Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune"

Transkript

1 Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Plasserings- og lånestrategi Versjon

2 Reglement for finansforvaltning i... 2 Tromsø kommune INNLEDNING GENERELL DEL OVERORDNET FINANSSTRATEGI FORMÅL / MÅLSETNING GENERELLE RAMMER OG RETNINGSLINJER FULLMAKTER OG ANSVARSFORHOLD RAPPORTERING OG KONTROLL DOKUMENTASJON OG DEPOT AVVIK FRA REGLEMENT KVALITETSSIKRING FORVALTNING OG PLASSERING AV LEDIG LIKVIDITET OG ANDRE MIDLER BEREGNET TIL DRIFTSFORMÅL LIKVIDITET OG TIDSHORISONT FORMÅL PLASSERINGSREGLEMENT Plasseringsinstrumenter Innskudd i bank og finansieringsselskap Direkte eie av rentebærende papirer og andeler i rentefond Aktiv Forvaltning Løpetid på plasseringene Krav til avkastning Konkurranseutsetting Byrådets fullmakter Rapportering og kontroll LÅN OG ØVRIGE FINANSIERINGSAVTALER FORMÅL RAMMER FOR LÅNEFORVALTNING Nedbetalingsvilkår Tidspunkt for låneopptak Risikoprofil FORVALTNING AV LÅNEPORTEFØLJEN Låneinstrumenter Rentesikringskontrakter Opptak av lån Byrådets fullmakter Rapportering og kontroll FINANSIERINGSAVTALER -LEASING FORVALTNING AV LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA SKILT FRA KOMMUNENS MIDLER BEREGNET FOR DRIFTSFORMÅL ETISKE RETNINGSLINJER VEDLEGG DEFINISJON AV ENKELTE RENTE OG FINANSTEKNISKE BEGREPER

3 1. Innledning Finansreglementet gir en samlet oversikt over fullmakter og retningslinjer for finansforvaltningen i Tromsø kommune. Reglementet fastsetter rammene for en forsvarlig og hensiktsmessig finansiell risikoprofil, vurdert i forhold til kommunens risikobærende evne. Reglement er utarbeidet i samsvar med; - Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. sept. 1992, 52, - Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 (FOR nr. 635) Reglementet omfatter følgende forvaltningstyper: - Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål - Låneopptak, forvaltning av gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler - Plassering av langsiktige finansielle aktiva atskilt fra midler beregnet til driftsformål. Reglementet gjelder for Tromsø kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27. I den grad virksomhetene har egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette reglementet. Reglementet trer i kraft fra den dato kommunestyret vedtar reglementet, Finansreglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode. Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet politisk organ har vedtatt for Tromsø kommunes finansforvaltning. 2. Generell del Overordnet finansstrategi 2.1 Formål / Målsetning Finansforvaltning i kommunen skal sikre en stor grad av forutsigbarhet i netto finansutgifter, og gjennom dette bidra til at kommunenes innbyggere får best mulig velferdstjenester. Utøvelsen av finansforvaltningen skal gi god og konkurransedyktig avkastning over tid uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at det finnes midler til å dekke løpende forpliktelser. Tromsø kommune skal ha en sammensatt låneportefølje som ivaretar krav til stabilitet i renteutbetalinger over tid. Forvaltning av låneportefølje skal i størst mulig grad ses i sammenheng med forvaltning av driftslikviditet. 2.2 Generelle rammer og retningslinjer Finansforvaltning i Tromsø kommune skal utøves innenfor klart definerte rammer i samsvar med gjeldende lovverk; 4

4 - Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. kommunelovens Reglementet baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter. - Kommunestyret tar stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det pålegger Byrådet en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle. - Byrådet skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for. - Det tilligger Byrådet å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet. - Det tilligger Byrådet med hjemmel i dette finansreglementet, å utarbeide nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i samsvar med kommunens overordnede økonomibestemmelser. - Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. Kommunen kan i sin finansforvaltning benytte seg av rentesikringsinstrumenter i form av såkalte avledede instrumenter/ derivater. Slike instrumenter skal være konkret angitt under de enkelte forvaltningsformer og må benyttes innenfor risikorammene for underliggende aktiva eller gjeld og skal inngå ved beregning av finansiell risiko. Godkjente motparter i verdipapirhandel med lån, plasseringer, derivater eller andre finansielle avtaler er: 1. Verdipapirforetak som har Finanstilsynets tillatelse for handel med finansielle instrument for annens regning i eget navn, i henhold til lov om verdipapirhandel. 2. Utenlandske institusjoner som har tillatelse lignende det som er angitt i punkt 1 og som står under tilsyn av myndighet eller annet tilsvarende organ. Som motpart for finansielle derivater godkjennes kun clearingorganisasjon samt større banker og finansinstitusjoner innenfor OECD. Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva omtales i fortsettelsen hver for seg i kapittel Fullmakter og ansvarsforhold Kommunestyret fastsetter overordnede prinsipper for utøvelse av finansforvaltning i Tromsø kommune. Kommunestyret skal påse at det etableres betryggende rutiner for å vurdere finansiell risiko. Kommunestyret vedtar låneopptakets størrelse i forbindelse med årlig budsjettbehandling. 5

5 Byrådet skal i saker som omhandler finansforvaltning fungere som retningsgivende og kontrollerende instans. Byrådet plikter å fremlegge saker for Kommunestyret som omhandler prinsipper for finansforvaltning, samt gjennomføre beslutninger som følger av vedtak. Byrådet skal videre påse at Tromsø kommune har en finansforvaltning iht. gjeldende lov. Byrådet, eller den som har overordnet ansvar for Tromsø kommunens økonomiforvaltning, er faglig ansvarlig for daglig forvaltning av kommunens likvider og gjeld iht. til det enhver til gjeldende finansreglement. 2.4 Rapportering og kontroll Kommunestyret skal hvert år forelegges minimum to årlige finansrapporter i forbindelse med kommunens øvrige økonomirapportering. Finansrapportene fremlegges som egne politiske saker. Kommunestyret skal i tillegg så tidlig som mulig etter årets utgang fremlegges en utfyllende finansrapport som viser utvikling og status over finansforvaltningen gjennom foregående år. Likviditetsbudsjett utarbeides og fremlegges sammen med finansrapport 1 pr Ved finansrapport 2 viser status pr I Byrådets forslag til økonomiplan utarbeides oversikt over fremtidige låneopptak og gjeldsutvikling. Finansiell rapportering skal vise hvorvidt de mål som settes for finansforvaltningen nås samtidig som tillatte risikorammer overholdes. Ved å gjennomføre stresstest skal det forsikres mot at Tromsø kommune ikke utsettes for vesentlig finansiell risiko. 2.5 Dokumentasjon og depot All dokumentasjon skal oppbevares i henhold til lovverk og i samsvar med kommunens interne reglement for arkivhold. Det skal opprettes mappe per år i denne stien: \\Darius\Felles\Okonomienheten\Finans\ Her skal all dokumentasjon vedrørende finansforvaltning oppbevares. I hver mappe skal det inneholde: 1. Inngåtte avtaler om kjøp av rentebærende verdipapir/verdipapirfond/plasseringer 2. Inngåtte avtaler om aktiv forvaltning 3. Lånekontrakter og gjeldsbrev 4. Dokumentasjon i forbindelse med anbudsrunder 5. Finansrapporter og øvrig rapportering jfr. Pkt Andre relevante dokumenter i tilknytning til kommunens finansforvaltning 6

6 Denne mappen er knyttet opp mot finansforvaltningssystemet Escali for hvert lån og rentebytteavtale. Gjeldsbrev og avtaler om kjøp rentebærende verdipapir/verdipapirfond skal oppbevares i ESA og arkivet til kommunen så lenge avtalen er gjeldende. Dokumenter i forbindelse med verdipapirhandel skal oppbevares hos enten: 1. Verdipapirsentralen (VPS), med kontofører i henhold til egen avtale 2. Verdipapirforetak eller bank som har Finanstilsynets tillatelse til å ta imot verdipapirer for oppbevaring, i henhold til lov om verdipapirhandel. 2.6 Avvik fra reglement Dersom det oppstår tilfeller hvor finansforvaltningen bryter med rammer og begrensninger i til enhver tid gjeldende finansreglement skal kommunestyret snarest mulig underrettes. Det skal fremmes sak til kommunestyret med beskrivelse av hvorfor avviket har oppstått, og det skal vises til hvilke tiltak som har blitt igangsatt for at finansforvaltning raskest mulig skal komme i samsvar med kommunestyrets vedtatte rammer. 2.7 Kvalitetssikring Kommunestyret skal påse at uavhengig kompetanse vurderer om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Byrådet delegeres ansvar for at slike vurderinger innhentes, eksternt eller gjennom kommunerevisjonen. Det rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene som del av den årlige rapportering. 3. Forvaltning og plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål 3.1 Likviditet og tidshorisont Tromsø kommunes likvide midler består av kontanter som oppstår som følge av tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger. Likvide midler består også av trekkrettigheter i konsernkonto, fondsmidler og ubrukte lånemidler. Likviditetsoversikt for kommende år fremlegges for kommunestyret i forbindelse med finansrapport som avlegges ved årets slutt. Likviditetsoversikt skal være retningsgivende for sammensetning av kommunens plasseringer, jfr. pkt Formål Forvaltning av kommunens likviditet til driftsformål skal utøves ut fra mål: 7

7 - Tromsø kommune skal søke å oppnå god og konkurransedyktig avkastning på plasserte kortsiktige midler innenfor definerte krav til likviditet og risiko. - Tromsø kommune skal til enhver tid ha ledige likvider til å innfri krav ved forfall. - Tromsø kommune skal ha en bredt sammensatt plasseringsportefølje basert på flere aktivaklasser, debitorer og utstedere I forvaltning av likviditet beregnet til driftsformål legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 3.3 Plasseringsreglement Det kan kun plasseres i norske kroner (NOK) Plasseringsinstrumenter Det gis adgang til å plassere overskuddslikviditet innenfor gitte rammer ( ): Bankinnskudd Tidsinnskudd i norske spare- og forretningsbanker og finansieringsselskaper samt utenlandske finansinstitusjoner etablert i Norge Omsettelige sertifikater og obligasjoner. Andeler i pengemarkedsfond Innskudd i bank og finansieringsselskap For tidsinnskudd gjelder følgende forutsetninger: - Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder. - Finansinstitusjonen skal ha en anerkjent rating på minimum BBB- - Ett enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 30 mill.kr. - Tidsinnskudd kan kun gjøres i banker med forvaltningskapital > NOK 1 mrd.kr. 8

8 3.3.3 Direkte eie av rentebærende papirer og andeler i rentefond For plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål i rentefond klassifisert som pengemarkedsfond m/ lav risiko, pengemarkedsfond, Jfr. Verdipapirfondenes bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond gjelder følgende: Sertifikater utstedt eller garantert av: Den norske stat/ statsforetak, norske kommuner eller fylkeskommuner Banker, finansinstitusjoner eller kredittforetak Norske kraftselskaper Solide norske selskaper på Oslo Børs Tidshorisont 1-12 mnd 1-12 mnd 1-12 mnd 1-12 mnd Maks andel av emisjonsbeløp ingen begrensning 10 % 10 % Maks andel av forv.kapital ingen begrensning 5 % Kredittkvalitet ingen begrensning BBB- eller bedre BBB- eller bedre BBB- eller bedre Valuta NOK NOK NOK NOK Volum % 0-50 % 0-50 % 0-30 % maks 50 mill for rating A eller lavere, maks 30 mill for rating A- eller lavere, maks 20 mill for rating A- eller lavere, maks 250 mill maks 100 mill maks 50 mill Begrensning per utsteder ingen begrensning for rating A+ eller bedre for rating A eller bedre for rating A+ eller bedre 9

9 For plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål i obligasjonsfond durasjon 0-2 år og obligasjonsfond 2-4 år, Jfr. Verdipapirfondenes bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond gjelder følgende: Obligasjoner utstedt eller garantert av: Den norske stat/ statsforetak, norske kommuner eller fylkeskommuner Banker, finansinstitusjoner eller kredittforetak Norske kraftselskaper Solide norske selskaper på Oslo Børs Tidshorisont 1 år 1 år 1 år 1 år Maks andel av emisjonsbeløp ingen begrensning 10 % 10 % Maks andel av forv.kapital ingen begrensning 5 % Kredittkvalitet ingen begrensning BBB- eller bedre A eller bedre A eller bedre Valuta NOK NOK NOK NOK Volum 0-50 % 0-30 % 0-20 % 0-15 % Begrensning per utsteder ingen begrensning maks 20 mill for rating A + eller lavere, maks 100 mill for rating AAeller bedre maks 10 mill maks 10 mill Aktiv Forvaltning Tromsø kommune kan inngå avtale om aktiv forvaltning for deler av ledig likviditet til driftsformål. For avtale om aktiv forvaltning gjelder samme begrensninger som direkte eie av verdipapirer etter gjeldende finansreglement. Hele porteføljen bør kunne realiseres innen fem virkedager. Avtale om aktiv forvaltning inngås med bakgrunn i begrenset anbud blant forvaltere og i samsvar med reglene for offentlig anskaffelser. Forvalteren må tilfredsstille Finanstilsynets regelverk. Når avtale om aktiv forvaltning inngås, skal det utarbeides egen forvaltningsinstruks i overensstemmelse med kommunens plasseringsreglement. Avtale om aktiv forvaltning skal evalueres ved hver årsrapport Løpetid på plasseringene Vektet gjennomsnittlig løpetid (durasjon) på porteføljen av både kortsiktig ledig likviditet og andre midler til driftsformål skal ikke overstige 6 måneder Krav til avkastning For de ulike plasseringsinstrumenter benyttes følgende referanseindeks: - Tidsinnskudd bank og finansieringsselskap: Rentebetingelser bankavtale / 3 mnd NIBOR-rente - Sertifikater og pengemarkedsfond: Oslo Børs 3 mnd. statssertifikatindeks (ST1X) 10

10 - Obligasjoner og obligasjonsfond: Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3.00 (ST4X) Konkurranseutsetting Ved bankinnskudd benyttes hovedbank så lenge banken anses som konkurransedyktig. Ved innhenting av pristilbud på termininnskudd, rentebærende papirer og pengemarkedsfond skal det som hovedregel benyttes minst to motparter. Én motpart kan benyttes dersom forretningen har basis i denne motpartens tilbud om kjøp eller salg av konkrete verdipapirer/ pengemarkedsfond, og det kan antas at ingen andre motparter på kort varsel kan stille en forpliktende pris. Ved bruk av én motpart skal det på annen måte dokumenteres at forretningen skjer til markedsvilkår Byrådets fullmakter I henhold kommunens finansreglement delegeres følgende fullmakter til Byrådet: - Inngå avtale om tidsinnskudd i bank og finansieringsselskap - Inngå avtale om kjøp og salg av rentebærende verdipapirer - Inngå avtale om kjøp og salg av andeler i rentebærende verdipapirfond - Inngå avtale om aktiv forvaltning Rapportering og kontroll Byrådet skal i løpet av året fremlegge to finansrapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av kortsiktige likvide midler. I tillegg skal det etter årets slutt legges frem en årsrapport for kommunestyret som viser utviklingen i året og status ved utgangen av året for kortsiktige likvide midler. Løpende finansrapportering skal minimum angi; - Sammensetning av aktiva. - Beholdning og markedsverdi samlet sett og fordelt på ulike aktivaklasser. - Byrådets kommentarer knyttet til sammensetning av portefølje, vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponering. - Byrådets beskrivelse og vurdering av eventuelle avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet. Herunder skal fremkomme hvordan avviket håndteres jfr. pkt Kommunens egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter - Samlet likviditetsbeholdning - Likviditetsbudsjett og status pr tertial 11

11 4. Lån og øvrige finansieringsavtaler 4.1 Formål Tromsø kommune skal ha en mest mulig risikonøytral sammensetning av låneporteføljen med hensyn til renteendringer. Sammensetning av lån skal være av en slik karakter at renteutbetalinger stabiliseres over tid slik som forutsatt i til enhver tid gjeldende finansreglement. Forvaltning av låneporteføljen skal ses i sammenheng med forvaltning av kortsiktige ledige midler 4.2 Rammer for låneforvaltning Låneopptak og fastsettelse av avdragstid skjer i henhold til Kommunelovens 50, til enhver tid gjeldende finansreglement i Tromsø kommune og i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser. Dette reglementet gjelder også ved refinansiering av gammel lånegjeld. Kommunestyret fastsetter låneopptakets størrelse ved årlig budsjettbehandling. Total gjeldsportefølje defineres som Tromsø kommunes eksterne gjeld i sertifikat, obligasjonsmarkedet, utlån fra KLP kommunekreditt og Kommunalbanken og Husbanken. Netto rentebærende gjeld defineres som totalgjeld korrigert for eksternfinansierte lån med flytende rentetilknytning (VA- lån i og lån med rentekompensasjon ii ) og startlån fra Husbanken Nedbetalingsvilkår Lånegjeld avdras i henhold til kommunelovens 50, nr 7a Tidspunkt for låneopptak Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold Risikoprofil For å oppnå en risikonøytral sammensetning av låneporteføljen tas følgende hensyn: - Gjennomsnittig gjenværende rentebinding (durasjon beregnet gjennomsnittlig løpetid for kontantstrøm frem til neste rentereguleringsdato) på lånegjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 4 år - Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering / forfall - Tromsø kommune skal fordele låneopptakene på flere långivere. - Sikringsgraden på låneporteføljen eksklusiv rentebærende lån skal være på minimum 1/3 av netto rentebærende gjeld. i Lån knyttet til vann og avløp. Finansieringskostnaden settes fra retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, pr åring swaprente + 0,5 %. ii Ordning hvor kommunene får kompensert rentekostnader eller rente- og avdragskostnader fra staten på lån knyttet til gitte investeringsområder. 12

12 - Ved sikring av VA brukes kalkylerente 5-årig swap satt av regjeringen 2014 i selvkostveiledningen iii. Det gjøres for å få mest mulig lik kalkylerente som er 5-årig swaprente +0,5%. Det benyttes gjennomsnittlig nivå for kalkyleåret. 4.3 Forvaltning av låneporteføljen Låneinstrumenter Det kan kun tas opp lån i norske kroner. Tromsø kommune har adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Likeledes kan det tas opp direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Tromsø kommune kan innenfor gjeldende regler og forskrifter ta opp faste lån, lån med åpne serier (rammelån), lån uten avdrag (bulletlån), samt lån med tilhørende opsjonsbetingelser knyttet til lånet dersom dette bidrar å låse renten innen visse intervaller. Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing Rentesikringskontrakter Tromsø kommune kan kjøpe og selge rentesikringskontrakter som fremtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringskontrakter kan bare benyttes for å styre kommunens renterisiko innenfor de generelle rammer for risikoprofil, jfr. pkt Rentesikringskontrakter kan bare benyttes i kombinasjon med underliggende låneavtale eller en portefølje av lån. Før en rentesikring begynner, skal det foreligge sikringsdokumentasjon. Sikringsrelasjonens effektivitet skal dokumenteres forut for inngåelsen av sikringen. Det skal foreligge en intuitiv og rimelig økonomisk begrunnelse for sikringen, som legges ved dokumentasjonen. Vurderingen må følges opp ved hver regnskapsavslutning gjennom hele sikringsperioden. For hver enkelt sikringsrelasjon skal det dokumenteres: Formålet med sikringen Hvilke type risiko som skal sikres Hvorvidt det er en kontantstrømsikring iv eller en verdisikring v Hvilket sikringsobjekt(er) som skal sikres Hvilke sikringsinstrument som skal anvendes Sikringseffekten iii iv Kontantstrømsikring er en sikringsrelasjon mellom et sikringsinstrument og et sikringsobjekt der virkningen av endringer i kontantstrømmen fra sikringsinstrumentet effektivt reduserer virkningen av endringer i kontantstrømmen fra sikringsobjektet. En vanlig form for kontantstrømsikring er bruk av rentebytteavtale for å sikre kontantstrømmen på gjeld med flytende rente. v Verdisikring er sikringen mot endringer i den virkelige verdien av en eiendel eller forpliktelse eller en bindende avtale, som skyldes markedsmessig risiko og som kan påvirke kommunens driftsresultat. 13

13 4.3.3 Opptak av lån Låneopptak skal gjøres i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser. Det skal normalt innhentes minst to konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det gjøres unntak fra denne regelen for situasjoner hvor kommunen velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat. Prinsippet kan også fravikes ved låneopptak i statsbank (for eksempel startlån i Husbanken) Byrådets fullmakter I henhold kommunens finansreglement delegeres følgende fullmakter til byrådet: - Inngå og undertegne låneavtaler. Denne fullmakten gjelder etablering av nye lån vedtatt av kommunestyret, samt konvertering av eldre gjeld. - Inngå og undertegne rentesikringsavtaler jfr. pkt Undertegne tilbudsinnbydelser og låneprospekt ved opptak av lån Rapportering og kontroll Byrådet skal i løpet av året fremlegge to finansrapporter for kommunestyret som viser status over gjeldsforvaltningen. I tillegg skal det etter årets slutt legges frem en årsrapport for kommunestyret som viser utviklingen i året og status ved utgangen av året i forvaltning av låneporteføljen. Ved rapporteringer skal VA (vann og avløp)- og Husbanklån tas ut av den ordinære låneporteføljen for å få mest mulig realistiske nøkkeltall, da disse skal være selvfinansierende. Dersom der skjer endringer i markedsutviklingen som gir vesentlige avvik i avkastningen eller risiko i finansforvaltningen skal det ugrunnet opphold rapporteres til byrådet og kommunestyret. Løpende finansrapportering skal minimum angi; - Oversikt over nye låneopptak for inneværende år - Oversikt over avtaler om finansiell leasing - Oversikt over gjeldsporteføljen sammenlignet med forrige årsrapport. - Oversikt over motpartsammendrag - Sammensetning og verdi av låneporteføljen fordelt på ulike typer passiva - Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding - Fordeling mellom fast og flytende rente og durasjon - Oversikt over kommunens rentesikringskontrakter og motpartssammendrag - Byrådets kommentarer til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og rentebetingelser i markedet, samt finansierings- / refinansieringsbehov - Byrådet beskrivelse og vurdering eventuelle av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet. Herunder skal fremkomme hvordan avvik håndteres jfr. pkt Kommunens egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter, representert ved 2 års norsk swaprente som anses som referanseindeks I årsrapport skal det i tillegg fremlegges en stresstest av kommunens finansportefølje som viser hvordan Tromsø kommune påvirkes av store svingninger i rentemarkedet. 14

14 4.4 Finansieringsavtaler -leasing Inngåelse av finansielle leasingavtaler skal behandles på samme måte som lån. Det skal utarbeides anbudsdokumenter i henhold til lov og forskrifter, samt kommunens interne innkjøpsreglement. Byrådet gis fullmakt til å inngå og undertegne finansielle leasingavtaler. 5. Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål. Den ordinære finansforvaltningen omfatter ikke forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Det er ikke etablert rammer og rutiner for langsiktige finansielle aktiva ut over det som fremgår i kommunens eierskapsmelding til en hver tid. 6. Etiske retningslinjer De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldene for Statens Pensjonsfond Utland, skal være retningsgivende for Tromsø kommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen. Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptable risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til: Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn. Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer Tromsø kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informer om både forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens finansreglement. Det er Tromsø kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med uakseptabel etisk profil, og at det velges forvaltere som hensyntar de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer. Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plassering i selskaper med uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvaltere med sikte på at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker seg ut av det aktuelle produkt hos forvalteren. 15

15 Vedlegg Definisjon av enkelte rente og finanstekniske begreper Ansvarlige lån: Ansvarlig lånekapital står tilbake for vanlig gjeld, men foran egenkapitalen. Derivater: En finansiell kontrakt hvor verdien avhenger av verdien til en underliggende variabel på et fremtidig tidspunkt. Opsjoner og terminkontrakter er eksempler på derivater. Durasjon (varighet): Ett mål på ett verdipapirs løpetid eller ett mål på en låneporteføljes løpetid som tar hensyn til når rente- og avdragsbetalinger finner sted. Durasjon defineres som veid gjennomsnittlig løpetid for kontantstrømmer frem til neste rentereguleringsdato. Finansiell leasing: Sidestilles gjerne med lånefinansiering siden leietaker ofte har økonomisk risiko knyttet til den fremtidige verdien av kapitalgjenstanden. KRD uttalte i rundskriv H-17/96 at finansiell leasing må betraktes som lån i kommunelovens forstand. Finansiell risiko: Det eksisterer ulike typer av finansiell risiko. Definisjoner av typer av finansiell risiko er gitt her; Kredittrisiko: Representerer faren for at låntaker, eller motparten i derivatkontrakt, utelater å innfri sine forpliktelser (konkurs). Likviditetsrisiko: Risiko for og ikke få omgjort plasseringer til kontanter i løpet av en begrenset tidsperiode. Markedsrisiko: Representerer risiko for tap eller økte kostnader som følge av endringer i markedspriser (kurssvingninger) i de markedene kommunene er eksponert i. Renterisiko: Representerer risiko for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdier endrer seg når renten endrer seg. Når renten går opp, går markedsverdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). Refinansieringsrisiko: Representerer risiko ved at store deler av låneporteføljen forfaller innenfor en begrenset tidsperiode. Motpartsrisiko: risikoen forbundet med at motparten i en kontrakt ikke klarer å møte sine forpliktelser. Valutarisiko: Representerer risiko for tap som følge av kurssvingninger i valutamarkedet. 16

16 Markedsverdi: Verdien av et aktivum (eller en hel portefølje) til kapitalmarkedets gjeldende prisnivå. Finansielle instrumenter: Omfatter etter verdipapirhandelloven omsettelige verdipapirer som aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner og sertifikater. I tillegg kommer blant annet verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og derivater med verdipapirer eller varer som underliggende. Finansieringsselskap: Selskap som har konsesjon til å drive finansieringsvirksomhet, men som ikke er bank, forsikringsselskap eller låneformidlingsforetak. Virksomhetsområder er for eksempel leasing, kundefordringer (factoring) og kredittkortutlån. Fremtidig renteavtale (FRA): En FRA er en forpliktende avtale om sikring av lånerente eller plasseringsrente for en fremtidig renteperiode for ett bestemt beløp. Investment grade lån: Lån som er kredittvurdert av anerkjente internasjonale eller norske rating byråer/meglerhus og som har fått en vurdering som gjør at de kan anbefales å investere i basert på en normal vurdering av kredittrisiko. Kredittinstitusjon: Foretak som mottar innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler og yter lån for egen regning. I Norge er dette kredittforetak og finansieringsselskaper i tillegg til bankene. NIBOR-markedet: Norges Banks styringsrente danner et gulv for de kortsiktige rentene i pengemarkedet, der bankene handler penger seg i mellom. En viktig del av pengemarkedet er NIBOR-markedet, og det er her referanserentene i det norske pengemarkedet fastsettes. OSEBX: Hovedindeksen på Oslo Børs, omfatter de største og mest omsatte aksjene på Oslo Børs Ratingkategorier: Ratinginstituttet Standard & Poor s (S & P s) og Moody s investors Service Inc (Moody s) klassifisering av langsiktig gjeld har følgende benevnelser: Ratinginstitutt Meget høy kredittverdighet Høy kredittverdighet Spekulativ kredittverdighet Meget lav kredittverdighet S & P s AAA-AA A-BBB BB-B CCC-D Moody s Aaa-Aa A-Baa Ba-B Caa-C 17

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning - en veiledning www.kommunalbanken.no Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk for kommunale låneopptak... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer...4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10)

1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10) 1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10) Ifølge kommuneloven 52,nr 1 skal kommunestyret selv gi regler for kommunens finansforvaltning. Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer