ti~r, h"8 n-' da matte bringe 3V,,"odt eller I"Indt." name="description"> ti~r, h"8 n-' da matte bringe 3V,,"odt eller I"Indt.">

FDRMANNE N. rpt m.1t.t'1 V'PrE' onsl<'elir.. Vi. hnper p:\ gade arbeidsh1'. On ;!,pn"!.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FDRMANNE N. rpt m.1t.t'1 V'PrE' onsl<'elir.. Vi. hnper p:\ gade arbeidsh1'. On ;!,pn"!."

Transkript

1 Organ for Norsk Bankrevisorforening Nr. 1-April 1980,

2 - 2-1{;Tt :r:ii':..~ m,,(1 On ;!,pn"!. Et nytt ;1' pr n~ panr or vi er p; full fart inn i C"" nyt> ti~r, h"8 n-' da matte bringe 3V,,"odt eller I"Indt. Mec d~n sterk~ ut!orcring som irlag preger reviso~stand""n hnppr vi p; fortsatt f1'arneang 1 arena som t.:ommer. ~r')1' l\ moto: clisf:.p utfo1'd1"inpene 121' det av stor r... tyc'!ninp at h'/prt ~nkelt MecHem stetter foreninr-en 01" fir vtllire om nno'lpnnip' ttl a gje'!'e en aktiv tnnsats, dpt v~~r se~ i lokalmtljoet og ~llers hvor rpt m.1t.t'1 V'PrE' onsl<'elir.. Vi. hnper p:\ gade arbeidsh1'. On~ruttortnpcr. er RV de tin~ som sty1'~t e1' opptatt av, OF 'It S"'!' p,iernf' at hvpr enkelt pjo1' sitt beste I s; rn~t..". DA,1p.;l' l"'stp sistp nummer av 'Ba.,krpvisor'n" 1'!l~ ~p.~ no~ tilst~ ~Rf ble noe matt da jeg fikk se h'la s'jrn hance '<'or.tmpt nn trykl{ pl sine 3 ot!: hvol'.1 pp Uhp.lrligvis karal{teriserte fo!'rmingen som en fapf()reninp i stedpt for en fap'lig fot'p.ninp, oe fo: at rp.t tl.{}rn skfll oppst~ no~n mlsfo"':"st-'elser, 1;:) r.at V":D",:"p' h",:t klal't at Val' forenine h 'lt siden en!' "1'" startpt har v~rt pn rent fapltg forer:inr. op S():n,10 jr,)::lmer tyrlp.lir fram t sr.rr.mensetrlinp,en t m=>d~pljlc;-massr>!". FDRMANNE N har ordet Tn ffj!'p.!"inp.er.!let omta lil!p emne I1 medlen.skap i to forenin~erl1 har ti 1. tider blusset opp og hal' vrert en stadig ki1de til diskusjon 1 arenes l()';l. Da Norske Bankfunksjon~l'ers Forbund npppe vi1 kunne dekke de enkelte l'pvisorers b9hov for farltg kontakt og informasjon,

3 - 3 - OnskemaL " - 7 mai juni rna det etter min mening vrere naturlig at det etableres et samarbeid mellom disse to foreninger. Dette samarbeid burde etter min mening vrere forankret i en skriftlig sarnarbeidsavtale. Vi har i tidligere brev til Norske Bankfunksjo~rers Forbund tilbudt a diskutere framtidige samarbeidsformer uten at dette har fort fram. Foreningen har i den senere tid hatt en rekke henvendelser fra medlemmene vedrorende revisjonspersonellets va,lgbarhet, normeringene og ekstern/intern revisjon og dette er saker vi skal fa komme tilbake til i neste nummer. Styret i Norsk Rankrevisorforening har i aile ar sett det som onskp.mal at kontakten mellom medlemmene, lokaiavdelingene og styret i foreningen er best mulig. Som ledd i a styrke denne kontakten vii vi i tilknytning til arets konfe~anse pa Hotell Caledonien i Kristiansand avholde arsmote. Styret ser det som meget viktig at flest mulig av medlemmene gis anledning til a vrere tilstede og for pa den mat en kunne pavirke foreningens framtidiee virksomhet. Noen konferanse i Nord-Norge lot seg dessverre ikke gjennomfore i ar sa i stedet ble derine lagt t~l Bei to Hoyf.iellshotello I tiiknytning til denne konferanse vii det bli avholdt medlemsmote og hvor det vil bli gitt orientering am de viktigste saker vedtatt p& arsmote og sa er det for meg a onske sa mange som mulig vel motto

4 - 4 - INNHOLD IDETTE NUMMER 2 Formannen har ordet 5 13 Ekstern ellar intarn ravisor i bank? Debatten gar videre med leserinnlegg og klipp. Revisjonspersonalts valgbarhat Der har vi ogsa leserinnlegg. 15 Ravisorkonhransa Konfera~~ekomit~en orienterer nrermere pa sid e Fra "Bankinspeksjonan 33 Fo ran i n gsnyt! BERGEN ROGALAND OSTLANDET NVE EMBLElo! Hedlemsverving Nye medlemmer siden 5ist

5 - 5 - Ekstern Inte r n I forbindelse med Norsk Bankrevisorforening, avd. Ostlandet's medlemsmote for jul dar forholdet ekstern og intern revisor i bank ble tatt opp, har vi fa.tt innlegg som bade utdyper dette mermere, samtidig som det reises sporsmal til bankrevisorene om hvor vi salv star. ORDET ER FRITT "EKSTERN/INTERN REVISOR I BANK vis tatsautorisert revisor Alf Steins bu. For a na flyet til Bergen matte jeg dessverre forlate motet 8/11-79 for dette var slutt. Mi tt s tandpunkt til revis j onsordningen i bank tor vrere kjent. Det gar kart og godt ut pa at en ikke skal tukle med en revlsjonsordning som ligger pa et faglig hoyt niva (- og som enkelte krefte i vare naboland gjerne skulla ha sett innfort dar).,te,p' vi1 innlednir.gsvis fa presisere at jeg respekterer at andre volle~apr har annet syn pa ekstern revisjon i bank enn jeg, men je~ tar avstand fra de metoder og med den dialektikk ikledd en del selvmotsigelser som dette syn sekes fremmet pa. Jeg har besokt en rel{ke banker i Norden, pa kontinentet og i Amerika hvor jeg har v.unnet regis trere og kons tatere at de interne revisjonsavdelinpene i praksis utferte ca % av det arbei~ cen eksterne revisor ville matte utfere dersom der ikke var etablert en PFPn intern revisjonsavdeling. Helgp TIindal sa.10 det ogsa klart og tydplig i sitt foredrag at --- Hoet vi 1 v:o?rp en nesten umulig oppgave for en ekstern revisor A pata seg revisjonen i de virkelig store virksomheter hvis ikke revisjonsoppdraget kan utfijres i nrert samarbeid med r'enne virl{somhp,ts egne interne revisjonsavdelinger. u Rindal har heldifvis i'kkp noe ankepunkt mot den faglige dyktighet som rors~ bankrevisjcn utfores pa. Den spesialitet som norske banker har mpd lovbpfaltp kontrollkomit~er, betyr atter Rindals 0PPfntnim: derimo.t inp8nting i denne forbindelse, noe jeg et dypt ueni.!! i. net PT ~tte'r min oppfatning en diskusjon om upavens sl\5e. pll n?lr pn snaj..::ker i (jet vide og brede om grensene mellom inter~ kontrr.ll. intern revisjon or ekstern revisjon i relasjon til rpvis~on:::c'rcningene i banker bade nas,ionalt og internasjonal

6 --~ ~...---~ Den internasjonale ordning synes i store trekk a vrere den som nut Loken skisserte, nemlig at den eksterne revisor bor og skal vrere en "garantist U for at den interne revisjon er up-to-date og forsvarlig og videre at den eksterne revisor r.ar det forme lie ansvar for arsoppgjtiret. D"1n feil som enkelte gjor, er at de kommer med en "industrlmodell" som forsokes ned felt pa bank. For a fa dette til a passe, forsoker en B lage nye tearier som ikke er holdbare, - og som gjerne munner ut i noe a la hva som er revisor's Uegentlige oppgaver tl I de fleste bransjer har det imidlertid vist seg i praksis at nat der opprettes en egen intern godt utbygget revisjonsavdeling, sa overtar denne ogsa en rekke, om ikke de fleste, av den eksterne revisors oppgaver. En god ~ammel regel sier at dersom kartet avviker fra terrenget, sa bor en folge terrenget. Av referatene jeg har fatt, er der ett sporsmal sam jeg ventet ville bli tatt opn pa motet, men som ikke ble det, nemiig: Hva mener revisormedarbeiderne i bankenes revisjonsavdelinger om den gjeldende revisjonsorcninp i banker, nemlip at den ansatte <::nsvarlige revisor (revisjonssjef) dell:ker savel den interne som den eksterne funksjon. En :ekke sporsm~n melder seg for revisormedarb"eiderne (bankrevlsorene) : 1) Vilde foretrekke a ~re funksjon~rer i bankene pa linje med funksjonrerene pa de andre avdelingene? 2) ViI en slik integrasjon berove bankrevisorene den myndighet Of' autoritet de har idag? 3) Yan en omorganisering fa innflytelse pa bankrevisorenes arbeios- Of' lonnsforhold? Nefativt eller positivt? 4) Er forholdene s1ik de er i dag a foretrekke?.ref! synes at det PI' betenkelir at en eventuell terj{t ny revis j:-ns ordninr- skal bli tredd ned over hodene DB bankrevisorellp uten at df'! hal' l{unnet till-:,iennegi, enn si ha'innflytelsp pa beslutninf'sprospssen. Hpd den demokratiscring sam vi har v!frt ig,i~nnorn o~ den prosess som vi vel fortsatt er midt opri, ville oet i det minstf' vr?ra rimelir at ravisorpne selv Ustoc opr" og f,io,de r~r.e for sin., synspl:.nkte'r pn dette viktigf' felt.

7 - I - "EKSTERN REVISJON - INTERN REVISJON. Jeg kjenner bare til Taferatet i Bankrevisor'n fra motet i lokalforeningen 8/11 f.a. Sporsmalet om lovfestet ekstern revisjon i bankene er ogsa reist tidligere. Framtida for ass fast ansatte ansvarlige revisorer - som vel for flertallets vedkommende bare er registrerte - fortoner seg mark. Tanker som dukker opp er blant annet hva vi gjor galt. Og om det er bevist at banker med ekstern ansvarlig revisor har bedre driftsresultater og riktigere regnskap. r.enerelt i nreringslivet tilstreber man storst mulig spesialisering pa de enkelte felt, mens revisorenes arbeidsomrade bor vrere storst mulig. NaT det g,ielder uavhengighet et vel sporsmalet mer omfattende enn pas,ie eller honorar. Ekstern revisor kan godt ha kontor vea siden av bankens ledelse og tilhore dennes nrermeste omgangs Of- vennekrets. Eller pa annen side fole at man for a bli rjenvalgt neste ar rna vrere "snill gutt". Fast ansatt ansv&rlig revisor er langt mer brysom a bli kvitt. net ppl\es s!'f'rlig pa arsreg-nskapet. Bankinspeksjonen gir aeltaijerte regier for bankregnskap. Parret med vedtatt, standard kontoplan gir dette fulit ferdig, riktig spesifisert regnskap fra datasentralene. Avskrivningene gir seg i stor utstrekning seiv, enten ved skattere~ler eller styrevedtak. Nar det g-jelder ford ringer har vel bade banker og andre beilrifter til fulle bevist at regnskap, sam ogsa eksterne revisorer har gatt god for, senere har vist seg a vrere sa marks piste at k,i empetap, konkurser og fortvileis e er bli tt resultatet. Formelt korrekt oppbygd, ekstern revisjon har tydeligvls ikke hatt srerlig innvirkning nar det korn til stykket Ekstern revisor kan ta ubegrenset-antall oppdrag. (Bare det ikke er for fa). SDreet over omraaer kan eneste kontakten med banken bli lynvisitt noen fa ganger i sret. Og skal sa den interne revis,lonen sorters under administras jonen, kan rapporteringen til ekstern revisor ogs;) bli "leapt" av samme, - spesielt dersom det foreligger uheldip,e SiaeT En ksn vel og-sn reis e sporsmalet om troverdigheten til ilrsrppnsl\apet hlir starn' om Leks. revisjomm av en storhan1t: b8te rjores sam del tidsbesl<~eftigelse.

8 - 8 - Som nevnt gir Bankinspeksjonen detaljerte regler for bankregnskaper. Hva sa om denne ogsa - eventuelt ved et underkontor - foretok kontrollen med arsregnskapene? Disss, sammen med en god del tl11eggsmateriell - gat jo dit uansett. Pa et slikt kontor ville man lett kunne folge opp eventuelle end ringer. Likesa luke ut banker som skiller ssg sa ufordelaktig ut at inspeksjon og ekstra kontroll matte bli nodvendig. Selvfolgelig rna en tilstrebe best mulig revisjon i bankene. Sporsmalet blir maten det skal gjores pa. Her tror jeg problemene er mange og vanskelige. Hele bankkontrollen rna inn i bildet. Bankene lades og kontrolleres av bl. a.: Departementet/bankinspeksjonen, Norges Bank, bankforeningene, forsikringsfondene, forstanderskap/representantskap, 5 tyre, kontrollkomi tb, elcs tern revisjon, intern revisjon, kontrollgrupper, verneombud Og sa en handfull personer til a drive banken. Elverum, den 31.januar Leif Bakken Registrert revisor I tilknytning til disse innlegg har vi sakset folgence innle~g fra Aftenposten: Statsautorisert revisor Oscar Solberg-Johansen har ~rt vennlig.. gitt sine kommentarer p. side '

9 - ~ -.. <fij'.,~"'~,c<,do'l ~:~:- ~ (1) Bankene,oor' ha ekstem revisor Av Arve Slein Onsager Ifolge AftenpcGten har hoycste reltsadvokat AI! Nordhus fore,iatt tor Regjerlngen at del oppnevncs en STansknlngakolUml 3Jon tor A klarlegge om dettore Kommer maktmlubruk I banke no. Jeg IIkallkke Instilling til tor ~Iagct, men I donne torblndeloo bare peke pi at taf,hald som cftel' min menlng snarest bar end rea. Jeg tenker pa den unntagelsc fra revjsjonsjovglvnln gen- Iil~, Iu>nkOM or tnnrarn met,'. < Det et' l<iq Jngen tungtvelen de ugumcntef &OM taler tor at kravet om ekstem revloor tkko!lltal gjelde lor bankene. Rlktlg- nok har comltc banker pa fri vllllg gtunnlag et)gujei't oka tern revf Or. Men hensynel til revloorll UAvheng1shet tll1l1er at unntagelmen oppheve!j. Det vii de neato IntCWJftf tllknyttet bankveaenet eftol' min menlng were tjent mert. Revisor i bank Av slalsau/oriserl revisoro. So [berg-johansen I ArtenPQslen Cor 3. ds. har Arve Sle!n Onnager el Innlegg hvor han hevder at banke.ne bar ha ekslern revl~or - som om del alene er noe Columb! egg pa kontrolls!den I bankene. Den bank (tldllgere oglla en annenj som hoycsterettlladvo kat Alf Nordhus slkler til med slit forslag om gransknlngs kommlsjon, har hatl ek~tem reo vl~or I mange Ar. Problemet er nemllg Ikke be grepet ekulern r~yillor eller Ikke. " Problemet er om revisor er tilsatt av og underlagt et IIlyre( admlnllltrujon eller om hanl hun har tau Imot et oppdrag fra et represcntantllkap med de uavhenglghetsrettlghe1er som en sterk nok ~rllonllghel er Island til A kreve og gjennomfo ". VI har noe 80m heter ~Inde' pendence In fact~. Det er del del Kommer an pa. Og sa detle med en sterk nok penonllghet, Det tar man Ikke graus med seg, om man aldri 51 meget bllr kalt tor eu6tern revisor, AY~Si'-" ".'... eift f1i!$fj{p '. ' led.~~tu ~ttt~t~,~==-~= ~ alen>o or not Columbf en~ ltoatra\1stden i baniteoo.- -- J gar ut fra at 8T&JJtdmlIlPkorn"... m~ _ hvjji timl bur cpp- Hvts him med $Itto forhltcr ;, tormutere. min~, nt! ~~,.st.~tf~ ar Bcfti J6i... I IV; ~ inn,,,""" ~.AUUIng HI d4t Nordhui b&t msau. Ken 10# """"".. _Ir...,... 1l'MI\ - vii write" ~1o.ken trouai{1 n 1 b&ttkem.. kltu1. hvi1hqn, bo~ Sott bug Johensen 1nI:1l.ft.lo (U 'mltt tonlag. Mhan\mt$tW,et' lall fall ikho ~ter tor A bold1j bankem uwnlor rpvi~lov. glv~ -Ban bruker cpa w,t noe tvety-diga uttrykket 411.,.U_ Iste<lwor 10m Iov n.lv «tui gtt. ellu «valst- (avhenglg av U1knytnlnpfomum). I:!amtldlg bel' dct und«dtreke$" at dot er reprehnta,ntakape\ OS' Ikke sty re/admlnbtrasjon I!')m I farret nlngsbmkene an:etter eller val gar revisor. MAr datto sr aagt, " /(!:g en1g med ham nal' det ge del' rovliol' 10m "en sterk nok pel'oonllgheh. _"~5t1_~..!!o e~_ et ~"It pro blem oom Ikko er~ cie-hor ban kene og oorn like gjerne gjelder den interne oom den ck&terne revloor. I denne tol'blndellc kan Antircool'Ul Bank tl'ekkell from. 80m (en god?) kumie II! min tao mille moo en vln uro pi del 0001 IIkjedde I banken 01 do kon eekvenlller utvlkllngen I verate Call kunne tao VI var alkkert Ikke alene om det. Etter min menlng burde den ebterne re vllljon (og for den sskll Ilkyld ogllil BanklnlpeksJornm) hs markert eli literkere. Men det te er kanskje en Iltt uberettlget krlllkk. For den'«$terke. (jog 11 ker 11Ike helt ordet) revillor vii vi forst fa nar vi gjennom lov glvningen har Dlkret ham en IItersl mullg uavhenglghot av de forskjelllge Intereuegrupper og nar begrepet.. forvaltnlngs. krlukk" hal' fatt et lnng! klare re Innhold. Her bor bide lovglveme og Norges Statsautoriserte Revlso rers Forenlng gjennom unor men for god revllijonsaklkk. skjerpc seg silk at revisor kan llpllje en lang! vlkugere rolle In nenfor vart demokratlske SY6. tem. Men dette el' 110m sngt ge, nerelle problemer og dermed en IIti annen debatt. Jeg IIlutter dertor med A gjenta mitt for Illag om snarest A In loven ogsa omfaue bankene.

10 ~: _ 10 - Revisjonsberetoingene - revisors uavhengighet Av s/o/sou/orisen revisor fijyvind M{:}rch Smith, Oslo Den arstld cr na lnne hvor revl sorene fremkommer m~d sine rev!~jonsix!relninger. Siden de lieste vel oppfatter dls~e ix!ret. nlnger som ell uavhenglg be krcrtelse av den okonoml3ke In {ormasjon vlrksomhctcne frem Jeggcr I sine drsoppgjor, oil' slden Aftenposten nyllg har halt en IIten dlskusjon gi\.cnde am krlng revisors uavhenglghet, kunne del kanskje vmre pa sin plass med en redegjorelsc om de krav som I dag su!lcs til re'. v!sors uavhenglghet. Revisors lovbentemte yrkell' utovelsc hal' som mal A gl en uavhcnglg bekrcrtclsc av del Arsoppgj0r en vlrksomhct fremieggcr. [)ctte cr blltt prak t!scr~sl!k at ndl' revisor mener virk~ mheten har avlugt sltt regn kap overensstemmcnde med gjeldendc lover all' regier, bckreftes dette pa gcnerelj ba sis I revisjonsberetn!ngen. Det er nar del erter revisor~ oppfal nlng er lell eller mangier 'led vlrksomhetens regnskapslnfor masjon at konkrete oppjysn!n gel' am dette vii fremkomme I revlsjonsberelnlngen. Selv om det Ikke VIII' menlngen A beskrl 'Ie revisors beretntng dctaljel't her, er det antagellgvls nodven dig tor {orstaeisen ll,v revisol'1i yrkesfunksjon A vrere klar over den mdle revisor gjennom sin beretnlng rapporterer pi. I hv!l. ken grad norske revlsorer er paplissellge nok til A redegjore for felt eher mangler I de regno skap som fremlegges, kan del slkkerl vrere delte menlnger om. Hva del Ikke er delte menin gel' om, er at revisor skaj vmre uavhenglg I forhold III den virk somhel han Il,<,glr sin ix!rctnlng am. Lovmesslg er dette ix!stemt ~llk; Inhab!l!tetsbestemmeiscr for revisor (Revisor!. 5 oil' Aksjel. 10-4) Revisors Noen revl~or Tl!knylnlngtl! Revisor knn ektefel!e/barn samarb. med vll'ksomhcten: ikkc vrere: forejdre cr undcrord. sesken eravheng.nv svog./svlgerr. Kan lkke vmre: Knn Ikke vrere: Ansvnrl!g dettager X X X Styremcdiem... X X X Mediem ltv styret I datterseiskap... X X X Dagllglcder/i\dm. direklor... Bokholdereller fonnuesforvajlcr. X X X X X X Ansatt I vlrksomhelen... X Kan V;l!re Kan vmre Medl. bedriftsf./ representnntsk... X Kan vml'e Kan Va!re _ Del rna efler min me nlng v:ere et UfrlW!keJlg og se!vsagl kmv al rc, I sor hal' en JJaslsJon I lor hold til.. Irk~omheten som Ikke rammes It\' ror melle regler. AI dtsse for. melle regler enkelte I;"an. gel' kan synes lite fornu!. tlgc, er en annen historic, he\'der statsautorlserl re visor Oyvlnd Moreh SmIth bi.a. I denne arl1k. kel som undcr~trekcr b~ tydnlngcll ltv 11.1 cn revl sors uavhenglghet lklle rna Irekkes I Ivll. forhojd som rammes av de fer melle bcstemmel~er. Jeg tror at en silk al'gumenlasjon el' noksll u{orstael!g {or de {Ieste. Hvls revisor ikke knn klare d oppfyi Ie de forme!!e regler som gjel del' fc!' hans yrkesutovelse. hvordnn skal han da fh motto!, D~ssuten Inneholdcl' d~ 2 para nrer fam!llemcsslg tllknytnlng gernc av regnskapct til A tro p:\ grnfer folgcnde bestemmelser: til de Jlersoncr I vll'ksomhcten den bekrehelsc han avgir em _ Revisor kan lkke va.'re som har nnsvllret (or de funkslonei' som revisor prlmrerl re lovc!' og reglcl'~ Oct m& efter vlrksomhctens ctterlevclsc a1l I samarbejd. undcrordnet. vidcrcr_ Dcs.'<utcn er det be min Inening- \'r~rc (,I ufravlkeug! avheug!ghct stc>mt at re\'lsor Ikke kan hu!an oil' ~el\'l'lngt krav nt rcvl~or har t!i vlrksomheten I \'Il'ksomhetcn - del er.110m en posisjon i forhold til vlrk' _ Rev!s,J~- kan!l;ke l1a kjent ikke helt enke!t alllid d somheten som ikke rammes nv -Ian I 'J;r' ~o:'lhc.ten/sclskap fole seg like u;whcnglg av kre {ormelle regjer_ At dlsbe far sam inng.\r I ;:-:;n~ern dltorcl'. Noen linnen lorret melle reg-ier cnkejte ganger I,an - IAn.';om "i!-k;;omhclenl ning!lmcsslg konlakt med vlrk synes lite {Orlm(tlgc. er en lin kcnrcrnselskup!1(;.:- ga!'f'ntel't somhctcn enn som revisor el' nen hfsla~fc, For ~ ft.. lottet I'll fol' heuer!kke ansett aksep:abelt. slike uhejfllge ulslng-. mil I til, - "evf~vr kan!;~k>; ""''ic~ til U~:J~er r!1~!;e kc-,kl'e''.! t('\ ba fehe revisofstanden fol'mlkc it re;t!sol' i ';.ilt~rsc;&i::ll' '.1r.:~, sternmelscr, hal' NO:'gcs Stats pavlrke lovgiverne {oreligger inhat,.;;;',,~, k,',aj "utc:'lse~tc R'.!vl~or ~I'S 1<"0[,' A\'slutning~\"s ma nevnes at III mor.;el!lkap ~:.;;;~,~i':=tf) gjcnno;'j\ il.:~,~\ del H en r;od tj~! nnllre (orhold, Ef!e, re,'izol'l"n_', ;",',V,'!:t, 'u::::.:! :'\t.-!et! aile {orhclrl ~;:m kan (J.!~Ionilgeren a', ~rs vara.maont'ullksjoncl' gr I~ tj~ 51:!'.i I!~rsl:e Ci: reell U?:;:m1gi,' r"g:~':~j.p(;t til a ~l;:;"kc rev!sqrs inhabllitet. hct rne\lcm l'~vlsal' e!;': -: ~;. Som det fr('mgllr nv den skje Ck<l.j;1J:ver. :!ll ];".:.,r:; ~'Jrd" ;,.,>! mn~l:e ovcl sikl. cr flel lagl j::~(: h~:'~!,e Me;'!\(; u,'::;;j_. ~~. ~~:;~?:~f~( :;~gil~~:~f~ ~f::~~: vekt pf. at revlsol' lkke skal Men det cr he\'dcl <'.t r~"isol' ytterligere i;(,r,kreti:<cr!:1g... n:!re tl!lmyttt!t vl\;;~omhctcn jo god! kan vzre jakti,lk un\, uavhenglj;hct~j.;! j\"':i1c til I'CV) gjcnnom Un.settclsc, eue!' ha henglg, selv am det torel!gger SOl' j dcn n.ermc~l:l frt.-r.llj.

11 - I I - Stalsautori~e.rt revisor O. Solberg-Johllllsen ~ _REVISOR I BANK Jeg hadde ikke tenkt a svare pa hr. flxve Stein Onsagers siste innlegg i Aftenposten am ovenstaende emne. Det nytter sa lite a slass mot vindmeller. I'len nar statsautorisert revisor 0yvind Merch Smith i avisen den 21. ds. i et innlegg am revisjonsberetningene og revisors uavhengighet ogsa viser til lien liten diskusjon omkring revisors uavhengighetll i Aftenposten kommer med en etter hans oppfattning redegjerelseom de krav som i sa mate stilles, rna det vrere tillatt a henlede oppmerksomheten pa det som den reelle dislcusjon dreiet seg om, nemlig revisor - i bank. Forretningsbanklovens 14 sam gar foran bade aksjelov og lov am revisjon og revisorer inneholder sammen med forskrifter gitt av Bankinspeksjonen helt klare bestemmelser om revisjon og revisor i bank. For det f0rste om hvem som skal ansette/velge revisor (nemlig representantskapet), om hvem som skal vedta instruks for revisjonen (nemlig representantskapet etter godkjennelse av Bankinspeksjonen) og dernest at IIr evisjonen gir sine antegnelser og meldinger gjennom kontrolllcomi teen til representantskapet ll I premissene for loven star ani0rt at ansettelse av revisor ikke kan henlegges til noen annen instans, f.eks. styret, generalforsamling eller kontrollkomiteen. Videre at revisor ikke er tillitsmann. Det er ikke adgang til a ha valgte revisorer ved siden av de (den) (av representantskapet) ansatte. Det er imidlertid intet i veien for at styret dessuten ansetter et personale til a utf0re den daglige revisjon (sakaldt indre kontroll). Dette ~ersonale er ikke a anse sam revisorer i lovens forstand. S~regnet for bank er at det fremst&r et trekl0ver, nemlig revisor, kontrollkomite og Bankinspeksjon9 Dette inneholder aksjeloven ingen tilsvarende bestemmelser om. Undertegnede har lengre tids erfaring som ansvarshavende revisor savel i spare bank som'i flere forretningsbanker, herunder en av landets st0rste. Jeg vii sla fast at en st0rre forretningsbank krever sin ansvarshavende revisor fullt ut. De bl.a. to lcriterier for uavhengighet som den ansvarlige revisor i banlc blir stillet overfor, nemlig muligheten for selva kunne bestemme sin egen arbeidstid og muligheten for selv a bestemme de eventuelle revisjonsoppdrag sam han ved siden av bank vii pata seg, er ikke vanskelig a oppfylle for rette vedkommende~... -~----

12 Gjennom mange Ar har jeg hatt interesse for og anledning til a stud ere revisjon i banker bade i innland og i uti and. Herunder har jeg ogsa hatt inngaende anledning til a f0re samtaler med de personer som eksternt og internt er satt til a skjotte oppdragene. Sa omfangsrike som de store jobbene virkelig er har jeg store tvil om de eksternt valgte revisorer i de st0rre banker i tilstrekkelig grad kan ofre den tid og oppmerksomhet som skal til for a f0lge opp alle linjer. Ial~all ville jeg betakke meg for a ha vesentlige oppdrag hengende over meg utover det arbeide og ansvar jeg hadde patatt meg i den st0rre bank og hva den f0lgelig kunne forlange av meg. Fremtredende personer innen ulike grener av norsk samfundsliv - medlemmer av kontrollkomiteer i barucer - uttaler sin undring over ikke a kunne ha "kontrollkomit~ens mest uundvcerlige medarbeider" (sitatl) - den ansvarlige revisor - innen sin rekkevidde til enhver tid. Nar det gjelder revisors uavhengighet holder jeg fremdeles fast ved at man blir ikke mere uavhengig fordi am ordet ekstern blir knyttet til ens tittel. Jeg gjentar hva jeg skrev sist: tlproblemet er om revisor er ansatt (tilsatt) av og underlagt et styre/administrasjon ~ler om han/hun har tatt imot et oppdrag fra et representan~skap med de uavhengighetsrettigheter som en sterk nok personlighet er istand til a kreve og gjennomf0re ll Bergen, 28. februar 1980 Oscar Solberg-Johansen Statsautorisert revisor

13 leserlliiliilegg: REVISORS VALGBARHET Jag har med star interesse flllgt med i Bankrev1sor'n og oet's engasjement nar det gjelder revisjonspersonalets. valgbarhet til styrende organer i bank - og som tillitsmann i forskjellige organer innen Norske Bankfunksjonrerers Forbund. Jag har forsokt D legge godviljen til for om mulig a finne at forsvar for de argumenter som ar brukt mot at bankansatte revisorer ikke kan velges i nevnte fora, uten at detta har lyktes. Totalt uforstaelig har det vrert for meg at nettopp Norsk.B..!:l.krevisorforening har engasjert sag sa sterkt i denna saken. Og min antagelse om at det har vrert en misforstiielse ute og gatt fikk jag bekreftet da jag laste IIformannen har croat" i Bankrevisor'n nr. 4-79, hvor han bl.a. gjor Norsk Bankrevisorforening til en fagforening. Jeg har lest veqtektene til Norsk Bankrevisorforening og i formalsparagrafen heter det bl.a.: a) 5 styrke medlemmenes faglige standard. Datte indikerer ikke, etter min mening, at Norsk Bankrevisorforenin~ er noen fagforening. For oss bankansatte revisorer eksisterer det kun en fagforening og'det er Norske Bankfunksjon~rers Forbund. Formannen sier videre: UVi er inne i en tid hvor det snakkes meget am medbestemmelsesrett, dette ma ogsa gjelde for bankrevisorene." Ja, splvfolfelig rna dette ogsa gjelde for bankrevisorene - og hvor kan.,i bankansatte revisorer f. eks. fa medbestemmelsesrett i saker som okonomiske og sosiale goder om ikke gjennom Norske?anl<funks.~on:;erers Forbund? Hpn det er nok i1.{k~ bare i forannevnte det er Ubegrepsforvirrinf'u utp ')r g,11'. HYfl av det som skjer skyldes nok misforst!',n 1 00>"'7' 'llj''';; 'l-tpns.'!n til interneleksterne revisorer. LA r,ss S"" T)!', nop;). av de former for rrvisjodsvirksomhet som forel~~m'np;, i. r.r PD. bank. - Dpr 8Y'sv,QrlipE' revisor overfor representantskap/forstanderskap ~r ansatt av forannevnte forum, men lonnes av banken - tilsvarn~~a for underordnet revisjonspersonale.

14 ._--_ Et revisjonsfirma har tatt pa seg oppdraget og er ansvarlig overfor representantskap/forstanderskap, men hvor det underordnede revisjonspersonale som er ansatt av banken lonnes av banken. - Et revisjonsfirma har oppdraget mot godtgjorelse f. eks. atter regning. Utforelsen av revisjonsarbeidet blir foretatt av flrmaets agne folk og Innnes av revis jonsfirmaet. Det finnes ogsa forskjellige varianter innenfor de forannevnte former. Pet vii saledes ikke vrere mulig a finne en ardning som passer aile, men med litt godvilje skulle oet la seg gjore a finne en praktisk aroning nat oet gjelder medbestemmelse og annet organlsasjonsmessig engasjement. Jeg vii derror anbefale at styret i Norsk Bonkrevisorforening istedet for med et pennestrq}{ a frata de bankansatte revisorer den rett de har til A organisere seg - med de rettigheter og forpliktelser dette medforer - heller gar inn for :'1 ivareta bankrevisorenes interesser pn dette omradet. Norske BankfunksjonlPrers Forbund er apen for et samarbeide nu som tidligere. La ass for det gar for mye prestisje i denne saken ~om~e sammen for n finne praktiske Iosninger og elifuinerp rene mis forstaels ei:. Ned hils en Anton n. Melkvik

15 Revisorkonleranse 1980! NORSY BANKREVISORFORENING vil i ar avholde 2 konferanser. Den forste vil finne sted pa Hotel Caledonien i Kristiansand S, fra 4. til 7.mai, og den andre pa Beita Hoyfjellshotell, Beitostolen, fra 15. til l8.juni i are Konferansekomit~en har i ar tatt utgangspunkt i Revisj~nsveiledninff i Bank (RVB). Hovedemnet vii vrere uarsoppgjor", og konferansene vil ~re apne for aile bankrevisorer. Foredragsholdere er statsautoriserte revisorer Franz Bohne, Vestlanosbanken, og Odd Evensen og AIr St~insbu fra Bergen Bank. Yurskomit~en bestar av revisor nut Bergersen, And res ens Bank (formann), revisorene Nils Hovde, Fellesbanken og Hans ',1ardenrer, Sparebanken Oslo Akershus, og informasjonssekretrer Marit Sretre, Forretningsbankenes Felleskontor (sekretrer) Invitas,ionen med pameldingsskjema er sendt savel til vare medlemmer sam "revisor i bankenlt. Yurskamit~en under forberedplsene: Pra venstre til hoyrr: Revisorene Ha!1s liarden:er. Sparebanken Osla Akershus, Nils Hovde, Fellesbanken, Ynut Bergersen, Andresen''> Bank, Informasjonssekret'Er ~1arit S~tre, Forretningsbanlc"'nes Fel1es1.::ontor

16 BANKINSPEKSJONEN Karl Johans gt of\~(\ Postboks 462 Sentrum ~\IO\ ~ OSLO 1 ~~, " sq0 Oslo, den 15. januar 1980 (\v..\~ ~~~skriv nr. 1/1980 Til kontrollkomiteen i sparebankene NY INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN Bankinspeksjonen har utarbeidet ny normalinstruks for kontrollkomiteen i sparebankene. Instruksen er for tiden under behandling i bankene. Ny instruks ble n dvendie; pa grunn av endringene i sparebanlcloven i Samtidig har det vert n dvendig a modernisere og tilpasse instruksen til den utvikling som har skjedd med kontrollen av bankenes virl<somhet. Siden den tidligere instruks ble utarbeidet i 1962, er det sid edd en vesentlig bedring av den stedlige kontroll med bankene. Denne utvikling hal' f rt til at Bankinspeltsj onen etter hvert har kunnet avvikie det tradisjonelle, periodevise ettersyn i bankene, og den har videre f rt til endring av kontrollkomiteens oppgaver. Den mest i ynefallende endrins er at kravene am periodevise beholdningskontroller er frafalt i den nye instruksen. Slike kontroller vil na bare matte gjennomf res, dersom det foreligger forhold sam gj r at komi teen mener det er n dvendig. Til de enkelte bestemmelser i instruksen har en disse merknader: Til 2 Det understrekes at kontrollkomiteen har rett nar det gjelder bankens virksomhet. punkt rna tas 0PP med Banlcinspeksjonen. uavgrenset innsyns Mulig tvil pa dette Til 3 b Komiteen b r innhente beskrivelse av rutinene fra bankens administrasjon, og sammen med revisor vurdere Om disse er betryggende. Komiteen b r protokollere om den finner rutinene betryggende eller om endringer b r ~j0res., Til 3 c For st rre byegelan rna det stilles strenge krav til utbetalin~srutiner. I sparebanklovens 25 fjerde ledd er det forutsatt at banken skal ha regler for utbetaling av slike lan. Reglene skal godkjennes av kontrollkomiteen. Dersom banken ikke har slike regler og har til hensikt a yte st rre lan, rna kontrollkor.lieen se til at det b'lir fastsatt regler. Sparebankforeningen har utarbeidet forslag til slike regier. Komiteen rna se til at det er fastsatt rutiner som sikrer at de rerler som er ~odkient. bljr fulgt.

17 Til 3 d Bankinspeksjonen vii understreke komiteens plikt til a gi melding til Bankinspeksjonen nar et engasjement er! strid med sparehanklovens 25. En viser her til Bankinspeksjonens rundskriv nr. 18/1978. For et forsvarlig tilsyn med Qankene er det ganske avgj rende at Bankinspeksjonen pi tidligst mulig tidspunkt blir underrettet om slike engasjementer. Det understrekes at meldeplikten ogsa gjelder engasjementer med kommuner (herunder fylkeskornmuner). En viser her til Bankinspeksjonens rundskriv nr. 6/1979. Komiteen b r ogsa gi melding til Bankinspeksjonen nar banken har s~rlig store engasjernenter hvor det kan reises tvil om sikkerheten. Til 3 e Om begrepet IIdatterselskaper" viser en til loy om aksjeselskaper av ". juni 1976 nr Med likredittinstitusjon som banken har srerlige interesser i" menes et foretak som bank en gjennom aksjeinteresser og/eller styringsansvar kan fa konomisk ansvar for. Til 3 f Kravet om at komi teen skal holde minst ett m te i kvartalet, er et minstekrav. Forsvarlig tilsyn tilsier at det i de fleste banker rna holdes flere m0ter. Hvor ofte det skal holdes m te, vil avhenge av bankens virksomhet. Til 3 l> Etter sparebanklovens 26 skal Ian til tillits- og tjenestemenn vrere srerlig sikret. Banklovgivningen har ikke formelle ' bestemmelser som regulerer vilkarene og om fan get av slike lan. Imidlertid star bankene heller ikke her fritt. Lan til tillitsog tjenestemenn rna ikke vrere sa gunsti~e at det kan reises sp rsmal om allmennhetens sparemidler blir forvaltet pa en tilfredsstillende mate. Finansdeparternentet har uttalt at bankenes langivning til egne tjenestemenn rna ses pa som en del av bankenes kredittformidlingsvirksomhet. og ikke betraktes som del av tjenesteavtalene. Inspeksjonen vii understreke at kantrollkomiteen rna vrere srerlig oppmerkorn pa denne langivning. Dette gjelder bade omfanget av langivningen og de vilkar sorn nyttes - herunder savel rentesat sen sorn avdragstiden. I de st rste sparebanker som har Samarbeidsutvalg, rna komi teen i srerlig grad vrere oppmerksom pa lanevilkarene nar de er fastsatt av Til 3 i Dersom bevilgnin'gsreglement ikke er fastsatt, skal kontrollkomi teen se til at styret fastsetter slikt reglement, jfr. sparebanklovens 15 fjerde ledd. Til " Komiteens og revisjonens virkefelt faller delvis sammen. Det er.... _-_.

18 derfor n dvend~g at de f leer med i hverandres virksomhet. Det rorutsettes'at det er opprettet et samarbeide mel10m komiteen og bankens ansvarlige revisor, og at formene for dette samarbeide er gjenstand for l pende dr ftelser. sarnsvar med revisjons Ansettelse av revisjonspersonalet skjer i forskriftenes 4. Til 6 Meldingen skal innf res i komiteens m teprotokoll. Til 7 Etter at Bankinspeksjonens periodiske ettersyn er opph rt, er det srerlig viktig at kontrollkomiteen f lger opp de merknader som den har til bankens virksomhet, og s rger for at patalte forhold blir rettet. En understreker komiteens plikt til a melde fra til Banicinspeksjonen etter f rste setning i paragrafen. Til 9!tl tebok ror lokale kontrollkomiteer skal autoriseres av hovedkomiteen. En ska1 be om at Bankinspeksjonen b1ir underrettet ved skifte av formann i komiteen. BANKINSPEKSJONEN Karl Johans gt. 12 Postboks ~62 Sentrum OSLO 1 BANKINSPEKSJONEN ~''') ob Oslo, den 15. januar Rundskriv nr. 2/1980. Til kontrolikomiteen i rorretningsbankene. NY INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN. Bankinspeksjonen har utarbeidet ny normalinstruks for kontrollkomit~en i rorretningsbanker. Instruksen er for tidpn under behandling i bankene. Ny instruks ble n dvendig pa grunn av endringene i forretningsbankloven i Samtidig har det vrert n dvendig a modernisere og ti1passe instruksen til den utvikling sam har skjedd med kontrol1en av bankenes virksomhet.

19 Siden den tidligere instfuks ble utarbeidet i 1962, er det skjedd vesentlige bedringer av den stedlige kontroll med bankene. Denne utvikling har~f rt til at Bankinspeksjonen etter hvert har kunnet avvikle det tradisjonelle, periodevise ettersyn i bankene, og den har videre f rt til endring av kontrollkomiteens oppgaver. Til de enkelte besternmelser i instruksen hal' en disse merknader:.til 2 Det understrekes at kontrollkorniteen har rett nar det gjelder bankens virksornhet. punkt rna tas opp rned Bankinspeksjonen. Til 3 c uavgrenset innsyns Mulig tvil pa dette For store, byggelan rna det stilles strenge krav til utbetalingsrutiner. I forretningsbanklovens 23 fernte ledd er det forutsatt at banken skal ha regler for utbetaling av j slike Ian. Reglene skal godkjennes av kontrollkorniteen. Dersom banken ikke har slike regier, rna kontrollkorniteen se til at det blir fastsatt regler. Korniteen rna se til at det er fastsatt rutiner som sikrer at de regler som er godkjent, blir fulgt. Til 3 d Om begrepet IIdatterselskaper ll viser en til lov om aksjeselskaper av ~. juni 1976 nr Med "kredittinstitusjon som banken hal' s< 'rlige interesser i" menes et fol'etak som bank en gjennorn aksjeinteresser og/eller styringsansvar kan fa konomisk ansvar for. Til 3 e Kravet om at komitcen skal holde minst ett m te i kvartalet, er et minstekrav. Forsvarlig tilsyn tilsier at det rna holdes langt flere rn ter. Hvor ofte det skal holdes m~te) vii avhenge av bankens virksomhet. Til 3 f Etter forretningsbanklovens 25 skal Ian til till its- og tjenesternenn v~re s< 'rlig sikret. Banklovgivningen har ikke formelle bestemmelser som regulerer vilkarene og omfanget av slike Ian. I~idlertid star bankene heller ikke her fritt. Lan til tillits~rog tjenestemenn rna ikke v< 're sa gunstige at det kan reises sp rsmal om allmennhetens soaremidler blir forvaltet pa en tilfredsstillende mate. - Finansdeparternentet hal' uttalt at bankenes langivning til egne tjenestemenn rna ses pa som en del av bankenes kredittforrnidlingsvirksornhet, og ikke som del av tjenesteavtalene. Inspeksjonen vii understreke at kontrollkomiteen rna v~re s< 'rlig oppmerksom pa denne langivning. Dette gjelder bade

20 omfanget av langivningen og de vilkar som nyttes - herunder savel rentesatsen som avpragstiden. I srerlig grad rna OPPrnerksomheten vrere vendt mot lanevilkarene nar de er fastsat't av Samarbeidsutvalget.. Bestemrnelsen er ikke til hinder for at Ian til tjenesternenn i banker med mange ansatte~ kan utbetales uten at sikkerheten godkjennes i det enkelte tilfelle. Lanene rna i sa fall vrere i samsvar med regler godkjent av komiteen. Det forutsettes at reglene bl.a. f'astsetter hvilke kategorier av tjenestemenn de gjelder for og en h yeste grense for Ian til den enkelte tjenestemann. Det forutsettes ogsa at komiteen paser at det er fastsatt rutiner med sikte pa a kontrollere at reglene blir fulgt. Til 3 h Dersom bevilgningsreglement ikke er fastsatt, skal kontrollkomiteen se til at styret f'astsetter slikt regl~ment. Til q Komiteens og revlsjonens virkefelt faller delvis sammen. Det er derfor n dvendig at de f lger med hverandres virksornhet. Det forutsettes at det er.opprettet et sarnarbeide mellom komiteen og bankens ansvarlige revisor, og at formene for dette samarbeide er gjenstand for l pende dr rtelser. Ansettelse av revisjonspersonale skjer i samsvar med revisjonsforskriftenes ~. Til ' 6 Meldingen skal innf r~s Til 7 i komiteens m teprotokoll. ft,1;er at, Bankinspe,~$4,'on,en~t,'periodiske e,ttersyn er opph rt, el" det', srerrig,; viktig a~tiyl<qnt~ollkorniteen 'f lger opp de merknader,':sqm den 'h~il' bankens,,,virksornhet, og',sprger for at patalte. 1'orholdbhr rettet. En understreker komiteens plikt til a melde fra til Bankinspeksjonen etter f rste setning i paragrafen. Til 9 f.1 tebok for lokale kontrollkomiteer skal. autoriseres av hovedkomiteen. En skal be om at Bankinspeksjonen blir underrettet ved skifte av formann i komitppn. BANKINSPEKSJONEN

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening - J - Forbund og lojalitet overfor denne forening har sikkert ogsa gjort seg gjeldende. Kommer du faglig i en konfliktsituasjon bring da saken inn for din egen fagforening, nemlig Norsk Bankrevisorforening.

Detaljer

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982 mrno TI Mars 1982 revlsoren ORGAN for NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BIANT ANNET: o Bankrevisjon i 8(Hrene o Data, sikkerhet o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 Et nytt ar er

Detaljer

Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede. v/atle NORDEO, LANDSEANKEN.

Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede. v/atle NORDEO, LANDSEANKEN. NBRF -FOREN'NGS.NYTT SID e,~ LANDSKONFERANSE PA VOSS. Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede og vi far hans syn pa konferansen. 2' LOKALFORENING I tlstlandsomraoet, v/atle NORDEO, LANDSEANKEN. Noe

Detaljer

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT Grant Thornton Management Consultants A/S er et norsk selskap som er medlem av Grant Thornton International, et revis~ons- 09 konsulentselskap med ca.18.000 ansatte pa verdensbasis. Vi tilbyr bl.a. spesialisert

Detaljer

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING 4t 26.arg 1990 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven PRfSIDENTEN HAR ORDEr Velkommen til 1990, et nytt tier som helt sikkert vii 91 ass aile

Detaljer

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 INNHOLDSFORTEGNELSE F ormannens leder Side 3 Elektronisk databehandling " 4 og norske banker Banksjef TeIje Linder Andresen Bankrevisorenes utdanneise

Detaljer

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv [KJWo ~ 25. argo SEPT. 1989 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVI50RFORENING Denne gang biant annet: o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap om risiko og risikostyring PricewaterhouseCoopers har

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

ene? lik, underseker finansmeringen nal revisjon? av elementer i en styringsmode" i ball1k mi!m~lletlar og korrupsjon

ene? lik, underseker finansmeringen nal revisjon? av elementer i en styringsmode i ball1k mi!m~lletlar og korrupsjon Fa eg o a ene? underseker finansmeringen nal revisjon? mi!m~lletlar og korrupsjon av elementer i en styringsmode" i ball1k ORGAN FOR NOR.GES INTERNE RE:VLSORERS FORfNING lik, Til "stemmeurnene" for aller

Detaljer

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verktoy for forberedelse, gjennomf0ring og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verktoy for forberedelse, gjennomf0ring og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intemrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

Arsberetning. Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase?

Arsberetning. Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase? Arsberetning Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase? Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset internrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Kommunerevisoren. Finansiell risiko

Kommunerevisoren. Finansiell risiko Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2008 63. årgang Finansiell risiko Les mer om: Intervju med Ole Kristian Rogndokken Klassifisering av finansielle instrumenter Fylkesmannens desisjonsrolle www.nkrf.no

Detaljer

Bank og forsikring i samme konsern

Bank og forsikring i samme konsern NFT 3/1995 Bank og forsikring i samme konsern av advokatfullmektig Steven Simonsen, Bankklagenemnda Norge fikk i desember 1991 regler som regulerte selskapskonsern der flere enn ett selskap var definert

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Nr. 1 H0sten 1993 Et interesseargan far internrevisorer Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Telcvcrkct: Kvalitctskontroll av rcvisjoncn Side 11-{ Trussel eller mulighet???? - Mulige fremtidige

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V.

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Vedlegg nr. 2 til rundskriv H-15/04 FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om

Detaljer

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intern revisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Møte tirsdag den 1. juni kl. 18. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 33):

Møte tirsdag den 1. juni kl. 18. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 33): 1999 Em. 1. juni Forslag fra repr. Hoddevik, Høie og Ryssdal om endr. i kommuneloven 569 Møte tirsdag den 1. juni kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 33): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer