OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 45/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 2. mai PS 46/12 Søknad om permisjon fra politiske verv - Annikken Kjær Haraldsen PS 47/12 Mulig vennskapsbybesøk Herceg Novi høsten 2012 PS 48/12 TV-aksjonen NRK Amnesty International - anmodning om opprettelse av kommunekomitè PS 49/12 Kjøp av aksjeselskapet Hunt Biobank Eiendom AS PS 50/12 Oppfylling for velodromen på Moan budsjett for tiltaket PS 51/12 Arkeologiske registreringer - Levanger sentrum PS 52/12 Ladestasjoner i Levanger søknad om støtte, framtidig opplegg og kjøp/leasing av kommunal el-bil. PS 53/12 Levanger kommune melder seg inn i Sykkelbynettverket PS 54/12 Årsregnskap og årsberetning Levanger kommune Orienteringer: Global Future v/mojgan Babalou og Edward T. Danzo Levanger, den 10. mai 2012 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Innhold PS 45/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 2. MAI SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - ANNIKKEN KJÆR HARALDSEN 3 MULIG VENNSKAPSBYBESØK HERCEG NOVI HØSTEN TV-AKSJONEN NRK AMNESTY INTERNATIONAL - ANMODNING OM OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÈ 8 KJØP AV AKSJESELSKAPET HUNT BIOBANK EIENDOM AS 10 OPPFYLLING FOR VELODROMEN PÅ MOAN BUDSJETT FOR TILTAKET 15 KULTURMILJØFREDNING AV TREHUSBYEN LEVANGER - ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 17 LADESTASJONER I LEVANGER SØKNAD OM STØTTE, FRAMTIDIG OPPLEGG OG KJØP/LEASING AV KOMMUNAL EL-BIL. 19 LEVANGER KOMMUNE MELDER SEG INN I SYKKELBYNETTVERKET 25 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING LEVANGER KOMMUNE 28 PS 45/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 2. mai Side 2 av 36

3 Levanger kommune Sakspapir Søknad om permisjon fra politiske verv - Annikken Kjær Haraldsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2012/ /465 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Rådmannens forslag til vedtak: Annikken Kjær Haraldsen innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1. september Per Einar Weiseth rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden. Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Som nytt medlem til protokollnemnda velges: Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget Mule/Okkenhaug OS velges: Som nytt varamedlem til styret for kommuneskogene velges: Hjemmel/bakgrunn for saken: Brev fra Annikken Kjær Haraldsen, datert Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, 16 Levanger kommunes delegasjonsreglement delegasjon til formannskapet. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev fra Annikken Kjær Haraldsen, datert Saksopplysninger: Annikken Kjær Haraldsen søker i brev datert 25. april d.å. om permisjon fra sine politiske verv fram til 1. september Bakgrunnen for søknaden er at hun i en periode ser seg nødt til å prioritere familie, andre styreverv og sin nye stilling som prosjektleder. Haraldsen har følgende verv: Medlem av kommunestyret Medlem av driftskomiteen Varamedlem i formannskapet Varamedlem i samkommunestyret Side 3 av 36

4 Medlem av protokollnemnda Varamedlem i samarbeidsutvalg Mule/Okkenhaug OS Varamedlem i styret for kommuneskogene Kommuneloven 15, pkt. 2 sier følgende om uttreden: Levanger kommune Formannskapet Sakliste Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Samme lov sier følgende om opprykk og nyvalg: 16, 2. ledd: Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig. 16, 3. ledd: Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 16, 5. ledd: Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 16, 6. ledd: Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. Vurdering: Ved å være mye opptatt i ny jobb, fyller Annikken Kjær Haraldsen etter rådmannens skjønn kriteriene for å få innvilget permisjon fra sine politiske verv. Praksis fra lignende saker tidligere tilsier at søknaden bør innvilges. Rådmannen vil derfor tilrå at søknad om permisjon innvilges. Per Einar Weiseth rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden. Side 4 av 36

5 Når det gjelder driftskomiteen er dette i denne sammenhengen å betrakte som et annet folkevalgt organ, og det må da velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Jfr. kommuneloven 16, 3. ledd. Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til formannskapet for permisjonsperioden. Gjenstående varamedlemmer vil være: Hanne Ihler Toldnes sv varamedlem 1 v/sv Jostein Trøite sv varamedlem 2 v/sv Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til samkommunestyret for permisjonsperioden. Gjenstående varamedlemmer vil være: Karl Meinert Buchholdt Levanger V -v, sv varamedlem 2 Jostein Trøite Levanger Sv -v, sv varamedlem 3 Det må velges nytt medlem til protokollnemnda for permisjonsperioden. Det må velges nytt varamedlem til samarbeidsutvalget Mule/Okkenhaug OS for permisjonsperioden. Det må velges nytt varamedlem til styret for kommuneskogene for permisjonsperioden. Side 5 av 36

6 Levanger kommune Sakspapir Mulig vennskapsbybesøk Herceg Novi høsten 2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ola Stene Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Som en del av vennskapsbysamarbeidet gjennomfører formannskapet besøk til Herceg Novi 22. til 25. september Dersom noen av formannskapets faste medlemmer er forhindret fra å delta kalles ikke inn varamedlemmer Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Formannskapssak 153/08, den Rapport fra formannskapets studietur i Saksopplysninger: Levanger kommune har følgende vennskapsbyer: Kramfors, Sverige (fra 1948) Varde, Danmark (fra 1948) Salo (tidligere Halikko), Finland (fra 1958) Herceg Novi, Montenegro (fra 1967) Ragnarting Eystra, Island (fra 2010) Det arrangeres vanligvis vennskapsbymøte mellom de nordiske vennskapsbyene hvert andre år. Det planlegges et slikt møte i Varde i Dessuten foregår det en viss kontakt og utveksling på faglig nivå mellom kommunene og kontakter mellom frivillige lag og foreninger. Foreningen Norden har også et organisert samarbeid mellom de nordiske vennskapsbyene. Herceg Novi inngår ikke i dette nettverket, da dette er et samarbeid som har oppstått mellom Levanger og den nå Montenegriske kommunen. Om bakgrunnen og historien bak dette samarbeidet kan det leses på kommunens nettsider. Det har vært en del utvekslinger og samhandling de siste årene, men det er ikke noe fast system på kontakten. Siste kontakt var Side 6 av 36

7 at varaordføreren var på besøk sammen med representanter for Innherred renovasjon i mars inneværende år. Det forrige formannskapet var på besøk våren 2009 samtidig med den første delegasjonen med behandlingsreiser fra kommunen etter at det ble innledet et samarbeid med helseinstitusjonen Igalo. Den 4. og foreløpig siste gruppen med behandlingsreisende brukere og ansatte er planlagt i september- oktober i år og det vil være et naturlig tidspunkt for evt nytt besøk for formannskapet. Vurdering: Mye av bakgrunnen for samarbeidet mellom norske kommuner og kommuner på Balkan er at en har tro på at en kan bidra i demokratibyggingsprosessene. Da er det viktig at det ikke bare er ordførerne som møtes i Montenegro er det viktig at samarbeidet har en større bredde enn at ordførerne møtes med jevne mellomrom. Det ble veldig godt mottatt at formannskapet kom på besøk i De som deltok uttrykte også at det hadde vært nyttig. Se rapport fra besøket her. Etter at saken foreløpig ble drøftet i formannskapsmøtet 2. mai har rådmannen sjekket flytabeller og priser. Dersom formannskapet vedtar at det skal gjennomføres tur vil det bli utarbeidet forslag til program med det første. Den mest aktuelle reiserute vil være følgende: 22 sep Trondheim Oslo SAS Oslo Dubrovnik SAS 25 sep Dubrovnik Oslo Norwegian Oslo Trondheim Norwegian Kostnadene for slik reise vil være kr 4888,- per person. Alle skatter/avgifter samt bagasje er inkludert. Jeg ser for meg at overnatting vil være på Igalosenteret der vi har en avtalefestet pris på 40 Euro pr person for full pensjon. Totale kostnader for formannskapets medlemmer vil derfor beløpe seg til ca kr og kan dekkes over avsatte midler til kompetanseutvikling for folkevalgte i budsjettet. En slik reise vil legge beslag på betydelig fritid og vil måtte være frivillig både for formannskapets medlemmer og de som skal delta fra administrasjonen. Reisen vil ikke utløse ekstra lønnskostnader eller andre godtgjøringer ettersom formannskapet har fast årlig godtgjøring. Det vil ikke være naturlig å kalle inn vararepresentanter for de som måtte være forhindret fra å delta. Side 7 av 36

8 Levanger kommune Sakspapir TV-aksjonen NRK Amnesty International - anmodning om opprettelse av kommunekomitè Saksbehandler: E-post: Tlf.: Reidun Johansen Arkivref: 2012/ /X03 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Rådmannens forslag til vedtak: Som kommunekomité for årets TV-aksjon oppnevnes:,leder,nestleder Rådmannen utpeker sekretær for komiteen. Ordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1 TV-aksjon NRK Amnesty International 2012 Saksopplysninger: TV-aksjonen er NRK`s årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. Søndag 21. oktober går årets aksjon av stabelen. Hvert år jobber frivillige landet over med å organisere innsamlingen i sin kommune. I løpet av to timer skal bøssebærere besøke 2 millioner husstander. Årets TV-aksjon er tildelt Amnestys arbeid med å styrke de grunnleggende rettighetene til millioner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen har ledet an i over femti år. Amnesty vil bl.a. sette fokus på at mennesker straffes for å bruke ytringsfriheten, at kvinner og minoriteter blir diskriminert, og at folk lever i frykt i undertrykkende regimer. Det blir opprettet en fylkesaksjonskomite i Nord-Trøndelag. Fylkesaksjonskomiteen vil fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen. TV-aksjonen 2012 har en fylkesaksjonsleder for å lede og koordinere innsamlingen i fylket. Levanger kommune anmodes også i år om og opprette en kommunekomitè. I 2011 vedtok formannskapet følgende i tilsvarende sak: Kommunal komité for TV-aksjon 2011: Side 8 av 36

9 Gerd Haugberg, leder Ordfører Robert Svarva, nestleder Rådmannen utpeker sekretær for komiteen. Ordfører / varaordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen. Vurdering: Saken legges med dette fram for formannskapet, som bes om å oppnevne kommunekomitè. Side 9 av 36

10 Levanger kommune Sakspapir Kjøp av aksjeselskapet Hunt Biobank Eiendom AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Vedlagte kjøpekontrakt mellom Grande Eiendom Holding AS og Utstillingsplassen Eiendom AS som selger og Levanger kommune som kjøper av 100 % av aksjene i Hunt Biobank Eiendom AS inngås. 2. Kjøpet finansieres gjennom låneopptak på kr ,-. Låneopptaket benyttes til å finansiere kjøpet av aksjene samt til å refinansiere gjelden i Hunt Biobank Eiendom AS. 3. For fremtidig utbygging av kontorfasiliteter og auditorium gis Hunt Biobank Eiendom as et lån på inntil kr ,- 4. Det samlede låneopptaket på kr tas opp som serielån med maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid samt inngå avtale med Hunt Biobank Eiendom as om betingelser for renter og avdrag videreutlån. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Kjøpekontrakt vedrørende salg av aksjene i Hunt Biobank Eiendom AS med bilag: 1. a/b Firmaattester Selger 2. Firmaattest Selskapet 3. Kjøpesum beregning 4. Verdivurdering 5. Regnskap og balanse per 31. desember 2011 Selskapet 6. Grunnboksutskrift 7. Festekontrakt 8. Leiekontrakt Brev fra NTNU vedrørende overdragelse av HUNT Biobank Eiendom AS datert Forstudie - formidlingssenter Side 10 av 36

11 Saksopplysninger: Levanger kommune ble orientert om arbeidet med formidlingssenter/auditorium på Hunt våren Det var spørsmål om kommunen ville bidra til dette sammen med bl.a fylkeskommunen og mulige private bidragsytere. Ordfører og rådmann signaliserte at kommunen var positive til dette. Med støtte av fylkeskommunen fikk vi utarbeidet en forstudie (lenke). Forstudien avdekket at finansiering av auditoriet ville bli komplisert med privat eier, pga bestemmelser om tilskudd til næringsdrivende. Samtidig ble vi klar over at dagens eiere ikke er helt enig om vegen videre og at salg av selskapet til Hunt/NTNU var drøftet. Kommunen så det som positivt om HUNT eller NTNU hadde kjøpt bygningene, men det ble etter hvert klart at det ikke er aktuelt for NTNU å kjøpe bygninger på Levanger selv om de signaliserer sterk vilje til å forplikte seg langsiktig her og betaler en reell husleie. Med tanke på viktigheten av å ha langsiktige planer og ha muligheter til å bidra til å ta HUNT videre og utvikle regionale spin-offs for næringsliv, helseforetak, HiNT osv i en region uten for mange kompetansearbeidsplasser dukket ideen om kommunen kunne overta begningene og stå for utvidelsene. Levanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde fredag den 16. mars 2012 et møte med NTNU og HUNT vedrørende eierskap til og utbygging av Hunt Biobank (eiendommen). Eiendommen eies i dag av selskapet Hunt Biobank Eiendom AS (HBE). I møtet konkluderte deltagerne med at det for alle parter vil være fordelaktig at eierskapet til eiendommen overtas av kommunen. NTNU ønsker ikke selv å eie eiendommen, av forskjellige grunner. Samtidig er det et klart behov hos HUNT for utvidelse av kontorarealene. Likeledes ønsker partene at det tilknyttet anlegget skal oppføres et auditorium/formidlingssenter, som kan benyttes av både HUNT og kommunen, uten at dette skal føre til noen økonomisk belastning for HUNT og NTNU. Konklusjonen i møtet ble derfor at: Kommunen kontakter eier av eiendommen HBE - for å innlede forhandlinger om overtagelse av selskapet. Kommunen bekreftet at etter en slik overtagelse av selskapet, så kan kommunen ta ansvar for innhenting av tilbud og gjennomføring av byggeprosess for ekstra kontorfasiliteter i tråd med HUNTs behov. Kommunen vil videre sammen med andre samfunnsaktører arbeide for å få bekreftet at et formidlingssenter kan la seg realisere samtidig, uten at dette skal belastes HUNT. NTNU bekreftet at dette er en løsning man ideelt sett ønsker og at man er enig i at den nåværende leiekontrakten mellom NTNU og HBE skal oppdateres for å reflektere det endrede omfang på avtalen og eventuelt andre forhold det vil være naturlig å ivareta i samme anledning. Grande Eiendom Holding AS og Utstillingsplassen Eiendom AS eier HBE med 50 % av aksjene hver. HBE sitt hovedaktivum er festerett til eiendommen gnr. 314 bnr. 376 i Levanger kommune og eierskap til de der oppførte bygninger og anlegg. Eiendommen er lokalisert ved Sykehuset Levanger, på sørsiden av Levanger sentrum. Bygningen er oppført i 2006 og inneholder kontor, møterom, laboratorier, lager, kantine m.m.. Bygningen har et Side 11 av 36

12 gulvareal på 1698 m2. Eiendommen fremstår som et moderne og fleksibelt kombinasjonsbygg. Eiendommen er utleid til en solid leietaker NTNU. Nåværende leieavtale utløper den uten forutgående oppsigelse. Leien kan i leieperioden reguleres med 100 % av KPI. Festeavtalen er inngått med Eilif Due som grunneier. Festeavtalen ble inngått den og har en varighet på 50 år. Årlig festeavgift er oppgitt til kr ,- for HBE har ingen ansatte. HUNT forskningssenter er lokalisert i Levanger, og har ca 30 stillinger. HUNT forskningssenter gjennomfører befolkningsundersøkelser i Nord-Trøndelag, driver medisinsk og helsefaglig forskning, forvalter forskningsdata og har en biobank som oppbevarer biologisk materiale og utleverer prøver til godkjente forskningsprosjekter. Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 ( ), HUNT 2 ( ) og HUNT 3 ( ). Til sammen har personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng. Kommunen representert ved rådmann Ola Stene, Meier Hallan og Bjørn Petter Salberg hadde den et forhandlingsmøte med eierne av HBE. I møtet oppnådde partene en prinsipiell enighet om pris for overtagelse. Prisen tar utgangspunkt i en verdivurdering tatt av DNB Næringsmegling AS. Basert på verdivurderingen og alminnelige prinsipper for prising av aksjeselskap har partene utarbeidet en avtale med nødvendige bilag. Proneo AS ved Jan Selvig har bistått kommunen både i for- og etterkant av forhandlingsmøtet. Proneo AS bistår også i forhold til ev. fremtidig finansiering av auditorium. Det er søkt fylkeskommunen om tilskudd til utarbeidelse av forprosjekt. Kommunen har startet arbeidet med å se på mulighetene for utbygging av nye kontorer og auditorium, samt med finansieringen av dette. Vurdering: En forutsetning for at kommunen skal kunne gjøre det er at en ikke risikere å tape penger på dette som vil gå ut over tjenesteproduksjonen. Det er behov for Langsiktig leiekontrakt prisen må være fornuftig. I og med at kommunen oppnår gunstige lånebetingelser kan vi fylle en viktig rolle som eier av et slikt bygg. Vi har videre god kompetanse på bygging og drift av lokaler. Rådmannen tilrår at vedlagte kjøpekontrakt (kontrakten) mellom Grande Eiendom Holding AS og Utstillingsplassen Eiendom AS som selger og Levanger kommune som kjøper av 100 % av aksjene i Hunt Biobank Eiendom AS inngås. Kommunen skal betale kr ,- for 100 % av aksjene i HBE. I tillegg skal kommunen overta eksisterende gjeld i selskapet totalt kr ,-. Kjøpesummen foreslås finansiert ved låneopptak. Lånet skal være et serielån med maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. Kjøpesummen er fastsatt etter alminnelige verdsettingsprinsipper for kjøp av aksjeselskap hvor hovedaktivum er en eiendom. Leieinntektene vil forsvare selskapets samlede utgifter og vil etter Proneo sine vurderinger gi kommunen er god avkastning (internrente) på investeringen. Side 12 av 36

13 Kjøpekontrakten er basert på en standard i forhold til kjøp av aksjeselskap. Den fremstår som balansert og sikrer begge partenes interesser i transaksjonen. Oppgjøret skal gjennomføres av en uavhengig mellommann. Kjøpesummen skal betales på overtakelsestidspunktet som er satt til den 1. juni 2012 jf. kjøpekontraktens punkt 3 a jf. punkt 7. Det er viktig å merke seg at denne saken omfatter kjøp av et aksjeselskap, og ikke en eiendom. Det er prinsipielt stor forskjell mellom kjøp av en eiendom og kjøp av et aksjeselskap. Ved kjøp av et aksjeselskap, overtar du samtlige rettigheter og forpliktelser til selskapet, og trer inn i løpende leieavtaler og skattekrav. Fordelen er at selger slipper unna med lavere skatt ved salg av et selskap istedenfor selve eiendommen. Videre slipper kjøper av aksjene i et eiendomsselskap som har hjemmelen til eiendommen å betale dokumentavgift på 2,5 %, dette fordi hjemmelen blir værende på den samme juridiske enheten som tidligere selv om eieren av de underliggende aksjene endres. Skattemessige forhold bør vurderes i forkant av både kjøper og selger, idet det erfaringsmessig blir altfor sent å diskutere slike forhold på kontraktssigneringstidspunktet. Rådmannen har i forkant av avtaleinngåelsen foretatt en selskapsgjennomgåelse av HBE (ofte kalt «due dilligence» eller «dd») for å avklare ovennevnte risikofaktorer i forkant av kjøpet. Det er i kjøpekontrakten tatt med omfattende inneståelser/garantier fra selger på at det ikke foreligger slike bomber tilknyttet eiendomsselskapet se punkt 5 i kontrakten. I kjøpesummen er det tatt høyde for at avskrivningsgrunnlaget på bygg og tekniske anlegg er lavere enn virkelig verdi på bygget når bygget kjøpes gjennom et selskap. Dette er en ulempe for kjøper, som reflekteres i kjøpesummen. Kommunen har hatt tilgang til regnskap og nøkkeltall for HBE for årene Av regnskapet går det fram at bokført verdi på eiendelene i 2006 var kr. 32,016 millioner og at bokført verdi pr var på kr. 29,167 millioner. Inntektsnivået har i alle år ligget på ca. 3,2 mill kroner og avskrivningene på 0,65 mill kroner. Andre driftskostnader har årlig ligget i størrelsesorden kr. 0,53 0,76 millioner og regnskapet viser et driftsresultat på årlig mellom 1,8 og 2,0 mill kroner. Den avtalte kjøpesummen er i samsvar med vedlagte takst utført av Tore Berg ved DNB Næringsmegling AS. Berg har taksert eiendommen til en samlet markedsverdi på kr ,-. Rådmannen mener verdivurderingen gir en ytterligere forsikring om at kjøpesummen er i samsvar med markedsverdien på eiendommen. Det kan i denne sammenheng trekkes paralleller til at kommunen ikke skal selge offentlig eiendom uten at det foreligger en godkjent takst, eller at eiendommen er lyst ut på det åpne markedet jf. EØS-regelverket. Disse reglene gjelder ikke når det offentlige kjøper fast eiendom, men en verdivurdering vil likevel også ved et kjøp gi sikkerhet for at det offentlige betaler riktig pris for eiendommen. Man slipper da spekulasjoner om kommunen har betalt overpris / gitt støtte i forbindelse med kjøpet. Årlig festeavgift er oppgitt til NOK (2011), basert på en årlig festeavgift på ved kontraktsstart (6.456 kvm x NOK 600 pr. kvm). Festeavgiften reguleres årlig med 100 % av konsumprisindeksen. Videre skal festeavgiften reguleres hvert 10 år i samsvar med det alminnelige rentenivå og det på den tid gjeldende pris på fast eiendom (tomtegrunn) for sammenlignbar tomt i tilsvarende markedsområde. Ved kontraktsstart er avgiften fastsatt til NOK 600 pr. kvm og med en forrentning på 6 %. Side 13 av 36

14 Kommunen har fått en bekreftelse fra NTNU på at man ønsker å forlenge leieavtalen med HBE etter en avklaring med Kunnskapsdepartementet jf. vedlagte brev datert fra NTNU ved direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen. Denne forsikringen gjør at rådmannen føler seg trygg på at dette er en sikker investering for fremtiden. NTNU vil i utleiesammenheng betraktes som en solid leietaker, en forlengelse av leieavtalen NTNU er ikke medregnet i verdsettingen av eiendommen. Hadde en slik leieavtale foreligget på nåværende tidspunkt ville eiendommen/selskapet ha blitt verdsatt høyere. Dette er et moment som gjør at kjøpet fremstår som tilnærmet risikofritt med tanke på eventuelle fremtidige kostnader. Driftskostnadene for perioden 2009 til 2011 har i snitt ligget på kroner ,- pr. år jf. tall i verdivurderingen. Rådmannen antar at man kan redusere denne kostnaden ved å legge drift og vedlikehold av eiendommen inn under kommunens eiendomsforvaltning. Tomten åpner for å utvide både kontorarealet og bygge auditorium. HUNT og NTNU har bekreftet at de har behov for ytterligere kontor- og møtefasiliteter. Kommunen er allerede i gang med å utrede planene i forhold til dette. En utvidelse av kontorarealet og nytt auditorium vil kunne øke leieinntektene ytterligere. Auditoriet vil kunne benyttes av kommunen selv og andre samfunnsaktører. Kommunen har i juni 2011 foretatt et kostnadsoppsett for utbyggingen på kr ,-. Siden den gang har prisene steget med 2,2 % noe som gir en pris på kr ,- inkl. mva pr. mars Dette oppsettet forutsetter at begge tilbyggene gjennomføres samtidig/sammenhengende. I tillegg til ovennevnte kostnader må det tillegges kommunale/offentlige avgifter for byggesaksbehandling, tilknytning vann og avløp m.m, prosjektadministrasjon, byggelånsrenter og prisstigning fra mars 2012 og ut byggeperioden. Det forutsettes da at grunn-/tomteforholdene er byggeklare uten ytterligere grunnundersøkelser. Til andre kostnader anslås slike tall: Offentlige gebyrer nivå 2012 kr ,- Prisstigning fram til antatt mai 2013 kr ,- Byggelånsrenter kr ,- Prosjektadministrasjon kr ,- Uforutsette kostnader 2,4 % kr ,- Sammen med indeksjustert kostnadssammenstilling gir dette et samlet kapitalbehov på 17 millioner kroner. Ved den nødvendige anbudsrunden som må gjennomføres kan tallene bli både høyere og lavere. Rådmannen foreslår derfor at det samtidig med kjøpet av HBE finansieres inntil kr ,- for låneopptak i selskapet for fremtidig utbygging av kontor og auditorium. Ettersom kommunen låner til lavere rente enn et kommunalt as, foreslås det at kommunen også foretar dette låneopptaket, og formidler lånet videre til selskapet. Det må inngås egen avtale om betingelser for dette. Etter en samlet vurdering av ovennevnte tilrår rådmannen at kommunen kjøper HBE, og gjennomfører utbyggingsplanene. Side 14 av 36

15 Levanger kommune Sakspapir Oppfylling for velodromen på Moan budsjett for tiltaket Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øyvind Nybakken Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger kommune fyller opp/klargjøring for sykkelbane/velodrom på Moan, inklusive omkringliggende areal for inntil Kr (alt 2) 2. Investeringen finansieres ved å omdisponere avsatte midler til mill til miljøtiltak/gågate/miljøgate/park i investeringsbudsjettet for Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Avtale med I.L. Sverre om Levanger Stadion og flytting av sykkelbane/velodrom ble behandlet av kommunestyret 13 april 2011 som sak 17/11. Forpliktelsen for Levanger kommune ligger i at nytt areal skal være regulert til formålet, og at det skal tilsvare samme størrelse og beskaffenhet som på Stadion, dvs primært at velodromen må ligge på drenerende masser. Selve overbygningen(velodromen) skal utføres senere i regi av I.L. Sverre. Det er nå innhentet et kostnadsoverslag på dette tiltaket, inkludert heving av arealet med ca ½ - 1 meter for å komme på samme nivå som tennisbane/fotballbaner i nærheten. Tiltaket skal senere beskrives med egen anbudsforespørsel nå i vår, og utføres så snart vi har kvalitetssikret grunnens egenskaper. Vurdering: Areal er nå avsatt på Moan, helt nordvest og ved siden av tennisbanen, se planskisse: Side 15 av 36

16 Når masseforflytning og terrengheving skal skje på Moan med ny Velodrom, er det behov for å se hele det omkringliggende området under ett, inkl. heving av deler av tilhørende gang-/ sykkelveien langs Eidsbotn. Når store mengder sprengstein og friksjonsmasser skal tiltransporteres, må dette klargjøres med eksisterende trace /gangvei inn fra adkomstveg Levanger Vgs / barnehage(nordøst for området) og ikke inn via hovedadkomst til Levanger Fritidspark. Dette betyr at også stien må rustes opp for å tåle denne transporten under anleggsvirksomheten. Som underlag for budsjett vil rådmannen skissere to alternativer på tiltak med tilhørende budsjettbehov: 1 Oppfylling kun for Velodrom-arealet, dvs; Adkomstveg, tomtearbeid Velodrom-arealet, Sandvolley-baner Kr Oppfylling/klargjøring for Velodrom Moan, inkl. hele det omkringliggende arealet (det skraverte, inkl. heving av gang-/ sykkelvei) Kr Budsjett er inkl. rigg, drift og uforutsett og mva. Masseforflytning fra gangvei og fra selve velodromarealet i anleggsfasen flyttes til indre bane (Sandvolley), her skal det i tillegg fylles opp med friksjonsmasser(sand, grus). Grunnen under selve velodromen/sykkelbanen fylles med sprengstein og komprimeres. Når det nå skal utøves tung anleggsvirksomhet i dette området, vil det være ønskelig å gjøre ferdig hele dette området nå. Rådmannen anbefaler derfor alternativ 2 over. I investeringsbudsjettet for 2012 er det satt av 5,0 mill til miljøtiltak/gågate/miljøgate/park. Rådmannen tilrår at det omdisponeres fra denne posten. Side 16 av 36

17 Levanger kommune Sakspapir Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger - arkeologiske registreringer Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2011/ /D10 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Det avsettes kr til arkeologiske registreringer i Levanger sentrum sommeren Beløpet belastes disposisjonsfond. Hjemmel/bakgrunn for saken: Sommeren 2011 ble det gjort arkeologiske registreringer i Levanger sentrum. Formålet var for det første å registrere, påvise og avgrense automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet for kommunens reguleringsplan for Levanger sentrum; for det andre å identifisere, lokalisere og beskrive de etterreformatoriske kulturlagenes utstrekning og karakter innenfor planområdet i forbindelse med Riksantikvarens kulturmiljøfredning av Levanger sentrum. Riksantikvaren dekket kostnadene for den arkeologiske registreringen som deres bidrag til prosjektet Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger. Vedlegg: 1 Endelige / ferdige rapport - Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger Saksopplysninger: Etter de arkeologiske registreringene sommeren 2011 utarbeidet NIKU og Nord-Trøndelag Fylkeskommune en rapport som konkluderte med blant annet følgende: De arkeologiske registreringene har frambragt ny kunnskap om forekomst, utstrekning og karakter av kulturlagene i Levanger sentrum. Det er dokumentert både før- og etterreformatoriske aktiviteter i området fra Kirkegata og ned mot Sundet, samt nyere tids utfyllinger i de lavere områdene øst mot Levangerelva. Videre er middelalderkirkegårdens avgrensning påvist ved hjelp av eldre kart. I tillegg (fig. 39, bilag 2) er det gjort registreringer og observasjoner i forbindelse med arbeider i grunnen utført av andre i den tiden de arkeologiske registreringene pågikk. Det ble også gjennomført registrering av eldre steinkjellere i Levanger sentrum, samt også registrering av gjenanvendte steiner fra den revne middelalderkirken. På tross av gjennomgang av kommunens kart, og samtaler med personale fra kommunen, framkom det ikke tilstrekkelig nøyaktige opplysninger under forarbeidene som antydet at Side 17 av 36

18 bæremassene var blitt skiftet ut i store deler av sentrums gatenett. Dermed ga ikke registreringene de overgripende resultater om kulturlagenes utbredelse og karakter som man håpet på. Kunnskap om kulturlag i spesielt de nordøstre deler av sentrum, men også i deler av de østre områder mangler således. Det vil bli foretatt boreprøver i områdene for de tidligere meanderne, noe som vil kunne bøte på dette kunnskapshullet. Av disse årsaker lar det seg med nåværende kunnskapsstatus ikke gjøre å utarbeide oversiktskart som viser kulturlagenes utstrekning og tykkelse innenfor reguleringsplanområdet. I og med at kulturlag var fjernet i såpass store områder av sentrum, er det trolig en nødvendig løsning å foreta tilleggsregistrering i flere men mindre felter. Det vil fortsatt være behov for nye registreringer i de nevnte områder i nord/øst. Disse feltene bør legges til utvalgte bakgårder inne i kvartalene, hvor sannsynligheten for store moderne inngrep er små. Det er svært få gater i nordre og østre deler av sentrum hvor kulturlagene ikke allerede er fjernet. Det bør derfor trolig tas opp ett eller to felter i bakgårder vest for Kirkegata for å få bedre kunnskap om kulturlagsforekomsten i dette området, da den kan vise seg å inneholde mer informasjon enn hva som er innhentet i grøftene ute i gatene. I tillegg bør det betenkes at kulturlagenes bevaringstilstand trolig er generelt bedre inne i bakgårdene enn i kanten av gamle grøfter, da det organiske innholdet i kulturlagene brytes raskere ned der tilgangen til luft er større enn i ubrutte lag. I og med at slike registreringsfelter vil måtte legges også på privat grunn, må arbeidet med å identifisere egnede steder og få til avtaler med grunneier raskt settes i gang. Vurdering: I og med at kulturlag er fjernet i store områder av sentrum er det nødvendig å grave i bakgårdene inne i kvartalene hvor sannsynligheten for store inngrep er små. Med bakgrunn i rapporten fra NIKU og Nord-Trøndelag Fylkeskommune har Riksantikvaren besluttet at det skal graves i 7 bakgårder sommeren Det skal graves i et område på 1-1.5m 2 i hver av bakgårdene. Det gjøres avtale med hver enkelt grunneier. Kostnadene for de arkeologiske registreringene er beregnet til kr inkl. mva. Riksantikvaren dekker halvparten av kostnadene, det kreves at kommunen bidrar med resterende halvpart. De arkeologiske undersøkelsene sommeren 2011 frembrakte ny og viktig kunnskap om Levanger. Det er svært viktig at det arbeidet som startet opp sommere 2011 videreføres. Side 18 av 36

19 Levanger kommune Sakspapir Ladestasjoner i Levanger søknad om støtte, framtidig opplegg og kjøp/leasing av kommunal el-bil. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Arkivref: 2012/ /223 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger kommune støtter hurtigladerstasjonen på Gråmyra med kr ,-. 2. Det forutsettes at EV-Power AS bidrar aktivt i planleggingen av et framtidig funksjonelt nett for ladning av elbiler i Levanger. Planen legges inn som en del av Gatebruksplanen for Levanger sentrum. 3. Kommunen anskaffer en elbil for kommunal bruk ved rådhuset som en prøveordning. 4. Både tilskudd og anskaffelse av elbil belastes disposisjonsfond. Hjemmel/bakgrunn for saken: Bygging av en hutigladestasjon på Gråmyra som en del av et regionalt nett av hurtigladestasjoner i Trøndelagsfylkene. Vedlegg: 1 Søknad om tilskudd fra EV Power AS i e-post av Brev fra Nord-Trøndlag fylkeskommune av vedr. Informasjon om arbeidet med å bygge ut nettverk for lading av elektriske kjøretøy i Nord-Trøndelag Saksopplysninger: EV Power har i e-post av 14.02,2012 søkt om et tilskudd på kr ,- fra Levanger kommune til en hurtigladerstasjon Her skal på Gråmyra vi bygge i tilknytning i 2012 til - 14 den nye XY-stasjonen og ny raste- og hvileplass. Hurtigladestadsjonen er en del av et nettverk som er planlagt utbygd i Trøndelagsfylkene i perioden som vist på figuren under. Hurtigladestasjoner: Namsos Namdalseid Steinkjer Verdal Levanger Stjørdal (Værnes) Meråker Storlien Trondheim (flere) Støren/Berkåk Orkdal Side 19 av 36

20 Prosjektet på Gråmyra har følgende budsjett: Investering hurtiglader kr ,- Fremføring strøm, klargjøring kr ,- Direkte driftskostnader, 3 år kr ,- Sum kr ,- Støtte Transnova kr ,- Fremføring strøm etc (CiT) kr ,- NTFK kr ,- Levanger Kommune kr ,- Egenkapital EV Power kr ,- SUM finansiering kr ,- Levanger kommune Formannskapet Sakliste Initiativet ut fra eiernes ønsker er å bidra til redusert utslipp av klimagasser og lokal forurensning fra vegtrafikken. I tillegg ønsker selskapet å legge et grunnlag for kommersiell drift av infrastruktur som sikrer god mobilitet for elbiler over tid. Fylkeskommunen har stilt seg svært positiv til prosjektet. Fylkesrådet har støttet prosjektene med 1,9 mill. kr. Se vedlagte brev. I brevet blir det redegjort for at 30 % av klimautslippene kommer fra vegtrafikken. Tiltakket ansees derfor som viktig. Vurdering: Rådmannen er stiller seg generelt svært positiv til satsingen på bruk av elbiler som et av mange tiltak for å redusere utslippe av klimagasser på litt lengre sikt og slutter seg til fylkeskommunen vurderinger. Rådmannen ønsker imidlertid å se søknaden om støtte til en hurtigladerstasjon på Gråmyra i en større sammenheng. Stasjonen på Gråmyra har først og fremst et regionalt perspektiv og vender seg i stor grad mot gjennomgangstrafikken langs E6. For lokal bruk i Levanger vil denne ha mindre betydning. For private brukere vil det meste av behovet for ladning skjer hjemme. Kommunen har også allerede bygd en laderstasjon i Sverres gt. Ved Sykehuset Levanger er det også etablert en stasjon. Ut fra betraktningene ovenfor vurderer rådmannen det omsøkte beløp meget høyt. Fylkeskommunen bidrag er på kr ,-. Fylkeskommunen bidrag bør vurderes ut fra deres rolle som regional aktør i dette tilfelle. Ut fra de kunder laderstasjonen vil betjene, bør kommunens bidrag være lavere. Rådmannen vil derfor foreslå kr ,- i tilskudd til prosjektet. Rekkevidden for elbiler har de senere år hatt en rivende utvikling. I dag er den mest benyttede familiebilen en rekkevidde på ca. 14 mil. Litt redusert på vinteren. Allerede neste år vil det komme biler som kan kjøre nesten hele strekningen Oslo Trondheim uten ladning. I tillegg vil det komme Hybridbiler som kan lades opp. Elbilene har i dag et både gunstig avgiftsregime og fordeler mht. parkering, bomveger etc. I den nylig framlagte klimameldingen er det antydet at avgiftsregimet vil bestå fram til Dette er svært viktig mht. forutsigbarheten ved kjøp og bruktpris for elbiler. Bruktbilprisen vil bl.a. ha betydning for leasingavtalene for slike biler. Side 20 av 36

21 Ladeteknikker Figuren nedenfor viser de forskjellige laderteknikker for elbiler. Levanger kommune Formannskapet Sakliste kw Tid fulladet 1) Ansett som fordelaktig for kunden min Ultrafast Sammenlignes med tradisjonell bensinfylling Ultrarask DC-lading Bytte Sammenlignes med tradisjonell bensinfylling Batteribytte min Fast Hurtiglading (DC-lading) (CHADEMO) h 230vV400V 3-fase AC-lading Medium h Dekker det grunnleggende behovet for de fleste kjøretøy. Lading der bilen normalt er parkert. Slow 230V 1-fase AC-laddning Notes: (1) Time to charge a battery with 30kWh capacity from empty to full Kilde: Grønn Bil og Fortum Som figuren viser vil elbilene lades med forskjellige teknikker. For å få et system som blir attraktivt for brukerne, vil rådmannen foreslå at det lages en plan for laderstasjoner i Levanger. Rådmannen finner det naturlig at dette blir en del av den gatebruksplan som er underutarbeidelse. Antallet hurtigladerstasjoner vil sannsynligvis ikke bli stort. Ut fra erfaringer fra andre plasser vil lokalisering med lett tilgjengelighet for taxier, større arbeidsplasser etc. være aktuelle lokaliseringer. Det vil også være viktig at lokalisering av de forskjellige typer laderstasjoner sees i sammenheng med gang- og sykkelvegsystemet og en utredning mht. bruk av bysykler for Levanger. Dette er alle forhold som bør inngå i gatebruksplanen. Rådmannen har hatt flere møter med EV Power om den omsøkte laderstasjonen og behovet for en plan for laderstasjoner i Levanger. EV Power har sagt seg villig til å delta i en slik planlegging. Dette er et arbeid som bør starte forholdsvis raskt hvis det skal bli en del av og samordnes med andre tiltak i gatebruksplanen. Effekten av et slikt tiltak er lite med de antall biler som i dag finnes. Det er de nærmeste åra forventet en vesentlig økning i antall elbiler. Trondheim kommune har under vurdering effekten av overgang til elbiler og lønnsomheten. Rådmannen regner med at disse vurderingene er klar før et opplegg for laderstasjoner skal inn i gatebruksplanen. Selv om det ikke er lønnsomhet i utvikling av slike tiltak i dag, vurderer rådmannen det viktig at kommunen gir klare signaler at det vil bli tilrettelagt for elbiler. Med den utvikling som har skjedd og vil skje mht. elbilenes rekkevidde, vil rådmannen foreslå at kommunen anskaffer elbil for bruk i rådhuset. Ladning kan her skje på natta, se figur for laderteknikker ovenfor. Hvis det etableres en hurtigladerstasjon i jernbane-/rådhusområdet som også taxibiler kan benytte, gir dette stor rekkevidde og muligheter for effektiv bruk av elbil. Side 21 av 36

22 Side 22 av 36 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

23 Side 23 av 36 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:20 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.06.2013 Tid: 13:00-13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 02.12.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.05.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i MØTEINNKALLING DATO: 23. Mai 2016 TID: 17:00 STED: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/16

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/16 STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 9. mai 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Drengstua (underetasjen) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 13:05 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/14 012/14

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/14 012/14 STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 6. mai 2014 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra, 2.et. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: 9. MAI 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES Møtet var opprinnelig innkalt til 11. april, men ble utsatt til 9. mai 2014 Faste

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.05.2012 Tid: 17:00 21:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.05.2012 Tid: 17:00 21:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.05.2012 Tid: 17:00 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!!

TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!! MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!! Program: kl. 10.00 1200 Befaring hos TrønderBilene AS og Midt-Norge Slakteri

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Formannskapet. Møteinnkalling

Nord-Aurdal kommune Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Møtedato: 07.09.2006 Møtested: Formannskapssalen, 4. etasje Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:25

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:25 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.01.2013 Tid: 13:00 13:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 09.05.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 4147 1166 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 11.03.2004 Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Fra saksnr. 031/04-037/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom "Arken", Sykehuset Levanger Dato: 27.02.2008 Tid: 13:00-16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015.

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 22.11.2011 kl. 9:00 (etter møtet i administrasjonsutvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 08.06.2011 Tid: 13:00 14:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan.

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s)

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.12.2008 Tid: 09:00 10:45 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører(s)

Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.02.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.08.2005 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 058/05-065/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Olga Hallan MEDL AP/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Olga Hallan MEDL AP/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 31.08.2016 Tid: 14:20 14:50 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 008/15 009/15

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 008/15 009/15 STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 21. april 2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Bakarstu A343, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer