EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet"

Transkript

1 EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapet Formannskapssalen Tidspunkt: 12: BEFARING I ORIENTERINGER kl 1:15 Avreise fra rådhuset. Søknad orp konsesjon til erverv av Iandbrukseiendom gnr./bnr. kl 1:3 Sak 14/7 og 35 27/11 Jan Oddvar Friestad og Aud MarieFuglestad. Kl. 1 1 : Sak Søknad om fradeling av en parsell med påstående bolighus med 2 leiligheter 28/1 1 Borghild Sæstad. Kl. 1 1 :3 Orientering om kirkelig fellesråd v/kirkevergen Id 12: Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/- 15 min, hver vei. Saksliste Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 24/1 i Oppnevning av overformyndere. Avgjøres av utvalget: 25/i i Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte /1 i Detaljbudsjett sentraladministrasjonen 27/1 i Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom - gnr./bnr. 14/7 og 35 - Jan Oddvar Friestad og Aud Marie Fuglestad 28/1 i Søknad om fradeling av en parsell med påstående bolighus med 2 leiligheter - gnr. 9 bnr. 1 - Borghild Sæstad 29/1 i Søknad om varig fritak fra driveplikt - gnr. 17 bnr. 5 og 14 - Aidreas Haaland 3/1 1 Referatsaker til formannskapets møte /1 1 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte Egersund, 8. mars november 211. Terje Jørgensen jr. Ordfører Leif E Broch Sekretariatsleder Side i av2

2 Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland tlf I eller til kommunens sentralbord Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: - (Ingen) Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider no/rolitisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. Side 2 av2 2

3 Eigersund Dato: Arkiv: :FA-X47 Arkivsaksnr.: 7/3962 Journalpostløpenr.: 11/71 36 kommune Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-oost: Saksframlegg politisk sak Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Leif E. Broch Sekretariatsleder leif.brocheiaersund.kommune.no Sca&-t Saksnu mmer Utvalglkomite Møtedato Formannskapet Oppnevning av overformyndere. Sammendrag: Oppnevning av overformynderiet består som utgangspunkt av to overformyndere. Disse velges, en hvert annet år, av kommunen for fire år regnet fra 1. januar etter valget, jf. vergemålslovens 2. På grunn av svikt hos saksbehandler har det ikke blitt foretatt oppnevning for denne perioden og dette gjøres nå ut denne periode for å komme i rute. Saksgang: Formannskapet innstiller til kommunestyret. Det foreslås å gjøre vedtaket etter kl. 13 da kommunestyret ellers ikke vil kunne behandle saken før i sitt møte 9. mai 211. Rådmannens forslag til vedtak : 1. Det stadfestes at funksjonstiden for forretningsførende og kontrollerende overformynder, med tilhørende vararepresentanter, har vært forlenget pga manglende nyvalg. 2. Som forrettningsførende overformynder frem til og med velges: 3. Som kontrollerende overformynder frem til og med velges: 4. Som 1. varamedlem til overformynderiet frem til og med velges: 5. Som 2. varamedlem til overformynderiet frem til og med velges: 6. Vedtaket gjøres etter kommunelovens 13. Eventuell tidligere politisk behandling: Vedtak i k-sak 19/5 - Nytt valgoppgjør og ulike suppleringsvalg til styrer og utvalg 24 27, punkt 4: Som forretningsførende overformynder for perioden velges: Axel Seglem (. Vedtak i K-sak 132/4 - Nytt valgoppgjør for kommunestyre Suppi. valg til overformynderiet, levekårsutvalg, formannskap og barnas rep i pl.saker Valg av kontrollerende overformynder/varamedlemmer til overformynderiet:

4 1. Som kontrollerende overformynder i perioden frem til velges: Turid Rasten (H) 2. Som 1. varamedlem til overformynderiet velges: Tom østebrød (AP) 3. Som 2. varamedlem til overformynderiet velges: Bodil Opsanger Seglem (SP) Andre opplysninger I fakta i saken: Fra skriv fra justis- og politidepartementet av kompetanse - organiseringen i kommunen: Overformynderienes oppgaver og Reglene om-organiseringen av overformynderiet finnes i hovedsak i.vergemålsloven kapittel 3. Hvis ikke annet er angitt, er henvisningene nedenfor til vergemålsloven. Det følger av 19 at det skal være ett overformynderi i hver kommune. [dagens situasjon kan det flere steder være hensiktsmessig med interkommunalt overformynderisamarbeid. Et slikt samarbeid har vært prøvd ut flere steder med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning. Justisdepartementet har inntrykk av at erfaringene er positive. Etter endringene i lov om k mrrun&r og fylkeskommuner (kommuneloven) som gjelder fra 1. januar 27, står kommunene fritt til å inngå denne typen vertskommunesamarbeid. Overformynderiet består som utgangspunkt av to overformyndere. Disse velges, en hvert annet år, av kommunen for fire år regnet fra 1. januar etter valget, jf. 2. Bestemmelsen gir ikke hjemmel for å oppnevne bare en overformynder. Kommunen skal i tillegg oppnevne varamenn som skal tre inn når de valgte medlemmer er inhabile eller har forfall. Av 21 første ledd fremgår at det som overformyndere eller varamenn bare kan velges personer som er vederheftige og duelige. I tillegg må de være valgbare ved kommunale valg og ha fylt 3 år. Med duelige menes at de har de egenskaper som er nødvendige for en forsvarlig utførelse av de plikter loven pålegger dem. Bortsett fra de faste formenn, se nedenfor, kreves ingen formell utdannelse. Det vil være en fordel om overformynderne har gode samarbeidsegenskaper, god kjennskap til regnskapsførsel og gode evner til empati. Vedkommende bør også ha engasjement for de vergemålsloven tar sikte på å hjelpe og evne til å forholde seg til lover og regler. Kommunen bør ikke velge overformyndere som ofte vil komme i situasjoner hvor det er forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Vi bemerker at overformyndernes oppgaver ikke dreier seg om partipolitikk. Med vederheftig menes solventlbetalingsdyktig. Valgbar ved kommunale valg er enhver som har rett til å stemme ved valget i vedkommende kommune og som ikke er utelukket eller fritatt, se valgloven 1. mars 1985 nr. 3 3 og 12 flg. For øvrig oppstilles ingen formelle krav. Fylkesmenn, skifteforvaltere, revisorer for overformynderiregnskaper og lønte tjenestemenn ved overformynderiet kan ikke velges som overformyndere eller varamenn, se 21 annet ledd. Den som har fylt 6 år eller som pga. sykdom eller svakhet ikke uten store vansker kan fortsette som overformynder, kan nekte å ta imot gjenvalg, se 21 tredje ledd. Kommunen velger en av overformynderne som forretningsførende, se

5 Ny vergemålsiov (fra pressemelding, Nr.: Justis- og politidepartementet) Stortinget har vedtatt en ny vergemålslov 11. mars 21. Etter den nye loven skal ansvaret for vergemål overføres fra kommunene til fylkesmennene og fylkesmennene skal bli lokal vergemålsmyndighet. Det skal også opprettes en sentral vergemålsmyndighet. Regjeringen har startet et prosjekt som skal starte arbeidet med å forberede den omorganiseringen som er nødvendig for at den nye loven skal kunne trå i kraft. Formålet med slik omorganisering er å sikre god kompetanse og god rettssikkerhet for de vergetrengende over hele landet. Arbeidet som påbegynnes i 211 vil blant annet være å lage planer for kompetansebygging og overføring av oppgaver i samarbeid med fylkesmennene. Videre vil prosjektet utrede IKT behov, lage kravspesifikasjon for offentlig innkjøp av datautstyr og hensiktsmessig saksbehandlingssystem. Bevilgningen er tenkt å dekke utgiftene til prosjektet, herunder lønn til de ansatte i prosjektet og kjøp av nødvendig konsulentbistand. Saksbehandlers vurderinger: Det er selvsagt beklagelig at denne saken ikke har blitt fulgt opp på tross av flere purringer, ansvaret for dette ligger utelukkende hos meg som saksbehandler. Slikt skal selvsagt ikke forekomme. Rent formelt er dette ikke noe problem da kommunelovens 17 nr. 4 angir: For nemnder som ikke blir valgt i det konstituerende møtet, forlenges de sittende medlemmers funksjonstid inntil nyvalg foretas. Det foreslås å stadfeste oppnevningene som har fungert til nå, og det blir ikke foreslått noen kandidater iom at dette dreier seg om politiske oppnevninger. Tradisjonelt gjøres det avtaler omoppnevninger de politiske partiene imellom og det er dermed alltid en politiker som formelt foreslå kandidatene. Overformynderiet har vanlig to overformyndere. De velges, en hvert annet år, av kommunen for fire år regnet fra I januar året efter valget. Første gang velges to; den ene skal efter loddtrekning fratre efter to års tjeneste. Hvertannet år velges for de følgende to år to varamenn til å gjøre tjeneste når nogen av de valgte medlemmer er ugild eller har forfall. Ordenen mellem varamennene bestemmes ved valget. Dette innebærer at funksjonstiden for forretningsførende overformynder skal gå til og med og for kontrollerende overformynderfrem til og med Dermed vil kommunen være i rute med oppnevningene og det foretas nye oppnevninger i forbindelse med oppnevning av nye utvalg og nemnder etter kommunestyrevalget nå i år. Den vedtatte lovendringen vil kunne få konsekvenser for oppnevningen og eventuelle nyoppnevninger. Dette vil bli fremmet i egen sak når konsekvensene blir avklart overfor kommunene. 3

6 Det foreslås å gjøre vedtaket etter kl. 13 da kommunestyret ellers ikke vil kunne behandle saken før i sitt møte 9. mai 211. Universell utforming: Ikke aktuelt. økonomiske konsekvenser: Ingen. Àlternative løsninger: Dokumenter - vedlagt saken: I Dok.nr I Tittel på vedlegg 1369 Overformynderienes oppgaver og kompetanse - organiseringen i kommunen Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Nr Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel Det kgl. justis- og Overformynderienes oppgaver og kompetanse - politidepartement organiseringen i kommunen 2 I Det kgl. justis- og Revisjon av hjelpevergeregnskaper - kopi av brev til Norges kommunerevisorforbunds politidepartement revisjonskomite 3 I Fylkesmannen Rogaland Varsel om tilsyn med Egersund overformynderi 4 I Fylkesmannen i Tilsynsrapport etter tilsyn med Eigersund Rogaland Overformynderi I Eigersund Svar på tilsynsrapport - Eigersund Overformynderi Overformynderi 6 I Fylkesmannen Rogaland Ang. tilsyn ved Eigersund overformynderi Parter i saken: Axel Seglem Berggaten EGERSUND : Bodil Oppsanger Seglemsvn Egersund Seglem Tom østebrød Ytstebrødveien EGERSUND Turid Rasten Gåsungev EGERSUND 4 6

7 -fl DET KONGELIGE JUSTIS. OG POLITIDEPARTEMENT Likelydende brev til Alle kommuner v/ administrasjonen Alle konmiuner v/overformynderiet Foreningen for Faste Fornienn v/øystein Z. Einarsen Nettverk for overfonnynderiene vi Hildur Strønihaug Alle fylkesmenn ERSUND KOMMUNE /y_ M59J1 I 2C? Ad Organiseringen av overformvnderiet Reglene om organiseringen av overformynderiet finnes i hovedsak i vergemålsioven kapittel 3. Hvis ikke annet er angitt, er henvisningene nedenfor til vergemålsioven. Det følger av 19 at det skal være ett overfonnynderi i hver kommune. I dagens situasjon kan det flere steder være hensiktsmessig med interkommunalt overfortnynderisamarbeid. Et slikt samarbeid har vært prøvd ut flere steder med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning. Justisdepartementet har inntrykk av at erfaringene er positive. Etter endringene i lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) som gjelder fra 1. januar 27, står kommunene fritt til å inngå denne typen vertskoinmunesamarbeid. Deres ref. Vår rot Dato OVERFORMYNDERIENES OPPGAVER OG KOMPETANSE - ORGANISERINGEN I KOMMUNEN Justisdepartementet har i forkant av tidligere valg sendt ut informasjon til kommunene og overformynderiene om hva som er overfonnynderienes oppgaver og kompetanse etter vergemålsioven. I tillegg har vi også sagt noe om overfonnynderiets organisering i kommunen og litt om kommunenes budsjett- og erstatningsansvar. Hensikten har vært å informere kommunen om hva vervet som overformynder faktisk innebærer samt å opplyse fremtidige overformynderc om de rettigheter og plikter de vil ha etter loven. På denne måten har departementet ønsket å bidra til at de overformynderne som faktisk blir valgt er best mulig forberedt på og skikket for vervet. Vi synes det er hensiktsmessig å sende ut tilsvarende informasjon også i forbindelse med årets valg. Vi viser også til veilederen, rundskriv G-351B som har tittelen Vil du velges til overformynder? Veilederen er sendt til alle kommuner tidligere, men kan også finnes på nettadressen brosivrer/26/nvhandbok-for-overformvnderiene/rundskriv-on publikasjoner.html?id=45835&enslanauane=no Nedenfor følger en redegjørelse med fokus på overformynderienes oppgaver og kompetanse etter reglene i lov om vergemål for umyndige (vergemålsloven). I tillegg er kommunenes budsjett- og erstatningsansvar behandlet i egne punkter. Overformynderiet består som utgangspunkt av to overformvndere. Disse velges, en hvert annet år, av kommunen for fire år regnet fra 1. januar etter valget, jf. 2. Bestemmelsen gir ikke hjemmel for å oppnevne bare én overformynder. Kommunen skal i tillegg oppnevne varamenn som skal tre inn når de valgte medlemmer er inhabile eller har forfall. Av 21 første ledd fremgår at det som overformyndere eller varamenn bare kan velges personer som er vederheftige og duelige. I tillegg må de være valgbare ved kommunale valg og ha fylt 3 år. Med dueliue menes at de har de egenskaper som er nødvendige for en forsvarlig utførelse av de plikter loven pålegger dem. Bortsett fra de faste formenn, se nedenfor, kreves ingen formell utdannelse. Det vil være en fordel om overfoznnynderne har gode samarbeidsegenskaper, god ljennskap til regnskapsfarsel og gode evner til empati. Vedkommende bør også ha engasjement for de vergemålsloven tar sikte på å hjelpe og evne til å forholde seg til lover og regler. Kommunen bør ikke velge overformyndere som ofte vil komme i situasjoner hvor det erforbold som kan være egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Vi bemerker at overformyndernes oppgaver ikke dreier seg om partipolitikk. Med vederheftig menes solvent/betalingsdyktig. Vab2bar ved kommunale valg er enhver som har rett til å stemme ved valget i vedkommende kommune og som ikke er utelukket eller fritatt, se valgioven 1. mars 1985 nr. 3 3 og 12 fig. For øvrig oppstilles ingen formelle krav. F4kesmenn, skifteforvaltere, revisorer for overforzuynderiregnskaper og lønte tjenestemenn ved overformynderiet kan ikke velges som overformyndere eller varamenn, se 21 annet ledd. Den som har fylt 6 år eller som pga. sykdom eller svakhet ikke uten store vansker kan fortsette som overformynder, kan nekte å ta imot gjnvaig, se 21 tredje ledd. Nytt valg av overformyndere holdes blant annet når en overformynder dør, flytter fra kommt 1nen eller når vedkommende ikke lenger fyller vilkårene til valgbarhet. Dette fremgår. av 22. Postsdresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Stvflavdelingen Saksbelandler Peatboks 85 Dep Akeregt Telefoks Snta MoSs-Olsen OOGOOslo Orgnr: Side 2

8 Kommunen velger en av overformynderne som forretnmaraferende, se 24. I en del større kommuner har overformynderiet en fast lønnet formann i tillegg til de to valgte overformynderne. Det er fylkesmannen som etter søknad fra kommunestyret beslutter om overformynderiet skal ha fast formann, se 28 første ledd. En fast formann skal ha de samme egenskapene som dommere, jf. 28 annet ledd, jf. domstolsloven 53 og 54. Vedkommende ansettes av kommunen og får dekket sin lønn og de øvrige utgifter derfra, se 3 første ledd. Om fast formann bør oppnevnes avhenger blant annet av arbeidsmengden ved overformynderiet og størrelsen på de midler som forvaltes der. Overfonnynderiets faste frmann er pålagt å stille sikkerhet, dvs, tegne en ansvarsforsikring, se 28 annet ledd siste punktujn. Sikkerhetens størrelse fastsettes konkret etter skjønn basert blant annet på det beløp som til enhver tid forvaltes av overformynderiet. Det tas også et visst hensyn til hva slags midler som forvaltes, om disse for eksempel medfører høy taparisiko. Formålet med sikkerhetsstillelsen er å hindre at det ansvar form.?nnen måtte pådra seg, blir illusorisk. Som et tilskudd til dekning av kommunenes utgifter til lønn og annet til den faste formann, skal det svares en forvallningsavgift av de midler overformynderiet forvalter i medhold av 62, jf. 3 annet ledd. Avgiften beregnes ikke av verdipapirer og bankbøker som oppbevares i bank etter 65 og heller ikke av verdier som forvaltes av verger. Ved forskrift 14. desembei 199 nr. 989 er forvaltningsavgiften fastsatt til 6% av midlenes avkastning i regnskapsåret. av at overforinynderiet et kommunalt valgt organ, er det viktig å være klar over Dette innebærer at kommunen eller dens organer, for eksempel kommunestyret eller rådmannen, ikke noen instruksjonsmyndighet eller styrlngsrett overfor overformynderiet eller deres medlemmer. Kommunen kan ikke gripe inn i overformynderiets disposisjoner eller legge generelle føringer på overformyndemes arbeid. Etter vergemålsioven tilsynsmyndighet og klageorgan i forhold til den virksomhet overformyndenene bedziver og de vedtak som fattes, se annet ledd og 3 a. Påùoss er at overformynderiet som sådan skal være en uavhengig instans. har 27 er det fylkesmannen som er Overformvnderiets komuetanse etter veremålsloven Det er den forretninusferende overformynder som i henhold til 24 står for bokferingen og som skal sørge for forsvarlig plassering av de umyndiges verdipapirer i samsvar med bestemmelsene i 62 og 64. Den forretningsførende overformynder scal i tillegg forberede møter og klargjøre sakene før de behandles og çkspederes. Den ndre overformynderen, som kalles kontrollerende. skal føre ettersyn med forretningsføreren og blant annet kontrollere at regnskapene er ført på en tilfredsstillende måte. Dersom han finner feil, skal han melde fra til kommunen, il 24 annet ledd. Hovedregelen etter 25 er at begge overformynderne i fellesskap fatter avgjørelser i saker lagt under overforinynderiet. Ved eventuell uenighet mellom overformynderne, kan saken legges fram for den lokale skifteforvalteren som avgjør saken på egen hånd. Dette gjelder imidlertid ikke i saker som etter loven krever enstemmighet, se 17,44, 46,48,49,59,6 og 65. For øvrig kan fylkesmannen i medhold av 24 tredje ledd, jl Justisdepartementets rundskriv 189/81 om overføring av arbeidsoppgaver fra Justisdepartementet til fylkesmennene, samtykke i at feringen av overformynderiets regnskaper overlates til kommunens regnskapskontor. I forskrift 27. juni 1975 nr om førhig av overformynder- og vergeregnakaper, revisjon m.v. har Justisdepartementet fastsatt nærmere regler om forretningsførselen, se punkt 2 nedenfor, og om hvilke arbeidsoppgaver som kan overlates til kontorhjelpen. Når det er ansatt fast formann følger detav 29 første ledd at det er han som fører tilsyn med at vegene ivaretar den umyndiges interesser på best mulig måte. I tillegg skal den faste formann på eget ansvar styre og føre regnskap for de midler som forvaltes av overformyndeziet, føre overformynderiets bøker og sørge for en forsvarlig plassering av verdipapir og bankbøker i samsvar med 65 første ledd. Fylkesmaxmen kan også her samtykke i at føringen av regnskapene overlates til kommunens regnskapskontor. De valgte overformynderne skal føre tilsyn med formannens forvaltning og være med på å vurdere sikkerheten for midler som lånes ut. De skal også være med på å avgjøre saker som formannen eller en verge ønsker å få lagt frem for det samlede overformynderiet, se 29 tredje ledd. De øvrige saker hører inn under det samlede overformynderi som avgjør med stemmefierhet dersom ikke annet er bestemt, se 29 annet og jerde ledd. Både den faste formann og de valgte overformyndere skal delta. Skifteforvalteren er derimot ikke med på,å fatte noen avgjørelser her. Overfprnivnderiets oruaver Man kan si at overformynderiet har tre hovedonogaver 1. Den første oppgaven er å oppnevne veruer. hielpeveruer ojrsetteveruer. se li 6, 15, 16 og 9 a. (Overformynderiet skal også frita o frata oppnevnte personer for de ulike vergeoppdragene når dette er henholdsvis hensiktsmessig og nødvendig), se 1. Fremgangsmåten ved oppnevning, fritak og fratakelse omtales i 14. Begge overformynderne og skifteforvalteren deltar i Side 3 SkIe4

9 beslutningen. Dersom overformynderiet har fast formann, deltar han ved avgjørelsen i stedet for skifteforvalteren. Avgjørelsen treffes ved stenimefierhet etter at den det gjelder har fått anledning til å uttale seg. Haster det veldig kan en verge/hjelpeverge/setteverge oppnevnes midleritidig av skifteforvalteren eller den faste formann, men da må de valgte overformynderne godkjenne beslutningen så snart som mulig deretter, se 14 annet ledd. 2. Den andre oppgaven er å forvalte de umvndes midler. Hvis ikke annet fremgår av lov eller annen gyklig bestemmelse, skal umyndiges kapitaknidler, herunder kontanter, bankinnskudd, obligasjoner, andre pengekrav, livspoliser, aksjer og andre andeler i selskaper med begrenset ansvar, forvaltes av overforniynderiet, ji 62. Overformynderiet skal plassere verdiene med tilstrekkelig sikkerhet og slik at de gir ti1fredsillende avkastning, jl 64.1 tillegg er visse tiltak/disposisjoner som i utgangspunktet hører inn under vergens eller den umyndiges rådighet, ansett for å være av så stor betydning at de krever overformynderiets samtykke, se især vergemålsloven kapittel 5. Utfyllende regler om forvaltningen og plasseringen finnes i forskrift om plassering av umyndiges midler 8.2. (plasseringsforskriften). I forbindelse med forvaltningen av midler er det overformynderiets oppgave å sørge for en tilfredsstillende rennskapaførsel on revisjon. Regnskap skal føres for de verdier som er under overformynderiets forvaltning. Regnskapet skal sendes Fylkesmannen innen en bestemt frist, se vergeinålsloven 83 følgende. Overformynderiet må også følge reglene om forsvarlig forretninøsførsei. noe som bl.a. krever at det føres inotebok, brevjournal og register, Korrespondansen må oppbevares i tilfredsstillende arkiv, se personopplysningsloven 14. april 2 nr. 31, arkivlova 4. desember 1992 nr. 126, og forskrift 27. juni 1975 om f.øring av overformynder- og vergeregnskaper, revisjon med videre. Overformynderiene har i tillegg meldeplikt til Datatilsynet ved behandling av personopplysninger, se personopplysningsl3ven 31 følgende. Endelig er overformynderiene også tillagt ansvar for forvaltningen av midler for personer hvor arvelater eller giver har bestemt at midlene skal forvaltes på en særskilt måte. De skal også forvalte midler tilhørende forsvunnede personer, samt stå for forvaltningen av visse typer legatmidler. 3. Den tredje oppgaven er å veilede og ha tilsyn med vergene. Veiledningen bør gis ved oppnevningen og fortløpende når det er behov for det. Jevnlige møter og kurs anbefales. Tilsyusplikten fremgår av 61 sammenholdt med 29, jf. 9 c, og innebærer blant annet at overformynderiet skal gå gjennom vergeregnskapene, jf. 77. Vergen har på sin side plikt til å gi de opplysninger som kreves vedrørende vergemålet, se 61 annet ledd. Tilsynet med lijelpevergene må tilpasses mandatet fastsatt etter 9 b. Tilsynet blir relativt enkelt dersom den vergetrengendes midler forvaltes av overformynderiet etter samme regler som for umyndige, jf. 9 cl annet ledd. I tillegg lii gjeimoingangen av regnskap, skal overformynderiene så langt de bar mulighet, foreta en løpende kontroll av vergene/hjelpevergenes bruk av de midler som disponeres på den umyndige/hjelpevergetrengendes vegne i løpet av året. Særlin om kommunens budsiettansvar Etter 23 annet ledd skal baker, skrivesaker og annet materiell som er nødvendig for overformynderiets virksomhet bekostes av kommunen. Kommunene skal altså sørge for at man som overformynder får det kontorutstyr man har behov for. I dagens samfunn vil det være naturlig å ha tilgang til data. I tillegg kan kommunestyret bevilge midler til nødvendig kontorhjelp. Her skal kun kort bemerkes at det også anses naturlig at overformynderen har en fast kontorplass. Dette er viktig blant annet for synlighet og tilgjengelighet i forhold til brukerne. Etter 23 tredje ledd har overformynderne krav på at kommunen dekker nødvendige utlegg. Når forholdene tilsier det, kan kommunestyret vedta at overformynderne også skal ha dekning for tapt arbeidsfortjeneste og vederlag for sitt arbeid. Med nødvendig utlegg har man blant annet tenkt på reiseutgifter. Da loven ble skrevet var arbeidsniengden enkelte steder ikke større enn at man kunne begrense seg til dekning av utlegg. I dag antas arbeidsmengden ved samtlige overformynderier å være så stor at vederlag er rimelig. Dette skyldes blant annet omsorgsformen for psykisk utviklingshemniede og et økt antall senil demente. i henhold til 17 har vergen krav på å få dekket nødvendige utlegg. I den utstrekning det er rimelig, kan vergen også få dekket tapt arbeidsfortjeneste eller få vederlag for sitt arbeid som verge. Kravet avgjøres av overformynderne. Vurderingstemaet for oyerformynderne blir hva som er rimelig. Dersom overformynderiet finner at utlegget eller vederlaget er rimelig og at den umyndiges midler er for utbetydelige til å kunne dekke kravene, er det kommunen som skal dekke utgiftene, se 17 annet ledd. Når overfomiynderiet har grunn til å anta at bevilgningen i kommunens årsbudsjett ikke gir rom for en slik dekning, må overformyndeme ta dette opp med adniinistrasjonssjefen i kommunen eller den han har delegert anvisningsmyndighet. Utbetalinger kommunen errettslig forpliktet til å foreta, skal likevel gjennomføres uavhengig av bevilgningsmessig dekning, jf. kommuneloven 46 nr. 3 annet punktum. Særtin om kommunens erstatninnsansvar Kommunen er ansvarlig for tap som en overforniynder ved pliktstridig eller forsammelig forhold har påført en umyndig eller overformynderiets fellesmasse, jf. 92. Både forsettelig og uaktsonime skadetilføyelser omfattes, Det er ikke nødvendig at oerformynderen har vært bevisst uredeig eller har hatt en berikelseshensikt. Side 5 Side 6.

10 Overskrides grensene for inyndighetsområdet eller foreligger det manglende tilsyn, vil kommunen kunne bli ansvarlig selv om disposisjonen i og for seg er fornuftig. Regelen i 92 innebærer at ien umyndige som har ildt et tap, kan gjøre ansvar gjeldene direkte overfor kommunen. Det er ikke nødvendig først å saksøke overformynderne. Kommunen har imidlertid regressrett overfor den overformynder som har voldt skaden, og dersom flere er ansvarlig for skaden hefter de solidarisk. Tap som den faste formann har forvoldt kan for øvrig helt eller delvis dekkes ved den sikkerhet som er stilt i medhold av 28. Høyesterett har i Rt s. 193 tolket 92 etter ordlyden, slik at den ikke kan benyttes i forhold til en med hjelpeverge. Bestemmelsen gjelder heller ikke tap som skyldes kontorpersonale, revisorer eller verger såfremt deres disposisjoner eller mangel på slike ikke kan henføres til pliktstridig eller forsønimelig forhold fra en overformynders side. Vanlige erstatningsregler gjelder imidlertid, I ovennevnte sak kom Høyesterett til at kommunen var ansvarlig for overformynderiets mangelfulle tilsyn og kontroll med en hjelpeverge i henhold til skadeserstatningsloven 2-1 (om arbeidsgiveransvaret). Ny vergemålslov Til oriçnteriug kan nevnes at Justisdepartementet for tiden arbeider med en revisjon av gjeldende lovgivning på dette området. Det arbeidet er knyttet til oppfølging av NOU 24:16 Vergemål. Om det blir vedtatt en ny lov om vergemål, kan det få konsekvenser for overformynderiene i kommende valgperiode. Med hilsen 2 Wenche L Kvernelan Brita Mellin-Olsen avdelingsdirektsr underdirektør Side 7

11 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Avdeling: Sentraladministrasjonen Arkiv: :FE- Enhet: Politisk sekretariat Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Målfrid Espeland 11/432 Stilling: Politisk sekretær Journalpostløpenr.: Telefon: /5862 E-post: &S Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Formannskapet Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte Sammendrag: Protokoll fra forrige mote i Saksgang: Avgjores av utvalget. utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Forslag til vedtak : Protokoll fra formannskapets mote den godkjennes. Dokumenter - vedlagt saken: [ppcnr.titl på vedlegg Protokoll fra motet doc 11

12

13 EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Møtédäto: Tidspunkt - fra: Sak fra/tv: Formannskaiet Møtested: Formannskapssalen I I 12:3 ITidspuiiRt- til:.1 15:3 12/11-22/11 Følgende medlemmer møtte: Terje Jørgensen jr. H Leif Erik Egaas H Wenche H. Andersen FrP Liv Tone øiumshaugen H KjeN Fredriksen FrP Sigvald Nodland SP Morten Haug - KrF Knut Pettersen AP Bitten Fugelsnes AP Tnghild Vanglo AP Unn Therese Omdal AP Følgende medlemmer hadde forfall: Solveig Ege Tengesdal KrF Tor Inge Rake V Følgende varamedlemmer møtte: Bente Skåra Gunvaldsen - KrF Brit L. Kvassheim - V Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): Edmund Iversen KrF (sak 11/1 7) Følgende fra administrasjonenlandre møtte: Levekårssjef Kåre lngvar Helland, jordbrukssjef Steinar Nordvoll, fagkonsulent Johan Norum og konsulent Magne Eikander. Merknader til møtet: Det ble foretatt befaring i sakene 16/11, 17/11 og fra kl Det bte foretatt en ekstra befaring kl ang. gnr. 3 bnr Hans Meinhard Seglem. Denne saken sto som referatsaker til formannskapets møte , nr. 16 på dagens sakskart. Motestart ble satt til kli 2.3 da det ble en ekstra befaring. Ved møtets start ble sak 23/11 Evangeliehuset - søknad om godkjenning av avdragsfri periode enstemmig satt på sakskartet. Wenche Haffsnes Andersen (FrP) etterlyste en sak ang. mobbing. Denne ba formannskapet om i sist møte. Levekårssjefen kunne opplyse om at denne sto på sakskartet til kultur- og oppvekstutvalgets møte , da dette var en sak for dette utvalget og ikke for formannskapet. Avgjøres i kommunestyret den Møtet ble-takket i deler av sak 21/11 (referatsak 21), samt i deler av sak 22/11. Protokoll fini )llved{egg, unt. off. j.nr.1 1/4468 Randi S. Haug5ta

14 Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer (13): Arbeiderpartiet (4): Knut Pettersen, Unn Therese Omdal, lnghild Vanglo, Bitten Fugelsnes Vara i rekkefølge: Thor Kristian Klepp, Rolf Magne Skogen, Sissel Voilås, Bjørn Reidar Berentsen, Ruth Kan Ludvigsen Fiske Fremskrittspartiet (2): Wenche Haffnes Andersen, Kjell Fredriksen Vara i rekkefølge: Per Hovland, Arnfinn Havsø, Tommy Bjeflås, Roald Eie Høyre (3): Ordfører Terje Jorgensen Jr., Leif Erik Egaas, Liv Tone øiumshaugen Vara i rekkefølge: Arne Stapnes, Kjell Vidar Nygår, Astrid Hetland Robertson, Bjørn Carlsen, Arne Dirdal Kristelig Folkeparti (2): Varaordfører Solveig Ege Tengesdal, Morten Haug Vara i rekkefølge: Bente Skåra Gundvaldsen, Arne Geir Ege, Edmund Iversen Senterparti (1): Sigval Bernt Nodland Vara i rekkefølge: Birger Røyland Venstre (1): Tor lnge Rake Vara i rekkefølge: Brit L. Kvassheim. Sakstiste: Sak nr. Sakstittel L 12/1 i Suppleringsva]g - meddommere/lagrettemedlemmer til Gulating lagmannsrett - perioden /1 1 Alternativ bruk av Kreklingeveien 6 14/1 1 Spillemidter 21 i - Godkjenning av prioritering 15/1 1 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte /1 1 Søknad om kjøp av kommunal eiendom - parsell av gnr. 47 bnr. 243, Skaret på Eie. 17/1 1 Søknad om fradeling av en parsell til fritidsbolig - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr./bnr. 21/5 - Jan Reime 18/1 1 Høring av forslag til regionalpian for landbruk i Rogaland 19/11 Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr. 26 bnr. 2 - Daniel Paulsen 2/1 1 Veinavn - Vadlåsmyra boligfelt. 21/1 1 Referatsaker til formannskapets møte /1 1 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte i 2

15 12111: Suppleringsvalg - meddommerellagrettemedlemmer til Gulating lagmannsrett - perioden Rådmannens forslag til vedtak : Det fremlagte forslag til meddommere/lagrettemedlemmer legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager, i perioden 1. februar 24. februar 211, med frist for fritakssoknad 24. februar 211 kl. 15. Formannskapet innstiller til kommunestyret: Forslag til meddommere/lagrettemedlemmer med eventuelle endringer etter offentlig ettersyn, vedtas Formannskapet Møtebehandling: Nytt dokument i saken: - skriv vedr. endring i rådmannens innstilling, datert Endringen er at det er innkommet et nytt navn på meddommere/lagrettsmedlemmer som er lagt til den opprinnelige listen (j.nr.:1 1/41 27) Votering: Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. FS Vedtak: Det fremlagte forslag til meddommereaagrettemedlemmer legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager, i perioden 1. februar 24. februar 211, med frist for fritakssøknad 24. februar 211 kl. 15. Formannskapet innstiller til kommunestyret: Forslag til meddommereaagrettemedlemmer med eventuelle endringer etter offentlig ettersyn, vedtas. Vedtaket er enstemmig : Alternativ bruk av Kreklingeveien 6 Rådmannens forslag til vedtak : Formannskapet innstiller til kommunestyret: Kreklingeveien 6 videreføres som kommunal bolig Felles brukerutvalg Møtebehand ling: ARNFINN HAVS (FRP) foreslo: Tillegg til rådmannens innstilling: 3

16 Brukerutvalget ser med undring på at boligen enda står tom, etter at den ble fraflyttet i september, og denne fraflyttingen var planlagt en tid i forveien. Etter rådmannens utredning er det stort behov for bruk av denne bolig. Votering: Rådmannens innstilling med Havsøs tilleggsforslag enstemmig vedtatt. BRU-1I11 Vedtak: Felles brukerutvalg uttaler til kommunestyret: Kreklingeveien 6 videreføres som kommunal bolig. Felles brukerutvalg har følgende merknad: Brukerutvalget ser med undring på at boligen enda står tom, etter at den ble fraflyttet i september, og denne fraflyttingen var planlagt en tid i forveien. Etter rådmannens utredning er det stort behov for bruk av denne bolig. Vedtaket er enstemmig Formannskapet Motebehandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS Vedtak: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Kreklingeveien 6 videreføres som kommunal bolig. Vedtaket er enstemmig. 14/11: Spillemidler Godkjenning av prioritering Rådmannens forslag til vedtak : 1. Prioriteringer for innkomne spillemiddelssøknader for 211 vedtas som vedlagt. 2. Vedtaket gjøres etter kommunelovens Formannskapet Motebehandling: ORDFØREREN orienterte om saken, og hvorfor den måtte ha en snarlig avgjørelse Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 4

17 FS Vedtak: 1. Prioriteringer for innkomne spillemiddeissøknader for 211 vedtas som vedlagt. 2. Vedtaket gjøres etter kommunelovens 13. Vedtaket er enstemmig. 1 5/11: Godkjenning av protokou fra formannskapets møte Forslag til vedtak : Protokoll fra formannskapets møte godkjennes Formannskapet Motebehandling: LEIF ERIK EGAAS (H) viste til voteringen i sak 2/11 debattheftet 211 strategikonferansen 211 hvor lnghild Vanglo (AP) foreslo at punkt 3 avsnitt 3 tas ut. Dette forslaget falt med 4 stemmer (ikke vedtatt med 4 stemmer). Ordet falt byttes ut med vedtatt. Votering: Protokollen enstemmig vedtatt med Egaas merknader. FS Vedtak: Protokoll fra formannskapets møte godkjennes med Egaas endring. Vedtaket er enstemmig : Søknad om kjøp av kommunal eiendom - parsell av gnr. 47 bnr. 243, Skaret på Eie. Rådmannens forslag til vedtak : 1. Søknaden fra Kurt Sæstad om å få kjøpe en parsell av gnr. 47, bnr. 243, for å kunne bygge garasje / carport innvilges. 2. Parsellen skal være som vist på kart datert , og skal sammenføyes med gnr. 47, bnr Prisen settes til kr 2,- pr kvadratmeter. 4. Sæstad betale; arealoverøringsgebyr, gebyr for søknad om deling, tinglysningsgebyr og dokumentavgift. 5

18 Formannskapet Møtebehandling: Det ble foretatt befaring i saken KNUT PETTERSEN (AP) og LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt fellesforslag: Nytt punkt 2 i rådmannens innstilling: 2. Parsellen skal være som vist på kart datert og på befaring , ca. 6 x 6 m fra enden av gårdsplassen (se innsirklet område på vedlagte bilde i saken, j.nr: ). Dette skal sammenføyes med gnr. 47, bnr. 5. Votering: Rådmannens innstilling med Pettersen og Eggas fellesforslag til nytt punkt 2 enstemmig vedtatt. FS-16!11 Vedtak: 1. Søknaden fra Kurt Sæstad om å få kjøpe en parsell av gnr. 47, bnr. 243, for å kunne bygge garasje / carport innvilges. 2. Parsellen skal være som vist på kart datert og på befaring , ca. 6 x 6 m fra enden av gårdsplassen (se innsirklet område på vedlagte bilde i saken, j.nr.:1/25854). Dette skal sammenføyes med gnr. 47, bnr Prisen settes til kr 2,- per kvadratmeter. 4. Sæstad betaler arealoverføringsgebyr, gebyr for søknad om deling, tinglysningsgebyr og dokumentavgift. Vedtaket er enstemmig : Søknad om fradeling av en parsell til fritidsbolig - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnribnr Jan Reime Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneptanens arealdel og avslår etter 7 i plan- og bygningsloven søknad fra Jan Reime om fradeling av en parsell på ca. i dekar til fritidsbolig fra gnr./bnr. 21/5 i Eigersund kommune. 2. Formannskapet avslår i medhold av 12 i jordloven søknad fra Jan Reime om tillatelse til fradeling av en parsell på ca. i dekar til fritidsbolig fra gnr./bnr. 21/5 i Eigersund Formannskapet Møtebehand I ing: Det ble foretatt befaring i saken

19 MORTEN HAUG (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet hans svigerforeldre er parter saken, jf. fvl. 6, b. Formannskapet hadde ingen merknader til saken og Edmund Iversen (KrF) tok sete. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS Vedtak: 1. Formannskapet finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at kommunen skal gi dispensasjon fra kommurieplanens arealdel og avslår etter 71 plan- og bygningsloven søknad fra Jan Reime om fradeling av en parsell på ca. 1 dekar til fritidsbolig fra gnr./bnr. 21/51 Eigersund kommune. 2. Formannskapet avsi år i medhold av 12 ijordioven søknad fra Jan Reime om tillatelse til fradeling av en parsell på ca. I dekar til fritidsbolig fra gnribnr. 21/5 i Eigersund. Vedtaket er enstemmig : Høring av forslag til regionalpian for landbruk i Rogaland Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet synes Fylkesmannen og Fylkeskommunen har fått utarbeidet en omfattende og god regionalplan for hele landbruket i Rogaland. Det er positivt at planen har et fokus på hva mål og tiltak som må til for at vi kan ha et aktivt landbruk også i distriktene. 2. Tiltak som bør tas inn i planen: Arbeide for at Dalane blir en egen omsetningsregion for kjøp og salg av melkekvoter. Arbeide for at Rogaland får ca. 2 % av de bedriftsrettede investeringsmidlene i landbruket siden de har ca. 2 % av det grovôrbaserte husdyrholdet. Arbeide for at maksimal tilskudd som bonden kan få til å dokumenterte utgifter til avløsning for ferie og fritid økes til kr. 1. kr/år. Arbeide for å øke satsene for tilskudd til dyr på utmarksbeite. Arbeide for at det kan nyttes SMIL-midler og Regionalt miljøprogram til henholdsvis å sette opp nytt gjerde og til å vedlikeholde gjerder i utmark. 3. Savner også at planen og tiltak har en tidshorisont, dvs, hvor lenge den/de skal gjelde Formannskapet Møtebehandli ng: MORTEN HAUG (KrF) foreslo: Nytt punk 4t: Målsettingen om i størst mulig grad å hindre nedbygging av jordbruksareal må komme tydeligere fram i planen. LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo: Endring i rådmannens punkt 3: Plan og tiltak bør ha en tidshorisont, dvs, hvor lenge den/de skal gjelde. 7

20 +V) distriktene. Votering: fylkeskommune. disse nasjonalpolitiske føringer bør skje i samarbeid mellom kommune og målrettet regionale retningslinjer for praktisering av nasjonalt regelverk og føringer. organisasjoner, bør trekkes mer inn. Det enkelt lokale landbrukskontor bør ha Fylkesmannen. Utarbeidelse av regionale retningslinjer og praktisering av Men Eigersund kommune er helt imot at slike skal utformes av største rolle i tiltaksdelen tilligger Fytkeskommune og Fylkesmann. Bøndene selv, gjennom sine Eigersund kommune mener at for mange av målene møtes av noen uklare Mål 34, 35 og 36 er i seg selv positive. Det kan være fornuftig å utforme Nytt punkt til rådmannens innstilling: Nye punk til rådmannens innstilling: SIGVALD NODLAND (SP) foreslo: Ordførerens forslag til nytt punkt 5 enstemmig vedtatt. Ordførerens forslag til nytt punkt 6 vedtatt med 1 stemmer mot 3 stemmer (lnghild Vanglo, AP ORDFØREREN foreslo: Ordførerens forslag til nytt punkt 7 vedtatt med 11 stemmer mot 2 stemmer (lnghild Vanglo, AP Haugs forslag til nytt punkt 4 enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med Egaas endring i punkt 3 enstemmig vedtatt. FS Vedtak: 2. Tiltak som bør tas inn i planen: 3. Plan og tiltak bør ha en tidshorisont, dvs, hvor lenge den/de skal gjelde. 1. Formannskapet synes Fylkesmannen og Fylkeskommunen har fått utarbeidet en 4. Målsettingen om i størst mulig grad å hindre nedbygging vjordbruksareai må 5. Eigersund kommune mener at for mange av målene møtes av noen uklare eller diffuse tiltak. Ber derfor om at tiltakene strammes inn til bli mer målrettet 6. Eigersund kommune synes at planen har litt for stor overvekt av tiltak som tilligger Arbeide for at Da/ane blir en egen omsetningsregion for kjøp og salg av melkekvoter. Arbeide for at Rogaland får ca. 2 % av de bedriftsrettede investeringsmidlene i Arbeide for å øke satsene for tilskudd til dyr på utmarksbeite. Arbeide for at det kan nyttes SMIL-midler og Regionalt miljøprogram til henholdsvis å - God + SP + V) Fylkeskommune og Fylkesmann. Bøndene selv, gjennom sine organisasjoner, bør trekkes mer inn. Det enkelt lokale Iandbrukskontor bør ha største rolle i tiltaksdelen Arbeide for at maksimal tilskudd som bonden kan få til dokumenterte utgifter til omfattende og god regionalplan for hele landbruket i Rogaland. Det er positivt at planen har et fokus på hva mål og tiltak som må til for at vi kan ha et aktivt landbruk også i landbruket siden de har ca. 2 % av det grovfôrbaserte husdyrholdet. avløsning for ferie og fritid økes til kr. 1. kr/år. sette opp nytt gjerde og til vedlikeholde gjerder i utmark. komme tydeligere fram i planen Eigersund kommune synes at planen har litt for stor overvekt av tiltak som eller diffuse tiltak. Ber derfor om at tiltakene strammes inn til å bli mer matjord skal deponeres til gjenbruk. 8 2

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 16:25 Sak fra / til: 024/11-032/11 Terje Jørgensen jr. H Leif

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 001/11-011/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:00 Tidspunkt - til: 14:00 Sak fra / til: 120/10-125/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.01.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 001/10-010/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:35 Sak fra / til: 031/10-043/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.05.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 13:55 Sak fra / til: 044/10-055/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

ak - Utvalg:I Felles brukerut i 09.06.2010.F Formannskapssalen 09:00 10:35 029/10 - 033/10 bru - Schneidereit, Sahisten,

ak - Utvalg:I Felles brukerut i 09.06.2010.F Formannskapssalen 09:00 10:35 029/10 - 033/10 bru - Schneidereit, Sahisten, ak - ITidiÇ. -fra: Utvalg:I Felles brukerut i 09:00 10:35 029/10-033/10 09.06.2010.F Formannskapssalen i Utvalgssekretær Utvalgsleder Randi 5. Haugtad) Else Marie Schneidereit s3, L Eigerøy fyr, Maurholen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.09.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:55 Sak fra / til: 031/11-037/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto&

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto& Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Dato: 30.05.201 i Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste sekretær utvalgsleder Randi S. Haugstad Kristin Bø Haugeland Qo-cL 3. 4jto& Med vennlig hilsen Egersund,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:40 Tidspunkt - til: 14:25 Sak fra / til: 111/11-117/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 05.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:45 Sak fra / til: 010/11-016/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.03.2011 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Eigersund kommune Formannskapet

Eigersund kommune Formannskapet Eigersund kommune Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.09.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:35 Sak fra / til: 097/11-109/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 17.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:20 Sak fra / til: 053/10-055/10 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget d EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 059/10-063/10

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 08.06.2012 Arkiv: :GBR-112/5, gbr114/1, FA-V62, TI-&18 Arkivsaksnr.: 12/1265 Journalpostløpenr.: 12/16917 Saksnummer Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på saksilsten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 18:30 ORIENTERINGER kl 18:00-18:25 Orientering

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.10.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 034/12-041/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 001/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.01.2013 Møtested:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 22.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 11:30 til kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, møterom Nygaard Fra til saksnr.: 09/37-09/41 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 001/14-009/14 Følgende medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Primærnæringsutvalget REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Primærnæringsutvalget REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 12.12.2005, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 05/43-05/52 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 04.06.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 004/13-009/13 Følgende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 30.08.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 026/11-032/11

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 01.11.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 15.02.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 001/11-009/11

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Møtestart: Kl. 09.00 Møteslutt: Kl. 09.20. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Arne Fr. Andersen møtte

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.08.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:00 Sak fra / til: 042/13-046/13 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:35 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 015/11-018/11 Følgende

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh.

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Undervisningsrom øst/vest - Søgne omsorgssenter Dato: 29.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.01.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.09.2013 Møtested: Grand Hotell Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 047/13-059/13 Følgende medlemmer møtte: Leif

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 23.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:15 Sak fra / til: 006/11-013/11 Følgende medlemmer

Detaljer

De politiske partiene

De politiske partiene EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat De politiske partiene Vår ref.: 11/25115 / 09/2903 / FE-014 Dato: 17.09.2011 Saksbehandler: Leif E. Broch Direkte telefon: 51 46 80 23 / 908

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 05.10.2012 Tilstede: Jarl Kato Solset KRF Ole Edvin Langaune SP Jan A. Pettersen FRP Ragnhild Hjorthen SAML Steinar Halvorsen H (vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 11:54 Fra saknr.: 117/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer