Det innkalles med dette til møte i styret for Samspleis AS. fredag 18. september Møtet blir holdt på Smøla, jfr. vedlagte tidsskjema for møtet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles med dette til møte i styret for Samspleis AS. fredag 18. september 2009. Møtet blir holdt på Smøla, jfr. vedlagte tidsskjema for møtet."

Transkript

1 S SPLEIS AS Til: Styret i Samspleis AS Molde, 7. september 2009 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR SAMSPLEIS AS Det innkalles med dette til møte i styret for Samspleis AS fredag 18. september Møtet blir holdt på Smøla, jfr. vedlagte tidsskjema for møtet. Transportmessig er det lagt opp til å reise med hurtigbåt fra Kristiansund kl Til møtet er det satt opp følgende saksliste: Sak nr Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Sak nr Referat fra styremøte Sak nr Samspleis AS - fremtidige strategier og arbeidsform. Sak nr Videre arbeid med fergefri stamvei - kryssing av Halsafjorden.

2 Sak nr Deltakelse i samferdselskonferanse i Kaunas. Sak nr Fastsettelse av tid og sted for neste styremøte. Sak nr Eventuelt. Sak nr Referatsaker. Eventuelle forfall best meldt til daglig leder, adresse: hilmar.windstad molde.kommune.no, eller på telefon Vel møtt. Med hilsen mar Windstad

3 SAMSPLEIS AS STYREMØTE 18.SEPTEMBER SMOLA. Opplegg/Program for dagen: Det blir 8 personer. Avg. Hurtigbåt fra Kr.sund N: Kl Ank. Hurtigbåt til Edøya : kl Kl kl : Omvisning Gurisentret(åpnet 23.juli i år) Kort tur i utstillingsdelen, amfiet m/kaffe + Kl kl : Minibuss-transport Edøya Vindparken Smøla rådhus,hopen Kl kl : Styremøte, Smøla rådhus. Rundstykker m/kaffe og mineralvann Kl kl : Minibuss-transport Hopen Veiholmen. Kort spasertur over Været! Kl kl : Middag på "Havkroa" Lokal mat! Kl : Retur m/minibuss til Edøya Kl : Hurtigbåt fra Edøya med ankomst Kr.sund N kl Omvisning, småservering og møterom ordnes av kommunen, mens busstransport og middag dekkes av Samspleis AS. Buss og middagsbestilling tar jeg meg av! Iver

4 STYREMØTE 18. SEPTEMBER SAMLET SAKSFREMSTILLING SAK NR Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling av 7. september 2009 og saksliste vedlegges. Innstilling: Møteinnkalling og saksliste godkjennes. Sak nr Referat fra styremøte Referat fra styremøte vedlegges. Innstilling: Referat fra styremøte godkjennes. Sak nr Samspleis AS - fremtidige strategier og arbeidsform Som grunnlag for styrets diskusjoner følger daglig leders notat av 7. september 2009.

5 Innstilling: Styret slutter seg til hovedtrekkene i daglig leders notat av 7. september 2009 og vil arbeide videre med hovedvekt på de problemstillinger som er skissert i notatets pkt , 11 og 12, men da slik at handlingsplan og prioriteringer utvikles gjennom.arbeidsgrupper. Sak nr Videre arbeid med fergefri stamvei - kryssing av Halsafjorden Som grunnlag for styrets samtaler forelå daglig leders notat av 2. september Innstilling: Sak nr Deltakelse i samferdselskonferanse i Kaunas Samferdselskonferansen i Kaunas 28. oktober 2009 er en felles konferanse mellom Samspleis AS og Storebrand. Konferansen er et ledd i oppfølging av en tilsvarende vellykket samarbeidskonferanse i Vilnius i april Konferansens budsjett er lagt opp slik at de som representerer de konferanseansvarlige, Samspleis AS og Storebrand får dekket reise og opphold gjennom konferansebudsjettet. Torbjørn Rødstøl, som er styremedlem i Samspleis AS, deltar også som foredragsholder og vil fungere som konferanseleder sammen med Ole E. Øverland. Innstilling: I samferdselskonferansen i Kaunas blir Samspleis AS representert med

6 Sak nr Fastsettelse av tid og sted for neste Styremøte Innstilling: Neste styremøte fastsettes til og avvikles i Med hilsen 4 ÅJ r Windstad

7 SAMSPLEIS AS REFERAT Prosjekt: SAMSPLEIS AS - STYRET Møtested/tid: Molde kl Molde rådhus - formannskapssalen Deltakere: Ole E. overland Maritta Ohrstrand Sidsel Sæterøy Thorbjørn Rodstol Jan Petter Hammerø Mons Otnes Iver Nordseth Hilnmar Windstad Møtet ble ledet av styreleder Ole E. overland. SAK NR GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE Innstilling: Møteinnkalling og saksliste godkjennes. Vedtak: Enstemmig i samsvar med innstilling. SAK NR REFERAT FRA STYREMØTE 13. FEBRUAR Innstilling: Referat fra styrets møte 13. februar 2009 godkjennes. Vedtak: Enstemmig i samsvar med innstilling. SAK NR REGNSKAP PR Innstilling: Regnskap pr tas til orientering. Vedtak: Enstemmig i samsvar med innstilling.

8 SAK NR SELSKAPETS FREMTIDIGE STRATEGIER Innstilling: Styret slutter seg til hovedtrekkene i daglig leders notat av og forutsetter at styrets formann og daglig leder arbeider videre etter de skisser som fremkommer i notatets pkt. 7 og 8. Vedtak: Enstemmig i samsvar med innstilling. SAK NR NY AVTALE MELLOM SAMSPLEIS AS OG TROLLHEIMSTUNNELEN AS OG TILLEGGSAVTALE MELLOM SAMSPLEIS AS OG HILMAR WINDSTAD Innstilling: Styret godkjenner avtale av 5. juni 2009 mellom Samspleis AS og Trollheimstunnelen AS og tilleggsavtale av 15. juni 2009 mellom Sarnspleis AS og Hilmar Windstad. Vedtak: Enstemmig i samsvar med innstilling. Mons Otnes fratrådte som innhabil ved behandlingen av denne saken. SAK NR EVENTUELT Nytt styremøte ble fastsatt til og søkes lagt til Smøla. SAK NR AKTUELLE ORIENTERINGER FRA STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER Styrets leder orienterte om forberedelsene med samferdselskonferanse i Litauen oktober Konferansen forutsettes å være et samarbeidsprosjekt med Storebrand Kapitalforvaltning. Molde, 28. juli Hilmar Windstad Signering:

9 MOLDE, 7. september 2009 SAMo, NOTAT TIL: Styret for Samspleis AS Fra: Daglig leder, Hilmar Windstad SAMSPLEIS AS FREMTIDIGE STRATEGIER OG ARBEIDSFORM 1. Kort historikk Samspleis AS er et aksjeselskap og ble stiftet 20. september Selskapets formål er formulert slik: Selskapets sitt formål er å arbeide for realisering av viktige vei og trafikksikkerhets prosjekter i Romsdal og på Nordmøre. Selskapet skal, enten selv eller i samarbeid med andre selskap, stå for hel eller delfinansiering av utbygginger, da i samarbeid med Statens Vegvesen og etter de retningslinjer som staten til enhver tid gir. Under de samme forutsetninger skal Samspleis AS kunne administrere bompengeinnkrevingen, forvalte bompengemidlene og benytte disse slik det vil gå frem av avtale mellom Vegdirektoratet, samarbeidende selskap og Samspleis AS. Ved stiftelsen av selskapet ble det tegnet 256 aksjer og selskapet hadde da en samlet aksjekapital på kr Etter at det har foregått kjøp og salg av aksjer mellom noen kommuner er situasjonen nå blitt slik at Samspleis AS eies av Møre og Romsdal fylke, samtlige kommuner i Nordmøre og Romsdal, næringsliv og noen banker i regionen. Samspleis AS har således et godt grunnlag for å fremstå som et samlende organ for veiprioriteringer og finansielle veiløsninger i nordfylket. De første årene var selskapets inntekter beskjedne og lavere enn driftsutgiftene. Ved regnskapsavleggelse pr var aksjekapitalen redusert fra kr til kr Dette førte til at selskapet gjennomførte en emisjon sommeren Ved emisjonen vart selskapets aksjekapital utvidet med kr Viktige aksjonærer som Møre og Romsdal fylke og Kristiansund kommune valgte dessverre denne gangen å la være å øke sin eierandel i Samspleis AS. Dette førte også til debatt om selskapets funksjon og arbeidsform. Samspleis AS har nå en egenkapital på kr og regnskapet for 1. halvår 2009 viser overskudd. Selskapet er nå i en situasjon hvor det er bedre balanse mellom selskapets inntekter og utgifter enn hva tilfellet var i oppstartsfasen. Samspleis AS Besoksadresse: Rådhusplassen 1,6413 Molde Postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde Telefon: Telefax: Orwnisasjonsnummer:

10 Fra selskapets oppstart var Per Steinar Husby tilsatt som selskapets daglige leder tilsvarende 50 % stilling. Etter hvert trappet han sitt engasjement noe ned hvilket førte til at flere oppgaver ble lagt til styrets leder. Fra 1. januar 2009 har Hilmar Windstad vært selskapets daglige leder i 25 % stilling, vel 1 dag pr. uke. I juni 2007 overtok Samspleis AS det administrative ansvaret for Trollheimstunnelen AS. Denne funksjonen har frem til 30. juni 2009 blitt ivaretatt av Ragnhild Smisettfoss i Sjiraff Kommunikasjon i Sunndal kommune. Partene er nå blitt enige om at Hilmar Windstad fra 1. juli 2009 også skal overta denne funksjonen. 2. Hvordan har Samspleis AS arbeidd Arbeidet med å prioritere mellom prosjekta i Samspleis AS har først skjedd gjennom kommunal deltakelse i egne arbeidsgrupper innen for begrepet "byggekloss Romsdal", -byggekloss Ytre Nordmøre" og -byggekloss Indre Nordmøre-. Anbefalingene disse tre arbeidsgruppene har styret så samordnet før aksjonærene gjennom møte i en felles referansegruppe har kommet frem til prioriterte anbefalinger. Deretter har styret for Samspleis AS gjort anbefalte vedtak overfor Statens Vegvesen og fylkets samferdselsutvalgifylkestinget. Arbeidet i Samspleis AS har, slik daglig leder ser det, ført til at Nordmøre og Romsdal har fremstått samlet om felles prioriteringer. Dette ser også ut til å ha gitt gode resultater i Stortingets behandling av Nasjonal Trasportplan for perioden For å få til gode samarbeidsrelasjoner med fagrniljøene, beslutningsmiljøer og finansieringsmiljøer, har Samspleis AS sammen med andre deltatt i, og selv, arrangert konferanser. Dette ser ut til å ha vært vellykket. 3. Gjennomføring av egne prosjekter Haukabotunnelene I perioden har Samspleis AS, sammen med Statens Vegvesen og GassROR IKS, realisert Haukabøtunnelene, to turmeler og en mindre bru. Samlet har anlegget kostet ca. 160 mill. kroner. Annlegget ble åpnet 20. juni Finansieringsprinsippet her er at Staten finansierer 50 % av kostnadene og at trafikkantene eller andre lokale krefter skal finansiere de resterende 50 % av investeringen. Molde kommune har også bidratt finansielt med 10 mill. kroner til prosjektet. Finansiering av Haukabøtunnelene har Samspleis AS tilrettelagt og da på en slik måte at Samspleis AS også forskotterer Statens bevilgninger. Det er gode utsikter for at Statens finansieringsandel vil bli utbetalt tidlig i første halvår GassROR IKS, som eies av kommunene Aukra, Fræna, Midsund, Eide og Molde, har i påtatt seg den finansielle rolle og ansvar som et bompengeselskap normalt tar. Hovedfinansieringskilden til GassROR IKS er 10 % av eiendomsskatteinntektene fra Ormen Lange anlegget. GassROR IKS innbetaler 5 mill, kroner i året inntil lånene er nedbetalt, trolig i en periode på år. Samspleis AS Besoksadresse: Rådhusplassen I, 6413 Molde Postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde Telefon: Telefax: Oråanisasjonsnurnmer:

11 Samspleis AS har et godt samarbeid med tlere nasjonale finansieringsinstitusjoner og arbeider for å kunne forskottere og fremskynde realisering av Trollheimstunnelen AS og andre aktuelle samferdselsprosj ekter. 4. Forvaltningsreformen Stortinget har vedtatt en ny forvaltningsreform som skal gjennomføres fra Hovedkonklusjonene for den nye forvaltningsreformen er at Staten fortsatt skal administrerer og finansiere Stamvegnettet i Norge. Stamvegnettet vil heretter bli benevnt som riksvegnettet. De øvrige riksveger blir overført til fylkeskommunen og innlemmet i fylkesvegnettet. Fylkevegnettet blir da en meget viktig forvaltningsoppgave for fylkeskommunene og det vil være fylkestinget alene som prioriterer investeringer og vedlikehold i fylkesvegnettet. Dette kan føre til vanskelige avvegninger i fylkestinget i forhold til ressursbruk mellom videregående skoler og fylkesvegnettet. Det blir derfor svært viktig å arbeide for felles løsninger og samordning av prioriteringer dersom det nye fylkesvegnettet skal kunne få en god utvikling. 5. NTP Stortinget har vedtatt Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden , men det er bare for første tidsperiode frem til 2013 det er foretatt reelle prioriteringer. Prioritering av riksveger for perioden skal foretas gjennom revidering av NTP. Arbeidet med revidering av NTP starter i NTP er et plandokument og det er viktig at statsbudsjettet følger opp med nødvendige bevilgninger slik at NTP kan gjennomføres slik som Stortinget har prioritert. For Nordmøre og Romsdal har NTP prioritert følgende veiprosjekter i perioden : Tresfjordbrua 290 mill Knutset Høgset 100 mill Freitjordtunnelen 225 mill Renndalen Staurset 220 mill Brunneset Øygarden mill Oppdølsstranda 590 mill Måndalstunnelen Våge 160 mill Nordøyvegen (fylkesveg) 6. Lån med rentekompensasjons Ved behandlingen av NTP innførte Stortinget en ny finansieringsordning med statlige lån der det blir gitt rentekompensasjon, dvs, at lånene blir rentefrie. Med slike lån vil en kunne realisere flere prosjekter. Det er imidlertid ennå uklart hvordan denne låneordningen vil virke og hvilke økonomiske størrelser som stilles til disposisjon. Det som synes avklart er at denne finansieringsordningen kun kan benyttes i det nye fylkesvegsystemet. I et foreløpig utkast til retningslinjer for slike lån er det antydet at den nasjonale ramme blir 2 milliarder pr. år og at den skal fordeles til fylkene etter en nøkkel som tar hensyn til folketall, veilengde og Samspleis AS Besoksadresse: Rådhusplassen I Molde Postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde Telefon: Telefax: Organisasjonsnumrner:

12 veistandard. Den ressurs som Møre og Romsdal vil kunne påregne i denne sammenheng er en ramme på rundt 120 mill, kroner pr. år. Denne ressursen er svært liten i forhold til behov. 7. Samferdselsprosjekt som nå står foran realisering i Nordmøre og Romsdal I det nærmeste tidsperspektiv vil følgende veiprosjekter i Nordmøre og Romsdal kunne finansieres i en kombinasjon med offentlige bevilgninger; fergeavløsningsmidler og bompenger dersom fylkestinget gjør et godt arbeid. Atlanterhavstunnelen, ferdigstillelse 2009 E39, Knutset Høgset, oppstart Rv. 70, Oydegard Bronneset, oppstart Tunnel Oppdølsstranda, mulig oppstart 2012 Trollheimstunnelen, mulig oppstart 2012 med forskottering. ellers sent i planperioden Tresfiordbrua/Vågetunnelen, oppstart 2010 Langfiordtunnelen, mulig oppstart 2011 Rv. 70, mulig realisering i perioden Samlet sett er dette veiprosjekter som representerer en samfunnsinvestering i størrelse ca. 5 milliarder kroner og vil være med å skape en høy anleggsvirksomhet de kommende år samtidig som nordfylket kommunikasjonsmessig blir bedre knyttet sammen som en felles bo og arbeidsregion. 8. Prosjekter det er viktig å ha fokus på strategisk inndeling Større samferdselsprosjekter som det nå er viktig for Nordmøre og Romsdal å arbeide systematisk med i tiden fremover slik at de kan planlegges, kostnadsberegnes og bringes opp i realiseringsprioritet kan beskrives slik: Strategisk inndeling Statens vegvesen mener at det strategiske plan- og finansieringsarbeid kan spesifiseres i følgendehovedgrupper: E39 Ålesund-Trondheim E136 Romsdalen Rv 70 Hovedvegene i Kristiansund Hovedvegene i Molde Fv Nordmøre Fv Romsdal Sarnspleis AS Besoksadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde Postadresse: Radhusplassen 1,6413 Molde Telefon: Telefax: Organisasjonsnummer:

13 Både for stamveinettet og fylkesvegnettet må det arbeides systematisk og strategisk på følgende 4 fronter: 1) Ruteramma 2) Prioritet på ruta 3) Planlegging 4) Finansiering Prosjektinndeling og kapitalbehov kan grovt beskrives slik: E39 Ålesund-Trondheim Behov: 20 mrcl Investeringsramme NTP (statsmidler): Ramme E39 rute 4b 550 mill E39 Renndalen-Staurset 220 mill E39 Knutset-Høgset 100 mill E39 Harangen-Høgkjølen 100 mill E39 Betna-Valsøya E39 Valsøya-Renndalen E39 Staurset-Vinjeøra E39 Programområda (gsv, TS ete) 230 mill E39 Lønset-Hjelset E39 Krabbefelt Ørskogfjellet E39 Øydegard-Kanestrøm E39 Astad-Knutset E39 Bytunnel E39 Astad-Fursetfjellet E39 Sjøholt-Dragsundskaret E39 4-felt Lingedalen-Årø E39 4-felt Brusdalen E39 4-felt Buvika-Klett E39 Molde-Vestnes/ Møreaksen E39 Halsa-Kanestrøm/ Nordmørsprosjektet 20 min avganger Molde-Vestnes og Halsa-Kanestrøm kommune 13 kommuner Halsa, Hemne Gjemnes 260 mill Orkdal 400 mill Halsa 100 mill Halsa 100 mill Hemne 400 mill 13 kommuner Molde Orskog, Vestnes Tingvoll Gjemnes Molde Gjemnes Ørskog, Skodje Molde Ålesund, Skodje Tr.heim, Melhus, Skaun Molde, Midsund, Vestnes Tingvoll, Halsa Vestnes, Molde, Tingvoll, Halsa E136 Ålesund-Dombås Investeringsramme NTP (statsmidler): Ramme E136 rute 6d E136 Tresfj ordbrua E136 Vågetunnelen E136 Breivika-Lerstad E136 Flatmark-Marstein E136 Dølsteinfonna Samspleis AS Besoksadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde Postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde Telefon: Telefax: Organisasjonsnumrner: Behov: 4 mrd mill 290 mill 160 mill kommune 5 kommuner Vestnes Rauma 170 mill Ålesund 430 mill Rauma 100 mill Rauma

14 E136 Programområda (gsv, TS etc) E136 Jorabrua E136 Brustuggulia E136 Vermabakkan E136 Veblungsnes E136 4-felt Lerstad-Alesund sentrum 200 mill 400 mill 5 kommuner Lesja, Dovre Rauma Rauma Rauma Alesund Rv 70 Investeringsramme NTP (statsmidler): Ramme Rv 70 rute 6e Rv 70 rassikring Oppdølstranda Rv 70 tunnelsikring Freifjordtunnel Rv 70 Øydegard-Brunnes E136 Prograrnområda (gsv, TS etc) Rv 70 Tingvoll-Meisingset Rv 70 Meisingset-Å1vundeid Rv 70 Frei Rv 70 4-felt Rensvik-Atlanten Rv 70 Sunndalen Rv 70 Gråura Behov: 4 mrd mill 400 mill 200 mill 35 mill 100 mill mill 160 mill kommune 5 kommuner Sunndal Kr.sund, Gjemnes Tingvoll 5 kommuner Tingvoll Tingvoll Kristiansund Kristiansund Surmdal Sumtdal, Oppdal Hovedvegene i Kristiansund Rv 70 4-felt Rensvik-Atlanten Rv 70 Frei Fv Kristiansund Sykkelsatsing Kristiansund Gsv, TS og kollektivtiltak med mer Behov: 2 mrd Hovedvegene i Molde E39 4-felt Lingedalen-Årø E39 Bytunnel Fv Molde Sykkelsatsing Molde Gsv, TS og kollektivtiltak med mer Behov: 2 mrd Fv Nordmøre Ry 670 Trollheimstunnelen Behov: 700 mill Samspleis AS Besoksadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde Postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde Telefon: 71 I I Telefax: Organisasjonsnummer:

15 Fv Romsdal Rv 64 Langfjordtunnelen Behov: 1 mrd Denne oversikten viser at det er en betydelig ubalanse mellom ressursbehov og bevilgninger. Møre og Romsdal fylke og Sør-Trøndelag fylke har forskottert en del veiinvesteringer på E39. I 2010 og 2011 vil disse forskotteringsmidlene bli tilbakebetalt til fylka. For Møre og Romsdal fylke representerer dette 120 mill. kroner. Det er viktig å arbeide strategisk slik at disse midlene kan benyttes på en slik måte at det kan bli mulig å ha sammenhengende anleggsarbeid på E39 Vinjefjorden (Stokkjølen Renndalen og Staurset Vinj eøra). 9. Planprosessene Staten har laget et regelverk for veiutredninger som er formidabelt, kostnadsdrivende og tidkrevende. Hovedelementene i planprosessene er følgende: Teknisk økonomisk utredning Fylkesdelplan KVU (Konseptvalgutredning) KS1 (ekstern kvalitetsikring) Konsekvensutredning Kommunedelplan Reguleringsplan Finansieringsplan KS2 (ekstern kvalitetssikring) Stortingsproposisjon om bompengefmansiering Byggeplan Samlet kan disse planprosessene ta mellom 12 og 15 år. Det må være mulig å kunne forenkle disse planprosessene noe slik at planleggingstiden går ned. Det er viktig å ha fokus på denne problemstillingen fremover. 10. Hvordan bør Samspleis AS arbeide videre Samspleis AS sitt videre arbeid kan organiseres på flere måter. Arbeidet gjennom byggeklossgrupper ser ut til å ha vært vellykket og har også virket samlende for nordfylket. Trolig er det en god måte å arbeide på så langt det gjelder nye prosjekter og i den hensikt å bringe prosjektene opp i realiseringsprioritet i fylkestinget og statlige organ Dersom en oppnår statlige lån med rentekompensasjon vil prosjektene kunne realiseres raskere. Slik situasjonen vil være fra vil Møreaksen, kryssing av I Ialsafjorden og Rv. 70 være en del av stamveinettet og er avhengig av Statens, men også fylkestingets, prioriteringer. Riksvegnettet vil bli overført til fylket og realisering vil være opp til fylkestingets prioriteringer innenfor de økonomiske rammer Staten definerer. Nordøyvegen er en del av fylkesvegnettet og Sarnspleis AS Besoksadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde Postadresse: Radhusplassen 1, 6413 Molde Telefon: Telefax: Organisasjonsnummer:

16 samlet investering er anslått til 1.8 milliard. Med en så stor ressursbruk på et veiprosjekt blir det en utfordring å foreta øvrige prioriteringer og skape økte finansielle rammer slik at investeringer kan gjøres der trafikken og samfiumsnytten er størst.. For fylket vil det trolig også bli en fremtidig utfordring å prioritere mellom vegvedlikehold og veiinvesteringer og mellom resursbruk på fylkesveger og videregående skoler. I det perspektivet er det viktig for kommunene å samarbeide godt, finne samlende løsninger og skape gode argumenter for økte veiinvesteringer. 11. Fremtidige arbeidsoppgaver for Samspleis AS Samspleis AS har stram økonomi og har hittil vært nødt å prioritere svært nøkternt. Med en bemanning tilsvarende 2 dager i uka som skal ivareta både Samspleis AS sine administrative funksj oner, Trollheimstutmellen AS sine administrative funksjoner, finansadministrasjon av Haukabøtunnelene og delta i møter/konferanser. Denne stramheten i økonomien medfører at en ikke kan delta i alle møter/konferanser som er ønskelig. En måte å styrke Sampleis AS som selskap på, kan være å søke å overta sekretariatene for fiere bompengeselskaper slik som tilfellet har vært for Trollheimstunnelen AS. I tillegg kan Samspleis AS trolig kunne påta seg fremtidige oppgaver som kan føre til at det blir unødvendig å opprette nye bompengeselskaper. Samspleis AS kan, der det er hensiktsmessig, påta seg den finansielle oppgave som et bompengeselskap normalt har Fremtidig bompengeinnkreving vil trolig bli organisert elektronisk ved avlesning av spesielle brikker eller bilnummer. Den type bompengeadministrering vil det ligge godt til rette for at Samspleis AS kan administrere. Ved å overta slike administrative tjenester vil Samspleis AS kunne bygge opp et mere robust selskap med en mere robust fagadministrasjon og selskapet vil få større gjennomslagskraft. I så fall vil det komme hele Nordfylket til gode. En slik utvikling av selskapet er i samsvar med selskapets definerte formål. 12. Hvordan organisere det videre arbeid Samspleis AS eies av Møre og Romsdal fylke, 19 kommuner og 14 næringslivsbedrifter/banker. Det er viktig at selskapets eiere, spesielt fylket og kommunene, blir involvert i det å utvikle selskapets strategier og prioriteringer. Hvordan Samspleis AS har organisert sitt arbeid tidligere er beskrevet under pkt. 2 i dette dokumentet. Arbeidet har vært organisert i 3 byggeklossgrupper, en for indre Nordmøre, en for ytre Nordmøre og en for Romsdal. Med den nye forvaltningsreformen blir fylkesvegnettet veldig viktig i fremtiden. Kanskje kan det være en bra arbeidsform om en nå konsentrerer seg i to arbeidsgrupper/byggeklossgrupper, en for fylkesvegnettet og en for stamvegnettet. Med tre grupper vil alle kommunene kunne være representert. Det kan være en fordel. Med to grupper vil det trolig være noen kommuner som ikke blir representert. Det kan oppfattes som uheldig. Tre arbedisgrupper er mer ressurskrevende enn to arbeidsgrupper. I det videre arbeid er det også viktig å ha en nær og god dialog med Statens vegvesen og samferdselsutvalget i fylket. Oversikten som er gjort under pkt. 8 viser de enorme investeringsbehovene vegnettet i Nordmøre og Romsdal har. Det er derfor viktig at Samspleis AS Besoksadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde Postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde Telefon: Telefax: Ornanisasjonsnummer:

17 Nordmøre og Romsdal finner frem til en samlende arbeidsform som vil føre til felles prioriteringer og strategier i det videre arbeid. Jeg ber om at styret drøfter saken. (j.) Samspleis AS Besoksadresse: Radhusplassen Molde Postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde Telefon: Telefax: Organisasjonsnummer:

18 Til: Styret i Samspleis AS Molde, 2. september 2009 VIDERE ARBEID MED FERGEFRI STAMVEI - KRYSSING AV HALSAF3ORDEN Med grunnlag i vedtak i fylkestinget har samferdselsutvalget i Møre og Romsdal i sitt møte skissert hvordan fylket vil arbeide videre med fergefri stamvei i Møre og Romsdal. Fylket har hittil involvert tre arbeidsgrupper i sitt strategiske arbeid med fergefri stamvei. Fylket vil nå oppløse disse tre arbeidsgruppene og opprette en ny arbeidsgruppe sammensatt av fag/ressurspersonell med tillegg av 1 representant fra samferdselsutvalget, 1 representant fra LO og 1 representant fra NHO. Arbeidsgruppen forutsettes oppnevnt av samferdselsutvalget. Fylket vil videre opprette en stilling på heltid som kan fungere som prosjektleder for arbeidet med fergefri stamvei. Det videre planarbeidet med fergefri stamvei vil således få høg prioritet i tiden fremover. Fylket opplyser videre at de også vil arrangere en årlig Kyststamvegkonferanse der fremdrift og utfordringer blir presentert. Det opplyses at konferansen gjerne kan organiseres i et samarbeid med fylkene lenger sør på Vestlandet og sammen med Statens vegvesen. Den faktiske situasjon er nå slik at de geologiske analysene er nå tilnærmet ferdig og det er nok tilgjengelige data til at Statens vegvesen i løpet av høsten kan utarbeide lengde-, bredde- og dybdeprofiler av de ulike traseene. Målsettingen fra fylkets side er at alle lengde- og

19 dybdeprofiler skal være ferdige innen utgangen av 2009 og at de samtidig skal kunne ha på plass kostnadsestimat for alle alternativer. Fylket regner også med at de, våren 2010, vil ha ferdigstilt et strategidokument som forutsettes presentert i en konferanse i mars I denne konferansen vil det også bli skissert et opplegg for videre planarbeid sammen med en grov skisse til fremdriftsplan. Fra Statens vegvesens side er det et mål at de i løpet av 2010 skal kunne starte arbeidet med konseptvalgsutredninger for E39. Det er her snakk om følgende tre konseptvalgsutredninger: 1. Skei - Ålesund 2. Ålesund - Bergsøya 3. Bergsøys - Betna Det viktigste prosjektene for Romsdal er nr. 2 Ålesund - Bergsøya som vil få fokus på Møreaksen og på bytrafikken gjennom Molde og videre nordover. For Nordmøre er det prosjekt nr. 3 Bergsøya - Betna som er viktig. I dette prosjektet inngår kryssing av Halsafjorden. Når det gjelder Møreaksen arbeides det godt og målrettet gjennom et eget aksjeselskap, Møreaksen AS. På grunn av ressurser fra GassROR IKS (deler av eiendomsskatten fra Ormen Lange) har selskapet ressurser slik at styreleder kan arbeide i selskapet tilsvarende 10 % stilling. Selskapet arbeider godt sammen med fylket og vegvesen med dette fjordkryssingsprosjektet. E39 krysser i dag Halsafjorden på det bredeste og det er skissert en plan for å flytte ferjekaiene ca. 2.5 km nordvestover noe som vil føre til at fergestreknigen blir halvert. En mulig fremtidig fas fergefri forbindelse må legges enda lenger vest der fjorden er grunnere. Det vil innebære flytting av E39-traseen i en lengde på minimum 20 km. Fergeinnkortingen er foreslått i gruppe 1 og kan finansieres i stor grad ved sparte fergesubsidier. En eventuell senere investering i undersjøisk tunnel blir svært kostbar og bør ikke hindre gjennomføringen av det relativt beskjedne ferjeinnkortingsprosjektet. Slik jeg opplever situasjonen burde lokalt næringsliv, fylket, Kristiansund kommune og de øvrige kommunene som ligger nær Halsafjorden, etablere en organisasjon som lokalt kan gi større "trøkk" i arbeidet med kryssing av Halsafjorden. Dette kan gjøres på flere måter for eksempel gjennom etableringen av et eget selskap, ved å styrke ressursene i Samspleis AS eller ved at det etableres et selskap som for eksempel Samspleis AS eller andre kan administrere. Jeg ber om at styret drøfter saken. i

20 czo storebrand SA SP EIS AS : Å KAUNAS I LITAUEN Tid: Hotell og konferansested: Konferanseleder: 28. oktober avreise 27. oktober og retur til Norge 29. oktober. Reval Hotel Neris Kaunas Styreleder i Samspleis AS Ole E. Øverland Program: Kl Åpning av konferansen Ambassadør Steinar Gil Ordføreren i Kaunas kommune Fylkesordfører Olav Bratland Kl Lunsj Kl Møreaksen - det neste store samferdselsprosjektet på Vestlandet. Hvordan vil vi arbeide videre med prosjektet Styreleder Helge Orten Kl Kl Kl Hvorfor prioriterer Litauen og de baltiske land utbygging av vegnettet så høyt Nasjonal Transportplan og forslaget til statsbudsjett - Er politikken konsistent Strategisjef Kjetil Strand Handlingsplan økonomiske og politiske utfordringer i Møre og Romsdal etter forvaltningsreformen Samferdselssjef Arild Fuglseth Kl Kl Kl Hvordan kan en finansieringspakke for rask realisering bygges opp - eksempel Trollheimstunnelen og Langfjordtunnelsen Rådgiver Leif Magne Lillebakk Slik kan Storebrand bidra med tilrettelagt finansiering Banksjef Mikkel Andreas Vogt Middag og kulturelle opplevelser - restaurant "Bajorkiemis" Kl Presentasjon av to prosjekter som står foran realisering: Trollheimstunnelen Styreleder Bergsvein Brøske Langfjordtunnelen Styreleder Torbjørn Redstel

21 REFERATSAKER

22 SAMSPLEIS AS Sarnferdselsbygger Nordmorc- og Romsdal Molde, 2. september NOTAT TIL: Styret i KS Møre og Romsdal FRA: Samspleis AS v/ daglig leder Hilmar Windstad FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR RENTEKOMPENSASJONSORDNING FOR TRANSPORTTILTAK I FYLKENE I tilknytning til Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan innførte stortinget en ny finansieringsordning med lån til transporttiltak i fylkene hvor det skal gis rentekompensasjon. Detaljreglene for denne låneordningen forutsettes fastsatt av Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen har i brev til Samferdselsdepartementet av utarbeidd utkast til retningslinjer for slike lån. Utkastet til slike retningslinjer vedlegges til orientering. Det er forutsatt at det skal arbeides videre med retningslinjene og Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet er i dialog med KS i dette arbeidet. I retningslinjene forsøkes det å låse den nasjonale ramme for slike lån til 2 milliarder kroner pr. år. 2 milliarder pr. år er en svært liten ramme. Den nasjonale ramme bør ikke låses i retningslinjene, men fastsettes i det enkelte statsbudsjett slik at rammen for slike lån blir en del av den nasjonale politikken. Rammen kan være ulik fra år til år alt etter hvilke behov som er definert og ønsket løst. Det legges opp til at den nasjonale ramme på 2 milliarder pr. år skal fordeles til fylkene med grunnlag i folketall, veilengde og veistandard. Med en slik fordelingsnøkkel vil den årlige ramme til Møre og Romsdal fylke ligge i størrelsesorden mill. kroner. Finansieringsordningen skal ha som mål å finansiere nye veiprosjekter. Da blir en fordelingsnøkkel med grunnlag i folketall, eksisterende veilengder og veistandard svært uhensiktsmessig. Der folketallet er størst er ofte veistandarden best og der er ofte finansieringsmulighetene trolig også best. Ordningen bør ta sikte på å være en finansiell hjelp slik at prosjekter som ellers er vanskelig å finansiere kan realiseres. Det legges også opp til at ordningen ikke skal omfatte prosjekter som er finansiert med bompengeinntekter. I så fall vil denne låneordningen neppe føre til at nye veiprosjekter blir

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal 2003 1 Innhold 1. Er det konsistens mellom budsjett og NTP 2. Planlagte prosjekt

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken HB 7.B.8 - Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skoleanlegg fra Husbanken 02.2015 - Side 1 av 6 HB 7.B.8 02.2015 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2016 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Styresak 07/12. Til styret i Vegfinans AS REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Beskrivelse av innskuddet

Detaljer

Hva skjer i Møre og Romsdal?

Hva skjer i Møre og Romsdal? Hva skjer i Møre og Romsdal? Lage Lyche Samferdslesavdelinga Norvegkonferansen 7. sept 2010 1 Innovative Møre og Romsdal Verdensrekord i djupne på undersjøisk fjelltunnel (Eiksundsambandet) 287 meter Ei

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016 26 FEir-,^ Statens vegvesen Balsfiord kommune Rådhusgt. 11 9050 STORSTEINNES Behandlende Region nord enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Lars Christensen - 75552836 Vår referanse:deres referanse:vår dato:

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

På veg! 21. november 2013 Ferjefri E39 status i arbeidet. Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt

På veg! 21. november 2013 Ferjefri E39 status i arbeidet. Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt På veg! 21. november 2013 Ferjefri E39 status i arbeidet Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt Folketall pr. 1.1.2011 Kilde: SSB Eksportverdi i alt 333 782 mill 2010 kr De seks fylkene 166 002 mill

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019)

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 08/1740-91 Løpenr.: 27387/09 Arkiv: 122N00 SAKSARKIV Saksbehandler: Øystein Olav Miland FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) Innstilling

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016 Statens vegvesen Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Hege Husabø / 57655861 16/17819-1 03.02.2016 Tilskudd

Detaljer

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt Riksvegutredninger Leif Magne Lillebakk Statens vegvesen Region midt Riksvegnettet Hovedpulsårene i det overordnede vegtransportsystemet Langstrakt land med spredt bosetting gir lange avstander og høye

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Revisjon av fylkesvegplan med handlingsprogram 2010-2013 og planprogram 2014-2019, med budsjett for 2011 Behandlet av Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2014 og 2015

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2014 og 2015 Statens vegvesen Til kjmmuner og fylkeskommtmer Qso Behandlende enhet: Saksbehandlerannyalgsnr Vår referanse Deres referanse Vår dato: Vegdirektoratet Even Nfortensen - 915 66 164 2013 143037-033 17 11

Detaljer

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013 Lage Lyche Møre og Romsdal fylkeskommune Budsjett på ca 1,4 milliard I perioden 2009-2013 har Samferdselsavdelinga økt fra 13 til 28 ansatte Frå 2010: 3108 km fylkesveg

Detaljer

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet MØTEREFERAT Vår dato 6.10.2015 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 2.10.2015, 8 10:30 Sted: Miljøpakkens prosjektrom Til stede: Rita Ottervik, TK Lars Aksnes, SVV Tore Sandvik,

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen / Statens vegvesen Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Medlemmer av FTU Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS.

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange («nullvekstmålet»),

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Endringer i Samferdselssektoren 16. juni 2015 Siri Hustad, Statens vegvesen

Endringer i Samferdselssektoren 16. juni 2015 Siri Hustad, Statens vegvesen Nettverksmøte Endringer i Samferdselssektoren 16. juni 2015 Siri Hustad, Statens vegvesen Nytt fra Statens vegvesen Reformer i veisektoren «På rett vei» Utbyggingsselskap for veg Rammeverk for OPS i transportsektoren

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og Tilråding fra Nærings- og av 8. november 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Eksportveien fra Møre og Romsdal

Eksportveien fra Møre og Romsdal Tresfjordbrua & Måndalen - Vågetunnelen - framtidsrettet prosjekt på stamvei E 136 (rute 6D) Ålesund Dombås Eksportveien fra Møre og Romsdal Vestnes, 19. januar 2008 Kristiansund N Molde til Trondheim

Detaljer

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Vegforum Trøndelag vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Dette er Vegforum Trøndelag Vegforum Trøndelags hovedoppgave er å sikre økt satsing på vegutbygging

Detaljer

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 13.11.2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene Nasjonal Transportplan 2014-2023 13.11.2013

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

St.prp. nr. 3 (2002 2003) Den nye Svinesundsforbindelsen m.m.

St.prp. nr. 3 (2002 2003) Den nye Svinesundsforbindelsen m.m. St.prp. nr. 3 (2002 2003) Den nye Svinesundsforbindelsen m.m. Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 4. oktober 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Den nye Svinesundsforbindelsen

Detaljer

KRITISK BLIKK PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP)

KRITISK BLIKK PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) LANGE PLANER OG KORTE PENGER KRITISK BLIKK PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) Matz Sandman, Norge NVF-KONFERANSEN, KØBENHAVN 7. APRIL 2011 HISTORISK BLIKK VEG- OG VEGTRAFIKK: 4-ÅRSPLANER FRA 1970-ÅRENE

Detaljer

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/1284-10 Ark.nr. 113 N Saksbehandler: Per Olav Bakken STAMNETTUTREDNING/STREKNINGSVISE UTREDNINGER FOR RIKSVEGER EN JERNBANE FOR FREMTIDEN PERSPEKTIVER MOT 2040 INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

Forskuttering av bompenger i Region øst

Forskuttering av bompenger i Region øst Forskuttering av bompenger i Region øst Først en orientering om pågående prosjekter der vi benytter forskuttering før prosjekt er tatt opp til bevilgning Deretter en gjennomgang av forskuttering til Rv2

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

26.06.2015. Meld. St. 25 (2014 2015) Reformer i vegsektoren

26.06.2015. Meld. St. 25 (2014 2015) Reformer i vegsektoren Meld. St. 25 (2014 2015) Reformer i vegsektoren Reformer i vegsektoren Reformens tre deler Utbyggingsselskap for veg Rammeverk for OPS i transportsektoren Bompengereform Politisk plattform - utbyggingsselskap

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2009/6069 - /Q13

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Bypakker i Møre og Romsdal Status

Bypakker i Møre og Romsdal Status Bypakker i Møre og Romsdal Status Kristiansund, Molde og Ålesund Strategidirektør Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt Investeringer i Møre-byene Bompengepolicy Bompenge-policy på riksveger: Lavtrafikerte

Detaljer

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter.

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter. Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon:

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt E134 Hegstad-Damåsen Prosjektbeskrivelse Prosjektet ligger i Øvre Eiker kommune i Buskerud og er en av delparsellene på en etappevis utbygging av E134 mellom Hokksund og Kongsberg. Strekningen er delt

Detaljer

28.03.2014. E39 i Midt-Norge. Strategidirektør Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt

28.03.2014. E39 i Midt-Norge. Strategidirektør Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt 28.03.2014 E39 i Midt-Norge Strategidirektør Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt Utfordringer på E39 Ålesund-Trondheim Utfordringer E39 Ålesund - Trondheim Landstrekninger eksempel Enfeltsveger

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Regionale utviklingstrekk vegen framover Regional planstrategi har ei målsetting om å styrke fylket sin

Detaljer

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Slik gjorde me det Hardangerbrua As Stifta 8.januar 1987 Selskapets formål er bygging av bro

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Velkommen til Risavika dagen 2011 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Sakskart 08.30-09.00 Registrering/Kaffe og mingling 09.00-09.20 Innledning v/david Ottesen, leder i Ressursgruppen for Risavika

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakar;iOlOOll'\2^Dok.ar. ^ KULTURDEPARTEMENT f 0 ttii m\i Arkivnr. (^ [ ( Saksh. Eksp. likelydende brev til se adresseliste U.off. KOPI Deres ref Vårref Dat» 2010/00025ID/ID2 OMS

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav Konseptvalgutredning (KVU) ogks1 (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Saksgang i bompengesaker Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav KVU Konseptvalg utredning Statens vegvesen, Jernbaneverket

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2009 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Miljøbygget, Sal II De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring

9/22/2011 HORDFAST. Regiondirektør Tom Knudsen, NHO. Transport er ikke et mål - men et middel. Næring er logistikk logistikk er næring HORDFAST Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Transport er ikke et mål - men et middel Næring er logistikk logistikk er næring 1 VESTLANDET STÅR FOR VERDISKAPING Men vi lever av utlendinger Kyststamvegen 1,2

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Nasjonal Transportplan 2010-2019

Nasjonal Transportplan 2010-2019 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Tverretatlig plan (Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen) Den enkeltes etats strategier og tiltak i perioden 2010-2019 Forslag ble lagt frem 17.jan.2008

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Trondheimsregionen 7. desember 2012 Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt 1 Tema Regjeringens konsept-beslutning 10.09.2012 - føringer for strekningen (brev 24.09.2012)

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 kap. 270 post 75 og kap. 225 post 65 tildelingsbrev til Husbanken

Statsbudsjettet 2016 kap. 270 post 75 og kap. 225 post 65 tildelingsbrev til Husbanken Husbanken Postboks 824 Bedriftssenter 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 16/339-01.02.2016 Statsbudsjettet 2016 kap. 270 post 75 og kap. 225 post 65 tildelingsbrev til Husbanken 1. INNLEDNING Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

Statens vegvesen. Statens vegvesen - Svar på høring - Trønderlagsutredningen - Samling av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Statens vegvesen. Statens vegvesen - Svar på høring - Trønderlagsutredningen - Samling av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune Statens vegvesen Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Tone Brunvoll / 71274179

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Regional transportplan Trøndelag

Regional transportplan Trøndelag Regional transportplan Trøndelag Problemstillinger og utfordringer for vegtransport Statens vegvesen, Region midt Kjetil Strand Vegtransport i Trøndelag Ulike problemstillinger og utfordringer Storby Trondheim

Detaljer