Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune"

Transkript

1 Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Plasserings- og lånestrategi Versjon

2 Reglement for finansforvaltning i... 2 Tromsø kommune INNLEDNING GENERELL DEL OVERORDNET FINANSSTRATEGI FORMÅL / MÅLSETNING GENERELLE RAMMER OG RETNINGSLINJER FULLMAKTER OG ANSVARSFORHOLD RAPPORTERING OG KONTROLL DOKUMENTASJON OG DEPOT AVVIK FRA REGLEMENT KVALITETSSIKRING FORVALTNING OG PLASSERING AV LEDIG LIKVIDITET OG ANDRE MIDLER BEREGNET TIL DRIFTSFORMÅL LIKVIDITET OG TIDSHORISONT FORMÅL PLASSERINGSREGLEMENT Plasseringsinstrumenter Innskudd i bank og finansieringsselskap Direkte eie av rentebærende papirer og andeler i rentefond Aktiv Forvaltning Løpetid på plasseringene Krav til avkastning Konkurranseutsetting Byrådets fullmakter Rapportering og kontroll LÅN OG ØVRIGE FINANSIERINGSAVTALER FORMÅL RAMMER FOR LÅNEFORVALTNING Nedbetalingsvilkår Tidspunkt for låneopptak Risikoprofil FORVALTNING AV LÅNEPORTEFØLJEN Låneinstrumenter Rentesikringskontrakter Opptak av lån Byrådets fullmakter Rapportering og kontroll FINANSIERINGSAVTALER -LEASING FORVALTNING AV LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA SKILT FRA KOMMUNENS MIDLER BEREGNET FOR DRIFTSFORMÅL ETISKE RETNINGSLINJER VEDLEGG DEFINISJON AV ENKELTE RENTE OG FINANSTEKNISKE BEGREPER

3 1. Innledning Finansreglementet gir en samlet oversikt over fullmakter og retningslinjer for finansforvaltningen i Tromsø kommune. Reglementet fastsetter rammene for en forsvarlig og hensiktsmessig finansiell risikoprofil, vurdert i forhold til kommunens risikobærende evne. Reglement er utarbeidet i samsvar med; - Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. sept. 1992, 52, - Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 (FOR nr. 635) Reglementet omfatter følgende forvaltningstyper: - Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål - Låneopptak, forvaltning av gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler - Plassering av langsiktige finansielle aktiva atskilt fra midler beregnet til driftsformål. Reglementet gjelder for Tromsø kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27. I den grad virksomhetene har egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette reglementet. Reglementet trer i kraft fra den dato kommunestyret vedtar reglementet, Finansreglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode. Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet politisk organ har vedtatt for Tromsø kommunes finansforvaltning. 2. Generell del Overordnet finansstrategi 2.1 Formål / Målsetning Finansforvaltning i kommunen skal sikre en stor grad av forutsigbarhet i netto finansutgifter, og gjennom dette bidra til at kommunenes innbyggere får best mulig velferdstjenester. Utøvelsen av finansforvaltningen skal gi god og konkurransedyktig avkastning over tid uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at det finnes midler til å dekke løpende forpliktelser. Tromsø kommune skal ha en sammensatt låneportefølje som ivaretar krav til stabilitet i renteutbetalinger over tid. Forvaltning av låneportefølje skal i størst mulig grad ses i sammenheng med forvaltning av driftslikviditet. 2.2 Generelle rammer og retningslinjer Finansforvaltning i Tromsø kommune skal utøves innenfor klart definerte rammer i samsvar med gjeldende lovverk; 4

4 - Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. kommunelovens Reglementet baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter. - Kommunestyret tar stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det pålegger Byrådet en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle. - Byrådet skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for. - Det tilligger Byrådet å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet. - Det tilligger Byrådet med hjemmel i dette finansreglementet, å utarbeide nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i samsvar med kommunens overordnede økonomibestemmelser. - Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. Kommunen kan i sin finansforvaltning benytte seg av rentesikringsinstrumenter i form av såkalte avledede instrumenter/ derivater. Slike instrumenter skal være konkret angitt under de enkelte forvaltningsformer og må benyttes innenfor risikorammene for underliggende aktiva eller gjeld og skal inngå ved beregning av finansiell risiko. Godkjente motparter i verdipapirhandel med lån, plasseringer, derivater eller andre finansielle avtaler er: 1. Verdipapirforetak som har Finanstilsynets tillatelse for handel med finansielle instrument for annens regning i eget navn, i henhold til lov om verdipapirhandel. 2. Utenlandske institusjoner som har tillatelse lignende det som er angitt i punkt 1 og som står under tilsyn av myndighet eller annet tilsvarende organ. Som motpart for finansielle derivater godkjennes kun clearingorganisasjon samt større banker og finansinstitusjoner innenfor OECD. Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva omtales i fortsettelsen hver for seg i kapittel Fullmakter og ansvarsforhold Kommunestyret fastsetter overordnede prinsipper for utøvelse av finansforvaltning i Tromsø kommune. Kommunestyret skal påse at det etableres betryggende rutiner for å vurdere finansiell risiko. Kommunestyret vedtar låneopptakets størrelse i forbindelse med årlig budsjettbehandling. 5

5 Byrådet skal i saker som omhandler finansforvaltning fungere som retningsgivende og kontrollerende instans. Byrådet plikter å fremlegge saker for Kommunestyret som omhandler prinsipper for finansforvaltning, samt gjennomføre beslutninger som følger av vedtak. Byrådet skal videre påse at Tromsø kommune har en finansforvaltning iht. gjeldende lov. Byrådet, eller den som har overordnet ansvar for Tromsø kommunens økonomiforvaltning, er faglig ansvarlig for daglig forvaltning av kommunens likvider og gjeld iht. til det enhver til gjeldende finansreglement. 2.4 Rapportering og kontroll Kommunestyret skal hvert år forelegges minimum to årlige finansrapporter i forbindelse med kommunens øvrige økonomirapportering. Finansrapportene fremlegges som egne politiske saker. Kommunestyret skal i tillegg så tidlig som mulig etter årets utgang fremlegges en utfyllende finansrapport som viser utvikling og status over finansforvaltningen gjennom foregående år. Likviditetsbudsjett utarbeides og fremlegges sammen med finansrapport 1 pr Ved finansrapport 2 viser status pr I Byrådets forslag til økonomiplan utarbeides oversikt over fremtidige låneopptak og gjeldsutvikling. Finansiell rapportering skal vise hvorvidt de mål som settes for finansforvaltningen nås samtidig som tillatte risikorammer overholdes. Ved å gjennomføre stresstest skal det forsikres mot at Tromsø kommune ikke utsettes for vesentlig finansiell risiko. 2.5 Dokumentasjon og depot All dokumentasjon skal oppbevares i henhold til lovverk og i samsvar med kommunens interne reglement for arkivhold. Det skal opprettes mappe per år i denne stien: \\Darius\Felles\Okonomienheten\Finans\ Her skal all dokumentasjon vedrørende finansforvaltning oppbevares. I hver mappe skal det inneholde: 1. Inngåtte avtaler om kjøp av rentebærende verdipapir/verdipapirfond/plasseringer 2. Inngåtte avtaler om aktiv forvaltning 3. Lånekontrakter og gjeldsbrev 4. Dokumentasjon i forbindelse med anbudsrunder 5. Finansrapporter og øvrig rapportering jfr. Pkt Andre relevante dokumenter i tilknytning til kommunens finansforvaltning 6

6 Denne mappen er knyttet opp mot finansforvaltningssystemet Escali for hvert lån og rentebytteavtale. Gjeldsbrev og avtaler om kjøp rentebærende verdipapir/verdipapirfond skal oppbevares i ESA og arkivet til kommunen så lenge avtalen er gjeldende. Dokumenter i forbindelse med verdipapirhandel skal oppbevares hos enten: 1. Verdipapirsentralen (VPS), med kontofører i henhold til egen avtale 2. Verdipapirforetak eller bank som har Finanstilsynets tillatelse til å ta imot verdipapirer for oppbevaring, i henhold til lov om verdipapirhandel. 2.6 Avvik fra reglement Dersom det oppstår tilfeller hvor finansforvaltningen bryter med rammer og begrensninger i til enhver tid gjeldende finansreglement skal kommunestyret snarest mulig underrettes. Det skal fremmes sak til kommunestyret med beskrivelse av hvorfor avviket har oppstått, og det skal vises til hvilke tiltak som har blitt igangsatt for at finansforvaltning raskest mulig skal komme i samsvar med kommunestyrets vedtatte rammer. 2.7 Kvalitetssikring Kommunestyret skal påse at uavhengig kompetanse vurderer om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Byrådet delegeres ansvar for at slike vurderinger innhentes, eksternt eller gjennom kommunerevisjonen. Det rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene som del av den årlige rapportering. 3. Forvaltning og plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål 3.1 Likviditet og tidshorisont Tromsø kommunes likvide midler består av kontanter som oppstår som følge av tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger. Likvide midler består også av trekkrettigheter i konsernkonto, fondsmidler og ubrukte lånemidler. Likviditetsoversikt for kommende år fremlegges for kommunestyret i forbindelse med finansrapport som avlegges ved årets slutt. Likviditetsoversikt skal være retningsgivende for sammensetning av kommunens plasseringer, jfr. pkt Formål Forvaltning av kommunens likviditet til driftsformål skal utøves ut fra mål: 7

7 - Tromsø kommune skal søke å oppnå god og konkurransedyktig avkastning på plasserte kortsiktige midler innenfor definerte krav til likviditet og risiko. - Tromsø kommune skal til enhver tid ha ledige likvider til å innfri krav ved forfall. - Tromsø kommune skal ha en bredt sammensatt plasseringsportefølje basert på flere aktivaklasser, debitorer og utstedere I forvaltning av likviditet beregnet til driftsformål legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 3.3 Plasseringsreglement Det kan kun plasseres i norske kroner (NOK) Plasseringsinstrumenter Det gis adgang til å plassere overskuddslikviditet innenfor gitte rammer ( ): Bankinnskudd Tidsinnskudd i norske spare- og forretningsbanker og finansieringsselskaper samt utenlandske finansinstitusjoner etablert i Norge Omsettelige sertifikater og obligasjoner. Andeler i pengemarkedsfond Innskudd i bank og finansieringsselskap For tidsinnskudd gjelder følgende forutsetninger: - Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder. - Finansinstitusjonen skal ha en anerkjent rating på minimum BBB- - Ett enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 30 mill.kr. - Tidsinnskudd kan kun gjøres i banker med forvaltningskapital > NOK 1 mrd.kr. 8

8 3.3.3 Direkte eie av rentebærende papirer og andeler i rentefond For plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål i rentefond klassifisert som pengemarkedsfond m/ lav risiko, pengemarkedsfond, Jfr. Verdipapirfondenes bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond gjelder følgende: Sertifikater utstedt eller garantert av: Den norske stat/ statsforetak, norske kommuner eller fylkeskommuner Banker, finansinstitusjoner eller kredittforetak Norske kraftselskaper Solide norske selskaper på Oslo Børs Tidshorisont 1-12 mnd 1-12 mnd 1-12 mnd 1-12 mnd Maks andel av emisjonsbeløp ingen begrensning 10 % 10 % Maks andel av forv.kapital ingen begrensning 5 % Kredittkvalitet ingen begrensning BBB- eller bedre BBB- eller bedre BBB- eller bedre Valuta NOK NOK NOK NOK Volum % 0-50 % 0-50 % 0-30 % maks 50 mill for rating A eller lavere, maks 30 mill for rating A- eller lavere, maks 20 mill for rating A- eller lavere, maks 250 mill maks 100 mill maks 50 mill Begrensning per utsteder ingen begrensning for rating A+ eller bedre for rating A eller bedre for rating A+ eller bedre 9

9 For plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål i obligasjonsfond durasjon 0-2 år og obligasjonsfond 2-4 år, Jfr. Verdipapirfondenes bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond gjelder følgende: Obligasjoner utstedt eller garantert av: Den norske stat/ statsforetak, norske kommuner eller fylkeskommuner Banker, finansinstitusjoner eller kredittforetak Norske kraftselskaper Solide norske selskaper på Oslo Børs Tidshorisont 1 år 1 år 1 år 1 år Maks andel av emisjonsbeløp ingen begrensning 10 % 10 % Maks andel av forv.kapital ingen begrensning 5 % Kredittkvalitet ingen begrensning BBB- eller bedre A eller bedre A eller bedre Valuta NOK NOK NOK NOK Volum 0-50 % 0-30 % 0-20 % 0-15 % Begrensning per utsteder ingen begrensning maks 20 mill for rating A + eller lavere, maks 100 mill for rating AAeller bedre maks 10 mill maks 10 mill Aktiv Forvaltning Tromsø kommune kan inngå avtale om aktiv forvaltning for deler av ledig likviditet til driftsformål. For avtale om aktiv forvaltning gjelder samme begrensninger som direkte eie av verdipapirer etter gjeldende finansreglement. Hele porteføljen bør kunne realiseres innen fem virkedager. Avtale om aktiv forvaltning inngås med bakgrunn i begrenset anbud blant forvaltere og i samsvar med reglene for offentlig anskaffelser. Forvalteren må tilfredsstille Finanstilsynets regelverk. Når avtale om aktiv forvaltning inngås, skal det utarbeides egen forvaltningsinstruks i overensstemmelse med kommunens plasseringsreglement. Avtale om aktiv forvaltning skal evalueres ved hver årsrapport Løpetid på plasseringene Vektet gjennomsnittlig løpetid (durasjon) på porteføljen av både kortsiktig ledig likviditet og andre midler til driftsformål skal ikke overstige 6 måneder Krav til avkastning For de ulike plasseringsinstrumenter benyttes følgende referanseindeks: - Tidsinnskudd bank og finansieringsselskap: Rentebetingelser bankavtale / 3 mnd NIBOR-rente - Sertifikater og pengemarkedsfond: Oslo Børs 3 mnd. statssertifikatindeks (ST1X) 10

10 - Obligasjoner og obligasjonsfond: Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3.00 (ST4X) Konkurranseutsetting Ved bankinnskudd benyttes hovedbank så lenge banken anses som konkurransedyktig. Ved innhenting av pristilbud på termininnskudd, rentebærende papirer og pengemarkedsfond skal det som hovedregel benyttes minst to motparter. Én motpart kan benyttes dersom forretningen har basis i denne motpartens tilbud om kjøp eller salg av konkrete verdipapirer/ pengemarkedsfond, og det kan antas at ingen andre motparter på kort varsel kan stille en forpliktende pris. Ved bruk av én motpart skal det på annen måte dokumenteres at forretningen skjer til markedsvilkår Byrådets fullmakter I henhold kommunens finansreglement delegeres følgende fullmakter til Byrådet: - Inngå avtale om tidsinnskudd i bank og finansieringsselskap - Inngå avtale om kjøp og salg av rentebærende verdipapirer - Inngå avtale om kjøp og salg av andeler i rentebærende verdipapirfond - Inngå avtale om aktiv forvaltning Rapportering og kontroll Byrådet skal i løpet av året fremlegge to finansrapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av kortsiktige likvide midler. I tillegg skal det etter årets slutt legges frem en årsrapport for kommunestyret som viser utviklingen i året og status ved utgangen av året for kortsiktige likvide midler. Løpende finansrapportering skal minimum angi; - Sammensetning av aktiva. - Beholdning og markedsverdi samlet sett og fordelt på ulike aktivaklasser. - Byrådets kommentarer knyttet til sammensetning av portefølje, vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponering. - Byrådets beskrivelse og vurdering av eventuelle avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet. Herunder skal fremkomme hvordan avviket håndteres jfr. pkt Kommunens egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter - Samlet likviditetsbeholdning - Likviditetsbudsjett og status pr tertial 11

11 4. Lån og øvrige finansieringsavtaler 4.1 Formål Tromsø kommune skal ha en mest mulig risikonøytral sammensetning av låneporteføljen med hensyn til renteendringer. Sammensetning av lån skal være av en slik karakter at renteutbetalinger stabiliseres over tid slik som forutsatt i til enhver tid gjeldende finansreglement. Forvaltning av låneporteføljen skal ses i sammenheng med forvaltning av kortsiktige ledige midler 4.2 Rammer for låneforvaltning Låneopptak og fastsettelse av avdragstid skjer i henhold til Kommunelovens 50, til enhver tid gjeldende finansreglement i Tromsø kommune og i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser. Dette reglementet gjelder også ved refinansiering av gammel lånegjeld. Kommunestyret fastsetter låneopptakets størrelse ved årlig budsjettbehandling. Total gjeldsportefølje defineres som Tromsø kommunes eksterne gjeld i sertifikat, obligasjonsmarkedet, utlån fra KLP kommunekreditt og Kommunalbanken og Husbanken. Netto rentebærende gjeld defineres som totalgjeld korrigert for eksternfinansierte lån med flytende rentetilknytning (VA- lån i og lån med rentekompensasjon ii ) og startlån fra Husbanken Nedbetalingsvilkår Lånegjeld avdras i henhold til kommunelovens 50, nr 7a Tidspunkt for låneopptak Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold Risikoprofil For å oppnå en risikonøytral sammensetning av låneporteføljen tas følgende hensyn: - Gjennomsnittig gjenværende rentebinding (durasjon beregnet gjennomsnittlig løpetid for kontantstrøm frem til neste rentereguleringsdato) på lånegjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 4 år - Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering / forfall - Tromsø kommune skal fordele låneopptakene på flere långivere. - Sikringsgraden på låneporteføljen eksklusiv rentebærende lån skal være på minimum 1/3 av netto rentebærende gjeld. i Lån knyttet til vann og avløp. Finansieringskostnaden settes fra retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, pr åring swaprente + 0,5 %. ii Ordning hvor kommunene får kompensert rentekostnader eller rente- og avdragskostnader fra staten på lån knyttet til gitte investeringsområder. 12

12 - Ved sikring av VA brukes kalkylerente 5-årig swap satt av regjeringen 2014 i selvkostveiledningen iii. Det gjøres for å få mest mulig lik kalkylerente som er 5-årig swaprente +0,5%. Det benyttes gjennomsnittlig nivå for kalkyleåret. 4.3 Forvaltning av låneporteføljen Låneinstrumenter Det kan kun tas opp lån i norske kroner. Tromsø kommune har adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Likeledes kan det tas opp direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Tromsø kommune kan innenfor gjeldende regler og forskrifter ta opp faste lån, lån med åpne serier (rammelån), lån uten avdrag (bulletlån), samt lån med tilhørende opsjonsbetingelser knyttet til lånet dersom dette bidrar å låse renten innen visse intervaller. Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing Rentesikringskontrakter Tromsø kommune kan kjøpe og selge rentesikringskontrakter som fremtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringskontrakter kan bare benyttes for å styre kommunens renterisiko innenfor de generelle rammer for risikoprofil, jfr. pkt Rentesikringskontrakter kan bare benyttes i kombinasjon med underliggende låneavtale eller en portefølje av lån. Før en rentesikring begynner, skal det foreligge sikringsdokumentasjon. Sikringsrelasjonens effektivitet skal dokumenteres forut for inngåelsen av sikringen. Det skal foreligge en intuitiv og rimelig økonomisk begrunnelse for sikringen, som legges ved dokumentasjonen. Vurderingen må følges opp ved hver regnskapsavslutning gjennom hele sikringsperioden. For hver enkelt sikringsrelasjon skal det dokumenteres: Formålet med sikringen Hvilke type risiko som skal sikres Hvorvidt det er en kontantstrømsikring iv eller en verdisikring v Hvilket sikringsobjekt(er) som skal sikres Hvilke sikringsinstrument som skal anvendes Sikringseffekten iii iv Kontantstrømsikring er en sikringsrelasjon mellom et sikringsinstrument og et sikringsobjekt der virkningen av endringer i kontantstrømmen fra sikringsinstrumentet effektivt reduserer virkningen av endringer i kontantstrømmen fra sikringsobjektet. En vanlig form for kontantstrømsikring er bruk av rentebytteavtale for å sikre kontantstrømmen på gjeld med flytende rente. v Verdisikring er sikringen mot endringer i den virkelige verdien av en eiendel eller forpliktelse eller en bindende avtale, som skyldes markedsmessig risiko og som kan påvirke kommunens driftsresultat. 13

13 4.3.3 Opptak av lån Låneopptak skal gjøres i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser. Det skal normalt innhentes minst to konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det gjøres unntak fra denne regelen for situasjoner hvor kommunen velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat. Prinsippet kan også fravikes ved låneopptak i statsbank (for eksempel startlån i Husbanken) Byrådets fullmakter I henhold kommunens finansreglement delegeres følgende fullmakter til byrådet: - Inngå og undertegne låneavtaler. Denne fullmakten gjelder etablering av nye lån vedtatt av kommunestyret, samt konvertering av eldre gjeld. - Inngå og undertegne rentesikringsavtaler jfr. pkt Undertegne tilbudsinnbydelser og låneprospekt ved opptak av lån Rapportering og kontroll Byrådet skal i løpet av året fremlegge to finansrapporter for kommunestyret som viser status over gjeldsforvaltningen. I tillegg skal det etter årets slutt legges frem en årsrapport for kommunestyret som viser utviklingen i året og status ved utgangen av året i forvaltning av låneporteføljen. Ved rapporteringer skal VA (vann og avløp)- og Husbanklån tas ut av den ordinære låneporteføljen for å få mest mulig realistiske nøkkeltall, da disse skal være selvfinansierende. Dersom der skjer endringer i markedsutviklingen som gir vesentlige avvik i avkastningen eller risiko i finansforvaltningen skal det ugrunnet opphold rapporteres til byrådet og kommunestyret. Løpende finansrapportering skal minimum angi; - Oversikt over nye låneopptak for inneværende år - Oversikt over avtaler om finansiell leasing - Oversikt over gjeldsporteføljen sammenlignet med forrige årsrapport. - Oversikt over motpartsammendrag - Sammensetning og verdi av låneporteføljen fordelt på ulike typer passiva - Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding - Fordeling mellom fast og flytende rente og durasjon - Oversikt over kommunens rentesikringskontrakter og motpartssammendrag - Byrådets kommentarer til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og rentebetingelser i markedet, samt finansierings- / refinansieringsbehov - Byrådet beskrivelse og vurdering eventuelle av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet. Herunder skal fremkomme hvordan avvik håndteres jfr. pkt Kommunens egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter, representert ved 2 års norsk swaprente som anses som referanseindeks I årsrapport skal det i tillegg fremlegges en stresstest av kommunens finansportefølje som viser hvordan Tromsø kommune påvirkes av store svingninger i rentemarkedet. 14

14 4.4 Finansieringsavtaler -leasing Inngåelse av finansielle leasingavtaler skal behandles på samme måte som lån. Det skal utarbeides anbudsdokumenter i henhold til lov og forskrifter, samt kommunens interne innkjøpsreglement. Byrådet gis fullmakt til å inngå og undertegne finansielle leasingavtaler. 5. Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål. Den ordinære finansforvaltningen omfatter ikke forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Det er ikke etablert rammer og rutiner for langsiktige finansielle aktiva ut over det som fremgår i kommunens eierskapsmelding til en hver tid. 6. Etiske retningslinjer De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldene for Statens Pensjonsfond Utland, skal være retningsgivende for Tromsø kommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen. Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptable risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til: Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn. Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer Tromsø kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informer om både forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens finansreglement. Det er Tromsø kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med uakseptabel etisk profil, og at det velges forvaltere som hensyntar de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer. Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plassering i selskaper med uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvaltere med sikte på at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker seg ut av det aktuelle produkt hos forvalteren. 15

15 Vedlegg Definisjon av enkelte rente og finanstekniske begreper Ansvarlige lån: Ansvarlig lånekapital står tilbake for vanlig gjeld, men foran egenkapitalen. Derivater: En finansiell kontrakt hvor verdien avhenger av verdien til en underliggende variabel på et fremtidig tidspunkt. Opsjoner og terminkontrakter er eksempler på derivater. Durasjon (varighet): Ett mål på ett verdipapirs løpetid eller ett mål på en låneporteføljes løpetid som tar hensyn til når rente- og avdragsbetalinger finner sted. Durasjon defineres som veid gjennomsnittlig løpetid for kontantstrømmer frem til neste rentereguleringsdato. Finansiell leasing: Sidestilles gjerne med lånefinansiering siden leietaker ofte har økonomisk risiko knyttet til den fremtidige verdien av kapitalgjenstanden. KRD uttalte i rundskriv H-17/96 at finansiell leasing må betraktes som lån i kommunelovens forstand. Finansiell risiko: Det eksisterer ulike typer av finansiell risiko. Definisjoner av typer av finansiell risiko er gitt her; Kredittrisiko: Representerer faren for at låntaker, eller motparten i derivatkontrakt, utelater å innfri sine forpliktelser (konkurs). Likviditetsrisiko: Risiko for og ikke få omgjort plasseringer til kontanter i løpet av en begrenset tidsperiode. Markedsrisiko: Representerer risiko for tap eller økte kostnader som følge av endringer i markedspriser (kurssvingninger) i de markedene kommunene er eksponert i. Renterisiko: Representerer risiko for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdier endrer seg når renten endrer seg. Når renten går opp, går markedsverdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). Refinansieringsrisiko: Representerer risiko ved at store deler av låneporteføljen forfaller innenfor en begrenset tidsperiode. Motpartsrisiko: risikoen forbundet med at motparten i en kontrakt ikke klarer å møte sine forpliktelser. Valutarisiko: Representerer risiko for tap som følge av kurssvingninger i valutamarkedet. 16

16 Markedsverdi: Verdien av et aktivum (eller en hel portefølje) til kapitalmarkedets gjeldende prisnivå. Finansielle instrumenter: Omfatter etter verdipapirhandelloven omsettelige verdipapirer som aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner og sertifikater. I tillegg kommer blant annet verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og derivater med verdipapirer eller varer som underliggende. Finansieringsselskap: Selskap som har konsesjon til å drive finansieringsvirksomhet, men som ikke er bank, forsikringsselskap eller låneformidlingsforetak. Virksomhetsområder er for eksempel leasing, kundefordringer (factoring) og kredittkortutlån. Fremtidig renteavtale (FRA): En FRA er en forpliktende avtale om sikring av lånerente eller plasseringsrente for en fremtidig renteperiode for ett bestemt beløp. Investment grade lån: Lån som er kredittvurdert av anerkjente internasjonale eller norske rating byråer/meglerhus og som har fått en vurdering som gjør at de kan anbefales å investere i basert på en normal vurdering av kredittrisiko. Kredittinstitusjon: Foretak som mottar innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler og yter lån for egen regning. I Norge er dette kredittforetak og finansieringsselskaper i tillegg til bankene. NIBOR-markedet: Norges Banks styringsrente danner et gulv for de kortsiktige rentene i pengemarkedet, der bankene handler penger seg i mellom. En viktig del av pengemarkedet er NIBOR-markedet, og det er her referanserentene i det norske pengemarkedet fastsettes. OSEBX: Hovedindeksen på Oslo Børs, omfatter de største og mest omsatte aksjene på Oslo Børs Ratingkategorier: Ratinginstituttet Standard & Poor s (S & P s) og Moody s investors Service Inc (Moody s) klassifisering av langsiktig gjeld har følgende benevnelser: Ratinginstitutt Meget høy kredittverdighet Høy kredittverdighet Spekulativ kredittverdighet Meget lav kredittverdighet S & P s AAA-AA A-BBB BB-B CCC-D Moody s Aaa-Aa A-Baa Ba-B Caa-C 17

17 Obligasjon: Rentebærende, omsettelig verdipapir, gjerne lagt ut som et standardisert lån i et organisert marked, med lenger løpetid enn ett år ved utleggelse. Opsjon: Defineres som en rett (men ikke forpliktelse) til å kjøpe eller selge noe til en fastsatt pris innen eller på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Pengemarkedsfond: Rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med løpetid inntil et år, dvs. hovedsakelig sertifikater, obligasjoner med under et års gjenstående løpetid og bankinnskudd. Rentebytteavtale (SWAP): Avtale om bytte av to rentebetalingsstrømmer i samme valuta knyttet til henholdsvis fast og flytende rente og beregnet med referanse til en felles nominell hovedstol. Rentesikring Kan gjøres gjennom FRA markedet, swap markedet eller ved bruk av en renteopsjon. I FRA markedet kan det gjøres femtidige renteavtaler som sikrer et rentenivå for en fremtidig periode. I swap markedet kan det gjøres avtale om rentebytte hvor det byttes bort kort 3 eller 6 måneders rentefastsettelse mot å få igjen en langsiktig fast rente. Sertifikat: Omsettelig gjeldsbrev med løpetid på inntil ett år. Stresstest: Test for å måle effekten av forhåndsdefinerte markedssjokk. Eksempler på mulige stresstestscenarioer er 30 prosents aksjekursfall og 2 prosent renteøkning. Terminkontrakter: Kontrakter om kjøp eller salg av aktiva på et fremtidig tidspunkt og til en bestemt pris. BIS- vekt: Bank of international settlements`(bis) retningslinjer for risikovekting. Er definert i forskrift og benyttes for å male kredittrisikoen I bankers ulike utlån. Risikoen- og kravet til bankens egenkapital- øker med den gjennomsnittlige vektingen i utlånsporteføljen. Låner banken ut til den norske stat, er risikovektingen 0 %- og utlånet øker dermed ikke behovet for egenkapital. Er risikovektingen 20 %, er det fortsatt et sikkert lån, men egenkapitalen må økes litt (norske kommuner har en risikovekt på 20 %). Risikovektingen varierer fra 0 til 150 %. 18

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning (del 11 i kommunens økonomireglement) Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret. 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Finansreglementet

Finansreglementet Finansreglementet 23.06.2017 tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Generell del Overordnet finansstrategi...3 2.1. Formål / Målsetning... 3 2.2. Generelle rammer og retningslinjer...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Reglement Finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Innhold 1 Generelle rammer og begrensninger for finans- og gjeldsforvaltningen... 2 2. Spesifikke reguleringer... 3 3. Formålet

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune Reglement for finansforvaltning Ørland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.06 2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ÅFJORD KOMMUNE Reglement for finansforvaltning i Åfjord kommune Gyldig fra 01.07.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte 16. Juni 2016 som sak KST-./2016. Åfjord kommune Reglement for finansforvaltning side

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Bjugn kommune

Reglement for finansforvaltning. Bjugn kommune Reglement for finansforvaltning Bjugn kommune Vedtatt av kommunestyret 24/9-2013 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet...3 1.2 Hvem

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Vedatt av Smøla kommunestyre Sak 58/16 29.09.2016 Innhold REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE K.sak 31/2013 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Finans- og gjeldsreglement

Finans- og gjeldsreglement Finans- og gjeldsreglement 1.1.2017 Foto: Elin Gunnerud Forslag til nytt finans- og gjeldsforvaltningsreglement for Sigdal kommune: 1 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 1.1 Finans- og gjeldsforvaltningsreglementets

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning Evje og Hornnes kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret: 24.10.2013 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 1. Innledning 1.1 Formål Fylkeskommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i Kommunelovens

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN 1. Finansreglementets virkeområde, hjemmel og gyldighet... 4 1.1 Hensikten

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 2017 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret 15. mai 2017 Sak 23/2017, ESA saksnummer 17/1486-5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OVERORDNEDE RAMMER... 3 2 FORMÅL... 3 3 ANSVAR OG FULLMAKTER...

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Vedlegg 1. Reglement for finansforvaltning i. Drammen kommune

Vedlegg 1. Reglement for finansforvaltning i. Drammen kommune Vedlegg 1 Reglement for finansforvaltning i Drammen kommune Revidert versjon vedtatt av Drammen bystyre 30.05.2006 INNLEDNING DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETNING 1.2. RAMMER FOR FORVALTNINGEN

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Januar 2010 Reglement for finansforvaltning Østre Toten kommune Vedtatt av kommunestyret 25.02.2010 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Før vedtak har finansreglementet vært hos Ytre Helgeland kommunerevisjon som har avgitt Uavhengig attestasjonsrapport om reglement for Dønna kommunes finansforvaltning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 130/11 (arkivsak 10/863) den 13. desember 2011, og justert i sak 70/16 (arkivsak 16/544) Før vedtak har finansreglementet vært

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Finansreglement for. Snillfjord kommune. Vedtatt i Snillfjord kommunestyre , K-sak 10/17.

Finansreglement for. Snillfjord kommune. Vedtatt i Snillfjord kommunestyre , K-sak 10/17. Finansreglement for Snillfjord kommune Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 10/17. 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet xx med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

Vedlegg 14. Forslag til revidert finansreglement

Vedlegg 14. Forslag til revidert finansreglement Vedlegg 14 Forslag til revidert finansreglement 1 Innledning/bakgrunn for saken I økonomiplanen for 2015 til 2018 ble det gjort vedtak om at det skal foretas en vurdering av kommunens lånesikringsstrategi.

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Randaberg kommune

Reglement for finansforvaltning Randaberg kommune Reglement for finansforvaltning Randaberg kommune Vedtatt av kommunestyret den 11.september 2014 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Tysvær kommune Vedtatt av kommunestyret 27.09.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...2 1.1 Hensikten med reglementet...2 1.2 Hvem reglementet

Detaljer

Gildeskål kommune. Reglement for finansforvaltning

Gildeskål kommune. Reglement for finansforvaltning Gildeskål kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret den 19.juni 2013 som sak 16/13 Justert/ oppdatert Formannskapet den 11. februar 2014 Forslag til kommunestyret 19.juni 2014, som

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Lillehammer kommune

Reglement for finansforvaltning Lillehammer kommune Reglement for finansforvaltning Lillehammer kommune Behandlet i Formannskapet 15.06.2010 Kommunestyret 17.06.2010 Ny behandling i Formannskapet 13.11.2012 Kommunestyret 22.11.2012 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

Detaljer

Rammer og retningslinjer for finans- og gjeldsforvaltningen FINANSFORVALTNINGEN. Randaberg kommune

Rammer og retningslinjer for finans- og gjeldsforvaltningen FINANSFORVALTNINGEN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 19. OKTOBER 2017 FINANSFORVALTNINGEN Rammer og retningslinjer for finans- og gjeldsforvaltningen Randaberg kommune

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Vedtatt: FT 118/2015, Ikrafttreden: 16.12.2015 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNEN... 3 1.1 FORMÅL MED FYLKESKOMMUNENS FINANSREGLEMENT... 3 1.2 RAPPORTERING... 3 1.2.1 Tidspunkt for rapportering...

Detaljer

FINANSRAPPORT PR

FINANSRAPPORT PR FINANSRAPPORT PR.30.04.2012. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Øyer kommune

Reglement for finansforvaltning Øyer kommune Reglement for finansforvaltning Øyer kommune Forslag til revidert reglement Utkast fra rådmannen per 12.08.14 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer