Totale arealkostnader FDVUS og Kapital. Hvordan fremskaffe kvantitativt underlag om arealkostnader?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Totale arealkostnader FDVUS og Kapital. Hvordan fremskaffe kvantitativt underlag om arealkostnader?"

Transkript

1 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivertjenester competent creative - complete NTNU kursdagene januar 2007 Totale arealkostnader FDVUS og Kapital Hvordan fremskaffe kvantitativt underlag om arealkostnader? Marius Andresen, Multiconsult

2 Multiconsult et av Norges ledende tekniske rådgiverselskaper mer enn 20 kontorer i Norge og i utlandet mer enn 850 ansatte hovedkontor i Oslo 75% kontrollert av ansatte omsetning i 2005: MNOK 700 totalleverandør av rådgivertjenester Bygg og Eiendom Industri Olje og gass Infrastruktur og samferdsel Energi Naturressurser og miljø

3 Marius Andresen 1997 siv. ing. Teknisk rådgiver SD-anlegg / automatikk / ENØK 2002 MBA Facilities Management Rådgiver innen FM Multiconsult Profesjonalisering av eiendomsforvaltning: Kostnadskartlegging - bruk av nøkkeltall benchmarking Leieavtaler Driftsavtaler (SLA) Organisering roller - oppgaver Konkurranseutsetting Tlf

4 Beregning av arealkostnader 1. Kartlegging av FDVUS-kostnader Eksisterende bygg regnskap / budsjetter Nybygg LCC-beregninger 2. Beregning av nåverdi og årskostnad av FDVUS 3. Beregning av bygningens verdi Nybygg prosjektkostnad? Eksisterende bygg verdivurdering 4. Beregning av årlige kapitalkostnader Renter Avskrivninger

5 Beregning av arealkostnader 1. Kartlegging av FDVUS-kostnader Eksisterende bygg regnskap / budsjetter Nybygg LCC-beregninger 2. Beregning av nåverdi og årskostnad av FDVUS 3. Beregning av bygningens verdi Nybygg prosjektkostnad? Eksisterende bygg verdivurdering 4. Beregning av årlige kapitalkostnader Renter Avskrivninger

6 1. Kartlegging av FDVUS-kostnader NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Definerer sentrale begreper innen LCC Definerer FDVUS på 2-sifret nivå Beskriver metodikk for beregning av levetidskostnader og årskostnader etter annuitetsprinsippet

7 Revidert NS 3454 Livssykluskostnader STANDARDPOSTER BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING TILLEGGSPOSTER FM - Facilities Management FDVU Kapitalkostnader 2 Forvaltningskostnader 3 Drifts- kostnader 4 Vedlikeholdskostnader 5 Utviklings- kostnader 6Ledig 7 Service/Støttekostnad til kjernevirksomheten 8 Potensiale i eiendom 9Ledig (Ledig) 20 (Ledig) 30 (Ledig) 40 (Ledig) 50 (Ledig) (Ledig) 80 (Ledig) 90 Prosjektkostnader 21 Skatter og avgifter 31 Løpende drift 41 Planlagt vedlikehold 51 Løpende ombygging Adm. og kontorledelse 81 Ombygging 91 Restkostnad 22 Forsikringer 32 Renhold 42 Utskiftinger 52 Offentlige krav og pålegg Sentralbord/resepsjonstjeneste 82 Påbygg/Tilbygg Administrasjon 33 Energi Oppgradering Kantine/Catering tjeneste Vann og avløp Møbler og inventar Avfallshåndtering Flytting/rokkering arbeidsplasser Vakt og sikring Tele- og IT-tjenester Utendørs 47 Utendørs 57 Utendørs Post- og budtjeneste 87 Utendørs Rekvisita- og kopieringstjeneste Diverse 29 Diverse 39 Diverse 49 Diverse 59 Diverse Diverse 89 Diverse 99

8 Kostnadsbegrep Årlige kostnader: beregnede eller registrerte kostnader for de enkelte år. Stilles opp iht kontoplan i NS Livssykluskostnader: samlebegrep for alle kostnader som opptrer i byggets levetid Levetidskostnader: summen av alle kostnader neddiskontert til nåverdi Årskostnader: annuitet (like årlige kostnader) av levetidskostnaden

9 Beregning av arealkostnader 1. Kartlegging av FDVUS-kostnader Eksisterende bygg regnskap / budsjetter Nybygg LCC-beregninger 2. Beregning av nåverdi og årskostnad av FDVUS 3. Beregning av bygningens verdi Nybygg prosjektkostnad? Eksisterende bygg verdivurdering 4. Beregning av årlige kapitalkostnader Renter Avskrivninger

10 2. Beregning av nåverdi n - Diskontering kr Diskonteringsfaktor: Nåverdien av en krone innbetalt i slutten av år n. FDVU Kapital Uts Utv Uts Uts Utv Årlig FDV-kostnader år

11 2. Beregning av årskostnader (annuitet) Kapital FDVU kr Annuitetsfaktor: Den faktor en må multiplisere levetidskostnaden med for å få like årlige beløp over brukstiden. Årskostnad år

12 Sentrale problemstillinger ved LCC Definere bygningens levetid Kostra 40 år Definere levetider og vedlikeholdsfrekvenser for tekniske komponenter Definere kalkulasjonsrente Statsobligasjonsrente 10 år? Rentesats definert fra Finansdepartementet med korrigering for risiko? Andre? I LCC beregninger benytter vi normalt faste priser derfor må vi benytte realrente (nominell rente minus inflasjon) Definere bygningens restverdi

13 Beregning av arealkostnader 1. Kartlegging av FDVUS-kostnader Eksisterende bygg regnskap / budsjetter Nybygg LCC-beregninger 2. Beregning av nåverdi og årskostnad av FDVUS 3. Beregning av bygningens verdi Nybygg prosjektkostnad? Eksisterende bygg verdivurdering 4. Beregning av årlige kapitalkostnader Renter Avskrivninger

14 3. Beregning av eksisterende bygningers verdi Multimap Multiconsults modell for overordnet verdivurdering: Beregner verdi utifra nybyggverdi minus fratrekk for teknisk tilstand, innemiljø, funksjonalitet og tilpasningsdyktighet Lokale driftspersoner utfører kartleggingen selv, ved hjelp av hjelpematriser for registrering tilstandsgrad av parametere ved hver bygning Benyttet i tilstands- /verdivurdering av ca. 20 mill. m2 offentlig bygningsmasse: Alle Oslo kommunes bygninger (basis for eiendomsreformen 1998) Alle sykehus (helsereformen 2001) Alle fengsler Alle forsvarets bygninger (EBA 2000) Alle Avinors bygninger Alle universiteter og høyskoler Mange kommuner og fylkeskommuner

15 Beregningsmodell Trinn 1 Nybygg-verdi Bygningstype Trinn 2 - Verdireduksjon Vektet tilstandsgrad NS 3424 Bygningstype Innemiljø Teknisk + Byggeår Trinn 3 Tomteverdi = Trinn 4 Trinn 5 Trinn 6 Trinn 7 Teknisk verdi (gjenanskaffelsesverdi) - Korreksjon for utilpasshet = Grunnlag for beregning av kapitalkostnad Kapitalkostnad Funksjonalitet Bygningstype Byggeår Kalkulasjonsrente Levetid/brukstid

16 Hjelpematrise for tilstandsregistrering NS 3424 Teknisk tilstand Ventilasjon Varme/ Sanitær El-anlegg Tilstandsgrad 0 Tilstandsgrad 1 Nyere anlegg med kapasitet iht. funksjonskrav. Driftssikkert. Nyere anlegg med stor energifleksibilitet. Driftssikkert. Nyere anlegg med god kapasitet uten feil eller mangler X Anlegg med middels kapasitet, enkelte mangler og driftstopp Anlegg inntil 15 år med god kapasitet og en viss energifleksibilitet Anlegg inntil 15 år med god kapasitet. Byggskader Ingen skader Mindre skader X X Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3 Anlegg inntil 30 år, dårlig kapasitet, hyppige driftsstans X Anlegg eldre enn 30 år, pålegg om utskifting Anlegg inntil 30 år Anlegg eldre enn 30 år, pålegg om utskifting/omfattende utbedring Anlegg inntil 30 år Anlegg eldre enn 30 år, pålegg om utskifting/omfattende utbedring Behov for fasadeoppgradering, dårlige vinduer Store setningsskader, taklekkasjer, betongskader Heis Heis av nyere standard Heis inntil 15 år med få/enkelte driftsstopp Eldre heis med omfattende mangler X Bygg uten heis, men med stort behov. Brann/ Sikkerhet Ok iht. gjeldende krav og forskrifter Ok iht. FOBTOB. Kan ha avvik som oppveies av andre risikoreduserende tiltak, evt. dispensasjoner. X Avvik som er mulig å utbedre innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Større avvik som krever meget kostbare utbedringer/ombyggin ger. Pålegg om utbedringer. Helhetsvurdering X OBS! Ved helhetsvurdering skal det gis TG 3 ser det foreligger pålegg om tiltak som har store kostnadsmessige konsekvenser.

17 Beregning av arealkostnader 1. Kartlegging av FDVUS-kostnader Eksisterende bygg regnskap / budsjetter Nybygg LCC-beregninger 2. Beregning av nåverdi og årskostnad av FDVUS 3. Beregning av bygningens verdi Nybygg prosjektkostnad? Eksisterende bygg verdivurdering 4. Beregning av årlige kapitalkostnader Renter Avskrivninger

18 4. Beregning av kapitalkostnader Rentekostnad årlig kostnad ved å ha kapital bundet til bygningen Rentesats (%) x Bokført verdi Avskrivningskostnad årlig kostnad ifm. kapitalslit slit og elde Avskrivningssats (%) x Investeringskostnad eller Bokført verdi

19 Avskrivninger to viktige avklaringer: 1. Valg av avskrivningsprinsipp 2. Valg av levetid/avskrivningssats Vi ønsker til enhver tid en mest mulig reell (riktig) bokført verdi

20 Avskrivningsprinsipper Bokført verdi Tid (år) Lineær avskrivning: regnskapsføring, like årlige beløp Saldo avskrivning: skattemessig, utgjør en fast %-andel, degressiv profil Annuitet avskrivning: økende med tidsforløp, progressiv profil (sum rente og avskr. = like beløp)

21 Husleieberegninger serieberegninger FDV Renter Avskrivning

22 Husleieberegninger annuitet FDV Avskrivning Renter

23 Husleieberegninger indeksregulert annuitet FDV Avskrivning Renter

24 Husleieberegninger - sammenligning Serieberegning Annuitet Indeksjustert annuit

25 Valg av levetid/avskrivningssats: Dekomponert avskrivningsmodell Bakgrunn: I tråd med hovedprinsippet om at avskrivninger i størst mulig grad skal samsvare med reell verdiutvikling Prinsipp Oppdeling av bygninger i komponenter, eller grupper av komponenter, med ulike levetider Hver komponent gis egen avskrivningsprofil Summen av delavskrivningene gir total avskrivning

26 Eksempel påp dekomponert avskrivning (2) prinsipp 1, brukstid 60 år Avskrivningsprofil pr komponent Grunn, fundamenter, bæresystem Vinduer, ytterdører Ventilasjon Elkraft Andre installasjoner Yttervegger, yttertak Innredning (inn.vegg,himling,fast inventar) Varme/sanitær Tele og automatisering

27 Flere bygningstyper, 60 og 30 års brukstid Investering Brukstid 60 år - levetider Årlig avskrivning tot for bygget Brukstid 30 år - levetider Årlig avskrivning tot for bygget Komponenter Sykehus Skole Kontor Sykehus Skole Kontor Grunn, fundament, bæresys Yttervegger, yttertak Vinduer, ytterdører Innredning(in.vegg,himl,fast inv) Ventilasjon Varme/sanitær Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Sum Vektet levetid Sum avskrivninger Sum avskrivning i % 4,0 % 3,1 % 3,5 % 5,0 % 4,0 % 4,2 % Sykehus Skole Kontor Sykehus Skole Kontor Sykehus Skole Kontor 60 års brukstid 30 års brukstid

28 Konsekvenser for kontering iht NS 3454 Fra tradisjonell avskrivning til dekomponert avskrivning gir økt avskrivningssats 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % % Aktivering av utskiftninger innebærer flytting av deler av vedlikeholds- og utviklingskostnader fra drift til kapital Drift Kapital FDVU Investering Årskostnad Drift Kapital FD(V) Utskiftninger/utvikling Investering Årskostnad

29 Hva dekker husleien? Leietager Avtale Utleier Kostnadsart Beregningsgrunnlag Risiko Husleie Avtalt pris iht. leiekontrakt Egenkapitalbetjening Renter Avskrivninger (avsetninger) Kapitaldel Eiers avkastningskrav, eiendomsmassens verdi og vurdert risiko iht. varighet av leiekontrakt og markedspotensiale for utleie. Eierkostnader Felleskostnader Avregnes iht. kontrakt Felleskostnader Brukerinitiert FDV (renhold, energi, indre vedlikehold) Kan tas inn i samme kontrakt Brukerinitiert FDV FDV Regnskapstall/normtall Faktisk forbruk Tilleggstjenester Kan tas inn i samme kontrakt Utvikling og Service Avtales særskilt

30 Referanser, henvisninger Referanser: Norsk Standard 3454 Livssykluskostnader for byggverk prinsipper og struktur Årskostnader, 3 bøker utgitt av RIF, NBI og Statsbygg. Livssykluskostnader for byggverk innføring og prinsipper. Hefte utgitt av RIF og NBEF Detaljblad fra NBI, Livssykluskostnader for byggverk. Beregningseksempler [2002] og Levetider [1997] Henvisninger LCProfit. Beregningsverktøy og veiledning. Statsbygg. Foreningen Nøkkeltall for Benchmarking (NFB). Web-basert registrering av forbrukstall. NBEF. Utlandske:

31 Spørsm rsmål?

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Avskrivning av bygninger

Avskrivning av bygninger Eiendomsforvaltning og livsløpsplanlegging Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser Svein Bjørberg, Bjørn Fredrik Kristiansen, Anders Larsen Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser

Detaljer

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Veiledning ved innføring av internhusleie Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Håndbok versjon 1.0 Mars 2005 Veiledning knyttet til innføring av internhusleie innenfor Helse Øst Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger o Arskostnader Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger l STAT S BYGG 6) BYGG~OnSH m lumconsult Denne bok er en av flere bøker om Arskostnader: Bok 1: Beregningsanvisning for bygninger Bok 2: Bygninger

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning RAMMEAVTALE FOR EIENDOM, BYGG OG ANLEGG ARENDAL KOMMUNE(AK) OG ARENDAL EIENDOM KF (AEKF) 1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning Rammeavtalen for eiendom, bygg og anlegg i kommunen fastsetter

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2013

Investorbrev nr. 1-2013 Investorbrev nr. 1-2013 7. februar 2013 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer:

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 17

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 17 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 17 Anleggsmidler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4 Regulering i Norge og internasjonalt...4

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse Endelig rapport Versjon II 25.05.2007 Holte Consulting - ECON Avgradert Dette dokumentet er avgradert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Forelesningsnotat torsdag 29.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/

Forelesningsnotat torsdag 29.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Forelesningsnotat torsdag 29.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) samt databaser Max Ingar Mørk Kirkens

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER KURSDAGENE 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer