2. tertialrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. tertialrapport 2010"

Transkript

1 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010

2 Drammen kommune 2. tertialrapport TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport STRAMMERE STYRING GIR LAVERE PENGEBRUK HOVEDTREKK I RAPPORTEN... 5 Kapittel 2 Drifts- og investeringsbudsjettet REVIDERT DRIFTSBUDSJETT REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT EIERSTYRING I Kapittel 3 Omtale av andre forhold MILJØ OG KLIMA BÆREKRAFTIG UTVIKLING FJELL ORGANISASJONSUTVIKLING Vedlegg: 1. Tekniske budsjettjusteringer pr. 2. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport pr. 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Barnehager KF 2. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Brev av fra Drammen Kirkelige Fellesråd 10. Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS Solumstrand renseanlegg 1

3 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: Drammen kommune - 2. tertialrapport 2010 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2010 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2010 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å korrigere budsjettert pensjonspremie og premieavvik når endelige tall for årets reguleringskostnad foreligger. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2010 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. A til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2010 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. B til innstillingen. Osmund Kaldheim rådmann 2

4 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Vedlegg I til vedtaket, jfr. pkt. 2 Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett

5 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Vedlegg II til vedtaket, jfr. pkt. 3-4 A. Drammen bykasse revidert investeringsbudsjett 2010 Prog. Prosjekt Prosjektnavn Avløp og rensing (inkl. rehbailitering Solumstrand renseanlegg) Regnskap pr Budsjett 2010 pr Foreslåtte endringer Forslag Justert budsjett Bruk av eksterne lån SUM 0 Justert låneramme 2010 for Drammen bykasse B. Drammen Eiendom KF revidert investeringsbudsjett 2010 Forslag Regnskap Foreslåtte revidert Prog. Prosjekt Prosjektnavn pr. Budsjett 2010 endringer budsjett Galterud skole - ny gymsal (forsinket) Bruk av eksterne lån SUM 0 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2010:

6 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport Strammere styring gir lavere pengebruk Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2010 et betydelig tilpasningskrav på nesten 30 mill. kr for programområdene samlet. Rådmannen har etter behandlingen av 1. tertialrapport hatt sterkt fokus på virksomhetenes budsjettstyring, med sikte på at de justerte budsjettrammene skal overholdes. Regnskapstallene pr. august viser at virksomhetene er på rett vei, med et netto mindreforbruk på 6,1 mill. kr pr. utgangen av 2. tertial. Samtidig registreres at programområdene 01 Barnehager og 02 Oppvekst fortsatt sliter med merforbruk, til tross for rammestyrkinger ved behandlingen av 1. tertialrapport. Kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble nedjustert med nesten 10 mill. kr ved behandlingen av 1. tertialrapport. Senere økonomirapporteringer har imidlertid bidratt til en viss usikkerhet rundt de reviderte anslagene, da skatteinngangen både lokalt og nasjonalt så langt ligger betydelig lavere enn de justerte budsjettforutsetningene. Rådmannen har likevel valgt å opprettholde den reviderte årsprognosen fra 1. tertial, ut fra forventninger om høyere vekst mot slutten av året. Denne forutsetningen bekreftes også av regjeringen, som i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2011 oppjusterer det nasjonale skatteanslaget for 2010 med 650 mill. kr. Kommunens økonomiske situasjon pr. utgangen av august må fortsatt betegnes som svært stram, og gir ikke rom for noen større justeringer av årets budsjett. Rådmannen foreslår derfor ingen styrking av programområdenes rammer i denne omgang, og legger til grunn fortsatt stram styring med fokus på å utnytte ressursene på en mest mulig effektiv måte. Leserveiledning: Kapittel 1 gir en samlet framstilling av rådmannens forslag til 2. tertialrapport De foreslåtte endringer fremgår av tekst og tabeller. I kapittel 2 gis en nærmere omtale av programområdene og de sentrale budsjettforutsetningene samt kommunens eierstyring. Kapittel 3 omtaler utvalgte tema, som kommunens miljøsatsing og organisasjonsutvikling. 1.2 Hovedtrekk i rapporten Programområdenes driftsbudsjett Økonomien er stram, men vurderes å være under rimelig kontroll innenfor de fleste programområder. Det er imidlertid fortsatt økonomiske utfordringer innenfor programområdene 01 Barnehager og 02 Oppvekst, som begge synes å gå mot et merforbruk. De forventede merforbrukene må ses på bakgrunn av stor vekst i spesialpedagogiske tiltak i barnehagene og antall barn i tiltak innenfor barnevernet. Det registreres som positivt at tunge tjenesteområder som 09 Pleie og omsorg, 12 Grunnskole og 13 Sosiale tjenester styrer mot budsjettbalanse. 5

7 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Rådmannen foreslår ingen justeringer av programområdenes rammer i denne omgang. Det forusettes at virksomhetene fortsatt utviser streng budsjettdisiplin, og styrer mot de justerte rammene etter 1. tertialrapport. Arbeidet med boligsosialt utviklingsprogram igangsettes i oktober. Det vil ha både et kortsiktig og et langsiktig fokus. Første fase i arbeidet vil ha særskilt fokus på bolig til bostedsløse, utvikling av boligsosial handlingsplan og boligskole for aldersgruppen 17 til 25 år. I forbindelse med rullering av Kommuneplanen i første halvår 2011 planlegges en temaplan om Levekår i Drammen. Planen vil bli laget som et vedlegg til Kommuneplanen. Det planlegges tilrettelegging av en prosessuell utarbeidelse av planen med direkte medvirkning fra politikere i bystyrekomiteer, innbyggere og virksomheter i skriveprosessen. Kommunestreiken våren 2010 har gitt betydelige lønnsinnsparinger både i bykassens virksomheter og de kommunale foretakene, totalt 6,2 mill. kr. Samtidig er kommunen påført inntektstap på totalt 3,9 mill. kr, slik at netto besparelse er på 2,3 mill. kr. Rådmannen foreslår at denne besparelsen trekkes inn, og inngår i salderingen av 2. tertialrapport For programområdene innebærer dette en netto inndragning på 3,2 mill. kr fra driftsrammene. Det vises til nærmere spesifikasjoner i kapittel Sentrale poster i driftsbudsjettet Skatteutviklingen hittil i år ligger klart lavere enn budsjettforutsetningene både lokalt og nasjonalt. Basert på forventninger om betydelig høyere skattevekst mot slutten av året (bl.a. virkninger av ligning 2009), foreslår likevel regjeringen en oppjustering av det nasjonale skatteanslaget fra 6,4 til 7,0% vekst. Rådmannen velger å opprettholde vekstanslaget fra 1. tertialrapport på 8,0%, da dette allerede ligger ett prosentpoeng over den oppjusterte nasjonale skatteveksten. Det legges til grunn en økning i rammetilskuddet på 4,8 mill. kr. Økningen skjer gjennom gunstigere inntektsutjevning, som følge av oppjustert nasjonale skattevekst. Integreringstilskuddet ligger 3,6 mill. kr lavere enn periodisert budsjett pr. august i år. Bosettingstakten er ikke tilfredsstillende, og skaper usikkerhet rundt inntektene. Av forutsatt kvote på 100 flyktninger er 42 bosatt pr. 15. oktober i år. Høy anleggsaktivitet gir mer høyere momsrefusjonen enn forutsatt fra investeringsregnskapet. Årsprognosen foreslås derfor oppjustert med 2,0 mill. kr. Årets lønnsoppgjør har blitt noe dyrere enn forutsatt i budsjettet, og det er nødvendig å styrke den sentrale lønnsreserven med 4,0 mill. kr. Høyere pensjonskostnader (aktuarberegnet) enn forutsatt gir ca. 2 mill. kr i lavere premieavvik (mindreinntekt) i år. 6

8 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Investeringsbudsjettet Det er tidligere bevilget 165 mill. kr til rehabilitering av Solumstrand renseanlegg. Nytt kostnadsanslag er på 220 mill. kr, tilsvarende en merkostnad på 55 mill. kr. For å opprettholde framdriften i prosjektet foreslår rådmannen at årets bevilgning styrkes med 21 mill. kr, mens det legges opp til ytterligere styrking på 34 mill. kr i Årets styrking foreslås finansiert innenfor kommunens samlede låneramme, ved å låne midler fra forsinket prosjekt Galterud skole ny gymsal. Rådmannen har engasjert Buskerud Kommunerevisjon IKS til å foreta en uavhengig gjennomgang av prosjektet. Rapporten følger i sin helhet som vedlegg 10, og det vises til nærmere omtale i kapittel Fondsreserver Som følge av lavere renteutvikling enn forutsatt for 3-års statsobligasjoner blir kalkulasjonsrenten i selvkostberegningene for vann- og avløpsgebyrene ca. 1 prosentpoeng lavere enn budsjettert. Som følge av dette må budsjettert bruk av vannog avløpsfondene nedjusteres med 6,0 mill. kr. Som det fremgår av salderingsskissen nedenfor er de foreslåtte justeringer av bykassens driftsbudsjett saldert med redusert avsetning til disposisjonsfondet med 2,9 mill. kr. Korrigert for tilsagn om bruk av inntil 20 mill. kr til byjubileet i 2011, anslås disposisjonsfondet etter dette å være i underkant av 53 mill. kr ved utgangen av Eierstyring Flere av de kommunale foretakene har slitt med underskudd de seneste årene. Rådmannen har derfor engasjert Ernst & Young AS i Drammen til å foreta en statusanalyse av foretakenes økonomi, styringsinformasjon og forretningsmessige forhold. Ernst & Young konkluderer i sin rapport med at foretakene i hovedsak har god løpende kontroll og tett oppfølging av driften, og har ikke avdekket alvorlige feil og mangler. Drammen Drift KF har de seneste årene hatt en svært vanskelig økonomi, og status pr. august 2010 viser et underskudd på 3,8 mill. kr. Styrets peker på et stort omstillingsbehov, og anslår et underskudd på 8,1 mill. kr i For å bedre foretakets økonomi foreslår styret at foretaket for framtiden skal fokusere på tjenester innenfor vann- og avløpsområdet. Dette nødvendiggjør en nedbemanning, og pr. i dag er 14 ansatte definert som overtallige. Rådmannen legger opp til at disse tilbys annet arbeid i Drammen kommune. For å lette foretakets vanskelige økonomi i 2010 foreslår rådmannen dessuten følgende: o Det kompenseres for anslått netto inntektstap på 1,2 mill. kr som følge av kommunestreiken. 7

9 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 o Reguleringskostnader knyttet til foretakets pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte dekkes av bykassen, og gir foretaket en mindrebelastning på 1,7 mill. kr i år. Drammensbadet KF har slitt med regnskapsmessige underskudd både i 2008 og Besøksutviklingen i 2010 er svært positiv, og økonomien synes å være i bedring. Foretaket ble imidlertid hardt rammet av årets kommunestreik, og rådmannen foreslår at det kompenseres for beregnet netto inntektstap på kr Arbeidet med ny eierstrategi for Drammen Kjøkken KF gjennomføres i flere faser. I den første fasen gjøres en grundig gjennomgang av kommunens behov for mat- og storhusholdningsleveranser, og hvordan dette er dekket ved dagens ordning. Forslag til justert driftsbudsjett 2010 I tabellen nedenfor er de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett pr. 2. tertial 2010 spesifisert. Tabellen på neste side viser forslag til revidert driftsdriftsbudsjett etter behandlingen av 2. tertialrapport. Som det framgår av denne innebærer de foreslåtte justeringer en forbedring av bykassens netto driftsresultat med 3,1 mill. kr. Budsjettert netto driftsunderskudd i 2010 blir etter dette 24,2 mill. kr. Resultatforbedringen benyttes til å finansiere redusert netto fondsbruk med tilsvarende beløp. Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett pr. 2. tertial 2010 Mill. kroner Drift Merknader Økt utgift Red. utg Red. innt Økt inntekt P1-14 Prog.omr. Streiketrekk 3,207 Inndragning av netto innsapring prog.omr. Kommunestreiken (inkl. Drammen Barnehager KF og Drammensbadet KF) Se nærmere omtale i kap P15 Fellesutgifter Sentral lønnsreserve 4,000 Underdekning på lønnsreserven etter årets oppgjør Årets premieavvik 2,000 Oppdaterte anslag for premieavvik 2010 (DKP/KLP/SPK) P16 Sentrale innt. Rammetilskuddet 4,800 Justert inntekstutjevn. basert på nasjonal skattevekst 7,0% Momskomp. investeringer 2,000 Oppdatert anslag momskomp. investeringer P17 Overf. til/fra bedrifter Drammen Drift KF 1,200 Kompensasjon for netto inntektstap kommunestreiken Drammen Eiendom KF 0,270 Økt eieruttak - besparelse kommunestreiken P19 Årsoppgjørsdisp. Avsetning disp.fond 2,923 Redusert avsetning til disp.fond (fra 15,8 til 12,9 mill. kr) Bruk av VA-fond 6,000 Redusert bruk av VA-fond pga. lavere kalkulasjonsrente Sum endringer 13,200 13,200 Manglende finansiering 0,000 8

10 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett

11 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Kapittel 2 Drifts- og investeringsbudsjettet Revidert driftsbudsjett Programområdene - status og tiltak Hovedoversikten i vedlegg 1 viser status for programområdene 1-14 pr. utgangen av august d.å. For programområdene samlet viser regnskapsstatus et mindreforbruk på 6,1 mill. kr i fht. periodisert budsjett. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,5%. Det er foretatt en analyse av regnskapstallene for samtlige programområder pr. utgangen av august Nedenfor gis en kortfattet vurdering av den økonomiske situasjonen for de av programområdene hvor det enten foreligger større avvik, eller andre økonomiske forhold som krever omtale. Som det fremgår av i det etterfølgende synes programområdene 01 Barnehager og 02 Oppvekst å gå mot et merforbruk. I hovedoversikten på side 17 viser årsprognosen at programområdene samlet kan gå mot et merforbruk opp mot 6 mill. kr i Rådmannen forutsetter at programområdene gjennom stram økonomistyring i størst mulig grad søker å styre mot budsjettbalanse ved årets utgang, og foreslår ingen rammestyrkinger i tilknytning til 2. tertialrapport. Programområde 01 Barnehage Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et merforbruk på 1,4 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Budsjettsituasjonen vurderes fortsatt som vanskelig. Som varslet i 1. tertialrapport er det særlig forbruksveksten innenfor spesialpedagogiske tiltak som er bekymringsfull. Årsprognosen pr. august indikerer et merforbruk opp mot 5 mill. kr. I tillegg ble 2. termin skjønnstilskudd fra staten ca. 1 mill. kr lavere enn budsjettert. Barnehagenes rapportering pr. 20. september i år viser at aktivitetsveksten er lavere enn tidligere forutsatt. Dette vil føre til lavere skjønnstilskudd fra staten enn budsjettert for 3. termin d.å. På den annen side kan lavere aktivitetsvekst også resultere i lavere tilskudd både til private og kommunale barnehager. Nettovirkningen av disse endringene er foreløpig ikke avklart. En foreløpig vurdering av programområdet indikerer derfor et merforbruk i størrelse 6 8 mill. kr i år. Avvikling av Drammen Barnehager KF. Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2010 at Drammen Barnehager KF avvikles snarest, og senest innen 1. januar Barnehagedriften organiseres fra samme tidspunkt i basisorganisasjonen. Rådmannen har besluttet at overføringen til basisorganisasjonen skal skje med virkning fra 1. oktober Fra denne dato organiseres barnehagedriften i tre geografisk inndelte virksomheter Bragernes, Strømsø og Konnerud/Fjell. Dette innebærer at Drammen Barnehager KF formelt avvikles pr. 30. september d.å. Det vil bli utarbeidet sluttregnskap for foretaket pr. denne dato, med forutsatt styrebehandling før utgangen av

12 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Programområde 02 Oppvekst Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. utgangen av august et merforbruk på 3,5 mill i forhold til periodisert budsjett, til tross for at programområdet ble styrket med 6,5 mill. kr ved behandlingen av 1. tertialrapport. Senter for Oppvekst har hatt en kraftig vekst i antall barn i tiltak innen barnevern. Samlet er 141 flere barn i tiltak pr. utgangen av august d.å. sammenlignet med status ved årets begynnelse. Dette tilsvarer en vekst på hele 32%, og økningen er spesielt stor når det gjelder hjelpetiltak i hjemmet for personer under 18 år. Habilitering har stort press på tjenesten. Barneboligen har krevende brukere med ekstra behov for sommeravlastning, ekstraordinært omsorgsbehov og økt behov for medisinkompetanse, som delvis må løses ved innleie. I tillegg har mye sykdom blant barna i Bekkevollen krevd bemanning på dagtid. I løpet av 6 mnd var det hver eneste hverdag mellom 2 og 5 barn (2,9 barn i gjennomsnitt) hjemme på dagtid. Dette inngår ikke i vanlig turnus, og må dekkes av overtid/ekstrahjelp. PP-tjenesten har pr dato noe overforbruk på lønn, men forventes å balansere ved årsslutt. Tjenesten har stor pågang. Det arbeides med å overta PP-tjenesten fra Svelvik kommune. Kontinuerlig oppfølging søker å få virksomheten så nær budsjettbalanse som mulig, men man kan få et merforbruk i størrelsesorden 1,0-3,0 mill. kr. ved årets slutt. Programområde 04 Byutvikling Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et merforbruk på 0,1 mill kr i forhold til periodisert budsjett. Inntektskravet til byggesak ble i forbindelse med 1.tertial økt med 1,25 mill kr som følge av økte priser fra 1.juli samt nytt regulativ gjeldende fra 1.oktober. Dette forventes å gi økte inntekter i 2.halvår, og prognosen totalt for programområdet er balanse ved årets slutt. Byggesaksbehandlingen Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble det vedtatt å sende på høring et nytt gebyrregulativ for byggesaksbehandlingen. Regulativet ble som kjent vedtatt av bystyret og det trådte i kraft pr Nytt regulativ var en del av et program for heving av kvaliteten i byggesaksbehandlingen. Når det gjelder fremdrift for aktivitetene i programmet i 2010 er status slik: 11

13 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Status kvalitetsprogram byggesak (jfr omtale i 1. tertialrapport) Aktiviteter i 2010 Status pr Servicekurs for alle ansatte i regi Ble gjennomført i juni 2010 av Byen Vår Drammen 2. Kursing i ny plan- og Ble gjennomført internkurs i juni 2010 bygningslov byggesaksdelen for saksbehandlere Ble gjennomført kurs i regi av Fylkesmannen i august Nytt gebyrregulativ for byggesaker; justert timepris og tilpasset nytt lovverk gjeldende Ble iverksatt fom fra Nytt gebyrregulativ for byggesaker; omfattende revisjon, basert på fastpriser og for å sikre økt forutsigbarhet for brukere og selvkost-finansiering av byggesaker 5. Introduksjonskurs i byggesaker både for profesjonelle og privatpersoner; jfr nytt lovverk 6. Årlig byutviklingsforum med fokus på bykvalitet og prosjektrealisering; i år også som erfaringsarena mht ny plan- og bygningslov. Målgruppe: Profesjonelle, dvs tiltakshavere og ansvarlige søkere 7. Videreutvikling og konkretisering av visjon og mål for byggesakstjenester 8. Nytt styrings- og rapporteringsverktøy for byggesak. Nødvendig utviklingsoppgave dels som følge av nytt gebyrregulativ og dels som følge av ønske om å ha lettere tilgjengelig nøkkeldata for økonomistyring og rapportering til årsrapport, KOSTRA og ASSS-samarbeidet. Høring av nytt gebyrregulativ ble gjennomført i perioden ; kun KRD ga høringsuttalelse Nytt gebyrregulativ vedtatt av Bystyret Informasjonsmøte om nytt gebyrregulativ ble gjennomført Nytt gebyrregulativ kunngjort og iverksatt Kurs for profesjonelle og amatører vil bli gjennomført i uke 42: 4-timers kurs for profesjonelle og 2-timers kurs for private. Kursene vil bli kunngjort i DT og profesjonelle vil også motta særskilt invitasjon. Halvdagsseminar vil bli gjennomført i uke 46 eller 47. Program er under utarbeidelse. Invitasjoner vil bli sendt ut til lokale aktører i bransjen i uke 43 og kunngjort i DT ca en uke i forkant av arrangementet. Intern prosess gjennomføres i november og desember med sikte på sluttføring fram mot ny virksomhetsplan for 2011 Nytt faktureringsverktøy for saksbehandlere er under utarbeidelse og vil være operativt for byggesaker innkommet etter Styrings- og rapporteringsverktøy knyttet til dokumentasjon av selvkostregnskap og økonomistyring vurderes utviklet i egen regi; med sikte på ferdigstillelse medio desember Styrings- og rapporteringsverktøy knyttet til å få lettere tilgjengelig nøkkeldata for rapportering til årsrapport, KOSTRA og ASSS-samarbeidet vurderes utviklet med hjelp av ekstern bistand med ønske om ferdigstillelse Når det gjelder videre arbeid i 2011, vil dette ble nærmere omtalt i budsjett/økonomiplan. 12

14 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Programområdet 05 Helse Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et mindreforbruk på 0,9 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble programområdet pålagt et tilpasningskrav på 4,0 mill. kr, men ble samtidig tilbakeført 1,9 mill. kr av mindreforbruket i Gjennom fortsatt stram økonomistyring forventes at programområdet som minimum oppnår budsjettbalanse ved årets slutt. Programområde 06 Kultur Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. augus µt et merforbruk på 0,1 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Ved behandlingen av 1. tertialrapport vedtok bystyret å innføre søskenmoderasjon ved Kulturskolen fra 1. august d.å. Inntektstapet for 2010 ble foreløpig anslått til 0,1 mill. kr, som ble tilført programområdets ramme. Oppdaterte beregninger viser at inntektstapet blir ca. 0,1 mill. kr høyere enn tidligere forutsatt. Utover dette forventes programområdet å gå i balanse på årsbasis. Tilskudd til trossamfunn og samråd med Drammen Kirkelige Fellesråd Rådmannen arbeider med forslag til nytt forvaltningsregime for tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn. En grunnlagsrapport vil bli lagt fram for Komiteen for byutvikling og kultur i løpet av vinteren. Ved behandlingen av økonomiplan fattet bystyret følgende vedtak (pkt. 19): Fram mot 1. tertialrapport 2010 bes Komiteen for byutvikling og kultur, i samråd med Drammen Kirkelige Fellesråd, om å utrede mulighetene for å tilpasse nivået på overføringene til kirkeformål i forhold til medlemsutviklingen I 1. tertialrapport ble det signalisert at disse vurderingene skulle gjennomføres fram mot økonomiplan Drammen kirkelige fellesråd har i brev av 15. oktober d.å. (jfr. vedlegg 9) stilt kritiske spørsmål ved prosessen og forutsetningene for denne. På denne bakgrunn ser rådmannen behov for at prosessen sammen med fellesrådet trenger mer tid enn forutsatt. Programområde 07 Ledelse, organisering og styring (LOS) Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et mindreforbruk på 4,6 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Innenfor noen av programområdets ansvar vil det de fire siste månedene av året være økte utgifter knyttet til bl.a. nye lokaler og lønnsutgifter i forbindelse med kemnersamarbeidet og diverse konsulentoppdrag hos rådmannen. Dette bidrar til at mindreforbruket reduseres. Programområdet totalt sett har en årsprognose på 1,9 mill, kr i mindreforbruk. Dette relaterer seg til D-IKT, og hovedårsaken til besparelsen er at bemanningen i D-IKT ennå ikke er fullt ut styrket i samsvar med premissene for bemanningsvekst ved Røyken kommunes tiltredelse til samarbeidet. 13

15 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Programområde 09 Pleie og omsorg Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et mindreforbruk på 1,3 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Området ble netto styrket med 4,0 mill. kr ved behandlingen av 1. tertialrapport, men innebygd i denne styrkingen ligger et tilpasningskrav på 8,0 mill. kr. Utover høsten vil det arbeides aktivt med oppfølgingspunkter og realistiske tiltak i virksomhetene, som må settes i verk for å nå de tilpassede budsjettrammene ved årets slutt. Rådmannen tar også sikte på å dekke mest mulig av fjorårets merforbruk på 7,7 mill. kr, som ble trukket i programområdets budsjettramme i 1. tertialrapport. Budsjettsituasjonen vurderes så langt som positiv, og rådmannen legger til grunn at programområdet styrer mot tilnærmet budsjettbalanse ved årets utgang. Filten - personalbase Det er i forbindelse med Filten oppgradert mer hensiktsmessige og funksjonelle lokaler til personalet i basen til hjemmetjenesten. Lokalene rommer også økningen i personalgruppen som følge av flyttingen av beboere fra Tordenskioldgt. med bemanning. De økte leiekostnadene på 0,1 mill. kr er det tatt høyde for i budsjettet for inneværende år. ACT-team Arbeidet med innføring av ACT-team er forsinket p.g.a. manglende statlig legeårsverk. Drammen kommune har vært i kontakt med Helsedirektoratet og har tro på at prosjektet realiseres i 2011, og kommer tilbake til prosjektet i økonomiplanarbeidet for Tiltaket er avhengig av finansiering der flere parter er involvert, bl.a. Lier kommune, Vestre Viken, og Drammen kommune. Det er Vestre Viken som er hovedansvarlig for tiltaket, og arbeidet må finansieres med midler fra alle bidragsyterne i ulik grad. Samhandlingsreformen status og framdrift Samhandlingsreformen, rett behandling på rett sted til rett tid, St. meld. Nr. 47 ( ), ble lagt frem 19. juni 2009 og ble vedtatt i stortinget 27. april Retningene i St.meld. 47. står fast strategisk retningsreform som helse- og omsorgsministeren uttrykker det. Det er bred politisk enighet i Stortinget om situasjonsbeskrivelsen og overordnede mål for Samhandlingsreformen, men det er uenighet om bruken av virkemidler. Det er enighet om at det må satses mer på forebygging, og den største veksten skal skje i kommunehelsetjenesten. Det skal skje en overføring og styrking av oppgaver til Kommunehelsetjenestene, med en oppbygging av kompetanse i kommunene. Veksten i kommunale oppgaver skal fullfinansieres, og kommunene skal ha betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter. Det vil bli trinnvis oppbygging, med oppstart Det er varslet endringer i kommunehelseloven, men disse er foreløpig ikke sendt på høring. Det er bevilget 73 mill til samhandlingsprosjekter over hele landet. Vårt prosjekt; Samhandlingsreformen Drammensregionen 2012, (8 kommuner, HiBu samt Sykehuset i Buskerud), har fått innvilget kr ,- av denne potten.( samt innvilget fra fylkesmannen ). Vi følger den oppsatte fremdriftsplan og er i gang med dette hovedprosjektet. 14

16 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Programområde 10 Politisk styring Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. april et mindreforbruk på 0,1 mill kr i forhold til periodisert budsjett. Det er fortsatt et tilpasningsbehov i størrelsesorden 0,35 mill kr. Som påpekt i 1. tertialrapport har programområdet et tilpasningsbehov på ca 0,5 mill kr. På inntektssiden kommer det en ubudsjettert inntekt på ca 0,15 mill kr for salg av datautstyr fra forrige høsts stortingsvalg. Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et merforbruk på 0,4 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Budsjettet ble styrket med 6,9 mill. kr ved behandlingen av 1. tertialrapport, samtidig som det ble vedtatt et innsparingskrav på 2,3 mill. kr. Diverse tiltak som redusert beskjæring, kantslått og veimerking er igangsatt for å dekke dette. To forhold som kan få negativ betydning for års resultatet er overtakelse drift av trafikklys (tidligere utført og dekket av Statens vegvesen), og uavklart praksis for momskompensasjon ved utleie av kommunale idrettsbygg. Videre vil ileggelse av gebyr fra KOFA (se omtale nedenfor) gjøre budsjettsituasjonen vanskeligere. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) - gebyr KOFA har ilagt kommunen et straffegebyr på 0,9 mill. kr. Nemnda mener at Drammen kommune begikk feil ved tildeling av kontrakt i forbindelse med konkurranseutsetting av vinterdrift av kommunale veier for Konnerud bydel. Selv om det er elementer i KOFA s dom Drammen kommune ikke kan si seg enig i, hefter det etter kommuneadvokatens vurdering usikkerhet til en evt. prøving av dommen for tingretten. Rådmannen har derfor lagt til grunn at saken avsluttes nå. Tingrettsdom vedrørende anbudskonkurranse for veivedlikehold (Isahcsen-saken) Tingretten har dømt Drammen kommune til å betale erstatning til Isachsen Entreprenør A/S på ca. 5 mill. kr som følge av feil ved tildeling av kontrakt for vedlikehold av kommunale veier. Saken er anket til lagmannsretten, og rådmannen vil komme tilbake til saken så snart rettskaftig dom foreligger. Programområde 12 Grunnskole Økonomisk status og forslag Programområdet har pr. august et mindreforbruk på 3,4 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. De totale lønnsutgiftene sett i sammenheng med sykelønnsrefusjonene, viser positivt avvik. Oppholdsbetalingen for SFO pr. august er på 16,7 mill kr, en mindreinntekt på 0,5 mill i forhold til periodisert budsjett Dette er 0,4 mill kr lavere enn oppholdsbetalingen for samme periode i fjor. 15

17 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Antall barn som benytter SFO blir stadig færre (se tabell nedenfor), og det er flere årsaker til dette. Pr økte satsene med ca 16% basert på føringer i kommunerevisjonens rapport om at SFO kan drives etter selvkostprinsippet. I tillegg har to skoler privat idrettsfritidsordning der kapasiteten er utvidet. Fra august 2010 er det innført utvidet valgmulighet av plasskategorier, samt innføring av leksetid som gjør at elever trenger et mindre SFO - tilbud. Det er for tidlig å si noe om effektene av disse to tiltakene, både i omfang og økonomi, men flere skoler melder om at elever endrer plasskategorier. Utviklingen i antall SFO-plasser Utvikling Utvikling fra jan 2008 fra aug 2008 Jan 08 Juni 08 Aug 08 Jan 09 Juni 09 Aug 09 Jan 10 Juni 10 Aug 10 til jan 2009 til aug 2010 Antall barn i SFO Omregnet til hele plasser Hel plass (5 dager i uken) Ettermiddagsplass (60% plass) Formiddagsplass (40% plass) Pr august 2010 er det 1478 barn som benytter SFO (1133 hele plasser). På samme tid i fjor var det 1705 barn (1325 hele plasser), mens det pr. august 2008 var 1731 barn (1369 heleplasser). For perioden august 2008 til august 2010 tilsvarer dette en nedgang på 253 barn. Det er nedgang i hel plass, mens ettermiddags- og formiddagsplass øker i perioden 2008 til d.d. Det forventes at programområdet som helhet vil holde tildelt budsjettramme ved årets slutt. Programområde 13 Sosiale tjenester Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et mindreforbruk på 0,9 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Sosialhjelpsutgiftene ligger pr. august noe høyere enn for tilsvarende periode i I forhold til periodisert budsjett viser sosialhjelpsutgiftene pr. august et merforbruk på 1,0 mill. kr. I forhold til status pr. 1. tertial, som viste et merforbruk på 2,4 mill. kr, er dette en positiv utvikling. Rådmannen forutsatte da at NAV-Drammen prioriterer tett oppfølging av brukerne, og utnytter alle NAV s virkemidler, slik at budsjettrammen for økonomisk sosialhjelp overholdes. Pr. august har det vært en nedgang i antall klienter med sosialhjelp som viktigste inntektskilde fra 2009 (710) til 2010 (649). Totale sosialhjelpsutgifter for august måned er lavere i 2010 enn i Forutsatt at NAV Drammen klarer å opprettholde den positive utviklingen, forventes at sosialhjelpsutgiftene kommer ut i budsjettmessig balanse ved årets slutt. Det gjøres dessuten oppmerksom på at regnskap 2010 er belastet med utgifter i størrelse 0,4 mill. kr som skulle vært ført på 2009-regnskapet. Budsjettsituasjonen vurderes pr. utgangen av august å være under rimelig kontroll også for de øvrige virksomhetene Introduksjonssenteret og Senter for rusforebygging. På denne bakgrunn legger rådmannen til grunn at programområdet vil oppnå budsjettbalanse på årsbasis. 16

18 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Boligsosialt utviklingsprogram (BASIS) Arbeidet med boligsosialt utviklingsprogram igangsettes i oktober. Det vil ha både et kortsiktig og et langsiktig fokus. Første fase i arbeidet vil ha særskilt fokus på bolig til bostedsløse, utvikling av boligsosial handlingsplan og boligskole for aldersgruppen 17 til 25 år. Tilrettelegging for oppfølging i bolig vil være en sentral utfordring. Arbeidet prosjektorganiseres og utvikles i samarbeid med Husbanken og de syv andre kommunene som også er innvilget prosjektstøtte for utvikling av BASIS (Kristiansand, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Skien, Arendal og Porsgrunn). Prosjektet organiseres med intern prosjektleder, med bred deltakelse fra relevante kommunale virksomheter. Styringsgruppen vil bli ledet av helseog sosialdirektør og Husbanken vil være representert. Prosjektet har en forventet tidsramme på 4 ½ år, med avslutning ved utgangen av Husbanken har bevilget 0,75 mill i 2010 og det er forutsatt supplering med kommunale midler fra Primære målgrupper er bostedsløse med behov for kommunale bolig, personer som i dag disponerer kommunal bolig og ungdom som mangler støtteapparat og trenger botrening. Levekårsutvikling utarbeidelse av temaplan I forbindelse med rullering av Kommuneplanen i første halvår 2011 planlegges en temaplan om Levekår i Drammen. Planen vil bli laget som et vedlegg til Kommuneplanen. SSB utarbeidet frem til levekårsindeks for alle kommuner. Denne indeksen viste forverring av levekår i Drammen. Indeksen viste også at Drammen var blant de tre kommunene i ASSSnettverket med dårligst resultat. Levekårskomponenter er økonomi, boforhold, fritid, sosialt nettverk, helse, utdanning, sysselsetting og arbeidsforhold. Temaplanen vil inneholde en statusbeskrivelse av de ulike levekårskomponentene, den vil ha en analyse av utviklingen og forslå strategi og tiltak for bedre levekår i Drammen. Det planlegges tilrettelegging av en prosessuell utarbeidelse av planen med direkte medvirkning fra politikere i bystyrekomiteer, innbyggere og virksomheter i skriveprosessen. Prosjekt NY sjanse 24 + Prosjektet har innvandrerkvinner som er mottakere av sosialhjelp som målgruppe, og har vært i drift fra våren På grunn av at kommunen kun fikk innvilget 1.3 mill av omsøkte 3,5 mill i 2010 er prosjektet nedfaset i løpet av året. Siste prosjektmedarbeider sluttet 1. oktober og kvinnene som er igjen er tilbakeført til NAV. Senter for rusforebygging bortfall av statlige tilskudd til rusarbeid Senter for rusforebygging har siden år 1999 søkt om og fått innvilget øremerkede statlige midler til virksomhetens arbeid med rusavhengige. Omkring 20% av virksomhetens driftsbudsjett er finansiert av midlene. Følgende tidligere tilskuddsordninger erstattes av ordningen Tilskudd til kommunalt rusarbeid : LAR-arbeid i kommunene (LAR) Styrking av oppfølgingstjenester (STYRK) Lavterskel helsetiltak (LAV) Koordinerende tillitsperson (KTP) Ny innretting av tilskuddet i 2010 innebærer at formålet gradvis dreies fra forsøks- og metodeutvikling med statlig finansiering til oppbygging av kapasitet i kommunalt rusarbeid. 1 Etter 2008 har SSB ikke lenger produsert en samlet levekårsindeks, slik at vi må vurdere de ulike elementene som inngår i en levekårsvurdering hver for seg. 17

19 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 For 2010 og 2011 vil man klare å finansiere det samlede rustilbudet innenfor vedtatte rammer ved å omfordele midler mellom tiltak og effektivisere driften. Fra 2012 vil det imidlertid bli behov for økninger i de kommunale bevilgningene for å demme opp for bortfall av statlige prosjektmidler. Programområde 14 Vann og avløp Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et mindreforbruk på 0,2 mill kr i forhold til periodisert budsjett.det påregnes en inntektssvikt på ca. 0,7 mill kr i forhold til revidert årsbudsjett. Svikten gjelder i første rekke årsgebyrer fra abonnenter med vannmåler. På utgiftssiden er situasjonen anstrengt, blant annet som følge av kuldeperioden i vinter med ca halvparten av et normalårs vannlekkasjer i løpet av 2 måneder. Det er også en økning i kostnader til kjøp av vann fra Glitre, som settes i forbindelse med vannlekkasjer uten at det enkelt kan forklares med spesielle værforhold eller hendelser, da denne trenden har pågått hele det siste året. Inntil videre ser det ut til at utgiftsbudsjettet kan overholdes ved at enkelte drifts- og vedlikeholdsprosjekter utsettes og ved at ansettelser avventes. En utfordring innenfor vann og avløp er at de lange rentene holder seg oppsiktsvekkende lave. Kalkulasjonsrenten i selvkostberegningene baseres på 3 års statsobligasjoner. Renten på disse obligasjonene har falt med nesten 1%-poeng siden budsjettet ble utarbeidet i fjor høst. Med dagens rente ut året vil den 3-årige statsobligasjonsrenten bli ca. 2,5% for år Dette vil påvirke selvkostgrunnlaget, og bidrar isolert sett til at bruk av VA-fond kan bli så mye som 6-7 mill. kr lavere enn forutsatt. 18

20 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Drammen bykasse hovedoversikt pr. august

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 28.02.2011 Rådmannen i Drammen 5. april 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses budsjett for 2011 stiller store krav til virksomhetenes tilpasningsevne.

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31.07.2011 Rådmannen i Drammen 16. september 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av juli bekrefter i hovedsak det bildet som

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr

Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.05.2014 RÅDMANNEN 27. MAI 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport per

Drammen bykasse Økonomirapport per Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017

Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres utfordringer innenfor

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr

Innhold. Drammen bykasse - rapport pr Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.05.2016 Rådmannen i Drammen 15. juli 2016 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status per utgangen av mai d.å. Selv

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2017 2020 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer