2. tertialrapport 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. tertialrapport 2010"

Transkript

1 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010

2 Drammen kommune 2. tertialrapport TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport STRAMMERE STYRING GIR LAVERE PENGEBRUK HOVEDTREKK I RAPPORTEN... 5 Kapittel 2 Drifts- og investeringsbudsjettet REVIDERT DRIFTSBUDSJETT REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT EIERSTYRING I Kapittel 3 Omtale av andre forhold MILJØ OG KLIMA BÆREKRAFTIG UTVIKLING FJELL ORGANISASJONSUTVIKLING Vedlegg: 1. Tekniske budsjettjusteringer pr. 2. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport pr. 2. tertial Drammen Eiendom KF 2. tertialrapport Drammen Drift KF 2. tertialrapport Drammen Barnehager KF 2. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 2. tertialrapport Drammen Parkering KF 2. tertialrapport Drammensbadet KF 2. tertialrapport Brev av fra Drammen Kirkelige Fellesråd 10. Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS Solumstrand renseanlegg 1

3 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: Drammen kommune - 2. tertialrapport 2010 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2010 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2010 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å korrigere budsjettert pensjonspremie og premieavvik når endelige tall for årets reguleringskostnad foreligger. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2010 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. A til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2010 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. B til innstillingen. Osmund Kaldheim rådmann 2

4 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Vedlegg I til vedtaket, jfr. pkt. 2 Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett

5 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Vedlegg II til vedtaket, jfr. pkt. 3-4 A. Drammen bykasse revidert investeringsbudsjett 2010 Prog. Prosjekt Prosjektnavn Avløp og rensing (inkl. rehbailitering Solumstrand renseanlegg) Regnskap pr Budsjett 2010 pr Foreslåtte endringer Forslag Justert budsjett Bruk av eksterne lån SUM 0 Justert låneramme 2010 for Drammen bykasse B. Drammen Eiendom KF revidert investeringsbudsjett 2010 Forslag Regnskap Foreslåtte revidert Prog. Prosjekt Prosjektnavn pr. Budsjett 2010 endringer budsjett Galterud skole - ny gymsal (forsinket) Bruk av eksterne lån SUM 0 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2010:

6 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport Strammere styring gir lavere pengebruk Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2010 et betydelig tilpasningskrav på nesten 30 mill. kr for programområdene samlet. Rådmannen har etter behandlingen av 1. tertialrapport hatt sterkt fokus på virksomhetenes budsjettstyring, med sikte på at de justerte budsjettrammene skal overholdes. Regnskapstallene pr. august viser at virksomhetene er på rett vei, med et netto mindreforbruk på 6,1 mill. kr pr. utgangen av 2. tertial. Samtidig registreres at programområdene 01 Barnehager og 02 Oppvekst fortsatt sliter med merforbruk, til tross for rammestyrkinger ved behandlingen av 1. tertialrapport. Kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble nedjustert med nesten 10 mill. kr ved behandlingen av 1. tertialrapport. Senere økonomirapporteringer har imidlertid bidratt til en viss usikkerhet rundt de reviderte anslagene, da skatteinngangen både lokalt og nasjonalt så langt ligger betydelig lavere enn de justerte budsjettforutsetningene. Rådmannen har likevel valgt å opprettholde den reviderte årsprognosen fra 1. tertial, ut fra forventninger om høyere vekst mot slutten av året. Denne forutsetningen bekreftes også av regjeringen, som i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2011 oppjusterer det nasjonale skatteanslaget for 2010 med 650 mill. kr. Kommunens økonomiske situasjon pr. utgangen av august må fortsatt betegnes som svært stram, og gir ikke rom for noen større justeringer av årets budsjett. Rådmannen foreslår derfor ingen styrking av programområdenes rammer i denne omgang, og legger til grunn fortsatt stram styring med fokus på å utnytte ressursene på en mest mulig effektiv måte. Leserveiledning: Kapittel 1 gir en samlet framstilling av rådmannens forslag til 2. tertialrapport De foreslåtte endringer fremgår av tekst og tabeller. I kapittel 2 gis en nærmere omtale av programområdene og de sentrale budsjettforutsetningene samt kommunens eierstyring. Kapittel 3 omtaler utvalgte tema, som kommunens miljøsatsing og organisasjonsutvikling. 1.2 Hovedtrekk i rapporten Programområdenes driftsbudsjett Økonomien er stram, men vurderes å være under rimelig kontroll innenfor de fleste programområder. Det er imidlertid fortsatt økonomiske utfordringer innenfor programområdene 01 Barnehager og 02 Oppvekst, som begge synes å gå mot et merforbruk. De forventede merforbrukene må ses på bakgrunn av stor vekst i spesialpedagogiske tiltak i barnehagene og antall barn i tiltak innenfor barnevernet. Det registreres som positivt at tunge tjenesteområder som 09 Pleie og omsorg, 12 Grunnskole og 13 Sosiale tjenester styrer mot budsjettbalanse. 5

7 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Rådmannen foreslår ingen justeringer av programområdenes rammer i denne omgang. Det forusettes at virksomhetene fortsatt utviser streng budsjettdisiplin, og styrer mot de justerte rammene etter 1. tertialrapport. Arbeidet med boligsosialt utviklingsprogram igangsettes i oktober. Det vil ha både et kortsiktig og et langsiktig fokus. Første fase i arbeidet vil ha særskilt fokus på bolig til bostedsløse, utvikling av boligsosial handlingsplan og boligskole for aldersgruppen 17 til 25 år. I forbindelse med rullering av Kommuneplanen i første halvår 2011 planlegges en temaplan om Levekår i Drammen. Planen vil bli laget som et vedlegg til Kommuneplanen. Det planlegges tilrettelegging av en prosessuell utarbeidelse av planen med direkte medvirkning fra politikere i bystyrekomiteer, innbyggere og virksomheter i skriveprosessen. Kommunestreiken våren 2010 har gitt betydelige lønnsinnsparinger både i bykassens virksomheter og de kommunale foretakene, totalt 6,2 mill. kr. Samtidig er kommunen påført inntektstap på totalt 3,9 mill. kr, slik at netto besparelse er på 2,3 mill. kr. Rådmannen foreslår at denne besparelsen trekkes inn, og inngår i salderingen av 2. tertialrapport For programområdene innebærer dette en netto inndragning på 3,2 mill. kr fra driftsrammene. Det vises til nærmere spesifikasjoner i kapittel Sentrale poster i driftsbudsjettet Skatteutviklingen hittil i år ligger klart lavere enn budsjettforutsetningene både lokalt og nasjonalt. Basert på forventninger om betydelig høyere skattevekst mot slutten av året (bl.a. virkninger av ligning 2009), foreslår likevel regjeringen en oppjustering av det nasjonale skatteanslaget fra 6,4 til 7,0% vekst. Rådmannen velger å opprettholde vekstanslaget fra 1. tertialrapport på 8,0%, da dette allerede ligger ett prosentpoeng over den oppjusterte nasjonale skatteveksten. Det legges til grunn en økning i rammetilskuddet på 4,8 mill. kr. Økningen skjer gjennom gunstigere inntektsutjevning, som følge av oppjustert nasjonale skattevekst. Integreringstilskuddet ligger 3,6 mill. kr lavere enn periodisert budsjett pr. august i år. Bosettingstakten er ikke tilfredsstillende, og skaper usikkerhet rundt inntektene. Av forutsatt kvote på 100 flyktninger er 42 bosatt pr. 15. oktober i år. Høy anleggsaktivitet gir mer høyere momsrefusjonen enn forutsatt fra investeringsregnskapet. Årsprognosen foreslås derfor oppjustert med 2,0 mill. kr. Årets lønnsoppgjør har blitt noe dyrere enn forutsatt i budsjettet, og det er nødvendig å styrke den sentrale lønnsreserven med 4,0 mill. kr. Høyere pensjonskostnader (aktuarberegnet) enn forutsatt gir ca. 2 mill. kr i lavere premieavvik (mindreinntekt) i år. 6

8 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Investeringsbudsjettet Det er tidligere bevilget 165 mill. kr til rehabilitering av Solumstrand renseanlegg. Nytt kostnadsanslag er på 220 mill. kr, tilsvarende en merkostnad på 55 mill. kr. For å opprettholde framdriften i prosjektet foreslår rådmannen at årets bevilgning styrkes med 21 mill. kr, mens det legges opp til ytterligere styrking på 34 mill. kr i Årets styrking foreslås finansiert innenfor kommunens samlede låneramme, ved å låne midler fra forsinket prosjekt Galterud skole ny gymsal. Rådmannen har engasjert Buskerud Kommunerevisjon IKS til å foreta en uavhengig gjennomgang av prosjektet. Rapporten følger i sin helhet som vedlegg 10, og det vises til nærmere omtale i kapittel Fondsreserver Som følge av lavere renteutvikling enn forutsatt for 3-års statsobligasjoner blir kalkulasjonsrenten i selvkostberegningene for vann- og avløpsgebyrene ca. 1 prosentpoeng lavere enn budsjettert. Som følge av dette må budsjettert bruk av vannog avløpsfondene nedjusteres med 6,0 mill. kr. Som det fremgår av salderingsskissen nedenfor er de foreslåtte justeringer av bykassens driftsbudsjett saldert med redusert avsetning til disposisjonsfondet med 2,9 mill. kr. Korrigert for tilsagn om bruk av inntil 20 mill. kr til byjubileet i 2011, anslås disposisjonsfondet etter dette å være i underkant av 53 mill. kr ved utgangen av Eierstyring Flere av de kommunale foretakene har slitt med underskudd de seneste årene. Rådmannen har derfor engasjert Ernst & Young AS i Drammen til å foreta en statusanalyse av foretakenes økonomi, styringsinformasjon og forretningsmessige forhold. Ernst & Young konkluderer i sin rapport med at foretakene i hovedsak har god løpende kontroll og tett oppfølging av driften, og har ikke avdekket alvorlige feil og mangler. Drammen Drift KF har de seneste årene hatt en svært vanskelig økonomi, og status pr. august 2010 viser et underskudd på 3,8 mill. kr. Styrets peker på et stort omstillingsbehov, og anslår et underskudd på 8,1 mill. kr i For å bedre foretakets økonomi foreslår styret at foretaket for framtiden skal fokusere på tjenester innenfor vann- og avløpsområdet. Dette nødvendiggjør en nedbemanning, og pr. i dag er 14 ansatte definert som overtallige. Rådmannen legger opp til at disse tilbys annet arbeid i Drammen kommune. For å lette foretakets vanskelige økonomi i 2010 foreslår rådmannen dessuten følgende: o Det kompenseres for anslått netto inntektstap på 1,2 mill. kr som følge av kommunestreiken. 7

9 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 o Reguleringskostnader knyttet til foretakets pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte dekkes av bykassen, og gir foretaket en mindrebelastning på 1,7 mill. kr i år. Drammensbadet KF har slitt med regnskapsmessige underskudd både i 2008 og Besøksutviklingen i 2010 er svært positiv, og økonomien synes å være i bedring. Foretaket ble imidlertid hardt rammet av årets kommunestreik, og rådmannen foreslår at det kompenseres for beregnet netto inntektstap på kr Arbeidet med ny eierstrategi for Drammen Kjøkken KF gjennomføres i flere faser. I den første fasen gjøres en grundig gjennomgang av kommunens behov for mat- og storhusholdningsleveranser, og hvordan dette er dekket ved dagens ordning. Forslag til justert driftsbudsjett 2010 I tabellen nedenfor er de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett pr. 2. tertial 2010 spesifisert. Tabellen på neste side viser forslag til revidert driftsdriftsbudsjett etter behandlingen av 2. tertialrapport. Som det framgår av denne innebærer de foreslåtte justeringer en forbedring av bykassens netto driftsresultat med 3,1 mill. kr. Budsjettert netto driftsunderskudd i 2010 blir etter dette 24,2 mill. kr. Resultatforbedringen benyttes til å finansiere redusert netto fondsbruk med tilsvarende beløp. Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett pr. 2. tertial 2010 Mill. kroner Drift Merknader Økt utgift Red. utg Red. innt Økt inntekt P1-14 Prog.omr. Streiketrekk 3,207 Inndragning av netto innsapring prog.omr. Kommunestreiken (inkl. Drammen Barnehager KF og Drammensbadet KF) Se nærmere omtale i kap P15 Fellesutgifter Sentral lønnsreserve 4,000 Underdekning på lønnsreserven etter årets oppgjør Årets premieavvik 2,000 Oppdaterte anslag for premieavvik 2010 (DKP/KLP/SPK) P16 Sentrale innt. Rammetilskuddet 4,800 Justert inntekstutjevn. basert på nasjonal skattevekst 7,0% Momskomp. investeringer 2,000 Oppdatert anslag momskomp. investeringer P17 Overf. til/fra bedrifter Drammen Drift KF 1,200 Kompensasjon for netto inntektstap kommunestreiken Drammen Eiendom KF 0,270 Økt eieruttak - besparelse kommunestreiken P19 Årsoppgjørsdisp. Avsetning disp.fond 2,923 Redusert avsetning til disp.fond (fra 15,8 til 12,9 mill. kr) Bruk av VA-fond 6,000 Redusert bruk av VA-fond pga. lavere kalkulasjonsrente Sum endringer 13,200 13,200 Manglende finansiering 0,000 8

10 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett

11 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Kapittel 2 Drifts- og investeringsbudsjettet Revidert driftsbudsjett Programområdene - status og tiltak Hovedoversikten i vedlegg 1 viser status for programområdene 1-14 pr. utgangen av august d.å. For programområdene samlet viser regnskapsstatus et mindreforbruk på 6,1 mill. kr i fht. periodisert budsjett. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,5%. Det er foretatt en analyse av regnskapstallene for samtlige programområder pr. utgangen av august Nedenfor gis en kortfattet vurdering av den økonomiske situasjonen for de av programområdene hvor det enten foreligger større avvik, eller andre økonomiske forhold som krever omtale. Som det fremgår av i det etterfølgende synes programområdene 01 Barnehager og 02 Oppvekst å gå mot et merforbruk. I hovedoversikten på side 17 viser årsprognosen at programområdene samlet kan gå mot et merforbruk opp mot 6 mill. kr i Rådmannen forutsetter at programområdene gjennom stram økonomistyring i størst mulig grad søker å styre mot budsjettbalanse ved årets utgang, og foreslår ingen rammestyrkinger i tilknytning til 2. tertialrapport. Programområde 01 Barnehage Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et merforbruk på 1,4 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Budsjettsituasjonen vurderes fortsatt som vanskelig. Som varslet i 1. tertialrapport er det særlig forbruksveksten innenfor spesialpedagogiske tiltak som er bekymringsfull. Årsprognosen pr. august indikerer et merforbruk opp mot 5 mill. kr. I tillegg ble 2. termin skjønnstilskudd fra staten ca. 1 mill. kr lavere enn budsjettert. Barnehagenes rapportering pr. 20. september i år viser at aktivitetsveksten er lavere enn tidligere forutsatt. Dette vil føre til lavere skjønnstilskudd fra staten enn budsjettert for 3. termin d.å. På den annen side kan lavere aktivitetsvekst også resultere i lavere tilskudd både til private og kommunale barnehager. Nettovirkningen av disse endringene er foreløpig ikke avklart. En foreløpig vurdering av programområdet indikerer derfor et merforbruk i størrelse 6 8 mill. kr i år. Avvikling av Drammen Barnehager KF. Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2010 at Drammen Barnehager KF avvikles snarest, og senest innen 1. januar Barnehagedriften organiseres fra samme tidspunkt i basisorganisasjonen. Rådmannen har besluttet at overføringen til basisorganisasjonen skal skje med virkning fra 1. oktober Fra denne dato organiseres barnehagedriften i tre geografisk inndelte virksomheter Bragernes, Strømsø og Konnerud/Fjell. Dette innebærer at Drammen Barnehager KF formelt avvikles pr. 30. september d.å. Det vil bli utarbeidet sluttregnskap for foretaket pr. denne dato, med forutsatt styrebehandling før utgangen av

12 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Programområde 02 Oppvekst Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. utgangen av august et merforbruk på 3,5 mill i forhold til periodisert budsjett, til tross for at programområdet ble styrket med 6,5 mill. kr ved behandlingen av 1. tertialrapport. Senter for Oppvekst har hatt en kraftig vekst i antall barn i tiltak innen barnevern. Samlet er 141 flere barn i tiltak pr. utgangen av august d.å. sammenlignet med status ved årets begynnelse. Dette tilsvarer en vekst på hele 32%, og økningen er spesielt stor når det gjelder hjelpetiltak i hjemmet for personer under 18 år. Habilitering har stort press på tjenesten. Barneboligen har krevende brukere med ekstra behov for sommeravlastning, ekstraordinært omsorgsbehov og økt behov for medisinkompetanse, som delvis må løses ved innleie. I tillegg har mye sykdom blant barna i Bekkevollen krevd bemanning på dagtid. I løpet av 6 mnd var det hver eneste hverdag mellom 2 og 5 barn (2,9 barn i gjennomsnitt) hjemme på dagtid. Dette inngår ikke i vanlig turnus, og må dekkes av overtid/ekstrahjelp. PP-tjenesten har pr dato noe overforbruk på lønn, men forventes å balansere ved årsslutt. Tjenesten har stor pågang. Det arbeides med å overta PP-tjenesten fra Svelvik kommune. Kontinuerlig oppfølging søker å få virksomheten så nær budsjettbalanse som mulig, men man kan få et merforbruk i størrelsesorden 1,0-3,0 mill. kr. ved årets slutt. Programområde 04 Byutvikling Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et merforbruk på 0,1 mill kr i forhold til periodisert budsjett. Inntektskravet til byggesak ble i forbindelse med 1.tertial økt med 1,25 mill kr som følge av økte priser fra 1.juli samt nytt regulativ gjeldende fra 1.oktober. Dette forventes å gi økte inntekter i 2.halvår, og prognosen totalt for programområdet er balanse ved årets slutt. Byggesaksbehandlingen Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble det vedtatt å sende på høring et nytt gebyrregulativ for byggesaksbehandlingen. Regulativet ble som kjent vedtatt av bystyret og det trådte i kraft pr Nytt regulativ var en del av et program for heving av kvaliteten i byggesaksbehandlingen. Når det gjelder fremdrift for aktivitetene i programmet i 2010 er status slik: 11

13 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Status kvalitetsprogram byggesak (jfr omtale i 1. tertialrapport) Aktiviteter i 2010 Status pr Servicekurs for alle ansatte i regi Ble gjennomført i juni 2010 av Byen Vår Drammen 2. Kursing i ny plan- og Ble gjennomført internkurs i juni 2010 bygningslov byggesaksdelen for saksbehandlere Ble gjennomført kurs i regi av Fylkesmannen i august Nytt gebyrregulativ for byggesaker; justert timepris og tilpasset nytt lovverk gjeldende Ble iverksatt fom fra Nytt gebyrregulativ for byggesaker; omfattende revisjon, basert på fastpriser og for å sikre økt forutsigbarhet for brukere og selvkost-finansiering av byggesaker 5. Introduksjonskurs i byggesaker både for profesjonelle og privatpersoner; jfr nytt lovverk 6. Årlig byutviklingsforum med fokus på bykvalitet og prosjektrealisering; i år også som erfaringsarena mht ny plan- og bygningslov. Målgruppe: Profesjonelle, dvs tiltakshavere og ansvarlige søkere 7. Videreutvikling og konkretisering av visjon og mål for byggesakstjenester 8. Nytt styrings- og rapporteringsverktøy for byggesak. Nødvendig utviklingsoppgave dels som følge av nytt gebyrregulativ og dels som følge av ønske om å ha lettere tilgjengelig nøkkeldata for økonomistyring og rapportering til årsrapport, KOSTRA og ASSS-samarbeidet. Høring av nytt gebyrregulativ ble gjennomført i perioden ; kun KRD ga høringsuttalelse Nytt gebyrregulativ vedtatt av Bystyret Informasjonsmøte om nytt gebyrregulativ ble gjennomført Nytt gebyrregulativ kunngjort og iverksatt Kurs for profesjonelle og amatører vil bli gjennomført i uke 42: 4-timers kurs for profesjonelle og 2-timers kurs for private. Kursene vil bli kunngjort i DT og profesjonelle vil også motta særskilt invitasjon. Halvdagsseminar vil bli gjennomført i uke 46 eller 47. Program er under utarbeidelse. Invitasjoner vil bli sendt ut til lokale aktører i bransjen i uke 43 og kunngjort i DT ca en uke i forkant av arrangementet. Intern prosess gjennomføres i november og desember med sikte på sluttføring fram mot ny virksomhetsplan for 2011 Nytt faktureringsverktøy for saksbehandlere er under utarbeidelse og vil være operativt for byggesaker innkommet etter Styrings- og rapporteringsverktøy knyttet til dokumentasjon av selvkostregnskap og økonomistyring vurderes utviklet i egen regi; med sikte på ferdigstillelse medio desember Styrings- og rapporteringsverktøy knyttet til å få lettere tilgjengelig nøkkeldata for rapportering til årsrapport, KOSTRA og ASSS-samarbeidet vurderes utviklet med hjelp av ekstern bistand med ønske om ferdigstillelse Når det gjelder videre arbeid i 2011, vil dette ble nærmere omtalt i budsjett/økonomiplan. 12

14 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Programområdet 05 Helse Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et mindreforbruk på 0,9 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble programområdet pålagt et tilpasningskrav på 4,0 mill. kr, men ble samtidig tilbakeført 1,9 mill. kr av mindreforbruket i Gjennom fortsatt stram økonomistyring forventes at programområdet som minimum oppnår budsjettbalanse ved årets slutt. Programområde 06 Kultur Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. augus µt et merforbruk på 0,1 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Ved behandlingen av 1. tertialrapport vedtok bystyret å innføre søskenmoderasjon ved Kulturskolen fra 1. august d.å. Inntektstapet for 2010 ble foreløpig anslått til 0,1 mill. kr, som ble tilført programområdets ramme. Oppdaterte beregninger viser at inntektstapet blir ca. 0,1 mill. kr høyere enn tidligere forutsatt. Utover dette forventes programområdet å gå i balanse på årsbasis. Tilskudd til trossamfunn og samråd med Drammen Kirkelige Fellesråd Rådmannen arbeider med forslag til nytt forvaltningsregime for tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn. En grunnlagsrapport vil bli lagt fram for Komiteen for byutvikling og kultur i løpet av vinteren. Ved behandlingen av økonomiplan fattet bystyret følgende vedtak (pkt. 19): Fram mot 1. tertialrapport 2010 bes Komiteen for byutvikling og kultur, i samråd med Drammen Kirkelige Fellesråd, om å utrede mulighetene for å tilpasse nivået på overføringene til kirkeformål i forhold til medlemsutviklingen I 1. tertialrapport ble det signalisert at disse vurderingene skulle gjennomføres fram mot økonomiplan Drammen kirkelige fellesråd har i brev av 15. oktober d.å. (jfr. vedlegg 9) stilt kritiske spørsmål ved prosessen og forutsetningene for denne. På denne bakgrunn ser rådmannen behov for at prosessen sammen med fellesrådet trenger mer tid enn forutsatt. Programområde 07 Ledelse, organisering og styring (LOS) Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et mindreforbruk på 4,6 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Innenfor noen av programområdets ansvar vil det de fire siste månedene av året være økte utgifter knyttet til bl.a. nye lokaler og lønnsutgifter i forbindelse med kemnersamarbeidet og diverse konsulentoppdrag hos rådmannen. Dette bidrar til at mindreforbruket reduseres. Programområdet totalt sett har en årsprognose på 1,9 mill, kr i mindreforbruk. Dette relaterer seg til D-IKT, og hovedårsaken til besparelsen er at bemanningen i D-IKT ennå ikke er fullt ut styrket i samsvar med premissene for bemanningsvekst ved Røyken kommunes tiltredelse til samarbeidet. 13

15 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Programområde 09 Pleie og omsorg Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et mindreforbruk på 1,3 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Området ble netto styrket med 4,0 mill. kr ved behandlingen av 1. tertialrapport, men innebygd i denne styrkingen ligger et tilpasningskrav på 8,0 mill. kr. Utover høsten vil det arbeides aktivt med oppfølgingspunkter og realistiske tiltak i virksomhetene, som må settes i verk for å nå de tilpassede budsjettrammene ved årets slutt. Rådmannen tar også sikte på å dekke mest mulig av fjorårets merforbruk på 7,7 mill. kr, som ble trukket i programområdets budsjettramme i 1. tertialrapport. Budsjettsituasjonen vurderes så langt som positiv, og rådmannen legger til grunn at programområdet styrer mot tilnærmet budsjettbalanse ved årets utgang. Filten - personalbase Det er i forbindelse med Filten oppgradert mer hensiktsmessige og funksjonelle lokaler til personalet i basen til hjemmetjenesten. Lokalene rommer også økningen i personalgruppen som følge av flyttingen av beboere fra Tordenskioldgt. med bemanning. De økte leiekostnadene på 0,1 mill. kr er det tatt høyde for i budsjettet for inneværende år. ACT-team Arbeidet med innføring av ACT-team er forsinket p.g.a. manglende statlig legeårsverk. Drammen kommune har vært i kontakt med Helsedirektoratet og har tro på at prosjektet realiseres i 2011, og kommer tilbake til prosjektet i økonomiplanarbeidet for Tiltaket er avhengig av finansiering der flere parter er involvert, bl.a. Lier kommune, Vestre Viken, og Drammen kommune. Det er Vestre Viken som er hovedansvarlig for tiltaket, og arbeidet må finansieres med midler fra alle bidragsyterne i ulik grad. Samhandlingsreformen status og framdrift Samhandlingsreformen, rett behandling på rett sted til rett tid, St. meld. Nr. 47 ( ), ble lagt frem 19. juni 2009 og ble vedtatt i stortinget 27. april Retningene i St.meld. 47. står fast strategisk retningsreform som helse- og omsorgsministeren uttrykker det. Det er bred politisk enighet i Stortinget om situasjonsbeskrivelsen og overordnede mål for Samhandlingsreformen, men det er uenighet om bruken av virkemidler. Det er enighet om at det må satses mer på forebygging, og den største veksten skal skje i kommunehelsetjenesten. Det skal skje en overføring og styrking av oppgaver til Kommunehelsetjenestene, med en oppbygging av kompetanse i kommunene. Veksten i kommunale oppgaver skal fullfinansieres, og kommunene skal ha betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter. Det vil bli trinnvis oppbygging, med oppstart Det er varslet endringer i kommunehelseloven, men disse er foreløpig ikke sendt på høring. Det er bevilget 73 mill til samhandlingsprosjekter over hele landet. Vårt prosjekt; Samhandlingsreformen Drammensregionen 2012, (8 kommuner, HiBu samt Sykehuset i Buskerud), har fått innvilget kr ,- av denne potten.( samt innvilget fra fylkesmannen ). Vi følger den oppsatte fremdriftsplan og er i gang med dette hovedprosjektet. 14

16 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Programområde 10 Politisk styring Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. april et mindreforbruk på 0,1 mill kr i forhold til periodisert budsjett. Det er fortsatt et tilpasningsbehov i størrelsesorden 0,35 mill kr. Som påpekt i 1. tertialrapport har programområdet et tilpasningsbehov på ca 0,5 mill kr. På inntektssiden kommer det en ubudsjettert inntekt på ca 0,15 mill kr for salg av datautstyr fra forrige høsts stortingsvalg. Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et merforbruk på 0,4 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Budsjettet ble styrket med 6,9 mill. kr ved behandlingen av 1. tertialrapport, samtidig som det ble vedtatt et innsparingskrav på 2,3 mill. kr. Diverse tiltak som redusert beskjæring, kantslått og veimerking er igangsatt for å dekke dette. To forhold som kan få negativ betydning for års resultatet er overtakelse drift av trafikklys (tidligere utført og dekket av Statens vegvesen), og uavklart praksis for momskompensasjon ved utleie av kommunale idrettsbygg. Videre vil ileggelse av gebyr fra KOFA (se omtale nedenfor) gjøre budsjettsituasjonen vanskeligere. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) - gebyr KOFA har ilagt kommunen et straffegebyr på 0,9 mill. kr. Nemnda mener at Drammen kommune begikk feil ved tildeling av kontrakt i forbindelse med konkurranseutsetting av vinterdrift av kommunale veier for Konnerud bydel. Selv om det er elementer i KOFA s dom Drammen kommune ikke kan si seg enig i, hefter det etter kommuneadvokatens vurdering usikkerhet til en evt. prøving av dommen for tingretten. Rådmannen har derfor lagt til grunn at saken avsluttes nå. Tingrettsdom vedrørende anbudskonkurranse for veivedlikehold (Isahcsen-saken) Tingretten har dømt Drammen kommune til å betale erstatning til Isachsen Entreprenør A/S på ca. 5 mill. kr som følge av feil ved tildeling av kontrakt for vedlikehold av kommunale veier. Saken er anket til lagmannsretten, og rådmannen vil komme tilbake til saken så snart rettskaftig dom foreligger. Programområde 12 Grunnskole Økonomisk status og forslag Programområdet har pr. august et mindreforbruk på 3,4 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. De totale lønnsutgiftene sett i sammenheng med sykelønnsrefusjonene, viser positivt avvik. Oppholdsbetalingen for SFO pr. august er på 16,7 mill kr, en mindreinntekt på 0,5 mill i forhold til periodisert budsjett Dette er 0,4 mill kr lavere enn oppholdsbetalingen for samme periode i fjor. 15

17 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 Antall barn som benytter SFO blir stadig færre (se tabell nedenfor), og det er flere årsaker til dette. Pr økte satsene med ca 16% basert på føringer i kommunerevisjonens rapport om at SFO kan drives etter selvkostprinsippet. I tillegg har to skoler privat idrettsfritidsordning der kapasiteten er utvidet. Fra august 2010 er det innført utvidet valgmulighet av plasskategorier, samt innføring av leksetid som gjør at elever trenger et mindre SFO - tilbud. Det er for tidlig å si noe om effektene av disse to tiltakene, både i omfang og økonomi, men flere skoler melder om at elever endrer plasskategorier. Utviklingen i antall SFO-plasser Utvikling Utvikling fra jan 2008 fra aug 2008 Jan 08 Juni 08 Aug 08 Jan 09 Juni 09 Aug 09 Jan 10 Juni 10 Aug 10 til jan 2009 til aug 2010 Antall barn i SFO Omregnet til hele plasser Hel plass (5 dager i uken) Ettermiddagsplass (60% plass) Formiddagsplass (40% plass) Pr august 2010 er det 1478 barn som benytter SFO (1133 hele plasser). På samme tid i fjor var det 1705 barn (1325 hele plasser), mens det pr. august 2008 var 1731 barn (1369 heleplasser). For perioden august 2008 til august 2010 tilsvarer dette en nedgang på 253 barn. Det er nedgang i hel plass, mens ettermiddags- og formiddagsplass øker i perioden 2008 til d.d. Det forventes at programområdet som helhet vil holde tildelt budsjettramme ved årets slutt. Programområde 13 Sosiale tjenester Økonomisk status og forslag Programområdet viser pr. august et mindreforbruk på 0,9 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Sosialhjelpsutgiftene ligger pr. august noe høyere enn for tilsvarende periode i I forhold til periodisert budsjett viser sosialhjelpsutgiftene pr. august et merforbruk på 1,0 mill. kr. I forhold til status pr. 1. tertial, som viste et merforbruk på 2,4 mill. kr, er dette en positiv utvikling. Rådmannen forutsatte da at NAV-Drammen prioriterer tett oppfølging av brukerne, og utnytter alle NAV s virkemidler, slik at budsjettrammen for økonomisk sosialhjelp overholdes. Pr. august har det vært en nedgang i antall klienter med sosialhjelp som viktigste inntektskilde fra 2009 (710) til 2010 (649). Totale sosialhjelpsutgifter for august måned er lavere i 2010 enn i Forutsatt at NAV Drammen klarer å opprettholde den positive utviklingen, forventes at sosialhjelpsutgiftene kommer ut i budsjettmessig balanse ved årets slutt. Det gjøres dessuten oppmerksom på at regnskap 2010 er belastet med utgifter i størrelse 0,4 mill. kr som skulle vært ført på 2009-regnskapet. Budsjettsituasjonen vurderes pr. utgangen av august å være under rimelig kontroll også for de øvrige virksomhetene Introduksjonssenteret og Senter for rusforebygging. På denne bakgrunn legger rådmannen til grunn at programområdet vil oppnå budsjettbalanse på årsbasis. 16

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer