assisterende revisjonssjef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "assisterende revisjonssjef"

Transkript

1

2

3 Spilrebanken Hedmilrk er en fylkes~pjreb.lnk med ilvde}mgskontorer og fihakrt' 18,w fylkets komrm.mer. 5pareb:wken har en fonaltmngskaplral pj 7.8 milltarder kroner. Banken 11M 535.1n5illte Til var interne revisjonsavdeling i Hamar soker vi assisterende revisjonssjef RevlSJonsordnlngen, Sp,~rt:banken Hedmark er basert pa valgt ChIem revisor 0g en Intern r(.'vi~jonsavdehng som er underlagt aclm dlr,og styret Ekstcrn revisor er Andersens RevlSJonsbyra AlS Bankens Interne revlsjon har til oppgave a: ~ medwke til a utvikle gode og kostnadseffektive kontrollog styringssystemer - bldra til a forebygge og redusere tap -- overvake bankens interne kontroll ~ gjennomfore revl'sjon,w bankens arsoppgjor ~ venflsere okonomisk mformasjon Den Interne revlsjon har et na:rt samarbeid med ekstern revisor og kontrollkomlteen SUllingen onskes fortnnnsvis bcsatt med en statsautonsert revisor. Sokere med hoyere okonomlsk utdannelsc og praksis fra bank eller annen flnanslnstltusjon kan ogsa komme I betraktnlng. lonn elter avtale, fn pensjonsordnlng og gruppellvsfors!knng. N<ermere opplysninger om stillingen kan gis av revisjonssjef Kine Haugan, tlf Soknad sendes Sparebanken Hedmark, personalkontoret, postboks 203, 2301 Hamar, Innen _ Sparebanken _81H11E[)MAIR~ bankrevisoren 1

4 Den andre delen av samlingen var et styrem te der lokalavdelingene og redakt r av Bankrevisoren deltok. viktig var dette m tet for hovedstyret som er inne i en framtidsdiskusjon om en organisasjonsendreing i NBRF. En endring som tar sike pa en sterkere sammenknytning av var totale organisasjon, med tanke pa og komme "ruermere" alle yare medlemmer uten for mye byrekrati. For at NBRF snarset skal komme i gang med dette er en PR- og utdanningskomite nedsatt. Denne er sammensatt av bade hovedstyre og lokalavdelingene. Vi har som mal at denne komi teen skal ~re pa luften tidlig i det nye aret. S~rdeles Para11elt med dette gar fag1ig utvalg inn i deta~jene med neste ars landskonferanse som f r nevnt gar pa Rica Hell Hotell pa V~rnes. Denne konferansen er nreremer presentert inne i bladet. En ting kan man si med en gang, dette blir en ny og spennende konferanse som skal ~re matnyttig for alle av oss. Dette var noen f roppgj rstanker, jeg vi1 benytte anledningen til a nske alle en god ju1 og et godt nytt ar. Z!t:Lit!:,) ER Off BARE DU SOM LESER BANKREVISOREN? Hvorfor ikke la den sirkulere til andre i banken? 2 bankrevisoren

5 hmhold i dette nummer Presidenten bar ordet Kredittilsynets rundskriv Verdsettelse av utlan Redakt ren har ordet Visitt i de dype skoger opplegg for revisjon av utekontorene i Den norske Bank Tanker og inntrykk fra dagskonferansen i Oslo Kost-/nytteanalyser av EDB-prosjekter Bankrevisorens Temahefte 1990 Landskonferansen 1991 Nytt fra 0stlandsavdelingen 2. olnslagsside side 4 side 5 side 18 side 19 side 23 side 31 side 33 side 44 side 45 side 46 Inntrykk fra dagskonferansen i NyU fra IIA Bergen side 48 side 51 Nytt fra S rlandet Rye medlemmer InnmeldingsblaDkett til N.B.R.F. Revisor definisjon Hytteturen side 55 side 56 side 57 side 58 side 59 bankrevisoren 3

6 ~ KREDITIILSYNET RUNDSKRIV Tl!syncl for kredntinstitusjoner forslkringssc]skaper og vcrdipapirhandel m.v. NR. 70/90 Forr.bank: 22 Fin: 9 Liv: 9 :ika<le~ L,jn: november 1990 Til: Forretningsbanker, Finansieringsforetak, Forsikringsselskaper, Lane- og garantiformidlere FINANSINSTITUSJONSLOVEN 2-2 OG REGLENE EIERBEGRENSNINGS Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstltusjoner 2-2 og 2-3 trer i kraft I den forbindelse 0nsker Kredittilsynet a kartlegge og kontrollere aksjonoersltuasjonen i foretak som reguleres av den nevnte bestemmelsen. Kredittilsynet vil be om a fa tilsendt en oversikt over foretakets aksjonierer. Listen skal inneholde en oversikt over samtlige aksjonoerer sam pro med en eierandel pa 5 % eller mer. Antall aksjer og % av aksjekapital oppgis. Likt med enkeltaksjonrerer oppgis eiergrupper sam skal konsolideres etter lovens 2-6. Dersom ingen aksjonrerer eller gruppe av aksjon~rer overstiger denne grensen pa 5 %, bes foretaket allikevel returnere skjemaet med paskrift am dette. Skjemaet besvares bare av aksjeselskaper. Oppgave sendes pa skjema inntatt pa baksiden av dette rundskriv. skjemaet er ferdig addressert for vinduskonvolutt, og skal sendes Kredittilsynet innen 15. januar Bankinspeksjonens Rundskriv nr. 8/1976 som palegger forretningsbanker a sende inn oppgave over utenlandske aksjonrerer samt aksjonrerer sam er aksjeselskaper settes ut av kraft. Sp0rsmal kan rettes til inspekt0r Ole-J0rgen Karlsen. U cj»,j V{)enevl Etter fullmakt Erik Lind Iversen Jl!?L~~~ 4 bankrevisoren

7 Verdsettelse av utlan -Ian med avtau rentefritak ved Kari Fallmyr sto(((a og Wik INNHOLD: 1. Innledning 2. Vurderingsregler ifolge lovlforskrifter 3. Aktuelle vurderingsalternativ 4. Sanunenhengen mel10m vurderingsalternativene - praktiske eksempler 5. Avslutning bankrevisoren 5

8 /. INNLEDNING Bankene levda inntil begynnelsen av 1980-arene et naksa problemfritt liv. Kredittvolumet o~ del vis renten val' regu1ert, og norsk n~ringsliv hadde i lange perioder v~rt i kontinuer1ig medvind. Etter hvert som kredittmarkedet ble liberalisert, steg utlanene, og konkurransen i kredittmarkedet ble i lopet av noen fa ar helt endret. Bankene patak seg etter hvert mer risikofylte engasjementer for a opprettholde markedsandeler og lonnsomhet. Dette har igjen fort til at bankene i de senere arene har mdttet UUe store tap pa sine utlan. Kredittilsynet har tatt konsek',rensen av denne situasjon og utarbeidet forskj_-ifter for vurdel-ing av misligiloldte engasjement. Disse forskrifter vil ogsll V<Ere retningsgivende for vurde1'ing av tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement. Da forskriften er knyttet til misligholdssituasjonen, er en rekke problemstillinger i fol-bindelse med tapsvurdering ikke be1'ort. Dette gjelde>r blant annet \7ul-derillgskriterier for l.!ln IH'or det e1' avtalt rentefritak for en ko1'tere el1er lengre periode. Slike avtaler vil forekolmne i sto1'1'e eller mil/dre omfang i de fleste banker. Furderingsp1'insippene for slike engasjement synes a v~re uensa..x.-tede, og bfn- derfor vies bredere oppme.x.-ksomhet. Jeg vil i det folgende se narmere pa aktuelle problemstillinger knyttet til dette. 2. VURDERINGSREGLER I F0LGE LOV/FORSKRIF'l'ER Regnskapsreglene for forretningsbanke.x.- er regulert i aksjeloven, mens tilsvarende regler for sparebanker er regulert i spa1'ebankloven. I de nevnte 10\'er er vurderings1'eglene for fordringe1' ikke pal-a11el1e, og hal' sa1edes fa.tt forskje11ig utfol-ming_ Dessuten hal' sparebank10ven ikke etablert noe skille mellom omlopsmid1er og anleggsmid1er, nar det gjeider vurderingen av fordr inger. Sparebanklovens vurderil1gs1'egel for fordringer; 31, 2. 1edd, 1yder siik: "Fordringer for ovrig!tid ikke oppfo.x.-es med mer enn det belop som anses oppnllelig." 6 bankrevisoren

9 Grensedragningen mellom omlgpsmidlor og anloggsmidlor or imidlertid nodvendig for vurderingen av hvilke ovrige regler for god regnskapsskikk som kan anvendes nar det gjelder vurdering av fordringer. Dessuten er denne sondringen nodvendig for a kunne anvende en pal.-allel] vurderingsregel for utlan i forretningsbank. Ved avgjarelsen av hvilken vurderingsnorm som er aktuell, ma det legges en fortolkning til grunn som baseres pa god regnskapsskikk. I henhold til GRSU nr. 3 skal varekretslopet danne basis for klassifiseringen. Utbetaling av lan og innhetalinger gjennom avdrag er en del av bankens ordin~re dl:iftssyklus. Utlan i bank ma pj dette gl-unnlag defineres som et omlopsmiddel. Aksjelovens 11-9 flax folgende vurderingsregel for omlopsmidler: "Omlopsmidler ma ikke oppfores hoyere enn den virkelige verdi og ikke 110yere enn anskaffelseskostnadene." For A kunne avgjore om denne formulering har noen parallellitet i forhold til sparebanklovens 31/ 2. ledd/ er" det vurder"illgsnormene "virkelig verdi" og "oppnaelig verdi" som ma klargjores ncermer-e. Aksjelot'ens 11-9/ 2. ledd, llar folgende definisjon av begrepet virkelig verdi: "Som den virkelige verdi av omlopsmidler skal allses salgsverdi etter fradrag for salgskostnadene dersom ikke eiendel ens art eller andre forhold tilsier at det i samsvar med god regnskapsskikk fastsettes en annen verd~." Bestemmelsen i sparebankloven innebierer at usikre fordringer ikke ma vur"deres hayere enn det banken antas a ville fa dekket. Forovrig er begrepet "oppnaelig verdi" ikke definert i loven. Selv am det spraklig sett er forskjell mellom begr-epene "oppnaelig verdi" og "virkelig verdi" / ma det kunne utledes at begrepene har samme innhold ved vurdering av fordringer, da det apenbart er belloy for ensartede vurderingsprinsipper i sparebank og forretningsbank. bankrevisoren 7

10 Arsoppgjorsforskriftene for forretningsbanker og for sparehanker har be'stemmelser som er para11e11e med henholdsvis aksjeloven og sparebankloven p~ dette punkt. I ~rsoppgj0rsforskriftene fastslas innledningsvis at regnskapet skal settes opp etter god regnskapsskikk. Det er i denne 02-- bindelse interessant ii. se narmere pil. NSRFs anbefaling til god regnskapsskikk for vurdering og presentasjon av kortsiktige fordringer. Anbefa1ingen har folgende uttalelse om begrepet virkelig verdi: "Teoretisk er virkelig verdi av en fordring de fremtidige innbetalinger knyttet til 1ik naverdien av fordringen. I praksis vil det imidlertid ikke v<are aktuelt a diskontere fordringen siden naverdien som of test vii Viere identisk med fordringens pa1ydende verdi." Denne anbefalingen til god regnskapsskikk knytter seg til kortsiktige fordringer. Den formulering som anbefalingen har fatt niir det gjelder sp0rsm.11:1 om eventuell diskontering av fol-dl..-inger l ma ses pa bakgrunn av at anbefalingen nettopp er knyttet til ordringer av kortsiktlg karakter. I sllke situasjoner vil njiverdien sam of test va-re identisk med fordringens palydende. Bankens utlan har pa bakgrunn av en likviditetsbetraktning langsiktig karakter l noe sam aktualiserer behovet for diskontering av fordringene. Jeg vil derfor i det folgende se na-rmere pj! praktiske vurderingsalternativ og gi en beskrivejse av hva vurderingsaltel-nativene innebarer. 3. AKTUELLE VURDERINGSALTERNATIV I et historisk kost regnskap skal omlopsmidler vurderes til anskaffelseskost. Etter forsiktighetsprinsippet skal disse vurderes til virkelig verdi dersom denne verdi er lavere enn anskaffelseskost; laveste verdis prlnsipp. Dette kommer til uttrykk bade i sparebankloven ledd, og aksjeloven ledd l som angir en nedskrivningsplikt til henholdsvis oppnaellg verdi og virkelig verdi 1 og vi1 saledes inneb<ere laveste verdis prinsipp. De aktuelle vurderingsalternativ er felgende: fordringens palydende verdi 8 bankrevisoren

11 fordringens oppnaelige verdi (SparebanklovenJ/virkelige verdi (Regnskapsloven) herunder markedsverdi (regnskapsteori) og takstverdi av sikkerheter (Kredittilsynets forskrifter) utgiftsforing av konstatert tap Fordringens palydende verdi er en eksakt verdiangivelse og vii saledes ikke medfare vurderingsproblemer. De avrige aiternativ som er nevnt ovenfor, vii imidlertid matte baseres pa en vurdering. Jeg vii derfor se narmere pa hvordan disse vurderingsal ternati v anvendes i praksis. Fordringens markedsverdi Narkedsverdiprinsippet bygger pa en vurdel-ing av hva fordringen vii yare vel-d ved et eventuelt salg. Narkedsverdien al- en fordring sam eksempelvis el- knyttet til en obligasjon, er avhengig dv foigellde faktorer: risiko for tap avt<11 t iorrentning og markedsrente innlosningstidspunkt Jeg vii illustrere markedsverdivurderingen i en situasjon ilt-or det ikke foreligger tapsrisiko. Dette innebarer at markedsverdien bestenunes av avtalt forrentning, markedsrente og innlosningstidspunkt. Dette er et aktuel t vurderingsprinsipp for sertifikater og omsetningsgjeldsbrev. Eksempel: Omsetningsgjeldsbrev Palydende 4 mill. kr. Nominell rente 9 % p.a. Narkedsl-ente 11 % p.a. Lopetid 1 ar. Rente forfaller ved innlosningstidspunkt. De fremtidige innbetalinger kan beregnes slik: Rente kr ,- Hovedstol ,- Totalt kr , Naverdien av de fremtidige innbetalinger utgjor da kr ,- (Neddiskonteringsfaktor 11 % p.a.) bankrevisoren 9

12 I tiiknytning til denne naverdibetraktningen vii det ViEre interessant a se pa hvordan renteelementet er oppbygd. nominelle l.-ente bestar av to hovedelement, realrente og inflasjonsrente. I tillegg blir renten belastet en risikopremie til dekning av fordringens kredittrisiko. Den InfIasjonskomponenten er egentlig et avdrag, fordi dette elementet bare representerer en oppskrivning av lanet med inflasjonsraten. En fordring palydende 4 mill. kroner med inflasjonsrate 4 % p.a. vii gi en oppregulering pa kr x 4 % = kr ,- pro ar. Et Ian pa kr ,- ett ar etter laneopptaket er altsa like mye verd som kr ,- pa lanetidspunktet. I v,h-t eksempe1 kan vi beregne den faktiske realrente slik: Narkedsrente 11 % p.a. - Inflasjonsrate 4 % p.a. Realrente 7 % p.a. Omsetningsgje1dsbrevet vil gi et bidrag til dekning av realrenten pa 5 % p.a. (Nominell rente 9 % -;. inflasjonsrate 4 %). Hayeste ti11atte verdiansettelse for vart omsetningsgjeldsbrev vii utgjore kr ,-, som vii tilsvare virkelig verdi e11er omsetningsverdi. Dersom vi har tilsvarende tallrelasjoller for et Ianeengasjement, kan det neppe viere forsvarlig a unnlate nedskrivning med den begl.-unnelse at hovedstolen er god. Det vii oppsta et rentetap frem til det tidspunkt hovedstolen innfris eller sikkerhetene realiseres. Dette relltetapet vii redusere verdien av lallet. Det er i en slik situasjon noksa betenkelig ikke a bokfore rentetapet. Dette aktualiseres ytterligere nar fordringen i tillegg har en kr-edittrisiko. Takstverdi av sikkerljeter Ifolge Kredittilsynets forskrifter skal verdi en av et misligiloidt engasjement vurderes hensett til eventuelle sikkerheter enten etter realisasjonstakst eller takst sam "going consern". 10 bankrevisoren Det er imidlertid belloy for en na:rmere

13 klargjoring av sammenhengen mellom takstverdi og virkelig verdi. Virkelig verdi er som tidligere nevnt, salgsverdien etter fradrag for salgskostnader. Det har v~rt uenighet om hvilket tidspunkt salgsverdien skal knyttes til, balansedagen eller fl-amtidig salgstidspunkt. Norsk RegnskapsStiftelse er av den oppfatning at vurderingen ma ta utgangspunkt i framtidig salgstidspunkt under forutsetning av fortsatt drift. I tillegg til klargjoring av begrepet salgsverdi er det ogsa behov for nzrmere utdyping av hva salgskostnader omfatter. I vurderingsnormen for varelager er salgskostnader definert som salgs- og administrasjonskostnader samt lagringskostnader og renter frem til forventet salgstidspunkt. Det er grunn til.:'i merke seg at renteelementet skal hensyntas_ Ved verdsettelsen av sikkel.-hetene til takstverdi benyttes normalt antatt salgsverdi uten at salgskostnader fratrekkes. Rentel- frem til fol"\rentet salgstidspunkt hensyntas heller ikke. God regnskapsskikk stiller krav om at renter frem til fol"\rentet salgstidspunkt fratrekkes beholdningsverdien ved vurderingen av ukurante yarer. Det er del-for et sporsma1 am tapsutsatte ut1an er overvurdert nar tak5tverdien 1egge5 til grunn, da kostlladene ved fremtidig fundingrente ikke hensyntas. Dette forholdet vii jeg ga na?nnere inn pa undelavsnittet "utgi ftsforing av konstatert tap". I en situasjon hvor en debito1.- er ytet rentef1.-itak pa grunn av manglende betjeningsevne, vii det knytte seg stor usikkerhet til pantets verdi. Det ma derfor utvises stor forsiktighet ved vurderingen. Nar man baserer seg pa verdien ved salg av pantesikkerhetelle pa et fremtidig salgstidspunkt, ma det stilles strellge krav til dokumentasjoll av delllle verdien, 11vi5 nevnte verdi overstiger den salgspris man vii oppna i dagens ma1.-ked. De1.-som det er ytet rentefritak over en periode pa f. eks. 2-3 ar, inneb&rer dette at avkastningsverdien av virksomheten forst forventes a stige langt inn i fremtiden. Ell verdistigning sam forventes pa dette tidspunkt, er sa usikker at bankene ikke ber hensynta dette i sine sikkerhetsanslag. Nar et engasjement er ytet rentefritak, ma det bankrevisoren 11

14 vurderes om verdien av sikkerhetene ber settes til salgsverdi pa balansedagen i stedet for salgsverdi pa et fremtidig saigstidspunkt, da avkastningsverdien av virksomheten i og med innvilgelse av rentefrihet er forutsatt a v~re lavere pa balansedagen, enn f.eks. 2-3 ar frem i tid. Utgiftsforinq av konstatert tap I en situasjon hvor det er avtalt rentefritak over en peri ode pa f.eks. 3 ar, er det allerede konstatert et fremtidig rente tap for banken. Problemstillingen er da: skal tapet periodiseres over rentefritaksperioden eller skal tapet tas nar det er konstatert? Etter god regnskapsskikk skal et tap tas allerede pa det tidspunkt det er konstatert. Dersom dette prinsipp anvendes, skal tapet bokfores det aret det inngas avtale om rentefritak. La oss illustrere dette ved et eksempel: Fordring palydende kr , Nominell rente 12 % p. a. Rentefritak 3 ar Fundingrente 9 % p.a. Dersom rentetapet ikke bokfores, vii banken fll en kostnad lwyttet til fundingrenten pa kr ,- pr ar i 3 ar, til sammen kr ,-. I rentefritaksperioden blir rente- Jnarginen redusert med dette belop. Dette inneb~rer at tapet ikke tas pa det tidspunkt det er konstatert, men det bllr periodisert over rentefritaksperioden. Det kan neppe v~re i samsvar med god regnskapssklkk a unnlate kostnadsforing av fundingl-enten, som vii Vii2re bankens direkte kostnad knyttet til engasjementet. Ved bokforing av rentetapet knyttet til fundingrenten kan folgende bokforingsrutine anvendes: Resultateffekt lir 1: Beregnet tap pa utlan kr ,. Under forutsetning av at det ikke oppstar ytterligere problemel- med engasjementet i rentefritaksperioden, kan 1/3 av det avsatte rentetap inntektsfores ved utgangen av ar 1 med kr : 3 = kr ,- 12 bankrevisoren

15 Resultateffekt ar 1: Rentemarqin kr 0, Dette fremkommer slik: 1/3 av tapsavsetningen inntektstores Bankens kostnad (tundingrente) Resultatettekt p~ rentemargin kr , kr , kr 0,- Tilsvarende rutine kan anvendes tor ar 2 og ar 3. Det kan tilfoyes at tilbakefering av tapsavsetning med 1/3 ikke skal boktores sam renteinntekt, men sam reduksjon av tidligere foretatt tapsavsetning. Regnskapet vii her etter min oppfatning gi korrekt tapsl-apportering, idet tapet blir bokfort pa det tidspunkt det er konstatert og ikke fordelt over rentefritaksperioden. 4. SAMMENHENGEN NELLOf.f VURDERINGSALTERNATIVENE PRAKTISKE EKSEMPLER Foranstaende droftelse angir 4 vurderingsalternativ: Palydende verdi Fordringens markedsverdi Takstverdi av sikkel-heter Utgiftsforing av konstatert tap For a illustrere sammenhengen melloin disse alterllativ kan vi se pa 3 talleksemplel- med ulike verdiel.-. All.e tall i mill.. kroner I II III PJUydende verdi 2,0 2,0 1,5 Naverdi 1,5 1,8 1,4 Sikkerhetens verdi 1,0 1,9 2,0 Fundingrellte (9 % p.a.) 0,18 0,18 0,135 Ad I I en slik situasjon hvor sikkerhetsvurderingen viser at naverdien gir en hoyere verdi enn verdi en pa sikkerhetene, tilsier torsiktighetsprinsippet VUl-deres til sikkerhetens verdi. at engasjementet skal Nar sikkerlletens verdi legges til grunn, inneb.:erer dette en tapsforing pa kr ,- (2,0 ~ 1,0). Dersom fundingbankrevisoren 13

16 renten i rentefritaksperioden tapsferes pa det tidspunkt avtale om rentefritak inngas, vii tapsforingen i tillegg utgjore kr ,-. Det er imidlertid ikke krav am at dette elementet skal hensyntas etter gjeldende forskrifter. Fordringen vii etter dagens regler bli vurdert til kr ,-. Ad II I denne situdsjon overstiger sikkerhetens verdi naverdien av fordringen. Dette kan vcere en aktuell situasjon nar det foreligger sikkerheter utenfor noeringen sam f. eks. kausjoner, garantier fra annen bank etc. eller kundens totalengasjement dekkes av flere bankerlkredittinstitusjoner. Hvis dette er situasjonen, kan det forsvares a vurdere fordringen til sikkerhetens verdi. I andre tilfeller hvor det kun er bedriftens egne aktiva sam er stillet sam sikkerhet for engasjementet, knytter det seq star usikkerhet til verdianslagene pa bedriftens eiendeler. Det kan da voere grunn til a reise sporsmal om verdianslagene er realistiske, dersom situasjonen er som beskrevet i alternativ II. Desto lengre perioden for rentefritak er, desto storre usikkerhet er det med hensyn til naverdien av engasjementet. En lang peri ode med rentefritak f.eks. mer enn 112 ar, indikerer star usikkerhet med hensyn til sikkerhetens avkastningsverdi. En rentefritaksperiode pa inntil 112 ar indikerer at det er tro pa at virksomheten vii gi avkastning som ken gi grunnlag for a betjene engasjementet innen rimelig tid, men risikoen for tap er ofte star. Avtalen om rentefritak innebcerer at det er konstatert et rentetap sam bor tas umiddelbart, noe som vii gi en tapsforing pa kr / -. Verdsetteise av fordringen til naverdi vii inneboere en tapsforing pa kr ,- (kr kr ). Naverdien er basert pa en neddiskontering av fordringen til markedsrente, sam er hoyere enn fundingrenten. Derav falger 14 bankrevisoren

17 at n~verdien normalt ligger lavere enn fordringens palydende fratrukket fundingrente. Forsiktighetsprinsippet tilsier at den laveste verdi legges til grunn. I praksis vi] sikkerhetens verdi legges til grunn sam vurderingsnorm; tapsf0ringen blir da kr ,-. Ad III Dette kan sam nevnt under pkt. II v~re en aktue11 situasjon dersom banken har sikkerhet i Leks. en kausjonserklan-ing. Sikkerhetens verdi overstiger bade naverdi og palydende verdi. De samme betraktninger som er nevnt under punkt II, vii her v~re aktuelle. Da sikkerhetens verdi overstiger palydende, er det ikke kredittrisiko knyttet til dette engasjementet. Etter de opplysninger som fol-eligger r vii banken kunne fa dekning for hovedstol kl , -. I og med at banken har ytet et rentefritt lan, vi] banken i fremtiden fa en rentekostnad knyttet til funding sam i dette eksemplet er forutsatt a utgjore kr ,- pro ar. Pa det tidspunkt avtale am rentefritak inngas r er det klart at denne fundingkostnad vi] belaste rentemarginen og kan antakelig betraktes sam et konstatert tap som i henhold til forsiktighetsprinsippet skal bokfores umiddelbart. Dette innebarer at fundingrenten tapsfores med kr , -. Etter gjeldende praksis og regelverk vii en utianssituasjon som dette eksemplet bygger pal' ikke resultere i tapsavsetning. 5. AVSLUTNING De regnskapsmessige losninger som er illustrert ved praktiske eksempler oven for,. representerer et bl-udd pa de regnskapsprinsipper sam hittil er praktisert og som er nedfelt Kredittilsynets forskrift for vurdering av misligholdte engasjement. Etter gjeldende god regnskapsskikk vii det kun bli foretatt tapsforing i de tilfeller sikkerhetens verdi ligger lavere enn fordringens palydende. Dette vil gjelde bade for misligholdte og tapsutsatte, men ikke misligholdte engasjement. bankrevisoren 15

18 Nar andre eiende1sposter, som f.eks. 1ettomsette1ige verdipapirer og vare1ager, vurderes til det 1aveste av kostpris og virke1ig verdi, er det min oppfatning at ogsa vurderingsprinsippet for ut1an ber gjennomgas n~rmere. Slik forskriften er formu1ert, kan ut1an vurderes til en heyere verdi enn virkelig verdi. For a oppna enhet1ige vurderingsprinsipper for a11e om1opsmidler, ber fundingrentebetraktninger vurderes ved verdsette1se av ut1an. Dette inneb~rer i det minste at fundingrenten for 1an med avta1t rentefritak kostnadsfores for he1e fritaksperioden p<3. det tidspunkt avta1en inngas. Dernest ber det vurderes om antatt tap pa fremtidig fundingrente ogsa ber kostnadsferes pa ovrige tapsutsatte engasjement nar fordringen verdsettes til takstverdi. Dette vi1 i sa fall inneb~re en naverdivurdering av utlansmassen. 16 bankrevisoren

19 Sitter du ved dataskjerm? Da b0r du pr0ve SCREENGUAR Den komplette dataskjermbeskyttelsen. Reduserer bade det elektrostatiske 09 de sakalte (VLF) langfrekvente vekselfelter. Testet ved SSI, Statens Stralskydd Institutt i Stockholm, med bra resultat. Passer til aile skjermer, fra den <dille» til den store Cad-skjermen. Forbedrer skjermens kontraster. Enkel og montere. Fullstendig monteringsanvisning medhllger. Ring vllorj/renoe ytterligere informasjon. aller bestill over: Tlf. 02/38 lli 19 - Fax. 02/ eller pro bravo r- -PROTECTION A.S Rosenlundgt Oslo 4. BESTllLlNGSKUPONG Pris pro stk. kr 690, ekskl. m.v.a. + fraktomkostninger. Navn/firmanavn: Adresse: Postnr./sted: Antall stk.:... Tlf.: s, Ign. bankrevisoren 17

20 REDAKT0REN HAR ORDEr Det er mad en viss vernod man rna konstatere at nak at Ar nermer seg slutten. Det hie kanskje ikke slik du hadde ventet deg? Det ble det i aile fall ikke for bankvesenet Optimistiske utsagn om at na var tapene bokf rt og lysere tider la foran ass ble krydret mad varyre aksjekj p og mer og mindre overraskende fusjoner. Endelig skulle vi lykkes igjen Det gjorde vi ogsa: Vi tok feil, nak en gang Etter hvert som sevja sluttet A stige i bjerkestammene, sluttet ogsa pengene A renne inn i slunkne bankkasser. Tvert i mot Det har hlitt stadig Varra etter hvert som sammeren og h;sten har gatt. I det siste har det vmrt sa ille at det burde ha vmrt innf rt 18 - Ars aldersgrense for iesning av Dagens Nmringsliv. Akk ja, sann A klage er na en gang menneskets vis. Desto hyggeligere er det A kunne presentere nok et nummer av tidsskriftet uten dommedagsoverskrifter, men med en god del leseverdig innhold. Vi i redaksjonen h~per at det vil falle i smak Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet Manusfrist for nummer 1/91 er satt til Da bar vi plass for ditt innlegg ogsa PA vegne av redaksjonen 9nskes aile lesera og skribenter en riktig god jul og et godt nytt Ar Hed vennlig hilsen njo,.lt. tc'".:y':' ~CU~ 18 bankrevi!.oren

21 Visitt i de dype skoger Inntrykk fra Bolkesj0konferansen 7990 I forrige nummer av Bankrevisoren hadde vi en forhandsomtale av revisorkonferansen til Sparebankenes Sikringsfonds Revisjonskantor. Bankrevisorens utsendte var sa heldig A v~re eneste representant fra pressen som var til stede. Vi kan derfor. mad enerett for Norge, fortelle leserne hva som her fant sted. Og det var ikke lite! I trad med Revisjonskontorets mangearige tradisjoner var konferansen lagt til naturskj nne omgivelser i beh rig avstand fra hovedstaden. Det rna dog bemerkes at det ikke var noe landsens skolestue vi korn til. Bolkesj~ Hotell blir stadig st9rre og mer gedigent, og kan tilby sine gjester f,rsteklasses service pa aile omrader. I de dype skoger: Bolkesj~ Hotell bankrevisoren 19

22 Konferansens tema var " God bankskikk - god revisjonsskikk i kredittprosessen. Det faglige ble ivaretatt av revisjonsselskapet Coopers & Lybrand. Herfra stilte herrene Einar Vestby og Bernt R. Petersen sam ansvarlige ledera og koordinatorer. Til a foredra hadde man, naturlig nok, knyttet til seg personer ira eget firma. Dessuten var advokat Knut Ro oppe pa podiet, og det samme var revisjonssjef Franz Bohne i Fokus Bank. Jeg vii ikke fremheve noen spesielt, men det b r bemerkes at dette er mennesker som vet hva de snakker om, bade teoretisk og praktisk. Det siste kan enkelte ganger v~re et savn i konferansesammenbeng. Slik var det ikke her Vi haper for;vrig A kunne offentliggj;re deler av fagstoffet i form av artikler forfattet av foredragsholderne. Det vii vi komme tilbake til. Vi kan for vrig bemerke at i likhet med Bisperadet har de fagansvarlige ikke klart a finne kvalifiserte kvinnelige foredragsholdere. Vi antar det vii endre seg over tid Et knippe foredragsholdere. Fra venstre: Einar Vestby, Geir rnge Lunde, Gunnar Krosby, Knut Ro og Kjell Melhus. 20 bankrevisoren

23 Sikringsfondet bar mange tradisjoner A ivareta i forbindelse med sine kurs. En av dem er det kulturelle innslaget. Her har man hatt litt av hvert opp gjennom arene. Etter som vi befant oss i Telemark fylke ville vel de fleste ha trodd at megastjernen sputnik var et selvf lgelig valg. Det var han ikke. Vi hle i stedet underholdt av en gruppe folkedansere fra Kongsberg. Heldigvis! Siste kurskveld hadde man lagt opp til festmiddag. ogsa det i trad med de beste tradisjoner. Her var flott oppdekning og mat og drikke av de ypperste merker. Under middagen holdt Reidar Hermansen pa vegne av de tilstedev~rende tale og tok farvel med revisjonssjef Per Christian Roseth i Sparebanken Nordland. Han har gatt over i pensjonistenes rekker etter mange ar i bankrevisjon pa et pa flere mater v~rhardt sted i Norge. Roseth vil bli husket, ikke minst for sine mange finskevitser. Roseth levde bankrevisoren 21

24 da cgsa opp til sitt rykte og sej:verto en rykende fersk hi storie fra Pekka og Toivonens strabasi se liv. Innholdet var dog av en slik karakter at den ikke kan gjengis pa trykk Revisjonskontorets direkt~r bernerket at de ulike foreninger i bransjen benytter slike anledninger til A dele ut artikkelpriser. I mangel av en slik pris har man i stedet valgt A innstifte en Sirkul~repris. Den gar til det sirkul~re sam i l pet av Aret i s~rlig grad har utmerket seg ved sitt uklare innhold Konkurransen er Apen for aile slags institusjoner, sa sam datasentraler. Kredittilsynet, Skattedirektoratet osv. Sam suveren dommer og enejury redegjorde Leiv Schvingel for hvem sam var nominert, ga smakebiter av innholdet og tildelte under star applaus den f rste sirkulereprisen til Kredittilsynet! Vi vii avrunde pa revisormaner og konkludere med at Arets konferanse f~yer seg pent inn i rekken av vellykkede konferanser arrangert av Sparebankenes Sikringsfonds Revisjonskontor. Vi trenger disse konferansene, bade for det faglige og det sosiale. Det siste er viktigere enn noen sinne, med de foreliggende krav til kostnadsreduksjoner og effektive arbeidsrutiner. Vi haper derfor a kunne m tes igjen neste Ar i elgjakta! 22 bjnkrevisoren ~.J~'0 r= ~=-v

25 Opplegg for revisjon av utekontorene i den norske bank ved Harald Bergh Den Norske Bank A/S 1. INNLEDNING Som de fieste vet, fusjonerte Bergen Bank og Den norske creditbank den 17. april i ar. Dette medforte en rekke forandringer i jobbtilv~relsen for mange i den nye banken, selvf01gelig ogsa for begge internrevisjonsavdelingene. Problemer oppstod som matte 105e5, men ogsa muligheter til a forme sin fremtidige arbeidsplass dukket opp. Nar det gjelder problemer og hva man her vrere opprnerksom pa i fusjonsprosessen vii jeg henvise til kollega Liv Todnems meget bra artikkel i forrige nummer av Bankrevisoren. bankrevisoren 23

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i Foreningen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797 Verdibanken ASA 2014 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt per 31.03.2014 viser et overskudd på TNOK 3.339, mot et underskudd på TNOK 598 for tilsvarende periode i fjor. Dette innebærer en resultatforbedring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2009. Styremøte 25. mars 2010

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2009. Styremøte 25. mars 2010 Helse Førde HF Styremøte 25. mars 2010 Ernst & Young AS Thormøhlens gate 53 D P.O. Box 6163 Postterminalen NO-5892 Bergen Tel: +47 55 21 30 00 Fax: +47 55 21 30 01 www.ey.no Bergen, 17. mars 2010 Til styre

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 [nsnrcilsmp 2014 Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 2014 3 tr4 635 316 891 @6 2013 3 065

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Utlån 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 (TNOK) 1.308.515 1.279.568 1.244.910 1.192.319 1.135.274

Utlån 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 (TNOK) 1.308.515 1.279.568 1.244.910 1.192.319 1.135.274 Verdibanken ASA 3. kvartal 2014 1 3. kvartal 2014 I 3. kvartal har det skjedd store endringer i bankens eiersammensetning der flere av bankens tidligere største aksjonærer har solgt sine eierposter, samtidig

Detaljer

Noter til regnskapet for første kvartal 2008

Noter til regnskapet for første kvartal 2008 Note 1 Generell informasjon SpareBank 1 Boligkreditt AS implementerte IFRS per 1. januar 2007. Dato for åpningsbalansen etter IFRS var 1. januar 2006 og det er således utarbeidet sammenlignbare tall etter

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Organisasjonsnummer 993 962 724 STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN. Årsregnskap 2012

Organisasjonsnummer 993 962 724 STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN. Årsregnskap 2012 Organisasjonsnummer 993 962 724 STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2012 2011 Finansielle inntekter og kostnader: Gaver/donasjoner 2 113 410 500 87 802 500 Renteinntekter

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,29 % 658 25 mill. Ansvarlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Delårsrapport 2012. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Delårsrapport 2012. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Delårsrapport 2012 Finaref AS Org.nr: 964 433 798 FINAREF AS RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN 30.jun.12 31.mar.12 30.jun.11 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Delårsrapport. 30 juni 2013. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Delårsrapport. 30 juni 2013. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Delårsrapport 30 juni 2013 Finaref AS Org.nr: 964 433 798 FINAREF AS RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN 30.jun.13 31.mar.13 30.jun.12 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner

Detaljer