Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro!"

Transkript

1 1 Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! Utne 25. mars 2010 God lesnad!

2 2 3 Innhald Hardanger og Voss museum...3 Styret...4 Rådet...5 Personalet, HMT...6 Økonomi...6 Museumsfagleg oppsummering...7 Hardanger fartøyvernsenter... 9 Museum... 9 Fartøyvern...10 Barnevern...11 Hardanger folkemuseum...13 Agatunet...15 Norsk jordskiftesenter...15 Voss folkemuseum...16 Kunsthuset Kabuso...17 Ingebrigt Vik museum/ Kvam bygdemuseum...18 Granvin Bygdemuseum...18 HardANGER OG voss MUSEUM, FELLES Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som består av avdelingane Hardanger folkemuseum, Agatunet, Hardanger folkemuseum, Voss folkemuseum, Kunsthuset Kabuso, Ingebrigt Vik museum, Kvam bygdemuseum og Granvin bygdemuseum. Museet har gjennomført sitt tredje heile driftsår, og organisasjonen har kome eit godt stykkje på veg i å konsolidera i ordets rette forstand. Museumsreforma har vore ein krevjande prosess som til dels har vore prega av posisjoneringar og manglande tillit. I dag har denne uroa stilna og eit felles fokus på museumsfagleg arbeid har vore lækjande for organisasjonen. Hardanger og Voss museum har valt ei organisasjonsform der dei gamle institusjonane består som eigne avdelingar i det nye museet. Dette har vore eit godt utgangspunkt for å jobba fram ein ny organisasjon. I dag er det fleire av dei merkantile og dei museale oppgåvene som vert løyst på tvers i organisasjonen. Museumsgruppa har jobba saman sidan oppstarten, medan ein i 2009 oppretta felles arbeidsmiljøutval (AMU) og marknadsføringsgruppe, og meir ad-hoc prega arbeidsgrupper for miljøprofil/ miljøfyrtårn og seniorpolitikk. Føremålet til Stiftinga Hardanger og Voss museum er å ivareta museumsfunksjonar for dei institusjonane som har særskilde avtaler med stiftinga. Museet skal driva innsamling, bevaring, forsking og formidling tufta på kulturuttrykk frå fortid og samtid. Gjennom dokumentasjon av variasjon og fellestrekk skal museet vera med å synleggjera Hardanger og Voss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med utgangspunkt i rolla som samfunnsminne skal museet vera ein open møtestad der publikum kan studera, oppleva og finna utfordringar. Hardanger og Voss museum skal driva eit nasjonalt senter for fartøyvern. Museet har også ansvar for eit sosialpedagogisk tilbod, retta i hovudsak mot vanskelegstilt ungdom. Museet er medlem i Noregs Museumsforbund og fylgjer ICOM sitt museumsetiske regelverk og tar del i regionalt, nasjonale og internasjonale museumsnettverk. Museet yt fagleg hjelp i museums- og kulturminnevernspørsmål til kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss.

3 4 5 STyret og rådet, hardanger og voss museum Lars R. djupevåg har vore styreleiar og Torunn L. Ringheim nestleiar. Styret hadde seks møte gjennom året og handsama 44 saker. Det vart halde ei to-dagars samling for styrerepresentantane i oktober der fyrste dag var avsett til kurs i styrearbeid og andre dag til diskusjon rundt Rådet for Hardanger og Voss museum har eitt møte i året. Martin Vik har vore rådsleiar. Rådsmøtet er eit viktig forum for å knyta band til det politiske miljøet i regionen, og til viktige ressurspersonar. I 2009 blei rådsmøtet halde i samband med 25-årsjubileet til Hardanger fartøyvernsenter. Rådsmedlemmane blei inviterte med på båttur med S/J Mathilde og på jubileumsfesten som blei halden på Sandven hotel. Rådsmøtet var i all hovudsak via til framlegg og diskusjon rundt stortingsmeldinga Framtidas museum og til den nye digitale museumskvardagen. stortingsmeldinga Framtidas museum. Styret Hardanger og Voss museum Styremedlem Varamedlem Oppnemnd av Lars R. Djupevåg Astrid Selsvold Kvam Bygdemuseum/Ingebrigt Vik Knut Nes Kari Vambheim Hardanger folkemuseum Toralv Mikkelsen Lars Helge Ljone Hordaland fylkeskommune Torunn L. Ringheim Kristian Østrem Voss folkemseum Jan Gunnar Strand Astrid Dale Vindal Agatunet / Granvin bygdemuseum Torbjørn Kaarbø Klaus Rasmussen Hardanger fartøyvernsenter Torleiv Ljones Borghild Storaas Ones Hardanger fartøyvernsenter Anders Geertsen Ingunn Undrum Anne Lise Brask Eriksen Seppe Lehembre Cecilie Holm Bjørn Lingener Vally Karlstrøm Birgit Eiken Torfinn Huus Dei tilsette, liste frå Delta Dei tilsette, felles liste A-fag/ andre rådet, Hardanger og Voss museum Rådsmedlem Varamedlem Oppnemnd av Rigmor Skeie Petersen Kristin Lilletun Voss folkemuseum Astrid Soldal Lirhus Guri Bonsaker Voss folkemuseum Erling Aga Vally Karlstrøm Agatunet Lars Brekke Svein Medås Granvin Bygdemuseum Sjur K. Jaastad Margrethe Langfeldt Hardanger folkemuseum Martha Rykkje Inger Lægereid Hardanger folkemuseum Martin Vik Dagfinn Vik Ingebrigt Vik Museum Kvam Bygdemuseum John Opdal Ola Johan Settem Tusenårsstaden Hordaland Victor Norman Ågot Valle Hardanger fartøyvernsenter Arne Julsrud Berg Signe Aarhus Hardanger fartøyvernsenter Johan Anved Tveit Ola B. Hereid Ordførar i Eidfjord Jan Ivar Rødland Egil Holven Ordførar i Granvin Sigrid B. Handegard Svein Johan Bakke Ordførar i Jondal Astrid Farestveit Selsvold Oddvar Brakestad Ordførar i Kvam Gard Folkvord John Opdal Ordførar i Odda Solfrid Borge Marit Gursli Ordførar i Ullensvang Mona Haugland Hellesnes Gunn Berit Lunde Aarvik Gunnbjørg Øyre Sigbjørn Hauge Ordførar i Ulvik Ordførar på Voss j

4 6 7 Personalet, HMT Hardanger og Voss museum inngjekk IA-avtale og utarbeidde handlingsplan for eit inkluderande arbeidsliv. I meldingsåret har me hatt stort fokus på oppfølging av sjukemelde, og utarbeiding av tiltak for seniorane. Dette siste kom me ikkje i mål med, mens me har fått opp gode rutinar for oppfølging av sjukemelde. Sjukefråveret var i 2009 på 7.5 %. Det har ikkje vore nokon større uhell eller ulukker i meldingsåret. Styret ser det som viktig at ein tilrettelegg for publikum og tilsette med nedsett funksjonsevne. Alle nye bygg og ombyggingar har fokus på universell utforming. Det kulturelle mangfaldet finn ein særleg i staben til Hardanger fartøyvernsenter. Her er det tilsett handverkarar og anna personale frå åtte ulike nasjonar. Dette pregar miljøet på ein god måte. Det er utarbeidd og styrehandsama eit felles personalreglement som gjev retningslinjer i høve tilsetting, permisjon og ordinært arbeidsreglement. I tillegg er det utarbeidd ein lønspolitisk plan som trekkjer opp hovudlinjene til lønspolitikken i verksemda er fyrste året for felles AMU. Ein har eit felles AMU for heile Hardanger og Voss museum, og eit underutval som er knytt til Hardanger fartøyvernsenter. Felles AMU drøftar dei større prinsipielle sakene, og saker knytt til dei mindre avdelingane. Underutvalet ved fartøyvernsenteret har hovudfokus på avviksmeldingar ved Hardanger fartøyvernsenter. AMU har i meldingsåret jobba med risikovurdering. Arbeidet vil bli følgt vidareinn i AMU har også jobba med felles system for avviksmeldingar, og med digital IK-handbok. Referat og saker som kjem opp i vernerundar blir drøfta i AMU. Det blei gjort ei mindre endring av leiargruppa, ved at avdelingsleiarane ved Hardanger fartøyvernsenter blei tatt inn i gruppa. Dette har vore eit viktig trekk for å byggja institusjonen tettare saman. Eit anna ledd i dette arbeidet er studiet Filosofi og leiing som heile leiargruppa er meldt inn på. Dette er eit deltidsstudium som vert arrangert av Folkeakademiet i samarbeid med mellom anna Universitetet i Bergen. Studiet går over fire år og gjev 15 studiepoeng pr. år. Økonomi Hardanger og Voss museum består av åtte avdelingar med svært ulik økonomi. Me rapporterer samla og har eit samla resultat - rekneskap og balanse, men fører avdelingsvise rekneskap for intern bruk. Avdelingane må til ein viss grad dekkja opp eventuelle underskot på eiga avdeling. Hardanger og Voss museum har hatt ein jamn omsetnadsauke dei siste åra. Dette skuldast både auka offentlege driftsmidlar og auka inntening gjennom sal av varer og tenester. Hardanger og Voss museum hadde ein samla omsetnad i 2009 på kr ,- som er ein auke på kr ,- frå I 2009 var det offentlege tilskotet på kr ,- som utgjer 47 % av den samla omsetnaden. Eigeninntektene er hovudsakleg knytt til drifta av fartøyvernavdelinga og barnevernsavdelinga ved Hardanger fartøyvernsenter. Me har i 2009 også fått inn ein del midlar gjennom sponsorar og andre eksterne finansieringskjelder. På grunn av ein del forskotsbetalte tilskot har likviditeten vore god gjennom heile året. Lønsauken har dei siste åra vore merkbar på alle avdelingane, og dei prosentvise kostnadane knytt til løn og pensjon i forhold til totalomsetnaden var i 2009 på 60.84%. Det er uheldig at staten og fylkeskommunen ikkje dekkjer opp dei faktiske kostnadane til løn og pensjon. Etter eit år med god drift og stram utgiftskontroll, syner rekneskapen for 2009 eit overskot på vel 1,3 millionar kr. Dette overskotet vil delvis gå til å dekkja oppstarta byggjeprosjekt på Hardanger folkemuseum og Hardanger fartøyvernsenter, og styrka vedlikehald. Museet styrka eigenkapitalen i 2009 med kr ,-. I eigenkapitalen inngår overskotet frå drifta og eit premiefond på kr ,- i knytt til Voss folkemuseum sin overgang frå KLP til Storebrand forsikring. Føresetnadane for framleis drift er tilstades, og rekneskapen er sett opp med dette som basis. Museumsfagleg oppsummering Hardanger og Voss museum er ein aktiv samfunnssaktør i regionen. I løpet av meldingsåret har museet vore engasjert i ei rekkje saker i regionen. Etter lengre tids tingingar med Kvam herad har ein endeleg kome fram til ny særavtale i høve Kvam bygemuseum og Ingebrigt Vik museum. Avtalen inneber at museumsstyrar si stilling splittast likt mellom Ingebrigt Vik museum og Kvam bygde museum, og samordnast med staben på Kabuso. Det har vore ført tingingar med Voss kommune for å finne ei avklaring rundt Magnus Dagestadmuseet si tilknyting til Hardanger og Voss museum, men dette har ein ikkje kome i mål med. Me har inngått samarbeid med Herand Aktiesagbruk om tilsetting av ein sagmeistar i prosjektstilling. Museet er representert i styret i stiftinga, og har bidrege med å søkja midlar, og i tilsetjingsprosessen. Ein har valt å utsetja ei eventuell konsolidering til det føreligg faste driftsmidlar til stillinga. Det har vore ført drøftingar med Hauge-stiftinga i Ulvik. Stiftinga valde ei konsolidering på fagleg grunnlag med Ivar Aasen-tunet i Ørsta, men vil behalda samarbeidsavtalen med oss. Hardanger og Voss museum har hatt ein representant med i arbeidsgruppa for ny museumsplan for Hordaland, i arbeidsgruppa for gamle Bjølvo kraftstasjon og Trallebana i Ålvik, og i utgreiinga om framtida til Hesthammar skrivargard i Ullensvang. Me deltek også i eit prosjekt rundt restaurering og tilbakeføring av produksjonsutstyr til Sandviken reiparbane i Bergen. Hardanger og Voss museum gjekk også inn som medstiftar av den nye folkemusikkfestivalen Haukelifestivalen. Det har vore arbeidd aktivt med bevisstgjering av museet si samfunnsrolle både internt og eksternt i museet. Under det årlege rådsmøtet til Hardanger og Voss museum var dette tema, med særleg fokus på dei forventningane lokalsamfunnet har til museet og kva for rolle museet skal og bør ha. I rådet sit ordførarane i regionen og andre ressurspersonar. Hausten 2009 blei det arrangert eit heildags seminar for styret og dei fagtilsette i museet. Denne dagen var tema stortingsmeldinga Framtidas museum og me hadde framlegg og diskusjonar rundt alle dei sentrale målområda som var skisserte opp i meldinga. Samlingane var nyttige både for rådet, styret og dei tilsette, og eit viktig skritt mot ei felles forståing av museet si rolle i samfunnet. Noko av det viktigaste arbeidet me starta dette året, var arbeidet med dei ulike fagplanane. Institusjonane har hatt ulik grad av styrebehandla planar tidlegare, men ein ser behovet for felles planar som går på tvers av alle dei gamle avdelingane. Me har valt å byrja med planane for forvalting, forsking og formidling. Det er museumsgruppa som fordeler arbeidet og som drøftar planane, medan målformuleringar og strategiske val blir tatt i leiargruppa før dei endeleg skal handsamast av styret. Tilveksten til magasina har vore liten dette året. Dette heng saman med fulle magasin og eit sterkare fokus på forvalting av dei samlingane me allereie har. Dette siste har vore ei satsing også dette året. Hardanger og Voss museum blei valt ut som eit av pilotmusea som fekk flytta inn i det nyopna fellesmagasinet knytt til Museumssenteret i Hordaland. Hardanger og Voss museum flytta inn til saman 185 gjenstandar. Prosessen har vore god i og med at den auka fokuset på gjenstandssamlingane ved museet. Utveljinga gjekk langs fleire linjer og ulike faktorar blei lagt til grunn. Mellom anna såg ein på magasintilhøve, gjenstandens eigenart, og behovet for å ha gjenstanden i nærleiken. Me har jobba med opplæring i Primus både for sommarvikarar og for nye tilsette. Interne prosjekt knytt til Primusregistrering og samlingsforvalting har auka fokus på registreringa og på den digitale handsaminga av samlingane generelt. Fokus på og gjennomføring av forskingsprosjekt ved museet har auka dei siste åra. Me har eit større forskingsprosjekt med tittelen Hardangerbrua - allereie på museum! som det har vore jobba aktivt med i meldingsåret. I tillegg har me tilrettelagt arbeidssituasjonen for ein av avdelingsleiarane som har gjennomført Masterstudiet i kulturvitskap med oppgåvetittel Hardangersaum frå Ghana. Me gjer ut det årlege fagtidsskriftet Fartøyvern, og er medredaktør i utgjevinga Gamalt frå Voss og skriv sjølve dei fleste utstillingskatalogane til Kabuso. Hardanger og Voss museum er med i fleire nasjonale museumsnettverk. Me er aktivt med i Kystkulturnettverket, Handverksnettverket,

5 8 9 Nettverk for drakt og tekstil og Nettverk for musikk og musikkinstrument. I tillegg har me ei meir passiv rolle i Kulturlandskapsnettverket og Samtidsnettverket. Me ser stor nytte av deltaking i dei nasjonale nettverka særleg i høve forskingsog dokumentasjonsprosjekt. I dag har me ansvar for forskingsprosjektet Fartøyvern på museum knytt til Kystkultur nettverket. I Nettverket for musikk og musikkinstrument har me deltatt aktivt i utarbeiding av ei nasjonal oversikt over instrumentsamlingar i musea. I høve kulturminneåret hadde me to prosjekt som var særleg knytt til markeringa. Det var segltoktet Med Mathilde til Lofoten, som var ei markering av frakteskuta sitt liv langs kysten. Me starta også arbeidet med digitale kulturminne løyper, og ferdigstilte ei kulturminneløype på Voss. Planlegginga av løyper i alle kommunane i Voss og Hardanger er starta. På formidlingssida har me også i dette meldingsåret hatt stor aktivitet. Det er halde mange ulike skuleopplegg i meldingsåret der til saman 4812 ungar har deltatt. Me er i varierande grad knytt til Den kulturelle skulesekken, men har samarbeid både lokalt og regionalt. Det har vore 93 arrangement. Me har hatt 35 basisutstillingar med 2 nye produksjonar i meldingsåret, og det har også vore vist 17 temporære utstilingar. Besøkstalet viser likevel ei svak negativ utvikling. Dette har medført eit aktivt arbeid knytt til marknadsføring og produktutvikling. Me har utarbeida ei felles marknadsplan i samarbeid med destinasjonsselskapet Reisemål Hardangerfjord, og har sett ned ei felles arbeidsgruppe som arbeider med utganspunkt i denne planen. Me har starta marknadsprosjekt med Noregs vasskraft- og industristadmuseum i Tyssedal om felles marknadsføring av museale opplevingar i Hardangerfjorden. Me er også meldt inn i NCE reiseliv (Norwegian center of expertise) som hovudsakleg driv produktutvikling. Me gir ut ein felles arrangementskalender i papir som er sendt til alle husstandane i regionen, og gjennomførte ein større anbodsrunde for å finne firma til utarbeiding av ny felles internettside. Etter fleire rundar med møte og tilbod, valte me bergensselskapet Kyber i samarbeid med designbyrået Orangeriet. Hardanger og Voss museum har sitt faglege hovudfokus på immateriell kulturarv og handlingsboren kunnskap. Me driv dette kulturminnearbeidet på mange felt, både i høve pleie av kulturlandskap, båtbygging, reipslaging, smiing, restaurering av fartøy og bygg, drift av tradisjonelle seglskuter, tekstil og musikk. Me ser den immaterielle kulturarven som likeverdig den materielle og driv derfor samlingsforvalting, forsking og formidling også på denne delen av kulturarven. Forvaltinga er fyrst og fremst ved utøving, men også gjennom aktiv bruk av lærlingar og gjennom dokumentasjonsprosjekt og praktisk arbeid saman med tradisjonsberarar. Styret ser det som viktig å halde fokus på ei drift som ikkje skadar miljøet. Det er sett ned ei arbeidsgruppe som skal vurdere om Hardanger og Voss museum skal bli eit miljøfyrtårn. Arbeidsgruppe har også laga retningsliner for miljøomsyn ein må ta i arbeidskvardagen. Hardanger fartøyvernsenter Hardanger Fartøyvernsenter er eitt av tre nasjonale senter for fartøyvern, og er ein offentleg godkjent barnevernsinstitusjon. HFS er ope for publikum og er eit levande museum der mottoet er å læra gjennom å gjera. Bygg og anlegg HFS har eit stort og krevjande anlegg med nye og gamle hus, faste og flytande kaiar, grøntareal, leikeutstyr m.m. Vedlikehaldet er stort sett basert på kjøp av tenester frå elektrikar, røyrleggjar, malar og snikkar m.m. I høve eigne medarbeidarar blir oppdragsarbeid prioritert og vedlikehaldsarbeid gjort inn i mellom dersom det er ledig kapasitet. I 2009 blei heile publikumsbygget måla, og det er ei målsetting at me innarbeider ein syklus slik at eit av bygga på HFS blir måla kvar sommar. Heile dekket på Mathildekaia blei skifta og utvida. HFS mottok 1,8 millionar kroner i syselsetjings - midlar til utviding av verkstadhallen. Utvidinga skal dekkja behovet for betre arbeidsplass til handverkarane, stetta nye arbeidsmiljøkrav og betra tilrettelegginga for publikum. Utvidinga hadde ein total kostnad på kr , og styret vedtok ein finansieringsplan. Ungdomsavdelinga flytta inn i nye leigde lokale like ved inngangen til HFS. Etter eit mindre oppussingsarbeid flytta fartøyvernavdelinga sin administrasjon, dokumentasjonssenter og bibliotek over i det store bustadhuset som var ledig etter ungdomsavdelinga. Dette frigjorde igjen plass til museumsavdelinga i publikumsbygget både på loftet og i grunnetasjen. Over bekken er HFS sitt store utbyggingsprosjekt på den ca kvm. store nabotomta. Prosjektet starta i 2007 og første fase vart gjennomført i I 2009 blei prosjektet valt ut i Kvam herad si satsing på utvikling av små og mellomstore verksemder i Kvam (SMB-prosjekt). Dette inneber at HFS får tildelt ca. 80 timar med profesjonell konsulenthjelp til vidare utviklingsarbeid i 2009/ HMT - utval (AMU) AMU på HFS har hatt fire møte og handsama 35 saker. I tillegg blei det arrangert ein eigen HMTdag for alle tilsette med fokus på brannvern og barnevernsarbeid. Det har vore gjennomført tre vernerundar; vinter, vår og haust. Det blei meldt 39 glippslippar (avviksmeldingar). Arbeidstilsynet gjennomførte i april eit tilsyn med fokus på risikovurdering. Diverre viste det seg at risikovurderinga ikkje blei vurdert til å vera tilfredstillande og det blei gitt pålegg om tiltak. I samarbeid med Ytre Hardanger Bedriftshelseteneste gjennomførte me denne hausten eit seminar om risikovurdering, og på bakgrunn av dette ei systematisk avdelingsvis risikovurdering med påfølgande handlingsplanar. Dette blei godkjent av Arbeidstilsynet og pålegget lukka. Museum Markeringa av jubileumsåret 2009 starta med lansering av det nyskrivne Mathildeheftet dagen før S/J Mathilde la ut på jubileumstokt nordover til Lofoten. Om bord var folkehøgskuleelevar og høgskulestudentar. Toktet varde i seks veker, og gav Mathilde særs mykje og god publisitet. Mange fylgde med på reisa via den nyoppretta Mathildebloggen. Jubileet vart også markert med folkefest på HFS i september. I 2009 starta me sommarsesongen i byrjinga av mai med ei stor kunstutstilling med skulpturane til kunstnaren John Audun Hauge. Utstillinga sto ut september. I samband med utstillinga vart det også laga katalog. I tillegg til aktivitetar og utstillingar, er dei opne verkstadane der gjestene får sjå fleire maritime handverk ein viktig del av publikumstilbodet. Gjennom året gjennomførte avdelinga fleire sundagsarrangement med varierande tema. HFS tok også sist år aktivt del i Kvam herad sin kulturelle skulesekk. Me gjennomførte undervisningsprogram med tema Forming i tre og Roing med tradisjonelle robåtar. Modellen av Mathilde er ført eit steg vidare, og me prøvde ut eit tredelt undervisingsopplegg for skuleelevar i klasse. Me samarbeidde også med Norheimsund vidaregåande skule om undervising i val av trematerial. Det enda opp med at kvar elev laga eit skrin i sveipeteknikk. Totalt hadde me besøkande i 2009, dette inkluderer ikkje dei som har kome i samanheng med den reine utleige aktiviteten av kafeen. Styret i Hardanger og Voss museum har vedteke kjøp og heimtransport av bilferja Folgefonn som i dag blir eigd av Erith Yacht Club i London. Målet var å få den heim i løpet av 2009, men av årsaker utanfor vårt rådvelde let ikkje det seg gjera. Ein har likevel arbeidd med løyve og gjort avtalar med

6 10 11 transportør. Det er også gjort avtale om kjøp av ein autentisk motor av typen Wickmann 4ACA. HFS si museumssamling er i dag i hovudsak knytt til dei fire verneverdige fartøya S/J Mathilde, M/Y Faun, M/K Vikingen og M/S Paddy. Målet er å verna fartøya gjennom aktiv drift og formidling. I tillegg er innsamling og vidareføring av immateriell kunnskap ein viktig del av samlinga. Gjennom utøving av verneverdige handverk vert handlingsboren kunnskap halden i hevd. Hardanger maritime leirskule gjennomførte til saman 12 veker tokt med skuleborn vår og haust. Sommarsesongen til Mathilde er vekestokt for grupper som også er opne for einskildpersonar. I år gjekk me på nordvestlandskysten med mellom anna grupper frå DNT i tillegg til våre eigne opne tokt. Hausttoktet på to veker gjekk til Sunnhordland, med visning av bildespel og forteljing om Mathilde si historie for skuleborn.desse tokta var i hovudsak finansiert av Hordaland fylkeskommune. Me fekk i 2009 ei gledelig løyving på kr ,- frå UNI-fondet for å oppgradera navigasjonsutstyret på Mathilde. Mathilde hadde totalt 1248 besøkjande. Gjer me dette om til persondøger slik ABM-utvikling no legg opp til gjev dette 3227 vitjingar. M/Y Faun låg i 2009 ved kai med motorhavari etter uhellet i Målet er å ha båten driftsklar i løpet av M/K Vikingen blir nytta og vedlikehalden av ungdomsavdelinga. I 2008 under eit tokt til Stavanger blei det brot på akslingen, og fartøyet har difor vore ved kai i M/S Paddy ligg framleis under presenning i påvente av restaurering. Drifta i småbåtverkstaden har i 2009 vore prega av permisjonar og nokre relativt lange sjukemeldingar. Produksjonen har difor ikkje vore på topp, men heldigvis hadde me fleire båtar på lager, slik at me kunne tilfredstilla etterspurnaden. På reiparbanen har det vore stille i Reipslagaren har hatt svangerskapspermisjon store delar av året, og det var ikkje mogeleg å skaffa vikar for heile perioden. Ved hjelp av bestmann og reipslagar Michael Riley klarte me likevel å ta unna dei viktigaste tingingane frå våre faste kundar. I 2009 gjekk me i gang med to dokumentasjons-/ forskingsprosjekt. Me gjennomførte det forseinka første året i dokumentasjonsprosjektet Hardangerbrua - allereie på museum! Hovudfokus i 2009 låg på innsamling av intervjumateriale. Me kom også i gang med samarbeidsprosjektet Fartøyvern på museum. I dette prosjektet samarbeider me med Kystmuseet i Florø og Nordmøre museum.me gjennomførte mellom anna eit dokumentasjonsprosjekt på bilferja Folgefonn i England og følgjer istandsetjinga av Arnafjord på nett. Begge desse prosjekta er støtta av ABM-utvikling. For å gjennomføra desse prosjekta vart Heidi Richardson hausten 2009 frikjøpt i 4 månadar frå stillinga si som leiar ved museumsavdelinga. Fartøyvern Fartøyvernarbeidet er spesialisert mot istandsettjng av tre- og stålfartøy som Riksantikvaren har gitt status som verneverdige skip. Fartøyeigarane er som regel stiftingar eller museum. Deira finansiering av istandsetjinga er normalt basert på heil eller delvis stønad frå Riksantikvaren. Kostnadseffektivitet, godt handverk med høgt antikvarisk nivå og god økonomistyring er førande for oppdraga HFS tek på seg. Dette har gitt oss godt omdøme i fartøyvernmiljøet. Aktivitetsnivået på fartøyvernavdelinga har vore jamn og god gjennom heile året med mellom 12 og 15 større og mindre oppdrag på fartøy. Dei fleste av desse har vore på fartøy med status som verneverdige. Tre av desse oppdraga har vore utført andre stader i landet. Fagleg sett har det vore eit år med mange gode utfordringar, både når det gjeld båtbygging, innreiing, smiing, rigging, dokumentasjon m.m. Fagopplæring er ein sentral del av arbeidet på fartøyvernavdelinga. Dette året har avdelinga hatt to lærlingar i opplæring, ein reduksjon frå dei tidlegare fire. Den eine er knytt til den danske båtbyggjarskulen, og har såleis praksisplass og ikkje læreplass ved HFS. Av utførte oppdrag kan nemnast: M/Y Tysso som er eigd av Norsk vasskraft og industristadmuseum i Tyssedal. Totalrestaurering.. * M/S Bilfergen var det andre store prosjektet som vart avslutta i Totalrestaurering D/S Stord har vore under arbeid ved HFS i fleire periodar, og fyrste gongen var i I 2009 vart postkontor, billettkontor og to lugarar innreidd. Arbeidet vart ikkje avslutta i kl. salong i M/S Atløy vart påbyrja tidlegare, og arbeidet vart avslutta vinteren M/Y Fyk er eigd av Museumssenteret i Hordaland. Oppdraget har gått ut på istandsetjing av overbygg. Arbeidet starta i 2008, og vart avslutta våren M/B Skum er ein Salhusbåt, bygd ved Fjellstrand på 1930-talet. D/S Ammonia er ei av to jernbaneferjer på Tinnsjøen i Telemark og HFS har istandsett styrehustaket. M/S Hvaler har HFS hatt oppdrag på i fleire omgangar. I 2009 var det dekkslegging på brudekket. På fiskekutteren M/S Alia har HFS skifta rekkestøtter, hudplank m.m. Arbeidet vart utført hjå eigaren i Troms. * På HFS sine eigne fartøy S/J Mathilde og M/K Vikingen har fartøyvernavdelinga utført fleire oppdrag. Vikingen har m.a. hatt ein reparasjon på motoren og Mathilde har m.a. fått ny klyverbom. M/Y Faun vart reparert etter skader i 2008, og fekk limt inn trelister i natane i skroget. M/S Stangfjord var det eine store nye prosjektet som vart starta opp i I løpet av sommaren vart fartøyet sett inn i hallen og dokumentert. Arbeidet med demontering og istandsetjing starta på haustparten. M/S Arnafjord var det andre store og nye prosjektet som HFS gjekk inn i dette året. Arnafjord vart sett opp på slippen ut på hausten, og arbeidet med istandsetjing starta opp. På den nybygde sundbåten Framnæs har me lagt dekk. Båten er ein kopi av ein historisk sundbåt frå Kristiansund. I løpet av 2009 vart talet på fartøyvernkonsulentar auka frå to til tre. Desse stillingane er delvis finansierte av Riksantikvaren til utøving av såkalla Fellesestenester ved fartøyvernsentra. Tilskotet skal medverka til at sentra kan fungera som kompetansesenter for restaurering og vedlikehald av fartøy, inkludert arbeid knytt til dokumentasjon og rapportskriving, forsking, fagleg rådgjeving m.m. Storparten av desse tenestene blir utført av konsulentane, men også verftsformannen, basane og båtbyggjarar gjer arbeid på dette feltet. HFS utfører i tillegg relevante konsulentoppdrag som ikkje er direkte relatert til fellestenestene. I desember gav me ut det årlege fagmagasinet Fartøyvern. Hausten 2009 bidrog HFS med eit lengre innlegg om dokumentasjon ved Norsk Forening for Fartøyvern sitt årsmøte i Selje. I hadde HFS ei intern kursrekkje i antikvarisk arbeid for handverkarane. I 2009 har dette vore ført vidare til konsulentane. Det første kurset var i teknisk teikning med dataverktøy (DAK). Det andre kurset var i presentasjonsteknikk. Opplegget vert ført vidare i Samarbeidet med dei andre to fartøyvernsentra er formalisert i Fartøyvernesentrenes Fellesråd (FF). FF har som mål å utvikla og heva det faglege nivået på fartøyvernet i Noreg. I 2009 har Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter hatt sekretærfunksjonen. FF har i 2009 hovudsakleg arbeidd med innspel til Riksantikvaren sin nye verneplan. I 2009 gjekk løyvingane til fartøyvernsentra opp frå vel 1 mill. kroner til vel 2 mill. kroner. Midlane vert nytta til fellestenester, definert gjennom tildelingsbrevet frå Riksantikvaren og gjeldande fartøyvernplan. Omsetnaden på fartøyvernavdelinga ligg noko over budsjettet i 2009, og avdelinga har gått i pluss totalt sett. Barnevern Ungdomsavdelinga har hatt full drift i heile 2009, og har hatt eit snitt på 6,5 ungdommar plassert i tiltaket gjennom heile året. Tiltaket har gjennomført 6 turar med ungdommane. Vintertur vart gjennomført på stølsviddene i Valdres. Påsketuren var dykketur til Fedje. Sommartur 1 var i år lagt til Nærøyfjorden. Avdelinga lånte småbåtar av museumsavdelinga ved fartøyvernsenteret og rodde heile fjorden. Sommartur 2 gjekk over Hardangervidda. Alle ungdommane som var med fullførte turen,og fekk ei stor mestringsoppleving. Haustturen var og på Hardangervidda. Nyttårsturen gjekk til Gol. Nyttårsturen er ein tur med gode opplevingar og feiring i trygge og sosiale omgjevnader. Fire ungdommar starta på vidaregåande utdanning hausten Ingen av ungdommane har brote skuleløpet. Dette er eit kvalitetskriterium for avdelinga. Ungdomar som ikkje går på skule får arbeidstilbod på dagavdelinga. Avdelinga har hatt ei god drift i 2009 med produksjon av hagemøblar og anna trearbeid, og

7 12 13 har og hatt oppdrag for Kabuso og Kvam herad. Avdelinga har i løpet av 2009 fått gode rutinar på vedlikehaldet av gavlabåten til Hardanger fartøyvernsenter. Avdelinga har hatt ei særs utfordrande ungdomsgruppe i Avdelinga har sett seg nøydd til å ta fleire ungdommar ut av ordinært behandlingsopplegg og oppretta einetiltak for fleire av ungdommane i lengre og kortare periodar. Hausten 2009 flytta avdelinga inn i nytt leigd bygg, som er lokalisert like utanfor felles området til Hardanger fartøyvernsenter. Bygget er på heile 350 kvm, og det har vore ei stor føremon at heile avdelinga har vorte samla. Dette har gjeve oss eit kvalitativt løft slik at me kan driva ein betre og meir profesjonell barnevernsinstitusjon. Det er utarbeidd ein ny og forbetra turnus for miljøarbeidarane. Dette er eit viktig arbeid for å kunna ha betre økonomikontroll og personalhandsaming på avdelinga. Etter lengre tids førebuingar og drøftingar fekk endeleg butiltaka nye kontraktar i Me var i forhandlingar med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i november 2009 om nye rammeavtaleplassar. Resultatet av denne konkurransen vert klart i mars Avdelinga har avtalar med Bufetat region vest som varer fram til Hardanger fartøyvernsenter hadde 25-årsjubileum i I samband med dette arrangerte avdelinga eit fagseminar for barnevernsfeltet i Noreg med tittelen Ungdomen si røyst. Seminaret hadde deltakarar frå heile landet. Barneombod Reidar Hjermann opna seminaret, og nestleiar Olav Bolstad og tidlegare ungdommar ved avdelinga stod for store delar av programmet. Førsteamanuensis Reidun Follesø og Professor Erik Larsen var føredragshaldarar. Avdelinga er særs nøgd med både innhald og gjennomføring av seminaret har vore eit utfordrande år økonomisk. Det var budsjettert med eit overskot på avdelinga, mens rekneskapet syner eit underskot. Avviket skuldast i hovudsak ekstrakostnadar rundt ungdommar som ein har tatt ut av ordinært tiltak. Hardanger folkemuseum Hardanger folkemuseum (Hfu) vart skipa i 1911 og er det eldste folkemuseet i Hordaland. Hfu er eit kulturhistorisk museum med føremål å samla, taka vare på og formidla kunnskap og opplevingar knytt til kultur, kunst og kulturminne frå bygdene i Hardanger. Anlegget består av friluftsmuseum, museumsbygg med permanente og skiftande utstillingar, felemakarverkstad og folkemusikk - samling. Regional bygningsvernkonsulent og fylkesmusikarar har arbeidsstaden sin på Utne. Hfu omfattar og bygdesamlinga på Skredhaugen ved Lofthus og Amund K. Bu sine samlingar på Bu. Hardanger folkemuseum har i 2009 og hatt ansvar for drifta av Agatunet. Bygg og anlegg Administrasjonsbygget på Utne med kontor, verkstad, utstillingssal og konsertsal er reist som to bygningar i to periodar, omkring 1974 og Taket over eldste del har hatt lekkasje i fleire år, og i samband med reparasjon vart det bestemt at taket skulle hevast slik at ein fekk 190 m2 nytt areal. I mars 2008 var taket tett og takoppbygget ferdig utvendig, og i 2009 har me prosjektert innvendig. I 2009 har me utført vanleg vedlikehald på alle avdelingane. På Bu er eit tak vølt. På Skredhaugen er Grevehuset sett i stand til utleige. Dette året har det blitt løyvd ekstra strakstiltaks midlar både til museet og elles i regionen. Mykje av tida har gått med til å få nytta desse tilskota som skulle brukast i løpet av året. I Eidfjord har museet gitt antikvarisk rådgjeving i høve restaurering av sjøbua til Gjestgjever - garden. På Hesthammer skrivargard har museet starta vøla av vindauge. Bygningvernkonsulenten har gjeve antikvarisk rådgjeving i heile regionen og utført oppdrag for kulturseksjonen i Hordaland fylkeskommune. Bygningsvern Handverkarane har i 2009 vore på fleire kurs og seminar, mellom anna deltatt på handverks - nettverket si samling på Aulestad og på workshop i Latvia. Dette siste var eit internasjonalt prosjekt, der vindauge og dørar i den gamle bydelen i Kuldiga skulle restaurerast. Gunnar Kjerland frå museet var med som kurslærer. Norsk Handverksutvikling var ansvarleg for det norske bidraget til prosjektet. Museet har også i 2009 arrangert kurs i Agatunet der bygningsvernkonsulent og handverkarar på Hardanger folkemuseum og Agatunet har ansvaret. I år var tema eldre målingsteknikkar. Me nytta lokal kompetanse som kurslærarar. Bygningsvernkonsuent var kurslærar i fargedokumentasjon, Johild Mæland var kurslærar i dekormåling, målarmeister Tor Meusburger var kurslærar i papir-/striestrekking og limfarge og Anne Louise Gjør var kurslærar i komposisjonsmåling. Samlingsforvaltning Samlingane tel kring gjenstandar, foto, fagbibliotek, privatarkiv og folkemusikkarkiv med over 8000 folkemusikkopptak. Det meste av samlingane står permanent i museumstuna og på magasina. Registreringa er eit kontinuerleg arbeid. Alle data frå tidlegare registreringar i WinRegimus er overført til Primus. Om lag halvparten av spolebanda i folkemusikksamlinga er no digitalisert. Det vert arbeidd med å få til ein felles lagringsserver for Hardanger folkemusikksamling og Hfu som skal stå i magasinet. Fleire utøvarar har i 2009 nytta arkivet, og digitaliseringa lettar tilgjenge for publikum. Formidling Museet har faste tilbod om tre undervisnings opplegg til skulane; Hardanger i mellomalderen, Hardingfela og Arkitektur/ byggeskikk. Det vart og laga til undervisningsopplegg i samband med kunstutstillinga Tone Aanderaa encounters. Undervisningsopplegg om juletradisjonar vart gjennomført i desember, og 9 skular frå 5 kommunar deltok på dette. Rundt 600 elevar har delteke på undervisningsopplegg i Der er om lag det same som i Museumstuna på Utne, Skredhaugen og Bu har bygningar frå 1200-talet og fram til Husa syner innreiing og husbunad slik det var vanleg på gardane gjennom mellomalderen og framover til 1900-talet. Her vert formidla byggeskikk, handverk, materialbruk og dei ulike sidene ved livet i Hardanger både i kvardag og fest. Museet har og faste utstillingar om folkemusikk og drakttradisjonar. I tillegg har museet stilt ut: Tone Aanderaa Encounters m/ gjester frå Belgia, salsutstilling Tulip&Tatamo norske designklede, salsutstilling Arne Bakke Mælen trearbeid, salsutstilling

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdemuseum Kvam bygdemuseum 2 3 Forord Denne årsmeldinga

Detaljer

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum,

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum, Vedlegg 2 Statusrapport Handlingsprogram 2012 Handlingsprogrammet er eit verktøy for å nå måla i Regional plan for museum 2011-2015. Regional plan skal leggjast til grunn for kommunal, fylkeskommunal og

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Evaluering av museumsreforma

Evaluering av museumsreforma KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-2 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.11.2015 Evaluering av museumsreforma Samandrag

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP HARDANGER MUSEUM

ÅRSMELDING OG REKNESKAP HARDANGER MUSEUM 1 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2006 HARDANGER MUSEUM FORORD 0.0 SAMANDRAG 1.0 HARDANGER MUSEUM, FELLES 1.1 Innleiing 1.2 Hardanger museum, styret og rådet 1.3 Aktiviteten i meldingsåret 1.4 Personale 1.5 Økonomi

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum Årsmelding For Hardanger og Voss Museum 2010 Hardanger og Voss museum Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som består av institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum,

Detaljer

ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2007

ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2007 ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2007 Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdemuseum Kvam bygdemuseum 2 3 Forord 2007 var

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Vedtaksprotokoll styremøte II

Vedtaksprotokoll styremøte II sprotokoll styremøte II Ivar Aasen-tunet, Ørsta tysdag 25. februar 2014 kl. 10.15 15.00 Til stades Lodve Solholm (styreleiar), Grete Riise (nestleiar), Georg Arnestad, Sigrun Høgetveit Berg, Grete Riise,

Detaljer

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Revisjon 2015 INNHALD INNHALD... 2 I. Kva er nasjonale, faglege museumsnettverk... 2 1.1. Ansvarsmuseum... 3 1.2. Forpliktingar i kulturlandskapsnettverket...

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Rekneskap: Var fram til 01.09.08 ført av Jølster Kommunekasse, deretter overtok Jølster Rekneskapslag.

Rekneskap: Var fram til 01.09.08 ført av Jølster Kommunekasse, deretter overtok Jølster Rekneskapslag. ÅRSMELDING 2008 Årsmelding 2008, fyrste driftsår: Jølster kommune er eigar av Jølster frivilligsentral. Jølster frivilligsentral hadde konstituerande styremøte 4..2007. Her vart vedtekter for frivilligsentralen

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Strategisk plan 2014-2017 Vedtatt av styret i Hardanger

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010

D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010 D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 Arbeidet med innreiing og trearbeid på D/S Stord 1 har gått over fl eire år. Det heile starta på med dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer