LYS OVER LAND. Fokus på India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYS OVER LAND. Fokus på India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2014 74. ÅRGANG"

Transkript

1 LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI ÅRGANG Fokus på India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene

2 Familieleir på Utsyn på Finnøy juli 2014 Kristen Muslimmisjon inviterer til familieleir på Utsyn! Fortsatt ledige plasser! Kjell Sønstabø og David Svensen blir med oss i tillegg til noen av misjonens ansatte. Pris: Døgnpris for voksne: 520,- pr.person. Døgnpris for barn 3-12 år er kr For barn mellom 12 og 17 år er prisen kr Max familiepris pr. døgn er kr Påmelding til Herdis Heimdal: eller tlf: Du som bor i andre kretser enn «Agder og Stavanger», er også hjertelig velkommen! Kretsårsmøte i Agder og Stavanger krets Av Herdis Heimdal David Svensen 26. april hadde Agder og Stavanger krets det årlege kretsårsmøtet. Dette året vart me invitert til Bjerkreim bedehus. Dei tok imot oss med god mat og gode velkomstord av Lars Magne Haugland. Deretter hadde David Svensen ein god bibeltime om «Det kristne håpet». Valet på nytt styre gjekk fort og greit. David Svensen, vår tidlegare kretssekretær, vart ny formann. Elles vart Geir Egil Medhaug vald inn som styremedlem. Kretsstyret ser dermed slik ut: David Svensen, Elisabeth Hauge, Gaute Veland, Hamed Safaran, John Heimdal, Geir Egil Medhaug og Kurt Olsen. Varamenn vert Torhild Vatland og Reidar Vrålstad. Under «samtale om arbeidet» hadde Boulos Odeh innleiing under tema «Hvordan når vi muslimer?» Dette foredraget vart både lærerikt og inspirerande for oss. Me avslutta dagen med misjonsfest kl Elisabeth Hauge leia oss trygt gjennom kvelden, David Svensen tala, systrene Anna & Olene song, og underteikna fortalde frå misjonen i Senegal. På festen kom det inn kr ,- i misjonsoffer. Takk til alle som møtte opp og gjorde denne dagen til ein festdag for KMM! Takk og til alle som hadde oppgåver, både på talarstolen og på kjøkenet! Kretsårsmøte i Møre og Romsdal krets Duettsang v/astrid og Gunnar Holth Peder Almedal (t.v.) og Kjell Flem Navn på styremedlemmene og varamedlemmene i det nye kretsstyret i KMM fra venstre: Bjørn Sandøy, Andreas Smenes, Brit Sæther, Peder Almedal, Oddlaug Aasen Farstad, Einar Jonas Seljehaug og Gaute Husveg. Liv Sævik, Åse Muren og Sverre Sørensen Fagerli var ikke til stede da bilde ble tatt Kretsårsmøtet`s taler Odd Sæther 2 Foto: Jan Akselvoll Sangtrioen som sang på kveldsmøte

3 Kristen Muslimmisjon Postboks Ål Tlf: Bankgiro: Redaktør for Lys over Land Generalsekretær: Tore Arnegard Internett: Forkynner og informasjonssekretær Eivind Flå Hegglia 10B 4622 Kristiansand S Mobiltelefon: Formann: Rasmus Pollestad Høyland Nærbø Tlf: Mobiltelefon: KRETSENE Agder og Stavanger krets Administrasjonssekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Bergen krets Sekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Møre og Romsdal krets Dagfinn Røsvik Røssvikgarden 87, 6040 Vigra Tlf: Mobiltelefon: Bankgiro: Østlandet krets Formann: Charles Stålerød Hallenstvedt, 3240 Andebu Tlf: Trøndelag krets Kontakt: Andres Kyte Tlf: MISJONSMARKENE Senegal Mission Evangélique Norvégienne B.P. 30. Nioro du Rip, SENEGAL Telefon/fax: ELS: Abdou Thiam (President) Tlf: , Mobil: , Anette Nordhelle B.P 30, Nioro du Rip, Senegal Vi gir finansiell støtte til: Jorunn og Hillebrand Dijkstra SIL, B.P. 2075, Dakar, SENEGAL India Anne Margrethe Eidesvik Sajinipara Mission P.O. Aurungabad Dist. Murshidabad West Bengal, INDIA Tlf: Indonesia Israel Misjonsblad for KMM som kjem ut med 4 nummer i året. Annonser Kontakt redaksjonen Opplag: 2800 Den nye fødselen LEDER Helsar med orda frå Johannes 3,1-15. Siterer frå vers 3: «Jesus svara og sa til han: «Sanneleg, sanneleg, eg seier deg: Den som ikkje vert fødd på nytt, kan ikkje sjå Guds rike.» Rådsherren Nikodemus oppsøkjer Jesus, som han kallar «ein lærar komen frå Gud». Han stiller sine spørsmål i nattemørket. I hans haldning ser me brytninga mellom tvil og tru. Han kjem til Jesus med sine mange spørsmål. Føresetnaden for ei ekte samtale med Jesus er tilstades. Jesus på sin side kallar Nikodemus «ein lærar i Israel». Jesus tek med Nikodemus i trua sine djupe mysterium. Samtala syner oss at Gudsriket sine løyndomar ikkje let seg fange opp av logiske menneskelege kategoriar. Det vert til sjuande og sist eit spørsmål om å ta imot bodskapen og stole på at Meisteren, Jesus har dekning for sine ord. Tre ting seier teksten oss om denne nye fødselen som opnar for livet i Guds rike: 1. Det er ein fødsel som utfyller vår menneskelege avgrensing. Jesus talar om ein fødsel av vatn og ande. Og den gjer noko med oss som går ut over det som skjer ved den naturlege fødselen. «Det som er fødd av kjøt er kjøt,» seier han. Det vil seie at den biologiske prosessen som skjer når eit menneskebarn kjem til verda, ikkje har nokon naturleg forlenging inn i Guds rike. Som menneske vert me fødd med synda sine avgrensingar og som dødelege vesener. Det veks ikkje noko tre etter naturen sine vekstlover frå vugga og inn i æve. Difor må det eit anna fostervatn til enn det som finst i morslivet, for å føde eit menneske som Guds barn. I dåpsliturgien vert det tala klart om at borna er born, «fødd med menneskeslekta sin synd og skuld», men at dei i dåpen vert Guds born, «fødd på ny ved Den Heilage Ande». Einkvar døypt kristen må hugse på at dåpen sitt fostervatn gav ein ny fødsel og dermed ein ny dimensjon til vårt naturlege menneskeliv. Me fekk del i oppstoda sine krefter. Me fekk Anden sin utrustning, så me skulle kjempe mot det vonde i oss og omkring oss. Difor er det «å leva i dåpen å vandre i boten», som Luther seier. Dåpen gjer oss ikkje syndfri, men den gjev oss eit skjerpa syn for kva i våre liv som er synd i Guds augo, og ein plattform for vår kamp mot synda. Og den syner oss vegen til tilgjevinga si kjelde, som ein gong reinsa oss i dåpen og alltid på nytt reinsar frå synda. 2. Den nye fødselen fornyar oss ikkje berre med tanke på vår lekamlege natur. Den opnar òg for ein ny kunnskap. Den sida ved vårt liv som vert utrykt gjennom sjel og tanke, vert også forvandla. Nikodemus gjekk seg fast i logikken sine irrgangar. Han målte den åndelege røyndom med den menneskelege målestokk for kunnskap. Men Jesus syner Nikodemus at det ikkje er nok å vera ein lærar i Israel. Jesus talar ut frå den guddommelege openberring. Han vitnar om frelsa sitt mysterium. Det var ein kunnskap som ikkje låg gøymt i mennesket si sjel eller kunne verta lese i naturen si bok. Det er ein løyndom som ligg skjult i vinden si susing for den som har lånt Anden sitt øyre til å høyre! Det er ein himmelsk visdom som kjem ovanfrå ikkje ein jordisk kunnskap som kan verta henta nedanfrå. Den nye fødselen innebærer at me får ein ny erkjenning. Me får eit sinn som er opna for Gud si tale. Me forstår ikkje med tanken åleine, men med hjarta. Me tek imot Guds vitnesbyrd i tru. Det tyder at den som tek sin dåp på alvor, gjer bruk av det hørselsorgan som ved dåpen er innstilt på æva sin bølgelengde. Altfor mange menneske er ikkje klar over at dei har eit slikt høyreapparat for Gud si tale frå dåpen sin augneblink. Jo meir me tek på alvor at dåpen inneheld ein ny fødsel også for sjelskreftene våre, desto meir skjerpar me hørselen ovanfor Gud si tale og det kristne vitnesbyrd. Samvitet kan me finstille etter den kunnskap me fekk med vår nye fødsel. Og med trua sine øyre høyrer me på nytt og på nytt bodskapen om frelsa i den opphøgde Jesus Kristus, slik at vitnesbyrdet om Han vert til liv i våre hjarto. 3. Det er som åndsvesen menneske i særleg grad skil seg frå alle andre skapningar. Det er når vår ande vert fornya av Den heilage Ande at me for alvor framstår som det nye menneske, skapt etter Guds bilete. Det er anden i oss som grip om Gud som den treeinige Gud; Skapar, forløysar og trøystar. Paulus skriv at menneskeanden av naturen kjenner Gud i skaparverket, men menneska tilber Han ikkje og gjev Han ikkje ære. Me har mykje å læra av Jesus då han tålmodig lyttar til Nikodemus. Jesus fører samtala vidare til dei heilt sentrale frelsesspørsmåla. Han vik ikkje attende for å lyfte fram korset sitt anstøt og mysteriet sitt tankekors. Alt dette syner oss at den nye fødselen av vatn og ande skapar ei ny plattform for møtet med Gud. Når den treeinige Gud søkjer eit møte med det trefoldige menneske, finn Han hjå den døypte heilt andre moglegheiter enn hjå det naturlege menneske, som berre er kjøt av kjøt. Han finn att Jesu heilage bilete i det menneske som er forløyst i dåpen sitt bad. Og Han finn att anden sine kjenneteikn hjå det menneske som ved sin dåp fekk anden sine gåver for å leva det nye livet. Kjære misjonsven; Er me meir oppteken av å arve jorda enn å arve himmelen? Som kristne i dag må me ikkje gløyme at den nye fødselen forpliktar til eit nytt liv! Vatn og ande uttrykker livsfornying, for dynamisk kraft. Dåpskjelda veller fram til stadig nytt liv i forsaking, tru og teneste. Anden bles som vinden, og gjev rørsle og liv til greiner og blad. I Kristus Tore Arnegard 3

4 Nytt fra India Av Anne Margrethe Eidesvik Kjære misjonsvener! Endeleg ei helsing frå Sajinipara i India. Fyrst ei helsing frå Guds eige Ord: «... og du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarta og av heile di sjel og av alt ditt vit og av all di makt. Dette er det fyrste bodet. Det andre, som er like stort, er dette. Du skal elska nesten din som deg sjølv! Det finst ikkje noko anna bod som er større enn desse.» (Mark 12, 30-31) Guds allmakt syner seg i dagleglivet Misjonærlivet byggjer opp til å veksa i kjærleik til Herren. Dette fordi utfordringane er så store at ein ser si eiga maktesløysa dagleg. Ein er heilt avhengig av Jesus - Frelsaren. Og hjelpa kjem i rette tid, det ynskjer eg å skriva litt om i denne helsinga: - Som når to lærerar og nokre av ungdomane eg er mykje saman med om sundagane, innan nokre veker plutseleg kollapsar, dei låg som døde på gulvet - då ropte eg på Herren i mi naud og om ikkje lenge opna dei augo, dei kom til krefter att. Takk Jesus! - Som når pengesending frå Norge stoppar opp i to år fordi indiske styresmakter for fyrste gong i mine 29 år har sperra 4 gåver frå utlandet for ei tid. Korleis kan me då løna 20 medarbeiderar dagleg? Då kjem det vel med at me i årevis har ein god del lokale inntekter som for til dømes skulen som er sjølvfinansiert. Skulepengane elevane betalar er nok til lærarløn for fire lærarar. Med inntektene frå medisinsalget på klinikken kan me og løna nokre av helsearbeiderane. Nyleg fekk me Rs som pris for to tre som me selde, og med dei midlane kunne me betala meir enn halve reperasjonen me hadde vedk. kyrkja dette året. To bankinnskot registrerte av styresmaktene for særskilde formål har revisor gjeve oss løyve til å bruka i desse krisetider. Guds nåde!!! Så tydeleg ser eg kor fantastisk Herren legg alt så vel til rette for oss. - Som på trass av at sjefar på Visa-kontoret i Kolkata som har sagt årleg i fem år at «me kan ikkje gje deg opphaldsløyve lengre i India», likevel - Gud på forunderleg vis har ordna med visum i alle desse åra og det seinast sist torsdag då eg var i Kolkata. Endå eit års visum vart stempla i passet mitt. Elegant overkøyrer Den Allmektige mennesketankar og avgjerder slik at alt må vika for Hans vilje. Så tydeleg har eg observert dette i alle desse åra. Naudrop i hjarta, registrert i himmelen, forvandling av situasjonar skjer. Æra til Gud i det høgste!!! Samarbeid med politiet I skrivande stund ligg to politivakter omringa av myggnett rett bortanfor huset mitt - i Paviljongen - og søv. Sjølv om politiet søv, veit folk at dei er her og ingen har prøvd seg på å gjera skade på natta sine tider på misjonsstasjonen. Stort! Me er i eit kriminelt område, mykje styggedom skjer ikkje så langt borte. At Staten stiller opp med gratis politivakt i ei årrekkje er og eit GUDS UNDER. Men ein lege frå Australia i misjonærtenesta i Orissa, nabostaten til West Bengal, saman med sine to mindreårige born måtte bøta med livet for at politivakt systemet starta opp. Det var då desse tre låg og sov i bilen etter eit evangelisk møte, at ei gruppe med hinduekstremistar slo bensin over bilen, sette fyr og dei brann til døde. Noko så forferdeleg! Neste morgon kom utsendingar frå distriktskontoret til politiet, dei tilbaud politivakt, og det er berre heilt fantastisk kor betydningsfull denne politivakta er for oss. Takk store Gud! Leirarbeid Ver i bøn for alle born og unge som skal samlast til bibelleir frå mai, og for Anjåna og hennar medhjelperar som kjem frå Kolkata som ressurspersonar. I over 30 år har denne indiske kvinna stande trufast i det Guds Kall ho fekk som ung - så utrusta til å føra born og unge inn i DEN HEILAGE SKRIFTA gjennom

5 xx Morsalim bevegelsessongar og undervisning av beste slaget. Songane ho brukar kjem frå Herren. Songar frå år attende står som stempla i dei unge sitt sinn, utanboks blir dei framførte dagleg i kyrkje og skule. Riya, ein fireåring innskriven på skulen vår i januar, som kom på vitjing saman med mor og veslebror i går i kveldninga, framførte deler av fire av desse songare ute på trappa mi. Storesyster hennar går og på vår skule. Jenta hadde allereie tileigna seg ein liten songskatt ho ber inni seg. For så imponerande vakkert vitna ho i song om halte og blinde, spedalske og menneske besatte av vonde ånder som vart friske i møte med JESUS. Brukar Gud fireåringar til å fremja sitt rike på jord? Ja, i Sajinipara kan me vitna om det fordi her byrjar borna på skulen i fireårsalderen. Bibelundervisning blant søkjande muslimar og hinduar Dei månadlege samlingane for søkjande muslimar og hinduar med hjelp frå Good Way, ein tysk organisasjon, og deira medarbeidar Biswajit, fungerer svært bra og det over mange år. Fleire hundre har delteke på desse møta og har tilegna seg kunnskapar om Bibelen og kva den kristne trua går ut på. Mange, mange har kjøpt seg ein Bibel, nokre ei songbok med over 500 songar på bengali-språket. På siste samlinga underviste Biswajit om oppstoda og nokre synte stor interesse. Morsalim kallar inn til desse samlingane. Frå 10 til 23 kjem, og til og med får dei seg eit godt rismåltid før dei syklar heim med nye tankar i hovudet og det til sine landsbyar. Misjonæren som bur mellom apekattar, ulvar, ørner og kobraslangar Svære apekattar og kobraslangar var ein del av miljøet då eg kom til Sajinipara. Men ulvane og ørnene har eg kun hatt som næraste naboar dei siste åra. Ei ørn laga seg reir like nær huset mitt i ei kokkusnøttpalme, la egg og ørneungar vart det, som vaks seg store ganske fort. Ørna kastar rått kjøt av ymse slag ned på vegen rett som det er. Ufyseleg. Då vi hausta inn kokkusnøtter i denne palma vart ørna kjemperebelsk og gjekk til åtak på karane som deltok i innhaustinga - ho prøvde å pikka dei i hovudet. Redsel blant karane varde lenge og meir innhausting av kukkusnøtter vart det ikkje. For tida har me ein ulv her med sju ungar. Dei har laga seg hi rett bak huset mitt. Skumle ulvehyl rundt nåvene om kveldane er heit vanleg. Ein ven seg til alt. Ulvane tok den eine av sandalene til politiet her ein kvelden. Dei herjar i blomsterbeda og det var ulvefar rett utanfor døra mi i går tidleg. Godt er det å veta at eg har englevakt dag og natt - eg er i Herren sine vernande hender. Den tryggaste staden på jord. xx Takk for trufast forbøn, for midlar til å driva misjonsarbeid fordi alle må få høyra det befriande evangeliet om Jesus. Born, ungdom og vaksne i det stille opnar opp for Jesus. Sima, niendeklassing frå muslimsk familie, skreiv i notatene sine sist sundag på gudstenesta: «Når Jesus har gjeve alt for meg, gått gjennom forferdeleg liding og død, kva kan eg gje til Jesus? Jo, eg gjev Han mitt hjarta, eg ynskjer å leva for Jesus.» Fint? Takk Jesus for at det nyttar å driva misjonsarbeid! Tydeleg ser eg frukter etter mykje slit og strev. Det har gått på livet laus så mang ein gong - men Gud gjev NY KRAFT, difor boblar det med fryd og gleda, takksemd over å få vera med i Guds redningsaksjon blant alle menneskeslag. Ta bøneoppgåva skikkeleg alvorleg om at Gud vil senda ein Josva til å ta over her i Sajinipara for arbeidet som Otto Torvik starta opp må ikkje stansa opp! Eg kjenner at eg går mot avslutning av mi teneste. SKJE DIN VILJE, HERRE JESUS. KOM TIL OSS OG VER HJÅ OSS ALLE. AMEN! 5

6 «Paa Skriftens grund» - Calmeyergatemøte og KMM sine arbeidarar i dag Av generalsekretær i KMM, Tore Arnegard Calmeyergatemøtet var eit møte mellom ulike grupperingar i Den norske kyrkja, og var ei viktig hending i det som ofte vert omtala som kyrkjestriden. Møtet fann stad februar i 1920 i Calmeyergatens Misjonshus i Calmeyers gate i Oslo, der det har fått sitt namn frå. Møtet vart i ettertid rekna som ei svært viktig hending i norsk kyrkjehistorie. Møtet samla 950 delegatar frå ulike kyrkjelege organisasjonar, i tillegg til at det vart seld 1700 billettar til galleriet for publikum som ville ta del i møtet. Dei dominerane personane på møtet var Ole Hallesby, Edvard Sverdrup, Johan Martin Wisløff og Ludvig Hope. La oss som organisasjon i Kristen Muslimmisjon, i dag også gå i deira fotspor om den bibelske autoritet. Tru mot Guds Ord Heilt fra århundreskriftet hadde det gått føre seg ein kamp innan Den norske kyrkje. Dette mellom tilhengjarar av liberalteologi og dei konservative. Denne konflikten fekk konkrete uttrykk i den såkalla professorstriden frå 1903 til 1906, som førte til at Det teologiske Menighetsfakultet (MF) vart oppretta. Opprettinga av MF kom som ein reaksjon på at liberalteologien hadde fått stort spelerom på det teologisk fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo. Fyrste resolusjonen som vart vedteken var delt i sju ledd og er verdt å nemna også i dag (sitat): 1. Det vart enstemmig vedtatt at man skulle holde seg tro mot Bibelens ord «i denne farlige tid da den liberale teologi berøver vort folk tilliden til Guds aabenbarede ord». 2. Man var opprørt over samarbeidet med liberale teologer som hadde funnet sted på møtet i Drammen, og la ned «en bestemt protest mot et saadant samarbeide, som kun kan tjene til at styrke den liberale teologiens stilling». 3. I kampen mot liberalteologi var man enige om følgende punkter: a) Man var xxenige om å bare velge dem man mente stod «paa Skriftens grund» som arbeide i frivillig arbeid. b) Man hevdet menighetenes rett til selv å kunne forvalte sakramentene om presten ikke «vitterlig ikke forkynder det bibelske evangelium». c) Man var enige om å gjøre sitt beste for å fylle skolene med lærere som var enige 6 med deres sak. I de tilfeller der man ikke klarte dette, hevdet man at foreldre sto fritt til å ta barna sine ut av religionsundervisningen i skolen. Man var også enige om å jobbe hardt med søndagsskolearbeid. d) Man vedtok enstemmig å sette igang et opplysningsarbeid for å opplyse folket om liberalteologien, slik at folk kunne ta stilling mot denne. 4. Møtet slo så enstemmig fast at det viktigste redskapet i kampen mot den liberale teologien var de frivillige organisasjonenes arbeid. Man «enes derfor om at selvstændiggjøre og styrke disse, saa de ved Guds naade kan bære vort folk gjennom den nyrationalistiske bølge, som nu skyller ind over os.» Et av de viktigste grepene i dette, var videre støtte til Menighetsfakultetet, og styrking av den kristne pressen. 5. Enstemmig slo man fast at man var bekymret for en kirke som «ansætter professorer, prester og lærere, som forkynder og lærer stikk i strid med kirkens bekjendelse». Man vedtok ikke noen handlingsplan, men sa at hva som videre skjedde med dette, var avhengig av hva som skjedde med den liberale teologi. 6. Møtet nedsatte en komite for å overvåke dette, og eventuelt kalle inn til et nytt møte. 7. Punkt sju var en bønn om å styrke i arbeidet. Invitasjon og program Arbeidsutvalet ba den friviljuge kyrkjelydsorganisasjon, Det norske lutherske indremissionsselskap ta eit initiativ i saka. Desse sette ned eit utval, leia av Johan Martin Wisløff som kalte inn til eit stort møte. Dei inviterte organisasjonar som utforma framlegg til resolusjonar. Møtet var meint som å vera eit forum der likesinna kunne drøfte det dei såg på som ein alvorleg situasjon for kyrkja, og skulle ikkje ha nokon vidare politiske mål, noko ein presiserte for å avgrense seg. Programmet var slik som skrive nedanfor: 1. At samle vort kristenfolk til forsvar for menighetens gamle tro og bekjendelse og til kamp mot alle falske alliancer. 2. At dra konsekvenserne av dette standpunkt ved et aktivt arbeide for at hævde positiv kristendom i kirke, skole og presse. 3. At samle og styrke de frivillige organisationer og arbeide for større enhet mellem de troende. 4. At søke løst de vanskeligheter som reiser sig for bibeltro kristne ved at den liberale teologi trænger sig ind i vore skoler. 5. At arbeide for ret til at ansætte en «andenprest», naar et visst antal menighetslemmer kræver det. ( Innbydelse 29. oktober 1919) Calmeyergatelinja Den linja i møte med prestar og andre tilsette i Den norske kyrkje, som vart vedteken på dette møtet, vert kalla Calmeyergatelinja. Dette er ein restriktiv linje, som styrkar organisasjonene sin teologiske integritet. Det viktigaste punktet i Calmeyergatelinja er at ein ikkje skal inngå friviljug samarbeid med dei ein meiner bryt med deira syn på den bibelske autoritet. I praksis betydde dette at ein braut samarbeidet med mange prestar, og at Calmeyergatemøtet i fyrste omgang skjerpa kyrkjestriden. Eg ber om at KMM sine tillitsvalde, friviljuge forkynnarar og støttespelarar arbeider etter det som vart vedteke på Calmeyergatemøtet, og i heile sitt virke står «paa Skriftens grund».

7 7

8 BIBEL- OG MISJONSGLIMT Kongelig bekymring for forfulgte kristne «Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For det er for dens skyld jeg er i lenker. Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid.» - Kol 4,2-5 Like før jul i fjor uttrykte prins Charles av England en stor bekymring. Det gjaldt de kristnes kår i den muslimske verden. Han sa det slik: «Det ser ut til at vi ikke lenger kan overse at kristne i Midtøsten i stadig større grad forfølges av militante islamittiske fundamentalister. Kristendommen ble bokstavelig talt født i Midtøsten, og vi må ikke glemme våre kristne søstre og brødre der.» Noen synes denne uttalelsen var oppsiktsvekkende fra en prins. Jeg tror han har gjort en rett observasjon. Og jeg kjenner takknemlighet for at han sier fra. Det er bra at også kongelige ser den store urett kristne opplever ikke minst i den muslimske verden, og gir uttrykk for støtte til dem. De trenger sannelig vår støtte og vår forbønn. På kort tid har det skjedd store endringer i Midtøsten. Det tales om en arabisk vår. Nå viser det seg at vårvindene ikke akkurat har blitt så milde. I alle fall gjelder dette for den kristne minoriteten i Midtøsten. Har de hatt vanskelige kår før, har det for de fleste blitt enda vanskeligere nå. Dette gjelder også for den lille kristne minoriteten i landet der den såkalte arabiske våren startet, i Tunisia. En ung grønnsakhandler, Mohamed Bouazizi, satte i 2011 fyr på seg selv etter å ha blitt ydmyket av politiet. Demonstrasjoner spredte seg deretter ut over Nord-Afrika og Midt-Østen, ikke minst takket være Facebook. De evangeliske kristne i Tunisia utgjør bare en liten minoritet på noen hundretalls personer, og de fleste har konvertert fra islam. Tunisia er et av de land i verden med færrest evangeliske kristne. Mange av disse opplever store vanskeligheter og forfølgelse for sin tro, og i stor grad blir de utstøtt fra sine familier. Nasjonale kirker kan ikke registrere seg, og etter landets uavhengighet i 1956 har ingen nye kirker fått offisiell registrering. Stadig opplever kristne å bli forhørt, og det er vitnesbyrd om at kristne er blitt banket opp når det blir kjent at de har konvertert fra islam. Utenriksmagasinet Urix hadde i mars i år et kort innslag om de kristnes situasjon i Tunisia. Her ble det fortalt om at de kristne i landet stort sett bare kunne treffes på hemmelige husmøter, men i dette programmet valgte likevel noen frimodige kristne ungdommer å stå frem, dog uten at deres navn ble nevnt. Jeg synes det var gripende å høre deres vitnesbyrd. En av dem sa følgende: «Vi kristne tror på Gud, og er ikke redd for de som dreper kroppen, bare dem som kan drepe både kroppen og sjelen. Vi får styrke fra himmelen, og frykter verken islamister eller salafister.» Videre ble det sagt: «Jo mer de undertrykker oss, desto flere blir vi.» Det ble også fortalt om hvordan den arabiske våren vekket håpet hos konvertittene i landet. De hadde tro på større rettigheter. Men slik ble det ikke. I dag tvinges konvertittene til å holde en lav profil. Religionsfrihet i araberverdenen betyr at de som er født kristne får lov å utøve sin tro. Og de som konverterer til islam får gjøre det. Men konverterer muslimer til kristendommen, blir de betraktet som frafalne. Og de risikerer hard straff. Det er blitt verre for konvertittene i Tunisia og i hele den arabiske verden, men gruppen med kristne med muslimsk bakgrunn vokser som aldri før. Eksakt hvor mange som fins er det ingen som vet, men jeg tror den tunisiske ungdommen har rett: «Jo mer de undertrykker oss, desto flere blir vi.» Det er for øvrig nesten det samme som en annen fra området i Tunisia sa, nemlig kirkefaderen Tertullian, som levde på 200-tallet. Han sa det slik: «Jo mer de dreper oss, desto flere blir vi. Martyrenes blod er den kristne kirkes såkorn.» Med ønske om Herrens rike velsignelse! Eivind Flå Forkynner og informasjonssekretær Alle foto: Eivind Flå. 8

9 KRETSSEKRETÆR I Kristen Muslimmisjon (KMM) Møre og Romsdal krets KMM-Møre og Romsdal krets søker etter kretssekretær i en liten deltidsstilling. Kretssekretæren skal blant annet i samarbeid med formannen sette opp saklistene og kalle inn til styremøtene. På styremøtene skal han skrive møteprotokollen og videre sende utskrift av protokollen til de som skal ha den. Videre har sekretæren ansvaret for å følge opp vedtakene styret har gjort. En annen sentral oppgave er å få i stand møter i kretsen. Vi har også et årlig kretslotteri som kretssekretæren har ansvaret for. Den som blir tilsatt må arbeide i samsvar med trosgrunnlaget til KMM og videre misjonens målsetting. Personlige egenskaper som anlegg for administrasjon og kommunikasjon er nødvendige for stillingen. Vi ønsker også en kretssekretær som kan delta som forkynner på våre møter. Kretssekretæren bør være bosatt i Møre og Romsdal og det er ønskelig at administrasjonen kan utføres fra et hjemmekontor. Lønn etter avtale. Stillingen passer best for en pensjonist, eller andre med noe ledig arbeidskapasitet. Nærmere opplysninger får du ved å kontakte kretssekretær Dagfinn Røsvik, tlf Søknaden blir å sende til: KMM Møre og Romsdal krets v/ Dagfinn Røsvik, Røssvikgarden 87, 6040 Vigra. Søknaden kan også sendes som e-post til: Vi ber om at søknaden blir oversendt innen Gud elsker en glad giver Av Hans-Henrik Brix, frivillig forkynner og informasjonsarbeider i KMM I «Lys over Land» nr 1/2014 orienterte generalsekretæren om Kristen Muslimmisjons regnskap for Selv med rekordstore inntekter ble det et underskudd på ,-. Og selv om KMM har fått mange gaveinntekter i første del av 2014 kan det også i år bli et betydelig underskudd i regnskapet. Det er en utvikling som kan bekymre med tanke på Kristen Muslimmisjons fremtid. Vi trenger stadig nye givere og støttespillere for at misjonsarbeidet kan fortsette og helst også intensiveres. Men selv om mange misjonsvenner gir betydelige beløp til Kristen Muslimmisjon og andre organisasjoner sitt arbeid, trenger vi å bli minnet om velsignelsen ved å gi og ofre til arbeidet i Guds rike. I 2 Korinterbrev 8 og 9 får vi en innføring i kristen givertjeneste. Det er i denne sammenheng vi finner de kjente ordene: «Gud elsker en glad giver» (2 Kor 9,7). Menighetene i Makedonia var fattige, men i deres dype fattigdom gav de ikke bare etter evne, men over evne, av egen drift, skriver apostelen Paulus (8,3). Det er forskjell på å gi og å ofre. En kan gi store beløp uten selv å gi avkall på noe, men å ofre er å gi av det en selv trenger. Hemmeligheten ved offersinnet er gleden over evangeliet som forkynner at Jesus for vår skyld ble fattig da han var rik, for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike (8,9). Det hadde disse menighetene erfart, og derfor gav de seg selv til Herren. Det står ikke at de gav mye etter menneskelig målestokk, men de gav seg selv. Og det teller mer i Guds øyne enn selv nok så store pengegaver som ikke blir gitt i glede og kjærlighet for Jesu skyld. I beretningen om den fattige enken i Mark. 12,41-44 forteller evangelisten at mange rike gav mye, men den fattige enken gav to skjerver. Sett med våre øyne et helt ubetydelig beløp, men Jesus forsikret sine disipler om at enken hadde gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten. Hvordan kunne han si det? Jo, «For de gav alle av sin overflod, men hun gav av sin eiendom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av» (v. 44). For Jesus er det avgjørende altså om vi gir av vår overflod, eller om vi gir av det vi selv trenger. Gud ønsker ikke først og fremst våre gaver, men oss selv. Den sanne kjærlighet er nemlig mer opptatt av giveren enn av gavene. Det Herren ser etter, er om vi gir oss selv til ham. Gjør vi det, har han velbehag i våre gaver, og da kan de ved Guds nåde bli til velsignelse og frelse for mange mennesker. Gud elsker en glad giver, og fortsettelsen lyder: «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning» (2 Kor 9,8). Gud er uendelig rik, og en glad giver kommer ikke til å mangle noe. Det skulle gi oss frimodighet til å gi oss selv og våre midler til Guds rikes arbeid mens det ennå er nådetid. 9

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang «Havlys» side 10 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2008 Årgang 83. Velkommen til landsmøte på Bakketun folkehøgskole, Verdal 3. 6.

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2008 Årgang 83. Velkommen til landsmøte på Bakketun folkehøgskole, Verdal 3. 6. Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2008 Årgang 83 Velkommen til landsmøte på Bakketun folkehøgskole, Verdal 3. 6. Juli 2 Samenes Venn nr 6 08 Kretsmøte i Oslo og Romerike krets Tekst: Carl

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer