Kurs modul II Fordypning 31. januar Forhandlinger - forutsetninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs modul II Fordypning 31. januar 2012. Forhandlinger - forutsetninger"

Transkript

1 Forhandlingsøkonomi Kurs modul II Fordypning 31. januar Pål Alm-Kruse -Forhandlingsøkonom -Legeforeningen Forhandlinger - forutsetninger 1. Den økonomiske situasjonen Nasjonalt generelt og eventuelt i helsesektoren spesielt. Overordnet ramme gitt ved forventninger til lønns- og prisvekst Lokalt pr region, helseforetak og enkeltvirksomhet Historikk lønnsutvikling over tid, samt eventuelt andre (ikkeøkonomiske) goder som man må forvente å betale for i lønnsoppgjøret 2. Legene Andre forutsetninger enn andre grupper og i forhold til den generelle situasjonen? Lønnsutvikling over tid høytlønnsgruppe i offentlig sektor Eventuell prioriteringer mellom legegruppene 3. Preferanser og prioriteringer Definert behov og prioritering av krav Oppfatning av hvilke kostnader som er knyttet til de ulike kravselementene 16. november forhandlingsøkonomi Side 2

2 1. Den økonomiske situasjonen forventninger til lønnsvekst Reallønnsvekst det vil si at nominell lønnsvekst skal være høyere enn (forventet) prisvekst inneværende år Lønnsvekst tilsvarende som, eller bedre enn, andre grupper/tariffområder Spesielle hensyn? 16. november forhandlingsøkonomi Side 3 1. Den økonomiske situasjonen SSB Februar 2011: Klar konjunkturoppgang i sikte Moderat konjunkturoppgang i annet halvår 2010 ventes å bli avløst av litt høyere vekst. Økt innenlandsk etterspørsel driver oppgangen, mens vekstimpulsene fra utlandet blir beskjedne i de første årene. Konjunkturoppgangen vil trolig bidra til at arbeidsledigheten vil falle de neste årene. Lønnsveksten vil ta seg noe opp, men det vil også rentene og den underliggende inflasjonen. Lav lønns- og prisvekst et stykke framover Vi regner med at årslønnsveksten i år vil bli som i fjor, 3,6 prosent. Deretter vil tilstramming i arbeidsmarkedet og bedret lønnsomhet i næringslivet bidra til økt lønnsvekst. I 2014 regner vi med at veksten i årslønn vil nærme seg 6 prosent. Den underliggende veksten i konsumprisene var meget lav i januar i år. Vi regner at økte matvarepriser vil bidra til å trekke den opp framover. Etter hvert vil også den økte lønnsveksten bidra og i 2014 regner vi med at konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) vil komme opp i 2,5 prosent. Økte energipriser vil bidra til at veksten i konsumprisindeksen i alt blir noe høyere enn veksten i KPI-JAE i år med en vekst på henholdsvis 1,8 prosent og 1,5 prosent. Kilde: SSB - September 2011: Svak vekst ute demper norsk oppgang Økt innenlandsk etterspørsel ventes å bidra til litt høyere vekst i norsk økonomi framover. Veksten i BNP Fastlands-Norge ser imidlertid ut til å bli markert lavere enn ved forrige konjunkturoppgang, og arbeidsledigheten vil holde seg om lag uendret. Økt reallønnsvekst og lav inflasjon Vi regner med at veksten i gjennomsnittlig årslønn i år vil bli 4,1 prosent, mot 3,7 prosent i Styrking av krona og lav prisvekst vil bidra til litt lavere nominell lønnsvekst i de neste to årene, til tross for klar økning i aktivitetsnivået i norsk økonomi. Reallønnsveksten ventes imidlertid å bli høy. Neste år forsterkes effektene av sterk krone og redusert lønnsvekst av en nedgang i energiprisene, slik at konsumprisveksten da kan komme under 1 prosent som årsgjennomsnitt. Den nominelle veksten i lønningene tar seg noe opp i 2013, og får deretter en litt kraftigere økning i Når takten i kronestyrkingen reduseres, går inflasjonen litt opp. Beregningene våre viser at veksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) øker gradvis fra 1,1 prosent i 2012 til 1,9 prosent i november forhandlingsøkonomi Side 4

3 1. Den økonomiske situasjonen lønns- og prisvekst, historikk og prognoser 16. november forhandlingsøkonomi Side november forhandlingsøkonomi Side 6

4 En mann tar seg til hodet på børsen i Madrid. Usikkerheten rundt de gjeldstyngede landene Hellas, Italia og Spania øker bekymringene for at problemene kan true den økonomiske fremgangen. DN, Rentene som skremmer Europa Markedet frykter et fullkomment gjeldskaos i Europa. Spania må betale 5,02 prosent rente for å låne penger i ett år tirsdag. Nyhetene om to nye overgangsregjeringer i henholdsvis Italia og Hellas viste seg å gi en svært kortvarig effekt. Selv om finansmarkedene fikk det slik de ville, med to eksperter som regjeringssjefer, har usikkerheten igjen begynt å bre om seg. 16. november forhandlingsøkonomi Side 7 Mot pensjonsmell i kommunene Frykter opp mot 50 prosents økning i kommunenes pensjonskostnader. Ukeavisa Ledelse, 25/10-11 Trond Lesjø er rådmann i Gjøvik, og styreleder i Pensjonskonotoret foir kommunal sektor. I et leserinlegg samt i en artikkel i dagens Næringsliv i dag, uttrykker han sterk bekymring for kommunenes fremtidige pensjonsutgifter. Han mener tiden nå er inne for en debatt om de kommunale pensjonordningene. Lesjø mener at dagens ordning med ytelsesbasert pensjon enten må kraftig endres eller så må man vurdere å gå over til innskuddsbasert pensjon, som er vanlig i det private næringsliv. Internasjonal børsuro, rekordlave renter og høy lønnsvekst fører til at ytelsesbasert pensjon kommer til å bli svært kostbart for kommune mener Lesjø. 16. november forhandlingsøkonomi Side 8

5 - Forskjell på beregnet effekt av lønnsoppgjøret og målt lønnsøkning - - Her: beregnede lønnsoppgjør for legene, deretter målt lønnsvekst - Netto uttelling sammenliknet med andre avhenger av perioden man velger å se på Helseforetakene beregnede lønnsoppgjør År SUM %-poeng Lønnsutvikling - sammenlikning fra 2004 fra 2003 Generell lønn 2 4,5 3,5 3,3 4,1 5,4 6,3 22,6 27,1 Leger i Spekter omr ,8 1,7 1,5 2,7 3,9 5,5 15,3 31,1 Diff. leger omr.10 vs. generell lønn 11,3-1,8-1,8-1,4-1,5-0,8-7,3 4,0 1 Kun ett lønnsoppgjør i omr 10 ila 2004/ resultat er fordelt forholdsmessig på 2004/2005 iht fordeling for øvrig lønn 2 Kilde: Statistisk sentralbyrå - tabell desember "Årslønn" Utvikling lønnsnivå for leger i Spekters omr helseforetakene Oversikt total fastlønn Alle leger 14,7 % 2,4 % 3,0 % 2,6 % 2,6 % 4,6 % 3,9 % SSB Alle grupper - fastlønn totalt 4,5 % 3,5 % 3,3 % 4,1 % 5,4 % 6,3 % 4,2 % Diff. alle leger vs normallønn > 10,2 % -1,1 % -0,3 % -1,5 % -2,8 % -1,7 % -0,3 % 16. november forhandlingsøkonomi Side 10

6 Nøkkeltall - utvikling lønnsnivå for leger i Spekters omr helseforetakene Alle leger Kr Kr 2008 Økning i % Kr 2009 Økning i % Basislønn ,4 % ,2 % "Fast lønn" ,5 % ,6 % UTA+Vaktlønn ,0 % ,4 % Leger - fastlønn totalt ,6 % ,9 % SSB Alle grupper - fastlønn totalt ,3 % ,2 % År ---> Snitt Leger - økning i total fastlønn i kr --> SSB Alle grupper - økning i total fastlønn i kr--> Leger - økning i total fastlønn i % --> SSB Alle grupper - økning i total fastlønn --> ,7 % 2,4 % 3,0 % 2,6 % 2,6 % 4,6 % 3,9 % 4,5 % 3,5 % 3,3 % 4,1 % 5,4 % 6,3 % 4,2 % ,8 % 4,5 % Økning fra år - totalt og snitt pr år 38,4 % 5,5 % Økning fra år - totalt og snitt pr år --> Økning fra år - totalt og snitt pr år --> Økning fra år - totalt og snitt pr år --> Økning fra år - totalt og snitt pr år --> 20,7 % 17,9 % 14,5 % 11,6 % 3,5 % 3,6 % 3,6 % 3,9 % Økning fra år - totalt og snitt pr år --> 8,7 % * NB! totalberegning (gult) angir %-vis økning av årslønn for hele perioden - det vil si økning i % av lønn i > Sammenlikningen (leger vs alle) angir %-vis økning fra året før - denne vil avvike fra periodevekst i gjennomsnitt pr år 4,3 % 16. november forhandlingsøkonomi Side 11 Lønnsutvikling sykehus vs alle 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Alle leger SSB Alle grupper - fastlønn totalt Årslønnsvekst i kr Leger vs alle grupper Leger - økning i total fastlønn i kr --> SSB Alle grupper - økning i total fastlønn i kr--> 16. november forhandlingsøkonomi Side 12

7 Sammenlikning lønnsnivå leger i helseforetakene vs andre Fastlønn totalt Leger Statsansatte med høy utd SSB Alle grupper november forhandlingsøkonomi Side 13 Sammenlikning lønnsutvikling leger i helseforetakene vs andre Lønnsvekst kr Leger - fastlønn totalt Statsansatte med høy utd SSB Alle grupper november forhandlingsøkonomi Side 14

8 Sammenlikning sum lønnsutvikling Lønnsvekst kr Økn kr Økn % Snitt kr Snitt % Leger - fastlønn totalt ,4 % ,5 % Statsansatte med høy utd ,3 % ,6 % SSB Alle grupper ,8 % ,1 % 16. november forhandlingsøkonomi Side Den økonomiske situasjonen sentrale begreper Årslønnsvekst er beregning av lønnsvekst (arbeidsgivers kostnad) samlet for kalenderåret multipliserer økning i mnd-lønn med antall mnd økningen gis effekt i året for lønnsoppgjøret innebærer at årslønnsvekst er lavere enn datovekst dersom tillegg gis virkning bare deler av året for samme kostnad kan må få et høyere påslag målt i års-/månedslønn når det gis virkning senere på året merk imidlertid kostnadsoverslag til neste kalenderår gjennom overheng datolønnsvekst = årslønnsvekst dersom økning gis virkning hele året - fra 1. januar Lønnsvekstens bestanddeler er Overheng fra foregående år Tariffavtalt lønnsøkning Lønnsglidning Virkningsdato Eksempel: En gitt økning av lønnen med virkning fra og med juli genererer halvparten så mye årslønnsvekst for inneværende år som det samme påslag fra januar. Aktuelt som aktivt virkemiddel i forhandlinger når rammen ikke lar seg øke mer, men man likevel ønsker et høyere nivå: et tilbud om økning på fra januar kan konverteres til fra juli eller fra mai. Dette har imidlertid en pris nemlig overheng. 16. november forhandlingsøkonomi Side 16

9 1. Den økonomiske situasjonen sentrale begreper Overheng - Forskjellen mellom månedslønn ved utgangen av året og gjennomsnittlig månedslønn for hele året. Eks: Årslønn opp fra til (4,8 %) med virkning fra 1. juli. Det vil si pr mnd første 6 mnd og siste 6 mnd. Gir et snitt for året på kr mindre enn mnd-lønn ved utg av året. (snitt ), det vil si at lønn inn i neste år er kr høyere enn (kostnads-)beregnet gjennomsnittlig lønnsvekst inneværende år. Overheng inn i neste år: 1.000/ = 2,3 %. Overheng kan beregnes vha snittlønn eller økning i total lønnsmasse (kun fastlønn) Glidning Sekkepost for å måle ikke-avtalt vekst. All lønnsvekst som ikke er avtalt i lønnsoppgjørene er glidning. Skal i hovedsak benyttes i forbindelse med sentrale forhandlinger upresist lokalt. I tariffområdet Spekter inkluderes økning som følger av frie lokale forhandlinger del av det sentrale oppgjøret (sløyfen). 16. november forhandlingsøkonomi Side 17 - Eksempel fra KS 2008/2009 Under tariffrevisjonen 2008 ble det for stillingene i Hovedtariffavtalens kapittel 4 avtalt lønnstillegg med virkning fra Dette omfatter et generelt tillegg, ytterligere heving av minstelønnsatser samt oppregulering av sikringsbeløp for arbeidstakere med 20 års ansiennitet. Samlet viser beregninger at avtalte tillegg sammen med anslått overheng og glidning utgjør om lag 4,7 %. Det er altså allerede disponert en økonomisk ramme på om lag 4,7 % for Beregning av hittil disponert i 2009: Overheng til ,3 % Antatt lønnsglidning i ,26 % Generelt tillegg (minst kr 9000 / 3,1 % pr 1. mai) 2,0 % Minstelønnsendringer 1. mai 0,2 % Beregnet årslønnsvekst : 4,72 % 16. november forhandlingsøkonomi Side 18

10 2. Sykehuslegene lønnselementer 1. Minimumslønn 2. Dr.gradstillegg 3. Andre faste tillegg innenfor basislønn 1 3 utgjør basislønn. Basislønn er et beregningsteknisk begrep ikke et faktisk lønnselement 4. Faste tillegg utenfor basislønn 1 4 utgjør Fast Lønn (ikke det samme som fastlønn). Dette er den delen av lønnen som påvirkes av at tillegg enten kan flyte oppå eller spises (man kan avtale at tillegg innenfor eller utenfor basislønn skal spises for å sikre økning av minimumslønnssats uten at man bruker alle pengene (forventet ramme) til dette) 5. Uregelmessige tillegg for eksempel UTA og vaktlønn 1 5 utgjør legenes totale fastlønn. Alle disse lønnselementene inngår i lønnsmassen som utgjør referansepunkt/grunnlag for kostnadsberegninger 6. Uforutsette vakter 7. Tilfeldig overtid 6 7 er overtidselementer som det normalt ikke forhandles om i lokale oppgjør. Mulig unntak dersom man mener at overtidssatsene bør justeres. 16. november forhandlingsøkonomi Side Legene nøkkeltall for helseforetakene ved inngangen til 2010 Oversikt lønnsmasse Basislønn "Fast lønn" (Basis + faste tillegg) 2 Gjennomsnitt UTA / vaktlønn Samlet fastlønn inkl. UTA/vakt 3 Overtid Alle leger (vektet) Med.stud.lisens Turnusleger LIS A LIS B LIS C LIS D Overleger Avd.-/seksj.overleger LIS C og D samlet LIS ABCD samlet Overleger samlet januar forhandlingsøkonomi Side 20

11 Eksempel beregning av kravselementer A2 (HF) Oppsummert for alle legegrupper i kroner og % av total Kostnad i kr % av egen % av total Sum LIS ,11 % 1,42 % Sum overleger ,57 % 1,03 % Sum alle beregnede elementer ,45 % Total lønnsmasse Oppsummert overleger Kostnad i kr % av egen % av total 4.2 Utdanningspermisjon - inkl UTA ,06 % 0,04 % Dr.grad I - satsendring v/aktiv forskning Basislønn ,04 % 0,03 % Professortillegg Basislønn ,24 % 0,16 % 5.6 Vaktlønn - satsøkning 0,028 % ,51 % 0,33 % 5.6 Vaktlønn - tillegg helg- / høytid 0,04 % ,36 % 0,24 % Utd.fond III - satsøkning ,07 % 0,05 % 8.6 Seniorpolitikk - fulle feriepenger for den 6. ferieuken ,22 % 0,15 % Følgekostnad på grunn av økning av basislønn ,06 % 0,04 % Sum kostnader overleger inkl eff. på tillegg ,57 % 1,03 % Egen lønnsmasse Effekt OF på UTA og vaktlønn: Sum økning på basislønn: Andel UTA og vaktlønn av tot 22,5 % Kostnad UTA og vaktlønn november forhandlingsøkonomi Side 21 Beregning av krav 2 fra Den norske legeforening Den Norske Legeforeningen og Spekter har hatt tre møter, der man har gått gjennom krav 1. fra Den Norske Legeforening i forhold til hvordan de ulike kravene skal forstås og beregnes. Partene er omforent om bergningen av kravene i følgende paragrafer: 4.2 Utdanningspermisjon 0,14 % Medisinerstudenter 0,01 % Tillegg for doktorgrad v/forskning 0,04 % Tillegg for doktorgrad u/forskning 0,09 % Tillegg for professorkompetanse 0,16 % 5.7 Uforutsette vakter (utenfor rammen) 0,22 % 5.7 Utrykning på uforutsette vakter (utenfor rammen) 0,17 % 5.8 Tilfeldig overtid (utenfor rammen) 0,19 % 8.1 Spesialitetskomiteer m.v. 0,02 % Utdanningsfond III 0,07 % 8.6 Seniorpolitikk / eldre arbeidstakere - Kostnad ved økt feriepengegrunnlag (utenfor rammen) 0,02 % Sum omforente kostnader innenfor rammen: 0,53 % 4.1 Fordypning 4 timer fordypning for alle LIS Spekter 0,23 % - Dnlf 0,14 % 5.6 Vaktlønn helg og høytidsdag inkl. aften Spekter 2,68 % - Dnlf 0,79 % 8.2 Verv i utlandet Spekter 0,06 % - Dnlf 0,01 % Totale beregnede kostnader innenfor rammen, Spekter: 3,50 % Totale beregnede kostnader innenfor rammen, Dnlf: 1,47 % 16. november forhandlingsøkonomi Side 22

12 Arbeid med kravsberegning, forts Kravene i følgende paragrafer er ikke kostnadsberegnet: 1.2 Lokale parter 2.2 Tjenesteplikt 4.1 Fordypning for overleger 4.1 Veiledning 5.1 Generelt 5.2 Sikringsbestemmelse Lønn individuelle tillegg gitt etter skal inngå i basislønn Definisjon 8.6 Seniorpolitikk /eldre arbeidstakere Arbeidstidsordninger må tilpasses den enkeltes alder og helse 16. november forhandlingsøkonomi Side 23 Arbeid med kravsberegning, forts Partene er omforent om bergningen av kravene i følgende paragrafer: 4.2 Utdanningspermisjon 0,14 % Medisinerstudenter 0,01 % Tillegg for doktorgrad v/forskning 0,04 % Tillegg for doktorgrad u/forskning 0,09 % Tillegg for professorkompetanse 0,16 % 5.7 Uforutsette vakter (utenfor rammen) 0,13 % 5.7 Utrykning på uforutsette vakter (utenfor rammen) 0,17 % 5.8 Tilfeldig overtid (utenfor rammen) 0,19 % 8.1 Spesialitetskomiteer m.v. 0,02 % Utdanningsfond III 0,07 % 8.6 Seniorpolitikk / eldre arbeidstakere - Kostnad ved økt feriepengegrunnlag 0,02 % Sum omforente kostnader 1,04 % Det er ikke oppnådd enighet om forståelsen og bergningen av følgende krav: 4.1 Fordypning 4 timer fordypning for overleger Spekter 8,08 % eller ca 4,5 % - Dnlf 0 % 4.1 Fordypning 4 timer fordypning for alle LIS Spekter 0,23 % - Dnlf 0,14 % 4.1 Veiledning Spekter 1,83 % - Dnlf 0 % 5.6 Vaktlønn helg og høytidsdag inkl. aften Spekter ca 1,5 % - Dnlf 0,59 % 8.2 Verv i utlandet Spekter 0,06 % - Dnlf 0,01 % Totale beregnede kostnader Spekter: 11,7 % eller ca 8,12 % Totale beregnede kostnader Dnlf: 1,78 % Kravene i følgende paragrafer er ikke kostnadsberegnet: 1.2 Lokale parter 2.2 Tjenesteplikt 5.1 Generelt 5.2 Sikringsbestemmelse Lønn individuelle tillegg gitt etter skal inngå i basislønn Definisjon 8.6 Seniorpolitikk /eldre arbeidstakere Arbeidstidsordninger må tilpasses den enkeltes alder og helse 16. november forhandlingsøkonomi Side 24

13 3. Preferanser og prioriteringer Behovet erfaringer gjennom året hvilke lønnselementer er det eventuelt rapportert inn misnøye med (helligdagstillegg?) Forholdet til et eventuelt sentralt oppgjør Sentralt avtalt lønnsøkning kan spise av disponibel ramme lokalt dersom sentrale økninger får stor effekt ved sykehuset Sentrale føringer elementer som ikke ble innfridd sentralt med begrunnelse i at det må avtales lokalt 16. november forhandlingsøkonomi Side 25 Oppsummering 1. Generelle økonomiske forutsetninger Antatt lønns- og prisvekst Reallønnsvekst eller sammenlikning med andre? 2. Legenes situasjon i forhold til andre grupper Like mye eller mer? 3. Preferanser og prioriteringer Hva er viktig? Lønnselementene holde orden på hva som gir effekt på ditt sykehus Nøkkeltall samarbeid best mulig med arbeidsgiver om å beregne og tolke tallene 16. november forhandlingsøkonomi Side 26

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 N o t a t 002 / 2 0 1 0 Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 1 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er de analyser som lages av OECD, Statistisk

Detaljer

Lønns- og prisutviklingen

Lønns- og prisutviklingen Økonomiske analyser /2003 Lønns- og prisutviklingen Lønnsutviklingen Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var veksten i lønn per normalårsverk 5,3 prosent i 2002, mot 5,0 prosent i 200 og 4,5 prosent

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 30. mars 2015 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004 St.meld. nr. 2 (23 24) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 13 2.1 Norsk økonomi... 13 2.2 Petroleumsvirksomheten... 21 2.3 Internasjonal

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Kortversjonen fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 17. februar 2014 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 25. mars 2013 Forord Beregningsutvalget la 18. februar

Detaljer

Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015

Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015 Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015 Kilde: Finansavisen 2 Den kollektive fornuft Stein Aabø i Dagbladet "Når krisen truer, virker den norske modellen på et rørende vis. Det kan nesten se

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg Nyckeltal för Norge november 2012 Förväntad BNP-utveckling 3,5 % Inflationstakt 0,9 % Arbetslöshet 3,1 % Bostadsbyggande prognos för

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet (Oppdatert 26. juni 2014) ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni 2014 Forord Beregningsutvalget

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

PROSESSKRIV LØNNSNEMD 2004

PROSESSKRIV LØNNSNEMD 2004 PROSESSKRIV LØNNSNEMD 2004 Om YYY IKS YYY er et interkommunalt selskap som eies av kommunene..,.,.,. og.. YYY produserer drikkevann og renser avløpsvann, og har ansvaret for innsamling og behandling av

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer