MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER /03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER /03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER /03 03/01136 STRATEGIPLAN FOR SKULAR OG BARNEHAGAR /03 03/ /34, DELING AV EIGEDOM - NILS RØTTINGEN /03 03/ /13, FRÅDELING AV 3 NAUSTTOMTAR - MARIT SANDVEN /03 03/ /5, REKV. AV GRENSEPÅVISING - WENCHE MJØLKERÅEN /03 03/ /1, FRÅDELING AV PARSELL TIL VERKSTAD/LAGER- BRITT LUNDE SYDNES 0062/03 03/ /3 MOBERG, NYBYGG VOGNHUS/REDSKAPSHUS KLAGE PÅ VEDTAK 0063/03 03/ /170, LEPSØYNESET, SØKNAD OM RAMMELØYVE FOR BUSTADHUS 0064/03 03/ /720 KUVENTRÆVEGEN, NYBYGG VERTIKALDELT BUSTAD - KLAGE PÅ VEDTAK /03 03/00215

2 29/121, SKITNEVÅGEN, FRITIDSBUSTAD/NAUST, INGEBJØRG MEDAAS KNUTSEN 0066/03 03/ /43 SUNDØYHAGEN 143, NYBYGG NAUST- MARIANNE JOHANSEN KORSVOLD 0067/03 03/ /122, SKITNEVÅGEN, NYBYGG HYTTENAUST - MAGNHILD BOGETVEIT 0068/03 03/ /626 KUVEN, LAGER- OG VERKSTADBYGG- BØ SYSTEMFORSKALING A/S 0069/03 03/00002 OFFENTLEG ETTERSYN, REGULERINGSPLAN FOR SKEISFLATEN, 34/4,M.FL. 0070/03 03/00664 OFFENTLEG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR HILDEREN, GNR. 34, BNR.9 SKEISLEIRA 0071/03 03/00768 OFFENTLEG ETTERSYN AV PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR FLORSHAUGEN, BJØRKHOVDA, GNR. 51, BNR /03 03/01183 SØKNAD OM OPPSTART AV ENDRING AV REG.PLAN JESSADALEN - STALEN 0073/03 03/01588 SØKNAD OM OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSPLAN ELVEBAKKEN Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann

3 Sak 0055/03 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/00149 Saksnr.: Utval Møtedato 0001/03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre Uformell drøfting av ymse saker.

4 Sak 0056/03 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER MØTEBOK Saksbehandler: Åsta Kuven Arkiv: A22 &21 Arkivsaksnr.: 03/01085 Saksnr.: Utval Møtedato 0026/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: Forvaltningsstyret godkjenner nye vedtekter i SFO slik dei vert lagt fram. Lovgrunnlag SFO i Os skal drivast i samsvar med Opplæringslova Seinare reguleringar frå departement og Kommunenes sentralforbund skal følgjast opp. prinsipp for drifta Skulefritidsordninga i Os skal fylgja føringar frå sentrale styresmakter og skal halda dei rammene som er sette i kommunen. SFO skal vera ein del av skulen sitt samla tilbod til brukarane. SFO skal samordnast med skuledrifta elles; organisatorisk, planmessig og i høve til personalet. mål Det skal vera eit omsorgs- og fritidstilbod i SFO ved alle skular med barnesteg i Os kommune. SFO skal leggja særleg vekt på dei kreative og sosiale sidene av elevane si utvikling. SFO skal vera ein trygg plass for barna. styring Det er den einskilde skulen som har hovudansvaret for å utvikla og tilby eit godt SFO-tilbod i eigen krins. Det er skulen sitt eige styre som handsamar saker som gjeld SFO-drifta; planar, budsjett, personale osb. Rektor har det overordna ansvaret for forvaltning og pedagogisk drift. Det er eit mål at SFO vert knytt til utviklinga i skulen. økonomiske vilkår Drifta vert finansiert ved kommunale budsjettmidlar og foreldrebetaling. Foreldrebetalinga vert fastsett av kommunestyret, og vil normalt verta justert kvart år. Foreldrebetalinga vert kravd for ein månad om gongen, med betalingsfrist i slutten av kvar månad. Skulefritidsordninga har betaling for 10 månadar. opningstid Skulefritidsordninga føl skuleruta, dvs. SFO har ope når det er skule. Skulane har ulike tilbod, men kan berre gje tilbod med eit gitt tal timar pr. veke til gitt pris.

5 Sak 0056/03 Tilbod timar Utvida dag 1 22,5 t/v (full plass) 7,5 t/v 2 13,5 t/v 4,5 t/v 3 9 t/v 3 t/v Tilbod om utvida dag krev at min. 8 elevar på skulen nyttar tilbodet kvar dag. Ein kan berre nytta utvida dag knytt til det tilbodet ein vel. Det er mogeleg å kjøpa enkeltveke, enkeltdag eller enkelttimar dersom dette høver for skulen. Ferieope SFO kan halda ferieope dersom min. 8 elevar nyttar tilbodet kvar dag. Det vert kravd ekstra betaling for elevar som nyttar ferieope. Elevar som høyrer til ein skule som ikkje tilbyr ferieope, kan nytta ferieope tilbod på ein annan skule. Ferieope kan vera aktuelt i følgjande tidsrom: 2 veker før skulestart i august Haustferie Vinterferie 1 veke etter skuleslutt i juni Skulane har eiga påmelding til ferieope. opptak Barn i førsteklasse og funksjonshemma barn har førsterett på plass i SFO. Barna har plassen i SFO til dei går ut av 4. kl. eller seier han opp. SFO har hovudopptak i april, for start i august. Rektor tek inn barn etter søknad. Det er eit mål at alle som søkjer skal få plass. Det er høve til å søkja opptak gjennom heile året. Barnet vil då kunna få plass dersom det høver for skulen. oppseiing All oppseiing skal vera skriftleg på skjema som de får på SFO/skulen. Os kommunestyret har vedteke ei gjensidig oppseiingstid i SFO for foreldre og kommunen på 1 månad, rekna frå den dato skriftleg oppseiing vert gjeve (t.d. oppseiing motteke 12. februar, går ut 12. mars). Ved oppseiing etter 1. april må det likevel betalast til og med juni månad. For påmelding til komande skuleår, gjeld òg ei oppseiingstid på 1 månad. (T.d. påmelding i april, oppseiing i mai juli, betyr at ein må betala for 1 månad om hausten.) Dersom rektor skal seia opp ein elev frå SFO, må ei eller fleire av følgjande årsaker liggja til grunn: det vert ikkje betalt for plassen ut frå ei fagleg vurdering vert det klargjort at barnet ikkje har utbytte av tilbodet eleven rettar seg ikkje etter gjeldande reglar Side 5 av 61

6 Sak 0056/03 bemanning Etter Opplæringslova er det ikkje lenger noko fast tal for tilhøvet mellom barn og vaksne. Os kommune tek sikte på å nytta tilhøvet 15:1 som rettesnor for drifta. forsikring Os kommune ser det som viktig å sjå til at alle barn har ei sikker ramme kring opphaldet sitt i barnehage, skule eller skulefritidsordning. Kommunen har difor teikna forsikring for barna i desse ordningane. Barna er dekte av forsikringa på skulen, i skulefritidsordninga eller i barnehagen. Forsikringa gjeld og reise til og frå barnehage, skule eller skulefritidsordning. Os kommune tek atterhald om at folketrygda og forsikringsselskapa gjer eigne vurderingar av dekning i kvar einskild sak. Utfyllande og supplerande reglar om dekninga finst i både folketrygdlova og forsikringsavtalen. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 6 av 61

7 Sak 0056/03 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Ordførar Terje Søviknes (FrP), kom med forslag om å delegera til formannskapet å gjera endeleg vedtak i saka etter ei ny saksutgreiing. Forslaget fekk 7 røyster og fall. Borghild Borgen (Ap), kom med forslag om gjensidig oppseiingstid i SFO på 2 mnd. Borgen sitt forslag fekk 14 røyster (6Ap, 4Krf, 2SV, 1Sp, 1Tvs) og fall. Laila Reiertsen (FrP) kom med følgjande endring vedk. bindingstid i SFO: Kommunestyret godkjenner gjensidig oppseiingstid i SFO for foreldre og kommunen på 1 månad, rekna frå den dato skriftleg oppseiing vert gjeve (t.d. oppseiing mottatt 12. februar, går ut 12. mars). Ved oppseiing etter 1. april må det likevel betalast til og med juni månad. Reiertsen sitt forslag fekk 21 røyster (14FrP, 4H, 3Tvs) og vart vedteke. Dag Westhrin (SV), kom med forslag om eit tillegg vedk. heildagsskule som skal innarbeidast i vedtaket: 1. Kommunestyret ser at det er for kort tid til å setja i gang heildagsskulen som eit alternativ for skuleåret Kommunestyret ber om at heildagsskulemodellen vert lagt til grunn for SFO for skuleåret Kommunestyret vil oppmoda skulane til å leggja vekt på brukarane sine ønskje for det tilbodet dei får frå den einskilde skule. Westhrin sitt forslag pk.t 2 vart samrøystes vedteke. Westhrin sitt forslag pkt. 1 fekk 10 røyster (6Ap, 2SV, 2Tvs) og fall. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at modell nr. 3, lokaltilpassa modell (tilbod med eit gitt tal timar pr. veke til gitt pris), vert lagt til grunn for drifta av skulefritidsordninga i Os kommune. Endringa inneber ingen meirutgifter for kommunen. Kommunestyret godkjenner følgjande betalingssatsar for hausten 2003: Opphaldstid per veke Pris 22,5 (100 %) 1.730,- (som i dag) 13,5 (60%) 1.211, ,- Utvida dag 7,5 (1,5 x 5) Max 550,- 4,5 (7,5 x 60%) Max 330,- 3 (7,5 x 40%) Max 220,- Side 7 av 61

8 Sak 0056/03 Kjøp av enkeltveke 600 (22,5t) / 420 (13,5t) / 300(9 t) Kjøp av enkeltdag 150,- Kjøp av enkelttimar 50,- Desse prisane får ikkje innverknad på allereie utsende tilbod om opphald i SFO-ordninga for hausten Kommunestyret godkjenner gjensidig oppseiingstid i SFO for foreldre og kommunen er på 1 månad, rekna frå den dato skriftleg oppseiing vert gjeve (t.d. oppseiing mottatt 12. februar, går ut 12. mars). Ved oppseiing etter 1. april må det likevel betalast til og med juni månad. Kommunestyret vil oppmoda skulane til å leggja vekt på brukarane sine ønskje for det tilbodet dei får frå den einskilde skule. Forslag til nye vedtekter vil verta lagt fram i forvaltningsstyret Den nye driftsforma vil verta evaluert før skuleåret 2004/2005. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Forslag til tillegg til tilrådinga frå FrP. Dette vedtaket får ikkje innverknad på allereie utsende tilbod om opphald i SFO-ordninga for hausten Tillegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at modell nr. 3, lokaltilpassa modell (tilbod med eit gitt tal timar pr. veke til gitt pris), vert lagt til grunn for drifta av skulefritidsordninga i Os kommune. Endringa inneber ingen meirutgifter for kommunen. Kommunestyret godkjenner følgjande betalingssatsar for hausten 2003: Opphaldstid per veke Pris 22,5 (100 %) 1.730,- (som i dag) 13,5 (60%) 1.211, ,- Utvida dag 7,5 (1,5 x 5) Max 550,- 4,5 (7,5 x 60%) Max 330,- 3 (7,5 x 40%) Max 220,- Kjøp av enkeltveke 600 (22,5t) / 420 (13,5t) / 300(9 t) Kjøp av enkeltdag 150,- Side 8 av 61

9 Sak 0056/03 Kjøp av enkelttimar 50,- Desse prisane får ikkje innverknad på allereie utsende tilbod om opphald i SFO-ordninga for hausten Kommunestyret godkjenner følgjande oppseiingstider i SFO: Opphaldstid per veke Oppseiingstid 22,5 3 mnd 13,5 6 mnd 9 6 mnd 30 6 mnd Vedtektene vil gje rom for at ein i sæskilde høve kan søkja om å få redusert oppsiingstid. Kommunestyret godkjenner at kommunen kan, med 1 mnd. varsel, seia opp brukarar pga. manglande betaling. Forslag til nye vedtekter vil verta lagt fram i forvaltningsstyret Den nye driftsforma vil verta evaluert før skuleåret 2004/2005. Side 9 av 61

10 Sak 0056/03 Vedlegg: Opplæringslova Saksopplysningar: Ny driftsmodell for skulefritidsordninga i Os kommune vart vedteken i kommunestyret I vedtaket frå kommunestyret står det at forslag til nye vedtekter vil verta lagt fram i forvaltningsstyret Åsta Kuven Økonomikonsulent Side 10 av 61

11 Sak 0057/03 MØTEBOK STRATEGIPLAN FOR SKULAR OG BARNEHAGAR Saksbehandler: Jorunn L. Solberg Arkiv: 144 A Arkivsaksnr.: 03/01136 Saksnr.: Utval Møtedato 0034/03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre /03 Råd for funksjonshemma Framlegg til vedtak: Forvaltningsstyret vedtek Strategiplan for skular og barnehagar felles utviklingsområde slik han ligg føre. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

12 Sak 0057/03 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Forvaltningsstyret gjorde slikt samrøystes vedtak: Saka vert utsett for å få inn uttale frå fleire, t.dømes Råd for funkjsonshemma. Vedtak: Saka vert utsett for å få inn fleire høyringsuttaler, t.dømes frå Råd for funkjsonshemma. Behandling i Råd for funksjonshemma Behandling i utvalet: Det kom slik merknad fram i diskusjonen: Ein må sjå nøyare på situasjonen for barn med funksjonshemming og arbeida vidare med kuventræ-modellen i budsjettsamanheng. Planen vart samrøystes tilrådd med ovannemnde merknad. Vedtak: Råd for funksjonshemma tek planen til etterretning med den merknad at ein må sjå nøyare på situasjonen for barn med funksjonshemming og arbeida vidare med kuventræ-modellen i budsjettsamanheng. Side 12 av 61

13 Sak 0057/03 Vedlegg: Viser til Strategiplan for skular og barnehagar eige hefte i utsendinga til forrige møte. Saksopplysningar: Barnehagane og skulane sitt arbeid med utviklingsområde blir styrt av ein felles strategiplan. Den førre planen vart vedteken i Hovudutval for oppvekst. Den planen varde ut 2002 Omorganiseringa av kommunen har som føresetnad at einingane er sjølvstendige innan vedtekne rammer. Kvar eining vil vere ansvarleg for eigne utviklingsområde. Med tida vil dette medverke til at einingar innan same område utviklar sin eigen profil. Likevel vil det støtt vere område der kommunen legg felles føringar, på same måten som staten gjennom sine føringar forpliktar kommunen til å følgje opp. Skulane og barnehagane vil dermed ha eitt rom for sjølvvalde utviklingsområde, og eitt for felles utviklingsområde, der dei sistnemnde også vil få lokal utforming. Strategiplanen som hermed blir framlagd, gjeld felles utviklingsområde med tydelege kommunale eller statlege føringar. Som det går fram av innleiinga, har styringsgruppa for Pedagogisk forum leia arbeidet med planen. Styringsgruppa har hatt følgjande medlemmer : Anne F Fristad, Os skule, Leiar Øystein Holmaas, Nore Neset skule ut 2002 Elisabeth Nordstrand, Lysekloster barnehage og skule ut 2002 Ole Lars Strønen, Hegglandsdalen skule f.o.m Inger Elin Hermansen, Halhjem barnetun f.o.m Åse Østensjø, Os ressurssenter Grethe Nymark Mikkelsen, Hegglandsdalen barnehage Lill-Karin Wallem, Pedagogisk senter Lill-Karin Wallem har også vore sekretær for arbeidet. Kommunaldirektøren har hatt høve til å komme med innspel undervegs.barnehagane og skulane har vore aktive medspelarar i prosessen, og dei private barnehagane har også vore med. Planen er i heilskap lagt fram for Pedagogisk forum og fått tilslutning der. Slik han nå framstår, meiner vi han er ein god styringsreiskap for dei felles utviklingsområda i skular og barnehagar. Jorunn Solberg Kommunaldirektør Side 13 av 61

14 Sak 0058/03 MØTEBOK 29/34, DELING AV EIGEDOM - NILS RØTTINGEN Saksbehandler: Johan J. Jülke Arkiv: MA 29/34 Arkivsaksnr.: 03/00466 Saksnr.: Utval Møtedato 0017/03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: I høve søknad dagsett , godkjenner ikkje Os kommune at Nils Røttingen, eigar av gnr. 29, bnr. 54, etter 12 i ordlova får dela frå dei 2 omsøkte parsellane, kvar på om lag 1,0 daa til bustadføremål. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

15 Sak 0058/03 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Forvaltningsstyret gjorde slikt samrøystes vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Saka utsett for synfaring Vedtak: Saka utsett for synfaring Side 15 av 61

16 Sak 0058/03 Vedlegg: 1. Søknad datert Kart 1: datert februar Kart 1:3000 datert Kart 1:1000 datert Brev datert Brev datert Saksopplysningar: Omsøkte parsellar ligg i utmarka til 29/34. I gjeldande kommuneplan og framlegg til ny kommuneplan, ligg denne som LNF-område. Det meste av nordre Røttinga er godkjent for bustadbygging, men likevel slik at jordlova gjeld. Det er rom for fleire hus i dette området. Omsøkte parsellar er kupert skogsmark. 12 i jordlova seier m.a. at eigedom som kan nyttast til jordbruk eller skogbruk, ikkje kan delast utan samtykke frå departementet. Samtykke kan gjevast dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå den avkastning eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det m.a. takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Det ligg såleis føre eit generelt forbod mot oppdeling av landbrukseigedomar. Om tilhøva etter nærare vurdering likevel ligg til rette for det, kan departementet etter søknad gi delingsløyve. Ut frå eksisterande busetnad og krav til friområde, 100 m byggegrense mot sjø, m.v., er det etter måten sterke samfunnsinteresser som talar mot omsøkte delingar. Eigedomen sin avkastning vert redusert med parsellane sitt produksjonspotensiale som skogsmark. Delingane vil ikkje medføra drifts- og miljømessige ulemper for det nære landbruksmiljøet. Dei verkar negative på eigedomen si arrondering. Vi kan heller ikkje ut frå ynskjet om greie grenser mellom LNF- og bustadområde sjå at delinga er positiv. Delinga er i strid med gjeldande plansituasjon og har negative verknader for naturlandskapet. Sjølv om landbruksinteressene er små, kan frilufts-/naturinteressene i området vera store. Før ein nærare plan legitimerer at området (delar av området) kan byggjast ut, finn vi å måtta rå frå godkjenning. I høve delegasjon av frå landbruksdepartementet, avgjer kommunen søknaden. Forvaltningsstyret handsamar søknaden på vegner av kommunen. Johan J. Jülke Landbrukssjef Side 16 av 61

17 Sak 0058/03 Kan ikkje sjå at det er kome fram nye moment i saka. Gunnar Kleive Landbruksrådgjevar Side 17 av 61

18 Sak 0059/03 MØTEBOK 42/13, FRÅDELING AV 3 NAUSTTOMTAR - MARIT SANDVEN Saksbehandler: Johan J. Jülke Arkiv: MA 42/13 Arkivsaksnr.: 03/00471 Saksnr.: Utval Møtedato 0018/03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: I høve søknad dagsett , godkjenner Os kommune at Marit Sandven, eigar av gnr. 42, bnr. 13, etter 12 i jordlova, får dela frå parsell I. Ei nausttomt på om lag 80m 2. Kommunen godkjenner ikkje frådeling av parsell II og III, 2 nausttomter på tilsaman 160m 2. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

19 Sak 0059/03 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Frp/H fremja følgjde framlegg som vart vedteke med 7 mot 2 røyster: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Terje Sperrevik, Tvsl, fremja følgjande framlegg som fekk 2 røyster (Tvsl, Krf) og falt: I høve søknad dagsett , godkjenner Os kommune at Marit Sandven, eigar av gnr. 42, bnr. 13, etter 12 i jordlova, får dela frå parsell I. Ei nausttomt på om lag 80m 2.Kommunen godkjenner ikkje frådeling av parsell II og III, 2 nausttomter på tilsaman 160m 2. Grunngjeving for dette er at arbeidet med ny arealplan er i sluttfasen og at dette tiltaket ikkje er i samsvar med framlegg til ny plan. Vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Saka utsett for synfaring Vedtak: Saka utsett for synfaring Side 19 av 61

20 Sak 0059/03 Vedlegg: 1. Søknad datert Kart 1:1000 datert Kart 1: Kart 1:5000 datert jan 03 Saksopplysningar: 42/13 er ein liten landbrukseigedom som ligg i LNF-området. Skogteigen ligg på Innerøya og innmarksteigen grensar til Hauglandsjøen. Terrenget mot sjøen er særs brattlendt. Bruket sitt naust + frådelt nausttomt ligg i eit område der det er råd å koma ned til stranda. Her er det nå søkt frådeling av ytterlegare 3 nausttomter. I framlegget til ny kommuneplan er området fortsatt klassifisert som LNF-område. 12 i jordlova seier m.a. at eigedom som kan nyttast til jordbruk eller skogbruk, ikkje kan delast utan samtykke frå departementet. Samtykke kan gjevast dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå den avkastning eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det m.a. takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Det ligg såleis føre eit generelt forbod mot oppdeling av landbrukseigedomar. Om tilhøva etter nærare vurdering likevel ligg til rette for det, kan departementet etter søknad gi delingsløyve. Det er ikkje tilstades sterke samfunnsinteresser som forsvarar dei omsøkte frådelingane. Det er helst slik at samfunnsinteressene er i mot nedbygging av strandsona i området. Frådelingane vil redusera bruket si avkastningsevne, då det aller meste av nyttbar strandline då vert eigd av utanforståande. Dei vil elles ikkje medføra drifts- eller miljømessige ulemper for det nære landbruksområdet. Delingane er ikkje i samsvar med gjeldande plansituasjon. Dersom vi ynskjer moderat utbygging av strandsona, alternativ plassering av naust som ikkje høyrer til gardsbruk i godkjende naustområde, vil omsøkte delingar ikkje vera til det beste for klturlandskapet. Ut frå ei samla vurdering etter 12 i jordlova, finn vi å måtta vektleggja at 42/13 fortsatt bør disponera strandline av rimeleg lengd og kvalitet. Ut frå ovannemnde, finn vi å kunna godkjenna frådeling av parsell I, men ikkje av parsell II og III. I høve delegasjon av frå landbruksdepartementet avgjer kommunen søknaden. Forvaltningsstyret handsamar søknaden på vegner av kommunen. Johan J. Jülke Landbrukssjef Side 20 av 61

21 Sak 0059/03 Tilleggsopplysningar : Dersom bruket ikkje får godkjent frådeling nr. 2 og 3 vil bruket ha ei strandlinje på ca 35 m. Dersom tomt nr. 2 og 3 vert frådelte har bruket att ein brukbar strandlinje på ca 20 m. Gunnar Kleive Landbruksrådgjevar Side 21 av 61

22 Sak 0060/03 MØTEBOK 40/5, REKV. AV GRENSEPÅVISING - WENCHE MJØLKERÅEN Saksbehandler: Johan J. Jûlke Arkiv: MA 40/5 Arkivsaksnr.: 03/00546 Saksnr.: Utval Møtedato 0019/03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: I høve søknad dagsett og , rår Os kommune frå at Wenche Mjølkeråen, eigar av gnr.40, bnr. 5, etter 12 i jordlova får dela frå ein teig på om lag 0,4 daa med påståande naust, og ein annan teig på om lag 2,1 daa med påståande gamal driftsbygning for ombygging til verkstad. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

23 Sak 0060/03 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Frp/H fremja følgjde framlegg som vart vedteke med 7 mot 2 røyster: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Terje Sperrevik fremja følgjande framlegg som fekk 2 røyster (Tvsl, Krf) og falt. I høve søknad dagsett og , rår Os kommune frå at Wenche Mjølkeråen, eigar av gnr.40, bnr. 5, etter 12 i jordlova får dela frå ein teig på om lag 0,4 daa med påståande naust, og ein annan teig på om lag 2,1 daa med påståande gamal driftsbygning for ombygging til verkstad. Grunngjeving for dette er at arbeidet med ny arealplan er i sluttfasen og at dette tiltaket ikkje er i samsvar med framlegg til ny plan. Vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Saka utsett for synfaring Vedtak: Saka utsett for synfaring Side 23 av 61

24 Sak 0060/03 Vedlegg: 1. Søknad om deling av grunneigedom datert Kart 1:1000 datert Kart 1:5000 datert Søknad om deling av grunneigedom datert Kart 1:1000 datert Kart 1:5000 datert Saksopplysningar: 40/5 er eit mindre gardsbruk som ligg i LNF-område. Innmarka vert hausta av andre. For ein del år sidan vart det sett opp ny driftsbygning på den eine parsellen som no vert søkt frådelt. Den gamle driftsbygingen (merka 2 på kartet i 1:5000) var til nedfalls. Her er det nå ført opp ein verkstadbygning. Stovehuset er merka 1 på kartet i 1:5000. Den andre frådelinga gjeld garden sitt naust med grunn. Innmarka grensar ikkje til sjø. Utmarksteigen lengst vest grensar til sjø. Denne er sterkt oppstykka av tidlegare frådelingar. 12 i jordlova seier m.a. at eigedom som kan nyttast til jordbruk eller skogbruk, ikkje kan delast utan samtykke frå departementet. Samtykke kan gjevast dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå den avkastning eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det m.a. takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Det ligg såleis føre eit generelt forbod mot oppdeling av landbrukseigedomar. Om tilhøva etter nærare vurdering likevel ligg til rette for det, kan departementet etter søknad gi delingsløyve. Det er ikkje tilstades sterke samfunnsinteresser som forsvarar dei omsøkte delingane. Vi må ha lov å seia at utan driftsbygning for dyrehald og naust med tilgang til sjø, vert garden sin avkastnings-evne munaleg redusert. Teigane ligg slik til at frådelingane har lite å seia for bruket sin arrondering. Då nærområdet etter måten er reint for tomtebruk, ser vi fragmentering som uheldig for det nære landbruksmiljøet. Delingane er ikkje i samsvar med nåverande plansituasjon eller framlegget til ny kommuneplan. Kulturlandskapet vert lite endra. Vi ser reduksjonen i bruket sin avkastningsevne og fragmentering av landskapet som dei mest negative konsekvensane av omsøkte frådelingar. Rår til at søknadane ikkje vert imøtekomne. I høve delegasjon av frå landbruksdepartementet, avgjer fylkeslandbruksstyret søknaden etter tilråding frå kommunen. Forvaltningsstyret handsamar søknaden på vegner av kommunen. Johan J. Jülke Landbrukssjef Side 24 av 61

25 Sak 0060/03 Tilleggsopplysningar vedk.driftsbygningar på garden. Det er ein driftbygning i tillegg på garden til den omsøkte parsellen, merka med nr. 2 på kart. Denne bygningen vart godkjend for oppføring , som nybygg/verkstad, driftbygning i landbruket. Bygningen vert nytta til verkstadbygg og er lite teneleg til landbruksføremål. Naustetomt Omsøkte frådeling av naustetomt med påståande naust er utan kjørbar tilkomst. Den kjørbare tilkomsten stoppar ca m frå nausta. Bruket har utmarksteig som grensar til sjø. Ser det likevel vanskeleg å setja opp naust på denne utmarksteigen, grunna vanskelig terreng. Gunnar Kleive Landbruksrådgjevar Side 25 av 61

26 Sak 0061/03 MØTEBOK 48/1, FRÅDELING AV PARSELL TIL VERKSTAD/LAGER- BRITT LUNDE SYDNES Saksbehandler: Johan J. Jülke Arkiv: MA 48/1 Arkivsaksnr.: 03/00923 Saksnr.: Utval Møtedato 0039/03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: I høve søknad dagsett , kan ikkje Os kommune rå til at Britt Lunde Sydnes, eigar av gnr. 48, bnr. 1, etter 12 i jordlova får dela frå omsøkte parsell på om lag 4,0 daa frå omsøkte parsell på om lag 4,0 daa med formål bygging av verkstad/lager. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

27 Sak 0061/03 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Forvaltningsstyret gjorde slikt samrøystes vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Side 27 av 61

28 Sak 0061/03 Vedlegg: 1. Søknad datert Kart 1:5000 datert febr Kart 1:1000 datert febr.03 Saksopplysningar: 48/1 besto inntil for kort tid sidan av 2 åtskilde teigar. Austre delen er nå godkjend frådelt til utbyggingsføremål ( DEL). Resten av eigedomen ligg i LNF-område i eit etter måten samanhangande og lite fragmentert jordbruksområde. 48/1 må nå sjåast som eit mindre støttebruk. Omsøkte parsell ligg nord for tunet inntil grensar mot grannar. Den består av grunnlendt beitemark. Tilkomst over 48/1 sin grunn. Det er meininga å nytta parsellen til verkstad/lagerbygg. 12 i jordlova seier m.a. at eigedom som kan nyttast til jordbruk eller skogbruk, ikkje kan delast utan samtykke frå departementet. Samtykke kan gjevast dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå den avkastning eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det m.a. takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Det ligg såleis føre eit generelt forbod mot oppdeling av landbrukseigedomar. Om tilhøva etter nærare vurdering likevel ligg til rette for det, kan departementet etter søknad gi delingsløyve. Det er ikkje tilstades sterke samfunnsinteresser som forsvarer omsøkte frådeling. Overordna retningsliner for forvaltning av arealressursane taler mot delinga. Eigedomen sin avkastning vert redusert med parsellen sitt produksjonspotensiale som beite. Eigedomen sin arrondering vert ikkje endra. Trafikk til og frå fylgjer grendevegen. Frå ein landbruksmessig synstad ser vi det som ei uheldig utvikling m.o.t. å ivareta landbruksmiljøet. Frådelinga og etableringa av lager/verkstad her, er i strid med gjeldande plansituasjon. Det kan verta vanskar med å få ein større verkstads-/lagerbyning til å gli inn i kulturlandskapet på Øvre Lekven. Ei samla vurdering tilseier at omsøkte frådeling ikkje kan tilrådast. I høve delegasjon av avgjer fylkeslandbruksstyret søknaden etter tilråding frå kommuen. Forvaltningsstyret handsamar søknaden på vegner av kommunen. Johan J. Jülke Landbrukssjef Side 28 av 61

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Melding HO-2/2002 DESEMBER 2002 Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Innleiing Kapittel 1 Kva gjeld for driftsbygningar? Kapittel 2 Plan- og bygningslova Kapittel 3 Saksbehandling Kapittel 4 Teknisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer