Innhold. Innledning... Leserveiledning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning... Leserveiledning..."

Transkript

1

2 Innhold Innledning... Leserveiledning... v VI Jordbruks- og hagebruksprodukter... i Melk- og melkeprodukter... 1 Kjøtt- og flesk Fjørfe og egg Andre husdyrprodukter Korn og forprodukter... 6 Grønnsaker. frukt og ber Blomster og planteskoleprodukter Andre jordbruks- og hagebruksprodukter Fisk og sjødyr Salgslag for scerskilte fiskesorter Distriktsvis avgrensede fisketilvirkerlag Sildemel og sildolje Frosne produkter Ncerings- og nytelsesmidler Margarin Hermetikk Sjokolade og tobakk Mineralvann. øl og vin Andre nceringsmidler Dagligvarehandel Tekstil.. konfeksjonsvarer og skotøy Tekstil- og konfeksjonsvarer Skotøy Diverse forbruksvarer so Fotografiske artikler Glass og stentøy Møbler Ur og optikk Sportsartikler... 68

3 Børster og pensler Leketøy Tømmer og trelast Tømmer Trelast Treforedlingsprod~ikter Tremasse og cellulose Papir og papp Papir og pappemballasje Andre papir- og pappvarer Bøker. aviser og blader Bøker Aviser Blader Metaller Jern og stål Andre metaller Metallvarer Mekaniske verksteder. maskiner. båter Mekaniske verksteder Landbruksmaskiner Andre maskiner og utstyr Båter Biler m.v Biler og bildeler Bilverksteder Bilutleie Bilgummi. 134 Elektrisk materiell og elektriske artikler Kabel og ledning Brun- og hvitevarer Elektrisk installasjonsmateriell Kontor- og datamaskiner Lyskilder Andre varer

4 Kjemiske produkter s Maling og lakk Fett og oljer Kunstgjødsel Andre kjemiske produkter Mineraloljeprodukter Byggevarer Bygningsplater Bygningspapp Trevarer Isolasjonsmateriell Sement og betong WS-artikler Andre byggevarer Bygge- og anleggsarbeid i98 Byggmestre Elektroinstallatører Entreprenørvirksomhet Malermestre Rørleggere Asfaltlegging Boligproduksjon Forskjellig konsulentarbeid Transport Rutefart Fraktefart Biltransport Skips- og bilekspeditører Luftfart Reiseliv Reisebyråer Overnatting Turoperatører Helsevesen. legemidler og tekniske hjelpemidler

5 Bank og forsikringsvirksomhet Bar, ker Forsikring Musikk og film Musikk Kino Video Kringkasting og telekommunikasjon Undervisriing Andre tjenester Konsernselskaper Fortegnelse over registeret Sammenslutninger ordnet etter navn Avtaler ordnet etter navn Storbedrifter ordnet etter navn Avtaler ordnet etter reg.nr

6 Registeret over konkurransereguleringer og storbedrifter Innledning Konkunanseregulerende sammenslutninger og avtaler samt storbedflfter skal meldes til Prisdirektoratets register over konkunansereguleringer og siorbedritier, det eneste registeret som er konsentrett om konkunanseforholdene i naringslivet. Boken inneholder kotte omtaler av de totalt ca. 500 reglstreringene. Registeret er prismyndighetenes utgangspunkt for 6 overvdke konkurranseforhoidene i markedene og for 6 gripe inn og oppheve konkurransereguleringer hvis markedet ikke synes 6 fungere iiifredsstillende. Registeret kan benyttes av nsringslivet, massemedier og publikum som informasjonskilde om konkurransebegrensningene i norsk nsringsliv. Kopi av ajourfstte omtaler elkr de registrette dokumenter kan 16s ved henvendelse til Prisdirektoratet. Hva meldeplikten omfatter Foretak med en markedsandel i Norge p6 minst 25% for en eller flere varer eller tjenester er meldepliktige. Disse storbedriftene skal melde fra om alle konkurranseregulerende avtaler og ordninger som de deltar i. I tillegg skal alle konkurranseregulerende tiltak som storbedrifter ensidig har fastsatt, meldes inn til registeret. Prisdirektoratet har adgang til å pålegge en bedrift meldeplikt hvis direktoratet finner grunn til scerlig tilsyn.

7 Sammenslutninger av nasringsdrivende er meldepliktige dersom formålet er et samarbeid som regulerer konkurransen eller hvis de faktisk treffer bestemmelser som medfører regulering av konkurransen. Tilsvarende er avtaler eller ordninger som regulerer eller har til formål å regulere konkurransen i et marked meldepliktige. Meldeplikten er hjemlet i prisloven 33 og 34 og presisert i forskrifter om meldeplikt for konkurransereguleringer og storbedrifter av 19. mars Leserveiledning for omtalene Omtalene av de konkurranseregulerende sammenslutninger, avtaler og storbedrifter tar sikte på 6 gi en kortfattet oversikt over de enkelte registreringer. Lesere som har behov for mer detaljerte opplysninger, kan henvende seg til Prisdirektoratet, Kontoret for informasjon og kartellregister. hvor de enkelte saksmappene kan gjennomgås. Boken inneholder omtaler av samtlige konkurranseregulerende sammenslutninger, avtaler og storbedrifter som var registrert pr. l. april Boken er inndelt i kapitler etter markedsområder. Omsetning, markedsandeler, antall medlemmer m.v. er som regel oppgitt i omtrentlige tall. Sammenslutninger Navn I tillegg til navn på sammenslutningen er angitt kommunen hvor sammenslutningens forretningssted ligger. Stielsesdr Her angis det året sammenslutningen ble etablert. Opplysning om eventuelt senere navneskifte er i alminnelighet ikke tatt med. Formdl En sammenslutnings vedtekter angir ofte en rekke oppgaver som sammenslutningen skal ivareta for 6 fremme medlemmenes interesser. i omtalene er det som oftest anført at sammenslutningen er en interesseorganisasjon for medlemmene. I de tilfeller hvor sammenslutningen skal ivareta mer spesifikke oppgaver, f.eks. innkjøp eller markedsfø-

8 ring. er dette angitt. For øvrig vil formålet også fremgå av det som er anført under konkunansereguleringens innhold. Medlemskap og omiang Her er angitt antall ordinczre medlemmer. Dersom det stilles spesielle krav for å bli medlem, er dette anfart. Opplysning om at styret skal godkjenne en saknad, er i alminnelighet ikke tatt med. Det samme gjelder opplysninger om assosierte medlemmer og eventuelle underavdelinger. I noen tilfeller er det oppgitt omsetningstall. Alle tall er eksklusive merverdiavgift og sczravgifter.1 enkelte tilfeller er også angitt anslag for medlemmenes samlede markedsandel. Konkurransereguleringens Innhold Cå vidt mulig har en sakt å få med alle konkurransereguleringer som sammenslutningen har iverksatt eller deltar i. For avtaler som er registrert selvstendig, er det gitt henvisning til regmr. Liste over avtaler sortert etter reg.nr. og med sidehenvisninger er tatt inn bak i boken. Etter forskriftene om leverandarreguleringer av 18. oktober 1957 og om konkurransereguleringer av priser og avanser av 1. juli 1960 er prissamarbeid og anbudssamarbeid samt bestemte former for leverandarreguleringer forbudt. Prisdirektoratet har adgang til å gi dispensasjon fra forbudene. Dersom det er gitt slik dispensasjon, fremgår dette av omtalen. Det er i så fall angitt hvilken forskrift det er dispensert fra, hvilke forhold det er gitt dispensasjon for. eventuelle betingelser for dispensasjonen og tidspunktet for nor dispensasjonen utlaper. Jordbruk, skogbruk og fiske er unntatt fra de ovennevnte forskrifter. Dette er ikke spesielt anført under de respektive omtaler. Sammenslutning som Prisdirektoratet har godkjent som reelt salgskontor, er også unntatt fra konkurransereguleringsforskriftene av l. juli 1960.,Annet Her er anført andre opplysninger av interesse som ikke harer inn under noen av de andre punktene.

9 Avtaler Navn Avtalene er gitt stikkordsmessige navn. Etableringrtir Her angis det 6ret avtalen første gang ble inngbtt. I Deitakeme/omtang Deltakernes navn angis. Hvis antall deltakere er stort. oppgis antall deltakere. Innhold Her gis en redegjørelse for de deler av avtalen som inneberer en konkurranseregulering. Se under tilsvarende punkt for sammenslutninger. Annet Andre opplysninger av interesse som ikke hører inn under noen av de andre punktene. Storbedrifter Navn I tillegg til navnet p6 den registrerte storbedrift er kommunen der bedriften har forretningssted angitt. Virksomhet Avsnittet gir opplysning om hovedprodukter eller viktige produktomrader, omsetningen i mill. kr og antall sysselsatte. Dersom den meldepliktige bedriften er en del av et konsern, er tilsvarende opplysninger i enkelte tilfeller gitt for konsernet. Omsetningstallene er eksklusive merverdiavgift og seravgifter. Eiegrunnelsen for meldeplikt

10 De fleste registrerte storbedrifter har en andel av omsetningen i Norge p6 25% eller mer for ett eller flere produkter. Registeret inneholder ogs6 bedrifter som er p6lagt meldeplikt fordi direktoratet har funnet grunn til scarskiit tilsyn. Avsnittet angir de produkter hvor bedriften har en andel av omsetning p6 25% eller mer. Ved angivelse av markeds- eller produksjonsandel er følgende inndeling benyttet: - Betydelig angir at den er i størrelsesorden 25% - 59% av omsetningen eller produksjon i Norge. - Meget betydellg angir at det er i størrelsesorden 60-99%. - Betegnelsen eneleverandsr eller eneprodusent angir at andelen er Foretak den meldepliktige har eierandeler I Avsnittet gir en oversikt over foretak som den meldepliktige bedriften har en eierandel i p6 10% eller mer. Dette gjelder bare direkte eierskap og ikke eierskap gjennom datterselskap. Slike indirekte eierskap vil i enkelte tilfeller vare nevnt under avsnittet "Annet'. Foruten navn gir oversikten opplysninger om foretakets virksomhet samt hvor stor eierandelen er, og registreringsnummer (reg.nr.1 hvis foretaket er storbedrift. Er avsnittet utelatt. har bedriften ikke oppgitt eierinteresser p6 10% eller mer i andre foretak. Foretak med eierandel i den meldepliktige bedriften Her gis opplysning om foretak som eier storbedriften. Opplysningene presenteres p6 samme måte som i avsnittet foran, og gir bare informasjon om direkte eierforhold. Den norske stats eierandeler er ført opp under Annet. Det samme gjelder eierandel foreninger m.v. har. Meldte konkunansereguleringer En del storbedrifter har fastsatt egne konkunansereguleringer, f.eks. veiledende priser, eller deltar i konkurransereguleringer sammen med andre ncaringsdrivende. Opplysning om deltakelse i forening eller sammenslutning som storbedriften er medlem av og som har fastsatt konkurransereguleringer, er gitt i avsnittet om medlemskap i bransjeforeninger. Er avsnittet utelatt, er det ikke gitt meldinger om slike konkurransereguleringer. Medlemskap i bransjeorganisasjoner

11 Her oppgis bransjeorganisasjonenes navn. Hvis bransjeorganisasjonene har fastsatt egne konkurransereguleringer, er det anført et reg.nr. At en storbedrift er medlem av en slik forening eller sammenslutning, behøver ikke 6 bety at storbedriften deltar i de konkurransereguleringene som foreningen eller sammenslutningen har fastsatt. Er avsnittet utelatt, har storbedriften ikke oppgitt noe medlemskap i bransjeforeninger. Annet Andre opplysninger av interesse som ikke hører inn under noen av de andre punktene.

12 Jordbruks- og hagebruksprodukter Melk og melkeprodukter Norske Melkeprodusenters Landsforbund, Oslo Stifteises& Landsforbundet ble stiftet i 1881 Formbl og vlrksornhet Landsforbundet skal ivareta melkeprodusentenes interesser. Landsforbundet best6r av i alt 18 meieriselskaper med medlemmer, dvs. alle landets melkeprodusenter. Den samlede produksjonen hadde i 1990 en førstehdndsverdi p mill, kr, Konkunansereguleringens innhold Landsforbundet foretar prisutjevning og markedsregulering. Markedsreguleringen gjennomføres blant annet ved at hvert meieriselskap er tildelt et bestemt salgsdistrikt og ved overføring av melk fra overskudds- til underskuddsomreider. Annet Landsforbundet og Norske Meierier. reg.nr , har felles administrasjon og samarbeider om markedsreguleringen for melk og ost. Norske Meierier, Oslo Stiftelses6r Selskapet ble stiftet i 1928.

13 Form61 og virksomhet Selskapet skal fremme en god og ensartet tilvirkning og behandling av meieriprodukter og omsette produktene pb det inniandske marked og ved eksport. Selskapet har ansvaret for produksjon, produktutvikling og markedsføring av meieriprodukter over hele landet. Videre fastsetter det meieriselskapenes salgsomrbder og gjennomfører produksjonsregulering. Selskapet har alle landets 18 meieriselskaper som medlemmer. Det er i alt melkeprodusenter som igjen er andelseiere i meieriselskapene. Konkumnsereouieringens Innhoid Med unntak for produkter som skal selges innen meieriselskapenes salgsomrbder, skal medlemmene levere hele produksjonen av meieriprodukter gjennom selskapet. Medlemskap i bmnsjeorganhsjon Dagligvare Leverandørenes Forening. reg.nr Annet Norske Meierier samarbeider med Norske Melkeprodusenters Landsforbund. reg.nr om markedsreguleringen av smør og ost. Hennig-Olsen Is AS, Kristiansand Reg.nr Virksomhet Selskapet produserer iskrem var omsetningen 294 mill. kr og antall ansotte 260. Begrunnelse for meideplikten Selskapet har en betydelig markedsandel for iskrem. Meldte konkunansereguleringer Selskapet oppgir veiledende utsalgspriser for iskrem. Medlemskap l bmnsjeorganisasjon Norske Iskremfabrikkers Landsforening. Kjøtt- og flesk Norsk Kjøttsamvirke, Oslo Stiflelser6r Samvirket ble stiftet i 1931.

14 Forni61 og virksomhet Samvirket skal b1.a. arbeide for en rasjonell produksjon og omsetning av slokt, foredlede varer. ull og livdyr. Det foretar markedsregulering og gjennomfører avregning etter kvalitet. Samvirket foretar all eksport og import og all omsetning av huder, skinn og ull. Videre foretas det engrosomsetning av slakt p6 Oslo-markedet. Som medlemmer opptas slakterier og salgslag organisert som samvirkeforetak med omsetning og foredling av slakteriprodukter som hovedform61. Samtlige samvirkemessig organiserte slakterier og salgslag er medlemmer. Disse har tilsammen aktive medlemmer. Slakterisamvirket har en markedsandel p6 80% for slakting, 50% for stykking og 40% for foredling av kjøtt. Konkunanseregulerin~ens innhold Samvirket deltar i markedsreguleringen av kjøtt i samsvar med jordbruksavtalen. Dette inneberer at samvirket noterer priser p6 helt slakt og p6 nedsk6ret og stykket vare. Prisnoteringene p6 helt slakt er bindende for medlemmene. For nedsk6ret og stykket slakt er de veiledende. Medlemmene er forpliktet til 6 omsette alt slakt, all innmat, nedsk6ret og stykket vare som ikke anvendes p6 det lokale marked gjennom samvirket. De skai dekke behovet for disse produkter gjennom samvirket dersom det ikke kan skje fra egne medlemmer. Samvirket noterer priser til produsent og garveri for huder og skinn og priser til produsent og ullvarefabrikk for ull. Med visse unntak er samvirket forpliktet til 6 la innenlandsk omsetning av frosne produkter g6 gjennom Frionor-Produkter AS, reg.nr Samvirket har avtale med tekstilfabrikkene om omsetning av ull, reg nr , og med Kjøttbransjens Landsforbund, regmr om betingelser ved engrossalg a av - helt slakt og bipro - - dukter, reg nr Det er inng6tt avtale mellom Gilde Norge ANS og Norges Kooperative Landsforening. reg.nr om at Gilde skal levere kjøttvarer til samvirkelagene under NKLs ferskvaremerke Goman. Gom-len, ~re!eg- -. Annet Samvirket har 5% av aksjene i Gilde Norge Ans som arbeider for felles markedsføring av Gilde-varer. De øvrige 95% innehas av kjøttsamvirkets distriktsorganisasjoner. Kjøttbransjens Landsforbund, Oslo Stitieisesdr Landsforbundet ble stiftet i 191 0

15 Fordl og virksomhet Landsforbundet er en interesseorganisasjon for medlemmene. %m medlemmer kan opptas nceringsdrivende i kjøttbransjen som ikke er tilsluttet slakterisamvirkets organisasjonssystem eller har noen form for eierfellesskap med disse. Forbundet organiserer de fleste av bedriftene i den private kjøttbransjen. Det antas at denne samlet har en markedsandel p6 20% for slakting, 50% for stykking/nedskjcering og 60% for foredling. Konkumnseregulerlngens Innhold Forbundet har inngbtt avtale om salgs- og leveringsbetingelser ved engrossalg av helt slakt og biprodukter, reg.nr , med Norsk Kjøttsamvirke, regmr Forbundet deltar i kredittordning for landbruket, reg.nr Avtale om betingelser ved engrossalg av helt slakt Etableringsor Avtalen ble første gang inngdtt i Regmr Deltakere og omfang Avtalen er inng6ti mellom Norsk Kjøttsamvirke. reg.nr og Kjøttbransjens Landsforbund reg.nr Avtalens Innhold Avtalen fastsetter minstekrav for at kjøpere av helt slokt og biprodukter skal f6 varer til gjeldende prisnoteringer i henhold til jordbruksavtalen. Kravene gjelder ordrestørrelse. betalingsbetingelserlkredittid og henting. frakt og emballasje. Goman-avtalen, Norges Kooperative Landsforening Reg.nr. og Gilde IVorge ANS Etableringsor Avtalen ble første gang inngdtt Deltakere og omfang Avtalen er inngbti mellom Norges Kooperative Landsforening, NKL, reg.nr og Gilde Norge Ans. Avtalens innhold Gilde skal levere kjøttvarer til samvirkelagene under NKLs ferskvaremerke Goman Samvirkelagene forplikter seg til 6 dekke sitt behov for kjøttvarer fra Gilde s6 langt Gilde er konkurranse- og leveringsdyktig.

16 Samvirkelag som kjøper hele sitt behov av stykket og bearbeidet kjøtt i henhold til avtalen, oppn6r en lojalitetsrabatt. Fjørfe og egg Iyorske Eggsentraler, Oslo Stiflelsedr Sentralen ble stlftet i Fodl og virksomhet Sentralen omsetter medlemmenes produkter. driver markedsregulering og stabiliserer prisene. Sentralen best6r av 12 distriktssentraler som har de enkelte egg- og fjørfekjøttprodusenter som medlemmer. Sentralen har 65% av den totale omsetningen av egg og 80% av omsetningen av egg til dagligvareforretningene. Sentralen har 84% markedsandel for fjørfeslakt. Konkunansereguleringens Innhold Alt som ikke omsettes p6 det lokale marked skal distriktssentralene omsette gjennom sentralen. Distriktssentralene skal dekke behovet for egg og fjørfekjøtt i sitt distrikt gjennom sentralen n6r dette ikke kan skje ved tilførsel fra egne medlemmer. Sentralen foretar markedsregulering b1.a. ved langtidslagring og eksport. Sentralen fastsetter utsalgspriser innenfor jordbruksavtalens ramme samt oppgir veiledende videresalgspriser. Medlemskap i bransjeorganisasjon Dagligvare Leverandørenes Forening. reg.nr Norsk Fjørfeavlslag, Ås StiflelserQr Laget ble stiftet i 1884 Form61 og virksomhet Laget er en interesseorganisasjon for fjørfeprodusenter. Personer som driver e~e~smessig fjørfeproduksjon, kan bli medlem. Laget har medlemmer.

17 Konkunansereguleringens Innhold Laget er p6lagt av Landbruksdepartementet hvert dr 6 fastsette veiledende priser pd foreldredyr av verpehøns. slaktekylling. and, 96s og kalkun. Dette foretas av et utvalg der Kyllingprodusentenes Landslag og Fjørfeprodusentenes Landslag er representert. Avtale om salg av norsk ull Eta bleringdr Avtalen ble inngdtt i Andre husdyrprodukter Deltakere og omfang Avtalen er inngdtt mellom Norsk Kjøttsamvirke, reg.nr , OQ 10 ullvarefabrikker. Avtalens innhold Med visse unntak forplikter fabrikkene seg til 6 dekke sitt behov for norsk ull hos Norsk Kjøttsamvirke. De skal ikke innføre ull n6r det kan skaffes norsk ull av samme kvalitet p6 konkurransedyktige vilkdr. Norsk Kjøttsamvirke skal levere ullen til en pris som tilsvarer hva utenlandsk ull av samme kvalitet ville koste. Fabrikkene kan etter nmrmere regler ta imot ull fra de ullprodusenter som ønsker det. direkte eller gjennom kommisjonrnrer. Det kan foretas utjevning av produsentprisen p6 norsk ull. Møllesentralen IS, Oslo Stlnelsedr Sentralen ble stiftet i Korn og forprodukter FodI og virksomhet Sentralen skal forest6 markedsføring og salg av deltakernes produkter og foreta felles innkjøp av gjødning. Sentralen har fem medlemmer. Nye deltakere kan opptas dersom alle samtykker. For matmel er markedsandelen p6 Østlandet 85%. for kraftfor 35% og for gjødning 3006.

18 Konkurransereguierlngens Innhold En deltaker kon ikke delta i virksomhet som konkurrerer med sentralen. Sentralen kjøper deltakernes produksjon av motmel og kraftfor etter kvoter og selger i eget navn. Sentralen oppgir veiledende priser. Sentralen er godkjent som felles solgskontor. Medlemskap i bransjeorganhasjon Dogligvore Leverandørenes Forening, reg.nr Annet Bjølsen Volsemølle AS, reg.nr , Moss Aktiemøiler, Skiens Aktiemølle, Fritzøe Møller AS og Christiandssonds Møller er medlemmer av sentralen. Handelsmøllenes Felleskontor, Oslo Stiflelsedr Felleskontoret ble stiftet i Formal og virksomhet Felleskontoret er opprettet av Norsk Mølleforening, reg.nr for 6 utføre glørem61 av felles interesse for medlemmene. Medlemmene m6 vaere medlem av Norsk Mølleforening. Felleskontoret hor 8 medlemmer. Deltakerne hor 100% av motmelomsetningen og 25% av kroftfbromsetningen. Konkurransereguleringens innhold Felleskontoret har fastsatt regler for listeføring av grossister for soig av motmel i husholdningspakninger somt leverings- og betalingsbetingeiser for salg til grossister. Annet Bjølsen Volsemølle. regn Moss Aktiemøller, Fritzøe Møller AS, Skiens Aktiemølle, Norkronen AS og AS Vaksdal Mølle. reg.nr , Norgro AS og I.C. Piene & Søn AS er medlemmer av Felleskontoret. Norske Felleskjøp, Oslo Stiflelsesirr Norske Felleskjøp ble stiftet i 1973

19 Formal og virksomhet Andelslaget skal dekke medlemmenes behov for varer og driftsmidler og forest6 felles innkjøp av r6stoffer og varer. Som deltaker kan opptas samvirkeorganisasjoner med felles innkjøp til landbruket som form61. Somtlige seks felleskjøp er tilsluttet. De viktigste varer er krarnor, gjødsel, plantevernmidler. konserveringsmidler, s6varer og IandSruks- og skogsmaskiner. Deltakernes samlede omsetning var i mill. kr. Konkununsereguleringens Innhold Andelslaget kan beslutte at deltakerne skal ha plikt til 6 dekke hele sitt behov av de varer som andelslagets virksomhet omfatter, hos andelslaget. Annet Felleskjøpet Østlandet AL, reg.nr. 3.54, Vestlandske Felleskjøp, Felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet Trondheim, Møre Felleskjøp og Nordmøre og Romsdal Felleskjøp er medlemmer av laget. Avtale om ris og havreprodukter Etablerlngrtir Avtalen ble inng6tt i 1975, Deltakere og omfang Avtalen er inng6tt mellom AS Bjørn og Møllesentralen IS, reg.nr Avtalepartene har betydelige markedsandeler. Avtalens innhold Etter avtalen skal Møllesentralen IS markedsføre Moss Aktiemøllers og AS Bjørns ris- og havreprodukter levert som standardvare til dagligvarehandel. catering. bakere og industri. Felleskjøpet Østlandet AL, Oslo Regmr Virksomhet Andelslaget st6r for innkjøp og produksjon av driftsmidler til medlemmene. De viktigste varene er kraftf6r. gjødsel, plantevernmidler. s6varer. landbruks- og skogsmaskiner og gaffeltrucker. Laget hadde i medlemmer, en omsetning p mill. kr og 787 ansatte. Begrunnelse for meldeplikten Laget har en betydelig markedsandel for s6korn. s6frø og gjødsel. Foretak som den meldepliktige har eierandel i LkUn mhet Norske Felleskjøp Samarbeidsorgan

20 Eidsvoll Kornsilo og Mølle AL AS Rosenkrantzgt. 8 FK Skog AS Mølle- og silovirksomhet G6rd- og lokaiutleie Engrosomsetning av skogsmaskiner Meldte konkunanrereguleringer Innkjøpssamarbeid med de andre felleskjøpene i Norge via Norske Felleskjøp. reg.nr. 1.l009 som er et samarbeidsorgan for felleskjøpene. T. Skretting AS. Stavanger Virksomhet Selskapet produserer og selger fiskef6r og helseprodukter til oppdrettsfisk. Omsetningen i 1990 var 881 mill. kr. Antall ansatte var 175. Begrunnelse for meldeplikten Selskapet har en betydelig markedsandel for fiskef6r Foretak som den meldepliktbe har eierandeler i ISTESS H/F. Island. Fiskefbrprodusent, 32% eierandel. Skretting AB. Sverige. Salg av fiskefbr, 100% eierandel Foretak med eierandel i det meldepliktige foretaket Trouw International B.V., Nederland. Fbrleverandør. 100% eierandel Medlemskap i bransjeorganisasjon Norske Fiskefbrprodusenters Forening Bjølsen Valsemølle AS, Oslo Reg.nr Virksomhet Selskapet. som er morselskap i divisjon mølle/landbruk i Nora Industrier AS, regmr , omsetter kornprodukter. Det hadde i 1 W0 en omsetning p6 928 mill. kr og 171 ansatte. Noras møllevirksomhet hadde en omsetning p mill. kr og M3 ansatte. Begrunnelse for meldeplikten Selskapet har en meget betydelig markedsandel for havreprodukter og en betydelig markedsandel for matmel og ris. Foretak som den meldepliktige har eierandel i Kristiania Brødfobrik AS. Bakeri. 97% eierandel. Foretak med eierandel i det meldepliktige foretaket Nora Industrier AS. Holdingselskap, 100% eierandel. reg nr

21 Meldte konkunonrereguleringer Selskapet deltar i Møllesentralen IS, reg.nr og har en eierandel p6 75%. Medlemskap i bransjeorganisasjon Handelsmøllenes felleskontor. Kunstgjødselgrossistenes Landsforening Norsk Mølleforening, reg.nr Annet Aktiviteter knyttet til omsetning av driftsmidler til landbruket er skilt ut i et eget selskap, Norgro AS. AS Vaksdal Mølle, Vaksdal Reg.nr Virksomhet Selskapet driver leieproduksjon av matmel samt produserer kraftf6r for husdyr og fisk. l 1990 hadde selskapet en omsetning p mill. kr og 267 ansatte. Begrunnelse for meldeplikten Selskapet har en betydelig andel av leieproduksjonen av matmel Foretak som den meldepliktige har eierandel I Fiorandel I.C. Piene & Søn AS Produksjon av kraftf6r og matmel 100% Stormøllen Salgsaksjeselskap Salgsselskap 60% Stormallen Industriselskap AS Produksjon av kornprodukter 65% Foretak med elerandel i den meldepliktige bedrifien HV Invest AS. Hoidingselskap, 10% eierandel. Meldte konkurransereguleringer AS Vaksdal Mølle har etter avtale med Tou AS overtatt dennes rettigheter som handelsmølle. Medlemskap i bransjeorganisasjon Norsk Mølleforening. Handeismøllenes Felleskontor, reg.nr Norske Fiskef6rprodusenters Forening. Annet Den norske stat har 90% eierandel i selskapet. De oppførte datterselskaper vil i Iapet av 1 W1 bli fusjonert inn i morselskapet.

22 Grannsaker, frukt og bcer AL Norske Potetindustrier, Gjøvik Stifielsesdr Andelslaget ble opprettet i Fonn61 og virksomhet Andelslaget er en interesseorganisasjon for virksomheter med poteter som r6stoff. Det regulerer markedet for poteter og potetprodukter og foretar markedsføring samt all eksport og import for medlemmene. Laget har medlemmer gjennom 13 lokale sammenslutninger. Laget hadde i 1990 en omsetning p6 314 mill. kr. Konkunansereguleringens innhold Medlemmene skal omsette all sin produksjon av poteter og potetprodukter gjennom laget. Produksjonsbedriftene i andelslaget har enerett til produksjon av sprit, potetmel og glykose. For sprit er avsetningen basert p6 en avtale med Vinmonopolet. Andelslaget har inng6ti avtale med Markedskontoret for poteter om kjøp av avrenspoteter og reststiveise fra bedriftene i markedsordningen for poteter. Andelslaget hor en avtale med Norway Foods Salg AS, reg.nr om produksjon av sennep og ketchup for markedsføring under varemerket HOFF. Medlemskap i bronsieorwnisosion Dagligvare Leverandørenes forening, reg.nr Landbrukssomvirkets felleskontor. Annet Andelslaget hor inng6tt avtole om markedsregulering av poteter med AL Gartnerhallen, reg.nr Andelslaget har dvtale med Gilde Norge ANS om produksjon av hamburgere. pølser og Iøvbiff som morkedsføres under Norske Potetindustriers varemerke HOFF. AL Gartnerhallen, Oslo Stiftelsesdr Andelslaget ble stiftet i 1930 Formal og virksomhet

23 Laget omsetter frukt. boer. grønnsaker. poteter og blomster som grossist. Det omsetter ogs6 importerte varer og driver foredlingsvirksomhet. Medlemmene er produsenter av frukt, bar, grønnsaker, poteter og blomster. Laget har aktive medlemmer. Omsetningen var i mill. kr. Markedsandelen varierer fra 25% til 35% for de forskjellige varer. Konkunanrereguleringens innhold En produsent som er med i laget kan levere inntil 10% av sin salgsproduksjon til forbrukere p6 produksjonsstedet. Utover dette m6 salgsproduksjonen av de varer laget omsetter. leveres til laget. Laget skal i henhold til omsetningsloven og jordbruksavtalen forest6 markedsregulerende tiltak for norske poteter. grønnsaker, bar og frukt etter retningslinjer fra Landbruksdepartementet og Omsetningsr6det og i samarbeid med andre engrosfirmaer. I samarbeid med Konservesfabrikkenes Landsforening, regmr og Norges Bondelag fastsettes priser p6 frukt og boer til konservesfabrikker. Medlemskap l bransjeorganisasjon Dagligvare Leverandørenes Forening, reg.nr Annet Laget har eierinteresse i Frionor Produkter AS, reg.nr. 1.l001 Kontraktdyrkernes Landslag, Oslo Stiflelseriir Landslaget ble stiftet i 1937 Formal og virksomhet Laget er interesseorganisasjon for kontraktdyrkere av grønnsaker og bar. Laget er en sammenslutning av lokale kontraktdyrkerlag. Gjennom lokallagene har landslaget 5M) medlemmer. Av konse~esfabrikkenes grønnsaksforbruk hentes 90% fra medlemmer i Kontraktdyrkernes Landslag. Konkunansereguleringenr innhold Laget forhandler med Konservesfabrikkenes Landsforening, reg.nr om priser p6 grønnsaker og boer. Laget fastsetter regler for kontrakter, dyrking og levering. Bare medlemmer av laget kan f6 dyrkingskontrakt med en fabrikk

24 Barna-Gruppen AS, Oslo Regmr Virksomhet Selskapet driver grossistvirksomhet og import av frukt og grønnsaker gjennom datterselskaper. Gruppen omsatte i 1 W0 for 851 mill. kr og hadde 379 ansatte. Begrunnelse for meideplikten Gruppen har betydelige markedsandeler for frukt og grønnsaker. Foretak som den meidepliktige har eierandel l UaYQ Bama AS Bama Trading AS Tore Kaatorp AS Thv. Borgersen AS ANS Basta Grossist fruktlgrønnsaker Import frukt/grønnsaker Potetpakkeri Grossist frukt/grønnsaker Gbrdsselskap ANS Sund -. Viking Fruit AB, Sverige Grossist fruktlgrønnsaker IVA frukt og grønt AS Vegetar Engros AS Foretak med eierandel i det meidepliktiqe foretaket AS Banan. Holdingselskap. 60% eierandel. Joh-System AS. Dagligvaregrossist, 20% eierandel, reg.nr KØFF Nord AS. Dagligvaregrossist. 20% eierandel. Meldte konkunansereguleringer Avtale med Thv. Borgersen AS og Vegetar Engros AS om markedsdeling Medkmskap i bransjeorganisasjon Norges Fruktgrossisters Forbund. Norges Potet og Grønnsakgrossisters Landsforening. Potetgrossistenes Landsforening.

F O R R E T N I N G S R E G L E R

F O R R E T N I N G S R E G L E R F O R R E T N I N G S R E G L E R for SKAGERAKFISK SA Gjeldende fra 1. juli 2011 med seneste endring fra 14. mars 2014 1 Formål Forretningsreglene angir salgsvilkår og omsetningsformer for førstehåndsomsetning

Detaljer

V2000-17 16.02.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Tostrup Trading Ltd. AS

V2000-17 16.02.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Tostrup Trading Ltd. AS V2000-17 16.02.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Tostrup Trading Ltd. AS Sammendrag: Diamantstudio-kjeden gis dispensasjon slik at Tostrup Trading Ltd. AS kan fastsette bindende maksimale utsalgspriser

Detaljer

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer. MBLDING rlta risdridiulttøun J-64-91 (J-62-91 OTGiR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.10512380 00 Bergen, 12. april 1991 HR/TAa FORSKRIFT OM REGULERING AV EKSPORTEN AV FISK OG

Detaljer

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fotopartner AS og Elite Foto er gitt dispensasjon fra forbudene mot prissamarbeid

Detaljer

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 Sammendrag: Elektroforeningen (EFO) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens

Detaljer

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet.

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet. V2000-100 11.08.2000 Konkurranseloven 3-9 - Avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. 3-1 - Bestemmelser om renten på driftskreditt i overenskomst om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning

Detaljer

[ ] Unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven 5a, jf. forvaltningsloven 13 nr. 2. Opplysningene finnes i vedlegg 1 punkt 1.

[ ] Unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven 5a, jf. forvaltningsloven 13 nr. 2. Opplysningene finnes i vedlegg 1 punkt 1. V2000-87 20.07.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Interflora Drift AS og Interflora Norge AL Sammendrag: Interflora Drift AS er gitt dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid

Detaljer

Sammenslutningens oppfordring til medlemmene om å anvende prisene i fraktavtalen rammes således av krrl. 3-4 jf. 3-1.

Sammenslutningens oppfordring til medlemmene om å anvende prisene i fraktavtalen rammes således av krrl. 3-4 jf. 3-1. V2001-55 19.06.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4 jf. 3-1 til Fraktefartøyenes Rederiforening for å fastsette priser i avtale om frakt av fersk og levende fisk i spesialbygde brønnbåter Sammendrag:

Detaljer

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns.

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns. V1999-21 31.03.99 Betingelser for slakting av høns Sammendrag: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norske Eggsentralers differensierte priser for slakting av høns. Egg- og fjørfesamvirket hadde en praksis

Detaljer

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Naturkjeden BA og Brandtzæg AS er 10. desember 1999 innvilget dispensasjon fra konkurranseloven, slik at disse

Detaljer

SAMVIRKE OG MARKEDSORDNINGER

SAMVIRKE OG MARKEDSORDNINGER SAMVIRKE OG MARKEDSORDNINGER Jordbrukssamvirket får politisk støtte Jordbrukssamvirket er en del av det korporative styringssystemet. Samvirket skal ivareta bøndenes interesser og har ansvar for å gjennomføre

Detaljer

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring Sammendrag: Dispensasjon til Oasen Hageland AS - sammendrag Medlemmene i Oasen Hageland AS gis

Detaljer

Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard

Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/5892-1 Dato 27. november 2017 Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette

Detaljer

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS Sammendrag: Partene i franchisekjeden Elektrotema ønsker å samarbeide om felles priser på kjedens varer.

Detaljer

Presentasjon. Norges Sildesalgslag

Presentasjon. Norges Sildesalgslag Presentasjon Norges Sildesalgslag erdens største markedsplass for pelagisk fisk Både utenlandske og norske fiskere Førstehåndssalg av pelagisk fisk 24 timer i døgnet Elektronisk auksjon 2015 I fjor omsatte

Detaljer

V E D T E K T E R. for SKAGERAKFISK SA. Gjeldende m.v.f. 22. april Side 1

V E D T E K T E R. for SKAGERAKFISK SA. Gjeldende m.v.f. 22. april Side 1 V E D T E K T E R for SKAGERAKFISK SA Gjeldende m.v.f. 22. april 2016 Side 1 1 Organisasjon Foretaket er en salgsorganisasjon for fiskere organisert som et samvirkeforetak. Foretakets navn er Skagerakfisk

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Reflex AS gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at selskapet kan oppgi veiledende videresalgspriser for medlemmene

Detaljer

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler V2000-03 05.01.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler Sammendrag: HÅG asa gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at HÅG kan fastsette bindende

Detaljer

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD TO 78/14 30. juni 1978 INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD Side I. Indirekte skatter 2 1. Omsetningsavgift 3 2. Merverdiavgift 3 3. Investeringsavgift

Detaljer

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Franchisetakerne i franchisekonseptet Jens Hoff Garn & Ide AS gis dispensasjon

Detaljer

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene.

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene. V2000-24 14.04.2000 Interkraft AS - Søknad om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling - konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 Sammendrag: Interkraft AS søkte om forlenget dispensasjon, slik at selskapet

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2015 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2015 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS V1999-56 25.08.99 Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS Sammendrag: Grossistene som er tilsluttet sammenslutningen Elgros ønsker å samarbeide om priser i felles priskatalog samt å samarbeide om

Detaljer

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Status per 1. halvår 2010 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk#markedsovervaaking Rådgiver Elin Røsnes Økologisk

Detaljer

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk = CSA = Community Supported Agriculture eller Agricultural Supported Community?

Detaljer

Prior Norge BA og Jærkylling AS - samarbeid gjennom AS Hønseslakt - konkurranseloven 3-9 jf dispensasjon for prissamarbeid

Prior Norge BA og Jærkylling AS - samarbeid gjennom AS Hønseslakt - konkurranseloven 3-9 jf dispensasjon for prissamarbeid Kvale og Co advokatfirma Postboks 1752 Vika 0122 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2002/127 MA1-M1 ANJO 411.1 Saksbeh.: Dato: 10.02.2004 Prior Norge BA og Jærkylling AS - samarbeid gjennom AS Hønseslakt - konkurranseloven

Detaljer

Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene

Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene 1. Forretningsregler Norges Sildesalgslag (Laget) sine Forretningsregler gjelder uavkortet. Forretningsreglene fås

Detaljer

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA V2000-11 20.01.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA Sammendrag: Andelshaverne i Interbok BA

Detaljer

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling Sammendrag: A/L NAVY er et andelslag bestående av 26 skipselektronikkforhandlere beliggende

Detaljer

OM TRADESOLUTION AS... 2 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 7 LEVERANDØROVERSIKT... 10 BRANSJEBESKRIVELSE...

OM TRADESOLUTION AS... 2 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 7 LEVERANDØROVERSIKT... 10 BRANSJEBESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold OM TRADESOLUTION AS... 2 HORECA RAPPORTEN... 2 FORORD... 3 STRUKTURENDRINGER OG TILPASNING... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 7 LEVERANDØROVERSIKT...

Detaljer

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Medlemmene av Fagmøbler Norge AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd til å samarbeide

Detaljer

Landbruk og distriktspolitikk SR 21/10 2015 A. Modell: Landbruk og lokalisering - Von Thünen (1783-1850)

Landbruk og distriktspolitikk SR 21/10 2015 A. Modell: Landbruk og lokalisering - Von Thünen (1783-1850) Landbruk og distriktspolitikk SR 21/10 2015 A. Modell: Landbruk og lokalisering - Von Thünen (1783-1850) To elementer: (i)lønnsomhet ved alternative produksjoner ved prisen i markedet (senteret) og (ii)

Detaljer

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F O R R E T N I N G S R E G L E R Godkjent av styret i SUROFI 12.06.2007 og gjeldende fra 01.07.2007 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G i n n hold KAPITTEL 1 FORMÅL, GRUNNLAG OG

Detaljer

V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS

V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS Sammendrag: Din Baker AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid, slik at selskapet i forbindelse med avtaler

Detaljer

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Vest- Norges Fiskesalslag, Rogaland Fiskesalgslag S/L, Skagerakfisk S/L og Fjordfisk S/L Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2016 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2016 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening V1998-04 19.01.98 Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening Sammendrag: Norsk Musikkforleggerforening

Detaljer

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling Offentlig versjon Schjødt adv.firma Gro Bergeius Andersen Postboks 2444 Solli 0201 Oslo Deres ref.: #302112-010_24672/ 1 Vår ref.: 2003/780 MA1-M3 ODDS 430 Saksbeh.: Dato: 19.04.2004 Norengros konkurranseloven

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

V Konkurranseloven dispensasjon fra Floriss AS - franchise

V Konkurranseloven dispensasjon fra Floriss AS - franchise V2001-31 13.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Floriss AS - franchise Sammendrag: Floriss AS gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at kjeden kan fastsette felles pris for sine franchisetakere

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

V2001-58 26.09.2001 Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1

V2001-58 26.09.2001 Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 V2001-58 26.09.2001 Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 Sammendrag: Finansnæringens Hovedorganisasjon er gitt dispensasjon fra

Detaljer

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33 33 Fax +47 77 68 00 12 mail@seafood.no www.seafood.no NO 988 597 627 MVA Generelle retningslinjer for bruk av

Detaljer

FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE...

FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE... 15 BRANSJEINNDELING... 15 Endring i antall kioskenheter

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

A1998-07 08.06.98 Samarbeid mellomnorgesgruppen AS, AL Gartnerhallen og Bama-Gruppen AS

A1998-07 08.06.98 Samarbeid mellomnorgesgruppen AS, AL Gartnerhallen og Bama-Gruppen AS A1998-07 08.06.98 Samarbeid mellomnorgesgruppen AS, AL Gartnerhallen og Bama-Gruppen AS Sammendrag: NorgesGruppen, Gartnerhallen og Bama har innledet et samarbeid om produksjon, distribusjon og salg av

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige.

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige. Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS Hovedkontor: Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: post@fiskeriforskning.no Avd. Bergen:

Detaljer

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Forskrift om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 30. november 1995 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning

Detaljer

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Fotosentralen AS og medlemmene i Fotoland AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurransebestemmelser

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurransebestemmelser V1999-63 30.09.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Mestergull A/L Sammendrag: Mestergull AL gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Mestergull AL kan utgi

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

Markedet sett fra Slottsgaten 3

Markedet sett fra Slottsgaten 3 Omsetningssituasjonen i pelagisk sektor hva betyr Tveteråsutvalget i denne Markedet sett fra Slottsgaten 3 sammenheng? i Bergen Årets torskemiddag Fosnavåg Shippingklubb Fosnavåg, 2 Mars, 2015 Otto Gregussen,

Detaljer

Høringsbrev - unntak fra forbudet mot fritidsfiske for vernede fiskefartøy som er unntatt fra kondemneringskravet

Høringsbrev - unntak fra forbudet mot fritidsfiske for vernede fiskefartøy som er unntatt fra kondemneringskravet Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602483- /BSS 29. juni 2011 Høringsbrev - unntak fra forbudet mot fritidsfiske for vernede fiskefartøy som er unntatt fra kondemneringskravet Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag Rundskriv 17/10 Nortura SA Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Arne Magnussen AS Toten Eggpakkeri AS Jonas H. Meling AS Nødland & Gundersen Eftf. AS Kontaktperson: Jing Kjernsvik (tlf 24 13 11 04) og

Detaljer

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS Sammendrag: Lampehuset Belysningseksperten AS og dets kjede- og franchisemedlemmer er

Detaljer

HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT OM GJENNOMGANG AV RÅFISKLOVEN

HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT OM GJENNOMGANG AV RÅFISKLOVEN SKAGERAKFISK Fiskeri- og Kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO Vår saksbehandler JEL/ST Vår dato 2. februar 2012 vår referanse43/2012 HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT OM GJENNOMGANG AV RÅFISKLOVEN

Detaljer

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Advokatfirmaet Storløkken Drammensveien 97 0273 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/1038 MA1-M2 ALMO 476.2 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1

Detaljer

ØKOLOGISK PRODUKSJON OG OMSETNING I Presentasjon

ØKOLOGISK PRODUKSJON OG OMSETNING I Presentasjon ØKOLOGISK PRODUKSJON OG OMSETNING I 2015 Presentasjon 18.03.2016 PRODUKSJON AV ØKOLOGISKE JORDBRUKSVARER I 2015 Julie Kilde Mjelva 2 PRODUKSJONSGRUNNLAGET - AREAL 2013 2014 2015 Endring siste år Økologisk

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Status og utvikling i norsk matindustri Utgitt av: Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Ansvarlig redaktør: Sjur Spildo Prestegard Fagredaktør: Stine Evensen Sørbye Samarbeidspartnere: Norsk Nærings- og

Detaljer

V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene

V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene Sammendrag: VA og VVS Produsentene søkte Konkurransetilsynet om dispensasjon

Detaljer

V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter er gitt dispensasjon fra

Detaljer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer Offentlig versjon Advokat Morten Pind Postboks 216/314 Sentrum 5804 Bergen Deres ref.: Vår ref.: 2003/447 MA1-M2 KJAR 474.5 Saksbeh.: Dato: 20. november 2003 Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf.

Detaljer

Hva er samvirke? International Cooperative Alliance, 1995.

Hva er samvirke? International Cooperative Alliance, 1995. Traust og sidrumpa? Hva er samvirke? Et samvirkeforetak er en selvstendig sammenslutning av personer som frivillig har sluttet seg sammen for å møte felles økonomiske, sosiale og kulturelle behov og ønsker

Detaljer

V2001-61 21.06.2001 Biltema Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon til prissamarbeid

V2001-61 21.06.2001 Biltema Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon til prissamarbeid V2001-61 21.06.2001 Biltema Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon til prissamarbeid Sammendrag: Biltema er en nederlandsk eid (Otomigus) kjede som i Norden omsetter en rekke produkter

Detaljer

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff FHF Fagdag Marint Restråstoff 28.11.2013 Tilgang og anvendelse av marint restråstoff Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Innhold

Detaljer

For varer Friman leverer vil det være tillatt for Friman å oppgi veiledende priser i henhold til konkurranseloven 3-1 fjerde ledd.

For varer Friman leverer vil det være tillatt for Friman å oppgi veiledende priser i henhold til konkurranseloven 3-1 fjerde ledd. V1998-97 10.11.98 Konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 - Dispensasjonssøknad Friman AS Sammendrag: Friman AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Friman AS kan fastsette

Detaljer

V1999-61 20.09.99 Bademiljø AS - Ny søknad om dispensasjon for felles annonsering - konkurranseloven 3-1 og 3-9

V1999-61 20.09.99 Bademiljø AS - Ny søknad om dispensasjon for felles annonsering - konkurranseloven 3-1 og 3-9 V1999-61 20.09.99 Bademiljø AS - Ny søknad om dispensasjon for felles annonsering - konkurranseloven 3-1 og 3-9 Sammendrag: Kjeden Bademiljø AS søkte på vegne av sine medlemmer om dispensasjon fra forbudet

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Per Harald Agerup 3. des. 2008 Vi får Norge til å gro! Målpriser Fastsettes i jordbruksavtalen Bare markedsregulator (samvirke) som er bundet av målprisen.

Detaljer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Deres ref.: Vår ref.: 2002/756 MA2-M5 437.4 Saksbeh.: Dato: 18.08.2003 Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Vedtak

Detaljer

V Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 for samarbeid om priser og markedsdeling - Libris AS

V Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 for samarbeid om priser og markedsdeling - Libris AS V2000-16 03.02.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 for samarbeid om priser og markedsdeling - Libris AS Sammendrag: Aksjonærene i Libris AS gis dispensasjon til å fastsette

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Innkjøp av matvarer og drikke til kantine Asker og Bærum politidistrikt DOCULIVE:

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Innkjøp av matvarer og drikke til kantine Asker og Bærum politidistrikt DOCULIVE: Vedlegg A Kravspesifikasjon Innkjøp av matvarer og drikke til kantine Asker og Bærum politidistrikt DOCULIVE: 201501650 Asker og Bærum politidistrikt 1 INNHOLD 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 GENERELT OM

Detaljer

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse.

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. Å Fiskeri- og kystdepartementet P.B. 8118 Dep 0032 OSLO Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. B~ ru nn Undertegnede er styreleder og daglig leder

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet Statsråd: Elisabeth Aspaker KONGELIG RESOLUSJON. Ref.nr Saksnr. 200602483 Dato

Fiskeri- og kystdepartementet Statsråd: Elisabeth Aspaker KONGELIG RESOLUSJON. Ref.nr Saksnr. 200602483 Dato Fiskeri- og kystdepartementet Statsråd: Elisabeth Aspaker KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr Saksnr. 200602483 Dato Forskrift om endring i forskrift av 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak V2000-42 05.05.2000 Delvis endring av vedtak V2000-28 - Nord-Norges Salgslag Sammendrag: Konkurransetilsynet fattet 2. mars 2000 (V2000-28) inngrep mot Nord-Norges Salgslag. Tilsynet har i etterkant av

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

V1999-64 30.09.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3

V1999-64 30.09.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3 V1999-64 30.09.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3 Sammendrag: Skoringen innvilges dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at Skoringen gjennom sine markedsføringsaktiviteter

Detaljer

TILSLUTNINGSERKLÆRING FOR KJEDEMEDLEMMER

TILSLUTNINGSERKLÆRING FOR KJEDEMEDLEMMER TILSLUTNINGSERKLÆRING FOR KJEDEMEDLEMMER Alle medlemmer som tilhører en kjede, gruppering eller eierkontor må fylle ut tilslutningserklæringen og sende denne signert til Nores AL ; nores@nores.no eller

Detaljer

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA Sammendrag: Rica-hotellene og Ricas Partner Hotel gis dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Forretningsregler. Gjelder fra 1. mai 2015

Forretningsregler. Gjelder fra 1. mai 2015 Gjelder fra 1. mai 2015 Vedtatt styresak 13/2015 Innholdsfortegnelse KAPITTEL I. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 2 1 Formål og rettslig plassering 2 2 Geografisk virkeområde 2 3 Saklig virkeområde 2 4 Definisjoner

Detaljer

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd V2001-110 26.11.2001 MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd Sammendrag: MobilData Kjeden AS og kjedens medlemmer

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Ring 1 Taxi BA, Drammen, gis dispensasjon

Detaljer

Norske fiskerier og EF

Norske fiskerier og EF EF Norske fiskerier og EF En orientering fra Utenriksdepartementet Målsettingen Et utvidet europeisk Fellesskap (EF) som omfatter ti land, vil få en stor global innflytelse når det gjelder fiskerispørsmål.

Detaljer

V2001-68 11.07.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling - elektroentreprenørkjeden EL-Proffen AS

V2001-68 11.07.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling - elektroentreprenørkjeden EL-Proffen AS V2001-68 11.07.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling - elektroentreprenørkjeden EL-Proffen AS Sammendrag: EL-Proffen AS er en kjede for elektroentreprenører. Kjeden

Detaljer

1 INGEN HEMMELIGHETER

1 INGEN HEMMELIGHETER INGEN HEMMELIGHETER 1 2 3 PRODUKTER Økologisk produkter med Ø-merket er basert på naturens kretsløp. Frukt og grønt får tid til å vokse og utvikle naturlig smak og næringsinnhold, uten syntetiske sprøytemidler

Detaljer

V1999-94 22.12.99 Krrl. 3-9 - dispensasjon - Skeidar Møbler & Interiør

V1999-94 22.12.99 Krrl. 3-9 - dispensasjon - Skeidar Møbler & Interiør V1999-94 22.12.99 Krrl. 3-9 - dispensasjon - Skeidar Møbler & Interiør Sammendrag: Skeidar Holding AS og Det norske Møbelsenter Holding AS skal markedsføres under det felles kjedenavnet Skeidar Møbler

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Selvforsyningsgrad Norge Bestillere: Vestfold Bondelag Vestfold Bonde- og Småbrukarlag LO NHO Fylkeskommunen Fylkesmannen Lansering

Detaljer

Fra 4 til 1 %, og opp igjen?

Fra 4 til 1 %, og opp igjen? Fra 4 til 1 %, og opp igjen? Skog og tre skognæringens framtid 5. juni 213 av Rolf Røtnes 1.6.213 Skognæringenes andel av BNP for Fastlands-Norge, unntatt offentlig forvaltning. Prosent. 197-212 5 4,5

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Samvirke som forretningsstrategi

Samvirke som forretningsstrategi Samvirke som forretningsstrategi Hell 5/10 11 Frode Vik Samvirke og framtida Einar 02.11.2011 Høstbjør 1 Sundvollen 2.11.11 Samvirke og framtida? Hvorfor er samvirke aktuelt som aldri før? Hvorfor er kunnskap

Detaljer

Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk. Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk. Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt 1 million daglige kunder 1 750 dagligvarebutikker i 86 % av landets kommuner 1 000 leverandører 600

Detaljer

Elektrikerkjeden Sikringen - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Elektrikerkjeden Sikringen - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid Deres ref.: Vår ref.: 2003/560 MA2-M4 532.3 Dato: 11. juli 2003 Elektrikerkjeden Sikringen - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid Vedtak V2003-47 1 Innledning Konkurransetilsynet

Detaljer

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurranseregler

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurranseregler V1999-72 08.10.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Bjørklund Norge AS Sammendrag: Bjørklund-gruppen gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at Bjørklund Norge AS kan

Detaljer