EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet"

Transkript

1 EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapet Formannskapssalen Tidspunkt: 12: BEFARING I ORIENTERINGER kl 1:15 Avreise fra rådhuset. Søknad orp konsesjon til erverv av Iandbrukseiendom gnr./bnr. kl 1:3 Sak 14/7 og 35 27/11 Jan Oddvar Friestad og Aud MarieFuglestad. Kl. 1 1 : Sak Søknad om fradeling av en parsell med påstående bolighus med 2 leiligheter 28/1 1 Borghild Sæstad. Kl. 1 1 :3 Orientering om kirkelig fellesråd v/kirkevergen Id 12: Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/- 15 min, hver vei. Saksliste Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 24/1 i Oppnevning av overformyndere. Avgjøres av utvalget: 25/i i Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte /1 i Detaljbudsjett sentraladministrasjonen 27/1 i Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom - gnr./bnr. 14/7 og 35 - Jan Oddvar Friestad og Aud Marie Fuglestad 28/1 i Søknad om fradeling av en parsell med påstående bolighus med 2 leiligheter - gnr. 9 bnr. 1 - Borghild Sæstad 29/1 i Søknad om varig fritak fra driveplikt - gnr. 17 bnr. 5 og 14 - Aidreas Haaland 3/1 1 Referatsaker til formannskapets møte /1 1 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte Egersund, 8. mars november 211. Terje Jørgensen jr. Ordfører Leif E Broch Sekretariatsleder Side i av2

2 Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland tlf I eller til kommunens sentralbord Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: - (Ingen) Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider no/rolitisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. Side 2 av2 2

3 Eigersund Dato: Arkiv: :FA-X47 Arkivsaksnr.: 7/3962 Journalpostløpenr.: 11/71 36 kommune Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-oost: Saksframlegg politisk sak Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Leif E. Broch Sekretariatsleder leif.brocheiaersund.kommune.no Sca&-t Saksnu mmer Utvalglkomite Møtedato Formannskapet Oppnevning av overformyndere. Sammendrag: Oppnevning av overformynderiet består som utgangspunkt av to overformyndere. Disse velges, en hvert annet år, av kommunen for fire år regnet fra 1. januar etter valget, jf. vergemålslovens 2. På grunn av svikt hos saksbehandler har det ikke blitt foretatt oppnevning for denne perioden og dette gjøres nå ut denne periode for å komme i rute. Saksgang: Formannskapet innstiller til kommunestyret. Det foreslås å gjøre vedtaket etter kl. 13 da kommunestyret ellers ikke vil kunne behandle saken før i sitt møte 9. mai 211. Rådmannens forslag til vedtak : 1. Det stadfestes at funksjonstiden for forretningsførende og kontrollerende overformynder, med tilhørende vararepresentanter, har vært forlenget pga manglende nyvalg. 2. Som forrettningsførende overformynder frem til og med velges: 3. Som kontrollerende overformynder frem til og med velges: 4. Som 1. varamedlem til overformynderiet frem til og med velges: 5. Som 2. varamedlem til overformynderiet frem til og med velges: 6. Vedtaket gjøres etter kommunelovens 13. Eventuell tidligere politisk behandling: Vedtak i k-sak 19/5 - Nytt valgoppgjør og ulike suppleringsvalg til styrer og utvalg 24 27, punkt 4: Som forretningsførende overformynder for perioden velges: Axel Seglem (. Vedtak i K-sak 132/4 - Nytt valgoppgjør for kommunestyre Suppi. valg til overformynderiet, levekårsutvalg, formannskap og barnas rep i pl.saker Valg av kontrollerende overformynder/varamedlemmer til overformynderiet:

4 1. Som kontrollerende overformynder i perioden frem til velges: Turid Rasten (H) 2. Som 1. varamedlem til overformynderiet velges: Tom østebrød (AP) 3. Som 2. varamedlem til overformynderiet velges: Bodil Opsanger Seglem (SP) Andre opplysninger I fakta i saken: Fra skriv fra justis- og politidepartementet av kompetanse - organiseringen i kommunen: Overformynderienes oppgaver og Reglene om-organiseringen av overformynderiet finnes i hovedsak i.vergemålsloven kapittel 3. Hvis ikke annet er angitt, er henvisningene nedenfor til vergemålsloven. Det følger av 19 at det skal være ett overformynderi i hver kommune. [dagens situasjon kan det flere steder være hensiktsmessig med interkommunalt overformynderisamarbeid. Et slikt samarbeid har vært prøvd ut flere steder med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning. Justisdepartementet har inntrykk av at erfaringene er positive. Etter endringene i lov om k mrrun&r og fylkeskommuner (kommuneloven) som gjelder fra 1. januar 27, står kommunene fritt til å inngå denne typen vertskommunesamarbeid. Overformynderiet består som utgangspunkt av to overformyndere. Disse velges, en hvert annet år, av kommunen for fire år regnet fra 1. januar etter valget, jf. 2. Bestemmelsen gir ikke hjemmel for å oppnevne bare en overformynder. Kommunen skal i tillegg oppnevne varamenn som skal tre inn når de valgte medlemmer er inhabile eller har forfall. Av 21 første ledd fremgår at det som overformyndere eller varamenn bare kan velges personer som er vederheftige og duelige. I tillegg må de være valgbare ved kommunale valg og ha fylt 3 år. Med duelige menes at de har de egenskaper som er nødvendige for en forsvarlig utførelse av de plikter loven pålegger dem. Bortsett fra de faste formenn, se nedenfor, kreves ingen formell utdannelse. Det vil være en fordel om overformynderne har gode samarbeidsegenskaper, god kjennskap til regnskapsførsel og gode evner til empati. Vedkommende bør også ha engasjement for de vergemålsloven tar sikte på å hjelpe og evne til å forholde seg til lover og regler. Kommunen bør ikke velge overformyndere som ofte vil komme i situasjoner hvor det er forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Vi bemerker at overformyndernes oppgaver ikke dreier seg om partipolitikk. Med vederheftig menes solventlbetalingsdyktig. Valgbar ved kommunale valg er enhver som har rett til å stemme ved valget i vedkommende kommune og som ikke er utelukket eller fritatt, se valgloven 1. mars 1985 nr. 3 3 og 12 flg. For øvrig oppstilles ingen formelle krav. Fylkesmenn, skifteforvaltere, revisorer for overformynderiregnskaper og lønte tjenestemenn ved overformynderiet kan ikke velges som overformyndere eller varamenn, se 21 annet ledd. Den som har fylt 6 år eller som pga. sykdom eller svakhet ikke uten store vansker kan fortsette som overformynder, kan nekte å ta imot gjenvalg, se 21 tredje ledd. Kommunen velger en av overformynderne som forretningsførende, se

5 Ny vergemålsiov (fra pressemelding, Nr.: Justis- og politidepartementet) Stortinget har vedtatt en ny vergemålslov 11. mars 21. Etter den nye loven skal ansvaret for vergemål overføres fra kommunene til fylkesmennene og fylkesmennene skal bli lokal vergemålsmyndighet. Det skal også opprettes en sentral vergemålsmyndighet. Regjeringen har startet et prosjekt som skal starte arbeidet med å forberede den omorganiseringen som er nødvendig for at den nye loven skal kunne trå i kraft. Formålet med slik omorganisering er å sikre god kompetanse og god rettssikkerhet for de vergetrengende over hele landet. Arbeidet som påbegynnes i 211 vil blant annet være å lage planer for kompetansebygging og overføring av oppgaver i samarbeid med fylkesmennene. Videre vil prosjektet utrede IKT behov, lage kravspesifikasjon for offentlig innkjøp av datautstyr og hensiktsmessig saksbehandlingssystem. Bevilgningen er tenkt å dekke utgiftene til prosjektet, herunder lønn til de ansatte i prosjektet og kjøp av nødvendig konsulentbistand. Saksbehandlers vurderinger: Det er selvsagt beklagelig at denne saken ikke har blitt fulgt opp på tross av flere purringer, ansvaret for dette ligger utelukkende hos meg som saksbehandler. Slikt skal selvsagt ikke forekomme. Rent formelt er dette ikke noe problem da kommunelovens 17 nr. 4 angir: For nemnder som ikke blir valgt i det konstituerende møtet, forlenges de sittende medlemmers funksjonstid inntil nyvalg foretas. Det foreslås å stadfeste oppnevningene som har fungert til nå, og det blir ikke foreslått noen kandidater iom at dette dreier seg om politiske oppnevninger. Tradisjonelt gjøres det avtaler omoppnevninger de politiske partiene imellom og det er dermed alltid en politiker som formelt foreslå kandidatene. Overformynderiet har vanlig to overformyndere. De velges, en hvert annet år, av kommunen for fire år regnet fra I januar året efter valget. Første gang velges to; den ene skal efter loddtrekning fratre efter to års tjeneste. Hvertannet år velges for de følgende to år to varamenn til å gjøre tjeneste når nogen av de valgte medlemmer er ugild eller har forfall. Ordenen mellem varamennene bestemmes ved valget. Dette innebærer at funksjonstiden for forretningsførende overformynder skal gå til og med og for kontrollerende overformynderfrem til og med Dermed vil kommunen være i rute med oppnevningene og det foretas nye oppnevninger i forbindelse med oppnevning av nye utvalg og nemnder etter kommunestyrevalget nå i år. Den vedtatte lovendringen vil kunne få konsekvenser for oppnevningen og eventuelle nyoppnevninger. Dette vil bli fremmet i egen sak når konsekvensene blir avklart overfor kommunene. 3

6 Det foreslås å gjøre vedtaket etter kl. 13 da kommunestyret ellers ikke vil kunne behandle saken før i sitt møte 9. mai 211. Universell utforming: Ikke aktuelt. økonomiske konsekvenser: Ingen. Àlternative løsninger: Dokumenter - vedlagt saken: I Dok.nr I Tittel på vedlegg 1369 Overformynderienes oppgaver og kompetanse - organiseringen i kommunen Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Nr Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel Det kgl. justis- og Overformynderienes oppgaver og kompetanse - politidepartement organiseringen i kommunen 2 I Det kgl. justis- og Revisjon av hjelpevergeregnskaper - kopi av brev til Norges kommunerevisorforbunds politidepartement revisjonskomite 3 I Fylkesmannen Rogaland Varsel om tilsyn med Egersund overformynderi 4 I Fylkesmannen i Tilsynsrapport etter tilsyn med Eigersund Rogaland Overformynderi I Eigersund Svar på tilsynsrapport - Eigersund Overformynderi Overformynderi 6 I Fylkesmannen Rogaland Ang. tilsyn ved Eigersund overformynderi Parter i saken: Axel Seglem Berggaten EGERSUND : Bodil Oppsanger Seglemsvn Egersund Seglem Tom østebrød Ytstebrødveien EGERSUND Turid Rasten Gåsungev EGERSUND 4 6

7 -fl DET KONGELIGE JUSTIS. OG POLITIDEPARTEMENT Likelydende brev til Alle kommuner v/ administrasjonen Alle konmiuner v/overformynderiet Foreningen for Faste Fornienn v/øystein Z. Einarsen Nettverk for overfonnynderiene vi Hildur Strønihaug Alle fylkesmenn ERSUND KOMMUNE /y_ M59J1 I 2C? Ad Organiseringen av overformvnderiet Reglene om organiseringen av overformynderiet finnes i hovedsak i vergemålsioven kapittel 3. Hvis ikke annet er angitt, er henvisningene nedenfor til vergemålsioven. Det følger av 19 at det skal være ett overfonnynderi i hver kommune. I dagens situasjon kan det flere steder være hensiktsmessig med interkommunalt overfortnynderisamarbeid. Et slikt samarbeid har vært prøvd ut flere steder med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning. Justisdepartementet har inntrykk av at erfaringene er positive. Etter endringene i lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) som gjelder fra 1. januar 27, står kommunene fritt til å inngå denne typen vertskoinmunesamarbeid. Deres ref. Vår rot Dato OVERFORMYNDERIENES OPPGAVER OG KOMPETANSE - ORGANISERINGEN I KOMMUNEN Justisdepartementet har i forkant av tidligere valg sendt ut informasjon til kommunene og overformynderiene om hva som er overfonnynderienes oppgaver og kompetanse etter vergemålsioven. I tillegg har vi også sagt noe om overfonnynderiets organisering i kommunen og litt om kommunenes budsjett- og erstatningsansvar. Hensikten har vært å informere kommunen om hva vervet som overformynder faktisk innebærer samt å opplyse fremtidige overformynderc om de rettigheter og plikter de vil ha etter loven. På denne måten har departementet ønsket å bidra til at de overformynderne som faktisk blir valgt er best mulig forberedt på og skikket for vervet. Vi synes det er hensiktsmessig å sende ut tilsvarende informasjon også i forbindelse med årets valg. Vi viser også til veilederen, rundskriv G-351B som har tittelen Vil du velges til overformynder? Veilederen er sendt til alle kommuner tidligere, men kan også finnes på nettadressen brosivrer/26/nvhandbok-for-overformvnderiene/rundskriv-on publikasjoner.html?id=45835&enslanauane=no Nedenfor følger en redegjørelse med fokus på overformynderienes oppgaver og kompetanse etter reglene i lov om vergemål for umyndige (vergemålsloven). I tillegg er kommunenes budsjett- og erstatningsansvar behandlet i egne punkter. Overformynderiet består som utgangspunkt av to overformvndere. Disse velges, en hvert annet år, av kommunen for fire år regnet fra 1. januar etter valget, jf. 2. Bestemmelsen gir ikke hjemmel for å oppnevne bare én overformynder. Kommunen skal i tillegg oppnevne varamenn som skal tre inn når de valgte medlemmer er inhabile eller har forfall. Av 21 første ledd fremgår at det som overformyndere eller varamenn bare kan velges personer som er vederheftige og duelige. I tillegg må de være valgbare ved kommunale valg og ha fylt 3 år. Med dueliue menes at de har de egenskaper som er nødvendige for en forsvarlig utførelse av de plikter loven pålegger dem. Bortsett fra de faste formenn, se nedenfor, kreves ingen formell utdannelse. Det vil være en fordel om overfoznnynderne har gode samarbeidsegenskaper, god ljennskap til regnskapsfarsel og gode evner til empati. Vedkommende bør også ha engasjement for de vergemålsloven tar sikte på å hjelpe og evne til å forholde seg til lover og regler. Kommunen bør ikke velge overformyndere som ofte vil komme i situasjoner hvor det erforbold som kan være egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Vi bemerker at overformyndernes oppgaver ikke dreier seg om partipolitikk. Med vederheftig menes solvent/betalingsdyktig. Vab2bar ved kommunale valg er enhver som har rett til å stemme ved valget i vedkommende kommune og som ikke er utelukket eller fritatt, se valgioven 1. mars 1985 nr. 3 3 og 12 fig. For øvrig oppstilles ingen formelle krav. F4kesmenn, skifteforvaltere, revisorer for overforzuynderiregnskaper og lønte tjenestemenn ved overformynderiet kan ikke velges som overformyndere eller varamenn, se 21 annet ledd. Den som har fylt 6 år eller som pga. sykdom eller svakhet ikke uten store vansker kan fortsette som overformynder, kan nekte å ta imot gjnvaig, se 21 tredje ledd. Nytt valg av overformyndere holdes blant annet når en overformynder dør, flytter fra kommt 1nen eller når vedkommende ikke lenger fyller vilkårene til valgbarhet. Dette fremgår. av 22. Postsdresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Stvflavdelingen Saksbelandler Peatboks 85 Dep Akeregt Telefoks Snta MoSs-Olsen OOGOOslo Orgnr: Side 2

8 Kommunen velger en av overformynderne som forretnmaraferende, se 24. I en del større kommuner har overformynderiet en fast lønnet formann i tillegg til de to valgte overformynderne. Det er fylkesmannen som etter søknad fra kommunestyret beslutter om overformynderiet skal ha fast formann, se 28 første ledd. En fast formann skal ha de samme egenskapene som dommere, jf. 28 annet ledd, jf. domstolsloven 53 og 54. Vedkommende ansettes av kommunen og får dekket sin lønn og de øvrige utgifter derfra, se 3 første ledd. Om fast formann bør oppnevnes avhenger blant annet av arbeidsmengden ved overformynderiet og størrelsen på de midler som forvaltes der. Overfonnynderiets faste frmann er pålagt å stille sikkerhet, dvs, tegne en ansvarsforsikring, se 28 annet ledd siste punktujn. Sikkerhetens størrelse fastsettes konkret etter skjønn basert blant annet på det beløp som til enhver tid forvaltes av overformynderiet. Det tas også et visst hensyn til hva slags midler som forvaltes, om disse for eksempel medfører høy taparisiko. Formålet med sikkerhetsstillelsen er å hindre at det ansvar form.?nnen måtte pådra seg, blir illusorisk. Som et tilskudd til dekning av kommunenes utgifter til lønn og annet til den faste formann, skal det svares en forvallningsavgift av de midler overformynderiet forvalter i medhold av 62, jf. 3 annet ledd. Avgiften beregnes ikke av verdipapirer og bankbøker som oppbevares i bank etter 65 og heller ikke av verdier som forvaltes av verger. Ved forskrift 14. desembei 199 nr. 989 er forvaltningsavgiften fastsatt til 6% av midlenes avkastning i regnskapsåret. av at overforinynderiet et kommunalt valgt organ, er det viktig å være klar over Dette innebærer at kommunen eller dens organer, for eksempel kommunestyret eller rådmannen, ikke noen instruksjonsmyndighet eller styrlngsrett overfor overformynderiet eller deres medlemmer. Kommunen kan ikke gripe inn i overformynderiets disposisjoner eller legge generelle føringer på overformyndemes arbeid. Etter vergemålsioven tilsynsmyndighet og klageorgan i forhold til den virksomhet overformyndenene bedziver og de vedtak som fattes, se annet ledd og 3 a. Påùoss er at overformynderiet som sådan skal være en uavhengig instans. har 27 er det fylkesmannen som er Overformvnderiets komuetanse etter veremålsloven Det er den forretninusferende overformynder som i henhold til 24 står for bokferingen og som skal sørge for forsvarlig plassering av de umyndiges verdipapirer i samsvar med bestemmelsene i 62 og 64. Den forretningsførende overformynder scal i tillegg forberede møter og klargjøre sakene før de behandles og çkspederes. Den ndre overformynderen, som kalles kontrollerende. skal føre ettersyn med forretningsføreren og blant annet kontrollere at regnskapene er ført på en tilfredsstillende måte. Dersom han finner feil, skal han melde fra til kommunen, il 24 annet ledd. Hovedregelen etter 25 er at begge overformynderne i fellesskap fatter avgjørelser i saker lagt under overforinynderiet. Ved eventuell uenighet mellom overformynderne, kan saken legges fram for den lokale skifteforvalteren som avgjør saken på egen hånd. Dette gjelder imidlertid ikke i saker som etter loven krever enstemmighet, se 17,44, 46,48,49,59,6 og 65. For øvrig kan fylkesmannen i medhold av 24 tredje ledd, jl Justisdepartementets rundskriv 189/81 om overføring av arbeidsoppgaver fra Justisdepartementet til fylkesmennene, samtykke i at feringen av overformynderiets regnskaper overlates til kommunens regnskapskontor. I forskrift 27. juni 1975 nr om førhig av overformynder- og vergeregnakaper, revisjon m.v. har Justisdepartementet fastsatt nærmere regler om forretningsførselen, se punkt 2 nedenfor, og om hvilke arbeidsoppgaver som kan overlates til kontorhjelpen. Når det er ansatt fast formann følger detav 29 første ledd at det er han som fører tilsyn med at vegene ivaretar den umyndiges interesser på best mulig måte. I tillegg skal den faste formann på eget ansvar styre og føre regnskap for de midler som forvaltes av overformyndeziet, føre overformynderiets bøker og sørge for en forsvarlig plassering av verdipapir og bankbøker i samsvar med 65 første ledd. Fylkesmaxmen kan også her samtykke i at føringen av regnskapene overlates til kommunens regnskapskontor. De valgte overformynderne skal føre tilsyn med formannens forvaltning og være med på å vurdere sikkerheten for midler som lånes ut. De skal også være med på å avgjøre saker som formannen eller en verge ønsker å få lagt frem for det samlede overformynderiet, se 29 tredje ledd. De øvrige saker hører inn under det samlede overformynderi som avgjør med stemmefierhet dersom ikke annet er bestemt, se 29 annet og jerde ledd. Både den faste formann og de valgte overformyndere skal delta. Skifteforvalteren er derimot ikke med på,å fatte noen avgjørelser her. Overfprnivnderiets oruaver Man kan si at overformynderiet har tre hovedonogaver 1. Den første oppgaven er å oppnevne veruer. hielpeveruer ojrsetteveruer. se li 6, 15, 16 og 9 a. (Overformynderiet skal også frita o frata oppnevnte personer for de ulike vergeoppdragene når dette er henholdsvis hensiktsmessig og nødvendig), se 1. Fremgangsmåten ved oppnevning, fritak og fratakelse omtales i 14. Begge overformynderne og skifteforvalteren deltar i Side 3 SkIe4

9 beslutningen. Dersom overformynderiet har fast formann, deltar han ved avgjørelsen i stedet for skifteforvalteren. Avgjørelsen treffes ved stenimefierhet etter at den det gjelder har fått anledning til å uttale seg. Haster det veldig kan en verge/hjelpeverge/setteverge oppnevnes midleritidig av skifteforvalteren eller den faste formann, men da må de valgte overformynderne godkjenne beslutningen så snart som mulig deretter, se 14 annet ledd. 2. Den andre oppgaven er å forvalte de umvndes midler. Hvis ikke annet fremgår av lov eller annen gyklig bestemmelse, skal umyndiges kapitaknidler, herunder kontanter, bankinnskudd, obligasjoner, andre pengekrav, livspoliser, aksjer og andre andeler i selskaper med begrenset ansvar, forvaltes av overforniynderiet, ji 62. Overformynderiet skal plassere verdiene med tilstrekkelig sikkerhet og slik at de gir ti1fredsillende avkastning, jl 64.1 tillegg er visse tiltak/disposisjoner som i utgangspunktet hører inn under vergens eller den umyndiges rådighet, ansett for å være av så stor betydning at de krever overformynderiets samtykke, se især vergemålsloven kapittel 5. Utfyllende regler om forvaltningen og plasseringen finnes i forskrift om plassering av umyndiges midler 8.2. (plasseringsforskriften). I forbindelse med forvaltningen av midler er det overformynderiets oppgave å sørge for en tilfredsstillende rennskapaførsel on revisjon. Regnskap skal føres for de verdier som er under overformynderiets forvaltning. Regnskapet skal sendes Fylkesmannen innen en bestemt frist, se vergeinålsloven 83 følgende. Overformynderiet må også følge reglene om forsvarlig forretninøsførsei. noe som bl.a. krever at det føres inotebok, brevjournal og register, Korrespondansen må oppbevares i tilfredsstillende arkiv, se personopplysningsloven 14. april 2 nr. 31, arkivlova 4. desember 1992 nr. 126, og forskrift 27. juni 1975 om f.øring av overformynder- og vergeregnskaper, revisjon med videre. Overformynderiene har i tillegg meldeplikt til Datatilsynet ved behandling av personopplysninger, se personopplysningsl3ven 31 følgende. Endelig er overformynderiene også tillagt ansvar for forvaltningen av midler for personer hvor arvelater eller giver har bestemt at midlene skal forvaltes på en særskilt måte. De skal også forvalte midler tilhørende forsvunnede personer, samt stå for forvaltningen av visse typer legatmidler. 3. Den tredje oppgaven er å veilede og ha tilsyn med vergene. Veiledningen bør gis ved oppnevningen og fortløpende når det er behov for det. Jevnlige møter og kurs anbefales. Tilsyusplikten fremgår av 61 sammenholdt med 29, jf. 9 c, og innebærer blant annet at overformynderiet skal gå gjennom vergeregnskapene, jf. 77. Vergen har på sin side plikt til å gi de opplysninger som kreves vedrørende vergemålet, se 61 annet ledd. Tilsynet med lijelpevergene må tilpasses mandatet fastsatt etter 9 b. Tilsynet blir relativt enkelt dersom den vergetrengendes midler forvaltes av overformynderiet etter samme regler som for umyndige, jf. 9 cl annet ledd. I tillegg lii gjeimoingangen av regnskap, skal overformynderiene så langt de bar mulighet, foreta en løpende kontroll av vergene/hjelpevergenes bruk av de midler som disponeres på den umyndige/hjelpevergetrengendes vegne i løpet av året. Særlin om kommunens budsiettansvar Etter 23 annet ledd skal baker, skrivesaker og annet materiell som er nødvendig for overformynderiets virksomhet bekostes av kommunen. Kommunene skal altså sørge for at man som overformynder får det kontorutstyr man har behov for. I dagens samfunn vil det være naturlig å ha tilgang til data. I tillegg kan kommunestyret bevilge midler til nødvendig kontorhjelp. Her skal kun kort bemerkes at det også anses naturlig at overformynderen har en fast kontorplass. Dette er viktig blant annet for synlighet og tilgjengelighet i forhold til brukerne. Etter 23 tredje ledd har overformynderne krav på at kommunen dekker nødvendige utlegg. Når forholdene tilsier det, kan kommunestyret vedta at overformynderne også skal ha dekning for tapt arbeidsfortjeneste og vederlag for sitt arbeid. Med nødvendig utlegg har man blant annet tenkt på reiseutgifter. Da loven ble skrevet var arbeidsniengden enkelte steder ikke større enn at man kunne begrense seg til dekning av utlegg. I dag antas arbeidsmengden ved samtlige overformynderier å være så stor at vederlag er rimelig. Dette skyldes blant annet omsorgsformen for psykisk utviklingshemniede og et økt antall senil demente. i henhold til 17 har vergen krav på å få dekket nødvendige utlegg. I den utstrekning det er rimelig, kan vergen også få dekket tapt arbeidsfortjeneste eller få vederlag for sitt arbeid som verge. Kravet avgjøres av overformynderne. Vurderingstemaet for oyerformynderne blir hva som er rimelig. Dersom overformynderiet finner at utlegget eller vederlaget er rimelig og at den umyndiges midler er for utbetydelige til å kunne dekke kravene, er det kommunen som skal dekke utgiftene, se 17 annet ledd. Når overfomiynderiet har grunn til å anta at bevilgningen i kommunens årsbudsjett ikke gir rom for en slik dekning, må overformyndeme ta dette opp med adniinistrasjonssjefen i kommunen eller den han har delegert anvisningsmyndighet. Utbetalinger kommunen errettslig forpliktet til å foreta, skal likevel gjennomføres uavhengig av bevilgningsmessig dekning, jf. kommuneloven 46 nr. 3 annet punktum. Særtin om kommunens erstatninnsansvar Kommunen er ansvarlig for tap som en overforniynder ved pliktstridig eller forsammelig forhold har påført en umyndig eller overformynderiets fellesmasse, jf. 92. Både forsettelig og uaktsonime skadetilføyelser omfattes, Det er ikke nødvendig at oerformynderen har vært bevisst uredeig eller har hatt en berikelseshensikt. Side 5 Side 6.

10 Overskrides grensene for inyndighetsområdet eller foreligger det manglende tilsyn, vil kommunen kunne bli ansvarlig selv om disposisjonen i og for seg er fornuftig. Regelen i 92 innebærer at ien umyndige som har ildt et tap, kan gjøre ansvar gjeldene direkte overfor kommunen. Det er ikke nødvendig først å saksøke overformynderne. Kommunen har imidlertid regressrett overfor den overformynder som har voldt skaden, og dersom flere er ansvarlig for skaden hefter de solidarisk. Tap som den faste formann har forvoldt kan for øvrig helt eller delvis dekkes ved den sikkerhet som er stilt i medhold av 28. Høyesterett har i Rt s. 193 tolket 92 etter ordlyden, slik at den ikke kan benyttes i forhold til en med hjelpeverge. Bestemmelsen gjelder heller ikke tap som skyldes kontorpersonale, revisorer eller verger såfremt deres disposisjoner eller mangel på slike ikke kan henføres til pliktstridig eller forsønimelig forhold fra en overformynders side. Vanlige erstatningsregler gjelder imidlertid, I ovennevnte sak kom Høyesterett til at kommunen var ansvarlig for overformynderiets mangelfulle tilsyn og kontroll med en hjelpeverge i henhold til skadeserstatningsloven 2-1 (om arbeidsgiveransvaret). Ny vergemålslov Til oriçnteriug kan nevnes at Justisdepartementet for tiden arbeider med en revisjon av gjeldende lovgivning på dette området. Det arbeidet er knyttet til oppfølging av NOU 24:16 Vergemål. Om det blir vedtatt en ny lov om vergemål, kan det få konsekvenser for overformynderiene i kommende valgperiode. Med hilsen 2 Wenche L Kvernelan Brita Mellin-Olsen avdelingsdirektsr underdirektør Side 7

11 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Avdeling: Sentraladministrasjonen Arkiv: :FE- Enhet: Politisk sekretariat Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Målfrid Espeland 11/432 Stilling: Politisk sekretær Journalpostløpenr.: Telefon: /5862 E-post: &S Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Formannskapet Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte Sammendrag: Protokoll fra forrige mote i Saksgang: Avgjores av utvalget. utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Forslag til vedtak : Protokoll fra formannskapets mote den godkjennes. Dokumenter - vedlagt saken: [ppcnr.titl på vedlegg Protokoll fra motet doc 11

12

13 EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Møtédäto: Tidspunkt - fra: Sak fra/tv: Formannskaiet Møtested: Formannskapssalen I I 12:3 ITidspuiiRt- til:.1 15:3 12/11-22/11 Følgende medlemmer møtte: Terje Jørgensen jr. H Leif Erik Egaas H Wenche H. Andersen FrP Liv Tone øiumshaugen H KjeN Fredriksen FrP Sigvald Nodland SP Morten Haug - KrF Knut Pettersen AP Bitten Fugelsnes AP Tnghild Vanglo AP Unn Therese Omdal AP Følgende medlemmer hadde forfall: Solveig Ege Tengesdal KrF Tor Inge Rake V Følgende varamedlemmer møtte: Bente Skåra Gunvaldsen - KrF Brit L. Kvassheim - V Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): Edmund Iversen KrF (sak 11/1 7) Følgende fra administrasjonenlandre møtte: Levekårssjef Kåre lngvar Helland, jordbrukssjef Steinar Nordvoll, fagkonsulent Johan Norum og konsulent Magne Eikander. Merknader til møtet: Det ble foretatt befaring i sakene 16/11, 17/11 og fra kl Det bte foretatt en ekstra befaring kl ang. gnr. 3 bnr Hans Meinhard Seglem. Denne saken sto som referatsaker til formannskapets møte , nr. 16 på dagens sakskart. Motestart ble satt til kli 2.3 da det ble en ekstra befaring. Ved møtets start ble sak 23/11 Evangeliehuset - søknad om godkjenning av avdragsfri periode enstemmig satt på sakskartet. Wenche Haffsnes Andersen (FrP) etterlyste en sak ang. mobbing. Denne ba formannskapet om i sist møte. Levekårssjefen kunne opplyse om at denne sto på sakskartet til kultur- og oppvekstutvalgets møte , da dette var en sak for dette utvalget og ikke for formannskapet. Avgjøres i kommunestyret den Møtet ble-takket i deler av sak 21/11 (referatsak 21), samt i deler av sak 22/11. Protokoll fini )llved{egg, unt. off. j.nr.1 1/4468 Randi S. Haug5ta

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Dato: 17.2.211 Tidspunkt: I 19:3 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Målfrid Espeland 4-a Utvalgsleder L& Espeia

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3 etg. - Rådhuset - Merk sted! Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 08:00 ORIENTERINGER Tone Tunheim, prosjektleder

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.05.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 10:00 Tidspunkt - til: 14:10 Sak fra / til: 056/10-066/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Dato: 14..211 Tidspunkt: 15: (Merk tid) Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer