OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 45/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 2. mai PS 46/12 Søknad om permisjon fra politiske verv - Annikken Kjær Haraldsen PS 47/12 Mulig vennskapsbybesøk Herceg Novi høsten 2012 PS 48/12 TV-aksjonen NRK Amnesty International - anmodning om opprettelse av kommunekomitè PS 49/12 Kjøp av aksjeselskapet Hunt Biobank Eiendom AS PS 50/12 Oppfylling for velodromen på Moan budsjett for tiltaket PS 51/12 Arkeologiske registreringer - Levanger sentrum PS 52/12 Ladestasjoner i Levanger søknad om støtte, framtidig opplegg og kjøp/leasing av kommunal el-bil. PS 53/12 Levanger kommune melder seg inn i Sykkelbynettverket PS 54/12 Årsregnskap og årsberetning Levanger kommune Orienteringer: Global Future v/mojgan Babalou og Edward T. Danzo Levanger, den 10. mai 2012 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Innhold PS 45/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 2. MAI SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - ANNIKKEN KJÆR HARALDSEN 3 MULIG VENNSKAPSBYBESØK HERCEG NOVI HØSTEN TV-AKSJONEN NRK AMNESTY INTERNATIONAL - ANMODNING OM OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÈ 8 KJØP AV AKSJESELSKAPET HUNT BIOBANK EIENDOM AS 10 OPPFYLLING FOR VELODROMEN PÅ MOAN BUDSJETT FOR TILTAKET 15 KULTURMILJØFREDNING AV TREHUSBYEN LEVANGER - ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 17 LADESTASJONER I LEVANGER SØKNAD OM STØTTE, FRAMTIDIG OPPLEGG OG KJØP/LEASING AV KOMMUNAL EL-BIL. 19 LEVANGER KOMMUNE MELDER SEG INN I SYKKELBYNETTVERKET 25 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING LEVANGER KOMMUNE 28 PS 45/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 2. mai Side 2 av 36

3 Levanger kommune Sakspapir Søknad om permisjon fra politiske verv - Annikken Kjær Haraldsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2012/ /465 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Rådmannens forslag til vedtak: Annikken Kjær Haraldsen innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1. september Per Einar Weiseth rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden. Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Som nytt medlem til protokollnemnda velges: Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget Mule/Okkenhaug OS velges: Som nytt varamedlem til styret for kommuneskogene velges: Hjemmel/bakgrunn for saken: Brev fra Annikken Kjær Haraldsen, datert Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, 16 Levanger kommunes delegasjonsreglement delegasjon til formannskapet. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev fra Annikken Kjær Haraldsen, datert Saksopplysninger: Annikken Kjær Haraldsen søker i brev datert 25. april d.å. om permisjon fra sine politiske verv fram til 1. september Bakgrunnen for søknaden er at hun i en periode ser seg nødt til å prioritere familie, andre styreverv og sin nye stilling som prosjektleder. Haraldsen har følgende verv: Medlem av kommunestyret Medlem av driftskomiteen Varamedlem i formannskapet Varamedlem i samkommunestyret Side 3 av 36

4 Medlem av protokollnemnda Varamedlem i samarbeidsutvalg Mule/Okkenhaug OS Varamedlem i styret for kommuneskogene Kommuneloven 15, pkt. 2 sier følgende om uttreden: Levanger kommune Formannskapet Sakliste Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Samme lov sier følgende om opprykk og nyvalg: 16, 2. ledd: Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig. 16, 3. ledd: Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 16, 5. ledd: Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 16, 6. ledd: Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. Vurdering: Ved å være mye opptatt i ny jobb, fyller Annikken Kjær Haraldsen etter rådmannens skjønn kriteriene for å få innvilget permisjon fra sine politiske verv. Praksis fra lignende saker tidligere tilsier at søknaden bør innvilges. Rådmannen vil derfor tilrå at søknad om permisjon innvilges. Per Einar Weiseth rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden. Side 4 av 36

5 Når det gjelder driftskomiteen er dette i denne sammenhengen å betrakte som et annet folkevalgt organ, og det må da velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Jfr. kommuneloven 16, 3. ledd. Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til formannskapet for permisjonsperioden. Gjenstående varamedlemmer vil være: Hanne Ihler Toldnes sv varamedlem 1 v/sv Jostein Trøite sv varamedlem 2 v/sv Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til samkommunestyret for permisjonsperioden. Gjenstående varamedlemmer vil være: Karl Meinert Buchholdt Levanger V -v, sv varamedlem 2 Jostein Trøite Levanger Sv -v, sv varamedlem 3 Det må velges nytt medlem til protokollnemnda for permisjonsperioden. Det må velges nytt varamedlem til samarbeidsutvalget Mule/Okkenhaug OS for permisjonsperioden. Det må velges nytt varamedlem til styret for kommuneskogene for permisjonsperioden. Side 5 av 36

6 Levanger kommune Sakspapir Mulig vennskapsbybesøk Herceg Novi høsten 2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ola Stene Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Som en del av vennskapsbysamarbeidet gjennomfører formannskapet besøk til Herceg Novi 22. til 25. september Dersom noen av formannskapets faste medlemmer er forhindret fra å delta kalles ikke inn varamedlemmer Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Formannskapssak 153/08, den Rapport fra formannskapets studietur i Saksopplysninger: Levanger kommune har følgende vennskapsbyer: Kramfors, Sverige (fra 1948) Varde, Danmark (fra 1948) Salo (tidligere Halikko), Finland (fra 1958) Herceg Novi, Montenegro (fra 1967) Ragnarting Eystra, Island (fra 2010) Det arrangeres vanligvis vennskapsbymøte mellom de nordiske vennskapsbyene hvert andre år. Det planlegges et slikt møte i Varde i Dessuten foregår det en viss kontakt og utveksling på faglig nivå mellom kommunene og kontakter mellom frivillige lag og foreninger. Foreningen Norden har også et organisert samarbeid mellom de nordiske vennskapsbyene. Herceg Novi inngår ikke i dette nettverket, da dette er et samarbeid som har oppstått mellom Levanger og den nå Montenegriske kommunen. Om bakgrunnen og historien bak dette samarbeidet kan det leses på kommunens nettsider. Det har vært en del utvekslinger og samhandling de siste årene, men det er ikke noe fast system på kontakten. Siste kontakt var Side 6 av 36

7 at varaordføreren var på besøk sammen med representanter for Innherred renovasjon i mars inneværende år. Det forrige formannskapet var på besøk våren 2009 samtidig med den første delegasjonen med behandlingsreiser fra kommunen etter at det ble innledet et samarbeid med helseinstitusjonen Igalo. Den 4. og foreløpig siste gruppen med behandlingsreisende brukere og ansatte er planlagt i september- oktober i år og det vil være et naturlig tidspunkt for evt nytt besøk for formannskapet. Vurdering: Mye av bakgrunnen for samarbeidet mellom norske kommuner og kommuner på Balkan er at en har tro på at en kan bidra i demokratibyggingsprosessene. Da er det viktig at det ikke bare er ordførerne som møtes i Montenegro er det viktig at samarbeidet har en større bredde enn at ordførerne møtes med jevne mellomrom. Det ble veldig godt mottatt at formannskapet kom på besøk i De som deltok uttrykte også at det hadde vært nyttig. Se rapport fra besøket her. Etter at saken foreløpig ble drøftet i formannskapsmøtet 2. mai har rådmannen sjekket flytabeller og priser. Dersom formannskapet vedtar at det skal gjennomføres tur vil det bli utarbeidet forslag til program med det første. Den mest aktuelle reiserute vil være følgende: 22 sep Trondheim Oslo SAS Oslo Dubrovnik SAS 25 sep Dubrovnik Oslo Norwegian Oslo Trondheim Norwegian Kostnadene for slik reise vil være kr 4888,- per person. Alle skatter/avgifter samt bagasje er inkludert. Jeg ser for meg at overnatting vil være på Igalosenteret der vi har en avtalefestet pris på 40 Euro pr person for full pensjon. Totale kostnader for formannskapets medlemmer vil derfor beløpe seg til ca kr og kan dekkes over avsatte midler til kompetanseutvikling for folkevalgte i budsjettet. En slik reise vil legge beslag på betydelig fritid og vil måtte være frivillig både for formannskapets medlemmer og de som skal delta fra administrasjonen. Reisen vil ikke utløse ekstra lønnskostnader eller andre godtgjøringer ettersom formannskapet har fast årlig godtgjøring. Det vil ikke være naturlig å kalle inn vararepresentanter for de som måtte være forhindret fra å delta. Side 7 av 36

8 Levanger kommune Sakspapir TV-aksjonen NRK Amnesty International - anmodning om opprettelse av kommunekomitè Saksbehandler: E-post: Tlf.: Reidun Johansen Arkivref: 2012/ /X03 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Rådmannens forslag til vedtak: Som kommunekomité for årets TV-aksjon oppnevnes:,leder,nestleder Rådmannen utpeker sekretær for komiteen. Ordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1 TV-aksjon NRK Amnesty International 2012 Saksopplysninger: TV-aksjonen er NRK`s årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. Søndag 21. oktober går årets aksjon av stabelen. Hvert år jobber frivillige landet over med å organisere innsamlingen i sin kommune. I løpet av to timer skal bøssebærere besøke 2 millioner husstander. Årets TV-aksjon er tildelt Amnestys arbeid med å styrke de grunnleggende rettighetene til millioner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen har ledet an i over femti år. Amnesty vil bl.a. sette fokus på at mennesker straffes for å bruke ytringsfriheten, at kvinner og minoriteter blir diskriminert, og at folk lever i frykt i undertrykkende regimer. Det blir opprettet en fylkesaksjonskomite i Nord-Trøndelag. Fylkesaksjonskomiteen vil fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen. TV-aksjonen 2012 har en fylkesaksjonsleder for å lede og koordinere innsamlingen i fylket. Levanger kommune anmodes også i år om og opprette en kommunekomitè. I 2011 vedtok formannskapet følgende i tilsvarende sak: Kommunal komité for TV-aksjon 2011: Side 8 av 36

9 Gerd Haugberg, leder Ordfører Robert Svarva, nestleder Rådmannen utpeker sekretær for komiteen. Ordfører / varaordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen. Vurdering: Saken legges med dette fram for formannskapet, som bes om å oppnevne kommunekomitè. Side 9 av 36

10 Levanger kommune Sakspapir Kjøp av aksjeselskapet Hunt Biobank Eiendom AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Vedlagte kjøpekontrakt mellom Grande Eiendom Holding AS og Utstillingsplassen Eiendom AS som selger og Levanger kommune som kjøper av 100 % av aksjene i Hunt Biobank Eiendom AS inngås. 2. Kjøpet finansieres gjennom låneopptak på kr ,-. Låneopptaket benyttes til å finansiere kjøpet av aksjene samt til å refinansiere gjelden i Hunt Biobank Eiendom AS. 3. For fremtidig utbygging av kontorfasiliteter og auditorium gis Hunt Biobank Eiendom as et lån på inntil kr ,- 4. Det samlede låneopptaket på kr tas opp som serielån med maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid samt inngå avtale med Hunt Biobank Eiendom as om betingelser for renter og avdrag videreutlån. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Kjøpekontrakt vedrørende salg av aksjene i Hunt Biobank Eiendom AS med bilag: 1. a/b Firmaattester Selger 2. Firmaattest Selskapet 3. Kjøpesum beregning 4. Verdivurdering 5. Regnskap og balanse per 31. desember 2011 Selskapet 6. Grunnboksutskrift 7. Festekontrakt 8. Leiekontrakt Brev fra NTNU vedrørende overdragelse av HUNT Biobank Eiendom AS datert Forstudie - formidlingssenter Side 10 av 36

11 Saksopplysninger: Levanger kommune ble orientert om arbeidet med formidlingssenter/auditorium på Hunt våren Det var spørsmål om kommunen ville bidra til dette sammen med bl.a fylkeskommunen og mulige private bidragsytere. Ordfører og rådmann signaliserte at kommunen var positive til dette. Med støtte av fylkeskommunen fikk vi utarbeidet en forstudie (lenke). Forstudien avdekket at finansiering av auditoriet ville bli komplisert med privat eier, pga bestemmelser om tilskudd til næringsdrivende. Samtidig ble vi klar over at dagens eiere ikke er helt enig om vegen videre og at salg av selskapet til Hunt/NTNU var drøftet. Kommunen så det som positivt om HUNT eller NTNU hadde kjøpt bygningene, men det ble etter hvert klart at det ikke er aktuelt for NTNU å kjøpe bygninger på Levanger selv om de signaliserer sterk vilje til å forplikte seg langsiktig her og betaler en reell husleie. Med tanke på viktigheten av å ha langsiktige planer og ha muligheter til å bidra til å ta HUNT videre og utvikle regionale spin-offs for næringsliv, helseforetak, HiNT osv i en region uten for mange kompetansearbeidsplasser dukket ideen om kommunen kunne overta begningene og stå for utvidelsene. Levanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde fredag den 16. mars 2012 et møte med NTNU og HUNT vedrørende eierskap til og utbygging av Hunt Biobank (eiendommen). Eiendommen eies i dag av selskapet Hunt Biobank Eiendom AS (HBE). I møtet konkluderte deltagerne med at det for alle parter vil være fordelaktig at eierskapet til eiendommen overtas av kommunen. NTNU ønsker ikke selv å eie eiendommen, av forskjellige grunner. Samtidig er det et klart behov hos HUNT for utvidelse av kontorarealene. Likeledes ønsker partene at det tilknyttet anlegget skal oppføres et auditorium/formidlingssenter, som kan benyttes av både HUNT og kommunen, uten at dette skal føre til noen økonomisk belastning for HUNT og NTNU. Konklusjonen i møtet ble derfor at: Kommunen kontakter eier av eiendommen HBE - for å innlede forhandlinger om overtagelse av selskapet. Kommunen bekreftet at etter en slik overtagelse av selskapet, så kan kommunen ta ansvar for innhenting av tilbud og gjennomføring av byggeprosess for ekstra kontorfasiliteter i tråd med HUNTs behov. Kommunen vil videre sammen med andre samfunnsaktører arbeide for å få bekreftet at et formidlingssenter kan la seg realisere samtidig, uten at dette skal belastes HUNT. NTNU bekreftet at dette er en løsning man ideelt sett ønsker og at man er enig i at den nåværende leiekontrakten mellom NTNU og HBE skal oppdateres for å reflektere det endrede omfang på avtalen og eventuelt andre forhold det vil være naturlig å ivareta i samme anledning. Grande Eiendom Holding AS og Utstillingsplassen Eiendom AS eier HBE med 50 % av aksjene hver. HBE sitt hovedaktivum er festerett til eiendommen gnr. 314 bnr. 376 i Levanger kommune og eierskap til de der oppførte bygninger og anlegg. Eiendommen er lokalisert ved Sykehuset Levanger, på sørsiden av Levanger sentrum. Bygningen er oppført i 2006 og inneholder kontor, møterom, laboratorier, lager, kantine m.m.. Bygningen har et Side 11 av 36

12 gulvareal på 1698 m2. Eiendommen fremstår som et moderne og fleksibelt kombinasjonsbygg. Eiendommen er utleid til en solid leietaker NTNU. Nåværende leieavtale utløper den uten forutgående oppsigelse. Leien kan i leieperioden reguleres med 100 % av KPI. Festeavtalen er inngått med Eilif Due som grunneier. Festeavtalen ble inngått den og har en varighet på 50 år. Årlig festeavgift er oppgitt til kr ,- for HBE har ingen ansatte. HUNT forskningssenter er lokalisert i Levanger, og har ca 30 stillinger. HUNT forskningssenter gjennomfører befolkningsundersøkelser i Nord-Trøndelag, driver medisinsk og helsefaglig forskning, forvalter forskningsdata og har en biobank som oppbevarer biologisk materiale og utleverer prøver til godkjente forskningsprosjekter. Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 ( ), HUNT 2 ( ) og HUNT 3 ( ). Til sammen har personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng. Kommunen representert ved rådmann Ola Stene, Meier Hallan og Bjørn Petter Salberg hadde den et forhandlingsmøte med eierne av HBE. I møtet oppnådde partene en prinsipiell enighet om pris for overtagelse. Prisen tar utgangspunkt i en verdivurdering tatt av DNB Næringsmegling AS. Basert på verdivurderingen og alminnelige prinsipper for prising av aksjeselskap har partene utarbeidet en avtale med nødvendige bilag. Proneo AS ved Jan Selvig har bistått kommunen både i for- og etterkant av forhandlingsmøtet. Proneo AS bistår også i forhold til ev. fremtidig finansiering av auditorium. Det er søkt fylkeskommunen om tilskudd til utarbeidelse av forprosjekt. Kommunen har startet arbeidet med å se på mulighetene for utbygging av nye kontorer og auditorium, samt med finansieringen av dette. Vurdering: En forutsetning for at kommunen skal kunne gjøre det er at en ikke risikere å tape penger på dette som vil gå ut over tjenesteproduksjonen. Det er behov for Langsiktig leiekontrakt prisen må være fornuftig. I og med at kommunen oppnår gunstige lånebetingelser kan vi fylle en viktig rolle som eier av et slikt bygg. Vi har videre god kompetanse på bygging og drift av lokaler. Rådmannen tilrår at vedlagte kjøpekontrakt (kontrakten) mellom Grande Eiendom Holding AS og Utstillingsplassen Eiendom AS som selger og Levanger kommune som kjøper av 100 % av aksjene i Hunt Biobank Eiendom AS inngås. Kommunen skal betale kr ,- for 100 % av aksjene i HBE. I tillegg skal kommunen overta eksisterende gjeld i selskapet totalt kr ,-. Kjøpesummen foreslås finansiert ved låneopptak. Lånet skal være et serielån med maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. Kjøpesummen er fastsatt etter alminnelige verdsettingsprinsipper for kjøp av aksjeselskap hvor hovedaktivum er en eiendom. Leieinntektene vil forsvare selskapets samlede utgifter og vil etter Proneo sine vurderinger gi kommunen er god avkastning (internrente) på investeringen. Side 12 av 36

13 Kjøpekontrakten er basert på en standard i forhold til kjøp av aksjeselskap. Den fremstår som balansert og sikrer begge partenes interesser i transaksjonen. Oppgjøret skal gjennomføres av en uavhengig mellommann. Kjøpesummen skal betales på overtakelsestidspunktet som er satt til den 1. juni 2012 jf. kjøpekontraktens punkt 3 a jf. punkt 7. Det er viktig å merke seg at denne saken omfatter kjøp av et aksjeselskap, og ikke en eiendom. Det er prinsipielt stor forskjell mellom kjøp av en eiendom og kjøp av et aksjeselskap. Ved kjøp av et aksjeselskap, overtar du samtlige rettigheter og forpliktelser til selskapet, og trer inn i løpende leieavtaler og skattekrav. Fordelen er at selger slipper unna med lavere skatt ved salg av et selskap istedenfor selve eiendommen. Videre slipper kjøper av aksjene i et eiendomsselskap som har hjemmelen til eiendommen å betale dokumentavgift på 2,5 %, dette fordi hjemmelen blir værende på den samme juridiske enheten som tidligere selv om eieren av de underliggende aksjene endres. Skattemessige forhold bør vurderes i forkant av både kjøper og selger, idet det erfaringsmessig blir altfor sent å diskutere slike forhold på kontraktssigneringstidspunktet. Rådmannen har i forkant av avtaleinngåelsen foretatt en selskapsgjennomgåelse av HBE (ofte kalt «due dilligence» eller «dd») for å avklare ovennevnte risikofaktorer i forkant av kjøpet. Det er i kjøpekontrakten tatt med omfattende inneståelser/garantier fra selger på at det ikke foreligger slike bomber tilknyttet eiendomsselskapet se punkt 5 i kontrakten. I kjøpesummen er det tatt høyde for at avskrivningsgrunnlaget på bygg og tekniske anlegg er lavere enn virkelig verdi på bygget når bygget kjøpes gjennom et selskap. Dette er en ulempe for kjøper, som reflekteres i kjøpesummen. Kommunen har hatt tilgang til regnskap og nøkkeltall for HBE for årene Av regnskapet går det fram at bokført verdi på eiendelene i 2006 var kr. 32,016 millioner og at bokført verdi pr var på kr. 29,167 millioner. Inntektsnivået har i alle år ligget på ca. 3,2 mill kroner og avskrivningene på 0,65 mill kroner. Andre driftskostnader har årlig ligget i størrelsesorden kr. 0,53 0,76 millioner og regnskapet viser et driftsresultat på årlig mellom 1,8 og 2,0 mill kroner. Den avtalte kjøpesummen er i samsvar med vedlagte takst utført av Tore Berg ved DNB Næringsmegling AS. Berg har taksert eiendommen til en samlet markedsverdi på kr ,-. Rådmannen mener verdivurderingen gir en ytterligere forsikring om at kjøpesummen er i samsvar med markedsverdien på eiendommen. Det kan i denne sammenheng trekkes paralleller til at kommunen ikke skal selge offentlig eiendom uten at det foreligger en godkjent takst, eller at eiendommen er lyst ut på det åpne markedet jf. EØS-regelverket. Disse reglene gjelder ikke når det offentlige kjøper fast eiendom, men en verdivurdering vil likevel også ved et kjøp gi sikkerhet for at det offentlige betaler riktig pris for eiendommen. Man slipper da spekulasjoner om kommunen har betalt overpris / gitt støtte i forbindelse med kjøpet. Årlig festeavgift er oppgitt til NOK (2011), basert på en årlig festeavgift på ved kontraktsstart (6.456 kvm x NOK 600 pr. kvm). Festeavgiften reguleres årlig med 100 % av konsumprisindeksen. Videre skal festeavgiften reguleres hvert 10 år i samsvar med det alminnelige rentenivå og det på den tid gjeldende pris på fast eiendom (tomtegrunn) for sammenlignbar tomt i tilsvarende markedsområde. Ved kontraktsstart er avgiften fastsatt til NOK 600 pr. kvm og med en forrentning på 6 %. Side 13 av 36

14 Kommunen har fått en bekreftelse fra NTNU på at man ønsker å forlenge leieavtalen med HBE etter en avklaring med Kunnskapsdepartementet jf. vedlagte brev datert fra NTNU ved direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen. Denne forsikringen gjør at rådmannen føler seg trygg på at dette er en sikker investering for fremtiden. NTNU vil i utleiesammenheng betraktes som en solid leietaker, en forlengelse av leieavtalen NTNU er ikke medregnet i verdsettingen av eiendommen. Hadde en slik leieavtale foreligget på nåværende tidspunkt ville eiendommen/selskapet ha blitt verdsatt høyere. Dette er et moment som gjør at kjøpet fremstår som tilnærmet risikofritt med tanke på eventuelle fremtidige kostnader. Driftskostnadene for perioden 2009 til 2011 har i snitt ligget på kroner ,- pr. år jf. tall i verdivurderingen. Rådmannen antar at man kan redusere denne kostnaden ved å legge drift og vedlikehold av eiendommen inn under kommunens eiendomsforvaltning. Tomten åpner for å utvide både kontorarealet og bygge auditorium. HUNT og NTNU har bekreftet at de har behov for ytterligere kontor- og møtefasiliteter. Kommunen er allerede i gang med å utrede planene i forhold til dette. En utvidelse av kontorarealet og nytt auditorium vil kunne øke leieinntektene ytterligere. Auditoriet vil kunne benyttes av kommunen selv og andre samfunnsaktører. Kommunen har i juni 2011 foretatt et kostnadsoppsett for utbyggingen på kr ,-. Siden den gang har prisene steget med 2,2 % noe som gir en pris på kr ,- inkl. mva pr. mars Dette oppsettet forutsetter at begge tilbyggene gjennomføres samtidig/sammenhengende. I tillegg til ovennevnte kostnader må det tillegges kommunale/offentlige avgifter for byggesaksbehandling, tilknytning vann og avløp m.m, prosjektadministrasjon, byggelånsrenter og prisstigning fra mars 2012 og ut byggeperioden. Det forutsettes da at grunn-/tomteforholdene er byggeklare uten ytterligere grunnundersøkelser. Til andre kostnader anslås slike tall: Offentlige gebyrer nivå 2012 kr ,- Prisstigning fram til antatt mai 2013 kr ,- Byggelånsrenter kr ,- Prosjektadministrasjon kr ,- Uforutsette kostnader 2,4 % kr ,- Sammen med indeksjustert kostnadssammenstilling gir dette et samlet kapitalbehov på 17 millioner kroner. Ved den nødvendige anbudsrunden som må gjennomføres kan tallene bli både høyere og lavere. Rådmannen foreslår derfor at det samtidig med kjøpet av HBE finansieres inntil kr ,- for låneopptak i selskapet for fremtidig utbygging av kontor og auditorium. Ettersom kommunen låner til lavere rente enn et kommunalt as, foreslås det at kommunen også foretar dette låneopptaket, og formidler lånet videre til selskapet. Det må inngås egen avtale om betingelser for dette. Etter en samlet vurdering av ovennevnte tilrår rådmannen at kommunen kjøper HBE, og gjennomfører utbyggingsplanene. Side 14 av 36

15 Levanger kommune Sakspapir Oppfylling for velodromen på Moan budsjett for tiltaket Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øyvind Nybakken Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger kommune fyller opp/klargjøring for sykkelbane/velodrom på Moan, inklusive omkringliggende areal for inntil Kr (alt 2) 2. Investeringen finansieres ved å omdisponere avsatte midler til mill til miljøtiltak/gågate/miljøgate/park i investeringsbudsjettet for Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Avtale med I.L. Sverre om Levanger Stadion og flytting av sykkelbane/velodrom ble behandlet av kommunestyret 13 april 2011 som sak 17/11. Forpliktelsen for Levanger kommune ligger i at nytt areal skal være regulert til formålet, og at det skal tilsvare samme størrelse og beskaffenhet som på Stadion, dvs primært at velodromen må ligge på drenerende masser. Selve overbygningen(velodromen) skal utføres senere i regi av I.L. Sverre. Det er nå innhentet et kostnadsoverslag på dette tiltaket, inkludert heving av arealet med ca ½ - 1 meter for å komme på samme nivå som tennisbane/fotballbaner i nærheten. Tiltaket skal senere beskrives med egen anbudsforespørsel nå i vår, og utføres så snart vi har kvalitetssikret grunnens egenskaper. Vurdering: Areal er nå avsatt på Moan, helt nordvest og ved siden av tennisbanen, se planskisse: Side 15 av 36

16 Når masseforflytning og terrengheving skal skje på Moan med ny Velodrom, er det behov for å se hele det omkringliggende området under ett, inkl. heving av deler av tilhørende gang-/ sykkelveien langs Eidsbotn. Når store mengder sprengstein og friksjonsmasser skal tiltransporteres, må dette klargjøres med eksisterende trace /gangvei inn fra adkomstveg Levanger Vgs / barnehage(nordøst for området) og ikke inn via hovedadkomst til Levanger Fritidspark. Dette betyr at også stien må rustes opp for å tåle denne transporten under anleggsvirksomheten. Som underlag for budsjett vil rådmannen skissere to alternativer på tiltak med tilhørende budsjettbehov: 1 Oppfylling kun for Velodrom-arealet, dvs; Adkomstveg, tomtearbeid Velodrom-arealet, Sandvolley-baner Kr Oppfylling/klargjøring for Velodrom Moan, inkl. hele det omkringliggende arealet (det skraverte, inkl. heving av gang-/ sykkelvei) Kr Budsjett er inkl. rigg, drift og uforutsett og mva. Masseforflytning fra gangvei og fra selve velodromarealet i anleggsfasen flyttes til indre bane (Sandvolley), her skal det i tillegg fylles opp med friksjonsmasser(sand, grus). Grunnen under selve velodromen/sykkelbanen fylles med sprengstein og komprimeres. Når det nå skal utøves tung anleggsvirksomhet i dette området, vil det være ønskelig å gjøre ferdig hele dette området nå. Rådmannen anbefaler derfor alternativ 2 over. I investeringsbudsjettet for 2012 er det satt av 5,0 mill til miljøtiltak/gågate/miljøgate/park. Rådmannen tilrår at det omdisponeres fra denne posten. Side 16 av 36

17 Levanger kommune Sakspapir Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger - arkeologiske registreringer Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2011/ /D10 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Det avsettes kr til arkeologiske registreringer i Levanger sentrum sommeren Beløpet belastes disposisjonsfond. Hjemmel/bakgrunn for saken: Sommeren 2011 ble det gjort arkeologiske registreringer i Levanger sentrum. Formålet var for det første å registrere, påvise og avgrense automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet for kommunens reguleringsplan for Levanger sentrum; for det andre å identifisere, lokalisere og beskrive de etterreformatoriske kulturlagenes utstrekning og karakter innenfor planområdet i forbindelse med Riksantikvarens kulturmiljøfredning av Levanger sentrum. Riksantikvaren dekket kostnadene for den arkeologiske registreringen som deres bidrag til prosjektet Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger. Vedlegg: 1 Endelige / ferdige rapport - Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger Saksopplysninger: Etter de arkeologiske registreringene sommeren 2011 utarbeidet NIKU og Nord-Trøndelag Fylkeskommune en rapport som konkluderte med blant annet følgende: De arkeologiske registreringene har frambragt ny kunnskap om forekomst, utstrekning og karakter av kulturlagene i Levanger sentrum. Det er dokumentert både før- og etterreformatoriske aktiviteter i området fra Kirkegata og ned mot Sundet, samt nyere tids utfyllinger i de lavere områdene øst mot Levangerelva. Videre er middelalderkirkegårdens avgrensning påvist ved hjelp av eldre kart. I tillegg (fig. 39, bilag 2) er det gjort registreringer og observasjoner i forbindelse med arbeider i grunnen utført av andre i den tiden de arkeologiske registreringene pågikk. Det ble også gjennomført registrering av eldre steinkjellere i Levanger sentrum, samt også registrering av gjenanvendte steiner fra den revne middelalderkirken. På tross av gjennomgang av kommunens kart, og samtaler med personale fra kommunen, framkom det ikke tilstrekkelig nøyaktige opplysninger under forarbeidene som antydet at Side 17 av 36

18 bæremassene var blitt skiftet ut i store deler av sentrums gatenett. Dermed ga ikke registreringene de overgripende resultater om kulturlagenes utbredelse og karakter som man håpet på. Kunnskap om kulturlag i spesielt de nordøstre deler av sentrum, men også i deler av de østre områder mangler således. Det vil bli foretatt boreprøver i områdene for de tidligere meanderne, noe som vil kunne bøte på dette kunnskapshullet. Av disse årsaker lar det seg med nåværende kunnskapsstatus ikke gjøre å utarbeide oversiktskart som viser kulturlagenes utstrekning og tykkelse innenfor reguleringsplanområdet. I og med at kulturlag var fjernet i såpass store områder av sentrum, er det trolig en nødvendig løsning å foreta tilleggsregistrering i flere men mindre felter. Det vil fortsatt være behov for nye registreringer i de nevnte områder i nord/øst. Disse feltene bør legges til utvalgte bakgårder inne i kvartalene, hvor sannsynligheten for store moderne inngrep er små. Det er svært få gater i nordre og østre deler av sentrum hvor kulturlagene ikke allerede er fjernet. Det bør derfor trolig tas opp ett eller to felter i bakgårder vest for Kirkegata for å få bedre kunnskap om kulturlagsforekomsten i dette området, da den kan vise seg å inneholde mer informasjon enn hva som er innhentet i grøftene ute i gatene. I tillegg bør det betenkes at kulturlagenes bevaringstilstand trolig er generelt bedre inne i bakgårdene enn i kanten av gamle grøfter, da det organiske innholdet i kulturlagene brytes raskere ned der tilgangen til luft er større enn i ubrutte lag. I og med at slike registreringsfelter vil måtte legges også på privat grunn, må arbeidet med å identifisere egnede steder og få til avtaler med grunneier raskt settes i gang. Vurdering: I og med at kulturlag er fjernet i store områder av sentrum er det nødvendig å grave i bakgårdene inne i kvartalene hvor sannsynligheten for store inngrep er små. Med bakgrunn i rapporten fra NIKU og Nord-Trøndelag Fylkeskommune har Riksantikvaren besluttet at det skal graves i 7 bakgårder sommeren Det skal graves i et område på 1-1.5m 2 i hver av bakgårdene. Det gjøres avtale med hver enkelt grunneier. Kostnadene for de arkeologiske registreringene er beregnet til kr inkl. mva. Riksantikvaren dekker halvparten av kostnadene, det kreves at kommunen bidrar med resterende halvpart. De arkeologiske undersøkelsene sommeren 2011 frembrakte ny og viktig kunnskap om Levanger. Det er svært viktig at det arbeidet som startet opp sommere 2011 videreføres. Side 18 av 36

19 Levanger kommune Sakspapir Ladestasjoner i Levanger søknad om støtte, framtidig opplegg og kjøp/leasing av kommunal el-bil. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Arkivref: 2012/ /223 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger kommune støtter hurtigladerstasjonen på Gråmyra med kr ,-. 2. Det forutsettes at EV-Power AS bidrar aktivt i planleggingen av et framtidig funksjonelt nett for ladning av elbiler i Levanger. Planen legges inn som en del av Gatebruksplanen for Levanger sentrum. 3. Kommunen anskaffer en elbil for kommunal bruk ved rådhuset som en prøveordning. 4. Både tilskudd og anskaffelse av elbil belastes disposisjonsfond. Hjemmel/bakgrunn for saken: Bygging av en hutigladestasjon på Gråmyra som en del av et regionalt nett av hurtigladestasjoner i Trøndelagsfylkene. Vedlegg: 1 Søknad om tilskudd fra EV Power AS i e-post av Brev fra Nord-Trøndlag fylkeskommune av vedr. Informasjon om arbeidet med å bygge ut nettverk for lading av elektriske kjøretøy i Nord-Trøndelag Saksopplysninger: EV Power har i e-post av 14.02,2012 søkt om et tilskudd på kr ,- fra Levanger kommune til en hurtigladerstasjon Her skal på Gråmyra vi bygge i tilknytning i 2012 til - 14 den nye XY-stasjonen og ny raste- og hvileplass. Hurtigladestadsjonen er en del av et nettverk som er planlagt utbygd i Trøndelagsfylkene i perioden som vist på figuren under. Hurtigladestasjoner: Namsos Namdalseid Steinkjer Verdal Levanger Stjørdal (Værnes) Meråker Storlien Trondheim (flere) Støren/Berkåk Orkdal Side 19 av 36

20 Prosjektet på Gråmyra har følgende budsjett: Investering hurtiglader kr ,- Fremføring strøm, klargjøring kr ,- Direkte driftskostnader, 3 år kr ,- Sum kr ,- Støtte Transnova kr ,- Fremføring strøm etc (CiT) kr ,- NTFK kr ,- Levanger Kommune kr ,- Egenkapital EV Power kr ,- SUM finansiering kr ,- Levanger kommune Formannskapet Sakliste Initiativet ut fra eiernes ønsker er å bidra til redusert utslipp av klimagasser og lokal forurensning fra vegtrafikken. I tillegg ønsker selskapet å legge et grunnlag for kommersiell drift av infrastruktur som sikrer god mobilitet for elbiler over tid. Fylkeskommunen har stilt seg svært positiv til prosjektet. Fylkesrådet har støttet prosjektene med 1,9 mill. kr. Se vedlagte brev. I brevet blir det redegjort for at 30 % av klimautslippene kommer fra vegtrafikken. Tiltakket ansees derfor som viktig. Vurdering: Rådmannen er stiller seg generelt svært positiv til satsingen på bruk av elbiler som et av mange tiltak for å redusere utslippe av klimagasser på litt lengre sikt og slutter seg til fylkeskommunen vurderinger. Rådmannen ønsker imidlertid å se søknaden om støtte til en hurtigladerstasjon på Gråmyra i en større sammenheng. Stasjonen på Gråmyra har først og fremst et regionalt perspektiv og vender seg i stor grad mot gjennomgangstrafikken langs E6. For lokal bruk i Levanger vil denne ha mindre betydning. For private brukere vil det meste av behovet for ladning skjer hjemme. Kommunen har også allerede bygd en laderstasjon i Sverres gt. Ved Sykehuset Levanger er det også etablert en stasjon. Ut fra betraktningene ovenfor vurderer rådmannen det omsøkte beløp meget høyt. Fylkeskommunen bidrag er på kr ,-. Fylkeskommunen bidrag bør vurderes ut fra deres rolle som regional aktør i dette tilfelle. Ut fra de kunder laderstasjonen vil betjene, bør kommunens bidrag være lavere. Rådmannen vil derfor foreslå kr ,- i tilskudd til prosjektet. Rekkevidden for elbiler har de senere år hatt en rivende utvikling. I dag er den mest benyttede familiebilen en rekkevidde på ca. 14 mil. Litt redusert på vinteren. Allerede neste år vil det komme biler som kan kjøre nesten hele strekningen Oslo Trondheim uten ladning. I tillegg vil det komme Hybridbiler som kan lades opp. Elbilene har i dag et både gunstig avgiftsregime og fordeler mht. parkering, bomveger etc. I den nylig framlagte klimameldingen er det antydet at avgiftsregimet vil bestå fram til Dette er svært viktig mht. forutsigbarheten ved kjøp og bruktpris for elbiler. Bruktbilprisen vil bl.a. ha betydning for leasingavtalene for slike biler. Side 20 av 36

21 Ladeteknikker Figuren nedenfor viser de forskjellige laderteknikker for elbiler. Levanger kommune Formannskapet Sakliste kw Tid fulladet 1) Ansett som fordelaktig for kunden min Ultrafast Sammenlignes med tradisjonell bensinfylling Ultrarask DC-lading Bytte Sammenlignes med tradisjonell bensinfylling Batteribytte min Fast Hurtiglading (DC-lading) (CHADEMO) h 230vV400V 3-fase AC-lading Medium h Dekker det grunnleggende behovet for de fleste kjøretøy. Lading der bilen normalt er parkert. Slow 230V 1-fase AC-laddning Notes: (1) Time to charge a battery with 30kWh capacity from empty to full Kilde: Grønn Bil og Fortum Som figuren viser vil elbilene lades med forskjellige teknikker. For å få et system som blir attraktivt for brukerne, vil rådmannen foreslå at det lages en plan for laderstasjoner i Levanger. Rådmannen finner det naturlig at dette blir en del av den gatebruksplan som er underutarbeidelse. Antallet hurtigladerstasjoner vil sannsynligvis ikke bli stort. Ut fra erfaringer fra andre plasser vil lokalisering med lett tilgjengelighet for taxier, større arbeidsplasser etc. være aktuelle lokaliseringer. Det vil også være viktig at lokalisering av de forskjellige typer laderstasjoner sees i sammenheng med gang- og sykkelvegsystemet og en utredning mht. bruk av bysykler for Levanger. Dette er alle forhold som bør inngå i gatebruksplanen. Rådmannen har hatt flere møter med EV Power om den omsøkte laderstasjonen og behovet for en plan for laderstasjoner i Levanger. EV Power har sagt seg villig til å delta i en slik planlegging. Dette er et arbeid som bør starte forholdsvis raskt hvis det skal bli en del av og samordnes med andre tiltak i gatebruksplanen. Effekten av et slikt tiltak er lite med de antall biler som i dag finnes. Det er de nærmeste åra forventet en vesentlig økning i antall elbiler. Trondheim kommune har under vurdering effekten av overgang til elbiler og lønnsomheten. Rådmannen regner med at disse vurderingene er klar før et opplegg for laderstasjoner skal inn i gatebruksplanen. Selv om det ikke er lønnsomhet i utvikling av slike tiltak i dag, vurderer rådmannen det viktig at kommunen gir klare signaler at det vil bli tilrettelagt for elbiler. Med den utvikling som har skjedd og vil skje mht. elbilenes rekkevidde, vil rådmannen foreslå at kommunen anskaffer elbil for bruk i rådhuset. Ladning kan her skje på natta, se figur for laderteknikker ovenfor. Hvis det etableres en hurtigladerstasjon i jernbane-/rådhusområdet som også taxibiler kan benytte, gir dette stor rekkevidde og muligheter for effektiv bruk av elbil. Side 21 av 36

22 Side 22 av 36 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

23 Side 23 av 36 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.11.2007 Tid: ca. 12:30 (Etter administrasjonsutvalgets møte!!) Faste medlemmer er med

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer