Småkraftdagane i Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Småkraftdagane i Ålesund 19.03.2015"

Transkript

1 Finansielle instrument og rentesikring for Småkraft kva kan bankane tilby? Småkraftdagane i Ålesund mob:

2 Avgrensing av tema Ambisjon agenda: 1. Begrepsavklaringar - risikobegrepet 2. Identifisere dei viktigaste risikotypane for småkraftverk i produksjon 3. Illustrere renterisiko med døme/case 4. Modellering av kontantstraum og risiko- underlag for valg av policy 5. Rentebegrepet kva element ligg i nominell rente 6. Renteutvikling historikk og nosituasjon - korte og lange renter 7. Presentere aktuelle produkt/instrument for demping av finansiell risiko 8. Banken si rolle i risikostyringa 9. Spørsmål og dialog 2

3 Risikobegrepet Definisjon av risiko Risiko er knytta til at utfallet/resultatet varierer. Statistisk måler vi risiko som størrelsen på svingingane rundt eit forventa utfall. Dess større svingingar dess større risiko. Risikoavdekking - oppside: Samtidig som ein forstår risikoen i selskapet så vil også moglegheiter bli identifiserte og forstått. Målsetting: Finne svar på spørsmålet: Kva er akseptabel risiko for vårt selskap, og deretter: Effektiv risikohandtering tilpassa selskapet si toleevne og risikohaldning. 3

4 Viktigaste risikotypane i småkraft Tre hovudtyper av risiko i småkraftbransjen anlegg i drift 1) Volum produsert (hydrologi og teknisk anlegg) 2) Pris for leveransen (fysisk straum og sertifikat) 3) Finansiell risiko A. Renterisiko B. Annan finansiell risiko, herunder valutarisiko 4

5 Volumrisiko GWh produksjon Hydrologi og maskineri bakgrunn for produksjonsestimat Store normale svingingar i årsnedbør og avrenning Døme Fetvatn: Variasjon vassføring frå 42 % av gjennomsnitt (1954) til 148 % (1972) % av Hydrologisk rapport viktig utgangspunkt for dimensjonering og optimalisering av anlegget 5

6 Prisrisiko Prisforventningar for levert straum Svært store svingingar mellom år og gjennom sesong. Imperfeksjonar i nettet gjev kraftige lokale utslag (innelåst produksjon). 6

7 Renterisiko Finanskostnader binde renta? Utvikling i 10-års swap nivå: Kor langt ned kan det gå? Generelt råd (og lærdom): Ikkje all-in, heller mindre swap ar med varierande løpetider (sikringsportefølje) MERK: Fallande renter driv (isolert sett) opp andrehandsverdiane på anlegga auka kapitaliseringsfaktor 7

8 Risiko - renterisiko Finanskostnader hyggelege basisrente-nivå: Historisk låge nivå, både kort og langt. 8

9 Økonomisk modellering Rentesensitivitet eksempelcase - variablar Variabel Mengde Eining Straumsalg Samla forventa produksjon i normalår MWh Forventa spotpris (årleg vegd snitt) - 25,00 Forventa el-sertifikat pris (årleg vegd snitt) 15,00 Sum oppnådd pris spotsalg (spot + sertifikat) 40,00 øre/kwh Kostnader og rente- og avdragsforutsetningar Kostnad drift og vedlikehold (ekskl. avskriving) 8,00 øre/kw h Basisrente 3 md. NIBOR 1,50 % Rentemargin 1,50 % Samla kunderente - nominell 3,00 % Rentesats (p.a.) på akkumulert likviditet (innskot) 2,00 % Avskrivingssats 2,50 % Levetid ift. valgt avskrivingssats (år) 40 Fallrettsleige - i % av omsetning 5,0 % % Finansiering/investering Eigenkapital - % av samla investering 6,7 % Innbetalt egenkapital ved oppstart og nytilført i 1000 kr Lån i NOK (1.000-kr) i 1000 kr Sum langsiktig finansiering - omrekna til NOK (1000-kr) i kr Sum investering - frå investeringsplan i kr Kalkulerte verdiar: Utbygningskostnad pr kwh (normalårsproduksjon) Lånebeløp pr kwh (normalårsproduksjon) 3,75 kr/kwh 3,50 kr/kwh 9

10 Økonomisk modellering Rentesensitivitet eksempelcase driftsbudsjett med valgte variablar År Driftsinntekter Sum (netto) driftsinntekter Driftskostnader Drift, vedlikehold 8, Avskrivinger (lik skattemessige) 2,50 % Sum driftskostnader ekskl. fallrettsleige DRIFTSRESULTAT før fallrettsleige (1.000 NOK) Fallrettsleie Sum fallrettsleige DRIFTSRESULTAT etter fallrettsleige Finans Renteutgifter 3,00 % Netto finans (503) (1.151) RESULTAT FØR SKATT Skatter (betalbare) 27 % RESULTAT ETTER SKATT Lån, restlån Avdrag langsiktig gjeld Likviditet pr. periode: (100) LIKVIDITET AKKUMULERT

11 Økonomisk modellering Rentesensitivitet eksempelcase sensitivitet grafisk illustrasjon 9,75 9 8,25 % prod 7,5 av normalprod 6,75 6 5,25 4,5 3,75 3 2,25 1,5 0,75 0 Nullpunktproduksjon (i % av forventa produksjon) ved ulik straumpris og ved ulike rentealternativ - kostn inkl. fallleige og avskriving Øre/kWh - inkl. elsertifikat 11 Vi kan i figuren lese av kor mykje høgare pris vi treng for å kompensere for 1 %-eining høgare rente. T.d. går nullpunktpris frå ca 30 øre til ca 34 øre når renta går frå 3% til 4%. Alternativt kor mange % meir produksjon (ved å lese av andre

12 Prosess risikostyring Avdekking Måling Policy Handtering Gjennomføring Gjennomgang av alle eksponeringer selskapet er utsatt for Volum/hydrolo gi Prissvingingar Rente Andre Sensitivitetsanaly se Gjeldskapasitet Hva skal til for å bryte lånebetingelser Scenarioanalyse Marked Oppkjøp/salg Selskapets finanspolicy vil alltid være utgangspunktet for rådgivningen Sparebanken Møre har god erfaring i å støtte bedrifter i utarbeidelse/ forbedring av finanspolicy Komme frem til kostnadseffektive, skreddersydde løsninger som skaper verdi for bedriften Vise effekten av forslagene på risikoprofil, nøkkeltall og regnskapseffekter Effektiv og kostnadsfokusert gjennomføring av eventuelle sikringsforslag Restrukturering 12

13 Sparebanken Møre si rolle Samtalepart både for investor og fallrettseigar Aukande erfaringsbase Ingen bindingar til leverandørar objektiv rådgjevar Vegvisar i avtaleverk og organisering av prosjektet Aktiv part i utbyggingstida på utbyggjar si side Bistand til risikoavdekking og valg av sikringsstrategiar - skreddarsaum Gjennomføre økonomiske modellering - simulering og budsjettering av det individuelle anlegget Aktiv bidragsytar for å styrke regionalt fagmiljø og nettverk i bransjen Det er ALLTID spesielle ting å ta omsyn til «nybygg» og «påbygg» på vår økonomiske grunnmodell. 13

14 Regional kraftpartner side 14

15 Bonusmateriale - Krav til eigenkapital Kvart prosjekt vert vurdert individuelt Økonomisk modellering toleevna til prosjektet Gjennomføringsevne (personane bak prosjektet valg av samarbeidspartnarar) Fallretten kan vurderast som del av eigenkapitalen dersom fallrettsleige står tilbake for betjening av lån. Bør vere eigenkapitalkapasitet i reserve blant eigargrupperinga Generelt: Ved sprekk i investerinbsbudsjett Ved svak drift eller spesielt vanskelege sesongar Belåning inntil kr 3,50 pr kwh «normalårsproduksjon» er akseptabelt med dagens forutsetningar God eigenkapital og likviditet sikrar lite «innblanding» frå banken 15

16 Bonusmateriale - Verdsetting av kraftverk Verdi av fallretten (for grunneigar/fallrettseigar) Følgjer bruket vert verdsett og omsett (og pantsett) saman med den faste eigedommen (fallrettseigedommen) Verdi av aksjane (for investor) Avhengig av utforminga av fallrettsleigeavtalen og forventa prestasjonar til kraftverket Samla verdi av anlegget er summen av desse. 16

17 Verdsetting av kraftverk Fordeling mellom fallrettseigarar og aksjonærar Fallrettsleigeavtalen må tilpassast til kvart enkelt prosjekt Økonomisk toleevne Samanfall mellom fallrettseigar- og aksjonærstruktur Samanfall i struktur også i neste generasjon? Fallrettsleigeavtalen legg premissane for overskotsdeling mellom fallrettseigarar og aksjonærar kan vere 40 års løpetid utan reforhandlingsklausul er ofte signert før ein set spaden i jorda har ingen kunnskap om faktisk prestasjon frå anlegget Fallretten følgjer den faste eigedommen vanskeleg å splitte beskytta av jordlova 17

18 Verdsetting av kraftverk Rein og fornybar energi går ikkje av moten Økonomisk levetid for småkraftinvestering ofte rekna til 40 år Stor sannsynlegheit for at ein kan "kopiere" investeringa for nye 40 år når anlegget må sanerast Grunnleggjande føresetnad for verdsetting at kontantstraumen er evigvarande 18

19 Bonusmateriale - Verdsetting av kraftverk Dømet frå tidlegare relevante variablar: Variabel Mengde Eining Straumsalg Samla forventa produksjon i normalår MWh Sum oppnådd pris spotsalg (spot + sertifikat) 40,00 øre/kwh Kostnader og rente- og avdragsforutsetningar Kostnad drift og vedlikehold (ekskl. avskriving) 8,00 øre/kw h Avskrivingssats 2,50 % Levetid ift. valgt avskrivingssats (år) 40 Lån i NOK (1.000-kr) i 1000 kr Sum investering - frå investeringsplan i kr Som gjev følgjande kontantstraum År 1 i år 1: Driftsinntekter Sum (netto) driftsinntekter Driftskostnader Drift, vedlikehold 816 Avskrivinger (lik skattemessige) 938 Sum driftskostnader ekskl. fallrettsleige DRIFTSRESULTAT før fallrettsleige (1.000 NOK)

20 Verdsetting av kraftverk Kva er verdien i dag av ein "uendeleg" kontantstraum? Litt økonomisk/matematisk teori: Noverdi av ei uendeleg geometrisk rekke = Årleg kontantstraum dividert med rentekravet Forrentningsverdi ved ulike rentekrav, budsjettert produksjon og kwh-pris Overskot før rentekostnad, fallrettsleige og skatt Renteforutsetning - krav (realrentekrav før skatt) 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 Kapitaliseringsfaktor 25,00 20,00 16,67 14,29 12,50 11,11 10,00 9,09 Bto forrentningsverdi Langiktig gjeld (omsøkt) Netto forrentningsverdi samla Forrentningsverdi pr. kwh (v/ budsj.prod.) 5,62 4,49 3,74 3,21 2,81 2,50 2,25 2,04 20

21 Verdsetting av kraftverk Fungerande andrehandsmarkn ad, både innanlandske og utanlandske og både finansielle og industrielle aktørar. Prising varierer mykje inntil kr 5,0 for Døme anlegg avlesing: med Realrentekrav sertifikat 5 % gjev bruttoverdi MNOK 45 NB: Dette er ei prinsippskisse med til dels «grove» forenklingar. Verdien av el-sertifikat må t.d. vurderast separat pga tidsavgrensa (ikkje «uendeleg») ordning. 21 (10 GWh, dermed kr 4,50 pr kwh normalårsproduksjo n)

Kort om finansiell risiko og risikostyring. Småkraftdagane i Ålesund

Kort om finansiell risiko og risikostyring. Småkraftdagane i Ålesund Kort om finansiell risiko og risikostyring Småkraftdagane i Ålesund 19. mars 2015 Sparebanken Møre Markets v/ Louis H Nordstrand Risiko på godt og vondt De har løst problemet, men til hvilken risiko?..og

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 2 TABELLOVERSIKT... 2 1. INNLEING... 3 1.2 Overordna styring... 3 2. ANSVARLEG KAPITAL... 4 2.1 Ansvarleg kapital... 4 2.2 Kapitaldekning...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Inntekt, sparing og investering i jordbruket

Inntekt, sparing og investering i jordbruket NOTAT 2011 16 Inntekt, sparing og investering i jordbruket Driftsgranskingsdata for 1992 2009 AGNAR HEGRENES NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 NOTAT 2011 12 Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 LARS RAGNAR SOLBERG TORBJØRN HAUKÅS NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg:

Detaljer

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 1 TABELLOVERSIKT... 1 1. INNLEIING... 2 1.2 Overordna styring... 2 2. ANSVARLEG KAPITAL... 3 2.1 Ansvarleg kapital... 3 2.2

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding 2013 4 Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Er det lønnsamt å starte eit gatekjøkken i Sogndal? Salam Jari (24) Lasse Refsdal (15) Is it profitable to start a fast food restaurant in Sogndal?

Er det lønnsamt å starte eit gatekjøkken i Sogndal? Salam Jari (24) Lasse Refsdal (15) Is it profitable to start a fast food restaurant in Sogndal? Er det lønnsamt å starte eit gatekjøkken i Sogndal? av Salam Jari (24) Lasse Refsdal (15) Is it profitable to start a fast food restaurant in Sogndal? Økonomi Og Administrasjon KA692 Mai 2012 Summary:

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksframlegg Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksnr Utvalsnamn Møtedato 28/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06.mai 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/Heidi Nilsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer