ti~r, h"8 n-' da matte bringe 3V,,"odt eller I"Indt." name="description"> ti~r, h"8 n-' da matte bringe 3V,,"odt eller I"Indt.">

FDRMANNE N. rpt m.1t.t'1 V'PrE' onsl<'elir.. Vi. hnper p:\ gade arbeidsh1'. On ;!,pn"!.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FDRMANNE N. rpt m.1t.t'1 V'PrE' onsl<'elir.. Vi. hnper p:\ gade arbeidsh1'. On ;!,pn"!."

Transkript

1 Organ for Norsk Bankrevisorforening Nr. 1-April 1980,

2 - 2-1{;Tt :r:ii':..~ m,,(1 On ;!,pn"!. Et nytt ;1' pr n~ panr or vi er p; full fart inn i C"" nyt> ti~r, h"8 n-' da matte bringe 3V,,"odt eller I"Indt. Mec d~n sterk~ ut!orcring som irlag preger reviso~stand""n hnppr vi p; fortsatt f1'arneang 1 arena som t.:ommer. ~r')1' l\ moto: clisf:.p utfo1'd1"inpene 121' det av stor r... tyc'!ninp at h'/prt ~nkelt MecHem stetter foreninr-en 01" fir vtllire om nno'lpnnip' ttl a gje'!'e en aktiv tnnsats, dpt v~~r se~ i lokalmtljoet og ~llers hvor rpt m.1t.t'1 V'PrE' onsl<'elir.. Vi. hnper p:\ gade arbeidsh1'. On~ruttortnpcr. er RV de tin~ som sty1'~t e1' opptatt av, OF 'It S"'!' p,iernf' at hvpr enkelt pjo1' sitt beste I s; rn~t..". DA,1p.;l' l"'stp sistp nummer av 'Ba.,krpvisor'n" 1'!l~ ~p.~ no~ tilst~ ~Rf ble noe matt da jeg fikk se h'la s'jrn hance '<'or.tmpt nn trykl{ pl sine 3 ot!: hvol'.1 pp Uhp.lrligvis karal{teriserte fo!'rmingen som en fapf()reninp i stedpt for en fap'lig fot'p.ninp, oe fo: at rp.t tl.{}rn skfll oppst~ no~n mlsfo"':"st-'elser, 1;:) r.at V":D",:"p' h",:t klal't at Val' forenine h 'lt siden en!' "1'" startpt har v~rt pn rent fapltg forer:inr. op S():n,10 jr,)::lmer tyrlp.lir fram t sr.rr.mensetrlinp,en t m=>d~pljlc;-massr>!". FDRMANNE N har ordet Tn ffj!'p.!"inp.er.!let omta lil!p emne I1 medlen.skap i to forenin~erl1 har ti 1. tider blusset opp og hal' vrert en stadig ki1de til diskusjon 1 arenes l()';l. Da Norske Bankfunksjon~l'ers Forbund npppe vi1 kunne dekke de enkelte l'pvisorers b9hov for farltg kontakt og informasjon,

3 - 3 - OnskemaL " - 7 mai juni rna det etter min mening vrere naturlig at det etableres et samarbeid mellom disse to foreninger. Dette samarbeid burde etter min mening vrere forankret i en skriftlig sarnarbeidsavtale. Vi har i tidligere brev til Norske Bankfunksjo~rers Forbund tilbudt a diskutere framtidige samarbeidsformer uten at dette har fort fram. Foreningen har i den senere tid hatt en rekke henvendelser fra medlemmene vedrorende revisjonspersonellets va,lgbarhet, normeringene og ekstern/intern revisjon og dette er saker vi skal fa komme tilbake til i neste nummer. Styret i Norsk Rankrevisorforening har i aile ar sett det som onskp.mal at kontakten mellom medlemmene, lokaiavdelingene og styret i foreningen er best mulig. Som ledd i a styrke denne kontakten vii vi i tilknytning til arets konfe~anse pa Hotell Caledonien i Kristiansand avholde arsmote. Styret ser det som meget viktig at flest mulig av medlemmene gis anledning til a vrere tilstede og for pa den mat en kunne pavirke foreningens framtidiee virksomhet. Noen konferanse i Nord-Norge lot seg dessverre ikke gjennomfore i ar sa i stedet ble derine lagt t~l Bei to Hoyf.iellshotello I tiiknytning til denne konferanse vii det bli avholdt medlemsmote og hvor det vil bli gitt orientering am de viktigste saker vedtatt p& arsmote og sa er det for meg a onske sa mange som mulig vel motto

4 - 4 - INNHOLD IDETTE NUMMER 2 Formannen har ordet 5 13 Ekstern ellar intarn ravisor i bank? Debatten gar videre med leserinnlegg og klipp. Revisjonspersonalts valgbarhat Der har vi ogsa leserinnlegg. 15 Ravisorkonhransa Konfera~~ekomit~en orienterer nrermere pa sid e Fra "Bankinspeksjonan 33 Fo ran i n gsnyt! BERGEN ROGALAND OSTLANDET NVE EMBLElo! Hedlemsverving Nye medlemmer siden 5ist

5 - 5 - Ekstern Inte r n I forbindelse med Norsk Bankrevisorforening, avd. Ostlandet's medlemsmote for jul dar forholdet ekstern og intern revisor i bank ble tatt opp, har vi fa.tt innlegg som bade utdyper dette mermere, samtidig som det reises sporsmal til bankrevisorene om hvor vi salv star. ORDET ER FRITT "EKSTERN/INTERN REVISOR I BANK vis tatsautorisert revisor Alf Steins bu. For a na flyet til Bergen matte jeg dessverre forlate motet 8/11-79 for dette var slutt. Mi tt s tandpunkt til revis j onsordningen i bank tor vrere kjent. Det gar kart og godt ut pa at en ikke skal tukle med en revlsjonsordning som ligger pa et faglig hoyt niva (- og som enkelte krefte i vare naboland gjerne skulla ha sett innfort dar).,te,p' vi1 innlednir.gsvis fa presisere at jeg respekterer at andre volle~apr har annet syn pa ekstern revisjon i bank enn jeg, men je~ tar avstand fra de metoder og med den dialektikk ikledd en del selvmotsigelser som dette syn sekes fremmet pa. Jeg har besokt en rel{ke banker i Norden, pa kontinentet og i Amerika hvor jeg har v.unnet regis trere og kons tatere at de interne revisjonsavdelinpene i praksis utferte ca % av det arbei~ cen eksterne revisor ville matte utfere dersom der ikke var etablert en PFPn intern revisjonsavdeling. Helgp TIindal sa.10 det ogsa klart og tydplig i sitt foredrag at --- Hoet vi 1 v:o?rp en nesten umulig oppgave for en ekstern revisor A pata seg revisjonen i de virkelig store virksomheter hvis ikke revisjonsoppdraget kan utfijres i nrert samarbeid med r'enne virl{somhp,ts egne interne revisjonsavdelinger. u Rindal har heldifvis i'kkp noe ankepunkt mot den faglige dyktighet som rors~ bankrevisjcn utfores pa. Den spesialitet som norske banker har mpd lovbpfaltp kontrollkomit~er, betyr atter Rindals 0PPfntnim: derimo.t inp8nting i denne forbindelse, noe jeg et dypt ueni.!! i. net PT ~tte'r min oppfatning en diskusjon om upavens sl\5e. pll n?lr pn snaj..::ker i (jet vide og brede om grensene mellom inter~ kontrr.ll. intern revisjon or ekstern revisjon i relasjon til rpvis~on:::c'rcningene i banker bade nas,ionalt og internasjonal

6 --~ ~...---~ Den internasjonale ordning synes i store trekk a vrere den som nut Loken skisserte, nemlig at den eksterne revisor bor og skal vrere en "garantist U for at den interne revisjon er up-to-date og forsvarlig og videre at den eksterne revisor r.ar det forme lie ansvar for arsoppgjtiret. D"1n feil som enkelte gjor, er at de kommer med en "industrlmodell" som forsokes ned felt pa bank. For a fa dette til a passe, forsoker en B lage nye tearier som ikke er holdbare, - og som gjerne munner ut i noe a la hva som er revisor's Uegentlige oppgaver tl I de fleste bransjer har det imidlertid vist seg i praksis at nat der opprettes en egen intern godt utbygget revisjonsavdeling, sa overtar denne ogsa en rekke, om ikke de fleste, av den eksterne revisors oppgaver. En god ~ammel regel sier at dersom kartet avviker fra terrenget, sa bor en folge terrenget. Av referatene jeg har fatt, er der ett sporsmal sam jeg ventet ville bli tatt opn pa motet, men som ikke ble det, nemiig: Hva mener revisormedarbeiderne i bankenes revisjonsavdelinger om den gjeldende revisjonsorcninp i banker, nemlip at den ansatte <::nsvarlige revisor (revisjonssjef) dell:ker savel den interne som den eksterne funksjon. En :ekke sporsm~n melder seg for revisormedarb"eiderne (bankrevlsorene) : 1) Vilde foretrekke a ~re funksjon~rer i bankene pa linje med funksjonrerene pa de andre avdelingene? 2) ViI en slik integrasjon berove bankrevisorene den myndighet Of' autoritet de har idag? 3) Yan en omorganisering fa innflytelse pa bankrevisorenes arbeios- Of' lonnsforhold? Nefativt eller positivt? 4) Er forholdene s1ik de er i dag a foretrekke?.ref! synes at det PI' betenkelir at en eventuell terj{t ny revis j:-ns ordninr- skal bli tredd ned over hodene DB bankrevisorellp uten at df'! hal' l{unnet till-:,iennegi, enn si ha'innflytelsp pa beslutninf'sprospssen. Hpd den demokratiscring sam vi har v!frt ig,i~nnorn o~ den prosess som vi vel fortsatt er midt opri, ville oet i det minstf' vr?ra rimelir at ravisorpne selv Ustoc opr" og f,io,de r~r.e for sin., synspl:.nkte'r pn dette viktigf' felt.

7 - I - "EKSTERN REVISJON - INTERN REVISJON. Jeg kjenner bare til Taferatet i Bankrevisor'n fra motet i lokalforeningen 8/11 f.a. Sporsmalet om lovfestet ekstern revisjon i bankene er ogsa reist tidligere. Framtida for ass fast ansatte ansvarlige revisorer - som vel for flertallets vedkommende bare er registrerte - fortoner seg mark. Tanker som dukker opp er blant annet hva vi gjor galt. Og om det er bevist at banker med ekstern ansvarlig revisor har bedre driftsresultater og riktigere regnskap. r.enerelt i nreringslivet tilstreber man storst mulig spesialisering pa de enkelte felt, mens revisorenes arbeidsomrade bor vrere storst mulig. NaT det g,ielder uavhengighet et vel sporsmalet mer omfattende enn pas,ie eller honorar. Ekstern revisor kan godt ha kontor vea siden av bankens ledelse og tilhore dennes nrermeste omgangs Of- vennekrets. Eller pa annen side fole at man for a bli rjenvalgt neste ar rna vrere "snill gutt". Fast ansatt ansv&rlig revisor er langt mer brysom a bli kvitt. net ppl\es s!'f'rlig pa arsreg-nskapet. Bankinspeksjonen gir aeltaijerte regier for bankregnskap. Parret med vedtatt, standard kontoplan gir dette fulit ferdig, riktig spesifisert regnskap fra datasentralene. Avskrivningene gir seg i stor utstrekning seiv, enten ved skattere~ler eller styrevedtak. Nar det g-jelder ford ringer har vel bade banker og andre beilrifter til fulle bevist at regnskap, sam ogsa eksterne revisorer har gatt god for, senere har vist seg a vrere sa marks piste at k,i empetap, konkurser og fortvileis e er bli tt resultatet. Formelt korrekt oppbygd, ekstern revisjon har tydeligvls ikke hatt srerlig innvirkning nar det korn til stykket Ekstern revisor kan ta ubegrenset-antall oppdrag. (Bare det ikke er for fa). SDreet over omraaer kan eneste kontakten med banken bli lynvisitt noen fa ganger i sret. Og skal sa den interne revis,lonen sorters under administras jonen, kan rapporteringen til ekstern revisor ogs;) bli "leapt" av samme, - spesielt dersom det foreligger uheldip,e SiaeT En ksn vel og-sn reis e sporsmalet om troverdigheten til ilrsrppnsl\apet hlir starn' om Leks. revisjomm av en storhan1t: b8te rjores sam del tidsbesl<~eftigelse.

8 - 8 - Som nevnt gir Bankinspeksjonen detaljerte regler for bankregnskaper. Hva sa om denne ogsa - eventuelt ved et underkontor - foretok kontrollen med arsregnskapene? Disss, sammen med en god del tl11eggsmateriell - gat jo dit uansett. Pa et slikt kontor ville man lett kunne folge opp eventuelle end ringer. Likesa luke ut banker som skiller ssg sa ufordelaktig ut at inspeksjon og ekstra kontroll matte bli nodvendig. Selvfolgelig rna en tilstrebe best mulig revisjon i bankene. Sporsmalet blir maten det skal gjores pa. Her tror jeg problemene er mange og vanskelige. Hele bankkontrollen rna inn i bildet. Bankene lades og kontrolleres av bl. a.: Departementet/bankinspeksjonen, Norges Bank, bankforeningene, forsikringsfondene, forstanderskap/representantskap, 5 tyre, kontrollkomi tb, elcs tern revisjon, intern revisjon, kontrollgrupper, verneombud Og sa en handfull personer til a drive banken. Elverum, den 31.januar Leif Bakken Registrert revisor I tilknytning til disse innlegg har vi sakset folgence innle~g fra Aftenposten: Statsautorisert revisor Oscar Solberg-Johansen har ~rt vennlig.. gitt sine kommentarer p. side '

9 - ~ -.. <fij'.,~"'~,c<,do'l ~:~:- ~ (1) Bankene,oor' ha ekstem revisor Av Arve Slein Onsager Ifolge AftenpcGten har hoycste reltsadvokat AI! Nordhus fore,iatt tor Regjerlngen at del oppnevncs en STansknlngakolUml 3Jon tor A klarlegge om dettore Kommer maktmlubruk I banke no. Jeg IIkallkke Instilling til tor ~Iagct, men I donne torblndeloo bare peke pi at taf,hald som cftel' min menlng snarest bar end rea. Jeg tenker pa den unntagelsc fra revjsjonsjovglvnln gen- Iil~, Iu>nkOM or tnnrarn met,'. < Det et' l<iq Jngen tungtvelen de ugumcntef &OM taler tor at kravet om ekstem revloor tkko!lltal gjelde lor bankene. Rlktlg- nok har comltc banker pa fri vllllg gtunnlag et)gujei't oka tern revf Or. Men hensynel til revloorll UAvheng1shet tll1l1er at unntagelmen oppheve!j. Det vii de neato IntCWJftf tllknyttet bankveaenet eftol' min menlng were tjent mert. Revisor i bank Av slalsau/oriserl revisoro. So [berg-johansen I ArtenPQslen Cor 3. ds. har Arve Sle!n Onnager el Innlegg hvor han hevder at banke.ne bar ha ekslern revl~or - som om del alene er noe Columb! egg pa kontrolls!den I bankene. Den bank (tldllgere oglla en annenj som hoycsterettlladvo kat Alf Nordhus slkler til med slit forslag om gransknlngs kommlsjon, har hatl ek~tem reo vl~or I mange Ar. Problemet er nemllg Ikke be grepet ekulern r~yillor eller Ikke. " Problemet er om revisor er tilsatt av og underlagt et IIlyre( admlnllltrujon eller om hanl hun har tau Imot et oppdrag fra et represcntantllkap med de uavhenglghetsrettlghe1er som en sterk nok ~rllonllghel er Island til A kreve og gjennomfo ". VI har noe 80m heter ~Inde' pendence In fact~. Det er del del Kommer an pa. Og sa detle med en sterk nok penonllghet, Det tar man Ikke graus med seg, om man aldri 51 meget bllr kalt tor eu6tern revisor, AY~Si'-" ".'... eift f1i!$fj{p '. ' led.~~tu ~ttt~t~,~==-~= ~ alen>o or not Columbf en~ ltoatra\1stden i baniteoo.- -- J gar ut fra at 8T&JJtdmlIlPkorn"... m~ _ hvjji timl bur cpp- Hvts him med $Itto forhltcr ;, tormutere. min~, nt! ~~,.st.~tf~ ar Bcfti J6i... I IV; ~ inn,,,""" ~.AUUIng HI d4t Nordhui b&t msau. Ken 10# """"".. _Ir...,... 1l'MI\ - vii write" ~1o.ken trouai{1 n 1 b&ttkem.. kltu1. hvi1hqn, bo~ Sott bug Johensen 1nI:1l.ft.lo (U 'mltt tonlag. Mhan\mt$tW,et' lall fall ikho ~ter tor A bold1j bankem uwnlor rpvi~lov. glv~ -Ban bruker cpa w,t noe tvety-diga uttrykket 411.,.U_ Iste<lwor 10m Iov n.lv «tui gtt. ellu «valst- (avhenglg av U1knytnlnpfomum). I:!amtldlg bel' dct und«dtreke$" at dot er reprehnta,ntakape\ OS' Ikke sty re/admlnbtrasjon I!')m I farret nlngsbmkene an:etter eller val gar revisor. MAr datto sr aagt, " /(!:g en1g med ham nal' det ge del' rovliol' 10m "en sterk nok pel'oonllgheh. _"~5t1_~..!!o e~_ et ~"It pro blem oom Ikko er~ cie-hor ban kene og oorn like gjerne gjelder den interne oom den ck&terne revloor. I denne tol'blndellc kan Antircool'Ul Bank tl'ekkell from. 80m (en god?) kumie II! min tao mille moo en vln uro pi del 0001 IIkjedde I banken 01 do kon eekvenlller utvlkllngen I verate Call kunne tao VI var alkkert Ikke alene om det. Etter min menlng burde den ebterne re vllljon (og for den sskll Ilkyld ogllil BanklnlpeksJornm) hs markert eli literkere. Men det te er kanskje en Iltt uberettlget krlllkk. For den'«$terke. (jog 11 ker 11Ike helt ordet) revillor vii vi forst fa nar vi gjennom lov glvningen har Dlkret ham en IItersl mullg uavhenglghot av de forskjelllge Intereuegrupper og nar begrepet.. forvaltnlngs. krlukk" hal' fatt et lnng! klare re Innhold. Her bor bide lovglveme og Norges Statsautoriserte Revlso rers Forenlng gjennom unor men for god revllijonsaklkk. skjerpc seg silk at revisor kan llpllje en lang! vlkugere rolle In nenfor vart demokratlske SY6. tem. Men dette el' 110m sngt ge, nerelle problemer og dermed en IIti annen debatt. Jeg IIlutter dertor med A gjenta mitt for Illag om snarest A In loven ogsa omfaue bankene.

10 ~: _ 10 - Revisjonsberetoingene - revisors uavhengighet Av s/o/sou/orisen revisor fijyvind M{:}rch Smith, Oslo Den arstld cr na lnne hvor revl sorene fremkommer m~d sine rev!~jonsix!relninger. Siden de lieste vel oppfatter dls~e ix!ret. nlnger som ell uavhenglg be krcrtelse av den okonoml3ke In {ormasjon vlrksomhctcne frem Jeggcr I sine drsoppgjor, oil' slden Aftenposten nyllg har halt en IIten dlskusjon gi\.cnde am krlng revisors uavhenglghet, kunne del kanskje vmre pa sin plass med en redegjorelsc om de krav som I dag su!lcs til re'. v!sors uavhenglghet. Revisors lovbentemte yrkell' utovelsc hal' som mal A gl en uavhcnglg bekrcrtclsc av del Arsoppgj0r en vlrksomhct fremieggcr. [)ctte cr blltt prak t!scr~sl!k at ndl' revisor mener virk~ mheten har avlugt sltt regn kap overensstemmcnde med gjeldendc lover all' regier, bckreftes dette pa gcnerelj ba sis I revisjonsberetn!ngen. Det er nar del erter revisor~ oppfal nlng er lell eller mangier 'led vlrksomhetens regnskapslnfor masjon at konkrete oppjysn!n gel' am dette vii fremkomme I revlsjonsberelnlngen. Selv om det Ikke VIII' menlngen A beskrl 'Ie revisors beretntng dctaljel't her, er det antagellgvls nodven dig tor {orstaeisen ll,v revisol'1i yrkesfunksjon A vrere klar over den mdle revisor gjennom sin beretnlng rapporterer pi. I hv!l. ken grad norske revlsorer er paplissellge nok til A redegjore for felt eher mangler I de regno skap som fremlegges, kan del slkkerl vrere delte menlnger om. Hva del Ikke er delte menin gel' om, er at revisor skaj vmre uavhenglg I forhold III den virk somhel han Il,<,glr sin ix!rctnlng am. Lovmesslg er dette ix!stemt ~llk; Inhab!l!tetsbestemmeiscr for revisor (Revisor!. 5 oil' Aksjel. 10-4) Revisors Noen revl~or Tl!knylnlngtl! Revisor knn ektefel!e/barn samarb. med vll'ksomhcten: ikkc vrere: forejdre cr undcrord. sesken eravheng.nv svog./svlgerr. Kan lkke vmre: Knn Ikke vrere: Ansvnrl!g dettager X X X Styremcdiem... X X X Mediem ltv styret I datterseiskap... X X X Dagllglcder/i\dm. direklor... Bokholdereller fonnuesforvajlcr. X X X X X X Ansatt I vlrksomhelen... X Kan V;l!re Kan vmre Medl. bedriftsf./ representnntsk... X Kan vml'e Kan Va!re _ Del rna efler min me nlng v:ere et UfrlW!keJlg og se!vsagl kmv al rc, I sor hal' en JJaslsJon I lor hold til.. Irk~omheten som Ikke rammes It\' ror melle regler. AI dtsse for. melle regler enkelte I;"an. gel' kan synes lite fornu!. tlgc, er en annen historic, he\'der statsautorlserl re visor Oyvlnd Moreh SmIth bi.a. I denne arl1k. kel som undcr~trekcr b~ tydnlngcll ltv 11.1 cn revl sors uavhenglghet lklle rna Irekkes I Ivll. forhojd som rammes av de fer melle bcstemmel~er. Jeg tror at en silk al'gumenlasjon el' noksll u{orstael!g {or de {Ieste. Hvls revisor ikke knn klare d oppfyi Ie de forme!!e regler som gjel del' fc!' hans yrkesutovelse. hvordnn skal han da fh motto!, D~ssuten Inneholdcl' d~ 2 para nrer fam!llemcsslg tllknytnlng gernc av regnskapct til A tro p:\ grnfer folgcnde bestemmelser: til de Jlersoncr I vll'ksomhcten den bekrehelsc han avgir em _ Revisor kan lkke va.'re som har nnsvllret (or de funkslonei' som revisor prlmrerl re lovc!' og reglcl'~ Oct m& efter vlrksomhctens ctterlevclsc a1l I samarbejd. undcrordnet. vidcrcr_ Dcs.'<utcn er det be min Inening- \'r~rc (,I ufravlkeug! avheug!ghct stc>mt at re\'lsor Ikke kan hu!an oil' ~el\'l'lngt krav nt rcvl~or har t!i vlrksomheten I \'Il'ksomhetcn - del er.110m en posisjon i forhold til vlrk' _ Rev!s,J~- kan!l;ke l1a kjent ikke helt enke!t alllid d somheten som ikke rammes nv -Ian I 'J;r' ~o:'lhc.ten/sclskap fole seg like u;whcnglg av kre {ormelle regjer_ At dlsbe far sam inng.\r I ;:-:;n~ern dltorcl'. Noen linnen lorret melle reg-ier cnkejte ganger I,an - IAn.';om "i!-k;;omhclenl ning!lmcsslg konlakt med vlrk synes lite {Orlm(tlgc. er en lin kcnrcrnselskup!1(;.:- ga!'f'ntel't somhctcn enn som revisor el' nen hfsla~fc, For ~ ft.. lottet I'll fol' heuer!kke ansett aksep:abelt. slike uhejfllge ulslng-. mil I til, - "evf~vr kan!;~k>; ""''ic~ til U~:J~er r!1~!;e kc-,kl'e''.! t('\ ba fehe revisofstanden fol'mlkc it re;t!sol' i ';.ilt~rsc;&i::ll' '.1r.:~, sternmelscr, hal' NO:'gcs Stats pavlrke lovgiverne {oreligger inhat,.;;;',,~, k,',aj "utc:'lse~tc R'.!vl~or ~I'S 1<"0[,' A\'slutning~\"s ma nevnes at III mor.;el!lkap ~:.;;;~,~i':=tf) gjcnno;'j\ il.:~,~\ del H en r;od tj~! nnllre (orhold, Ef!e, re,'izol'l"n_', ;",',V,'!:t, 'u::::.:! :'\t.-!et! aile {orhclrl ~;:m kan (J.!~Ionilgeren a', ~rs vara.maont'ullksjoncl' gr I~ tj~ 51:!'.i I!~rsl:e Ci: reell U?:;:m1gi,' r"g:~':~j.p(;t til a ~l;:;"kc rev!sqrs inhabllitet. hct rne\lcm l'~vlsal' e!;': -: ~;. Som det fr('mgllr nv den skje Ck<l.j;1J:ver. :!ll ];".:.,r:; ~'Jrd" ;,.,>! mn~l:e ovcl sikl. cr flel lagl j::~(: h~:'~!,e Me;'!\(; u,'::;;j_. ~~. ~~:;~?:~f~( :;~gil~~:~f~ ~f::~~: vekt pf. at revlsol' lkke skal Men det cr he\'dcl <'.t r~"isol' ytterligere i;(,r,kreti:<cr!:1g... n:!re tl!lmyttt!t vl\;;~omhctcn jo god! kan vzre jakti,lk un\, uavhenglj;hct~j.;! j\"':i1c til I'CV) gjcnnom Un.settclsc, eue!' ha henglg, selv am det torel!gger SOl' j dcn n.ermc~l:l frt.-r.llj.

11 - I I - Stalsautori~e.rt revisor O. Solberg-Johllllsen ~ _REVISOR I BANK Jeg hadde ikke tenkt a svare pa hr. flxve Stein Onsagers siste innlegg i Aftenposten am ovenstaende emne. Det nytter sa lite a slass mot vindmeller. I'len nar statsautorisert revisor 0yvind Merch Smith i avisen den 21. ds. i et innlegg am revisjonsberetningene og revisors uavhengighet ogsa viser til lien liten diskusjon omkring revisors uavhengighetll i Aftenposten kommer med en etter hans oppfattning redegjerelseom de krav som i sa mate stilles, rna det vrere tillatt a henlede oppmerksomheten pa det som den reelle dislcusjon dreiet seg om, nemlig revisor - i bank. Forretningsbanklovens 14 sam gar foran bade aksjelov og lov am revisjon og revisorer inneholder sammen med forskrifter gitt av Bankinspeksjonen helt klare bestemmelser om revisjon og revisor i bank. For det f0rste om hvem som skal ansette/velge revisor (nemlig representantskapet), om hvem som skal vedta instruks for revisjonen (nemlig representantskapet etter godkjennelse av Bankinspeksjonen) og dernest at IIr evisjonen gir sine antegnelser og meldinger gjennom kontrolllcomi teen til representantskapet ll I premissene for loven star ani0rt at ansettelse av revisor ikke kan henlegges til noen annen instans, f.eks. styret, generalforsamling eller kontrollkomiteen. Videre at revisor ikke er tillitsmann. Det er ikke adgang til a ha valgte revisorer ved siden av de (den) (av representantskapet) ansatte. Det er imidlertid intet i veien for at styret dessuten ansetter et personale til a utf0re den daglige revisjon (sakaldt indre kontroll). Dette ~ersonale er ikke a anse sam revisorer i lovens forstand. S~regnet for bank er at det fremst&r et trekl0ver, nemlig revisor, kontrollkomite og Bankinspeksjon9 Dette inneholder aksjeloven ingen tilsvarende bestemmelser om. Undertegnede har lengre tids erfaring som ansvarshavende revisor savel i spare bank som'i flere forretningsbanker, herunder en av landets st0rste. Jeg vii sla fast at en st0rre forretningsbank krever sin ansvarshavende revisor fullt ut. De bl.a. to lcriterier for uavhengighet som den ansvarlige revisor i banlc blir stillet overfor, nemlig muligheten for selva kunne bestemme sin egen arbeidstid og muligheten for selv a bestemme de eventuelle revisjonsoppdrag sam han ved siden av bank vii pata seg, er ikke vanskelig a oppfylle for rette vedkommende~... -~----

12 Gjennom mange Ar har jeg hatt interesse for og anledning til a stud ere revisjon i banker bade i innland og i uti and. Herunder har jeg ogsa hatt inngaende anledning til a f0re samtaler med de personer som eksternt og internt er satt til a skjotte oppdragene. Sa omfangsrike som de store jobbene virkelig er har jeg store tvil om de eksternt valgte revisorer i de st0rre banker i tilstrekkelig grad kan ofre den tid og oppmerksomhet som skal til for a f0lge opp alle linjer. Ial~all ville jeg betakke meg for a ha vesentlige oppdrag hengende over meg utover det arbeide og ansvar jeg hadde patatt meg i den st0rre bank og hva den f0lgelig kunne forlange av meg. Fremtredende personer innen ulike grener av norsk samfundsliv - medlemmer av kontrollkomiteer i barucer - uttaler sin undring over ikke a kunne ha "kontrollkomit~ens mest uundvcerlige medarbeider" (sitatl) - den ansvarlige revisor - innen sin rekkevidde til enhver tid. Nar det gjelder revisors uavhengighet holder jeg fremdeles fast ved at man blir ikke mere uavhengig fordi am ordet ekstern blir knyttet til ens tittel. Jeg gjentar hva jeg skrev sist: tlproblemet er om revisor er ansatt (tilsatt) av og underlagt et styre/administrasjon ~ler om han/hun har tatt imot et oppdrag fra et representan~skap med de uavhengighetsrettigheter som en sterk nok personlighet er istand til a kreve og gjennomf0re ll Bergen, 28. februar 1980 Oscar Solberg-Johansen Statsautorisert revisor

13 leserlliiliilegg: REVISORS VALGBARHET Jag har med star interesse flllgt med i Bankrev1sor'n og oet's engasjement nar det gjelder revisjonspersonalets. valgbarhet til styrende organer i bank - og som tillitsmann i forskjellige organer innen Norske Bankfunksjonrerers Forbund. Jag har forsokt D legge godviljen til for om mulig a finne at forsvar for de argumenter som ar brukt mot at bankansatte revisorer ikke kan velges i nevnte fora, uten at detta har lyktes. Totalt uforstaelig har det vrert for meg at nettopp Norsk.B..!:l.krevisorforening har engasjert sag sa sterkt i denna saken. Og min antagelse om at det har vrert en misforstiielse ute og gatt fikk jag bekreftet da jag laste IIformannen har croat" i Bankrevisor'n nr. 4-79, hvor han bl.a. gjor Norsk Bankrevisorforening til en fagforening. Jeg har lest veqtektene til Norsk Bankrevisorforening og i formalsparagrafen heter det bl.a.: a) 5 styrke medlemmenes faglige standard. Datte indikerer ikke, etter min mening, at Norsk Bankrevisorforenin~ er noen fagforening. For oss bankansatte revisorer eksisterer det kun en fagforening og'det er Norske Bankfunksjon~rers Forbund. Formannen sier videre: UVi er inne i en tid hvor det snakkes meget am medbestemmelsesrett, dette ma ogsa gjelde for bankrevisorene." Ja, splvfolfelig rna dette ogsa gjelde for bankrevisorene - og hvor kan.,i bankansatte revisorer f. eks. fa medbestemmelsesrett i saker som okonomiske og sosiale goder om ikke gjennom Norske?anl<funks.~on:;erers Forbund? Hpn det er nok i1.{k~ bare i forannevnte det er Ubegrepsforvirrinf'u utp ')r g,11'. HYfl av det som skjer skyldes nok misforst!',n 1 00>"'7' 'llj''';; 'l-tpns.'!n til interneleksterne revisorer. LA r,ss S"" T)!', nop;). av de former for rrvisjodsvirksomhet som forel~~m'np;, i. r.r PD. bank. - Dpr 8Y'sv,QrlipE' revisor overfor representantskap/forstanderskap ~r ansatt av forannevnte forum, men lonnes av banken - tilsvarn~~a for underordnet revisjonspersonale.

14 ._--_ Et revisjonsfirma har tatt pa seg oppdraget og er ansvarlig overfor representantskap/forstanderskap, men hvor det underordnede revisjonspersonale som er ansatt av banken lonnes av banken. - Et revisjonsfirma har oppdraget mot godtgjorelse f. eks. atter regning. Utforelsen av revisjonsarbeidet blir foretatt av flrmaets agne folk og Innnes av revis jonsfirmaet. Det finnes ogsa forskjellige varianter innenfor de forannevnte former. Pet vii saledes ikke vrere mulig a finne en ardning som passer aile, men med litt godvilje skulle oet la seg gjore a finne en praktisk aroning nat oet gjelder medbestemmelse og annet organlsasjonsmessig engasjement. Jeg vii derror anbefale at styret i Norsk Bonkrevisorforening istedet for med et pennestrq}{ a frata de bankansatte revisorer den rett de har til A organisere seg - med de rettigheter og forpliktelser dette medforer - heller gar inn for :'1 ivareta bankrevisorenes interesser pn dette omradet. Norske BankfunksjonlPrers Forbund er apen for et samarbeide nu som tidligere. La ass for det gar for mye prestisje i denne saken ~om~e sammen for n finne praktiske Iosninger og elifuinerp rene mis forstaels ei:. Ned hils en Anton n. Melkvik

15 Revisorkonleranse 1980! NORSY BANKREVISORFORENING vil i ar avholde 2 konferanser. Den forste vil finne sted pa Hotel Caledonien i Kristiansand S, fra 4. til 7.mai, og den andre pa Beita Hoyfjellshotell, Beitostolen, fra 15. til l8.juni i are Konferansekomit~en har i ar tatt utgangspunkt i Revisj~nsveiledninff i Bank (RVB). Hovedemnet vii vrere uarsoppgjor", og konferansene vil ~re apne for aile bankrevisorer. Foredragsholdere er statsautoriserte revisorer Franz Bohne, Vestlanosbanken, og Odd Evensen og AIr St~insbu fra Bergen Bank. Yurskomit~en bestar av revisor nut Bergersen, And res ens Bank (formann), revisorene Nils Hovde, Fellesbanken og Hans ',1ardenrer, Sparebanken Oslo Akershus, og informasjonssekretrer Marit Sretre, Forretningsbankenes Felleskontor (sekretrer) Invitas,ionen med pameldingsskjema er sendt savel til vare medlemmer sam "revisor i bankenlt. Yurskamit~en under forberedplsene: Pra venstre til hoyrr: Revisorene Ha!1s liarden:er. Sparebanken Osla Akershus, Nils Hovde, Fellesbanken, Ynut Bergersen, Andresen''> Bank, Informasjonssekret'Er ~1arit S~tre, Forretningsbanlc"'nes Fel1es1.::ontor

16 BANKINSPEKSJONEN Karl Johans gt of\~(\ Postboks 462 Sentrum ~\IO\ ~ OSLO 1 ~~, " sq0 Oslo, den 15. januar 1980 (\v..\~ ~~~skriv nr. 1/1980 Til kontrollkomiteen i sparebankene NY INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN Bankinspeksjonen har utarbeidet ny normalinstruks for kontrollkomiteen i sparebankene. Instruksen er for tiden under behandling i bankene. Ny instruks ble n dvendie; pa grunn av endringene i sparebanlcloven i Samtidig har det vert n dvendig a modernisere og tilpasse instruksen til den utvikling som har skjedd med kontrollen av bankenes virl<somhet. Siden den tidligere instruks ble utarbeidet i 1962, er det sid edd en vesentlig bedring av den stedlige kontroll med bankene. Denne utvikling hal' f rt til at Bankinspeltsj onen etter hvert har kunnet avvikie det tradisjonelle, periodevise ettersyn i bankene, og den har videre f rt til endring av kontrollkomiteens oppgaver. Den mest i ynefallende endrins er at kravene am periodevise beholdningskontroller er frafalt i den nye instruksen. Slike kontroller vil na bare matte gjennomf res, dersom det foreligger forhold sam gj r at komi teen mener det er n dvendig. Til de enkelte bestemmelser i instruksen har en disse merknader: Til 2 Det understrekes at kontrollkomiteen har rett nar det gjelder bankens virksomhet. punkt rna tas 0PP med Banlcinspeksjonen. uavgrenset innsyns Mulig tvil pa dette Til 3 b Komiteen b r innhente beskrivelse av rutinene fra bankens administrasjon, og sammen med revisor vurdere Om disse er betryggende. Komiteen b r protokollere om den finner rutinene betryggende eller om endringer b r ~j0res., Til 3 c For st rre byegelan rna det stilles strenge krav til utbetalin~srutiner. I sparebanklovens 25 fjerde ledd er det forutsatt at banken skal ha regler for utbetaling av slike lan. Reglene skal godkjennes av kontrollkomiteen. Dersom banken ikke har slike regler og har til hensikt a yte st rre lan, rna kontrollkor.lieen se til at det b'lir fastsatt regler. Sparebankforeningen har utarbeidet forslag til slike regier. Komiteen rna se til at det er fastsatt rutiner som sikrer at de rerler som er ~odkient. bljr fulgt.

17 Til 3 d Bankinspeksjonen vii understreke komiteens plikt til a gi melding til Bankinspeksjonen nar et engasjement er! strid med sparehanklovens 25. En viser her til Bankinspeksjonens rundskriv nr. 18/1978. For et forsvarlig tilsyn med Qankene er det ganske avgj rende at Bankinspeksjonen pi tidligst mulig tidspunkt blir underrettet om slike engasjementer. Det understrekes at meldeplikten ogsa gjelder engasjementer med kommuner (herunder fylkeskornmuner). En viser her til Bankinspeksjonens rundskriv nr. 6/1979. Komiteen b r ogsa gi melding til Bankinspeksjonen nar banken har s~rlig store engasjernenter hvor det kan reises tvil om sikkerheten. Til 3 e Om begrepet IIdatterselskaper" viser en til loy om aksjeselskaper av ". juni 1976 nr Med likredittinstitusjon som banken har srerlige interesser i" menes et foretak som bank en gjennom aksjeinteresser og/eller styringsansvar kan fa konomisk ansvar for. Til 3 f Kravet om at komi teen skal holde minst ett m te i kvartalet, er et minstekrav. Forsvarlig tilsyn tilsier at det i de fleste banker rna holdes flere m0ter. Hvor ofte det skal holdes m te, vil avhenge av bankens virksomhet. Til 3 l> Etter sparebanklovens 26 skal Ian til tillits- og tjenestemenn vrere srerlig sikret. Banklovgivningen har ikke formelle ' bestemmelser som regulerer vilkarene og om fan get av slike lan. Imidlertid star bankene heller ikke her fritt. Lan til tillitsog tjenestemenn rna ikke vrere sa gunsti~e at det kan reises sp rsmal om allmennhetens sparemidler blir forvaltet pa en tilfredsstillende mate. Finansdeparternentet har uttalt at bankenes langivning til egne tjenestemenn rna ses pa som en del av bankenes kredittformidlingsvirksomhet. og ikke betraktes som del av tjenesteavtalene. Inspeksjonen vii understreke at kantrollkomiteen rna vrere srerlig oppmerkorn pa denne langivning. Dette gjelder bade omfanget av langivningen og de vilkar sorn nyttes - herunder savel rentesat sen sorn avdragstiden. I de st rste sparebanker som har Samarbeidsutvalg, rna komi teen i srerlig grad vrere oppmerksom pa lanevilkarene nar de er fastsatt av Til 3 i Dersom bevilgnin'gsreglement ikke er fastsatt, skal kontrollkomi teen se til at styret fastsetter slikt reglement, jfr. sparebanklovens 15 fjerde ledd. Til " Komiteens og revisjonens virkefelt faller delvis sammen. Det er.... _-_.

18 derfor n dvend~g at de f leer med i hverandres virksomhet. Det rorutsettes'at det er opprettet et samarbeide mel10m komiteen og bankens ansvarlige revisor, og at formene for dette samarbeide er gjenstand for l pende dr ftelser. sarnsvar med revisjons Ansettelse av revisjonspersonalet skjer i forskriftenes 4. Til 6 Meldingen skal innf res i komiteens m teprotokoll. Til 7 Etter at Bankinspeksjonens periodiske ettersyn er opph rt, er det srerlig viktig at kontrollkomiteen f lger opp de merknader som den har til bankens virksomhet, og s rger for at patalte forhold blir rettet. En understreker komiteens plikt til a melde fra til Banicinspeksjonen etter f rste setning i paragrafen. Til 9!tl tebok ror lokale kontrollkomiteer skal autoriseres av hovedkomiteen. En ska1 be om at Bankinspeksjonen b1ir underrettet ved skifte av formann i komiteen. BANKINSPEKSJONEN Karl Johans gt. 12 Postboks ~62 Sentrum OSLO 1 BANKINSPEKSJONEN ~''') ob Oslo, den 15. januar Rundskriv nr. 2/1980. Til kontrolikomiteen i rorretningsbankene. NY INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN. Bankinspeksjonen har utarbeidet ny normalinstruks for kontrollkomit~en i rorretningsbanker. Instruksen er for tidpn under behandling i bankene. Ny instruks ble n dvendig pa grunn av endringene i forretningsbankloven i Samtidig har det vrert n dvendig a modernisere og ti1passe instruksen til den utvikling sam har skjedd med kontrol1en av bankenes virksomhet.

19 Siden den tidligere instfuks ble utarbeidet i 1962, er det skjedd vesentlige bedringer av den stedlige kontroll med bankene. Denne utvikling har~f rt til at Bankinspeksjonen etter hvert har kunnet avvikle det tradisjonelle, periodevise ettersyn i bankene, og den har videre f rt til endring av kontrollkomiteens oppgaver. Til de enkelte besternmelser i instruksen hal' en disse merknader:.til 2 Det understrekes at kontrollkorniteen har rett nar det gjelder bankens virksornhet. punkt rna tas opp rned Bankinspeksjonen. Til 3 c uavgrenset innsyns Mulig tvil pa dette For store, byggelan rna det stilles strenge krav til utbetalingsrutiner. I forretningsbanklovens 23 fernte ledd er det forutsatt at banken skal ha regler for utbetaling av j slike Ian. Reglene skal godkjennes av kontrollkorniteen. Dersom banken ikke har slike regier, rna kontrollkorniteen se til at det blir fastsatt regler. Korniteen rna se til at det er fastsatt rutiner som sikrer at de regler som er godkjent, blir fulgt. Til 3 d Om begrepet IIdatterselskaper ll viser en til lov om aksjeselskaper av ~. juni 1976 nr Med "kredittinstitusjon som banken hal' s< 'rlige interesser i" menes et fol'etak som bank en gjennorn aksjeinteresser og/eller styringsansvar kan fa konomisk ansvar for. Til 3 e Kravet om at komitcen skal holde minst ett m te i kvartalet, er et minstekrav. Forsvarlig tilsyn tilsier at det rna holdes langt flere rn ter. Hvor ofte det skal holdes m~te) vii avhenge av bankens virksomhet. Til 3 f Etter forretningsbanklovens 25 skal Ian til till its- og tjenesternenn v~re s< 'rlig sikret. Banklovgivningen har ikke formelle bestemmelser som regulerer vilkarene og omfanget av slike Ian. I~idlertid star bankene heller ikke her fritt. Lan til tillits~rog tjenestemenn rna ikke v< 're sa gunstige at det kan reises sp rsmal om allmennhetens soaremidler blir forvaltet pa en tilfredsstillende mate. - Finansdeparternentet hal' uttalt at bankenes langivning til egne tjenestemenn rna ses pa som en del av bankenes kredittforrnidlingsvirksornhet, og ikke som del av tjenesteavtalene. Inspeksjonen vii understreke at kontrollkomiteen rna v~re s< 'rlig oppmerksom pa denne langivning. Dette gjelder bade

20 omfanget av langivningen og de vilkar som nyttes - herunder savel rentesatsen som avpragstiden. I srerlig grad rna OPPrnerksomheten vrere vendt mot lanevilkarene nar de er fastsat't av Samarbeidsutvalget.. Bestemrnelsen er ikke til hinder for at Ian til tjenesternenn i banker med mange ansatte~ kan utbetales uten at sikkerheten godkjennes i det enkelte tilfelle. Lanene rna i sa fall vrere i samsvar med regler godkjent av komiteen. Det forutsettes at reglene bl.a. f'astsetter hvilke kategorier av tjenestemenn de gjelder for og en h yeste grense for Ian til den enkelte tjenestemann. Det forutsettes ogsa at komiteen paser at det er fastsatt rutiner med sikte pa a kontrollere at reglene blir fulgt. Til 3 h Dersom bevilgningsreglement ikke er fastsatt, skal kontrollkomiteen se til at styret f'astsetter slikt regl~ment. Til q Komiteens og revlsjonens virkefelt faller delvis sammen. Det er derfor n dvendig at de f lger med hverandres virksornhet. Det forutsettes at det er.opprettet et sarnarbeide mellom komiteen og bankens ansvarlige revisor, og at formene for dette samarbeide er gjenstand for l pende dr rtelser. Ansettelse av revisjonspersonale skjer i samsvar med revisjonsforskriftenes ~. Til ' 6 Meldingen skal innf r~s Til 7 i komiteens m teprotokoll. ft,1;er at, Bankinspe,~$4,'on,en~t,'periodiske e,ttersyn er opph rt, el" det', srerrig,; viktig a~tiyl<qnt~ollkorniteen 'f lger opp de merknader,':sqm den 'h~il' bankens,,,virksornhet, og',sprger for at patalte. 1'orholdbhr rettet. En understreker komiteens plikt til a melde fra til Bankinspeksjonen etter f rste setning i paragrafen. Til 9 f.1 tebok for lokale kontrollkomiteer skal. autoriseres av hovedkomiteen. En skal be om at Bankinspeksjonen blir underrettet ved skifte av formann i komitppn. BANKINSPEKSJONEN

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Lill Pettersen, tlf. 97588453 LEMON AS c/o Kulltangen regnskap AS Kulltangvegen 5 3933 PORSGRUNN Orgnr 985051283 Tilsyn - LEMON

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.09.2017 2017/37341 DERES DATO 23.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE LINK ARKITEKTUR AS Dreggsallmenningen 10/12 5003 Bergen Att. Grethe

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008 Regnskaps og revisjonsregler i Lillehammer Ro- og kajakklubb Utdrag av regler fastsatt av NiF angående føring av regnskap, revisjon av regnskap, revisors rapportering, kontoplan for klubben og eksempel

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 18. september 2012 Tid: Kl 9:00 Sted: Verdal rådhus - Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

VEDTEKTER. for N0TTER0 SPAREBANK FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL

VEDTEKTER. for N0TTER0 SPAREBANK FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL BANKENSEKSEMPLAR VEDTEKTER for N0TTER0 SPAREBANK KAP.l FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formal Nettere Sparebank er opprettet den 23. januar 1857. Sparebanken har sitt sete

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS

Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 90%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 90% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 017 Svarprosent: 90% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 7. februar

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 202/2010. av 10. mars 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 202/2010. av 10. mars 2010 Nr. 58/441 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 202/2010 2015/EØS/58/54 av 10. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 6/2003 om spredning av statistikk over godstransport på vei(*) EUROPAKOMMISJONEN HAR

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER. Avtale mellom:

KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER. Avtale mellom: KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER Avtale mellom: Stiftelsen Montebellosenteret (heretter omtalt som Montebellosenteret eller MBS) og [Navn på Leverandøren] (heretter omtalt som Leverandør) For Oppdragsgiver:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/13 Finansieringsmodellen endring psykisk helsevern Saksbehandler Kjell Solstad Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2012/560 Dato for styremøte 14.05.14 Forslag

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene.

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene. KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger 09 Kjøper: Ørland kommune Rådhusgt.6 Postboks401 7130 Brekstad

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg. Møtetid: tirsdag 06. desember 2011 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 17/70 Møtedato/tid: 21.09.2017 Kl 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Pål Sture Nilsen, nestleder Regine

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN)

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) Denne avtalen er inngått mellom Nærings- og handelsdepartementet (Departementet) og Eksportfinans ASA (Eksportfinans).

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Arbeidsgang ved hver lønnskjøring

Arbeidsgang ved hver lønnskjøring 20.09.2016 Arbeidsgang ved hver lønnskjøring Start i Lag lønn med å registrere lønn på de ansatte. Velg Kontroll for å kontrollere registreringene og for å oppgi periodedato. Om du finner feil eller mangler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 10/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER 13. MARS 2008

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 10/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER 13. MARS 2008 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Forretningsorden for TTs årsmøte 1. Møteleder Årsmøtet ledes av en person, valgt av og fra Rådet

ÅRSMØTEINNKALLING. Forretningsorden for TTs årsmøte 1. Møteleder Årsmøtet ledes av en person, valgt av og fra Rådet Tid/ sted: Sandgata 30, 29. mars 2017 klokka 1900 SAKSLISTE: Trondhjems Turistforening Sandgata 30 7012 TRONDHEIM ÅRSMØTEINNKALLING Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Høring Ny Lov om statens ansatte

Høring Ny Lov om statens ansatte Vår saksbehandler: Torbjørn Bongo Vår referanse: 10282/2016/TB/TB/000 Tidligere referanse: [xxx] Sted, dato Oslo, 30.06.2016 Tidligere dato Oslo, Til Regjeringen Kopi til Høring Ny Lov om statens ansatte

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.57/ 138 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 31.12.1994 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 17. januar 1994 om felles regler for de europeiske tekniske godkjenninger(*) (94/23/EF) KOMMISJONEN

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets forslag til retningslinjer for regnskap og revisjon Forslag til vedtak: retningslinjene vedtas Retningslinjer for regnskap

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud. Rådmann Johnny Pedersen

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud. Rådmann Johnny Pedersen Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Ordfører

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2010 FOR OPPMÅLINGSSAKER I NORE OG UVDAL KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2010 FOR OPPMÅLINGSSAKER I NORE OG UVDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2010 FOR OPPMÅLINGSSAKER I NORE OG UVDAL KOMMUNE gitt i medhold av 5-2 i lov nr. 70 av 23.6.1978 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom. Godkjent av Nore og Uvdal kommunestyre

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

1 KS-1253B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Utvidet (versjon )

1 KS-1253B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Utvidet (versjon ) Innholdsfortegnelse 1 KS-1253B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Utvidet (versjon 01.06.2017) 1.1 ISM 3 Selskapets ansvar og myndighet 1.2 ISM 5 Skipsførerens ansvar og myndighet 1.3

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Dette er historien om 11 sifre til besvær, kokt sammen gjennom 30 år av Justisdepartementet, Finansdepartementet, Datatilsynet og Sentralkontoret for folkeregistrering,

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen?

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? Prosesslinja fra plan til matrikkelenhet (v. 3.0) Sentral matrikkelmyndighet, september 2012 Innhold 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 2.Prosesslinja 3.Kontroll av krav om matrikkelføring 4.Div

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 8. mai 2013 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte :i Vi tåre-ri fiéigrfetr ndregis-t:rer:.é' NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte Samordnet registermelding Del1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Frifondstotte til SOS Rasisme

Frifondstotte til SOS Rasisme SOS Rasisme v/kjell Gunnar Larsen ø konomiutvalget Postboks 297 02.12.2009 5501 Haugesund Var ref: 623.4/TH/LNT Deres ref: L N U Frifondstotte til SOS Rasisme Det vises til tidligere kontakt og korrespondanse

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nesbyen avløpsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nesbyen avløpsanlegg Vår dato: 24.06.2014 Vår referanse: 2014/3914 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Tor Dalevold Saksbehandler: Håkon Dalen Nes kommune Innvalgstelefon: 32266826 3540 Nesbyen Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer