MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER /03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER /03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER /03 03/01136 STRATEGIPLAN FOR SKULAR OG BARNEHAGAR /03 03/ /34, DELING AV EIGEDOM - NILS RØTTINGEN /03 03/ /13, FRÅDELING AV 3 NAUSTTOMTAR - MARIT SANDVEN /03 03/ /5, REKV. AV GRENSEPÅVISING - WENCHE MJØLKERÅEN /03 03/ /1, FRÅDELING AV PARSELL TIL VERKSTAD/LAGER- BRITT LUNDE SYDNES 0062/03 03/ /3 MOBERG, NYBYGG VOGNHUS/REDSKAPSHUS KLAGE PÅ VEDTAK 0063/03 03/ /170, LEPSØYNESET, SØKNAD OM RAMMELØYVE FOR BUSTADHUS 0064/03 03/ /720 KUVENTRÆVEGEN, NYBYGG VERTIKALDELT BUSTAD - KLAGE PÅ VEDTAK /03 03/00215

2 29/121, SKITNEVÅGEN, FRITIDSBUSTAD/NAUST, INGEBJØRG MEDAAS KNUTSEN 0066/03 03/ /43 SUNDØYHAGEN 143, NYBYGG NAUST- MARIANNE JOHANSEN KORSVOLD 0067/03 03/ /122, SKITNEVÅGEN, NYBYGG HYTTENAUST - MAGNHILD BOGETVEIT 0068/03 03/ /626 KUVEN, LAGER- OG VERKSTADBYGG- BØ SYSTEMFORSKALING A/S 0069/03 03/00002 OFFENTLEG ETTERSYN, REGULERINGSPLAN FOR SKEISFLATEN, 34/4,M.FL. 0070/03 03/00664 OFFENTLEG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR HILDEREN, GNR. 34, BNR.9 SKEISLEIRA 0071/03 03/00768 OFFENTLEG ETTERSYN AV PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR FLORSHAUGEN, BJØRKHOVDA, GNR. 51, BNR /03 03/01183 SØKNAD OM OPPSTART AV ENDRING AV REG.PLAN JESSADALEN - STALEN 0073/03 03/01588 SØKNAD OM OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSPLAN ELVEBAKKEN Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann

3 Sak 0055/03 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/00149 Saksnr.: Utval Møtedato 0001/03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre Uformell drøfting av ymse saker.

4 Sak 0056/03 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER MØTEBOK Saksbehandler: Åsta Kuven Arkiv: A22 &21 Arkivsaksnr.: 03/01085 Saksnr.: Utval Møtedato 0026/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: Forvaltningsstyret godkjenner nye vedtekter i SFO slik dei vert lagt fram. Lovgrunnlag SFO i Os skal drivast i samsvar med Opplæringslova Seinare reguleringar frå departement og Kommunenes sentralforbund skal følgjast opp. prinsipp for drifta Skulefritidsordninga i Os skal fylgja føringar frå sentrale styresmakter og skal halda dei rammene som er sette i kommunen. SFO skal vera ein del av skulen sitt samla tilbod til brukarane. SFO skal samordnast med skuledrifta elles; organisatorisk, planmessig og i høve til personalet. mål Det skal vera eit omsorgs- og fritidstilbod i SFO ved alle skular med barnesteg i Os kommune. SFO skal leggja særleg vekt på dei kreative og sosiale sidene av elevane si utvikling. SFO skal vera ein trygg plass for barna. styring Det er den einskilde skulen som har hovudansvaret for å utvikla og tilby eit godt SFO-tilbod i eigen krins. Det er skulen sitt eige styre som handsamar saker som gjeld SFO-drifta; planar, budsjett, personale osb. Rektor har det overordna ansvaret for forvaltning og pedagogisk drift. Det er eit mål at SFO vert knytt til utviklinga i skulen. økonomiske vilkår Drifta vert finansiert ved kommunale budsjettmidlar og foreldrebetaling. Foreldrebetalinga vert fastsett av kommunestyret, og vil normalt verta justert kvart år. Foreldrebetalinga vert kravd for ein månad om gongen, med betalingsfrist i slutten av kvar månad. Skulefritidsordninga har betaling for 10 månadar. opningstid Skulefritidsordninga føl skuleruta, dvs. SFO har ope når det er skule. Skulane har ulike tilbod, men kan berre gje tilbod med eit gitt tal timar pr. veke til gitt pris.

5 Sak 0056/03 Tilbod timar Utvida dag 1 22,5 t/v (full plass) 7,5 t/v 2 13,5 t/v 4,5 t/v 3 9 t/v 3 t/v Tilbod om utvida dag krev at min. 8 elevar på skulen nyttar tilbodet kvar dag. Ein kan berre nytta utvida dag knytt til det tilbodet ein vel. Det er mogeleg å kjøpa enkeltveke, enkeltdag eller enkelttimar dersom dette høver for skulen. Ferieope SFO kan halda ferieope dersom min. 8 elevar nyttar tilbodet kvar dag. Det vert kravd ekstra betaling for elevar som nyttar ferieope. Elevar som høyrer til ein skule som ikkje tilbyr ferieope, kan nytta ferieope tilbod på ein annan skule. Ferieope kan vera aktuelt i følgjande tidsrom: 2 veker før skulestart i august Haustferie Vinterferie 1 veke etter skuleslutt i juni Skulane har eiga påmelding til ferieope. opptak Barn i førsteklasse og funksjonshemma barn har førsterett på plass i SFO. Barna har plassen i SFO til dei går ut av 4. kl. eller seier han opp. SFO har hovudopptak i april, for start i august. Rektor tek inn barn etter søknad. Det er eit mål at alle som søkjer skal få plass. Det er høve til å søkja opptak gjennom heile året. Barnet vil då kunna få plass dersom det høver for skulen. oppseiing All oppseiing skal vera skriftleg på skjema som de får på SFO/skulen. Os kommunestyret har vedteke ei gjensidig oppseiingstid i SFO for foreldre og kommunen på 1 månad, rekna frå den dato skriftleg oppseiing vert gjeve (t.d. oppseiing motteke 12. februar, går ut 12. mars). Ved oppseiing etter 1. april må det likevel betalast til og med juni månad. For påmelding til komande skuleår, gjeld òg ei oppseiingstid på 1 månad. (T.d. påmelding i april, oppseiing i mai juli, betyr at ein må betala for 1 månad om hausten.) Dersom rektor skal seia opp ein elev frå SFO, må ei eller fleire av følgjande årsaker liggja til grunn: det vert ikkje betalt for plassen ut frå ei fagleg vurdering vert det klargjort at barnet ikkje har utbytte av tilbodet eleven rettar seg ikkje etter gjeldande reglar Side 5 av 61

6 Sak 0056/03 bemanning Etter Opplæringslova er det ikkje lenger noko fast tal for tilhøvet mellom barn og vaksne. Os kommune tek sikte på å nytta tilhøvet 15:1 som rettesnor for drifta. forsikring Os kommune ser det som viktig å sjå til at alle barn har ei sikker ramme kring opphaldet sitt i barnehage, skule eller skulefritidsordning. Kommunen har difor teikna forsikring for barna i desse ordningane. Barna er dekte av forsikringa på skulen, i skulefritidsordninga eller i barnehagen. Forsikringa gjeld og reise til og frå barnehage, skule eller skulefritidsordning. Os kommune tek atterhald om at folketrygda og forsikringsselskapa gjer eigne vurderingar av dekning i kvar einskild sak. Utfyllande og supplerande reglar om dekninga finst i både folketrygdlova og forsikringsavtalen. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 6 av 61

7 Sak 0056/03 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Ordførar Terje Søviknes (FrP), kom med forslag om å delegera til formannskapet å gjera endeleg vedtak i saka etter ei ny saksutgreiing. Forslaget fekk 7 røyster og fall. Borghild Borgen (Ap), kom med forslag om gjensidig oppseiingstid i SFO på 2 mnd. Borgen sitt forslag fekk 14 røyster (6Ap, 4Krf, 2SV, 1Sp, 1Tvs) og fall. Laila Reiertsen (FrP) kom med følgjande endring vedk. bindingstid i SFO: Kommunestyret godkjenner gjensidig oppseiingstid i SFO for foreldre og kommunen på 1 månad, rekna frå den dato skriftleg oppseiing vert gjeve (t.d. oppseiing mottatt 12. februar, går ut 12. mars). Ved oppseiing etter 1. april må det likevel betalast til og med juni månad. Reiertsen sitt forslag fekk 21 røyster (14FrP, 4H, 3Tvs) og vart vedteke. Dag Westhrin (SV), kom med forslag om eit tillegg vedk. heildagsskule som skal innarbeidast i vedtaket: 1. Kommunestyret ser at det er for kort tid til å setja i gang heildagsskulen som eit alternativ for skuleåret Kommunestyret ber om at heildagsskulemodellen vert lagt til grunn for SFO for skuleåret Kommunestyret vil oppmoda skulane til å leggja vekt på brukarane sine ønskje for det tilbodet dei får frå den einskilde skule. Westhrin sitt forslag pk.t 2 vart samrøystes vedteke. Westhrin sitt forslag pkt. 1 fekk 10 røyster (6Ap, 2SV, 2Tvs) og fall. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at modell nr. 3, lokaltilpassa modell (tilbod med eit gitt tal timar pr. veke til gitt pris), vert lagt til grunn for drifta av skulefritidsordninga i Os kommune. Endringa inneber ingen meirutgifter for kommunen. Kommunestyret godkjenner følgjande betalingssatsar for hausten 2003: Opphaldstid per veke Pris 22,5 (100 %) 1.730,- (som i dag) 13,5 (60%) 1.211, ,- Utvida dag 7,5 (1,5 x 5) Max 550,- 4,5 (7,5 x 60%) Max 330,- 3 (7,5 x 40%) Max 220,- Side 7 av 61

8 Sak 0056/03 Kjøp av enkeltveke 600 (22,5t) / 420 (13,5t) / 300(9 t) Kjøp av enkeltdag 150,- Kjøp av enkelttimar 50,- Desse prisane får ikkje innverknad på allereie utsende tilbod om opphald i SFO-ordninga for hausten Kommunestyret godkjenner gjensidig oppseiingstid i SFO for foreldre og kommunen er på 1 månad, rekna frå den dato skriftleg oppseiing vert gjeve (t.d. oppseiing mottatt 12. februar, går ut 12. mars). Ved oppseiing etter 1. april må det likevel betalast til og med juni månad. Kommunestyret vil oppmoda skulane til å leggja vekt på brukarane sine ønskje for det tilbodet dei får frå den einskilde skule. Forslag til nye vedtekter vil verta lagt fram i forvaltningsstyret Den nye driftsforma vil verta evaluert før skuleåret 2004/2005. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Forslag til tillegg til tilrådinga frå FrP. Dette vedtaket får ikkje innverknad på allereie utsende tilbod om opphald i SFO-ordninga for hausten Tillegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at modell nr. 3, lokaltilpassa modell (tilbod med eit gitt tal timar pr. veke til gitt pris), vert lagt til grunn for drifta av skulefritidsordninga i Os kommune. Endringa inneber ingen meirutgifter for kommunen. Kommunestyret godkjenner følgjande betalingssatsar for hausten 2003: Opphaldstid per veke Pris 22,5 (100 %) 1.730,- (som i dag) 13,5 (60%) 1.211, ,- Utvida dag 7,5 (1,5 x 5) Max 550,- 4,5 (7,5 x 60%) Max 330,- 3 (7,5 x 40%) Max 220,- Kjøp av enkeltveke 600 (22,5t) / 420 (13,5t) / 300(9 t) Kjøp av enkeltdag 150,- Side 8 av 61

9 Sak 0056/03 Kjøp av enkelttimar 50,- Desse prisane får ikkje innverknad på allereie utsende tilbod om opphald i SFO-ordninga for hausten Kommunestyret godkjenner følgjande oppseiingstider i SFO: Opphaldstid per veke Oppseiingstid 22,5 3 mnd 13,5 6 mnd 9 6 mnd 30 6 mnd Vedtektene vil gje rom for at ein i sæskilde høve kan søkja om å få redusert oppsiingstid. Kommunestyret godkjenner at kommunen kan, med 1 mnd. varsel, seia opp brukarar pga. manglande betaling. Forslag til nye vedtekter vil verta lagt fram i forvaltningsstyret Den nye driftsforma vil verta evaluert før skuleåret 2004/2005. Side 9 av 61

10 Sak 0056/03 Vedlegg: Opplæringslova Saksopplysningar: Ny driftsmodell for skulefritidsordninga i Os kommune vart vedteken i kommunestyret I vedtaket frå kommunestyret står det at forslag til nye vedtekter vil verta lagt fram i forvaltningsstyret Åsta Kuven Økonomikonsulent Side 10 av 61

11 Sak 0057/03 MØTEBOK STRATEGIPLAN FOR SKULAR OG BARNEHAGAR Saksbehandler: Jorunn L. Solberg Arkiv: 144 A Arkivsaksnr.: 03/01136 Saksnr.: Utval Møtedato 0034/03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre /03 Råd for funksjonshemma Framlegg til vedtak: Forvaltningsstyret vedtek Strategiplan for skular og barnehagar felles utviklingsområde slik han ligg føre. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

12 Sak 0057/03 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Forvaltningsstyret gjorde slikt samrøystes vedtak: Saka vert utsett for å få inn uttale frå fleire, t.dømes Råd for funkjsonshemma. Vedtak: Saka vert utsett for å få inn fleire høyringsuttaler, t.dømes frå Råd for funkjsonshemma. Behandling i Råd for funksjonshemma Behandling i utvalet: Det kom slik merknad fram i diskusjonen: Ein må sjå nøyare på situasjonen for barn med funksjonshemming og arbeida vidare med kuventræ-modellen i budsjettsamanheng. Planen vart samrøystes tilrådd med ovannemnde merknad. Vedtak: Råd for funksjonshemma tek planen til etterretning med den merknad at ein må sjå nøyare på situasjonen for barn med funksjonshemming og arbeida vidare med kuventræ-modellen i budsjettsamanheng. Side 12 av 61

13 Sak 0057/03 Vedlegg: Viser til Strategiplan for skular og barnehagar eige hefte i utsendinga til forrige møte. Saksopplysningar: Barnehagane og skulane sitt arbeid med utviklingsområde blir styrt av ein felles strategiplan. Den førre planen vart vedteken i Hovudutval for oppvekst. Den planen varde ut 2002 Omorganiseringa av kommunen har som føresetnad at einingane er sjølvstendige innan vedtekne rammer. Kvar eining vil vere ansvarleg for eigne utviklingsområde. Med tida vil dette medverke til at einingar innan same område utviklar sin eigen profil. Likevel vil det støtt vere område der kommunen legg felles føringar, på same måten som staten gjennom sine føringar forpliktar kommunen til å følgje opp. Skulane og barnehagane vil dermed ha eitt rom for sjølvvalde utviklingsområde, og eitt for felles utviklingsområde, der dei sistnemnde også vil få lokal utforming. Strategiplanen som hermed blir framlagd, gjeld felles utviklingsområde med tydelege kommunale eller statlege føringar. Som det går fram av innleiinga, har styringsgruppa for Pedagogisk forum leia arbeidet med planen. Styringsgruppa har hatt følgjande medlemmer : Anne F Fristad, Os skule, Leiar Øystein Holmaas, Nore Neset skule ut 2002 Elisabeth Nordstrand, Lysekloster barnehage og skule ut 2002 Ole Lars Strønen, Hegglandsdalen skule f.o.m Inger Elin Hermansen, Halhjem barnetun f.o.m Åse Østensjø, Os ressurssenter Grethe Nymark Mikkelsen, Hegglandsdalen barnehage Lill-Karin Wallem, Pedagogisk senter Lill-Karin Wallem har også vore sekretær for arbeidet. Kommunaldirektøren har hatt høve til å komme med innspel undervegs.barnehagane og skulane har vore aktive medspelarar i prosessen, og dei private barnehagane har også vore med. Planen er i heilskap lagt fram for Pedagogisk forum og fått tilslutning der. Slik han nå framstår, meiner vi han er ein god styringsreiskap for dei felles utviklingsområda i skular og barnehagar. Jorunn Solberg Kommunaldirektør Side 13 av 61

14 Sak 0058/03 MØTEBOK 29/34, DELING AV EIGEDOM - NILS RØTTINGEN Saksbehandler: Johan J. Jülke Arkiv: MA 29/34 Arkivsaksnr.: 03/00466 Saksnr.: Utval Møtedato 0017/03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: I høve søknad dagsett , godkjenner ikkje Os kommune at Nils Røttingen, eigar av gnr. 29, bnr. 54, etter 12 i ordlova får dela frå dei 2 omsøkte parsellane, kvar på om lag 1,0 daa til bustadføremål. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

15 Sak 0058/03 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Forvaltningsstyret gjorde slikt samrøystes vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Saka utsett for synfaring Vedtak: Saka utsett for synfaring Side 15 av 61

16 Sak 0058/03 Vedlegg: 1. Søknad datert Kart 1: datert februar Kart 1:3000 datert Kart 1:1000 datert Brev datert Brev datert Saksopplysningar: Omsøkte parsellar ligg i utmarka til 29/34. I gjeldande kommuneplan og framlegg til ny kommuneplan, ligg denne som LNF-område. Det meste av nordre Røttinga er godkjent for bustadbygging, men likevel slik at jordlova gjeld. Det er rom for fleire hus i dette området. Omsøkte parsellar er kupert skogsmark. 12 i jordlova seier m.a. at eigedom som kan nyttast til jordbruk eller skogbruk, ikkje kan delast utan samtykke frå departementet. Samtykke kan gjevast dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå den avkastning eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det m.a. takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Det ligg såleis føre eit generelt forbod mot oppdeling av landbrukseigedomar. Om tilhøva etter nærare vurdering likevel ligg til rette for det, kan departementet etter søknad gi delingsløyve. Ut frå eksisterande busetnad og krav til friområde, 100 m byggegrense mot sjø, m.v., er det etter måten sterke samfunnsinteresser som talar mot omsøkte delingar. Eigedomen sin avkastning vert redusert med parsellane sitt produksjonspotensiale som skogsmark. Delingane vil ikkje medføra drifts- og miljømessige ulemper for det nære landbruksmiljøet. Dei verkar negative på eigedomen si arrondering. Vi kan heller ikkje ut frå ynskjet om greie grenser mellom LNF- og bustadområde sjå at delinga er positiv. Delinga er i strid med gjeldande plansituasjon og har negative verknader for naturlandskapet. Sjølv om landbruksinteressene er små, kan frilufts-/naturinteressene i området vera store. Før ein nærare plan legitimerer at området (delar av området) kan byggjast ut, finn vi å måtta rå frå godkjenning. I høve delegasjon av frå landbruksdepartementet, avgjer kommunen søknaden. Forvaltningsstyret handsamar søknaden på vegner av kommunen. Johan J. Jülke Landbrukssjef Side 16 av 61

17 Sak 0058/03 Kan ikkje sjå at det er kome fram nye moment i saka. Gunnar Kleive Landbruksrådgjevar Side 17 av 61

18 Sak 0059/03 MØTEBOK 42/13, FRÅDELING AV 3 NAUSTTOMTAR - MARIT SANDVEN Saksbehandler: Johan J. Jülke Arkiv: MA 42/13 Arkivsaksnr.: 03/00471 Saksnr.: Utval Møtedato 0018/03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: I høve søknad dagsett , godkjenner Os kommune at Marit Sandven, eigar av gnr. 42, bnr. 13, etter 12 i jordlova, får dela frå parsell I. Ei nausttomt på om lag 80m 2. Kommunen godkjenner ikkje frådeling av parsell II og III, 2 nausttomter på tilsaman 160m 2. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

19 Sak 0059/03 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Frp/H fremja følgjde framlegg som vart vedteke med 7 mot 2 røyster: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Terje Sperrevik, Tvsl, fremja følgjande framlegg som fekk 2 røyster (Tvsl, Krf) og falt: I høve søknad dagsett , godkjenner Os kommune at Marit Sandven, eigar av gnr. 42, bnr. 13, etter 12 i jordlova, får dela frå parsell I. Ei nausttomt på om lag 80m 2.Kommunen godkjenner ikkje frådeling av parsell II og III, 2 nausttomter på tilsaman 160m 2. Grunngjeving for dette er at arbeidet med ny arealplan er i sluttfasen og at dette tiltaket ikkje er i samsvar med framlegg til ny plan. Vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Saka utsett for synfaring Vedtak: Saka utsett for synfaring Side 19 av 61

20 Sak 0059/03 Vedlegg: 1. Søknad datert Kart 1:1000 datert Kart 1: Kart 1:5000 datert jan 03 Saksopplysningar: 42/13 er ein liten landbrukseigedom som ligg i LNF-området. Skogteigen ligg på Innerøya og innmarksteigen grensar til Hauglandsjøen. Terrenget mot sjøen er særs brattlendt. Bruket sitt naust + frådelt nausttomt ligg i eit område der det er råd å koma ned til stranda. Her er det nå søkt frådeling av ytterlegare 3 nausttomter. I framlegget til ny kommuneplan er området fortsatt klassifisert som LNF-område. 12 i jordlova seier m.a. at eigedom som kan nyttast til jordbruk eller skogbruk, ikkje kan delast utan samtykke frå departementet. Samtykke kan gjevast dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå den avkastning eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det m.a. takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Det ligg såleis føre eit generelt forbod mot oppdeling av landbrukseigedomar. Om tilhøva etter nærare vurdering likevel ligg til rette for det, kan departementet etter søknad gi delingsløyve. Det er ikkje tilstades sterke samfunnsinteresser som forsvarar dei omsøkte frådelingane. Det er helst slik at samfunnsinteressene er i mot nedbygging av strandsona i området. Frådelingane vil redusera bruket si avkastningsevne, då det aller meste av nyttbar strandline då vert eigd av utanforståande. Dei vil elles ikkje medføra drifts- eller miljømessige ulemper for det nære landbruksområdet. Delingane er ikkje i samsvar med gjeldande plansituasjon. Dersom vi ynskjer moderat utbygging av strandsona, alternativ plassering av naust som ikkje høyrer til gardsbruk i godkjende naustområde, vil omsøkte delingar ikkje vera til det beste for klturlandskapet. Ut frå ei samla vurdering etter 12 i jordlova, finn vi å måtta vektleggja at 42/13 fortsatt bør disponera strandline av rimeleg lengd og kvalitet. Ut frå ovannemnde, finn vi å kunna godkjenna frådeling av parsell I, men ikkje av parsell II og III. I høve delegasjon av frå landbruksdepartementet avgjer kommunen søknaden. Forvaltningsstyret handsamar søknaden på vegner av kommunen. Johan J. Jülke Landbrukssjef Side 20 av 61

21 Sak 0059/03 Tilleggsopplysningar : Dersom bruket ikkje får godkjent frådeling nr. 2 og 3 vil bruket ha ei strandlinje på ca 35 m. Dersom tomt nr. 2 og 3 vert frådelte har bruket att ein brukbar strandlinje på ca 20 m. Gunnar Kleive Landbruksrådgjevar Side 21 av 61

22 Sak 0060/03 MØTEBOK 40/5, REKV. AV GRENSEPÅVISING - WENCHE MJØLKERÅEN Saksbehandler: Johan J. Jûlke Arkiv: MA 40/5 Arkivsaksnr.: 03/00546 Saksnr.: Utval Møtedato 0019/03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: I høve søknad dagsett og , rår Os kommune frå at Wenche Mjølkeråen, eigar av gnr.40, bnr. 5, etter 12 i jordlova får dela frå ein teig på om lag 0,4 daa med påståande naust, og ein annan teig på om lag 2,1 daa med påståande gamal driftsbygning for ombygging til verkstad. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

23 Sak 0060/03 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Frp/H fremja følgjde framlegg som vart vedteke med 7 mot 2 røyster: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Terje Sperrevik fremja følgjande framlegg som fekk 2 røyster (Tvsl, Krf) og falt. I høve søknad dagsett og , rår Os kommune frå at Wenche Mjølkeråen, eigar av gnr.40, bnr. 5, etter 12 i jordlova får dela frå ein teig på om lag 0,4 daa med påståande naust, og ein annan teig på om lag 2,1 daa med påståande gamal driftsbygning for ombygging til verkstad. Grunngjeving for dette er at arbeidet med ny arealplan er i sluttfasen og at dette tiltaket ikkje er i samsvar med framlegg til ny plan. Vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Saka utsett for synfaring Vedtak: Saka utsett for synfaring Side 23 av 61

24 Sak 0060/03 Vedlegg: 1. Søknad om deling av grunneigedom datert Kart 1:1000 datert Kart 1:5000 datert Søknad om deling av grunneigedom datert Kart 1:1000 datert Kart 1:5000 datert Saksopplysningar: 40/5 er eit mindre gardsbruk som ligg i LNF-område. Innmarka vert hausta av andre. For ein del år sidan vart det sett opp ny driftsbygning på den eine parsellen som no vert søkt frådelt. Den gamle driftsbygingen (merka 2 på kartet i 1:5000) var til nedfalls. Her er det nå ført opp ein verkstadbygning. Stovehuset er merka 1 på kartet i 1:5000. Den andre frådelinga gjeld garden sitt naust med grunn. Innmarka grensar ikkje til sjø. Utmarksteigen lengst vest grensar til sjø. Denne er sterkt oppstykka av tidlegare frådelingar. 12 i jordlova seier m.a. at eigedom som kan nyttast til jordbruk eller skogbruk, ikkje kan delast utan samtykke frå departementet. Samtykke kan gjevast dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå den avkastning eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det m.a. takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Det ligg såleis føre eit generelt forbod mot oppdeling av landbrukseigedomar. Om tilhøva etter nærare vurdering likevel ligg til rette for det, kan departementet etter søknad gi delingsløyve. Det er ikkje tilstades sterke samfunnsinteresser som forsvarar dei omsøkte delingane. Vi må ha lov å seia at utan driftsbygning for dyrehald og naust med tilgang til sjø, vert garden sin avkastnings-evne munaleg redusert. Teigane ligg slik til at frådelingane har lite å seia for bruket sin arrondering. Då nærområdet etter måten er reint for tomtebruk, ser vi fragmentering som uheldig for det nære landbruksmiljøet. Delingane er ikkje i samsvar med nåverande plansituasjon eller framlegget til ny kommuneplan. Kulturlandskapet vert lite endra. Vi ser reduksjonen i bruket sin avkastningsevne og fragmentering av landskapet som dei mest negative konsekvensane av omsøkte frådelingar. Rår til at søknadane ikkje vert imøtekomne. I høve delegasjon av frå landbruksdepartementet, avgjer fylkeslandbruksstyret søknaden etter tilråding frå kommunen. Forvaltningsstyret handsamar søknaden på vegner av kommunen. Johan J. Jülke Landbrukssjef Side 24 av 61

25 Sak 0060/03 Tilleggsopplysningar vedk.driftsbygningar på garden. Det er ein driftbygning i tillegg på garden til den omsøkte parsellen, merka med nr. 2 på kart. Denne bygningen vart godkjend for oppføring , som nybygg/verkstad, driftbygning i landbruket. Bygningen vert nytta til verkstadbygg og er lite teneleg til landbruksføremål. Naustetomt Omsøkte frådeling av naustetomt med påståande naust er utan kjørbar tilkomst. Den kjørbare tilkomsten stoppar ca m frå nausta. Bruket har utmarksteig som grensar til sjø. Ser det likevel vanskeleg å setja opp naust på denne utmarksteigen, grunna vanskelig terreng. Gunnar Kleive Landbruksrådgjevar Side 25 av 61

26 Sak 0061/03 MØTEBOK 48/1, FRÅDELING AV PARSELL TIL VERKSTAD/LAGER- BRITT LUNDE SYDNES Saksbehandler: Johan J. Jülke Arkiv: MA 48/1 Arkivsaksnr.: 03/00923 Saksnr.: Utval Møtedato 0039/03 Os Forvaltningsstyre /03 Os Forvaltningsstyre Framlegg til vedtak: I høve søknad dagsett , kan ikkje Os kommune rå til at Britt Lunde Sydnes, eigar av gnr. 48, bnr. 1, etter 12 i jordlova får dela frå omsøkte parsell på om lag 4,0 daa frå omsøkte parsell på om lag 4,0 daa med formål bygging av verkstad/lager. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

27 Sak 0061/03 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Forvaltningsstyret gjorde slikt samrøystes vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering ut frå dei opplysningane som kom fram under synfaringa. Side 27 av 61

28 Sak 0061/03 Vedlegg: 1. Søknad datert Kart 1:5000 datert febr Kart 1:1000 datert febr.03 Saksopplysningar: 48/1 besto inntil for kort tid sidan av 2 åtskilde teigar. Austre delen er nå godkjend frådelt til utbyggingsføremål ( DEL). Resten av eigedomen ligg i LNF-område i eit etter måten samanhangande og lite fragmentert jordbruksområde. 48/1 må nå sjåast som eit mindre støttebruk. Omsøkte parsell ligg nord for tunet inntil grensar mot grannar. Den består av grunnlendt beitemark. Tilkomst over 48/1 sin grunn. Det er meininga å nytta parsellen til verkstad/lagerbygg. 12 i jordlova seier m.a. at eigedom som kan nyttast til jordbruk eller skogbruk, ikkje kan delast utan samtykke frå departementet. Samtykke kan gjevast dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå den avkastning eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det m.a. takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Det ligg såleis føre eit generelt forbod mot oppdeling av landbrukseigedomar. Om tilhøva etter nærare vurdering likevel ligg til rette for det, kan departementet etter søknad gi delingsløyve. Det er ikkje tilstades sterke samfunnsinteresser som forsvarer omsøkte frådeling. Overordna retningsliner for forvaltning av arealressursane taler mot delinga. Eigedomen sin avkastning vert redusert med parsellen sitt produksjonspotensiale som beite. Eigedomen sin arrondering vert ikkje endra. Trafikk til og frå fylgjer grendevegen. Frå ein landbruksmessig synstad ser vi det som ei uheldig utvikling m.o.t. å ivareta landbruksmiljøet. Frådelinga og etableringa av lager/verkstad her, er i strid med gjeldande plansituasjon. Det kan verta vanskar med å få ein større verkstads-/lagerbyning til å gli inn i kulturlandskapet på Øvre Lekven. Ei samla vurdering tilseier at omsøkte frådeling ikkje kan tilrådast. I høve delegasjon av avgjer fylkeslandbruksstyret søknaden etter tilråding frå kommuen. Forvaltningsstyret handsamar søknaden på vegner av kommunen. Johan J. Jülke Landbrukssjef Side 28 av 61

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det vert synfaring før møtet vedk. sak 0015/03. Frammøte ved Sentrumskvartalet kl. 12.00. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Det vert synfaring før møtet vedk. sak 0015/03. Frammøte ved Sentrumskvartalet kl. 12.00. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.02.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Det vert synfaring før møtet vedk. sak 0015/03. Frammøte ved Sentrumskvartalet

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat 0ve Skjønhaug Hetlevikvegen 65 5304 HETLEVIK Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/1636 10521/2014 WANGEN 107/1 20.08.2014 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2304-2/ GBNR-165/28, FA-L42, 13.09.2016 HIST-16/486 KAS Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/3920-13 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksutgreiing:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

(Sjå dei 2 siste sidene i saka)

(Sjå dei 2 siste sidene i saka) Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.11.01 153/01 ASGJ Kvam formannskap 26.02.02 020/02 ASGJ Kvam formannskap 14.05.02 059/02 HMAA Avgjerd

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2003 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0201/03 03/00571 2. GONGS

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 16.09.2004 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring. Bussen går frå Rådhuset kl. 11.00 Sak 04/1056 Drange

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 24.11.2014 131/14 BJFR Giske kommunestyre 11.12.2014 091/14 BJFR Saksbehandlar Bjarte Friis Friisvold Arkiv: K1-, K2-L12 Arkivsaknr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

OS KOMMUNE Tekniske Tenester

OS KOMMUNE Tekniske Tenester OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 28.08.2008 Frå: 09.00 til 15.30 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Gustav Bahus (Frp),

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka.

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og fagleiar sakshandsaming og arkiv. Sistnemnde førde møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.01.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 29.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 11.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland AP Utvalsleiar

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2016/ Særutskrift - 90/2 - deling av eigedom - Seimsfoss - Merete Guddal

Vår ref. 2016/ Særutskrift - 90/2 - deling av eigedom - Seimsfoss - Merete Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14

Møteprotokoll SAKLISTE 26/15 14/521 REGULERINGSPLAN - SAGBRUK OG LAGEROMRÅDE PÅ DEL AV GNR.48 BNR STAVSET. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 56/14 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.04.2015 Tid: 13:00 Møtedeltakarar Kjell Haukeberg Anita Ostnes (f.o.m. sak 27/15) Terje Vadset Torbjørn Skodjereite

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SYNFARING. Det vert synfaring før møtet. Synfaringa tek føre seg sakene i slik rekkefølgje:

MØTEINNKALLING SYNFARING. Det vert synfaring før møtet. Synfaringa tek føre seg sakene i slik rekkefølgje: OS KOMMUNE Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Vedholmen kai Møtedato: 05.07.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SYNFARING Det vert synfaring før møtet. Synfaringa tek føre seg sakene i slik rekkefølgje:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.11.2016 Tid: kl.16:00-17:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14.40 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saksnr Sbh Formannskapet 25.08.04 144/04 ARA Formannskapet 01.12.04 206/04 ARA Osterøy heradsstyre 15.12.04 093/04 ARA Saksansvarleg Aud Raknem Arkiv:

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Gunnar Hauge

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 6278/2017 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Detaljregulering

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo, gnr. 145, bnr 1, med vedhus, eldhus, stabbur og garasje, samt naust

Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo, gnr. 145, bnr 1, med vedhus, eldhus, stabbur og garasje, samt naust Landbruk og naturforvaltning Opplysningsvesenets Fond v/ole Sperre Postboks 535 Sentrum Arkivsak: 13/874 Løpenr.: 13/9620 Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo,

Detaljer

2016/ Særutskrift - 173/4 - deling av grunneigedom - Varaldsøy - Nils Jakob Tveit

2016/ Særutskrift - 173/4 - deling av grunneigedom - Varaldsøy - Nils Jakob Tveit Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VESTNES KOMMUNE MØTEBOK

VESTNES KOMMUNE MØTEBOK VESTNES KOMMUNE MØTEBOK Saksbehandler : Rolf Heggero Arkiv: GBR 26/4 Arkivsaksnr.: 07/00004 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM, GNR./BNR. 26/4. UTSKILLING AV TO HYTTETOMTER PÅ NAUSTVOLLEN Saksnr.: Utvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE Heimel: Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i 13-7, 9a-8, og 10-9, og i Forskrift til opplæringslova i 12-1e og 15 Vedteke i Førde bystyre

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE 34/14 14/615 GNR.07 BNR NILS IVAR HONNINGDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN OG PBL OPPFØRING AV LYSTHUS

Møteprotokoll SAKLISTE 34/14 14/615 GNR.07 BNR NILS IVAR HONNINGDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN OG PBL OPPFØRING AV LYSTHUS SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Møtedato: 18.06.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall meldt frå følgjande

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer