MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700."

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte. B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn. Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret og på folkebiblioteket til møtet vert halde. Det vert ei orientering om X2-festivalen i starten av møtet. Sak om IKT-samarbeid på søre Sunnmøre SSIKT vert ettersendt. Side1

2 VOLDA KOMMUNE SAKLISTE Saksnr. PS 41/13 PS 42/13 PS 43/13 OS 24/13 OS 25/13 OS 26/13 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Orienteringssaker Orientering om arbeidet til bygdeutvalet - strartegi for busetjing på bygdene Orientering om brannen i Røyslidvegen 11 A Oppseiing av leigeavtale - Postens lokale i Volda OS 27/13 Melding om politisk vedtak - Søre Sunnmøre tingrett tingrettsgrensene PS 44/13 PS 45/13 PS 46/13 PS 47/13 PS 48/13 PS 49/13 PS 50/13 PS 51/13 PS 52/13 PS 53/13 PS 54/13 Leige av Ulvestad skule Myragjerdet II - byggefelt i Dravlausbygda Tilskot frå næringsfondet - konsesjonssøknad Vassbakke Kraftverk Midlar frå kraftfondet - Shipadmin AS Mjølkekvote - Erlend Koppen Kaisituasjonen på Yksnøya -Avtale med Høgskulen Eigarstrategig Tussa Kraft AS Omorganisering av 110-sentralane- Fråsegn Godkjenning av avtale om overdraging av areal til Statens Vegvesen frå gnr. 15 bnr. 30 Vertskommuneavtale Hamna dagsenter Konkurranseutsetting reinhald Side2

3 PS41/13Godkjenningavinnkallingogsakliste PS42/13Godkjenningavmøteprotokollfråforrigemøte Side3

4 PS43/13Orienteringssaker OS24/13Orienteringomarbeidettilbygdeutvalet-strartegiforbusetjingpå bygdene Side4

5 VOLDA KOMMUNE ORIENTERINGSSAK Frå: Sak: Eigedomsavdelinga Brannen i Røyslidvegen 11A Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd / Sakshandsamar Dato 2013/ / EIG/KI Orientering om brannen i Røyslidvegen 11 A Utvalsaksnr Utval Møtedato Resultatet etter brannen i Røyslidvegen 11A før jul, er at husværet vart totalskadd innvendig. ISS har no rive alt av deleveggar og ribba stort sett alt. Alle vindauga må og rivast. Forsikringsselskapet har engasjert Mulvik A/S som konsulent og dei er no klare til å planlegge oppattbygginga og lyse det ut på tilbod. Etter synfaring i går, i lag med Mulvik A/S og ISS kom det fram ein ide om å bygge husværet om til 2 mindre bueiningar og flytte inngangane til baksida. Alt ligg til rette her for å få til det, sidan dette er ei endeleilegheit. Kvar bustad vil då verte på om lag 36m2, kunne få eigen inngang og ein slepp felles inngang med hybelen som er i kjellaren. Hybelen i kjellaren ville då kunne utvidast og verte meir funksjonell enn den er i dag. Dette er i samsvar med vedtak i kommunestyret den , om den kommunale bustadmassen og behov for mindre bustader. Forsikringsselskapet dekkjer utgiftene til oppattbygging slik som det var. Og ved å gjere desse endringane det her er snakk om, må det løyvast ekstra midlar. Vi kan ikkje no seie noko om kva kostnad dette vil dreie seg om. Dersom dette vert aktuelt må det takast ein takst på oppattbygginga slik som det var, og kommunen må då ta resten av kostnadane. 2 bueiningar i staden for 1 og utviding av hybel i kjellar vil gi høgare leigeinntekter og vi reknar med at endringa skal vere sjølvfinasierande. Alt er på dette tidspunkt berre idear som vi ynskjer å få Formannskapet sitt syn på, og om det er aktuelt å arbeide vidare med. På grunn av det arbeidet som Mulvik A/S skal utføre hastar det med å få ei avgjerd. Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Volda Kommune Stormyra Volda VOLDA KOMMUNE Saksnr. 107\ Lopenr. Aridvciel: Klassering P: Klassering S: 26FEB2013 evvvv..q_ t-drk-t Avd.F[ Shs1"\/5 p osten Vi lever for å levere Avdeling: Posten Norge AS Eiendom Konsernstaber Økonomi Dronningensgt. 15 Kontaktperson: NO-0001 Oslo Kristen Hoff Besoksadresse: Dato og referanse: Biskop Gunnerusgt. 14 A 25. februar 2013 Tel: K.Hoff Kundeservice: kristen.hoff posten.no POSTENS LOKALER I VOLDA - OPPSIGELSE AV LEIEKONTRAKT Viser til leiekontrakt mellom Dere og Posten Norge AS datert gjeldende i fra om leie av lokaler til Volda Postkontor i Volda, gnr 19 bnr 287, Volda Kommune. I henhold til kontraktens punkt 7 sier vi herved opp leieforholdet, slik at vi trer ut av leieforholdet etter 3 år fra , jfr punkt 7,1. Imoteser bekreftelse på oppsigelsen. Med vennlig hilsen Kristen Hoff Eiendomsforvalter/seniorrådgiver Side9

10 DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT VOLDAKOMMUNE Volda kommune Stormyra Volda Saksnr. Lopenr. 5 MAR2013 ishs.-pez_ Arkjvdel: Enitne Z KlasseringP: (C)2.3 KlasseringS: Deres ref. Vår ref. 13/110 Dato Melding om politisk vedtak Sore Sunnmore tingrett - tingrettsgrensene Justis- og beredskapsdepartementet viser til brev fra Volda kommune av 2. januar 2013 om ovennevnte. St.meld. nr. 23 ( ) og Innst. S.nr. 242 ( ) ble behandlet i Stortinget 21. mai2001. PAbakgrunn av Stortingets vedtak ble antall forsteinstansdomstoler redusert fra 92 til 66. Strukturreformen ble sluttfort i Vi er kjent med Domstoladministrasjonens onske om å redusere antallet forsteinstansdomstoler ytterligere. Justis- og beredskapsdepartementet har pa nåværende tidspunkt ingen konkrete planerom å foreta en ny gjennomgang av dagens domstolstruktur med tanke på nye strukturendringer. Dersom dette skulle bli aktuelt vil det skje i formav en helhetlig gjennomgang med en bredt anlagt demokratisk prosess der berorte involveres. Vi har imidlertid notert oss vedtaket til Volda kommunestyre med onske om endring av tingrettsgrensene for SoreSunnmore tingrett. Medhilsen cjc EliseStillOk kst. avdelingsdirektor fove Nordstrand seniorrådgiver Postadresse Kontoradresse Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4a 0030 Oslo 0484 Oslo Telefon - sentralbord Org.nr.: Sivilavdelingen Telefaks Saksbehandler Tove Nordstrand Side10

11 SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/296 Arkivkode: 614 Utvalsaksnr Utval Møtedato 44/13 Formannskapet Kommunestyret LEIGE AV ULVESTAD SKULE Administrasjonen si tilråding: 1. Søknaden frå Ulvestad barneskule AS om leige i samsvar med motteke forslag til leigeavtale vert ikkje kome i møte. 2. Ulvestad barneskule AS får tilbod om å ta over eigedomen som den er, til pris kr Salssummen skal tilfalle P/L Vesttun. Ulvestad barneskule AS og P/L Vesttun avtalar nærare tilhøvet seg i mellom. Kjøpar står for alle kostnader med overdraginga. Vedleggsliste: 1. Brev av frå Ulvestad barneskule AS 2. Forslag til leigeavtale 3. Kopi av brev av frå Utdanningsdirektoratet 4. Avtale mellom kommunen og P/L Vesttun av Brev av frå advokat Knardal 6. Eigedomskart Uprenta saksvedlegg: K- sak 136/12, møte Fylkesmannen sine brev av og Samandrag av saka: Ulvestad barneskule AS søkjer i brev av om å få leige Ulvestad skule til drift av privat skule, jfr. vedlegg 1. Eg rår til at søknaden ikkje vert komen i møte slik det vert søkt om, men fremjar forslag om at dei får tilbod om å kjøpe eigedomen. Side11

12 Saksopplysningar: Volda kommunestyre gjorde i sak 136/12, møte , vedtak om å samlokalisere Ulvestad skule med Dalsfjord skule gjeldande frå Det vart i medhald av kommunelova kravd lovlegkontroll, og det vart klaga på tidspunktet for samlokaliseringa. Fylkesmannen har i brev av og stadfesta kommunestyret sitt vedtak om samlokalisering, og denne er gjennomført i samsvar med vedtaket. I brev av , som kommunen har fått kopi av, har Ulvestad barneskule AS fått godkjenning på religiøst grunnlag etter privatskulelova, og denne skulen er godkjent for årssteg, jfr. vedlegg 3. Eit av vilkåra i godkjenningsbrevet er at Skolens skoleanlegg må være godkjent av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, jf. privatskoleloven 2-4 første ledd. Skolen må innhente godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, godkjenning etter brannvernloven(brannsynsrapport) og brukstillatelse etter plan- og bygningsloven, før skolen tarkontakt med fylkesmannen om formell godkjenning av lokalene. I brev av vert det såleis frå Ulvestad barneskule AS søkt om å får leige kommunen sitt bygg på Ulvestad frå 1. juni 2013, jfr. vedlegg 1. Det ligg ved søknaden forslag til leigeavatale, jfr. vedlegg 2. Kommunestyret gjorde i budsjettmøtet ma. slikt vedtak i punkt 33: Volda kommune sel alle bygg kommunen ikkje treng. Rådmannen har sett i verk vurdering av bygg kommunen ikkje treng, og eg viser til sak i formannskapet vedk. stoda for når det gjeld kommunale utleigebustader. Det er tidlegare gjort vedtak om sal av nedlagde skular, og dette er på gang: Fylsvik skule er overdrege til grendalaget og Steinsvik skule er selt til Marine Harvest Norway As. Det er sendt førespurnad til kyrkjeleg fellesråd om dei vil ta over Folkestad skule, då denne er regulert til offenleg føremål, og derifrå ligg det føre slikt svar: 1. Fellesrådet er positive til å overta tomta etter Folkestad Gamle skule som areal for utviding av Folkestad gravplass 2. Fellesrådet ser ikkje at ein har bruk for skulebygget i si verksemd og ønskjer derfor å ta over tomta i rydda tilstand. Det er ei utfordring der det er kombinasjon skule/grendahus (Lid, Ulvestad og Hjartå). Utfordring også der skular står på grunn der det ikkje ligg føre målebrev (t.d. Yksnøya, Høydal, Kalvatn, Bjørkedal). Når det gjeld Ulvestad det går fram av det vedlagde kartet (vedlegg 6) at Volda kommune står oppført som heimelshavar på den største tomta, gnr. 160 bnr. 25. Den gamle skuletomta på knapt 1100 m² står i matrikkelen oppført som eigarlaus teig. Kommunen må få ordna målebrev/matrikkelbrev på denne parsellen og eventuelt samanføye den med hovudtomta. (I tilfelle sal av gamleskulen, kan den stå som sjølvstendig brukseining, men det må til målebrev/matrikkelbrev på eigedomen dersom den skal seljast) Eg vil kome attende med ei sak om praktiske måtar å løyse utfordringane nemnt her. Vurdering og konklusjon: Når det så gjeld den konkrete søknaden frå Ulvestad barneskule AS har eg følgjande kommentarar: Kommunal bruk: I søknaden og forslag til leigeavtale vert det vist til at kommunen brukar bygningen sjølv til bibliotek, kulturskule og Lauvstad barnehage (gymsal): Side12

13 Bobliotekfilialen vert forslått nedlagd, kultuskulen kan nytte lokala på Dravlaus skule og sjølv om det er fint at barnehagen har ny gymsal, er dette ikkje noko krav i høve drifta av barnehage. Konklusjon: kommunen treng ikkje bygningen sjølv til eigne tiltak, jfr. nedanfor om bristande føresetnader for avtalen med P/L Vesttun. Tihøvet til grendahuset Vesttun P/L Det vert frå søkjarane vist til avtalen mellom kommunen og Grendahuset Vesttun P/L, der det går fram i punkt 13 at: Denne avtalen kan ikkje seiast opp utan at begge partar er samde om det og det blir godkjent av Kyrkje- og undervisningsdepartementet.. Advokat Knardal har på vegne av P/L Vesttun i brev av kome med kommentarar i høve saka om samlokalisering, der det går fram at Vesttun har skote inn verdiar for ca. 2 mill kr., og at dei difor er opptekne av å ta vare på sine rettar etter inngått avtale, og dei verdiar dette representerer for bygda, jfr. vedlegg 5. Slik eg ser det er avtalar i utgangspunktet basert seg på likeverdige partar sine ynskje/behov, og når tida og utviklinga gjer at den eine part ikkje lenger er likeverdig, kan det ikkje vere slik at den andre part vert heftande ved avtalen for evig tid. Kommunen har ikkje lenger bruk for bygningen, og det kan då virke åpenbart urimelig at kommunen skal bli bunden opp av denne avtalen, jfr. avtalelova 36. Kommunen vil også kunne halde fram den ulovfesta rettspraksis om bristande føresetnader som m.a. føreset at inngåtte avtalar må sjåast på som ugyldige dersom det oppstår tihøve som kan sjåast på som irregulær utvikling i avtaleforholdet. Det at kommunen ikkje lenger driv verksemd i bygget er tvillaust eit slikt tilhøve. Men dette må avklarast juridisk nærare, og det gjeld både for Ulvestad, Lid og Hjartå. Kvifor partane i 1979 innlemma Kyrkje- og undervisningsdepartementet i avtalen er meg ukjent, men eg kan ikkje tenkje meg at departementet vil involvere seg i saka no. Utlån/utleige andre skulebygg: Det vert i søknaden vist til andre tilhøve der kommunen leiger ut/låner til liknande tiltak. Eg kjem som nemnt attende til eiga sak om dette. Kommunen skal vere utviklingsaktør og tilretteleggar for igangverande og nye tiltak som er med på å skape eit positivt samfunn. Eit tiltak i denne samanheng kan vere å legge til rette for at Ulvestad barneskule AS får leige skulebygget som omsøkt. Men rådmannen har som nemnt fått eit oppdrag frå kommunestyret om å selje bygg kommunen ikkje treng. Eg har ikkje oppfatta det slik at dette er gjort av omsyn til å tene på det, men snarare å unngå framtidige kostnader. Kommunen har nettopp selt Steinsvik skule for kr ,-, og eg rår til at Ulvestad barneskule AS får tilbod om å kjøpe eigedomen til same pris, og dei at då avtalar nærare med P/L Vesttun tilhøvet seg i mellom. Det ligg i statstilskotet som Ulvestad barneskule AS får at dei kan dekke driftskostnader som leige/kjøp av lokal osv. Kjøpesummen gjer eg framlegg om vert overført til P/L Vesttun, slik kjøpesummen for Steinsvik skule vert overført grendelaget. Eg rår såleis til at søknaden frå Ulvestad barneskule AS om leige i samsvar med motteke forslag til leigeavtale ikkje vert komen i møte, men at dei får tilbod om å kjøpe eigedomen. Side13

14 Det må også nemnast at vi har fått telefon frå ein person som kan tenkje seg å overta Gamleskulen på Ulvestad for å drive verksemd der. Eigedomsavdelinga trur ikkje det skal vere noko problem å skilje Gamleskulen ut frå resten av skulen. I lys av kommunen sin økonomiske situasjon og utfordringane med å konkretisere inndekninga av balansegapet i økonomiplanen, er det avgjerande at kommunestyret følgjer opp sitt eige vedtak om å selje bygg som kommunen ikkje treng til eigne tenester. Det at kommunen ikkje fann elevgrunnlag for 2 skular i krinsen, og at etablering av privatskule vil resultere i trekk i rammetilskotet på min. kr , er forhold som rådmannen ikkje finn å trekkje inn i vurderinga av denne saka. Denne saka omhandlar spørsmålet om å kunne nytte skulebygget på ulvestad til privatskule. Når selskapet planlegg å etablere skuledrift, må ein leggje til grunn at dei har ambisjonar om å vere langsiktige, og at dei derfor også bør kunne investere i overtaking av bygget. Privatskule skal vere eit likeverdig alternativ til den offentlege skulen. Staten yter tilskot til at private skular skal kunne etablerast på lik line med kommunale, og det er derfor grunnlag for at selskapet trer inn som reell skuleeigar og overtek bygget. Dersom kommunestyret til tross for sitt eige vedtak om å sal av bygg som kommunen ikkje treng vil leige ut bygningen, så vil rådmannen presisere at slik utleige bør skje på forretningsmessige vilkår, og at vedlikehald og alle utbetringar for å stette krav til skuledrift må dekkjast av leigetakar. Samtidig bør det også gjerast ein gjennomgang av avtalen i høve P/L Vesttun. Helse og miljøkonsekvensar: Er omtalt i k-sak 136/12, møte Økonomiske konsekvensar: Det er viktig for kommunen å unngå framtidige driftskostnader for bygg kommunen ikkje treng. Kommunen treng å ha fokus på sine kjerneoppgåver for å kunne drive i balanse og samtidig yte gode tenester for innbyggjarane. Spreiing av aktivitet utover dette vil gjere det vanskelegare å balansere gapet mellom inntekter og utgifter. Dersom Volda kommune ikkje følgjer opp dei økonomiske strategiane som er lagt i økonomiplanen, vil kommunen ikkje ha økonomisk balanse og vil kome i ROBEK-registeret. Dersom det skjer må kommunen ha godkjenning frå Fylkesmannen for å gjere økonomiske disposisjonar. Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen. Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Ulvestad barneskule AS Side14

15 Eigedomsavdelinga Økonomiavdelinga Sakshandsamar Side15

16 Side16

17 Side17

18 LEIGEAVTALE mellom Volda kommune (frå no VK) og Ulvestad barneskule AS (frå no UBS), for leige av skulebygget på Ulvestad (med atterhald om oppstart av regulær skuledrift). 1. Denne avtalen skal ikkje ha innverknad på gjeldande avtale mellom VK og Vesttun PL, datert 1. juni Den skal heller ikkje ha innverknad på VK sitt ansvar for drift av biblioteket. 2. Leigeavtalen gjeld frå 1. juni Innan då vil det vere klart om skuledrifta kjem i gang. VK skal før denne datoen motta ei stadfesting av om det vert oppstart eller ikkje. 3. I fylgje ansvarsfordeling i den ovannemnde avtalen mellom VK og Vesttun PL skal VK stå for forsikringar, renovasjon, vatn/ kloakk, brøyting med meir og utføre naudsynt ettersyn av og vedlikehald på bygningsmassen slik at bygget er i tilfredsstillande stand. 4. Bruk av skulebygget (som fell utanom UBS og Vesttun PL sin bruk) er: Lauvstad barnehage (gymsal) Biblioteket Kulturskulen (tre klasser) Ungdomsklubben Tre ulike kor for vaksne og born Røde Kors-lageret Lagerrom for revy og korps Førstehjelpskurs og idrettslag Møtelokale for Lauvstad og Velsvik grendeutval Gruppeøvingar for Lauvstad skulekorps Andre lag/ organisasjonar 5. UBS får vederlagsfritt leige dei roma i skulebygget som fell utanom biblioteket, 2.etg. av gamleskulen (loftsetasje) og VK sin avtale med Vesttun PL. UBS betalar 55 % av det totale straumforbruket i bygget til VK. Vesttun PL skal framleis betale 5%. Fordelinga vert då 60% til UBS/Vesttun og 40% til VK. 6. Barnehagen får framleis bruke gymsal/ garderobar på dagtid. Normalt ein dag i veka. VK syter for reinhald av skulegarderobane og gymsal etter denne bruken. 7. UBS sikrar aktivitetane under punkt 4 bruk som før. Driftsansvar for biblioteket og Vesttun PL held fram som før. 8. UBS syter for reinhald i rom som UBS nyttar, utanom det som er nemnt i pkt. 6. UBS syter også for forbruksmateriell til belysning og at sanitæranlegga og andre rom er utstyrt med naudsynte reinhalds- og hygieneartiklar. Dette gjeld ikkje i rom som vert disponert av biblioteket, Vesttun PL og ungdomsklubben. 9. UBS får saman med dei andre brukarane av bygget låne det inventaret VK eig og som i dag framleis står her. Side 1 av 2 Side18

19 10.Kostnader knytt til skader som oppstår i romma i løpet av den tida UBS disponerer dei og som forsikringa ikkje dekkjer, skal UBS stå for. 11. Avtalen gjeld til ein ny avtale er forhandla og godkjend av begge partar. UBS har ei oppseiingstid på 6 -seks- månader. 12.Denne avtalen er underskriven i 2 -to- eksemplar, eit til kvar av partane. Volda, for Volda kommune for Ulvestad barneskule AS Bjørn Breivik Styreleiar Side 2 av 2 Side19

20 Utdanningsdirektoratet Saksbehandler: Christina Mendicino Grøn ity VOLDA KOMMUNE Saksnr. 2,7 Avd.5 Lept-;Lr. Shs 5 jan 2013 Ulvestad barneskule AS Dalsfjordvegen Lauvstad Aj Mr) 02, Att. styreleder Bjørn Idar Breivik c2io Klassenn a Vå dato: es dato: Vår referanse: 2012/2208 Deres referanse: Vedtak om godkjenning etter privatskoleloven - Ulvestad barneskule AS org.nr Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra Ulvestad barneskule AS datert 31. mars 2012 og suppleringer til søknaden datert 19. juli og 10. oktober Skolen søker om godkjennelse av ny grunnskole på religiøst grunnlag, jf. privatskoleloven 2-1 første ledd første punktum, jf. annet ledd bokstav a. Skolen søker om godkjenning for årstrinn for inntil 48 elever. Vedtak Utdanningsdirektoratet godkjenner Ulvestad barneskule AS org.nr (org.nr ) etter privatskoleloven 2-1 første ledd første punktum, jf. andre ledd bokstav a. Skolen godkjennes for 1. til 7. årstrinn med inntil 48 elever. Skolen kan starte driften tidligst skoleåret 2013/2014. Vilkår Skolevirksomheten kan ikke igangsettes før Utdanningsdirektoratet har gitt en særskilt driftstillatelse. Før det kan gis driftstillatelse, må skolen dokumentere overfor Utdanningsdirektoratet at den har oppfylt vilkårene i punktene nedenfor innen 15. 'uni det skoleåret skolen skal starte opp 1) Skolens skoleanlegg må være godkjent av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, jf. privatskoleloven 2-4 første ledd. Skolen må innhente godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, godkjenning etter brannvernloven (brannsynsrapport) og brukstillatelse etter plan- og bygningsloven, før skolen tar kontakt med fylkesmannen om formell godkjenning av lokalene. 2) Den samlede lærerkompetansen ved skolen må være godkjent av Utdanningsdirektoratet jf. privatskoleloven 4-2. Skolen må dokumentere den enkelte lærers kompetanse. 3) Skolen må sende inn en bekreftelse fra sin bankforbindelse på hvilket kontonummer statstilskuddet skal innbetales til. Det må fremgå at kontonummeret er knyttet opp mot navn på rettssubjekt og organisasjonsnummer. 4) Skolen må sende inn elevtallsprognose for første halvår skolen er i drift. Elevene skal fordeles på årstrinn. Elevtallsprognosen danner grunnlaget for utbetaling av statstilskudd fram til elevtelling 1. oktober. 5) Skolen må sende inn dokumentasjon av skolens innskuddskapital er knyttet opp mot skolens organisasjonsnummer. Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Telefaks: Internett: IBAN: Schweigaards gate 15 B, Oslo NO Britveien 4, Molde Org.nr.: BIC/SWIFT Parkgata 36, Hamar NO MVA DNBANOKK Side20

21 Utdanningsdirektoratet Side 2 av 6 Rettslig grunnlag Privatskoleloven 2-1 lyder som følger: "Departementet kan godkjenne private skolar og driftsendringar ved godkjende private skolar. Departementet kan godkjenne at ein grunnskole flyttar verksemda si til ein annan kommune eller at ein vidaregåande skole flyttar verksemda si til ein annan fylkeskommune. Vertskommunen eller vertsfylket skal gi fråsegn før departementet gjer vedtak i saka, og kan klage på departementet sitt vedtak. Godkjende skolar har rett til statstilskot etter 6-1 og til å drive verksemd etter lova. Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag: [..1 a) religiøst Godkjenninga fell bort dersom ein skole ikkje startar opp verksemda si etter lova i løpet av tre skoleår etter at godkjenning vart gitt. Det same gjeld om drifta etter lova blir nedlagd. Krava i andre ledd om eit særskilt grunnlag gjeld likevel ikkje allereie godkjende skolar som var i drift innan utgangen av Departementet kan berre godkjenne nødvendige driftsendringar ved skolar som ikkje oppfyller krava i andre ledd. Departementet kan i forskrift fastsetje fristar i samband med søknader om godkjenning av private skolar." I Ot.prp.nr.37 ( ), merknadene til 2-1 står det bl.a.: "Første ledd første punktum inneber at det ikkje ligg føre rett til godkjenning etter lova, men at departementet etter ei skjønnsmessig vurdering kan godkjenne nye skolar og driftsendringar ved allereie eksisterande skolar. Den skjønnsmessige vurderinga bør mellom anna byggje på kva konsekvensar godkjenninga vil få for den offentlege skolestrukturen, på skolefaglege omsyn, behovet for skolen og budsjettmessige omsyn. Ei skjønnsmessig opning for å godkjenne nye skolar og driftsendringar gir departementet høve til å stille vilkår for godkjenninga i den enkelte saka.(...)" I Ot.prp.nr.37 ( ), under punkt , fremgår følgende: "Som vist til i kapittel foreslo departementet i høringsbrevet at lova skal opne for grunnskolar og vidaregåande skolar som blir etablerte og drivne på religiøst grunnlag, slik at foreldre og elevar framleis skal ha reelt høve til å velje slike private skolar. Departementet har merkt seg at enkelte av dei kristne frittståande skolane som uttaler seg, er usikre på om kravet i lovforslaget om religiøst grunnlag, ikkje religiøst formål som i den tidlegare privatskolelova, inneber ei avgrensing når det gjeld trusopplæring og forkynning. Departementet vil i denne samanheng presisere at skolen sitt hovudformål er å sørgje for at elevane får oppfylt sin rett og si plikt til grunnskoleopplæring og sin rett til vidaregåande opplæring. Dette betyr likevel ikkje at skolar som er etablerte på religiøst grunnlag, ikkje kan gi trusopplæring. Formålet med å etablere og drive skolar på religiøst grunnlag vil nettopp vere at slike skolar skal gi barn og unge eit skoletilbod der trua er ein naturieg del av verdigrunnlaget, og der dette er synleggjort i stiftelsesdokumenta og i dei læreplanane skolen skal følgje. Læreplanane for skolen må ikkje komme i konflikt med formålsparagrafen i lova, jf Private skolar som er etablerte og blir drivne på religiøst grunnlag, har høve til å gjennomføre opplæringa i samsvar med sitt syn og si overtyding, så lenge det blir informert om andre syn og norsk lovgiving på området." I Innst.O.nr.88 ( ) om heter det bl.a: "Vertskommunen eller vertsfylket skal gi en uttalelse før vedtak om godkjenning, men uttalelsen skal ikke være avgjørende for om en søknad skal innvilges eller ikke. (...)Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, viser til at det i godkjenningsgrunnlaget er lagt begrensninger på hvilke kriterier skolene kan starte opp etter. Flertallet forutsetter at skoler gis godkjenning når det søkes innenfor det fastlagte godkjenningsgrunnlaget, og øvrige krav i loven. Departementet skal likevel kunne ta hensyn til den offentlige skolestrukturen, behovet for skolen og vurdere seriøsiteten til søkeren. Flertallet har merket seg at uttalelsen fra vertskommunen eller vertsfylket ikke skal være avgjørende for om en søknad skal Side21

22 Utdanningsdirektoratet Side 3 av 6 innvilges eller ikke. Det er lovens mening å legge til rette for alternative skoler. Flertallet mener at et nei til en søknad ikke kan begrunnes med budsjettsituasjonen. Flertallet mener også det skal foretas rask behandling når en godkjent skole søker om utvidelse." Innhentet uttalelse fra Volda kommune Volda kommune (vertskommunen) er i tråd med privatskoleloven 2-1 første ledd gitt anledning til å uttale seg om saken. I uttalelse datert 25. juni 2012, skriver kommunen blant annet følgende:"dalsflord/ulvestad er ein skulekrins, der det i dag er drift i to skulebygningar. Ved Dalsfjord skule har Volda kommune investert om lag 70 mill, i eit nytt og framtidsretta skulebygg med plass til alle elevane i krinsen. Bygget vart teke i bruk Slik Volda kommune tolkar det, er grunnlaget for å søke godkjenning av privatskule eit ynskje om å oppretthalde skuledrift ved Ulvestad skule. Ynskje om privatskule kjem i kjølvatnet av PS 82/11 Samlokalisering Dalsfjord og Ulvestad skular, og ei mogeleg samling av alle elevane ved Dalsfjord skule. Godkjenning og oppstart av Ulvestad barneskule AS vil svekke eit allereie tynt elevgrunnlag i Dalsfjord/Ulvestad skulekrins, og vil kunne undergrave kvaliteten på den offentlege skulen i denne skulekrinsen. Volda kommune rår til at Ulvestad barneskule AS ikkje får godkjenning etter privatskulelova." Vurdering Utdanningsdirektoratet har gjennomgått søknaden til Ulvestad barneskule AS, og finner at den tilfredsstiller minstekravene for godkjenning etter privatskoleloven. Skolens lære lan Skolen har oppgitt at de skal følge Kunnskapsløftets læreplan med egne tillegg og/eller alternativ fag- og timefordeling. Ulvestad barneskule har i brev 17. september 2012 sendt inn revidert læreplan i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL), Skolens religiøse alternativ er synliggjort i formålet med faget og i kompetansemål i faget, ved at kristendommen er tydeligere vektlagt enn i faget religion, livssyn og etikk (RLE) i den offentlige skolen. Andre religioner og livssyn blir også ivaretatt i KRL-planen. Både jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, andre utvalgte livssyn og filosofi og etikk er ivaretatt i planen, med kompetansemål etter 4. og 7. trinn. Forskjellen fra offentlig skoles RLE-plan er at kristendommen har en noe større plass i læreplanen, i form av flere kompetansemål, mens andre religioner og livssyn samlet sett har noe færre mål. På denne måten fremstår skolens KRL-plan som et reelt religiøst alternativ, samtidig som læreplanen beskriver mål for elevenes kompetanse som er likeverdig den offentlige skole når det gjelder andre religioner, livssyn og etikk. Utdanningsdirektoratet bemerker at KRL-planen har en oversikt over hovedområder og timetall på 10. trinn. Søknaden dreier seg godkjenning for drift av barneskole, og kompetansemålene i KRL-planen stopper på 7. trinn. Fag- og timefordelingen Søker oppgir et timeantall for faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap som er identisk med offentlig skoles RLE-plan. Læreplanens jevngodhet Privatskolelovens 2-3 stiller krav om jevngod opplæring. Skolen skal ha læreplaner som er jevngode med nasjonale læreplaner i LK06. Side22

23 Utdanningsdirektoratet Side 4 av 6 På bakgrunn av innsendt dokumentasjon, både den opprinnelige søknaden og den nye læreplanen, har Utdanningsdirektoratet vurdert det slik at læreplan til Ulvestad barneskule AS tilfredsstiller kravene i privatskolelovens 2-3 om jevngod opplæring. Skolens verdi runnla Privatskoleloven stiller i 2-1 krav om særskilt grunnlag for å få rett til godkjenning. Dette innebærer at den enkelte skole må synliggjøre verdigrunnlaget sitt i stiftelsesdokumenter, læreplanen som helhet, og i relevante fag. Skolen viser videre tydelig i selskapets firmaattest, i selskapets vedtekter, og i læreplanen som helhet samt i relevante fag, at de er et religiøst alternativ. Samlet sett kommer søkerens kristne profil her fram på en tydelig måte, som et reelt alternativ som ikke finnes i offentlig skole. Skolens re lement Skolens inntaksreglement og ordensreglement kunne ikke godkjennes slik de fremgikk av søknaden. Skolen sendte inn reviderte reglement i brev datert 17. september. Disse tilfredsstiller lovens krav, og kan godkjennes. Skolens vedtekter Skolens vedtekter manglet regler om skolens styrings- og rådsorganer. Skolen sendte inn reviderte vedtekter i brev datert 17. september. Disse tilfredsstiller lovens krav, og kan godkjennes. Når det gjelder 13 bemerker vi at skolen bør vise til økonomiforskrift til privatskoleloven i forbindeise med en eventueil oppløsning. Budsjett Vi kan ikke se at skolen har sendt inn dokumentasjon av innskuddskapital som oppfyller kravene. Skolen har sendt inn en kontoutskrift, så vidt vi kan se fremkommer det ikke at kontoen er knyttet opp mot skolens organisasjonsnummer Utover dette er skolens budsjett vurdert og funnet tilfredsstillende i henhold til direktoratets krav og økonomiforskriften 2, krav til budsjett. Skolen har ikke tatt med kostnader til husleie i budsjettet. Dersom en avtale med Volda kommune om bruk av eksisterende skoleanlegg medfører husleiekostnader, må skolen ta høyde for dette i sitt budsjett. Skolen har utarbeidet eget budsjett for skolefritidsordning (SF0), vi minner om følgende: Driftskostnader skal fordeles mellom SFO-drift og skoledrift. Skolen må sørge for at alle felles driftskostnader fordeles mellom avdeling skoledrift og SFO. Skolen må føre drift av SFO som egen avdeling i regnskapet. Regnskapet skal vise interne transaksjoner og disse transaksjonene skal være tilfredsstillende dokumenter. Vi viser her til 3 i økonomiforskriften. Vi minner skolen om privatskolelova 6-3 Krav til bruken av offentlege tilskot og skolepengar, "Alle offentlege tilskot og skolepengar skal kome elevane til gode" og at et eventuelt overskudd skal disponeres i henhold til regelverket i økonomiforskriften kapittel 4 og 5. Helhetsvurderin Som det frem kommer i sitatet ovenfor fra Ot.prp. nr. 37 ( ) skal vi, i tillegg til å Side23

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 18.03.2014 Deres dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/2609 Deres referanse: Midtpunktet Montessoriskole SA v/styrets leder Kjesbu 7718 Steinkjer Vedtak

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr )

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr ) Vår saksbehandler: Marianne Elisabeth Lystad Vår dato: Vår referanse: 31.01.2017 2016/1209 Deres dato: Deres referanse: 30.01.2016 Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole frodefredrik@gmail.com Vedtak

Detaljer

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366)

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366) Vår saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: Vår referanse: 01.04.2016 2015/2368 Deres dato: Deres referanse: 31.03.2015 Hordaland Privatgymnas AS petter.alvik@akademiet.no Vedtak om avslag -

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Noroff videregående skole - Kristiansand AS (org.nr. 980 412 024) - Godkjenning etter privatskoleloven

Vedtak om godkjenning - Noroff videregående skole - Kristiansand AS (org.nr. 980 412 024) - Godkjenning etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 01.04.2013 Vår referanse: 2004/2701 Deres referanse: Noroff videregående skole - Kristiansand AS v/styrets leder 4638 Kristiansand

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

Vedtak om delvis godkjenning - Kristiansand Toppidrettsgymnas AS - Org. nr. 911731169 - Godkjenning etter privatskoleloven

Vedtak om delvis godkjenning - Kristiansand Toppidrettsgymnas AS - Org. nr. 911731169 - Godkjenning etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 28.03.2014 Deres dato: 30.03.2013 Vår referanse: 2013/2717 Deres referanse: Kristiansand Toppidrettsgymnas AS v/styrets leder Inste Holen 12 6011 Ålesund

Detaljer

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: 27 FEB2014 Vår ref.: NVE 200901815-06, 201006240-09, 201201019-10, 201300101-07 /bth og lami Arkiv: 312 Sakshandsamarar: Deres dato: Brit

Detaljer

Utdanningsdirekt0~~tet

Utdanningsdirekt0~~tet Utdanningsdirekt0~~tet Vår dato: Vår referaflse 30032009 2008/1279 Vår saksbehafldler Magne Hopland Engebretsen Deres dato: Deres referaflse Direkte tlf: 23 30 27 56 14042008 E-post: magnehoplafld~ MIDSUND

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS (org.nr )

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS (org.nr ) Vår saksbehandler: Øystein Rovde Vår dato: Vår referanse: 24.10.2016 2016/1246 Deres dato: Deres referanse: 01.02.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS as@ntg.no Vedtak om godkjenning - Ny

Detaljer

Vedlagt er vedtak fra Utdanningsdirektoratet. hilsen Trude Rime

Vedlagt er vedtak fra Utdanningsdirektoratet. hilsen Trude Rime From: post@udir.no Sent: 23. november 2017 15:30 To: Sandnes Montessoriskole Cc: Kunnskapsdepartementet; Postmottak Hadsel kommune; Fylkesmannen i Nordland Subject: Vedtak om avslag - ny grunnskole etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: Tid: 14:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: Tid: 14:00 Driftsstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: 18.11.2015 Tid: 14:00 Framlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert lagt

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE Utval: Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 12:45 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/1292 Klassering: A06 Saksbehandler: Robert Ertsås MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE SA - SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00 Utvalg: Driftsstyret MØTEINNKALLING Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: 13.03.2013 Tid: 13:00 NB! Driftsstyret møter kl.13:00 ved Bratteberg barnehage, adresse Bakkelidvegen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.01.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/ /2014 Unni Rygg

Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/ /2014 Unni Rygg Servicetorgsjefen Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/272-4978/2014 Unni Rygg - 55097155 06.03.2014 Høyringsuttale - Forslag til endring i privatskulelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 02.03.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valstyret Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Voldfjorden, Volda rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2010/1374 Arkivkode: Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE Administrasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Heltne Medlem H Erling Ulvestad Medlem SP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Heltne Medlem H Erling Ulvestad Medlem SP VOLDA KOMMUNE Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 11.06.2013 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lars Peder Barstad Leiar FRP Sindre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 28.09.2016 Tid: 16:10 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTN«POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/218 4949/2014 223 SVK/ US 26.05.2014 MELDING OM POLITISK VEDTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune posogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår dato: 30.09.2014 Vår ref.: 201300913-4 Arkiv: 323 Dykkar dato: 29.08.2014 Dykkar ref.: 13/2997-20 Sakshandsamar: Terje Systad 1 Fråsegn til offentleg ettersyn

Detaljer

Rauma Energi AS søknad om løyve til bygging av Kavlifoss minikraftverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal høyring

Rauma Energi AS søknad om løyve til bygging av Kavlifoss minikraftverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal høyring Noregs vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste 26 JUNI2013 Vår dato: Vår ref.: NVE 201206093-4 ki/baso Arkiv: 312 / 103.4B Sakshandsamar: Dykkar dato: Bård Ottesen Dykkar ref.: 22959528 Rauma Energi

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 32077/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Ud-18/13 Utdanningsutvalet 06.06.2013 Fylkesutvalet 01.07.2013 Søknad om godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 15.04.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN Staben Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dykkar ref.: 14/3975 Vår ref.: 14/858-4 Dato: 27.06.2014 STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA

Detaljer

Framlegg til utbyggingsavtale for Leiknes vest bustadfelt - offentleg ettersyn

Framlegg til utbyggingsavtale for Leiknes vest bustadfelt - offentleg ettersyn Berit Karin Bruvoll Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Tove Mette Arnø Fyllingen 07.05.2014 Vår: 14/2047-14/10921 ftm@lindas.kommune.no Framlegg til utbyggingsavtale for Leiknes vest bustadfelt -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat 0ve Skjønhaug Hetlevikvegen 65 5304 HETLEVIK Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/1636 10521/2014 WANGEN 107/1 20.08.2014 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@id.dep.no Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref Avd/Saksansvarleg Dato 2013/713 4220/2013 / X30 SER / SANGUD 04.09.2013 MELDING OM

Detaljer

Gnr 60 bnr 43 - Avklaringar vedk. tomt - Herlow Rønne. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Gnr 60 bnr 43 - Avklaringar vedk. tomt - Herlow Rønne. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 2013/1309 Saksbehandlar: Magne Heggen Dato: 07.04.2015 Gnr 60 bnr 43 - Avklaringar vedk. tomt - Herlow Rønne Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunalt råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom C, Volda rådhus Dato: 15.10.2012 Tid: 14:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arne Oddmund Torvik

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

SUtDAI K O M M O N E STABEN. Levekårsutvalet i Suldal handsama dette i møtet og gjorde slikt vedtak:

SUtDAI K O M M O N E STABEN. Levekårsutvalet i Suldal handsama dette i møtet og gjorde slikt vedtak: v SUtDAI K O M M O N E STABEN K O Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dykkar ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 2008000332-9 2008003334 A20 05.03.2008 UTVIDA TIMETALI SMÅSKULEN 2008

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Friskoleloven Unn Elisabeth West

Friskoleloven Unn Elisabeth West Friskoleloven Unn Elisabeth West «Ny» friskolelov Privatskoleloven er blitt friskoleloven (1.august 2015) Den tidligere godkjenningsordningen, med krav om særskilt grunnlag, videreføres. Det er lagt til

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset Dato: 11.11.2010 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Humanistskolen AS. Humanistskolen klage på vedtak i sak 2010/1152. Oslo, 19. april 2011. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo

Humanistskolen AS. Humanistskolen klage på vedtak i sak 2010/1152. Oslo, 19. april 2011. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo Humanistskolen AS Telefon: 400 88 055 E-post: post@humanistskolen.no Nettsted: www.humanistskolen.no Zetlitz' gate 3A 0165 Oslo Org.nr. NO 995 262 487 Oslo, 19. april 2011 Utdanningsdirektoratet Postboks

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Fleire søkjarar Søknad om løyve til å byggje fem småkraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane høyring

Fleire søkjarar Søknad om løyve til å byggje fem småkraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane høyring Luster kommune 6868 GAUPNE Vår dato: 27.03.2015 Vår ref.: 201106573-8, 200900318-11, 201101110-9, 201205014-11, 201404142-8 Arkiv: 312 Sakshandsamar: Dykkar dato: Erlend Støle Hansen 22 95 98 26 Dykkar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2294-2/ FA-S11, HIST-10/1320 KAS 09.09.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for oppgradering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Gunnar Strøm Medlem SV Odd Harald Sundal Medlem SP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Gunnar Strøm Medlem SV Odd Harald Sundal Medlem SP VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Jan Heltne Nestleiar

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Balestrand kommune lovlegkontroll av budsjettvedtak sak 70/14 manglande budsjettering av midlar til Fjordtun og Nessane skule frå skuleåret 2015/16

Balestrand kommune lovlegkontroll av budsjettvedtak sak 70/14 manglande budsjettering av midlar til Fjordtun og Nessane skule frå skuleåret 2015/16 Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 19.02.2015 2015/481-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 02.02.2015 Balestrand kommune Kong Beles

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Klagenemnda Møtestad: Voldsfjorden, 1. etg., Volda rådhus Dato: 13.12.2016 Tid: 12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh : Arkivkode: Dato: 06/ Tove Neset, C84 & tove.

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh : Arkivkode: Dato: 06/ Tove Neset, C84 & tove. va '' Nissedal kommune Fellestenesta t,.k, KodeK.L.'.,J la...ab stj.)... f3er1... Kultur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh

Detaljer