VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008"

Transkript

1 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN Side 1 av 80

2 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i Drift i økonomiplanperioden PLEIE OG OMSORG SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Drift i høve til Drift i Drift i økonomiplanperioden BARNEHAGE SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i Drift i økonomiplanperioden HELSE OG VELFERD SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i Drift i økonomiplanperioden SKULE Side 2 av 80

3 5.1 SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i Drift i økonomiplanperioden TEKNISK EINING SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i Drift i økonomiplanperioden UTVIKLING SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i Drift i økonomiplanperioden ØKONOMI/ORGANISASJON OG RÅDMANN SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i Drift i økonomiplanperioden FINANS SAMFUNN FUNKSJON (TENESTE) Endring i høve til Finans i Finans i økonomiplanperioden Side 3 av 80

4 9.3 ART (KOSTNADER/INNTEKTER) Endring i høve til Finans i Finans i økonomiplanperioden FONDS- OG LÅNEOVERSIKT FONDSAVSETNING OG BRUK AV FOND Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Overføring til kapital Bruk av tidlegare overskot Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond PROSJEKT I ØKONOMIPLANPERIODEN P ROSJEKT PR. ÅR I PLANPERIODE PROSJEKTKOMMENTARAR DRIFTSREKNESKAPET PR. EINING NOTE TIL VAR-OMRÅDET Side 4 av 80

5 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ 1.1 SAMFUNN Auka satsing på informasjon vert viktig i Satsing på visuell identitet som verkemiddel for profilering av kommunen er sentralt for å nå det strategiske målet: stolte innbyggjarar med felles identitet. Nytt bibliotek vil vera ein viktig arena for å møte publikum på ein ny måte. Her vil tilgang til kommunen sine tenester og informsjon om politisk agenda vera god, og publikum vil få hjelp og rettleiing for å ta tenestene i bruk. Fleire tenester vil også verta tilgjengeleg på nett i Dette vil vera med å skape mindre avstand mellom innbyggjarane og administrasjon/politikarar i Kvam, og gje innbyggjarane ei betre forståing av kommunen si forvaltning av ressursane. 1.2 BRUKARAR Tabell 1 KOSTRA-tema KOSTRA-tema B-2008 B-2007 B-2006 B-2005 R.B O.B Adminstrasjon, styring og fellesutg Grunnskuleopplæring Sosialteneste Barnevern Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Kultur Sum KOSTRA-tema Finans, skatt og rammetilskot Sum Kvam herad Endring i høve til 2004 Administrasjon, styring og fellsutg. I forhold til 2004 ein auke på 0,2 årsverk til informasjon. På grunn av endring av prinsipp for intern kostnadsfordeling og korrigering av inntekter går nettoen opp med 0,8 mill.kr. Sosialteneste og Barnevern Kun mindre endringar i løn og sosiale kostnader. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø. Frå opprinneleg budsjett til budsjett 2005 har det skjedd ei endring der årsverk er definert inn under desse tenestene frå administrasjon, styring og fellesutgifter. Tilsaman 1,8 årsverk er budsjettert under desse tenestene for Side 5 av 80

6 Kultur Den største endring under kultur er reduksjon i inventar med ca kr frå regulert budsjett Høgare budsjett til inventar i 2004 skuldast flytting av hovudbibliotek. Overført 0,2 årsverk reinhold frå teknisk. Elles mindre justeringar Tenesteproduksjon i 2005 Eininga for informasjon leverer tenestene sentralbord og resepsjon, arkiv, politisk sekreteriat og bibliotek. I tillegg ligg politisk nivå inne i tabellane som i hovudsak er godtgjering til politikarar og rådmann. Som for 2004, vil det ligge an til auke i aktivitet for eininga informasjon som følgje av satsing på informasjon internt og eksternt, samt auka fokus på utnytting av eigen kompetanse (dvs ressursar til internopplæring). Digital arkivplan vert innført, samt førebuingar til deponering av eldre arkiv (lovpålagt). Satsing på opplæring for å gjera brukarane av informasjonstenesta meir sjølvhjelpen og dermed på sikt få frigjort personalet til andre oppgåver, vert vidareført. Tilrettelegging av tenesteproduksjon i fellessekreteriatet til det beste for brukarane, samt ei vidare satsing på tenester på nett (kart, søknad via nett, enkel sakshandsaming) vil vera sentralt i målet om 24- timarskommunen. Flytting av bibliotek i Øystese og Ålvik er under kartlegging, men det er ikkje lagt inn midlar i budsjett for dette enno. Politiske saker ligg tilgjengeleg på internettsiden til Kvam for innbyggjarane og andre interessenter Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden Det vil vera viktig å kontinuerleg arbeide for betre informasjon til tilsette og innbyggjarar i Kvam herad. Me må verta betre til å nytta kompetanse på tvers i organisasjonen (internopplæring), for på den måten henta ut effektivisering. Vidare satsing på bruk av nye arenaer og i nye former (visuell identitet) vert avgjerande for å nå ut til alle på ein slik måte at opplevinga av kvalitet på tenester, samt omdømme til kommunen vert betre. For å lukkast med dette, krev det prioritering av ressursar til arbeidet. 1.3 INTERNE PROSESSAR Informasjon vil vera eit verkemiddel i arbeidet med dei interne prosessar me ønskjer, og vil vera sentralt ift bevisstgjering av kjerneverdiar og haldningar. Dette arbeidet vil halde fram kontinuerleg, og skal gje oss ein organisasjon som stadig er i endring (justering), og der dette vert opplevd som rett og naturleg. Vidareutvikling av innhaldet i Politikarar på nett, der kontinuerleg oppfølging/justering i bruken av dette vil ha stor merksemd. Dette vil vera viktig i arbeidet med å gjera det politiske arbeidet meir synleg og lettare tilgjengeleg for publikum. Side 6 av 80

7 1.4 MEDARBEIDAR Betre intern opplæring i eksisterande systemer, vil også betre kvaliteten på arbeidet som vert utført, samt redusera ressursbruken på feilretting og rettleiing. Det store behovet som er meld i kartlegginga av dette stadfestar behovet. Kvam herad er ei kunnskapsbedrift som må få meir fokus på betre utnytting av kompetanse på tvers i eigen organisasjon. Dette vil effektivisera drifta, samt auka kvaliteten i alle ledd. I prosjekt P13041 IT for politikarar, skule og PLO ligg det midlar til vidare opplæring i pcbruk for politisk nivå. 1.5 ØKONOMI Tabell 2 Driftspostar for eining i økonomiplanperioden Postar B-2008 B-2007 B-2006 B-2005 J.B O.B Lønskostnader (ink. sjukelønsrefusjon) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Finansutgifter (inkl. fondsdisponeringar) Sum kostnader Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter (inkl fondsdisponeringar) Sum inntekter Netto Endring i høve til 2004 Budsjettert med 0,2 årsverk meir enn 2004 på informasjon, forutan generell lønsstigning. 0,2 årsverk er òg overført frå teknisk til bibliotek. 0,2 mill.kr i medlemskontingentar er flytta over på personalsjefen. Inventar er justert ned med kr i forhold til 2004 (flytting av hovudbibliotek). Endring av prinsipp for internfordeling og korrigering av inntekter fører til nedjusterte inntekter med 0,9 mill.kr. Bruk av fondsmidlar på 0,1 mill.kr til flytting av hovudbibliotek og 0,1 mill.kr. til profilering av bibliotek, fell vekk i Drift i 2005 Hovudressursen for tenestetilbodet, er personal. Elles er det stort sett kontormateriell. Dei største enkeltpostane elles er revisjonskostnad på 0,85 mill.kr og overføring til andre frå politisk nivå med 0,5 mill.kr. Side 7 av 80

8 Eining for informasjon har ei rekkje tiltak i 2005 som det ikkje er funne fullfinansiering til i budsjettforslaget: - Auka kostnad på drift av bibliotek som følgje av utvida funksjonar (informasjonstenester, kafé i leseavdeling + generell auke i besøk) - Oppgradering av lokaler (formannskapsal, kantine og møterom i rådhuset) ifbm ombygging og vidareutvikling av politikarar på nett - Profileringsarbeid - Flytting av bibliotek i Øystese og Ålvik vil òg medføra auka ressursbehov. Dette vil koma som eigne saker i 2005, når løysingar og kostnader er kjent Drift i økonomiplanperioden Det ligg ingen endringar i forslaget til økonomiplan. Stortings- og kommuneval i perioden vert forutsett dekka inn i stor grad av statlege tilskot. Når det gjeld effektiviseringar i informasjonsarbeidet, vert dette sett saman med stillingsreduksjonar som ligg under rådmann og økonomi/organisasjon. Elles forventar kommunen ein auka aktivitet i eininga informasjon, og har difor ikkje endra ramma. Side 8 av 80

9 2 PLEIE OG OMSORG 2.1 SAMFUNN Dei viktigaste statlege føringane for pleie og omsorgstenesta er : Gjennomføring av handlingsplan for eldreomsorga, som for Kvam omfattar ombygging av institusjonar og nybygg av omsorgsbustader Tiltak i tråd med kvalitetsforskrifta for pleie og omsorgstenesta Handlingsplan for rekruttering og kompetanseheving for helse og sosialpersonell Totalt er det sett mykje inn på at dei eldre og andre brukarar av tenestene til pleie og omsorg skal oppleva at dei har gode levekår i Kvam i form av fysiske rammer. Dei fyrste tilbakemeldingane frå brukarundersøkingane hausten 2005, tyder diverre på at det må arbeidast meir med den psykiske opplevinga av tilbodet. 2.2 BRUKARAR Befolkningsprognosar frå SSB fram til 2010 viser relativt liten endring i tal personar i befolkningsgruppa 67-70( -3), (-35) og 90 år + (+8). Det er først etter 2010 at vi ser ein klar auke i befolkningsgruppa 67år+. Tal for Kvam herad er ikkje avvikande frå landet elles på dette området. Tabell 3 KOSTRA-tema KOSTRA-tema B-2008 B-2007 B-2006 B-2005 R.B O.B Kommunehelse Pleie og omsorg Sosialteneste Bustad Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum KOSTRA-tema Finans, skatt og rammetilskot Sum Kvam herad Endring i høve til 2004 KOSTRA-tema Bustad under eininga Pleie og omsorg, er i all hovudsak husleigeinntekter frå tygde- og omsorgsbustader. Desse stig berre litt i høve til 2004, då mange av bustadane i ein overgangsperiode vert nytta som institusjonsplassar. Tilrettelegging og bistand for næringslivet gjeld inntekter frå drift av alarmsentral. Summen under Finans, skatt og rammetilskot er vertskommunetilskot. Skilnaden mellom vertskommunebrukarar og PU-innbyggjarar, 4 mill.kr., går f.o.m inn i det generelle rammetilskotet. I tillegg er det eit fråfall på 0,7 mill.kr. Tema Pleie og omsorg gjeld andre endringar som er beskreve under pkt Side 9 av 80

10 2.2.2 Tenesteproduksjon i 2005 Tenesta omfattar praktisk bistand og pleie og omsorg i eigen heim, avlastning-, korttids,-og langtidspopphald i institusjon, utleige av trygde- og omsorgsbustader og rehabilitering. Tenesta arbeider etter målsetting om auka fokus på individuelle tenester, og kan i endå større grad gje høve til dette etter ombygging av institusjonane og nybygginga av omsorgsbustader. Det vert arbeidd med å betra brukarmedverknad og informasjon. Målet er at tilbodet skal vera i tråd med kvalitetsforskrifta for pleie og omsorgstenesta. Tal institusjonssenger vert i 2005 redusert med 7 frå 115 til 98 ( Toloheimen 6 i samband med flytting og Øysteseheimen 11 i samband med tilbakeflytting til nye Øysteseheimen). 11 langtidsbebuarar på Øysteseheimenh vil få tilbod om omsorgsbustad på Mikkjelsflaten. Netto auke tal omsorgsbustader på Mikkjelsflaten vert 20. Tenesta vil oppretthalde tilbod om rehabiliterings,- avlastnings-, korttids- og langtidsplass i institusjon. Tal heimetenestebrukarar har dei siste åra vore stabil. Mål om lik ressursbruk til heimetenesta som til institusjonsdrift vert i stor grad nådd etter ombygging av institusjonane og nybygg av omsorgsbustader; ei dreiing frå institusjonsomsorg til heimetenesteomsorg. Tenesta har mange store faglege utfordringar både i heimetenesta og i institusjon grunna mellom anna tidleg utskriving frå sjukehus. Ei utfordringa for 2005 og vidare i 2006 ligg i organisering av arbeidet i og med at brukarane er fordelt i fleire bygg. Samstundes er det forventa effektiviseringsgevinst ved å flytta hjelpetrengjande som bur i eigen heim i dei nybygde omsorgsbustadane. Tenesta har samstundes mange praktiske utfordringar i samband med mellombels drift av institusjonane på Mikkjelsflaten og Tolo omsorg. Tilbodet til dei psykisk utviklingshemma vert i utgangspunktet organisert som tidlegare år rundt 3 bufellesskap; 1 i sone Norheimsund og 2 i sone Øystese. Eininga har fått pålegg om å iverksetja tiltak i løpet av 2005 som skal gje ei innsparing på 1 mill.kr. Det er sett i gang ein prosess på bakgrunn av dette som ser på soneorganinsering, bemanning dagtilbod, organisering av natt-teneste og tilbod til psykisk utviklingshemma. Eininga har òg fått beskjed om at dei to stillinga som vart tilført tenesten i samband med kjøkentenesta, vert trekt ut att Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden I økonomiplanperioden skal eininga finna ytterlegare 2 mill.kr. i innsparing, total 3 mill.kr i høve til nivået i I budsjettframlegget har pleie og omsorgstenesta redusert stillingsramma med om lag 6 årsverk innan 2006 og spørsmålet er om dette kan gjennomførast utan ei endring i serviceerklæringane. Utfordringa ligg i å drive så rasjonelt og effektivt at tenestenivået vert oppretthalde. Dersom det viser seg at dette ikkje er mogeleg vil vi måtte endre tenestenivået i økonomiplanperioden. Handlingsplan for eldreomsorg i Kvam vil vera gjennomført tidleg i Mål om lik ressursbruk på heimetenesteomsorg og institusjonsomsorg vert i stor grad nådd med ytterlegare reduksjon i tal institusjonssenger frå 98 til 79 (- 18 ved tilbakeflytting til nye Toloheimen). Netto auke omsorgsbustader etter utbyggingsprogrammet er gjennomført er 27 omsorgsbustader (20 Mikkjelflaten og 7 Tolo omsorg). Bruk av dagtilbod for eldre og funksjonshemma er eit viktig supplement til heimetenesta for personar som utan ville hatt trong for institusjonsplass. Nivået på tilbodet varierer frå sone til Side 10 av 80

11 sone og det vert gjennomført kartlegging og eventuelt organisatoriske endringar i dagtilbodet i økonomiplanperioden. 2.3 INTERNE PROSESSAR Sakshandsaming : Tenestetilbodet vert utforma i tråd med serviceerklæringane og aktuelle lover og forskrifter. Innføring av IPLOS i alle norske kommunar (individbasert pleie og omsorgsstatistikk i kommunane) vil medføra auka fokus på sakshandsaming, vedtak og revurdering av vedtak. Målet med IPLOS er sikker informasjon om søkjarar og mottakarar av kommunale helse- og sosialtenester. Informasjonen er relevant for sakshandsaming og utøving av tenesta. Vidare er den nødvendig for planlegging og beslutning i kommuneleiinga og for statlege myndigheiter. Ressursbruk med omsyn til iplos- registrering er ikkje kartlagt, med det er nødvendig med omfattande opplæringsprogram. Informasjonsteknologi : Fagsystemet Gerica vert nytta som saksbehandlingssystem og journalsystem. Det vert kontinuerleg arbeidd med å gi alle tilsette opplæring i bruk av systemet, også med å utnytta systemet til å organisere arbeidslister, fakturering, vederlagsberekning m.m. Behov for fornye maskinvare vert kontinuerleg vurdert. Det er plan for innkjøp av handterminalar Dette vil medføra forenkla og meir effektiv informasjonsflyt for dei som arbeider i heimetenesta. Innkjøp av eige turnusprogram vert vurdert, dette for å effektivisere utarbeiding av arbeidsplanar, innleige av vikarar og føring av timelister Kvalitetssystem/ HMS: Kvalitetsarbeidet i eininga er i tråd med kvalitetsforskrifta for pleie og omsorgstenester. Det vert kontinuerleg arbeidd med prosedyrar som skal sikra at tilbodet er i tråd med lov og forskrift. Prosedyrar i det interne HMS- systemet vert nytta. Kvam herad er IA ( inkluderande arbeidsliv)- bedrift. Det er store forventningar både hos tilsette, lege og trygde/ arbeidskontor om tilrettelagt arbeid for sjukemelde medan tenesta opplever det vanskeleg å tilretteleggje innan gjeldande stillingsramme. Nye sjukemeldingsreglar medfører auke i vikarutgifter for turnuspersonale. Ombygging og kjøkenreforma : Alle kommunale institusjonskjøken er no avvikla. Tørrmat og middagsmat vert no tilrettelagt frå avdelingsvise kjøken i nye omsorgsbustader og på sikt i dei ombygde institusjonane. Tilbakeflytting til nye Øysteseheimen er planlagt til februar- mars 2005 og dette vert ny base for alle pleie og omsorgstenesta i sone Øystese. Toloheimen vert mellombels drive i Tolo omsorg. Tilbakeflytting til nye Toloheimen er planlagt til tidleg Både bebuarar og tilsette gir utrykk for å vera nøgde med den nye ordninga både når det gjeld bu,- og matsituasjon, men arbeid knytt til matsituasjonen vert i dei fleste grupper opplevd som meirarbeid. Flytting og mellombels drift av institusjonane krev nøye planlegging og er ressurskrevjande. Det kan i peiodar vera trong for tilrettelegging av mellombelse ordningar som går ut over ordinær stillingsramme. Side 11 av 80

12 2.4 MEDARBEIDAR Den største utfordringa for pleie og omsorgstenesta i Kvam ( og landet elles ) i åra som kjem er mangel på kvalifisert arbeidskraft. Pleie og omsorgstenesta er den tenesta som har flest tilsette i Kvam herad. Det er høg gjennomsnittsalder( 49år) og fordelinga er slik at svært mange vert pensjonistar i løpet av 5-10 år. Dette vil gje stort behov for nyrekruttering av både faglært og ufaglært personell. Dersom ikkje noko vert gjort i høve rekrutteringsarbeid vil det sannsynlegvis verta stor mangel på arbeidskraft. Dette er ein situasjon som dei fleste kommunar i landet vil oppleve og det vil verta stor konkurranse om arbeidskrafta. Utan befolkningsauke ( i arbeidsfør alder) let ikkje dette problemet seg løyse. Potensialet for tilgang på nytt personell ligg hjå flyktningar busette i Kvam, auka tilflytting frå andre kommunar eller frå utlandet. For å utnytte dette potensialet er det nødvendig med overordna, målrette og langsiktig arbeid. Tenesta er kjenneteikna ved mange deltidsstillingar. Mange ynskjer stillingsauke, noko som er vanskeleg å etterkome utan stor fleksibilitet frå dei tilsette om å arbeide i ulike arbeidsgrupper. Turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg medfører arbeidsplanar med mange deltidsstillingar. Stillingsauke for desse føreset fleire årsverk. Det vert i planperioden vurdert endra skiftordning ( 3- skiftsordning) og innføring av årsturnus med mål om å effektivisera og driva meir rasjonelt. Det skal gjennomførast årlege tilsetteundersøkingar. Desse vil gi oss signal om klare forbetringstiltak i tenesta. Årleg aktivitets- og opplæringsplan vert lagt til grunn for kompetansehevingstiltak i avdelinga. EVUK ( etter og vidareutdanning i kommunehelsetenesta ) er den største satsinga i eininga. 10 leiarar vil i 2005 avslutte leiarutdanning og 30 hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, sjukepleiarar og vernepleiarar starta våren 2003 på eit 3 årig etter og vidareutdanningsopplegg. Mål om faglærde i alle stillingar i tenesta er ikkje nådd, men det vert sett inn tiltak for å få fleire til å gjennomføre grunnutdanning, spesielt innan hjelpepleie og omsorgsarbeid. Tenesta har årleg fokus på forflyttning, medisinhandtering, smittevern og ferievikaropplæring. Side 12 av 80

13 2.5 ØKONOMI Tabell 4 Driftspostar for eining i økonomiplanperioden Postar B-2008 B-2007 B-2006 B-2005 J.B O.B Lønskostnader (ink. sjukelønsrefusjon) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Finansutgifter (inkl. fondsdisponeringar) Sum kostnader Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter (inkl fondsdisponeringar) Sum inntekter Netto Drift i høve til 2004 Totalt auker nettoutgiftene i eining Pleie og omsorg med 5,7mill kr. (Justert budsjett 04 samanlikna med budsjett 05) Av dette utgjer auke i lønnskostnader etter sentralt oppgjer i Kap 4 (gjeld dei aller fleste i pleie- og omsorg ca 2,5 mill.. Pga auka pensjonspremie hos KLP (gjeld sjukepleiarar) og Storebrand vert utgifter til pensjon auka med ca 1 mill. Redusert bemanning kjøkken utgjer 1,4 mill (Toloheimen) og 100 (Strandebarm, netto). I 2004 budsjettet ligg 1,5 stillingar inne etter kjøkkenreforma. 2 til er lagt inn i 2005 kostnad 650. Overføring av reinhaldarar frå Pleie og omsorg til Teknisk utgjer ca 900. Krav til innsparing ved å ikkje leige inn vikar ved sjukedomsfråver over 16 dager, eller ved å leige inn billege vikarar er redusert med 400. Kravet er i budsjett 2005 ca 300 i innsparing. Varer og tenester til eigenproduksjon vert redusert med vel 8,4 mill.kr. Overføring av reinhald til teknisk medfører reduserte utgifter til reinhaldsmidler,handsåpe etc 200, ny leigebilavtale reduserer kostnader til leigebilar med 290, kostnader til medisin og medisinsk forbruksmateriell er redusert med 230. Salsinntekter Det er ein reduksjon i innteker av vederlagsbetaling frå bebuarar i sjukeheim på 1,1 mill pga redusert antal plasser på Toloheimen (bor i Toloomsorg i 2005) og Øysteseheimen (reduserer med 11 plasser ved tilbakeflytting til ombygd Øystseheim). Frå april 2005 er det budsjettert med husleigeinntekt 160 /månad på Mikkjelsflaten omsorgsbustader. Dette utgjer for 2005 samla 1.4 mill. Andre eigenbetalingar aukar med netto 200. Totalt er det ein auke på 0,5 mill.kr i salsinntekter. Side 13 av 80

14 Overføring med krav til motyting vert redusert pga ikkje budsjettert inntekt frå anna kommune i 2005 som låg inne i Overføring uten krav til motyting vert redusert med 4,7 mill. 4 mill av dette er innlemming (delvis) av vertskommunetilskott i rammetilskott. Fråfall vertskommunebruker fører til reduksjon 0,7 mill.kr i vertskommunetilskott Drift i ,2% av innsatsfaktoren for å produsera tenestene til eininga Pleie og omsorg, er knytta til personal. Desse vert berre i liten grad dekka (21,3%) av inntekter frå sal, refusjonar og vertskommunetilkot. Til frådrag for husleigeinntektene, kjem kostnader til bygg som ligg under eining for tekniske tenester, og rente- og avdragskostnader som ligg under finans. Det vil seia at hovudinndekkinga er det generell rammetilskotet frå staten budsjettet er redusert med 1 mill i høve til vidareføring av aktivitetsnivået i Dette medfører at pleie og omsorg må starte ein prosess straks for å redusere utgiftsnivået. Det vart i 2004 starta ei ressurs -og oppgåvekartlegging som skal gi grunnlag for best mogeleg fordeling av personellressursane. Dersom kartlegginga viser at ulike grupper / soner har ulike bemanning i høve til oppgåver vil me sjå nærare på dette. Dette arbeidet vil resultere i politisk sak vedkomande bemanningssituasjonen i pleie og omsorg og eventuelle framtidige behov. M.o.t. redusert driftsnivå for 2005 vert det straks sett i verk ein prosess for å vurdere mogelege innsparingar. Leiarar og tillitsvalde vert involvert i dette. Utgangspunktet er å oppretthalde tenestenivå som i 2004, men det kan også verta nødvendig med endringar i tenestenivået og såleis endringar i serviceerklæringane. Tema som vil verta vurdert er mellom anna soneorganiseringa, dagtilbodet, organsiering av natt- tenesta, organsiering av tilbodet til psykisk utviklingshemma m.m. Samstundes vert deler av årsverka til styrking av tenesta i samband med kjøkenreforma, vurdert som innsparing Forskrift om smittevern har krav m.o.t. arbeidstøy i helseinstitsjonar. Pleie og omsorg har ordning med klegodtgjering for alt turnuspersonalet ( pr. år ). Det er starta arbeid med å kartleggje behov og utarbeide forslag til løysingar. Det er ikkje budsjettert med auka utgifter til arbeidstøy for Ordninga med øyremerka vertskommunetilskot vert avvikla i 2005 og vert lagt til ramma. Tilskotet vert redusert grunna færre vertskommunebebuarar, men det er ikkje like enkelt å redusere utgiftene i pleie og omsorg i same takt. Nye brukarar kjem også til etter kvart som dei flytter ut av foreldreheimen Drift i økonomiplanperioden budsjettet er redusert med ytterlegare 2 mill i høve budsjettet. Større tiltak i eininga vil ikkje koma utanom å kutta i personalressursane. Mange av problemstillingane beskrive i forrige punkt gjeld også for økonomiplanperioden. Endringane kan vera omfattande, komplekse og tidkrevjande og løysingane og eventuelt effekten av desse vil mest sannsynleg ikkje slå ut før etter Budsjett for økonomiplanperioden forutset at turnuspersonale vert meldt ut av YHB ( Ytre Hardanger Bedriftshelseteneste ). Planlegging av dette må starte snarast. Side 14 av 80

15 Pleie og omsorgstenesta i Kvam vert drive på ein rasjonell og effektiv måte der samordning av heimetenesteomsorg og institusjonsomsorg er suksesskriterie nr. 1. Ansvar- og oppgåvedeling er klart definert og tenesta har god samhandling både internt og med aktuelle samarbeidspartar. Tenesta har dei siste åra gjennomført dei endringane som vert påpeika som effektivisering frå sentralt hald. Døme her er avvikling av institusjonskjøken og overføring av reinhaldspersonell og vedlikehaldspersonell til teknisk eining. Mange kommunar kinnfører bestiller- utførermodell der det er klart skilje mellom sakshandsaming og drift. Effekten av ein slik modell vert også verta vurdert i Kvam herad. Side 15 av 80

16 3 BARNEHAGE 3.1 SAMFUNN Det er foreslått å byggja ein ny barnehage i Øystese som erstatning for barnehagane me har i dag. Med mål om innbyggarar må ein sjå for seg at det kan verta behov for ein barnehage seinare, så den nye barnehagen må dekkje dagens behov (5,5 avdeling inkl. naturavdelinga) og areal til 1-2 avdelingar ekstra. Ein har då areal nok til at føresette kan utvida tal dagar, og eininga kan ta imot fleire nye barn. Å byggja ein slik stor barnehage vil komme på om lag 18 millionar kroner. Som del av finansieringa kjem sal av bygget til Sjydnahaugen barnehage. Ny barnehage i Øystese er lagt inn i forslag til investeringsprosjekt. Driftsresultatet av samanslåinga vil dei fyrste åra vera rundt 0 pga. auka renteutgifter for kommunen samla, men vil innebera ei vesentleg byggmessig forbetring og vera ein grunnstein i høve til å kunne tilby fleire bornehageplassar. Etter dei fyrste åra, vil kontanstraumen verta positiv og aukande dersom det kjem til nye brukarar. 3.2 BRUKARAR Barnetalet gått ned dei 3 siste åra. Dette utgjer ei endring i aldersgruppa 2-6 år på 18 barn, tilsvarande einingar ut frå alder over/under 3 år. Alt tyder på lågt fødselstal i 2004 med 45 barn fødde før 1. juli. Tabell 5 KOSTRA-tema KOSTRA-tema B-2008 B-2007 B-2006 B-2005 R.B O.B Barnehagar Sum KOSTRA-tema Finans, skatt og rammetilskot Sum Kvam herad Endring i høve til 2004 Sjå pkt for forklaring på differanse mellom B-2005 og R.B Tenesteproduksjon i 2005 Hausten 2004 utvida fleire barnehagar tal dagar ut frå behov i den einskilde sonen. Ein forventar mindre endringar frå hausten 2005, med unntak i Fykse og Ålvik barnehage. I Fykse er det 10 barn i alderen 2-6 år. Fykse barnehage er foreslått nedlagt. Innsparing er budsjettert med ca kr for hausten I tillegg kjem innsparingane under teknisk eining. Barna må få tilbod i Øystese eller Ålvik. Side 16 av 80

17 Hausten 2004 utvida Ålvik barnehage tilbodet, men barnetalet går ned. Ålvik barnehage er foreslått redusert til tre dagar åpningstid. Innsparing hausten 2005 er budsjettert med ca kr. Ein forventar at behovet vert redusert og at ein går tilbake til normal drift. Undervisning styrka tilbod førskuleborn er frå hausten 2005 redusert med ca kr. I tillegg er brukarbetalingane auka til makspris (+250) pr. månad. For 2005 utgjer det 0,6 mill.kr. Når utgiftene går ned frå 2004 til 2005 skyldast det at det er fleire som går over til skule. Tidlegare fekk kommunane overført 10% av det ordinære statstilskotet til støttetiltak. Med høg barnehagedekning kom kommunen godt ut av ordninga. Hausten 2004 vart dette endra til å gjelda tal barn under 6 år i kommunen. Korleis denne endringa vil råke Kvam herad er noko uklårt, men ein er redd det statlege tilskotet vil gå ned Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden Dersom makspris går ned innan utgangen av perioden, slik departementet gjer melding om, kan behovet for tal dagar auke ytterligare. Slik endring er derimot vanskeleg å forutsjå og ein har ikkje lagt det inn i planen. Likevel bør ein utarbeide ein endrings- og byggeplan over tiltak som vil gjere barnehagane meir fleksible. Målet er å kunne ta imot fleire barn slik at eininga kan ivareta målet om auka innbyggjartal betre enn det me kan i dag. Dette må vere langsiktige tiltak. Innsparing nedlegging Fykse barnehage er budsjettert med innsparing på ca kr i åra 2006, 2007 og Redusert tilbod Ålvik barnehage ligg inne med ca i 2006, 2007 og Undervisning styrka tilbod førskuleborn er frå hausten 2005 redusert med ca kr. Årsvirkning , dersom behovet i ikkje går opp att, vil vera ca i reduserte lønnsutgifter. I budsjettet er det også foreslått ein ny felles barnehage i Øystese. Budsjettert innsparing er ca kr årleg i 2006, 2007 og Ny barnehage i Øystese kan utløyse auka ynskje om barnehageplass i sonen. Nye tiltak skapar ofte ein auka interesse, men med den bemanninga ein har i sektoren per i dag klarer ein å ivareta slik auke utan ekstra bemanning. 3.3 INTERNE PROSESSAR Dei tiltaka ein nå har foreslått gjer at ein ikkje treng å redusera driftsbudsjettet og me har von om å forbetra og utvikla vidare Balansert Målstyring, avslutta arbeidet med Kriseberedskap. Målet med dette er at dei tilsette skal verta betre til å lytta til barna og handle målretta i eventuelle kritiske situasjonar. Å slå to verksemder saman krev lang førebuing. Det mentale arbeidet starta allereie fyrste dagen ideen vart reist. For å lykkast med slik samanslåing vil arbeidet med å planleggja Side 17 av 80

18 organisasjonsoppbygging, kulturbygging og opplæring på tvers, prioriterast så snart vedtaket er gjort og tiltak setjast i verk så tidleg som mogleg. Dette er viktig for å unngå motseiingar mellom personalgruppene som kan gå ut over den pedagogiske kvaliteten og for å retta fokus på den positive effekten slik samanslåing kan ha. 3.4 MEDARBEIDAR Sommaren 2004 vart 3 tilsett i faste stillingar som ekstra tilsette. Utgiftene til løn ligg i underkant av det kommunen får i statstilskot. Så langt er det ikkje snakk om å tilsetta fleire i faste stillingar, men det vil vera behov for fleire på engasjement. Dei organisasjonsmessige endringane skal ikkje føre til oppseiing. Å ivareta alle er eit felles ansvar der administrasjonen, fagforeiningane og politikarane må gå saman. Det er ynskjeleg med leiaropplæring for styrarar og pedagogiske leiarar. Eininga vil ta i bruk interne ressursar, til for eksempel å halda kurs i dialog for tilsette. Fyrst går tilbodet til assistentane, dernest fagarbeidarane og til slutt førskulelærarane. Dette er eit arbeid som må gå over 1 år. Det er om lag 9 assistenter som utdannar seg til fagarbeidarar i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Elles vil samarbeidet om opplæring i regionen Hardanger/Voss fortsette. Side 18 av 80

19 3.5 ØKONOMI Tabell 6 Driftspostar for eining i økonomiplanperioden Postar B-2008 B-2007 B-2006 B-2005 J.B O.B Lønskostnader (ink. sjukelønsrefusjon) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Finansutgifter (inkl. fondsdisponeringar) Sum kostnader Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Finansinntekter (inkl fondsdisponeringar) Sum inntekter Netto Endring i høve til 2004 Lønnskostnader Lønnskostnadane går ned i 2005 med halvårsvirkning av endring Fykse, Ålvik og styrka tilbod førskuleborn. Dette gir ein reduksjon i lønnskostnadar på ca frå Samtidig går minstelønn opp frå og dette utgjer ca Det er sett av midlar til ein ny lærling frå hausten Etter 1. tertial vil ein vurdere om ein skal ta opp to lærlingar. Varer og tenester til eigenproduksjon Reduksjonen i budsjettet skuldast oppjustert budsjett i 2004 grunna overføring frå 2003 etter innkjøpsstopp Denne utgjer ca kr. Ellers har det vore ein generell gjennomgang av driftsutgifter til barnehagesektoren. Reduksjon utgjer ca kr. Tenester som erstattar eigenproduksjon Kommunalt driftstilskot til private barnehagar er justert opp i 2004 for å dekka utbetaling av underskot/manglande kommunalt driftstilskot til private barnehagar 2002 og Det kommunale driftstilskotet går opp med ca frå opprinneleg budsjett 2004 etter justering for auka driftsutgifter ved privat barnehage. Overføringar til andre Overføringar av statstilskot til private barnehagar samt momskompensasjon er tilnærma uendra frå justert budsjett Salsinntekter Salsinntekter går opp med ca kr forutsatt justering til makspris frå frå til pr. månad for full plass. Side 19 av 80

20 Overføring med krav til motytelse Statstilskotet vert redusert til ca 13,1 millionar. Saman med momsrefusjon utgjer dette ca 13,23 millionar. I 2004 hadde Eining for barnehage eit godt inntektsår. Dette skyldast bl.a. tilførte midlar for naturbarnehagen i Tolomarka (ca. 0,8 mill.kr) og fleire barn i barnehagane Finansinntekter Overføring frå 2003 i samband med innkjøpsstopp. Ca overført til Drift i 2005 Med dei tiltaka som er foreslått, ynskjer eininga å kunne gje brukarane eit tilbod som elles er like godt som i Heile 92,9% av kostnadene til barnehage er knytt opp i løn, og eventuelle kuttiltak vil òg for denne eininga dreia seg om stillingar. Barnehagen er ein liten nettoutgift for kommunen, då 81,1% av kostnaden vert dekka inn av sals- og refusjonsinntekter. Med innføringa av makspris, er det lite aktuelt å heva nivået meir. Eventuelle nye inntekter må difor koma frå auka antal born/utviding antal dagar som kan dekkast med same bemanning som foreslått i Drift i økonomiplanperioden Dei tiltaka som er foreslått vil gje kommunen varig reduserte driftskostnader, med full effekt f.o.m Eit unntak kan vera i forhold til 21100, tilbod for barn med særlege rettar. Slikt behov er det vanskeleg å forutsjå og planleggje. Side 20 av 80

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

NOTAT. Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007

NOTAT. Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007 NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Kvam heradsstyre Dato: 22.05.2007 Frå Harald Inge Anderssen Vår ref: 07/799-2/N-102.2//HIAN Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007 1. Viktig milepælar

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Vegen fram til ØH-sengerplanar

Vegen fram til ØH-sengerplanar Vegen fram til ØH-sengerplanar i Kvam herad Åslaug Bøhn Botnen Pleie og omsorgssjef Erfaringsutveksling 10.02.2012 1 Sentrale styringsdokument siste åra som har vist retning Handlingsplan for eldre: trygghet-

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10. Nord-Fron kommune Sak STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025 Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.2009 KED kultursaker Kommunestyret 052/09

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 AVDELING 27 Gol skule med Herad Glitrehaug og SFO ANSVAR: 3111-3112 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 14/01623-30

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Helse- og sosialutvalet

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Helse- og sosialutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Helse- og sosialutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Dato: 08.03.2012 Tid: 12:00

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Helse og omsorg Sosial ulikskap Bustader Helse og omsorg, kap.1.6 Sentrale føringar, rammetilskot: Satsing på helsestasjons og skulehelseteneste Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR.

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. TIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST Saksbehandlar Hanne Lene Grutle Haara Dato: Arkiv: Vår ref (saksnr.): Løpenr.: Dykkar ref.: 1 SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. SØKJAR Namn på brukar:

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer