Bisp mot borger i reformasjonens Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bisp mot borger i reformasjonens Stavanger"

Transkript

1 Bisp mot borger i reformasjonens Stavanger Av Olav Sinding I: Stavanger Museum / Arshefte, Arg. 49(1938/39), s

2 Hr.,Jorgon. Utsnitt av por-ti'ctt i StaY811i;c.r Domkit'ke, =1 L u,' 1'010" Reimers oj1ikring BISP MOT BORGER I REFORMASJONENS STAVANGER. Av OLAV SINDING. FORORD. Wir jeg er bedt om a ledsage pastor Sindings artikke1 i Stavanger Museums arbok med noen ord om ham se1v, sa gj0r jeg det med glede. For i de ar vi arbeidet sammen som prester i Domkirkens menighet, kerte jeg a holde av denne pa mange mater s<erpregede mann. Han var likesom noe for seg selv og ut fra de andre som kan v<ere sa utrolig lik i var nivellerende tid. Vel meget embetsmann, i mange tilfeller litt for myndig, kanskje ogsa imeuom en smule barsk i sin opptreden - slik fait vel dommen om ham hos mange. Men det stakk nok ikke sa dypt. Ingen vii lese hans artikkel om biskop J0rgen 95

3 Eriksen uten klart a fole at hans sympati ikke er hos den myndige biskop, men hos dem som han mener blev forurettet. Og dette trekk horte nok med i Sindings karakter. I det hele gar det vel an a si om ham at han tilhorte en prestetype som holder pa a svinne, en type som horte hjemme den gang da prestene hadde tid og hove til a pleie interesser utenom sin rent praktiske prestegjerning og vel forresten ogsa sa dette som en del av sin oppgave. Den gang da prestene hadde tid til a lese og studere - bade teologi og annet - og det slett ikke horte til sjeldenhetene at presten ogsa hadde sine samlinger. Jeg hal' nok imellom grepet meg i a tenke: I en slik tid skulle Sinding ha levd. Da ville han ha kommet mer til sin rett og fatt bedre utlosning for sine spesielle gaver. For Sinding hadde interesser pa mange felter, og han val' en stor samler. Den kunne kanskje synes - iallfall i hans senere levear - noe spredt denne hans samlerinteresse. Men jeg tar allikevel neppe feil nar jeg sier at gjennom aile ar, sa val' hans storste interesse ogsa her samlet om det som 1<1 n~r opp til hans livsgjerning som prest. Det val' kirkehistorien, den kirkelige arkeologi og ikke minst den gamle kirkelige kunst som hadde fanget ham fra unge ar av, og han val' trofast mot denne sin forste kj~rlighet. Den hadde ogsa preget hans kirkelige syn. Han val' ingen snever mann som bare kunne vurdere sitt eget kirkesamfunn, men hadde opplatt Dye for at del' ogsa val' kristelige verdier innen andre samfunn. Det er ikke greit for en prest i Val' tid - og aller minst i en stor bymenighet - a fa pleiet slike interesser pa en tilfredsstillende og fruktbar mate. Det fikk nok ogsa pastor Sinding merke. Kanskje hal' han tenkt at han i sitt otium skulle fa ta seg mer av sine kj~re samlinger og ordne mer opp idem. Men det skulle ikke v~re slik. Den 5. november I939 dode han, et par maneder for han nadde aldersgrensen. SVERRE JERVELL. Som grundkarakteristik av Jorgen, jeg kaller ham for korthets skyld ikke magister eller bisp, rna en si at han folte sig forst og fremst som den danske kirkes og den danske konges vel bestaltede embedsmann i det politisk tvilsomme, urolige, ville og ukultiverte bondeland Norge. Han synes ikke slik sam listerprosten Peder Clausson Friis a ha storre interesse for riktig a trenge inn i norske forhold og norsk histarie. 96

4 J0rgen hadde mange stridigheter med forskjellige personer i Stavanger. Det er jo is~r i den slags pr0velser at et menneskes virkelige natur r0ber sig. I magsv::er er det selv for et kategorisk anlagt menneske sam bispen ingen sak a v~re bade mild og broderlig. Fra Stavanger Domkapitels protokoll trekkes nogen eksempler pa J0rgens mate a v~re pa. I 1584 innstevnet han j~rbuen Jakob Jenssen til a m0te for sitt domkapitel og svare for bvad han hadde foretatt sig med en meget h0itstillet stavangerfrue, nemlig fru Tora Arildss0n, lagmann Cosmas Arildss0ns hustru. Dette ektepar gjetter jeg pa val' norske adelsfolk som hang ikke litet i den gamle tros skikke, som nu ikke lenger pa legitim mate kunne f0lges. Jakobs kur overfor den syke lagmannsfruen hadde v~rt den ganske radikale a skj::ere eller risse 5 blodige kors pa hennes rygg. Dette hal' visstnok oprinnelig v~rt en streng bodspraksis, s~rlig n~r1iggende i fasten og pa Langfredag, for at den bodf~rdige bokstavelig kunde indvies i Kristi lidelsers samfund og fa kjenne hans opstandelses kraft. Jakob hadde blandet denne gamle bodsfromhet med adski1lig omhu. Straffen blev, at han matte sta offentlig til skrifte som en i.forfengelig dmmmenl. Dessverre hadde den syke og nerv0se lagmannsfrue v~rt uklok nok til ogsa a tilkalle nogen navngjetne bergenske signekjerringer. Disse hadde lest over henne, d. v. s. anf0rt nogen gamic latinske b0nner, som de ikke forstod. J0rgen lot dem slippe med sv::ere trusler. Dessverre stanset ikke J0rgen her sitt l0p; men i ilsin vel heftige iver» - hans egne ord om sig - innberettet han saken til sin velynder kong Frederik II. Kongen fikk inntrykk av at Stavanger omegn herjedes av (Istor kristelig utilb0r1ighed fl og (,Guds navns store misbrug>l. Her matte del' straffes eftertrykkelig og eksemplarisk, hvis ikke heie Syd Norge skulde forpestes av trolldom. Frederik gil' derfor i september 1584 lensherrene i Stavanger og Bergens stift befaling til a straffe pa livet (d. v. s. levende a brenne) alle slike ugudelige folk og aldeles ikke a se gjennem fingre med dem; ellers skulde de selv undgjelde. Sikkert hal' J0rgen latt kongen forsta hvem klagen i f0rste rekke gjaldt. Nu val' del' fare pa ferde bade for fru Tora og hennes mann. Selvf0lgelig matte herav opsta bittert fiendskap mellem bisp og lagmann. Det er dette fiendskap og dets f0lger som J0rgen i sin fortale til profeten Jonas bok av 1592 kaller for Satans annet an10p pa ham, idet han her is~r klager over de hemmelige bakvaskelser del' fra lagmannsparrets og dets venners side rettedes mot ham, hans husfrue og hans svigermor, bispinne Schielderup, og mot hans hele hus. 7 97

5 J0rgen var ikke den mann, der talmodig vilde lide en slik krenkelse. Pa Herredagen i Bergen i 1585 var saken fore. Lagmannen avla her ed pa at det bysnakk her var tale om hadde han aldri trodd pa, enn si da satt i oml0p. Herredagen meglet sa forlik mellem de to Stavanger-herrer; og bisp og lagmann samtykket i a efkl~re, at de intet annet visste a si om hverandre enn godt. All trette skulde v~re slutt og alle bevisligheter de hadde skaffet frem mot hverandre - antagelig is~r stavangerske herrers og darners erkl~ringer skulde v~re «(d0de og maktesi0se». Men hvordan kunde J0rgen i den grad la sin egen innberetning til kongen i glemmeboken? Og hvad verre var: Hvordan kunde han, tross Bergensforliket, 8 ar senere viden om i Norge og Danmark i fortalen til Jonasboken minne om Toras og Cosmas djevelske renker, og med from skadefryd ihukomme ekteparrets senere guddommelige avstraffelse? Ekteparret er antagelig blitt hjems0kt av pest eller kopper, sykdommer der i hine tider ansaes for Guds s~regne ris. Antagelig har J0rgen ansett sig selv som s~rlig kallet til a v~re den guddommelige maiestets s~regne og s~rbeskyttede utsending i det trol0se og utakknemmelige Norge. Alt der var ham i veien matte og skulk knuses - f0r eller senere. Men hvad slags anker var det, der i Stavanger lagmannskretser var i oml0p mot bispen og hans hus? Det var vel ikke bare det, at han var for myndig og herskesyk og for meget til venns med de store i Kj0benhavn, og det at han var for link til a fa sig tildelt alskens inntekter bade her og der i stiftet. Det eneste jeg kan tenke mig av virkelig djevdske anklager mot J0rgen og hans hus rna v~re noget i tilslutning til hans egen selvbebreidelse, at han i sin f0rste bispetid gikk (<vel heftig» til verks for a nedbryte levningene av «(Dj~velens Kirke». Der har v~rt kretser, der en dag har skaffet bevisligheter mot J0rgen for forseelser her. Der var jo rundt i stiftets kirker ennu gamle kultusgjenstande av guld og s0lv og annet kostbart materiale som r0kelseskar, relikviegjemmer, krumstaver, kostbare messekl~r, monstrenser, prydkalker, billeder, kostbare rammer o. s. v., o. s. v. Hvem alt slikt gods skulde tilfalle nar det ved visitatser og ellers konfiskertes av proster og biskop, ja det var vel ikke sa ganske klart. Det n~rmeste var jo a for~re det til kongen i Kj0benhavn, der fra gammel tid var vant til gayer fra bispene. Antagelig har J0rgen likesom svigerfaren, bisp Schjelderup i Bergen, like fra f0rste ferd av v~rt klar over at alle billeder fra den gamle tros tid burde «(br~ndes i gi0r}). Ellers hadde der nok sett anderledes ut bade i domen og rundt om i stiftets kirker! 98

6 Herunder kunde nok ved vanvare og uforsiktighet et eller annet mer tvilsomt forekomme. Vi kommer nu til hvad J0rgen i Jonasbokens fortale kaller Satans f0rste anl0p mot ham. Ogsa her er det et stavangersk ektepar det gjelder, men denne gang s0rgelig nok et prestepar, herr Mauritz; og fru Vivicke. Alt det onde som siges kan utslynger J0rgen mot disse to. De er tyve, 10gnere, ja menedere. Han utgir sig for en merkelig l;:erefader, og kan ikke engang oversette sitt navn pa latin, og «fiittig~) er han i «tyveri og anden grovhet}). Antagelig har Mauritz; - iallfall efter J0rgens mening - beregnet sig for store honorarer. Det kritiske 0ieblikk, da J0rgen for alvor begynte kampagnen mot Mauritz; og Vivicke var i anledning besettelsen - antagelig iallfall - av domkirkens prestekall efter Jon Guttorms0ns d0d. Mauritz vilde gjerne ha dette «merkelige Vilkaar'), men J0rgen stod skarpt imot ham bade embedsmessig og sikkerlig ogsa i ledende stavangerkretser. Damene pa begge sider kommer sa til all ulykke med i striden; det hele blir til en bakstrid. Ogsa denne gang rettes der angrep pi bispen og hans hus. J0rgen taler ikke alene om 10gn og skalkhet, men ogsa om en (,hovedl0gm rettet imot ham og hans hus fra den annen part. Vi rna vel tro, at bispen og hans hus i hovedsaken har hatt rett. Men de billeder vi har av J0rgen i domen og Hjelmelands kirke viser oss ogsa, at han har v;:ert en hardhendt, dyster og m0rk natur, som sandelig ikke har tatt pi sine motstandere med silkehansker. En del fornemme danske herrer d0mte i saken. Det arme prestepar slapp ganske visst livsstraff, men d0mtes til raffinert grusomme straffe, s;:erlig da prestefruen. J0rgen hadde i0vrig om h0sten 1578 kongens s;:erlige hjelp behov for a fi det brysomme prestepar drevet ut av landet; der har apenbart v;:ert endog h0ie embedsmenn der forbarmet sig over parret. Hvad den annen part her har hatt a f0re i marken av reelle ting vet vi ikke - dessverre. Hadde vi visst det, vilde det v;:ert lettere a bed0mme J0rgens karakter enn det nu er, og vi hadde fatt et formentlig ganske verdifullt billede av byen og stiftet i en sv;:er overgangstid. Visst er det dog, at mangen prest mislikte J0rgens egenridighet, maktfylde og retthaveri. Og i 1593 truer J0rgen hirdelig den slags prester gjennem en stavangersk synodes munn. Det synes ogsa, og er i og for sig naturlig, at J0rgen blev m0rkere og hardere med tiden. Det fikk presten Jens Buch bittert f0le, fordi han ved et bryllup hadde vovet sig for langt med en sp0k overfor }0rgens dydsirede datter Susanna. Den 15. november 1594 blev han innstevnet for J0rgens domkapitel. Her sp0r bispen ham barsk, om han i nogen henseende har noget i si pi hans 99

7 datter, og om hans spydige bemerkninger val' takken for alt det 01 og den mat han hadde fatt hos sin bisp. - Stakhls Jens! Han matte ydmykt (\med gredende tare» be om tilgivelse, som han ogsa nadigst 1kk. Men langt alvorligere val' endelig J0rgens affa:re med Stavanger skoles rektor PedeI' Henrikss0n. Ogsa her gjelder det tross offisielle domsavsigelse at vi bare far h0re den mektigere parts innlegg. Bispen Bangs karakteristikk av PedeI' som «(en trettekja:r, egenradig og i det hele litet aktverdig personlighev>, vilde vel, om saken Iii helt klar for oss, neppe bli en upartisk historieskrivers endelige dom. Forsyndelsen er forholdsvis uskyldig. Rektoren hal' ved en aftenvisitt hos borgermesterens frue, formodentlig under et ordskifte, kommet i skade for a utpeke fruen som den del' val' bispens ~trappedragerske», d. v. s. hans spion i byens familier. Rektor rna i J0rgens domkapitel be den harmfylte borgermester om tilgivelse. Ved samme leilighet klaget domprosten over at rektoren ved nogle predikener pa tredje hl2litid hadde beholdt inngangskonenes offer. Retten fratok derfor den stakkels rektor hans rett til a predike i domen uten domprostens sa:rskilte tihatelse. Bispen klaget likeledes, men kun i sin almindelighet. Rektoren hadde ikke va:rt Iydig og ydmyk nok mot ham slik som han hadde lovet det ved sin ordinasjon. Rektoren matte be om tilgivelse Hmed gredende tare». Men rektoren fl2jlte det slik: En stor skarn er gaet over mig. En h0ist eiendommelig sak bragte rektorens harme mot bispen til a eksplodere. Som bekjent sa e1dre tiders almindelige mennesker med gru og redsel pa mestermannen, del' ikke alene hadde a hemette misda:dere, men sa:rdeles ofte ogsa hadde det pa sig a pine og martre de d0mte pa offentlig plass til folkets skrekk og advarsel, men tillike til intens fryd for de darligste og mest sensasjonslystne individer. I de f0rste dager av januar 1599 avgikk nu Stavangers mestermann ved d0den. Stavangers h0ieste geistlige I2lvrighetspersoner fant naturligvis at denne rettferdighetens tro tjener burde fa en smukk og ogsa hl2litidelig begravelse til takk for sitt gode og alvorlige virke. Bispen tilsa da rektoren med domskolens disiple - mest vordende prester - at de skulde m0te frem og synge liket til graven. Rektoren fant tilsigelsen forna:rmelig, men b0iet sig dog, da bispen annen gang krevet sin befaling utf0rt. Domprosten synes sa a ha talt ved graven og hal' sikkerlig kraftig fost den avd0de, mens tilh0rerne f0lte sig uhyggelig til mote og fms i januarkulden. Da sa tjenesten endelig val' ferdig, grep bispen ordet for i alles pah0r offentlig a revse 100

8 rektor, fordi han ikke hadde skjemt at en mestermanns gjerning var likesa god sam deres, hvis kall hadde mer ;rre i verdens 0ine. Rektoren f0lte denne offentlige tuktelse som sviende og ;rrekrenkende sv0peslag, og uten a akte pa den fryktelige fare han utsatte sig for, gikk han dristig 10s pa bisp og domprost med ord som J0rgen fant bade trossige og meget unyttige. Straffens ris hang naturligvis nu over den arme rektors hode. Alt 12. januar fikk han innkaldelse for J0rgens kapitel. Denne gang fant rektor retten a v;rre pa sin side og at motparten hadde handlet uviselig. Hverken vilde han be bispen om nade eller domprosten om undskyldning. Begge prelater ansa dette for den rene forbrydelse, og n0iaktig 5 maneder derefter m0tes J0rgen og hans rektor for herredsdomstol i Bergen. I mellemtiden har nok begge menns vrede lagt sig noget, og det gikk til sedvanlig forlik. Det synes dog som rettens h0ie herrer har funnet det upakrevet aforlange un0dige ydmykelser av rektoren. Det de finner a burde gj0re er det sedvanlige: bispens autoritet rna oprettholdes i full h0ide. Blind lydighet og ydmykhet skal rektor vise ham, bade i stort og smatt, bade i ord og gjerning - alt under embeds og ;rres fortapelse. De smas underdanighet under de store var jo datidens 10sen og universal l;rgedom for aile samfundssykdommer. Domprosten beh0ver rektoren bare a vise skyldig h0f1ighet, og s;rrlig vokte sig for overfor ham a bruke sterke ord. Hvad skolen angar skal den arme rektor ei alene v;rre f1ittigere og ivrigere, men han skal navnlig vise sig f1ittig og ivrig pa ett springende punkt: Han skal tukte og straffe sin skoleungdom strengt og alvorlig, men dog i faderlig kj;rrlighet. Bispen har altsa klaget over at riset og ferlen bruktes altfor lite i Stavanger skole. Kanskje ungdommen ogsa skuide tuktes for nogen partitagen for sin l;rrer i hin begravelse? Til slutt palegger retten rektor i ett og alt i og utenfor skolen og overfor domkapitlets medlemmer a f0re en stille og fredelig livsf0rsel og aldri kritisere h0ie 0vrighets dommer. Pa den annen side opfordrer retten bade bisp og kapitel til a optre venlig og fredsommelig overfor rektor, sa lenge han gjorde sitt beste for av;rre im0tekommende og fredelig. OLAV SINDING. 101

9 OLAV SINDlNG var f0dt i Oslo 3. ianuar 1870 som S0nn av direkt0r ved Chr.a. tekniske skole Ernst Anton Henrik Sinding og hustru Alfhild, f0dt Bass0e. Han ble student 1888 og cando theol Det f0lgende ar ble han pers. kap. ved garnisonsmenigheten i Oslo, 1902 stiftskapellan i Agder, 1904 sogneprest i Skanevik, 19II i V. Gausdal, 1917 res. kap. ved St. Johannes menighet i Stavanger og 1926 res. kap. ved Stavanger domkirke. Sinding etterlot seg 3 manuskripter om J0rgen Erickss0n, om Stavanger-synoden 1573 og kampen mot gamletroen, om bispens personlighet, og om tiendestriden. Her fremlegges artikkelen om hans personlighet med fradrag av dets f0rste polemiske del som han nu ikke lenger kan forsvare selv. Om bispen har Sinding tidligere utgitt ~En gravtale av J0rgen Erickss0n, (,Norges Luther fra aar 1578~ i Kirke og Kultur 1923 s Disse manuskripter, som nu fins pa Stavanger Museum, er fra samme tid, og rettskrivningen er normalisert efter den da gjeldende. De mange understrekninger er sl0yfet, men sproget for0vrig er ikke r0rt. Fra Sindings samlinger kom II I nr. til Museet som kj0p eller gave fra fruen, dessuten ca. 500 nr. verdifull kunstlitteratur. Red. I02

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET!

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! Johannes 4: 6-26 Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Vær frimodig på Bibelens grunn! Guds Ord presses fra alle sider, STÅ FAST! Gud har gitt oss bud og regler av kjærlighet fordi han elsker oss! Lovløshet er ikke

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Dea Brøvig Siste båt hjem. Oversatt av Eli-Ann Tandberg

Dea Brøvig Siste båt hjem. Oversatt av Eli-Ann Tandberg Dea Brøvig Siste båt hjem Oversatt av Eli-Ann Tandberg OM BOKEN: Året er 1974, og Else er 16 år gammel. Hun bor i en liten sørlandsby, og er forelsket i Lars, sønnen til eieren av skipsverftet. De er nødt

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

lle medskyldige tilegnet

lle medskyldige tilegnet lle medskyldige tilegnet A Det raver en bøiet og bundet mann mot galgens lutende tre. Det er som han går mot avgrunnens rand, han vil stundom sige i kne. Og bak ham går rakker og bøddel på rad, går presten

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek

Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek Han som ekkoer Sønnen har Livet. La oss åpne våre Bibler i 1. Joh. 5:12: 12. Den som har Sønnen,

Detaljer

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Håp Kjære deg som går med TO SKO! Det er alt august og ferien er over for mange. Skolebarna og studentene begynner å innstille seg på et nytt skoleår/studieår,

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Å forbli i Guds nærvær

Å forbli i Guds nærvær Filadelfia, Askim 19.05.2013 Å forbli i Guds nærvær 3. del: Et liv i nåde Av pastor Ole Sletten 1. Tekst: Johs. ev. 8,3-11: Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Velle Espeland. Svartebøker. fra Svarteboka til necronomicon

Velle Espeland. Svartebøker. fra Svarteboka til necronomicon Velle Espeland Svartebøker fra Svarteboka til necronomicon HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2064-6 (epub) ISBN: 978-82-82820-63-9 (trykk)

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning?

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning? Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel gjør gode gjerninger. Prinsipp. Roald Kvam 2008 I. Definisjon av "formaning. A. Hva er formaning i NT? Rom 12:1-2 Rom 12:9-18 = Formaning.

Detaljer

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III.

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe. Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del I av III. (Heftet

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer