø... side 8 - katastrofeassuranse... side 8 - driftskostnader... side 8 2. Forsikringsvirksomheten... side 8 - medlemsbestand... side 8 - premieforhold... side 9 - pensjonsytelser... side 9 - pensjonister/utbetling av pensjoner... side 9 - forsikringsmessige avsetninger... side Finansvirksomheten... side 11 - forvaltningskapital/avkastning... side 11 - egenkapital/ solvensmarginkapital/soliditet... side 13 - risikostyring... side 14 - resultatdisponering... side Fremtidsutsikter... side 15 - fortsatt drift... side 16 RESULTATREGNSKAP... side 17 BALANSE side 18 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER.. side 19 KONTANTSTRØMANALYSE side 20 NOTER.... side 21 FORSIKRINGSTEKNISK OPPGJØR PR side 35 AKTUARERKLÆRING side 36 REVISJONSBERETNING side 35 RESULTATBEGREP... side 38 NØKKELTALL... side 39 2 Side 363

6 H O V E D T A L L Nøkkeltall fra driftsregnskapet i tusen kroner Premieinntekter Premiereserve fra KLP Finansresultat (netto) Pensjonsytelser (netto) Driftskostnader Nøkkeltall fra balansen: Egenkapital Risikoutjevningsfond (sikkerhetsf.) Kursreguleringsfond Premiereserve Tilleggsavsetninger Premiefond Forvaltningskapital Forholdstall: Driftskostnader i % av premieinnt. 4,7 3,9 3,3 4,4 4,6 Driftskostnader i % av 0,35 0,30 0,35 0,38 0,37 forvaltningskapital Gjennomsnittlig totalavkastning* Bokført avkastning i % 4,47 7,71-0,73 7,38 7,43 Verdijustert avkastning 6,70 8,40-2,35 5,20 7,24 Verdijustert avkastning inkl. 6,50 9,30-0,68 4,06 4,65 anleggsmidler til markedsverdi Egenkapitaldekning i % 16,57 17,21 17,22 14,76 14,18 Solvensmarginkapital Solvensmarginkapital i % 251, Dekningsgrad premiereserve i % 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 Arb.giverpremie i % eks.regul. prem 8,00 8,15 8,05 7,75 7,60 Reguleringspremie Rentegarantipremie Medlemsbestand: Medlemmer i alt Premiebetalende medlemmer (yrkesaktive) Oppsatte rettigheter over 3år under 3 år Pensjonister inkl.refusjonspensjoner utbetalt til andre kasser) Administrasjon antall gj.snitt stillinger i 2010: ,8 3,8 3,8 3,4 3,4 * I % p.a. Dietz (Hardys formel før 2010) 3 Side 364

7 S A M M E N D R A G I løpet av 2010 har BKPs soliditet forbedret seg og bufferkapitalen er styrket. Årets overskudd etter pliktige avsetninger ble 56,7 mill kroner, som er 41,9 mill kroner over budsjett. Etter avsetninger og resultatdisponeringer viser regnskapet et årsresultat på 20,0 mill kroner som er overført til risikoutjevningsfondet med 11,5 mill kroner og 8,5 mill kroner som er overført til annen opptjent egenkapital. Bufferkapitalen er betydelig styrket fra 150,6 mill kroner ved utgangen av 2009 til 230,5 mill kroner ved utgangen av 2010, det vil si med 79,9 mill kroner. Egenkapitaldekningen er på 16,6 prosent (17,2) mot et minstekrav på 8 prosent Dette gir en overdekning av egenkapital på 49,8 mill kroner. I henhold til Søderberg & Partners risikoanalyse er sannsynligheten svært liten (0 prosent) for at pensjonskassen skal komme under myndighetenes minimumskrav til egenkapital i løpet av Vekst i forvaltningskapitalen øker imidlertid kravet til egenkapital. Det jobbes fortsatt med Bodø kommune for å få styrket egenkapitalen slik at pensjonskassen kan ha nok bufferkapital til å håndtere veksten i forvaltningskapitalen samt tåle svinginger i markedet. Dette er nødvendig om samme aktivafordeling som nå skal kunne opprettholdes ved ny uro i markedet. Uten en slik styrking av bufferkapitalen øker sannsynligheten for at aksjeandelen må reduseres. Forvaltningskapitalen økte i 2010 fra 1,7 mrd kroner til 1,9 mrd kroner, det vil si en økning på 200 mill kroner (212,8 mill kroner i 2009). Netto finansresultat ble 116,3 mill kroner mot 128,5 mill kroner i Årets resultat må derfor sies å være tilfredsstillende. Finansforvaltningen beregnet av kollektivporteføljen etter Dietz metode ga i 2010 en verdijustert avkastning på 6,7 prosent (8,4 prosent i 2009 etter Hardys formel) mens den bokførte avkastningen ble 4,5 prosent (7,7 prosent i 2009). Gjennomsnittlig verdijustert avkastning for kommunale pensjonskasser ligger på 7,7 prosent mot livselskapene som oppnådde 6,8 prosent. Styret har satt som mål en gjennomsnittlig årlig avkastning på minimum 5 prosent over 10 år, noe BKP hittil har klart. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning siste 10 år er på ca. 5,3 prosent og de siste 5 år på 5,0 prosent. Tilsvarende tall for bokført avkastning er henholdsvis 5,1 prosent og 5,2 prosent Pensjonskassene er fra 1.januar 2010 underlagt bestemmelsene om solvensmarginkapital. Aktuaren har beregnet kravet til 65,6 mill kroner. BKPs solvenskapital er på 165,3 mill kroner, som utgjør 251,9 % av kravet. Dette er godt over det lovpålagte 100 %. Investeringsstrategien med fortsatt å ha en stor del av obligasjonene som anleggsmidler er videreført. Pr var 62,4 prosent av forvaltningskapitalen lagt til anlegg mot 63,1 prosent i Denne strategien har vist seg robust ved at den stabiliserer avkastningen og tar bort svingningene i obligasjonsverdiene. Styret har fortløpende vurdert aksjeandelen og gjort nødvendige tilpasninger gjennom året i forhold til risiko og egenkapital. Aksjeandelen var 13,8 prosent ved utgangen av året. 4 Side 365

8 BKP har avtale med Søderberg & Partner om ALM-analyse (Asset Liability Management) med risikoovervåking. ALM tar hensyn til gjeldssiden når det avgjøres hvordan kapitalen skal forvaltes og dette oppdateres løpende og rapporteres hver måned til pensjonskassen. Det er også inngått avtale med Søderberg & Partner om overvåking av kapitalforvaltningen. Styret følger utviklingen i pensjonskassens soliditet løpende. Pr var medlemsbestanden i pensjonskassen personer, en økning på 3,8 prosent mot 6,9 prosent i Aktive (premiebetalende) medlemmer har gått opp med 1,9 prosent til Oppsatte rettigheter (inkl. alle under 3 år) har økt med 4,7 prosent til personer og antall pensjonister har økt med 3,9 prosent til 1.444, mot 6,0 prosent i Utviklingen i antall uføre blant ansatte i Bodø kommune er en viktig faktor i forhold til pensjonskassens resultat. Uføreutviklingen på nye uføre i 2010 har vært positiv sammenlignet med Det ble innvilget 41 nye uførepensjoner i 2010 mot 60 i uføre er kommet tilbake i jobb, 12 helt tilbake og 6 delvis tilbake. Netto er antall uføre gått ned med 7 personer i 2010 mot en oppgang på 7 personer i En av årsakene til den positive utviklingen er Bodø kommunes satsing på å få sykemeldte fort tilbake i jobb. BKP er en egen juridisk enhet med styret som øverste organ. Styret har bestått av seks medlemmer. BKPs formål er å yte pensjoner til medlemmer og deres etterlatte i henhold til pensjonskassens vedtekter. Administrasjonen består av 3,8 årsverk. Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet har i 2010 gått ned fra 5,2 prosent til 3,2 prosent. 5 Side 366

9 Å R S B E R E T N I N G FORMÅL, ORGANISASJON OG LEDELSE Bodø kommunale pensjonskasse (BKP) ble opprettet av Bodø kommune. BKPs formål er å yte pensjon til medlemmene og deres etterlatte i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelse. Styret har satt som sitt hovedmål å sikre pensjonsrettighetene gjennom nøktern og aktiv forvaltning av fondsmidlene. Det er også lagt stor vekt på god service overfor medlemmer, pensjonister og arbeidsgivere. Alle funksjoner i pensjonskassen er skilt ut fra kommunens øvrige virksomhet. Pensjonskassens midler holdes atskilt fra kommunen og kassen hefter ikke for kommunens og øvrige medlemsbedrifters forpliktelser. BKP er en pliktig pensjonsordning for ansatte i Bodø kommune som fyller Hovedtariffavtalens minstekrav for medlemskap. Unntatt for medlemskap er lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse samt sykepleiere som er tilsluttet Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Legeordningen som tidligere var i KLP, ble fra flyttet til BKP. BKP kan også omfatte pensjonsordninger for selskaper som fyller vilkårene i vedtektenes 1 1. Ved utgangen av 2010 hadde følgende virksomheter/stiftelser pensjonsordning i BKP: Bodø Havn KF Bodø kommunale pensjonskasse Bodø kommune Bodø Kirkelige Fellesråd Bodø Kulturhus KF Bodø Produksjonssenter AS (BOPRO) Bodø Spektrum KF (tidligere Nordlandsbadet KF) Internasjonalt Senter i Bodø Salten Brann IKS Salten Regionråd Team Bodø KF Da Bodø Energi valgte å opprette egen pensjonskasse fra , ble aktive medlemmer, uførepensjonister og AFP-pensjonister flyttet til Bodø Energi Pensjonskasse. Oppsatte rettigheter og alderspensjonister ble stående igjen i BKP. Fra blir disse også flyttet. Det vil medføre flytting av premiereserve på ca. 18 mill kroner. STYRET BKP er en egen juridisk enhet med eget styre som øverste organ. Styrets sammensetning i tiden består av 6 medlemmer, hvorav 4 oppnevnt av bystyret og 2 utpekt av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer i pensjonskassen. 6 Side 367

10 Fra ble følgende valgt: Oppnevnt av bystyret Varamedlemmer Einar Lier Madsen leder (AP Kirsten Hasvoll (SV) Gøril Hongset (FRP) Eva Leivseth (H ) Svein Blix Karin Bjune Sveen Bente Larsen Jørn Stemland Utpekt av arbeidstakerorganisasjonene Kornelija Rasic (FF) Svein Erik Jensen (FF) Thor-Arne Tobiassen (TEKNA) Edel Stemland (YS-K) Fra har Bente Larsen bedt seg fritatt for styrevervet. Jørn Stemland er valgt som fast medlem og Merete Almbakk som varamedlem. I forhold til likestilling er fordelingen mellom kjønn i styret 4 menn og 2 kvinner. Styret har i 2010 avholdt 9 møter og ett styreseminar over to dager. Til sammen har styret behandlet 72 saker og 27 varia. Styret har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i pensjonskassens administrasjon. ADMINISTRASJON Pensjonskassens administrasjon har kontorplass i Bøchmanngården, Torvgata 1 i Bodø og består av: Daglig leder Turid Andersen 100 prosent stilling Økonomiansvarlig Irene Stork Wisth 100 prosent stilling Konsulent Ann-Kristin Jørgensen 80 prosent stilling Konsulent Inger Marie Storvik 100 prosent stilling Av BKPs ansatte er det 4 kvinner. Fra 1.april 2011 er det ansatt ny daglig leder som er en mann. Det er ellers ikke iverksatt likestillingstiltak. KLP Forsikringsservice AS er pensjonskassens aktuar og forsikringstekniske konsulent. Regnskapet føres etter regnskapsloven med tilhørende Forskrift om årsregnskap m.m. for pensjonskasser. Revisjonen utføres av Revisor AS Pensjonskassen hører inn under Finanstilsynets tilsynsområde og Trygderetten er ankeinstans for vedtak som vedrører pensjon og samordning. ARBEIDSMILJØ/YTRE MILJØ Arbeidsmiljøet anses som godt. Sykefraværet i BKP var i ,2 prosent av total arbeidstid mot 5,2 prosent i Det har ikke inntruffet noen yrkesskade i løpet av året. Pensjonskassens virksomhet er av en slik art at det ikke forurenser det ytre miljø. Forvaltningen skjer innenfor etisk regelverk. Eksterne forvaltere blir hvert halvår bedt om bekreftelse om etisk forvaltning. BKP har inngått samarbeidsavtale med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv. 7 Side 368

11 KATASTROFEREASSURANSE BKP har fra fornyet avtalen med Chaucer Holdings PLC om katastrofereassuranse. Avtalen må fornyes hvert år. I forhold til avtalen er en katastrofe en enkelt begivenhet som medfører at minst 3 av de yrkesaktive medlemmer i pensjonskassen blir uføre eller avgår med døden. DRIFTSKOSTNADER Samlet driftskostnadene utgjorde 4,7 prosent av premieinntektene mot 3,9 prosent i 2009 samt 0,35 prosent av forvaltningskapitalen mot 0,30 prosent i FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN MEDLEMSBESTAND Medlemskap i BKP er obligatorisk for alle ansatte med en arbeidstid på minst 14 timer pr. uke. Timelønnet arbeidstakere meldes inn i pensjonskassen hvis arbeidstiden i gjennomsnitt minst utgjør 168 timer i løpet av et kvartal. Det betyr at alle som ikke har et fast forpliktende arbeidsforhold blir midlertidig trukket for pensjonspremie ved utlønningen. Avregning blir gjort etter hvert kvartal, og dersom de fyller vilkårene på 168 timer, blir de innmeldt i pensjonskassen, hvis ikke får de pensjonspremien tilbakebetalt. Unntatt for medlemskap er sykepleiere som på grunn av særlov er tilmeldt pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og lærerne som har medlemskap i Statens Pensjonskasse. Antall medlemmer i BKP (aktive, alle oppsatte rettigheter og pensjonister) var pr økt fra til , en oppgang på 3,8 prosent mot en oppgang på 5,4 prosent i 2009, jfr. siste side nøkkeltall. Antall aktive medlemmer har det siste året gått opp med 53 (39) personer til 2.827, 2098 kvinner og 729 menn. Gjennomsnittalderen (beregnet ut fra alder hele året pr ) er 43,7 år mot 43,5 år i I alt tidligere ansatte står i pensjonskassens register med opptjente rettigheter (over og under 3 år), en økning på 258 (4,7 prosent) mot 374 (7,3 prosent) i Av de har mer enn 3 års opptjening og dermed en selvstendig rett til fremtidig pensjon ved oppnådd aldersgrense. For de øvrige med medlemstid kortere enn 3 år, vil tiden over 6 mnd i Bodø kommunale pensjonskasse overføres og medregnes ved fremtidig pensjonering fra stilling hos annen offentlig arbeidsgiver, dersom samlet tjenestetid blir over 3 år. Overføringsavtalen har bestemmelser for behandling av slike tilfeller. 8 Side 369

12 PREMIEFORHOLD Arbeidstakerne blir trukket 2 prosent av pensjonsgrunnlaget. Arbeidsgivers premie i 2010 var 8,00 prosent, 0,15 prosent lavere enn i Tilsvarende premiesats for ordningen for folkevalgte var 22,0 prosent. Sammenlignet med de øvrige kommunale pensjonskassene, har BKP en av de laveste premiene. I tillegg ble det innkrevd 61,5 mill kroner i reguleringspremie mot 47,9 mill kroner i Reguleringspremien beregnes av premiereserven og dekker kostnader knyttet til økningen i lønn og G-regulering av pensjonene. Rentegarantien ble innkrevd med 1,5 mill kroner mot 1,2 mill kroner i Premieinntektene inkludert reguleringspremie og rentegarantipremie, utgjorde 146,7 mill kroner i 2010 mot 131,3 mill kroner i PENSJONSYTELSER Den kommunale pensjonsordningen er tariffestet. Alders- og uførepensjon er en bruttoordning med fast ytelsesplan og med garantert ytelse på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) ved fratreden ved full opptjening 30 år. Fra ble det innført netto ektefelle- og barnepensjon med henholdsvis 9 prosent og 15 prosent av medlemmets pensjonsgrunnlag. For barnepensjon gjelder nettoreglene ved alle dødsfall etter 1.januar For ektefellepensjon er det gitt overgangsregler. I Hovedtariffavtalen gjeldende fra er det gjort endringer i TPO-vedtektene når det gjelder likestilling av pensjonsrettigheter til enker og enkemenn. Endringene trår i kraft med virkning fra Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbestemt ytelse som administreres av BKP, men som i sin helhet finansieres av arbeidsgiver. Dette gjelder både for AFP fra 62 år og fra fylte 65 år. AFP er en ikke forsikringsbar ytelse. Ved fratreden uten rett til straks begynnende pensjon, gir 3 års medlemstid eller mer en selvstendig oppsatt rett til fremtidig pensjon. Pensjonsutbetalingene reguleres i takt med folketrygdens grunnbeløp. BKP har overføringsavtale med Statens Pensjonskasse og de øvrige pensjonsordningene i offentlig sektor. Avtalen sikrer at arbeidstakere som har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger, får pensjon fra siste ordning som om de hele tiden hadde vært medlem av en og samme ordning. Overføringsavtalen inneholder også obligatorisk sikringsordning for opptjente pensjonsrettigheter hos arbeidsgivere som opphører. PENSJONISTER/UTBETALING AV PENSJONER Pr var det registrert pensjonister (inkl. 76 AFP-pensjonister) en økning fra 2009 med 54 personer (3,9 prosent mot 6,0 prosent i 2009), jfr. siste side - nøkkeltall. 9 Side 370

13 Oversikt over pensjonister pr viser at alderpensjonistene økte med 63 personer (10,5 prosent), ektefellepensjonistene har gått ned med 5 personer (- 3,0 prosent) og netto uførepensjonister gikk ned med 7 personer (- 1,3 prosent). Netto utbetalte pensjoner utgjorde 46,8 mill kroner i 2010 mot 44,1 mill kroner i 2009, en økning på 6,1 prosent mot 4,5 prosent året før. Utbetalt alderspensjon har økt med 12,5 prosent (8,3 prosent i 2009) mens utbetalt uførepensjon har gått ned med 1,0 prosent (pluss 4 prosent i 2009). Utbetalte pensjoner fordeler seg slik (hele tusen): År Alderspensjon Uførepensjon/attføring Etterlattepensjon Barnepensjon Tap på krav uførepensj 105 Refusjoner inn Refusjoner ut Sum Uførepensjoner: Antall innvilgede nye uførepensjoner i 2010 var 41 (35 kvinner og 6 menn) mot 60 (49 kvinner og 11 menn) i I tillegg var det 4 med oppsatte rettigheter som fikk innvilget uførepensjon (6 i 2009). Årsaken til denne nedgangen antas å være Bodø kommunes satsing på å få sykemeldte tilbake til jobb snarest mulig. Gjennomsnittsalderen for de nye uføre var 51,8 år mot 52,2 år i Gjennomsnittsalderen på alle uføre er 56,5 år mot 56,2 år i Forsikringsteknisk oppgjør viser at netto antall uføre pr hadde en nedgang på 7 personer (minus 1,3 prosent) mot pluss 7 (pluss 1,4 prosent) i Denne nedgangen skyldes bl.a. færre nye uføre (jfr. ovenfor), en del har nådd aldersgrensen for stillingen og dermed gått over til alderspensjon, 18 personer kom tilbake i jobb (12 helt tilbake og 6 delvis tilbake) mot 23 i 2009 (11 helt tilbake og 12 delvis tilbake). I tillegg er 2 uføre døde mot 7 i AFP-pensjon: I 2010 var det 27 som gikk av med AFP (14 kvinner og 13 menn) mot 14 i 2009 (5 kvinner og 9 menn). Av disse var det 16 som gikk av med 100 prosent AFP mens de resterende gikk av med delvis AFP. 20 var under 65 år og 7 var over 65 år. Pr var det til sammen 76 personer som fikk utbetalt AFP mot 70 personer i Av disse var 45 under 65 år og 31 over 65 år. Fra har arbeidsgiverne dekket alle utgiftene til AFP fra 62 år til 67 år da dette ikke er en forsikringsbar ytelse som kan dekkes av premiereserven. Fra 65 år foretas det en utjevning blant alle virksomheter/stiftelser som har medlemskap i BKP. I 2010 ble det utbetalt 13,7 mill kroner til AFP-pensjonister (inkl. konsernenhetene) mot 13,2 mill kroner i 2009, en økning på 4,2 prosent mot 26,3 prosent i Side 371

14 År AFP år AFP år Sum Økning i prosent 4,2 26,3 37,8 17,5-4,7 FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Pensjonskassen skal ha en premiereserve tilsvarende kontantverdien av pensjonskassens samlede forpliktelser overfor medlemmene. Pliktige avsetninger er beregnet av pensjonskassens aktuar på grunnlag av status Det forsikringstekniske beregningsgrunnlagets forutsetninger om dødelighet/levetid er tilpasset tariffen K 2005 med Finanstiltlsynets minstekrav til sikkerhetsmarginer i forhold til denne. Det er også foretatt en justering av uføretariffen fra og med forsikringsteknisk oppgjør pr Årets pliktige avsetning til premiereserve og erstatningsreserve (for uanmeldte og uoppgjorte forsikringstilfeller) er på til sammen 109,2 mill kroner. De pliktige avsetninger framkommer slik: Premiereserve Administrasjonsreserve Erstatningsreserve (IBNR/RBNS) Sikkerhetsfond Til sammen FINANSVIRKSOMHETEN FORVALTNINGSKAPITAL/AVKASTNING BKPs forvaltningskapital økte gjennom året fra mill kroner til mill kroner, en økning på 200 mill kroner (11,6 prosent) mot 213 mill kroner (14,2 prosent) i Pensjonskassen har innrettet kapitalforvaltningen etter Forsikringslovens regelverk og Kapitalforvaltningsforskriften. Nye bestemmelser innebærer bl.a. at pensjonskassens forvaltningskapital skal deles i en kollektiv- og en selskapsportefølje. Kollektivporteføljen består i det vesentlige av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer pensjonskassens ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld utover forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har valgt å forvalte kollektiv- og selskapsporteføljen samlet men splittet på grunnlag av forholdet mellom egenkapital og forsikringsmessige avsetninger. For 2010 er selskapsporteføljens andel 4,62 prosent og kollektivporteføljens andel 95,38 prosent. Denne inndelingen fremgår av det som i ny oppstillingsplan er kalt hhv. teknisk og ikke-teknisk regnskap. 11 Side 372

15 BKP har avtale om aktiv forvaltning hos Carnegie Kapitalforvaltning ASA og Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Aktiv forvaltning er en tjeneste som tilbys av forvaltere som har tillatelse fra myndighetene til å forvalte andres midler etter individuelle skriftlige avtaler. BKP har også inngått avtale med Søderberg & Partners om ALM-analyse med risikoovervåking. ALM (Asset Liability Management) tar hensyn til gjeldssiden når det avgjøres hvordan kapitalen skal forvaltes og dette oppdateres løpende og rapporteres til pensjonskassen. Hensikten med ALM-analysen er å gi BKP et grunnlag for å avgjøre hvilke aktivaallokering som løpende vil oppfylle de krav som pensjonskassen har, innen rammene av gjeldende regelverk, med hensyn til risiko og avkastning. Det er også inngått avtale med Søderberg & Partners om ekstern uavhengig overvåking av kapitalforvaltningen i henhold til Kapitalforvaltningsforskriften, som skal rapporteres jevnlig til styret. De foretar også risikoanalyser i henhold til rundskriv 7/2008 fra Finanstilsynet som omhandler risikoanalyser/stresstester i forsikringsselskaper og pensjonsforetak. Styret har utarbeidet retningslinjer for kapitalforvaltningen som forvalterne må følge. Denne blir revurdert minst en gang årlig. Målsettingen er å oppnå en tilfredsstillende avkastning, slik at pensjonskassen til enhver tid kan møte de forpliktelser som den har påtatt seg, innenfor en forsvarlig risikoramme. Pr var samlet aktiva plassert slik (prosentvis fordeling) med følgende tidsvektet avkastning (forvalternes rapportering justert for daglig vektede kontantstrømmer): Fordeling Fordeling Avkastning Avkastning Referanseindeks Aktivaklasse porteføljen Referansen Pengemarked/bankinnskudd 4,33 4,54 2,66 2,32 ST2X - durasjon 180 dager Obligasjoner, norske 14,39 13,35 5,45 4,45 ST4X - durasjon 3 år Obligasjoner, internasjonal ST4X durasjon 3 år Anleggsobligasjoner 63,01 62,41 4,96 4,45 ST4X - durasjon 3 år Aksjer norske 5,26 4,80 25,38 22,27 Oslo Børs Fondsindeks Aksjer internasjonale 9,52 8,95 10,80 12,45 MSCIWINOK inkl. utbytte Eiendom 3,49 5,96 13,50 6,50 ST5X durasjon 5 år Sum 100,00 100,00 6,30 6,06 For å unngå store kurssvingninger i verdien på obligasjonsporteføljen, er en stor del av obligasjonene fortsatt lagt til anlegg. Andelen anleggsobligasjoner er i løpet av 2010 gått ned fra 63,01 prosent til 62,41 prosent. Anleggsobligasjonene har gitt en avkastning på 4,96 prosent mens omløpsobligasjonene har gitt 5,45 prosent, som er hhv. 1,51 prosent og 1,00 prosent bedre enn referanseindeksen. Pengemarked/bankinnskudd ga en avkastning på 2,66 prosent og slo referanseindeksen med 0,34 prosent Avkastningen på norske aksjer ble 3,11 prosent bedre enn Oslo Børs Fondsindeks (referanseindeksen) og 7,4 prosent bedre enn Oslo Børs Hovedindeks. Avkastningen på internasjonale aksjer ble 1,65 prosent høyere enn referanseindeksen. Årets finansresultat ble 116,3 mill kroner mot 128,5 mill kroner i Dette ga en tidsvektet bokført avkastning på 6,30 prosent (der anleggsobligasjonene er vurdert til amortisert kost) og verdijustert avkastning ble 6,50 prosent (der anleggsobligasjonene er målt til markedsverdi). Tidligere gjaldt Forskrift om mål for livforsikringsselskapenes kapitalavkastning av , der Finanstilsynet påla livforsikringsselskapene/pensjonskassene å beregne et mål for kapitalavkastning i form av en prosentsats. Dette avkastningsmålet ble kalt Hardys formel og beregnet et pengeveid gjennomsnitt hvor finansinntekter ble delt på et gjennomsnitt av 12 Side 373

Bodø kommunale pensjonskasse

Bodø kommunale pensjonskasse Bodø kommunale pensjonskasse Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Side HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING 2011 6 1. Formål, organisasjon og ledelse 6 styret 6 administrasjon 6 arbeidsmiljø/ytre

Detaljer

Bodø kommunale pensjonskasse. Årsmelding 2012

Bodø kommunale pensjonskasse. Årsmelding 2012 Bodø kommunale pensjonskasse Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse S side HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING 2012 6 1. Formål, organisasjon og ledelse 6 - styret 6 - administrasjon 6 - arbeidsmiljø/ytre

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Bodø kommunale pensjonskasse

ÅRSMELDING 2013. Bodø kommunale pensjonskasse ÅRSMELDING 2013 Bodø kommunale pensjonskasse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING 2013 5 1. Formål, organisasjon og ledelse 6 styret 6 administrasjon 6 arbeidsmiljø/ytre

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Bodø kommunale pensjonskasse

ÅRSMELDING 2014. Bodø kommunale pensjonskasse ÅRSMELDING 2014 Bodø kommunale pensjonskasse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING 2014 6 1. Formål, organisasjon og ledelse 6 - styret 6 - administrasjon 6 - arbeidsmiljø/ytre

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2013 Status pr. 30.09.14 Utfordringer

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2011 Status i dag Utfordringer DKPs

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2012 Status pr. 30.09.13 Utfordringer

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 v/ styreleder Knut M. Ore 1 Tema Nøkkelinformasjon Forsikringstakere og medlemmer Resultatet i 2014 Status pr. 3. Q 2015 Aktuelle problemstillinger og utfordringer

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

PS 11/88 Referatsaker

PS 11/88 Referatsaker PS 11/88 Referatsaker Side 351 Kommunalteknisk kontor Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.04.2011 22858/2011 2011/3683 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Komite for plan, næring og

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20.

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. august 2013 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse

Detaljer

Drammen kommunale Pensjonskasse

Drammen kommunale Pensjonskasse Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 9. juni 2009 v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon To store utfordringer i 2008 Finanskrisen: Hvordan har vi kommet oss gjennom den hittil? Ny forsikringslov:

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Resultatrapport pr. 31.12.2010

Resultatrapport pr. 31.12.2010 Resultatrapport pr. 31.12.21 Nøkkeltall Resultatutvikling Spesifikasjon av : #1 Premieinnbetalinger vs pensjonsutbetalinger #2 Premiereserve #3a Finansinntekter #3b Finansinntekter utvikling pr. aktiva

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2014

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2014 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 214 UTFORDRINGER I ET VEDVARENDE LAVRENTESCENARIO 214 ble et nytt godt år i både de norske og internasjonale aksjemarkedene. Veksten var imidlertid noe svakere

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 krav (tall i hele 1000) Premieinntekter 152 898 119 931 104 856 85 418 85 187 Finansresultat 61 323 71 012 67 183 51

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak 167/16 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2015 GOMI ESARK-0870-201601215-6 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Melding til bystyret 27.04.10-17/10. Sandnes kommunale pensjonskasse M ÅRSRAPPORT 2009. Melding til bystyret 27.04.10 - nr. 17/10

Melding til bystyret 27.04.10-17/10. Sandnes kommunale pensjonskasse M ÅRSRAPPORT 2009. Melding til bystyret 27.04.10 - nr. 17/10 Sandnes kommunale pensjonskasse M Melding til bystyret 27.04.10-17/10 ÅRSRAPPORT 2009 Melding til bystyret 27.04.10 - nr. 17/10 1 INNHOLD HOVEDTALL...3 ÅRSBERETNING...4 TEKNISK REGNSKAP... 13 IKKE TEKNISK

Detaljer

Drammen Kommunale Pensjonskasse. Årsrapport 2012

Drammen Kommunale Pensjonskasse. Årsrapport 2012 Drammen Kommunale Pensjonskasse Årsrapport 2012 1 innhold Styrets beretning Side 4 Teknisk regnskap Side 15 Ikke teknisk regnskap Side 16 Eiendeler Side 17 Egenkapital og forpliktelser Side 19 Oppstilling

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2013

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2013 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsrapport 2013 INNHOLD Styrets beretning Side 4 Teknisk regnskap Side 14 Ikke teknisk regnskap Side 15 Eiendeler Side 16 Egenkapital og forpliktelser Side 18 Oppstilling

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 2014 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 INNHOLD STYRETS BERETNING SIDE 3 TEKNISK REGNSKAP SIDE 14 IKKE TEKNISK REGNSKAP SIDE 15 EIENDELER SIDE 16 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER SIDE 17 OPPSTILLING

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

MOSS KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014. Norwegian lady

MOSS KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014. Norwegian lady MOSS KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsrapport 2014 Norwegian lady Innhold Nøkkeltall side 1 Styrets årsberetning.side 2 Resultatregnskap. side 9 Balanse pr. 31.12. side 10 Kontantstrømanalyse...side 12 Oppstilling

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2015

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 NØKKELTALL Tall i 1000 kr 2015 2014 2013 2012 2011 Arbeidsgivers andel premie 193 568 219 796 198 949 199 317 240 432 Medlemsinnskudd 11 176 10 402 10 069 9 687 9 179 Finansinntekter netto

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2015

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2015 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 2015 2 FORORD 3 INNHOLD Årsberetning for 2015... 5 Resultatregnskap... 14 Balanse pr. 31. desember... 16 Oppstilling av endringer i egenkapital... 18 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer