LYS OVER LAND. Fokus på India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYS OVER LAND. Fokus på India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2014 74. ÅRGANG"

Transkript

1 LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI ÅRGANG Fokus på India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene

2 Familieleir på Utsyn på Finnøy juli 2014 Kristen Muslimmisjon inviterer til familieleir på Utsyn! Fortsatt ledige plasser! Kjell Sønstabø og David Svensen blir med oss i tillegg til noen av misjonens ansatte. Pris: Døgnpris for voksne: 520,- pr.person. Døgnpris for barn 3-12 år er kr For barn mellom 12 og 17 år er prisen kr Max familiepris pr. døgn er kr Påmelding til Herdis Heimdal: eller tlf: Du som bor i andre kretser enn «Agder og Stavanger», er også hjertelig velkommen! Kretsårsmøte i Agder og Stavanger krets Av Herdis Heimdal David Svensen 26. april hadde Agder og Stavanger krets det årlege kretsårsmøtet. Dette året vart me invitert til Bjerkreim bedehus. Dei tok imot oss med god mat og gode velkomstord av Lars Magne Haugland. Deretter hadde David Svensen ein god bibeltime om «Det kristne håpet». Valet på nytt styre gjekk fort og greit. David Svensen, vår tidlegare kretssekretær, vart ny formann. Elles vart Geir Egil Medhaug vald inn som styremedlem. Kretsstyret ser dermed slik ut: David Svensen, Elisabeth Hauge, Gaute Veland, Hamed Safaran, John Heimdal, Geir Egil Medhaug og Kurt Olsen. Varamenn vert Torhild Vatland og Reidar Vrålstad. Under «samtale om arbeidet» hadde Boulos Odeh innleiing under tema «Hvordan når vi muslimer?» Dette foredraget vart både lærerikt og inspirerande for oss. Me avslutta dagen med misjonsfest kl Elisabeth Hauge leia oss trygt gjennom kvelden, David Svensen tala, systrene Anna & Olene song, og underteikna fortalde frå misjonen i Senegal. På festen kom det inn kr ,- i misjonsoffer. Takk til alle som møtte opp og gjorde denne dagen til ein festdag for KMM! Takk og til alle som hadde oppgåver, både på talarstolen og på kjøkenet! Kretsårsmøte i Møre og Romsdal krets Duettsang v/astrid og Gunnar Holth Peder Almedal (t.v.) og Kjell Flem Navn på styremedlemmene og varamedlemmene i det nye kretsstyret i KMM fra venstre: Bjørn Sandøy, Andreas Smenes, Brit Sæther, Peder Almedal, Oddlaug Aasen Farstad, Einar Jonas Seljehaug og Gaute Husveg. Liv Sævik, Åse Muren og Sverre Sørensen Fagerli var ikke til stede da bilde ble tatt Kretsårsmøtet`s taler Odd Sæther 2 Foto: Jan Akselvoll Sangtrioen som sang på kveldsmøte

3 Kristen Muslimmisjon Postboks Ål Tlf: Bankgiro: Redaktør for Lys over Land Generalsekretær: Tore Arnegard Internett: Forkynner og informasjonssekretær Eivind Flå Hegglia 10B 4622 Kristiansand S Mobiltelefon: Formann: Rasmus Pollestad Høyland Nærbø Tlf: Mobiltelefon: KRETSENE Agder og Stavanger krets Administrasjonssekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Bergen krets Sekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Møre og Romsdal krets Dagfinn Røsvik Røssvikgarden 87, 6040 Vigra Tlf: Mobiltelefon: Bankgiro: Østlandet krets Formann: Charles Stålerød Hallenstvedt, 3240 Andebu Tlf: Trøndelag krets Kontakt: Andres Kyte Tlf: MISJONSMARKENE Senegal Mission Evangélique Norvégienne B.P. 30. Nioro du Rip, SENEGAL Telefon/fax: ELS: Abdou Thiam (President) Tlf: , Mobil: , Anette Nordhelle B.P 30, Nioro du Rip, Senegal Vi gir finansiell støtte til: Jorunn og Hillebrand Dijkstra SIL, B.P. 2075, Dakar, SENEGAL India Anne Margrethe Eidesvik Sajinipara Mission P.O. Aurungabad Dist. Murshidabad West Bengal, INDIA Tlf: Indonesia Israel Misjonsblad for KMM som kjem ut med 4 nummer i året. Annonser Kontakt redaksjonen Opplag: 2800 Den nye fødselen LEDER Helsar med orda frå Johannes 3,1-15. Siterer frå vers 3: «Jesus svara og sa til han: «Sanneleg, sanneleg, eg seier deg: Den som ikkje vert fødd på nytt, kan ikkje sjå Guds rike.» Rådsherren Nikodemus oppsøkjer Jesus, som han kallar «ein lærar komen frå Gud». Han stiller sine spørsmål i nattemørket. I hans haldning ser me brytninga mellom tvil og tru. Han kjem til Jesus med sine mange spørsmål. Føresetnaden for ei ekte samtale med Jesus er tilstades. Jesus på sin side kallar Nikodemus «ein lærar i Israel». Jesus tek med Nikodemus i trua sine djupe mysterium. Samtala syner oss at Gudsriket sine løyndomar ikkje let seg fange opp av logiske menneskelege kategoriar. Det vert til sjuande og sist eit spørsmål om å ta imot bodskapen og stole på at Meisteren, Jesus har dekning for sine ord. Tre ting seier teksten oss om denne nye fødselen som opnar for livet i Guds rike: 1. Det er ein fødsel som utfyller vår menneskelege avgrensing. Jesus talar om ein fødsel av vatn og ande. Og den gjer noko med oss som går ut over det som skjer ved den naturlege fødselen. «Det som er fødd av kjøt er kjøt,» seier han. Det vil seie at den biologiske prosessen som skjer når eit menneskebarn kjem til verda, ikkje har nokon naturleg forlenging inn i Guds rike. Som menneske vert me fødd med synda sine avgrensingar og som dødelege vesener. Det veks ikkje noko tre etter naturen sine vekstlover frå vugga og inn i æve. Difor må det eit anna fostervatn til enn det som finst i morslivet, for å føde eit menneske som Guds barn. I dåpsliturgien vert det tala klart om at borna er born, «fødd med menneskeslekta sin synd og skuld», men at dei i dåpen vert Guds born, «fødd på ny ved Den Heilage Ande». Einkvar døypt kristen må hugse på at dåpen sitt fostervatn gav ein ny fødsel og dermed ein ny dimensjon til vårt naturlege menneskeliv. Me fekk del i oppstoda sine krefter. Me fekk Anden sin utrustning, så me skulle kjempe mot det vonde i oss og omkring oss. Difor er det «å leva i dåpen å vandre i boten», som Luther seier. Dåpen gjer oss ikkje syndfri, men den gjev oss eit skjerpa syn for kva i våre liv som er synd i Guds augo, og ein plattform for vår kamp mot synda. Og den syner oss vegen til tilgjevinga si kjelde, som ein gong reinsa oss i dåpen og alltid på nytt reinsar frå synda. 2. Den nye fødselen fornyar oss ikkje berre med tanke på vår lekamlege natur. Den opnar òg for ein ny kunnskap. Den sida ved vårt liv som vert utrykt gjennom sjel og tanke, vert også forvandla. Nikodemus gjekk seg fast i logikken sine irrgangar. Han målte den åndelege røyndom med den menneskelege målestokk for kunnskap. Men Jesus syner Nikodemus at det ikkje er nok å vera ein lærar i Israel. Jesus talar ut frå den guddommelege openberring. Han vitnar om frelsa sitt mysterium. Det var ein kunnskap som ikkje låg gøymt i mennesket si sjel eller kunne verta lese i naturen si bok. Det er ein løyndom som ligg skjult i vinden si susing for den som har lånt Anden sitt øyre til å høyre! Det er ein himmelsk visdom som kjem ovanfrå ikkje ein jordisk kunnskap som kan verta henta nedanfrå. Den nye fødselen innebærer at me får ein ny erkjenning. Me får eit sinn som er opna for Gud si tale. Me forstår ikkje med tanken åleine, men med hjarta. Me tek imot Guds vitnesbyrd i tru. Det tyder at den som tek sin dåp på alvor, gjer bruk av det hørselsorgan som ved dåpen er innstilt på æva sin bølgelengde. Altfor mange menneske er ikkje klar over at dei har eit slikt høyreapparat for Gud si tale frå dåpen sin augneblink. Jo meir me tek på alvor at dåpen inneheld ein ny fødsel også for sjelskreftene våre, desto meir skjerpar me hørselen ovanfor Gud si tale og det kristne vitnesbyrd. Samvitet kan me finstille etter den kunnskap me fekk med vår nye fødsel. Og med trua sine øyre høyrer me på nytt og på nytt bodskapen om frelsa i den opphøgde Jesus Kristus, slik at vitnesbyrdet om Han vert til liv i våre hjarto. 3. Det er som åndsvesen menneske i særleg grad skil seg frå alle andre skapningar. Det er når vår ande vert fornya av Den heilage Ande at me for alvor framstår som det nye menneske, skapt etter Guds bilete. Det er anden i oss som grip om Gud som den treeinige Gud; Skapar, forløysar og trøystar. Paulus skriv at menneskeanden av naturen kjenner Gud i skaparverket, men menneska tilber Han ikkje og gjev Han ikkje ære. Me har mykje å læra av Jesus då han tålmodig lyttar til Nikodemus. Jesus fører samtala vidare til dei heilt sentrale frelsesspørsmåla. Han vik ikkje attende for å lyfte fram korset sitt anstøt og mysteriet sitt tankekors. Alt dette syner oss at den nye fødselen av vatn og ande skapar ei ny plattform for møtet med Gud. Når den treeinige Gud søkjer eit møte med det trefoldige menneske, finn Han hjå den døypte heilt andre moglegheiter enn hjå det naturlege menneske, som berre er kjøt av kjøt. Han finn att Jesu heilage bilete i det menneske som er forløyst i dåpen sitt bad. Og Han finn att anden sine kjenneteikn hjå det menneske som ved sin dåp fekk anden sine gåver for å leva det nye livet. Kjære misjonsven; Er me meir oppteken av å arve jorda enn å arve himmelen? Som kristne i dag må me ikkje gløyme at den nye fødselen forpliktar til eit nytt liv! Vatn og ande uttrykker livsfornying, for dynamisk kraft. Dåpskjelda veller fram til stadig nytt liv i forsaking, tru og teneste. Anden bles som vinden, og gjev rørsle og liv til greiner og blad. I Kristus Tore Arnegard 3

4 Nytt fra India Av Anne Margrethe Eidesvik Kjære misjonsvener! Endeleg ei helsing frå Sajinipara i India. Fyrst ei helsing frå Guds eige Ord: «... og du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarta og av heile di sjel og av alt ditt vit og av all di makt. Dette er det fyrste bodet. Det andre, som er like stort, er dette. Du skal elska nesten din som deg sjølv! Det finst ikkje noko anna bod som er større enn desse.» (Mark 12, 30-31) Guds allmakt syner seg i dagleglivet Misjonærlivet byggjer opp til å veksa i kjærleik til Herren. Dette fordi utfordringane er så store at ein ser si eiga maktesløysa dagleg. Ein er heilt avhengig av Jesus - Frelsaren. Og hjelpa kjem i rette tid, det ynskjer eg å skriva litt om i denne helsinga: - Som når to lærerar og nokre av ungdomane eg er mykje saman med om sundagane, innan nokre veker plutseleg kollapsar, dei låg som døde på gulvet - då ropte eg på Herren i mi naud og om ikkje lenge opna dei augo, dei kom til krefter att. Takk Jesus! - Som når pengesending frå Norge stoppar opp i to år fordi indiske styresmakter for fyrste gong i mine 29 år har sperra 4 gåver frå utlandet for ei tid. Korleis kan me då løna 20 medarbeiderar dagleg? Då kjem det vel med at me i årevis har ein god del lokale inntekter som for til dømes skulen som er sjølvfinansiert. Skulepengane elevane betalar er nok til lærarløn for fire lærarar. Med inntektene frå medisinsalget på klinikken kan me og løna nokre av helsearbeiderane. Nyleg fekk me Rs som pris for to tre som me selde, og med dei midlane kunne me betala meir enn halve reperasjonen me hadde vedk. kyrkja dette året. To bankinnskot registrerte av styresmaktene for særskilde formål har revisor gjeve oss løyve til å bruka i desse krisetider. Guds nåde!!! Så tydeleg ser eg kor fantastisk Herren legg alt så vel til rette for oss. - Som på trass av at sjefar på Visa-kontoret i Kolkata som har sagt årleg i fem år at «me kan ikkje gje deg opphaldsløyve lengre i India», likevel - Gud på forunderleg vis har ordna med visum i alle desse åra og det seinast sist torsdag då eg var i Kolkata. Endå eit års visum vart stempla i passet mitt. Elegant overkøyrer Den Allmektige mennesketankar og avgjerder slik at alt må vika for Hans vilje. Så tydeleg har eg observert dette i alle desse åra. Naudrop i hjarta, registrert i himmelen, forvandling av situasjonar skjer. Æra til Gud i det høgste!!! Samarbeid med politiet I skrivande stund ligg to politivakter omringa av myggnett rett bortanfor huset mitt - i Paviljongen - og søv. Sjølv om politiet søv, veit folk at dei er her og ingen har prøvd seg på å gjera skade på natta sine tider på misjonsstasjonen. Stort! Me er i eit kriminelt område, mykje styggedom skjer ikkje så langt borte. At Staten stiller opp med gratis politivakt i ei årrekkje er og eit GUDS UNDER. Men ein lege frå Australia i misjonærtenesta i Orissa, nabostaten til West Bengal, saman med sine to mindreårige born måtte bøta med livet for at politivakt systemet starta opp. Det var då desse tre låg og sov i bilen etter eit evangelisk møte, at ei gruppe med hinduekstremistar slo bensin over bilen, sette fyr og dei brann til døde. Noko så forferdeleg! Neste morgon kom utsendingar frå distriktskontoret til politiet, dei tilbaud politivakt, og det er berre heilt fantastisk kor betydningsfull denne politivakta er for oss. Takk store Gud! Leirarbeid Ver i bøn for alle born og unge som skal samlast til bibelleir frå mai, og for Anjåna og hennar medhjelperar som kjem frå Kolkata som ressurspersonar. I over 30 år har denne indiske kvinna stande trufast i det Guds Kall ho fekk som ung - så utrusta til å føra born og unge inn i DEN HEILAGE SKRIFTA gjennom

5 xx Morsalim bevegelsessongar og undervisning av beste slaget. Songane ho brukar kjem frå Herren. Songar frå år attende står som stempla i dei unge sitt sinn, utanboks blir dei framførte dagleg i kyrkje og skule. Riya, ein fireåring innskriven på skulen vår i januar, som kom på vitjing saman med mor og veslebror i går i kveldninga, framførte deler av fire av desse songare ute på trappa mi. Storesyster hennar går og på vår skule. Jenta hadde allereie tileigna seg ein liten songskatt ho ber inni seg. For så imponerande vakkert vitna ho i song om halte og blinde, spedalske og menneske besatte av vonde ånder som vart friske i møte med JESUS. Brukar Gud fireåringar til å fremja sitt rike på jord? Ja, i Sajinipara kan me vitna om det fordi her byrjar borna på skulen i fireårsalderen. Bibelundervisning blant søkjande muslimar og hinduar Dei månadlege samlingane for søkjande muslimar og hinduar med hjelp frå Good Way, ein tysk organisasjon, og deira medarbeidar Biswajit, fungerer svært bra og det over mange år. Fleire hundre har delteke på desse møta og har tilegna seg kunnskapar om Bibelen og kva den kristne trua går ut på. Mange, mange har kjøpt seg ein Bibel, nokre ei songbok med over 500 songar på bengali-språket. På siste samlinga underviste Biswajit om oppstoda og nokre synte stor interesse. Morsalim kallar inn til desse samlingane. Frå 10 til 23 kjem, og til og med får dei seg eit godt rismåltid før dei syklar heim med nye tankar i hovudet og det til sine landsbyar. Misjonæren som bur mellom apekattar, ulvar, ørner og kobraslangar Svære apekattar og kobraslangar var ein del av miljøet då eg kom til Sajinipara. Men ulvane og ørnene har eg kun hatt som næraste naboar dei siste åra. Ei ørn laga seg reir like nær huset mitt i ei kokkusnøttpalme, la egg og ørneungar vart det, som vaks seg store ganske fort. Ørna kastar rått kjøt av ymse slag ned på vegen rett som det er. Ufyseleg. Då vi hausta inn kokkusnøtter i denne palma vart ørna kjemperebelsk og gjekk til åtak på karane som deltok i innhaustinga - ho prøvde å pikka dei i hovudet. Redsel blant karane varde lenge og meir innhausting av kukkusnøtter vart det ikkje. For tida har me ein ulv her med sju ungar. Dei har laga seg hi rett bak huset mitt. Skumle ulvehyl rundt nåvene om kveldane er heit vanleg. Ein ven seg til alt. Ulvane tok den eine av sandalene til politiet her ein kvelden. Dei herjar i blomsterbeda og det var ulvefar rett utanfor døra mi i går tidleg. Godt er det å veta at eg har englevakt dag og natt - eg er i Herren sine vernande hender. Den tryggaste staden på jord. xx Takk for trufast forbøn, for midlar til å driva misjonsarbeid fordi alle må få høyra det befriande evangeliet om Jesus. Born, ungdom og vaksne i det stille opnar opp for Jesus. Sima, niendeklassing frå muslimsk familie, skreiv i notatene sine sist sundag på gudstenesta: «Når Jesus har gjeve alt for meg, gått gjennom forferdeleg liding og død, kva kan eg gje til Jesus? Jo, eg gjev Han mitt hjarta, eg ynskjer å leva for Jesus.» Fint? Takk Jesus for at det nyttar å driva misjonsarbeid! Tydeleg ser eg frukter etter mykje slit og strev. Det har gått på livet laus så mang ein gong - men Gud gjev NY KRAFT, difor boblar det med fryd og gleda, takksemd over å få vera med i Guds redningsaksjon blant alle menneskeslag. Ta bøneoppgåva skikkeleg alvorleg om at Gud vil senda ein Josva til å ta over her i Sajinipara for arbeidet som Otto Torvik starta opp må ikkje stansa opp! Eg kjenner at eg går mot avslutning av mi teneste. SKJE DIN VILJE, HERRE JESUS. KOM TIL OSS OG VER HJÅ OSS ALLE. AMEN! 5

6 «Paa Skriftens grund» - Calmeyergatemøte og KMM sine arbeidarar i dag Av generalsekretær i KMM, Tore Arnegard Calmeyergatemøtet var eit møte mellom ulike grupperingar i Den norske kyrkja, og var ei viktig hending i det som ofte vert omtala som kyrkjestriden. Møtet fann stad februar i 1920 i Calmeyergatens Misjonshus i Calmeyers gate i Oslo, der det har fått sitt namn frå. Møtet vart i ettertid rekna som ei svært viktig hending i norsk kyrkjehistorie. Møtet samla 950 delegatar frå ulike kyrkjelege organisasjonar, i tillegg til at det vart seld 1700 billettar til galleriet for publikum som ville ta del i møtet. Dei dominerane personane på møtet var Ole Hallesby, Edvard Sverdrup, Johan Martin Wisløff og Ludvig Hope. La oss som organisasjon i Kristen Muslimmisjon, i dag også gå i deira fotspor om den bibelske autoritet. Tru mot Guds Ord Heilt fra århundreskriftet hadde det gått føre seg ein kamp innan Den norske kyrkje. Dette mellom tilhengjarar av liberalteologi og dei konservative. Denne konflikten fekk konkrete uttrykk i den såkalla professorstriden frå 1903 til 1906, som førte til at Det teologiske Menighetsfakultet (MF) vart oppretta. Opprettinga av MF kom som ein reaksjon på at liberalteologien hadde fått stort spelerom på det teologisk fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo. Fyrste resolusjonen som vart vedteken var delt i sju ledd og er verdt å nemna også i dag (sitat): 1. Det vart enstemmig vedtatt at man skulle holde seg tro mot Bibelens ord «i denne farlige tid da den liberale teologi berøver vort folk tilliden til Guds aabenbarede ord». 2. Man var opprørt over samarbeidet med liberale teologer som hadde funnet sted på møtet i Drammen, og la ned «en bestemt protest mot et saadant samarbeide, som kun kan tjene til at styrke den liberale teologiens stilling». 3. I kampen mot liberalteologi var man enige om følgende punkter: a) Man var xxenige om å bare velge dem man mente stod «paa Skriftens grund» som arbeide i frivillig arbeid. b) Man hevdet menighetenes rett til selv å kunne forvalte sakramentene om presten ikke «vitterlig ikke forkynder det bibelske evangelium». c) Man var enige om å gjøre sitt beste for å fylle skolene med lærere som var enige 6 med deres sak. I de tilfeller der man ikke klarte dette, hevdet man at foreldre sto fritt til å ta barna sine ut av religionsundervisningen i skolen. Man var også enige om å jobbe hardt med søndagsskolearbeid. d) Man vedtok enstemmig å sette igang et opplysningsarbeid for å opplyse folket om liberalteologien, slik at folk kunne ta stilling mot denne. 4. Møtet slo så enstemmig fast at det viktigste redskapet i kampen mot den liberale teologien var de frivillige organisasjonenes arbeid. Man «enes derfor om at selvstændiggjøre og styrke disse, saa de ved Guds naade kan bære vort folk gjennom den nyrationalistiske bølge, som nu skyller ind over os.» Et av de viktigste grepene i dette, var videre støtte til Menighetsfakultetet, og styrking av den kristne pressen. 5. Enstemmig slo man fast at man var bekymret for en kirke som «ansætter professorer, prester og lærere, som forkynder og lærer stikk i strid med kirkens bekjendelse». Man vedtok ikke noen handlingsplan, men sa at hva som videre skjedde med dette, var avhengig av hva som skjedde med den liberale teologi. 6. Møtet nedsatte en komite for å overvåke dette, og eventuelt kalle inn til et nytt møte. 7. Punkt sju var en bønn om å styrke i arbeidet. Invitasjon og program Arbeidsutvalet ba den friviljuge kyrkjelydsorganisasjon, Det norske lutherske indremissionsselskap ta eit initiativ i saka. Desse sette ned eit utval, leia av Johan Martin Wisløff som kalte inn til eit stort møte. Dei inviterte organisasjonar som utforma framlegg til resolusjonar. Møtet var meint som å vera eit forum der likesinna kunne drøfte det dei såg på som ein alvorleg situasjon for kyrkja, og skulle ikkje ha nokon vidare politiske mål, noko ein presiserte for å avgrense seg. Programmet var slik som skrive nedanfor: 1. At samle vort kristenfolk til forsvar for menighetens gamle tro og bekjendelse og til kamp mot alle falske alliancer. 2. At dra konsekvenserne av dette standpunkt ved et aktivt arbeide for at hævde positiv kristendom i kirke, skole og presse. 3. At samle og styrke de frivillige organisationer og arbeide for større enhet mellem de troende. 4. At søke løst de vanskeligheter som reiser sig for bibeltro kristne ved at den liberale teologi trænger sig ind i vore skoler. 5. At arbeide for ret til at ansætte en «andenprest», naar et visst antal menighetslemmer kræver det. ( Innbydelse 29. oktober 1919) Calmeyergatelinja Den linja i møte med prestar og andre tilsette i Den norske kyrkje, som vart vedteken på dette møtet, vert kalla Calmeyergatelinja. Dette er ein restriktiv linje, som styrkar organisasjonene sin teologiske integritet. Det viktigaste punktet i Calmeyergatelinja er at ein ikkje skal inngå friviljug samarbeid med dei ein meiner bryt med deira syn på den bibelske autoritet. I praksis betydde dette at ein braut samarbeidet med mange prestar, og at Calmeyergatemøtet i fyrste omgang skjerpa kyrkjestriden. Eg ber om at KMM sine tillitsvalde, friviljuge forkynnarar og støttespelarar arbeider etter det som vart vedteke på Calmeyergatemøtet, og i heile sitt virke står «paa Skriftens grund».

7 7

8 BIBEL- OG MISJONSGLIMT Kongelig bekymring for forfulgte kristne «Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For det er for dens skyld jeg er i lenker. Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid.» - Kol 4,2-5 Like før jul i fjor uttrykte prins Charles av England en stor bekymring. Det gjaldt de kristnes kår i den muslimske verden. Han sa det slik: «Det ser ut til at vi ikke lenger kan overse at kristne i Midtøsten i stadig større grad forfølges av militante islamittiske fundamentalister. Kristendommen ble bokstavelig talt født i Midtøsten, og vi må ikke glemme våre kristne søstre og brødre der.» Noen synes denne uttalelsen var oppsiktsvekkende fra en prins. Jeg tror han har gjort en rett observasjon. Og jeg kjenner takknemlighet for at han sier fra. Det er bra at også kongelige ser den store urett kristne opplever ikke minst i den muslimske verden, og gir uttrykk for støtte til dem. De trenger sannelig vår støtte og vår forbønn. På kort tid har det skjedd store endringer i Midtøsten. Det tales om en arabisk vår. Nå viser det seg at vårvindene ikke akkurat har blitt så milde. I alle fall gjelder dette for den kristne minoriteten i Midtøsten. Har de hatt vanskelige kår før, har det for de fleste blitt enda vanskeligere nå. Dette gjelder også for den lille kristne minoriteten i landet der den såkalte arabiske våren startet, i Tunisia. En ung grønnsakhandler, Mohamed Bouazizi, satte i 2011 fyr på seg selv etter å ha blitt ydmyket av politiet. Demonstrasjoner spredte seg deretter ut over Nord-Afrika og Midt-Østen, ikke minst takket være Facebook. De evangeliske kristne i Tunisia utgjør bare en liten minoritet på noen hundretalls personer, og de fleste har konvertert fra islam. Tunisia er et av de land i verden med færrest evangeliske kristne. Mange av disse opplever store vanskeligheter og forfølgelse for sin tro, og i stor grad blir de utstøtt fra sine familier. Nasjonale kirker kan ikke registrere seg, og etter landets uavhengighet i 1956 har ingen nye kirker fått offisiell registrering. Stadig opplever kristne å bli forhørt, og det er vitnesbyrd om at kristne er blitt banket opp når det blir kjent at de har konvertert fra islam. Utenriksmagasinet Urix hadde i mars i år et kort innslag om de kristnes situasjon i Tunisia. Her ble det fortalt om at de kristne i landet stort sett bare kunne treffes på hemmelige husmøter, men i dette programmet valgte likevel noen frimodige kristne ungdommer å stå frem, dog uten at deres navn ble nevnt. Jeg synes det var gripende å høre deres vitnesbyrd. En av dem sa følgende: «Vi kristne tror på Gud, og er ikke redd for de som dreper kroppen, bare dem som kan drepe både kroppen og sjelen. Vi får styrke fra himmelen, og frykter verken islamister eller salafister.» Videre ble det sagt: «Jo mer de undertrykker oss, desto flere blir vi.» Det ble også fortalt om hvordan den arabiske våren vekket håpet hos konvertittene i landet. De hadde tro på større rettigheter. Men slik ble det ikke. I dag tvinges konvertittene til å holde en lav profil. Religionsfrihet i araberverdenen betyr at de som er født kristne får lov å utøve sin tro. Og de som konverterer til islam får gjøre det. Men konverterer muslimer til kristendommen, blir de betraktet som frafalne. Og de risikerer hard straff. Det er blitt verre for konvertittene i Tunisia og i hele den arabiske verden, men gruppen med kristne med muslimsk bakgrunn vokser som aldri før. Eksakt hvor mange som fins er det ingen som vet, men jeg tror den tunisiske ungdommen har rett: «Jo mer de undertrykker oss, desto flere blir vi.» Det er for øvrig nesten det samme som en annen fra området i Tunisia sa, nemlig kirkefaderen Tertullian, som levde på 200-tallet. Han sa det slik: «Jo mer de dreper oss, desto flere blir vi. Martyrenes blod er den kristne kirkes såkorn.» Med ønske om Herrens rike velsignelse! Eivind Flå Forkynner og informasjonssekretær Alle foto: Eivind Flå. 8

9 KRETSSEKRETÆR I Kristen Muslimmisjon (KMM) Møre og Romsdal krets KMM-Møre og Romsdal krets søker etter kretssekretær i en liten deltidsstilling. Kretssekretæren skal blant annet i samarbeid med formannen sette opp saklistene og kalle inn til styremøtene. På styremøtene skal han skrive møteprotokollen og videre sende utskrift av protokollen til de som skal ha den. Videre har sekretæren ansvaret for å følge opp vedtakene styret har gjort. En annen sentral oppgave er å få i stand møter i kretsen. Vi har også et årlig kretslotteri som kretssekretæren har ansvaret for. Den som blir tilsatt må arbeide i samsvar med trosgrunnlaget til KMM og videre misjonens målsetting. Personlige egenskaper som anlegg for administrasjon og kommunikasjon er nødvendige for stillingen. Vi ønsker også en kretssekretær som kan delta som forkynner på våre møter. Kretssekretæren bør være bosatt i Møre og Romsdal og det er ønskelig at administrasjonen kan utføres fra et hjemmekontor. Lønn etter avtale. Stillingen passer best for en pensjonist, eller andre med noe ledig arbeidskapasitet. Nærmere opplysninger får du ved å kontakte kretssekretær Dagfinn Røsvik, tlf Søknaden blir å sende til: KMM Møre og Romsdal krets v/ Dagfinn Røsvik, Røssvikgarden 87, 6040 Vigra. Søknaden kan også sendes som e-post til: Vi ber om at søknaden blir oversendt innen Gud elsker en glad giver Av Hans-Henrik Brix, frivillig forkynner og informasjonsarbeider i KMM I «Lys over Land» nr 1/2014 orienterte generalsekretæren om Kristen Muslimmisjons regnskap for Selv med rekordstore inntekter ble det et underskudd på ,-. Og selv om KMM har fått mange gaveinntekter i første del av 2014 kan det også i år bli et betydelig underskudd i regnskapet. Det er en utvikling som kan bekymre med tanke på Kristen Muslimmisjons fremtid. Vi trenger stadig nye givere og støttespillere for at misjonsarbeidet kan fortsette og helst også intensiveres. Men selv om mange misjonsvenner gir betydelige beløp til Kristen Muslimmisjon og andre organisasjoner sitt arbeid, trenger vi å bli minnet om velsignelsen ved å gi og ofre til arbeidet i Guds rike. I 2 Korinterbrev 8 og 9 får vi en innføring i kristen givertjeneste. Det er i denne sammenheng vi finner de kjente ordene: «Gud elsker en glad giver» (2 Kor 9,7). Menighetene i Makedonia var fattige, men i deres dype fattigdom gav de ikke bare etter evne, men over evne, av egen drift, skriver apostelen Paulus (8,3). Det er forskjell på å gi og å ofre. En kan gi store beløp uten selv å gi avkall på noe, men å ofre er å gi av det en selv trenger. Hemmeligheten ved offersinnet er gleden over evangeliet som forkynner at Jesus for vår skyld ble fattig da han var rik, for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike (8,9). Det hadde disse menighetene erfart, og derfor gav de seg selv til Herren. Det står ikke at de gav mye etter menneskelig målestokk, men de gav seg selv. Og det teller mer i Guds øyne enn selv nok så store pengegaver som ikke blir gitt i glede og kjærlighet for Jesu skyld. I beretningen om den fattige enken i Mark. 12,41-44 forteller evangelisten at mange rike gav mye, men den fattige enken gav to skjerver. Sett med våre øyne et helt ubetydelig beløp, men Jesus forsikret sine disipler om at enken hadde gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten. Hvordan kunne han si det? Jo, «For de gav alle av sin overflod, men hun gav av sin eiendom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av» (v. 44). For Jesus er det avgjørende altså om vi gir av vår overflod, eller om vi gir av det vi selv trenger. Gud ønsker ikke først og fremst våre gaver, men oss selv. Den sanne kjærlighet er nemlig mer opptatt av giveren enn av gavene. Det Herren ser etter, er om vi gir oss selv til ham. Gjør vi det, har han velbehag i våre gaver, og da kan de ved Guds nåde bli til velsignelse og frelse for mange mennesker. Gud elsker en glad giver, og fortsettelsen lyder: «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning» (2 Kor 9,8). Gud er uendelig rik, og en glad giver kommer ikke til å mangle noe. Det skulle gi oss frimodighet til å gi oss selv og våre midler til Guds rikes arbeid mens det ennå er nådetid. 9

10 KRETSNYTT Glimt fra Agder og Stavanger Krets AV administrasjonssekretær herdis heimdal Denne våren har me hatt kretsårsmøtet på Bjerkreim. Det vart ein fin dag saman med misjonsvenene. Sjå eige innlegg om kretsårsmøtet. (sjå side 2). Våren har elles vore prega av mange møte. Når mai månad er unnagjort, har misjonen hatt 116 møte denne våren. Takk til alle dykk som har ordna med møte rundt om i bygd og by! Takk til alle som er villige til å ha møte for misjonen, både de som er tilsette i misjonen og andre som tek på seg møte i kretsen. Kretsutlodding: David har teke ansvaret for utloddinga dette året og. Gevinstane er no på plass. Takk til alle som gav oss ein gevinst! Mange misjonsvener har no fått lodd frå han, men han har nok mange loddbøker enno. Skulle du ha lyst til kjøpe lodd eller du vil vere med å selje lodd, ta då kontakt med David Svensen på tlf: Eg minner og om leiren til sommaren. Sjå eige annonse. Til sist vil eg minne dykk om Joh 10,11: «Eg er den gode gjetaren. Den gode gjetaren set livet til for sauene». Glimt fra Bergen Krets Av kretssekretær Herdis heimdal Når du får dette bladet i hende, er me samla til kretsårsmøte for KMM i Bergen krets. Me er på Raknestunet på Osterøy frå 31. mai til 1. juni. Tore Arnegard er med oss. Vonar me vert ein fin flokk samla. Denne våren har me hatt 56 møter og mest like mange er planlagde til hausten. Det er kjempeflott at Olav Bergene Holm og Kurt Olsen reiser som frivillige i kretsen. Ein stor takk til dykk begge! I tillegg har Eivind Flå og eg hatt nokre møte. No er me snart klare med loddbøkene til kretslotteriet. Takk til dykk som gav oss gevinstar! Eg tek loddbøkene med meg til kretsårsmøtet. Veit du at du ikkje kjem dit, men vil likevel vere med å selje lodd, ta kontakt med meg på telefon Eg helsar dykk med Salme 1,1-3: «Sæl er den som ikkje følgjer råd frå lovlause, ikkje går på syndarveg og ikkje sit i spottarlag, men har si glede i Herrens lov og grundar på hans lov dag og natt. Han er lik eit tre planta ved rennande vatn. Det gjev frukt i rett tid, og lauvet visnar ikkje. Alt han gjer, skal lukkast». Glimt fra Møre og Romsdal Krets Av kretssekretær Dagfinn Røsvik I Møre og Romsdal krets hadde vi kretsårsmøte lørdag 29. mars 2014 på Frænabu Misjonssenter. Det vises til referat fra årsmøtet annet sted i bladet. Heimearbeidet: Vi har i 2014 hatt fokus på heimearbeidet. Kristen Muslimmisjon sin målsetting er fastsatt i grunnreglene 3. Misjonens målsetting i hjemlandet er: «Å forkynne Guds ord til vekkelse og oppbyggelse mellom vårt folk og innvandrere. Å kalle, utdanne og underholde så mange misjonærer som mulig for misjonsmarkene.» Vi ønsker å arbeide i samsvar med denne målsettingen i kretsen. I dette ligger at vi gjerne også tar på oss å arrangere møter i forsamlingslokaler som blir lite brukt. Ta kontakt med kretssekretæren. Vi kan om nødvendig stille med både taler og møteleder. Selvsagt ønsker vi også å komme til bedehusene vi bruker å besøke. I tilknytning til heimearbeidet vil jeg nevne at vi i 2014 skal ha 4 møteuker der Eivind Flå er taler, 2 vår og 2 uker til høsten. Vi vil forsøke å fordele disse møtene så godt vi kan over hele kretsen. Kretslotteriet treng gevinster for Kan du tenke deg å støtte lotteriet med en gevinst kan du ta kontakt med kretssekretæren. Ønsker du å gi en pengegave til lotteriet kan den overføres til Kristen Muslimmisjon sin bankkonto Husk å merk gaven: Kretslotteriet 2014 Møre og Romsdal krets. Til slutt vil jeg minne om hva Jesus sier i Joh 12, 24: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» Jeg forstår dette verset slik at enten en har levd før Jesus ble født eller en lever i dag så er det bare Jesu forsoningsverk på Golgata som åpner «perleporten» for oss. Jfr. Joh. 14, 6: «Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» 10

11 Dersom noen av våre lesere har noen bønne begjær de ønsker å dele med andre er dere hjertelig velkommen til å sende dem til KMMs hovedkontor på adressen som står på side 3 i bladet. Vi håper dere kan bruke denne spalten i deres daglige bønn til Herren. Be for: - Våre misjonærer Anne Margrethe Eidesvik i India og Anette Nordhelle, samt Jorunn og Hillebrand Dijkstra i Senegal - Våre nasjonale medarbeidere i India, Indonesia, Israel og Senegal. Vi vil spesielt nevne Adnan, Daed, Ghassan og Lorét i Israel og våre kontaktpersoner for arbeidet i Israel, Bulos Odeh i Norge, pastor og våre evangelister i Senegal (Moussa Faye, Michel Ngom, Jean Baptise Birane Diouf), presten i Sajinipara (Joseph Sankata) og evangelistene, medarbeidere, samt leder i Smyrna Mission Fellowship (SMF), Oli Fangidadie i Indonesia - Våre medarbeidere i Norge: Dagfinn Røsvik, Tore Arnegard. Kristoffer Ueland, Sigmund Meland, Hans-Henrik Brix, Herdis Heimdal, Eivind Flå, David Svensen og Gudleik Himle - Evangelisten Morsalim og hans familie. Be om at de må få oppleve ny kraft fra himmelen og ny omsorg - Våre mange frivillige forkynnere - Nye misjonærer til Senegal - At Gud må gi misjonens ledelse visdom til å drive KMM etter Guds Ord og Guds vilje - Kretsstyre- og Landsstyremedlemmer - Innvandrerarbeidet blant muslimene i Norge Husk å takke Gud for: - Gode medarbeidere ute og hjemme - Åpenhet for Ordet i India og Senegal Be spesielt for: - Menighetssituasjonen og prosjektet i Nioro du Rip og samarbeidet med Den Nasjonale Lutherske kirken i Senegal - Språkarbeidet til Jorunn og Hillebrand Dijkstra - Anne Margrethe Eidesvik og hennes viktige tjeneste i Sajinipara og NELC - Forfulgte kristne i Indonesia - Arbeidet med bladet Misbah Ul-Haqq i Israel Forbønn Økonomi i KMM KMM har pr eit underskot på kr ,-. Driftsinntektene i denne perioda er på kr ,- medan driftskostnadene kom opp i kr ,-. Som tidlegare nemnt er økonomien til KMM pressa. For å betre det økonomiske resultatet er me avhengig av di hjelp og støtte. Me er difor svært glade og takksame for alle våre gjevarar. Ta gjerne og ei avgjerd om å bli ein fast gjevar, som gjev misjonen større forutsigbarheit i vårt arbeid. Eller kanskje det no er tidspunktet for å regulere det faste beløpet du allereie gjev? Takk til deg som les dette og bestemmer deg for å gjera noko med det. Vil du vera med oss også denne gongen? Vedlagt denne utgåva sender me ut to giroar. Ein giro kalla «vårgaven 2014» og den andre giroen i høve til «frivillig kontingent» for bladet Lys over Land. Dersom du ynskjer å gje ei vårgåve eller frivillig kontingent til KMM kan du nytte giroen / giroane i dette bladet eller sende di pengegåve til bankgiro: Ein stor takk til alle som støttar arbeidet med å nå muslimane med evangeliet! Både gjennom bøn og gjevarteneste. Gud velsigne deg rikeleg attende! Tore Arnegard Ja, jeg vil gjerne få informasjon/engasjere meg i Kristen Muslimmisjon. Send talongen til Kristen Muslimmisjon, Postboks 212, 3571 Ål. Abonnere på bladet Lys over Land (frivillig kontingent) Støtte misjonen økonomisk. Få tilsendt giro. Bankgiro: Fast givertjeneste. Få tilsendt skjema fra Kristen Muslimmisjon Godt sagt «Gud bruker oss når vi er svake nok til å bli brukt av ham» Ukjent avn Adresse E-post/tlf «Be om fred for Jerusalem!» Salme 122,6 11

12 Returadresse for bladet: Kristen Muslimmisjon, Steinsvikvegen 30 c/o IMF, Søre Bildøy, 5353 Straume Produksjon av «komfyrer» i Senegal Alle kvinnene som er med i alfabetiseringsarbeidet skal få bygget en «komfyr» i kjøkkenhytta. Til nå har 185 «komfyrer» blitt bygget. Vi er derfor kommet vel halvveis i byggeprogrammet. Disse «komfyrene» bygges på plassen, rett på jordgolvet. De bygges av en blanding av leire, vann og kumøkk! Åpningen på toppen tilpasses størrelsen på grytene hos den som får en «komfyr». «Komfyren» har i tillegg 2-3 åpninger langs sidene der en kan legge inn ved. Å bruke disse komfyrene har flere gode effekter for familiene: Kvinnene bruker mindre tid til å gå ut i naturen og hogge ned greiner da forbruket av ved reduseres betraktelig. Koketiden reduseres, noe som igjen fører til mindre arbeid for kvinnene. Naturen/trærne blir mer tatt vare på, noe som er et viktig tiltak mot ørkenspredning. Barna leker som oftest i nærheten av mammaen og mange barn får brannskader. Disse komfyrene bidrar til at antall brannskader reduseres da en nå ikke lenger har en åpen flamme. Til sist, men ikke minst, familiene påstår at maten smaker bedre! Det er vel unødvendig å si at dette tiltaket er veldig populært blant kvinnene Herdis Heimdal, ansatt i KMM, tidligere misjonær i Senegal

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

GENERALFORSAMLING KRISTEN MUSLIMMISJON

GENERALFORSAMLING KRISTEN MUSLIMMISJON GENERALFORSAMLING KRISTEN MUSLIMMISJON 9.-11. august 2013 på Ognatun Agder og Stavanger krets Velkommen til generalforsamlinga i Kristen Muslimmisjon! På vegne av landsstyret ynskjer eg dykk alle vel møtt

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

LYS OVER LAND. Misjonsglimt fra Senegal. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Misjonsglimt fra Senegal. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST 2015 75. ÅRGANG Misjonsglimt fra Senegal Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Rådsmøte på Valderøy Av Hans-Henrik Brix Valderøy bedehus, i Møre og Romsdal,

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10. Dåp av vaksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10. Dåp av vaksne... ORDNING FOR DÅP NYNORSK INNHAD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10 Dåp av vaksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

LYS OVER LAND. I tjeneste i Senegal. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST 2014 74. ÅRGANG

LYS OVER LAND. I tjeneste i Senegal. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST 2014 74. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST 2014 74. ÅRGANG I tjeneste i Senegal Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Kretsårsmøte i Bergen krets, 31.mai 1.juni Av Herdis Heimdal Det var med glede eg

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Soknepresten i Øygarden

Soknepresten i Øygarden Påskedag 2012. Mine kjære kyrkjelydar! Nåde vere med dykk og Fred frå Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus. Til årsmøtet i år har eg noko viktig å seia dykk alle, anten de er vanlege kyrkjegjengarar, eller

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

LYS OVER LAND. Godt nytt fra India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 4 DESEMBER 2014 74. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Godt nytt fra India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 4 DESEMBER 2014 74. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 4 DESEMBER 2014 74. ÅRGANG Godt nytt fra India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene David Svensen til minne (1945-2014) Av Tore Arnegard, generalsekretær KMM og Rasmus

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

LYS OVER LAND. Nytt fra Sajinipara. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 4 NOVEMBER 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Nytt fra Sajinipara. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 4 NOVEMBER 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 4 NOVEMBER 2015 75. ÅRGANG Nytt fra Sajinipara Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Kan du tenkje deg å bli ein trufast gjevar i KMM? KMM har mange trufaste misjonsvener,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Ståle Aklestad Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Treeiningssøndag Det er treeinigssøndag. Og vi skal langt bort. Og djupt ned i jorda. For i Roma, nede i ei av katakombane, som er tidlege, kristne gravplassar,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer