Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2005

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Feb. 11. Lov nr. 8 om endr. i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) m.m Feb. 18. Lov nr. 9 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Tekniske Entreprenørers Landsforening i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 (Heisoverenskomsten) Feb. 18. Lov nr. 10 om endr. i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak og i enkelte andre lover Feb. 9. Deleg. av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet (Nr. 115) Feb. 11. Ikrafttr. av lov 11. februar 2005 nr. 8 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) m.m. (Nr. 126) Feb. 11. Deleg. av myndighet til Moderniseringsdepartementet etter EØS-konkurranseloven 10 og lov 17. desember 2004 nr. 100 om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven del III (Nr. 128) Feb. 18. Deleg. av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter sjømannsloven 32 (Nr. 147) Feb. 18. Ikrafts. av lov 18. februar 2005 nr. 10 om endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak og i enkelte andre lover (Nr. 148) Feb. 18. Endr. i delegering av myndighet til Norsk rikskringkasting, Statens medieforvaltning og Kultur- og kirkedepartementet etter lov om kringkasting 8 3 (Nr. 149) Kunngjøring av stortingsvedtak 2004 Des. 3. Vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2005 (Nr. 1892) Des. 3. Vedtak om avgift av kol som blir utført frå Svalbard for budsjetterminen 2005 (Nr. 1893) Forskrifter 2004 Juli 9. Forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen (Nr. 1888) Des. 20. Forskrift om kontrollavgift i fiskeflåten (Nr. 1899) Jan. 21. Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2005 (Nr. 45) Jan. 25. Forskrift om løselig seksverdig krom i sement (Nr. 47) Jan. 24. Forskrift om midler til bygdeutvikling (Nr. 53) Jan. 27. Forskrift om vilkår for godkjenning av fartøy i kystfartøygruppen som fisker norsk vårgytende sild i 2005 (Nr. 56) Jan. 28. Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2005 (Nr. 57) Jan. 28. Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2005 for misjonærer mv. som er opptatt i folketrygden i medhold av folketrygdloven 2 8 (Nr. 58) Jan. 28. Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2005 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada (Nr. 59) Jan. 28. Forskrift om satser for visse tilskuddsordninger for bearbeidede jordbruksvarer (Nr. 60) Jan. 28. Forskrift om stenging av områder i Barentshavet og på kysten av Finnmark utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad (Nr. 61) Jan. 27. Forskrift om rekvirentens ansvar for kostnadene ved konkursbehandling (Nr. 70) Jan. 28. Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner (Nr. 71) Feb. 4. Midlertidig forskrift om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt (Nr. 78) Feb. 4. Forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring og distribusjon av humant blod og blodkomponenter, og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (Blodforskriften) (Nr. 80)

3 Feb. 1. Forskrift om gjennomføring av JAR-FCL 1 Amendment 3 (BSL JAR-FCL 1) (Nr. 90) Feb. 1. Forskrift om gjennomføring av JAR-FCL 2 Amendment 3 (BSL JAR-FCL 2) (Nr. 91) Feb. 7. Forskrift om krav til kompetanse og autorisasjon for førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (Nr. 113) Feb. 8. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte skoleåret (Nr. 114) Feb. 9. Forskrift om etablering av grunnleggende krav for delsystemene støy, godsvogner og telematikkapplikasjoner for godstrafikk på konvensjonell jernbane (Nr. 116) Feb. 9. Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane (Nr. 117) Feb. 15. Forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter (BSL D 3 2) (Nr. 138) Feb. 17. Forskrift om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt eller vesentlig forsinket flyging samt om oppheving av forordning (EØF) nr. 295/ Feb. 18. Forskrift om garanti for trygderettigheter for arbeidstakere på norske skip (Nr. 145) Feb. 18. Forskrift om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (Nr. 146) Endringsforskrifter 2004 Juli 14. Endr. i forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen (Nr. 1889) Juli 16. Endr. i forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen (Nr. 1890) Juli 20. Endr. i forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen (Nr. 1891) Juli 1. Endr. i Gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner (Nr. 1901) Okt. 1. Endr. i Gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner (Nr. 1902) Jan. 14. Endr. i forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen (Nr. 42) Jan. 18. Endr. i forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen (Nr. 43) Jan. 19. Endr. i forskrift om beregning og oppgjør m.v. av arbeidsgiveravgift til folketrygden (Nr. 44) Jan. 24. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 46) Jan. 25. Endr. i forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) (Nr. 48) Jan. 26. Endr. i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (Nr. 49) Jan. 26. Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 50) Jan. 28. Forskrift om endring i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (Nr. 51) Jan. 21. Endr. i forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (Nr. 52) Jan. 20. Endr. i forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen (Nr. 69) Jan. 31. Endr. i forskrift om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse (Nr. 72) Feb. 1. Endr. i forskrift om krav til bachelorgrad ved Høgskolen i Hedmark (Nr. 73) Feb. 1. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende fjørfe og strutsefugler samt egg, kjøtt og kjøttprodukter av disse artene, fra Bulgaria i forbindelse med utbrudd av Newcastle disease (Nr. 74) Feb. 2. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd (Nr. 75) Feb. 2. Endr. i forskrift om arbeidsmarkedstiltak (Nr. 76) Feb. 3. Endr. i bestemmelser om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler fra andelseiere (Nr. 77) Feb. 4. Endr. i forskrift til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften) (Nr. 79) Feb. 3. Endr. i forskrift om apotek (apotekforskriften) (Nr. 92)

4 Feb. 4. Endr. i forskrift om sikringstiltak mot brann på skip som ikke omfattes av Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS 74) (Nr. 93) Feb. 4. Endr. i forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere (Nr. 94) Feb. 4. Endr. i forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere (Nr. 95) Feb. 4. Endr. i forskrift om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner mv. (Nr. 96) Feb. 4. Endr. i forskrift om besiktelser for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere og om andre besiktelser m.v. (Nr. 97) Feb. 4. Endr. i forskrift om bemanning av norske skip (Nr. 98) Feb. 4. Endr. i forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Nr. 99) Feb. 4. Endr. i forskrift om registrering av andre flytende innretninger (Nr. 100) Feb. 4. Endr. i forskrift om kontroll av dykkesystem m.m. på norske skip i sjøen (Nr. 101) Feb. 4. Endr. i forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip (Nr. 102) Feb. 4. Endr. i forskrift om ansettelsesavtale og hyreoppgjørsskjema (Nr. 103) Feb. 4. Endr. i forskrift om utenriksstasjons lån til sjømenn (Nr. 104) Feb. 4. Endr. i forskrift om erstatning for tapte eiendeler (Nr. 105) Feb. 4. Endr. i forskrift om skipsførerens plikter i tilfelle grovere forbrytelse begås om bord i norsk skip (Nr. 106) Feb. 4. Endr. i forskrift om arbeidsordninger, registrering og kontroll av hviletid om bord på skip (Nr. 107) Feb. 4. Endr. i forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger (Nr. 108) Feb. 4. Endr. i forskrift om skipsutstyr (skipsutstyrsforskriften) (Nr. 109) Feb. 4. Endr. i forskrift om endring i forskrift om skipsutstyr (skipsutstyrforskriften) (Nr. 110) Feb. 4. Endr. i forskrift om redningsredskaper på lasteskip (Nr. 111) Feb. 4. Endr. i forskrift om radiokommunikasjon for lasteskip (Nr. 112) Jan. 10. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 118) Feb. 4. Endr. i forskrift om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Nr. 119) Feb. 8. Endr. i forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen (Nr. 120) Feb. 8. Endr. i forskrift for kompensasjon ved slakting av gris med ekstra lave vekter (Nr. 121) Feb. 9. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 122) Feb. 10. Endr. i forskrift om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien (Nr. 123) Feb. 11. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2005 (Nr. 124) Feb. 11. Endr. i forskrift om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring (Nr. 125) Feb. 11. Endr. i forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer (Nr. 127) Feb. 4. Endr. i forskrift om fartsområder (Nr. 133) Feb. 10. Endr. i forskrift om arbeidsmarkedstiltak (Nr. 134) Feb. 11. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 135) Feb. 11. Endr. i forskrift om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler (Nr. 136) Feb. 16. Endr. i forskrift om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) (Nr. 139) Feb. 16. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 140) Jan. 26. Endr. i forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (Nr. 142) Feb. 15. Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (Nr. 143) Feb. 18. Endr. i forskrift om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner (Nr. 144) Feb. 18. Endr. i enkelte forskrifter som følge av etableringen av Medietilsynet (Nr. 150) Diverse 2004 Nov. 20. Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer (Nr. 1894) Nov. 20. Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner (Nr. 1895) Nov. 20. Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kantorer (Nr. 1896)

5 2005 Jan. 27. Kunngjøring av normrente for inntektsåret 2004 til bruk ved anvendelse av forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen (Nr. 54) Jan. 27. Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2004 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (Nr. 55) Jan. 7. Instruks for tilsyn etter forskrift 2. april 2001 nr. 384 om transport av levende dyr (Nr. 89) Feb. 3. Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven 18 3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2004 (Nr. 132) Feb. 15. Vedtak om korrigering av ansvarlig departement i Lovdata på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) ansvarsområde (Nr. 137) Rettelser Nr. 15/2004 s (i vedtak 17. desember 2004 nr om ikrafttredelse av lov 17. desember 2004 nr. 100 om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside

6 18. feb. Lov nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 11. mars 2005 Nr feb. Lov nr Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) m.m. Ot.prp. nr. 5, Innst.O. nr. 35 og Besl.O. nr. 34 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 14. og 17. desember Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. Kunngjort 11. februar Endring i følgende annen lov: Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). I I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer: 5 5 skal lyde: 5 5. Private laboratorier og røntgeninstitutter Trygden yter stønad til dekning av et medlems utgifter til: a) prøver og undersøkelser ved private medisinske laboratorier og b) radiologiske undersøkelser og behandling ved private røntgenavdelinger eller røntgeninstitutter som omfattes av avtale mellom virksomheten og regionalt helseforetak, jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. Avtalte volumbegrensninger har ikke virkning for et medlems rett til refusjon fra trygden. Det er et vilkår for rett til stønad for prøver og undersøkelser ved private medisinske laboratorier at det foreligger rekvisisjon fra lege eller tannlege. Det er et vilkår for rett til stønad for undersøkelser og behandling ved private røntgeninstitutter at det foreligger rekvisisjon fra lege, tannlege eller kiropraktor. Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen. II I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) gjøres følgende endring: 2 6 fjerde ledd skal lyde: Retten til dekning av utgifter etter første ledd faller bort dersom pasienten får tilbud om transport med transportør som har avtale med regionalt helseforetak. Retten til dekning av utgifter faller også bort i den utstrekning utgiftene dekkes etter annen lovgivning. III Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. 18. feb. Lov nr Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Tekniske Entreprenørers Landsforening i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 (Heisoverenskomsten). Ot.prp. nr. 45, Innst.O. nr. 47 og Besl.O. nr. 43 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 10. og 17. februar Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. Kunngjort 18. februar Tvisten mellom EL & IT Forbundet og Tekniske Entreprenørers Landsforening i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 (Heisoverenskomsten) skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Reglene i lov 19. desember 1952 nr. 7 om lønnsnemnd i arbeidstvister får tilsvarende anvendelse.

7 18. feb. Lov nr Det er forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidsstans eller blokade til løsning av tvisten. 3. Loven trer i kraft straks. Loven opphører å gjelde når Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i tvisten. 18. feb. Lov nr Lov om endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak og i enkelte andre lover. Ot.prp. nr. 80 ( ), Innst.O. nr. 14 og Besl.O. nr. 13 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 23. november og 2. desember Fremja av Nærings- og handelsdepartementet. Kunngjort 18. februar Endringer i følgjande andre lover: 1 Lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven). 2 Lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven). I I lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret skal det gjerast desse endringane: 1 andre ledd nytt tredje punktum skal lyde: Offentlige organer og registre som ikke er tilknyttede registre, plikter, der det er praktisk mulig, å benytte opplysninger fra Enhetsregisteret. 4 første ledd bokstav b skal lyde: b) Selskaper, foreninger, stiftelser, verdipapirfond, bo og andre juridiske personer. Dødsbo og felleseiebo som identifiseres ved fødselsnummer, og indre selskaper, er likevel ikke registreringspliktige. 4 nytt tredje ledd skal lyde: Krav om registrering i Enhetsregisteret kan også følge av særskilt bestemmelse gitt i eller i medhold av lov. Noverande tredje og fjerde ledd blir til fjerde og femte ledd. 5 andre ledd bokstav c skal lyde: c) Organisasjonsform. 6 første ledd bokstav b skal lyde: b) Sameiere. Dette gjelder ikke for sameier som er seksjonert etter eierseksjonsloven. 8 skal lyde: 8. Dokumentasjon av opplysningene Det kreves skriftlig erklæring fra daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson om at de opplysninger som meldes, er riktige. Registerfører kan kreve fremlagt den dokumentasjon han finner nødvendig for å vurdere om det som meldes, er riktig. Ved førstegangsregistrering av enheter som ikke er enkeltpersoner eller enkeltpersonforetak, skal det fremlegges stiftelsesdokument dersom det finnes, og ellers annen dokumentasjon for at enheten eksisterer. Ved første gangs registrering av slike enheter skal det i tillegg vedlegges vedtekter dersom slike finnes. Registerfører kan bestemme at andre ledd ikke skal gjelde for enheter hjemmehørende i utlandet som ved registrering i Enhetsregisteret fremlegger bekreftet utskrift fra offentlig registreringsmyndighet i hjemlandet som viser at enheten er stiftet eller opprettet i henhold til hjemlandets lover. I den grad en slik utskrift inneholder opplysninger som nevnt i 6, kan registerfører bestemme at den legges til grunn som dokumentasjon for også registrering av disse opplysningene. Hvis enheten ikke skal registreres i Foretaksregisteret, må dessuten følgende dokumentasjon vedlegges meldingen dersom slike opplysninger meldes: a) protokoll som viser valg av styre b) erklæring fra revisor om at han påtar seg oppdraget c) erklæring fra regnskapsfører om at han påtar seg oppdraget d) protokoll fra kompetent organ eller vedtekter som viser tildeling av signatur e) protokoll eller erklæring som viser tildeling av prokura. Erklæring fra revisor og regnskapsfører kan fremgå av meldingsblanketten. Kravet til vedlegg gjelder både ved førstegangsregistrering og ved senere endringer, i den grad det meldes opplysninger som betinger vedlagt dokumentasjon. Ny 15a skal lyde:

8 18. feb. Lov nr a. Endringsmeldinger fra andre I andre enheter enn enkeltpersonforetak og registrerte enkeltpersoner kan en rolleinnehaver som har trådt ut av registreringsenheten, selv gi melding om dette. Den som har ervervet dom om forhold som er eller skulle ha vært meldt til Enhetsregisteret, kan forlange opplysningene endret i samsvar med domsresultatet. Domstolene og andre offentlige organer gir Enhetsregisteret melding om forhold vedrørende registrerte enheter når det i særlovgivningen er gitt bestemmelser om dette. På bakgrunn av dom, kjennelse eller annen rettslig beslutning kan domstolene begjære opplysninger om innførte enheter inntatt i registeret. 17 første ledd nytt andre punktum skal lyde: Ved kontroll av om enheten er en registreringsenhet etter 4, samt om en innmeldt rolleinnehaver kan registreres i registeret, kan registerføreren også prøve om opplysningene er i samsvar med andre lover og forskrifter. 17 første ledd noverande andre punktum blir tredje punktum. 20 nytt andre ledd skal lyde: Opplysninger som er registrert i andre registre enn de tilknyttede registrene, kan innhentes og registreres i Enhetsregisteret når registerfører mener det ikke er betenkelig. 22 andre ledd første punktum skal lyde: Enhver har rett til å få tilgang til og utskrift av opplysninger registrert i Enhetsregisteret. 23 Dokumentopplysninger skal lyde: En registreringsenhets brev og forretningsdokumenter skal inneholde enhetens organisasjonsnummer og navn. Dette gjelder ikke for enkeltpersoner som ikke er innehaver av enkeltpersonforetak. For enheter registrert i Merverdiavgiftsmantallet skal salgsdokumenter i tillegg inneholde bokstavene MVA plassert bak organisasjonsnummeret. 25 nytt tredje ledd skal lyde: Dersom det er uklart hvordan feilen skal rettes, eller den av andre grunner ikke kan rettes uten etter ny melding fra enheten, kan registerføreren ta inn en opplysning om feilen i registeret. Samtidig skal han pålegge enheten å gi ny melding innen en bestemt frist. 26 Sletting av opphørte enheter skal lyde: Dersom registerføreren har grunn til å tro at en enhet er opphørt, skal han varsle enheten eller den meldepliktige kontaktperson om at enheten kan bli slettet dersom det ikke innen en nærmere angitt frist fremkommer opplysninger som gjør det sannsynlig at den fortsatt består. Har Enhetsregisteret mottatt melding etter konkursloven 138 andre ledd om at bobehandlingen er avsluttet i medhold av konkursloven 128 eller 135 i registrert foretak med ubegrenset ansvar, skal registerføreren gi de registreringspliktige varsel om at dersom de ikke innen ett år gir opplysninger om at enheten fortsatt består, vil enheten bli slettet. Gis det ikke slike opplysninger innen fristen, skal enheten slettes av registeret. Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder ikke dersom et tilknyttet register etter særlovgivningen er tillagt ansvar for sletting av opphørte enheter. II I lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak skal det gjerast desse endringane: 3 2 andre ledd nr. 2 skal lyde: 2. Selskapets forretningskommune 3 2 andre ledd noverande nr. 2 7 blir nr (underskrift) skal lyde: Melding til registeret etter 4 1 skal være underskrevet av samtlige meldepliktige eller av signaturberettiget. 4 4 første ledd bokstav f skal lyde: f) Dersom meldingen gjelder nyregistrering eller endringer som berører deltakerforholdet, skal det vedlegges erklæring fra ansvarlige deltakere som ikke har underskrevet meldingen, om at meldingen skjer med deres samtykke. Tilsvarende erklæring skal gis av ansvarlig deltaker som er trådt ut av selskapet når det inngis melding fra foretaket om uttredenen. 6 2 andre ledd andre punktum skal lyde: Registerføreren skal videre påse at opplysningene som skal offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidendes EØS-avdeling, jf. forordningens artikkel 11, oversendes Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner innen en måned etter kunngjøring i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

9 18. feb. Lov nr første ledd andre punktum skal lyde: Dersom det ikke kommer svar innen fristen, skal tilsvarende varsel også kunngjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og i en avis som er alminnelig lest der foretaket ifølge registeret har sitt forretningskontor. 7 3 andre ledd blir oppheva. Noverande tredje, fjerde og femte ledd blir andre, tredje og fjerde ledd (dokumentopplysninger) skal lyde: Et foretaks brev, kunngjøringer og andre dokumenter skal inneholde foretakets organisasjonsnummer og foretaksnavn. For foretak som er registrert i Merverdiavgiftsmanntallet, skal salgsdokumenter i tillegg inneholde bokstavene MVA plassert bak organisasjonsnummeret. Et aksjeselskaps og et allmennaksjeselskaps brev, kunngjøringer og andre dokumenter skal i tillegg angi det register der selskapet er registrert, selskapsform, hovedkontor og eventuelt at selskapet er under avvikling. Er aksjekapitalen angitt på disse dokumenter, skal den tegnede og innbetalte aksjekapital angis. For filial av utenlandsk foretak, jf. 3 8, skal filialens brev, kunngjøringer og andre dokumenter i tillegg angi det register filialen er registrert i. I tillegg skal det angis opplysninger om hovedforetaket som nevnt i andre ledd. Dersom et foretaks dokumenter ikke inneholder opplysninger som pålagt i første, andre og tredje ledd, kan registerfører ilegge foretaket og de som har meldeplikt etter 4 2 første ledd løpende tvangsmulkt inntil dokumentene er i samsvar med denne bestemmelsen. Det samme gjelder opplysninger som nevnt i forordning (EØF) nr. 2137/85 art. 25, jf. EØFG-loven 1. Departementet kan gi regler om fastsettelse og beregning av tvangsmulkt og om ettergivelse av ilagt mulkt. Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg (lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen) skal lyde: Kongen kan i forskrift bestemme om loven helt eller delvis skal gjøres gjeldende på Svalbard og kan fastsette særlige regler av hensyn til de stedlige forhold. III I lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs skal det gjerast desse endringane: 79 andre ledd nr. 2 skal lyde: 2) Enhetsregisteret, dersom skyldnerens virksomhet er innført der, 79 andre ledd noverande nr. 2 og 3 blir nr. 3 og andre ledd første punktum skal lyde: Føreren av Konkursregisteret sørger for at avsluttet bobehandling blir meldt til de registre som er nevnt i 79 annet ledd nr. 1, 2, 3 og andre ledd tredje punktum skal lyde: Er skyldneren en stiftelse eller en sammenslutning med begrenset ansvar, og bobehandlingen er endelig avsluttet i henhold til 128 og 135, skal føreren av Konkursregisteret samtidig anmode om sletting av sammenslutningen i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. IV I lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett skal 1 3 andre ledd første punktum lyde: Fristdagen ved tvangsoppløsning etter konkurslovens regler av aksjeselskaper i medhold av aksjeloven 16 15, jf 16 18, og av allmennaksjeselskaper i medhold av allmennaksjeloven 16 15, jf 16 18, er dagen da kunngjøring som nevnt i aksjeloven annet ledd eller allmennaksjeloven annet ledd for vedkommende selskap ble kunngjort i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. V Ikraftsetjings- og overgangsreglar 1. Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. Kongen kan setje i kraft dei ulike føresegnene til ulik tid. 2. Einingar eller føretak som er registrerte før endringane i einingsregisterlova 23 første ledd første punktum og føretaksregisterlova 10 2 første ledd første punktum blir sette i kraft, må oppfylle dei nye krava om kva dokument, brev og kunngjeringar skal innehalde innan to år etter at lova har teke til å gjelde. 3. Føretak som er stifta før endringane i føretaksregisterlova 3 2 andre ledd blir sette i kraft, skal endra vedtektene sine i samsvar med lova innan to år etter at lova har teke til å gjelde.

10 20. juli Nr juli Nr Forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen Fastsatt av Fiskeridirektøren 9. juli 2004 med hjemmel i forskrift 9. juli 2004 nr om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i sesongen Kunngjort 28. januar Det enkelte fartøys fiske etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen er begrenset av en kvote tilsvarende fartøyets basiskvote multiplisert med en faktor fastsatt til 1,5. 2. Innenfor den totale faktoren som nevnt i 1, er det enkelte fartøys fiske i Islands økonomiske sone begrenset av kvote tilsvarende fartøyets basiskvote multiplisert med en faktor fastsatt til 0, Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder til og med 15. februar juli Nr Forskrift om endring i forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen Fastsatt av Fiskeridirektøren 14. juli 2004 med hjemmel i forskrift 9. juli 2004 nr om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i sesongen Kunngjort 28. januar I I forskrift 9. juli 2004 nr om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen gjøres følgende endring: 1 skal lyde: Det enkelte fartøys fiske etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen er begrenset av en kvote tilsvarende fartøyets basiskvote multiplisert med en faktor fastsatt til 2,1. Endringen trer i kraft straks. II 16. juli Nr Forskrift om endring i forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen Fastsatt av Fiskeridirektøren 16. juli 2004 med hjemmel i forskrift 9. juli 2004 nr om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i sesongen Kunngjort 28. januar I I forskrift 9. juli 2004 nr om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen gjøres følgende endring: 1 og 2 skal lyde: 1. Det enkelte fartøys fiske etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen er begrenset av en kvote tilsvarende fartøyets basiskvote multiplisert med en faktor fastsatt til Innenfor den totale faktoren som nevnt i 1, er det enkelte fartøys fiske i Islands økonomiske sone begrenset av kvote tilsvarende fartøyets basiskvote multiplisert med en faktor fastsatt til 0,6. Endringen trer i kraft straks. II 20. juli Nr Forskrift om endring i forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i sesongen Fastsatt av Fiskeridirektøren 20. juli 2004 med hjemmel i forskrift 9. juli 2004 nr om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i sesongen Kunngjort 28. januar 2005.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2001 Side 2133-2281 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16-2001 Utgitt 29. januar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. oktober 2010 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Sept. 3. Lov nr. 52 om

Detaljer

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 12. mars 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Utgitt 29. januar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Sept. 21. Lov

Detaljer

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 23. februar 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Jan. 14. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 11 2001 Side 1419-1606 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2001 Side 1419-1606 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2001 Side 1419-1606 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 31. oktober 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Sept. 14. Deleg. av

Detaljer

Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 11. april 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Mars. 3. Lov nr. 5 om lønnsnemndbehandling

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 15. november 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 2006 Sept. 16. Deleg.

Detaljer

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19 2002 Side 2431 2595 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19-2002 Utgitt 27. januar 2003 Dette er siste utgave i 2002-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

ELEKTRISK KRAFT 2005

ELEKTRISK KRAFT 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2005 Rundskriv nr. 10/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

Nr. 15 2002 Side 1755 1902 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2002 Side 1755 1902 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2002 Side 1755 1902 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 3. desember 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Nov. 15. Lov nr. 71

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

Nr. 13 2013 Side 2099 2289 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2013 Side 2099 2289 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2013 Side 2099 2289 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 23. oktober 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Sept. 20. Ikrafts.

Detaljer