Innhold. Innledning... Leserveiledning...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning... Leserveiledning..."

Transkript

1

2 Innhold Innledning... Leserveiledning... v VI Jordbruks- og hagebruksprodukter... i Melk- og melkeprodukter... 1 Kjøtt- og flesk Fjørfe og egg Andre husdyrprodukter Korn og forprodukter... 6 Grønnsaker. frukt og ber Blomster og planteskoleprodukter Andre jordbruks- og hagebruksprodukter Fisk og sjødyr Salgslag for scerskilte fiskesorter Distriktsvis avgrensede fisketilvirkerlag Sildemel og sildolje Frosne produkter Ncerings- og nytelsesmidler Margarin Hermetikk Sjokolade og tobakk Mineralvann. øl og vin Andre nceringsmidler Dagligvarehandel Tekstil.. konfeksjonsvarer og skotøy Tekstil- og konfeksjonsvarer Skotøy Diverse forbruksvarer so Fotografiske artikler Glass og stentøy Møbler Ur og optikk Sportsartikler... 68

3 Børster og pensler Leketøy Tømmer og trelast Tømmer Trelast Treforedlingsprod~ikter Tremasse og cellulose Papir og papp Papir og pappemballasje Andre papir- og pappvarer Bøker. aviser og blader Bøker Aviser Blader Metaller Jern og stål Andre metaller Metallvarer Mekaniske verksteder. maskiner. båter Mekaniske verksteder Landbruksmaskiner Andre maskiner og utstyr Båter Biler m.v Biler og bildeler Bilverksteder Bilutleie Bilgummi. 134 Elektrisk materiell og elektriske artikler Kabel og ledning Brun- og hvitevarer Elektrisk installasjonsmateriell Kontor- og datamaskiner Lyskilder Andre varer

4 Kjemiske produkter s Maling og lakk Fett og oljer Kunstgjødsel Andre kjemiske produkter Mineraloljeprodukter Byggevarer Bygningsplater Bygningspapp Trevarer Isolasjonsmateriell Sement og betong WS-artikler Andre byggevarer Bygge- og anleggsarbeid i98 Byggmestre Elektroinstallatører Entreprenørvirksomhet Malermestre Rørleggere Asfaltlegging Boligproduksjon Forskjellig konsulentarbeid Transport Rutefart Fraktefart Biltransport Skips- og bilekspeditører Luftfart Reiseliv Reisebyråer Overnatting Turoperatører Helsevesen. legemidler og tekniske hjelpemidler

5 Bank og forsikringsvirksomhet Bar, ker Forsikring Musikk og film Musikk Kino Video Kringkasting og telekommunikasjon Undervisriing Andre tjenester Konsernselskaper Fortegnelse over registeret Sammenslutninger ordnet etter navn Avtaler ordnet etter navn Storbedrifter ordnet etter navn Avtaler ordnet etter reg.nr

6 Registeret over konkurransereguleringer og storbedrifter Innledning Konkunanseregulerende sammenslutninger og avtaler samt storbedflfter skal meldes til Prisdirektoratets register over konkunansereguleringer og siorbedritier, det eneste registeret som er konsentrett om konkunanseforholdene i naringslivet. Boken inneholder kotte omtaler av de totalt ca. 500 reglstreringene. Registeret er prismyndighetenes utgangspunkt for 6 overvdke konkurranseforhoidene i markedene og for 6 gripe inn og oppheve konkurransereguleringer hvis markedet ikke synes 6 fungere iiifredsstillende. Registeret kan benyttes av nsringslivet, massemedier og publikum som informasjonskilde om konkurransebegrensningene i norsk nsringsliv. Kopi av ajourfstte omtaler elkr de registrette dokumenter kan 16s ved henvendelse til Prisdirektoratet. Hva meldeplikten omfatter Foretak med en markedsandel i Norge p6 minst 25% for en eller flere varer eller tjenester er meldepliktige. Disse storbedriftene skal melde fra om alle konkurranseregulerende avtaler og ordninger som de deltar i. I tillegg skal alle konkurranseregulerende tiltak som storbedrifter ensidig har fastsatt, meldes inn til registeret. Prisdirektoratet har adgang til å pålegge en bedrift meldeplikt hvis direktoratet finner grunn til scerlig tilsyn.

7 Sammenslutninger av nasringsdrivende er meldepliktige dersom formålet er et samarbeid som regulerer konkurransen eller hvis de faktisk treffer bestemmelser som medfører regulering av konkurransen. Tilsvarende er avtaler eller ordninger som regulerer eller har til formål å regulere konkurransen i et marked meldepliktige. Meldeplikten er hjemlet i prisloven 33 og 34 og presisert i forskrifter om meldeplikt for konkurransereguleringer og storbedrifter av 19. mars Leserveiledning for omtalene Omtalene av de konkurranseregulerende sammenslutninger, avtaler og storbedrifter tar sikte på 6 gi en kortfattet oversikt over de enkelte registreringer. Lesere som har behov for mer detaljerte opplysninger, kan henvende seg til Prisdirektoratet, Kontoret for informasjon og kartellregister. hvor de enkelte saksmappene kan gjennomgås. Boken inneholder omtaler av samtlige konkurranseregulerende sammenslutninger, avtaler og storbedrifter som var registrert pr. l. april Boken er inndelt i kapitler etter markedsområder. Omsetning, markedsandeler, antall medlemmer m.v. er som regel oppgitt i omtrentlige tall. Sammenslutninger Navn I tillegg til navn på sammenslutningen er angitt kommunen hvor sammenslutningens forretningssted ligger. Stielsesdr Her angis det året sammenslutningen ble etablert. Opplysning om eventuelt senere navneskifte er i alminnelighet ikke tatt med. Formdl En sammenslutnings vedtekter angir ofte en rekke oppgaver som sammenslutningen skal ivareta for 6 fremme medlemmenes interesser. i omtalene er det som oftest anført at sammenslutningen er en interesseorganisasjon for medlemmene. I de tilfeller hvor sammenslutningen skal ivareta mer spesifikke oppgaver, f.eks. innkjøp eller markedsfø-

8 ring. er dette angitt. For øvrig vil formålet også fremgå av det som er anført under konkunansereguleringens innhold. Medlemskap og omiang Her er angitt antall ordinczre medlemmer. Dersom det stilles spesielle krav for å bli medlem, er dette anfart. Opplysning om at styret skal godkjenne en saknad, er i alminnelighet ikke tatt med. Det samme gjelder opplysninger om assosierte medlemmer og eventuelle underavdelinger. I noen tilfeller er det oppgitt omsetningstall. Alle tall er eksklusive merverdiavgift og sczravgifter.1 enkelte tilfeller er også angitt anslag for medlemmenes samlede markedsandel. Konkurransereguleringens Innhold Cå vidt mulig har en sakt å få med alle konkurransereguleringer som sammenslutningen har iverksatt eller deltar i. For avtaler som er registrert selvstendig, er det gitt henvisning til regmr. Liste over avtaler sortert etter reg.nr. og med sidehenvisninger er tatt inn bak i boken. Etter forskriftene om leverandarreguleringer av 18. oktober 1957 og om konkurransereguleringer av priser og avanser av 1. juli 1960 er prissamarbeid og anbudssamarbeid samt bestemte former for leverandarreguleringer forbudt. Prisdirektoratet har adgang til å gi dispensasjon fra forbudene. Dersom det er gitt slik dispensasjon, fremgår dette av omtalen. Det er i så fall angitt hvilken forskrift det er dispensert fra, hvilke forhold det er gitt dispensasjon for. eventuelle betingelser for dispensasjonen og tidspunktet for nor dispensasjonen utlaper. Jordbruk, skogbruk og fiske er unntatt fra de ovennevnte forskrifter. Dette er ikke spesielt anført under de respektive omtaler. Sammenslutning som Prisdirektoratet har godkjent som reelt salgskontor, er også unntatt fra konkurransereguleringsforskriftene av l. juli 1960.,Annet Her er anført andre opplysninger av interesse som ikke harer inn under noen av de andre punktene.

9 Avtaler Navn Avtalene er gitt stikkordsmessige navn. Etableringrtir Her angis det 6ret avtalen første gang ble inngbtt. I Deitakeme/omtang Deltakernes navn angis. Hvis antall deltakere er stort. oppgis antall deltakere. Innhold Her gis en redegjørelse for de deler av avtalen som inneberer en konkurranseregulering. Se under tilsvarende punkt for sammenslutninger. Annet Andre opplysninger av interesse som ikke hører inn under noen av de andre punktene. Storbedrifter Navn I tillegg til navnet p6 den registrerte storbedrift er kommunen der bedriften har forretningssted angitt. Virksomhet Avsnittet gir opplysning om hovedprodukter eller viktige produktomrader, omsetningen i mill. kr og antall sysselsatte. Dersom den meldepliktige bedriften er en del av et konsern, er tilsvarende opplysninger i enkelte tilfeller gitt for konsernet. Omsetningstallene er eksklusive merverdiavgift og seravgifter. Eiegrunnelsen for meldeplikt

10 De fleste registrerte storbedrifter har en andel av omsetningen i Norge p6 25% eller mer for ett eller flere produkter. Registeret inneholder ogs6 bedrifter som er p6lagt meldeplikt fordi direktoratet har funnet grunn til scarskiit tilsyn. Avsnittet angir de produkter hvor bedriften har en andel av omsetning p6 25% eller mer. Ved angivelse av markeds- eller produksjonsandel er følgende inndeling benyttet: - Betydelig angir at den er i størrelsesorden 25% - 59% av omsetningen eller produksjon i Norge. - Meget betydellg angir at det er i størrelsesorden 60-99%. - Betegnelsen eneleverandsr eller eneprodusent angir at andelen er Foretak den meldepliktige har eierandeler I Avsnittet gir en oversikt over foretak som den meldepliktige bedriften har en eierandel i p6 10% eller mer. Dette gjelder bare direkte eierskap og ikke eierskap gjennom datterselskap. Slike indirekte eierskap vil i enkelte tilfeller vare nevnt under avsnittet "Annet'. Foruten navn gir oversikten opplysninger om foretakets virksomhet samt hvor stor eierandelen er, og registreringsnummer (reg.nr.1 hvis foretaket er storbedrift. Er avsnittet utelatt. har bedriften ikke oppgitt eierinteresser p6 10% eller mer i andre foretak. Foretak med eierandel i den meldepliktige bedriften Her gis opplysning om foretak som eier storbedriften. Opplysningene presenteres p6 samme måte som i avsnittet foran, og gir bare informasjon om direkte eierforhold. Den norske stats eierandeler er ført opp under Annet. Det samme gjelder eierandel foreninger m.v. har. Meldte konkunansereguleringer En del storbedrifter har fastsatt egne konkunansereguleringer, f.eks. veiledende priser, eller deltar i konkurransereguleringer sammen med andre ncaringsdrivende. Opplysning om deltakelse i forening eller sammenslutning som storbedriften er medlem av og som har fastsatt konkurransereguleringer, er gitt i avsnittet om medlemskap i bransjeforeninger. Er avsnittet utelatt, er det ikke gitt meldinger om slike konkurransereguleringer. Medlemskap i bransjeorganisasjoner

11 Her oppgis bransjeorganisasjonenes navn. Hvis bransjeorganisasjonene har fastsatt egne konkurransereguleringer, er det anført et reg.nr. At en storbedrift er medlem av en slik forening eller sammenslutning, behøver ikke 6 bety at storbedriften deltar i de konkurransereguleringene som foreningen eller sammenslutningen har fastsatt. Er avsnittet utelatt, har storbedriften ikke oppgitt noe medlemskap i bransjeforeninger. Annet Andre opplysninger av interesse som ikke hører inn under noen av de andre punktene.

12 Jordbruks- og hagebruksprodukter Melk og melkeprodukter Norske Melkeprodusenters Landsforbund, Oslo Stifteises& Landsforbundet ble stiftet i 1881 Formbl og vlrksornhet Landsforbundet skal ivareta melkeprodusentenes interesser. Landsforbundet best6r av i alt 18 meieriselskaper med medlemmer, dvs. alle landets melkeprodusenter. Den samlede produksjonen hadde i 1990 en førstehdndsverdi p mill, kr, Konkunansereguleringens innhold Landsforbundet foretar prisutjevning og markedsregulering. Markedsreguleringen gjennomføres blant annet ved at hvert meieriselskap er tildelt et bestemt salgsdistrikt og ved overføring av melk fra overskudds- til underskuddsomreider. Annet Landsforbundet og Norske Meierier. reg.nr , har felles administrasjon og samarbeider om markedsreguleringen for melk og ost. Norske Meierier, Oslo Stiftelses6r Selskapet ble stiftet i 1928.

13 Form61 og virksomhet Selskapet skal fremme en god og ensartet tilvirkning og behandling av meieriprodukter og omsette produktene pb det inniandske marked og ved eksport. Selskapet har ansvaret for produksjon, produktutvikling og markedsføring av meieriprodukter over hele landet. Videre fastsetter det meieriselskapenes salgsomrbder og gjennomfører produksjonsregulering. Selskapet har alle landets 18 meieriselskaper som medlemmer. Det er i alt melkeprodusenter som igjen er andelseiere i meieriselskapene. Konkumnsereouieringens Innhoid Med unntak for produkter som skal selges innen meieriselskapenes salgsomrbder, skal medlemmene levere hele produksjonen av meieriprodukter gjennom selskapet. Medlemskap i bmnsjeorganhsjon Dagligvare Leverandørenes Forening. reg.nr Annet Norske Meierier samarbeider med Norske Melkeprodusenters Landsforbund. reg.nr om markedsreguleringen av smør og ost. Hennig-Olsen Is AS, Kristiansand Reg.nr Virksomhet Selskapet produserer iskrem var omsetningen 294 mill. kr og antall ansotte 260. Begrunnelse for meideplikten Selskapet har en betydelig markedsandel for iskrem. Meldte konkunansereguleringer Selskapet oppgir veiledende utsalgspriser for iskrem. Medlemskap l bmnsjeorganisasjon Norske Iskremfabrikkers Landsforening. Kjøtt- og flesk Norsk Kjøttsamvirke, Oslo Stiflelser6r Samvirket ble stiftet i 1931.

14 Forni61 og virksomhet Samvirket skal b1.a. arbeide for en rasjonell produksjon og omsetning av slokt, foredlede varer. ull og livdyr. Det foretar markedsregulering og gjennomfører avregning etter kvalitet. Samvirket foretar all eksport og import og all omsetning av huder, skinn og ull. Videre foretas det engrosomsetning av slakt p6 Oslo-markedet. Som medlemmer opptas slakterier og salgslag organisert som samvirkeforetak med omsetning og foredling av slakteriprodukter som hovedform61. Samtlige samvirkemessig organiserte slakterier og salgslag er medlemmer. Disse har tilsammen aktive medlemmer. Slakterisamvirket har en markedsandel p6 80% for slakting, 50% for stykking og 40% for foredling av kjøtt. Konkunanseregulerin~ens innhold Samvirket deltar i markedsreguleringen av kjøtt i samsvar med jordbruksavtalen. Dette inneberer at samvirket noterer priser p6 helt slakt og p6 nedsk6ret og stykket vare. Prisnoteringene p6 helt slakt er bindende for medlemmene. For nedsk6ret og stykket slakt er de veiledende. Medlemmene er forpliktet til 6 omsette alt slakt, all innmat, nedsk6ret og stykket vare som ikke anvendes p6 det lokale marked gjennom samvirket. De skai dekke behovet for disse produkter gjennom samvirket dersom det ikke kan skje fra egne medlemmer. Samvirket noterer priser til produsent og garveri for huder og skinn og priser til produsent og ullvarefabrikk for ull. Med visse unntak er samvirket forpliktet til 6 la innenlandsk omsetning av frosne produkter g6 gjennom Frionor-Produkter AS, reg.nr Samvirket har avtale med tekstilfabrikkene om omsetning av ull, reg nr , og med Kjøttbransjens Landsforbund, regmr om betingelser ved engrossalg a av - helt slakt og bipro - - dukter, reg nr Det er inng6tt avtale mellom Gilde Norge ANS og Norges Kooperative Landsforening. reg.nr om at Gilde skal levere kjøttvarer til samvirkelagene under NKLs ferskvaremerke Goman. Gom-len, ~re!eg- -. Annet Samvirket har 5% av aksjene i Gilde Norge Ans som arbeider for felles markedsføring av Gilde-varer. De øvrige 95% innehas av kjøttsamvirkets distriktsorganisasjoner. Kjøttbransjens Landsforbund, Oslo Stitieisesdr Landsforbundet ble stiftet i 191 0

15 Fordl og virksomhet Landsforbundet er en interesseorganisasjon for medlemmene. %m medlemmer kan opptas nceringsdrivende i kjøttbransjen som ikke er tilsluttet slakterisamvirkets organisasjonssystem eller har noen form for eierfellesskap med disse. Forbundet organiserer de fleste av bedriftene i den private kjøttbransjen. Det antas at denne samlet har en markedsandel p6 20% for slakting, 50% for stykking/nedskjcering og 60% for foredling. Konkumnseregulerlngens Innhold Forbundet har inngbtt avtale om salgs- og leveringsbetingelser ved engrossalg av helt slakt og biprodukter, reg.nr , med Norsk Kjøttsamvirke, regmr Forbundet deltar i kredittordning for landbruket, reg.nr Avtale om betingelser ved engrossalg av helt slakt Etableringsor Avtalen ble første gang inngdtt i Regmr Deltakere og omfang Avtalen er inng6ti mellom Norsk Kjøttsamvirke. reg.nr og Kjøttbransjens Landsforbund reg.nr Avtalens Innhold Avtalen fastsetter minstekrav for at kjøpere av helt slokt og biprodukter skal f6 varer til gjeldende prisnoteringer i henhold til jordbruksavtalen. Kravene gjelder ordrestørrelse. betalingsbetingelserlkredittid og henting. frakt og emballasje. Goman-avtalen, Norges Kooperative Landsforening Reg.nr. og Gilde IVorge ANS Etableringsor Avtalen ble første gang inngdtt Deltakere og omfang Avtalen er inngbti mellom Norges Kooperative Landsforening, NKL, reg.nr og Gilde Norge Ans. Avtalens innhold Gilde skal levere kjøttvarer til samvirkelagene under NKLs ferskvaremerke Goman Samvirkelagene forplikter seg til 6 dekke sitt behov for kjøttvarer fra Gilde s6 langt Gilde er konkurranse- og leveringsdyktig.

16 Samvirkelag som kjøper hele sitt behov av stykket og bearbeidet kjøtt i henhold til avtalen, oppn6r en lojalitetsrabatt. Fjørfe og egg Iyorske Eggsentraler, Oslo Stiflelsedr Sentralen ble stlftet i Fodl og virksomhet Sentralen omsetter medlemmenes produkter. driver markedsregulering og stabiliserer prisene. Sentralen best6r av 12 distriktssentraler som har de enkelte egg- og fjørfekjøttprodusenter som medlemmer. Sentralen har 65% av den totale omsetningen av egg og 80% av omsetningen av egg til dagligvareforretningene. Sentralen har 84% markedsandel for fjørfeslakt. Konkunansereguleringens Innhold Alt som ikke omsettes p6 det lokale marked skal distriktssentralene omsette gjennom sentralen. Distriktssentralene skal dekke behovet for egg og fjørfekjøtt i sitt distrikt gjennom sentralen n6r dette ikke kan skje ved tilførsel fra egne medlemmer. Sentralen foretar markedsregulering b1.a. ved langtidslagring og eksport. Sentralen fastsetter utsalgspriser innenfor jordbruksavtalens ramme samt oppgir veiledende videresalgspriser. Medlemskap i bransjeorganisasjon Dagligvare Leverandørenes Forening. reg.nr Norsk Fjørfeavlslag, Ås StiflelserQr Laget ble stiftet i 1884 Form61 og virksomhet Laget er en interesseorganisasjon for fjørfeprodusenter. Personer som driver e~e~smessig fjørfeproduksjon, kan bli medlem. Laget har medlemmer.

17 Konkunansereguleringens Innhold Laget er p6lagt av Landbruksdepartementet hvert dr 6 fastsette veiledende priser pd foreldredyr av verpehøns. slaktekylling. and, 96s og kalkun. Dette foretas av et utvalg der Kyllingprodusentenes Landslag og Fjørfeprodusentenes Landslag er representert. Avtale om salg av norsk ull Eta bleringdr Avtalen ble inngdtt i Andre husdyrprodukter Deltakere og omfang Avtalen er inngdtt mellom Norsk Kjøttsamvirke, reg.nr , OQ 10 ullvarefabrikker. Avtalens innhold Med visse unntak forplikter fabrikkene seg til 6 dekke sitt behov for norsk ull hos Norsk Kjøttsamvirke. De skal ikke innføre ull n6r det kan skaffes norsk ull av samme kvalitet p6 konkurransedyktige vilkdr. Norsk Kjøttsamvirke skal levere ullen til en pris som tilsvarer hva utenlandsk ull av samme kvalitet ville koste. Fabrikkene kan etter nmrmere regler ta imot ull fra de ullprodusenter som ønsker det. direkte eller gjennom kommisjonrnrer. Det kan foretas utjevning av produsentprisen p6 norsk ull. Møllesentralen IS, Oslo Stlnelsedr Sentralen ble stiftet i Korn og forprodukter FodI og virksomhet Sentralen skal forest6 markedsføring og salg av deltakernes produkter og foreta felles innkjøp av gjødning. Sentralen har fem medlemmer. Nye deltakere kan opptas dersom alle samtykker. For matmel er markedsandelen p6 Østlandet 85%. for kraftfor 35% og for gjødning 3006.

18 Konkurransereguierlngens Innhold En deltaker kon ikke delta i virksomhet som konkurrerer med sentralen. Sentralen kjøper deltakernes produksjon av motmel og kraftfor etter kvoter og selger i eget navn. Sentralen oppgir veiledende priser. Sentralen er godkjent som felles solgskontor. Medlemskap i bransjeorganhasjon Dogligvore Leverandørenes Forening, reg.nr Annet Bjølsen Volsemølle AS, reg.nr , Moss Aktiemøiler, Skiens Aktiemølle, Fritzøe Møller AS og Christiandssonds Møller er medlemmer av sentralen. Handelsmøllenes Felleskontor, Oslo Stiflelsedr Felleskontoret ble stiftet i Formal og virksomhet Felleskontoret er opprettet av Norsk Mølleforening, reg.nr for 6 utføre glørem61 av felles interesse for medlemmene. Medlemmene m6 vaere medlem av Norsk Mølleforening. Felleskontoret hor 8 medlemmer. Deltakerne hor 100% av motmelomsetningen og 25% av kroftfbromsetningen. Konkurransereguleringens innhold Felleskontoret har fastsatt regler for listeføring av grossister for soig av motmel i husholdningspakninger somt leverings- og betalingsbetingeiser for salg til grossister. Annet Bjølsen Volsemølle. regn Moss Aktiemøller, Fritzøe Møller AS, Skiens Aktiemølle, Norkronen AS og AS Vaksdal Mølle. reg.nr , Norgro AS og I.C. Piene & Søn AS er medlemmer av Felleskontoret. Norske Felleskjøp, Oslo Stiflelsesirr Norske Felleskjøp ble stiftet i 1973

19 Formal og virksomhet Andelslaget skal dekke medlemmenes behov for varer og driftsmidler og forest6 felles innkjøp av r6stoffer og varer. Som deltaker kan opptas samvirkeorganisasjoner med felles innkjøp til landbruket som form61. Somtlige seks felleskjøp er tilsluttet. De viktigste varer er krarnor, gjødsel, plantevernmidler. konserveringsmidler, s6varer og IandSruks- og skogsmaskiner. Deltakernes samlede omsetning var i mill. kr. Konkununsereguleringens Innhold Andelslaget kan beslutte at deltakerne skal ha plikt til 6 dekke hele sitt behov av de varer som andelslagets virksomhet omfatter, hos andelslaget. Annet Felleskjøpet Østlandet AL, reg.nr. 3.54, Vestlandske Felleskjøp, Felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet Trondheim, Møre Felleskjøp og Nordmøre og Romsdal Felleskjøp er medlemmer av laget. Avtale om ris og havreprodukter Etablerlngrtir Avtalen ble inng6tt i 1975, Deltakere og omfang Avtalen er inng6tt mellom AS Bjørn og Møllesentralen IS, reg.nr Avtalepartene har betydelige markedsandeler. Avtalens innhold Etter avtalen skal Møllesentralen IS markedsføre Moss Aktiemøllers og AS Bjørns ris- og havreprodukter levert som standardvare til dagligvarehandel. catering. bakere og industri. Felleskjøpet Østlandet AL, Oslo Regmr Virksomhet Andelslaget st6r for innkjøp og produksjon av driftsmidler til medlemmene. De viktigste varene er kraftf6r. gjødsel, plantevernmidler. s6varer. landbruks- og skogsmaskiner og gaffeltrucker. Laget hadde i medlemmer, en omsetning p mill. kr og 787 ansatte. Begrunnelse for meldeplikten Laget har en betydelig markedsandel for s6korn. s6frø og gjødsel. Foretak som den meldepliktige har eierandel i LkUn mhet Norske Felleskjøp Samarbeidsorgan

20 Eidsvoll Kornsilo og Mølle AL AS Rosenkrantzgt. 8 FK Skog AS Mølle- og silovirksomhet G6rd- og lokaiutleie Engrosomsetning av skogsmaskiner Meldte konkunanrereguleringer Innkjøpssamarbeid med de andre felleskjøpene i Norge via Norske Felleskjøp. reg.nr. 1.l009 som er et samarbeidsorgan for felleskjøpene. T. Skretting AS. Stavanger Virksomhet Selskapet produserer og selger fiskef6r og helseprodukter til oppdrettsfisk. Omsetningen i 1990 var 881 mill. kr. Antall ansatte var 175. Begrunnelse for meldeplikten Selskapet har en betydelig markedsandel for fiskef6r Foretak som den meldepliktbe har eierandeler i ISTESS H/F. Island. Fiskefbrprodusent, 32% eierandel. Skretting AB. Sverige. Salg av fiskefbr, 100% eierandel Foretak med eierandel i det meldepliktige foretaket Trouw International B.V., Nederland. Fbrleverandør. 100% eierandel Medlemskap i bransjeorganisasjon Norske Fiskefbrprodusenters Forening Bjølsen Valsemølle AS, Oslo Reg.nr Virksomhet Selskapet. som er morselskap i divisjon mølle/landbruk i Nora Industrier AS, regmr , omsetter kornprodukter. Det hadde i 1 W0 en omsetning p6 928 mill. kr og 171 ansatte. Noras møllevirksomhet hadde en omsetning p mill. kr og M3 ansatte. Begrunnelse for meldeplikten Selskapet har en meget betydelig markedsandel for havreprodukter og en betydelig markedsandel for matmel og ris. Foretak som den meldepliktige har eierandel i Kristiania Brødfobrik AS. Bakeri. 97% eierandel. Foretak med eierandel i det meldepliktige foretaket Nora Industrier AS. Holdingselskap, 100% eierandel. reg nr

21 Meldte konkunonrereguleringer Selskapet deltar i Møllesentralen IS, reg.nr og har en eierandel p6 75%. Medlemskap i bransjeorganisasjon Handelsmøllenes felleskontor. Kunstgjødselgrossistenes Landsforening Norsk Mølleforening, reg.nr Annet Aktiviteter knyttet til omsetning av driftsmidler til landbruket er skilt ut i et eget selskap, Norgro AS. AS Vaksdal Mølle, Vaksdal Reg.nr Virksomhet Selskapet driver leieproduksjon av matmel samt produserer kraftf6r for husdyr og fisk. l 1990 hadde selskapet en omsetning p mill. kr og 267 ansatte. Begrunnelse for meldeplikten Selskapet har en betydelig andel av leieproduksjonen av matmel Foretak som den meldepliktige har eierandel I Fiorandel I.C. Piene & Søn AS Produksjon av kraftf6r og matmel 100% Stormøllen Salgsaksjeselskap Salgsselskap 60% Stormallen Industriselskap AS Produksjon av kornprodukter 65% Foretak med elerandel i den meldepliktige bedrifien HV Invest AS. Hoidingselskap, 10% eierandel. Meldte konkurransereguleringer AS Vaksdal Mølle har etter avtale med Tou AS overtatt dennes rettigheter som handelsmølle. Medlemskap i bransjeorganisasjon Norsk Mølleforening. Handeismøllenes Felleskontor, reg.nr Norske Fiskef6rprodusenters Forening. Annet Den norske stat har 90% eierandel i selskapet. De oppførte datterselskaper vil i Iapet av 1 W1 bli fusjonert inn i morselskapet.

22 Grannsaker, frukt og bcer AL Norske Potetindustrier, Gjøvik Stifielsesdr Andelslaget ble opprettet i Fonn61 og virksomhet Andelslaget er en interesseorganisasjon for virksomheter med poteter som r6stoff. Det regulerer markedet for poteter og potetprodukter og foretar markedsføring samt all eksport og import for medlemmene. Laget har medlemmer gjennom 13 lokale sammenslutninger. Laget hadde i 1990 en omsetning p6 314 mill. kr. Konkunansereguleringens innhold Medlemmene skal omsette all sin produksjon av poteter og potetprodukter gjennom laget. Produksjonsbedriftene i andelslaget har enerett til produksjon av sprit, potetmel og glykose. For sprit er avsetningen basert p6 en avtale med Vinmonopolet. Andelslaget har inng6ti avtale med Markedskontoret for poteter om kjøp av avrenspoteter og reststiveise fra bedriftene i markedsordningen for poteter. Andelslaget hor en avtale med Norway Foods Salg AS, reg.nr om produksjon av sennep og ketchup for markedsføring under varemerket HOFF. Medlemskap i bronsieorwnisosion Dagligvare Leverandørenes forening, reg.nr Landbrukssomvirkets felleskontor. Annet Andelslaget hor inng6tt avtole om markedsregulering av poteter med AL Gartnerhallen, reg.nr Andelslaget har dvtale med Gilde Norge ANS om produksjon av hamburgere. pølser og Iøvbiff som morkedsføres under Norske Potetindustriers varemerke HOFF. AL Gartnerhallen, Oslo Stiftelsesdr Andelslaget ble stiftet i 1930 Formal og virksomhet

23 Laget omsetter frukt. boer. grønnsaker. poteter og blomster som grossist. Det omsetter ogs6 importerte varer og driver foredlingsvirksomhet. Medlemmene er produsenter av frukt, bar, grønnsaker, poteter og blomster. Laget har aktive medlemmer. Omsetningen var i mill. kr. Markedsandelen varierer fra 25% til 35% for de forskjellige varer. Konkunanrereguleringens innhold En produsent som er med i laget kan levere inntil 10% av sin salgsproduksjon til forbrukere p6 produksjonsstedet. Utover dette m6 salgsproduksjonen av de varer laget omsetter. leveres til laget. Laget skal i henhold til omsetningsloven og jordbruksavtalen forest6 markedsregulerende tiltak for norske poteter. grønnsaker, bar og frukt etter retningslinjer fra Landbruksdepartementet og Omsetningsr6det og i samarbeid med andre engrosfirmaer. I samarbeid med Konservesfabrikkenes Landsforening, regmr og Norges Bondelag fastsettes priser p6 frukt og boer til konservesfabrikker. Medlemskap l bransjeorganisasjon Dagligvare Leverandørenes Forening, reg.nr Annet Laget har eierinteresse i Frionor Produkter AS, reg.nr. 1.l001 Kontraktdyrkernes Landslag, Oslo Stiflelseriir Landslaget ble stiftet i 1937 Formal og virksomhet Laget er interesseorganisasjon for kontraktdyrkere av grønnsaker og bar. Laget er en sammenslutning av lokale kontraktdyrkerlag. Gjennom lokallagene har landslaget 5M) medlemmer. Av konse~esfabrikkenes grønnsaksforbruk hentes 90% fra medlemmer i Kontraktdyrkernes Landslag. Konkunansereguleringenr innhold Laget forhandler med Konservesfabrikkenes Landsforening, reg.nr om priser p6 grønnsaker og boer. Laget fastsetter regler for kontrakter, dyrking og levering. Bare medlemmer av laget kan f6 dyrkingskontrakt med en fabrikk

24 Barna-Gruppen AS, Oslo Regmr Virksomhet Selskapet driver grossistvirksomhet og import av frukt og grønnsaker gjennom datterselskaper. Gruppen omsatte i 1 W0 for 851 mill. kr og hadde 379 ansatte. Begrunnelse for meideplikten Gruppen har betydelige markedsandeler for frukt og grønnsaker. Foretak som den meidepliktige har eierandel l UaYQ Bama AS Bama Trading AS Tore Kaatorp AS Thv. Borgersen AS ANS Basta Grossist fruktlgrønnsaker Import frukt/grønnsaker Potetpakkeri Grossist frukt/grønnsaker Gbrdsselskap ANS Sund -. Viking Fruit AB, Sverige Grossist fruktlgrønnsaker IVA frukt og grønt AS Vegetar Engros AS Foretak med eierandel i det meidepliktiqe foretaket AS Banan. Holdingselskap. 60% eierandel. Joh-System AS. Dagligvaregrossist, 20% eierandel, reg.nr KØFF Nord AS. Dagligvaregrossist. 20% eierandel. Meldte konkunansereguleringer Avtale med Thv. Borgersen AS og Vegetar Engros AS om markedsdeling Medkmskap i bransjeorganisasjon Norges Fruktgrossisters Forbund. Norges Potet og Grønnsakgrossisters Landsforening. Potetgrossistenes Landsforening.

Nr. 15 2002 Side 1755 1902 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2002 Side 1755 1902 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2002 Side 1755 1902 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 3. desember 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Nov. 15. Lov nr. 71

Detaljer

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs PROSPEKT Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs Offentlig aksjekapitalforhøyelse av minimum 12.000.000, maksimum 20.149.500 aksjer Indikativ tegningskurs

Detaljer

Arne Bråten og Lasse Sandberg

Arne Bråten og Lasse Sandberg 96/19 Rapporter Reports Arne Bråten og Lasse Sandberg Priser på jordbruksvarer En analyse av statistiske kilder Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Tall

Detaljer

PROSPEKT TINE BA. 3,70 % TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010. 24.

PROSPEKT TINE BA. 3,70 % TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010. 24. ISIN NO 001 027394.9 ISIN NO 001 027395.6 PROSPEKT TINE BA 3,70 % TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 24. august 2005 Prospektet er utarbeidet i

Detaljer

Fusjonen mellom Gilde og Prior

Fusjonen mellom Gilde og Prior NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Fusjonen mellom Gilde og Prior En empirisk analyse av priseffektene Stine Mari Lunde Godeseth Veiledere: Lars Sørgard og Øivind Anti Nilsen Masteroppgave innen

Detaljer

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet.

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet. V2000-100 11.08.2000 Konkurranseloven 3-9 - Avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. 3-1 - Bestemmelser om renten på driftskreditt i overenskomst om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning

Detaljer

V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V1999-81 15.11.99 Varme & Bad kjeden - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Stavanger Rørhandel og Bergens Rørhandel (SR/BR) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter. Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø

Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter. Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel : SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE FORHOLD

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 4 2. PRISBESTEMMELSER... 4 2.1 Produkter med målprisregulering... 4 2.1.1 Generelle bestemmelser... 4 2.1.2 Melk og melkeprodukter...

Detaljer

Bank og forsikring i samme konsern

Bank og forsikring i samme konsern NFT 3/1995 Bank og forsikring i samme konsern av advokatfullmektig Steven Simonsen, Bankklagenemnda Norge fikk i desember 1991 regler som regulerte selskapskonsern der flere enn ett selskap var definert

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II Regionreform og kraftinntekter D e l r a p p o r t II REGIONREFORM OG KRAFTINNTEKTER - DELUTREDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn formålet med utredningen... 2 1.2 Fylkeskommunale

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge 2/2005 Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge - foreløpig rapport Konkurransetilsynets

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Nytt. Konkurranse. Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003.

Nytt. Konkurranse. Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003 Innhold Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler Konkurransetilsynet forbyr De norske Bokklubbene AS å inngå avtaler som hindrer

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag

Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag En analyse av sysselsetting og verdiskaping som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv 1.Bakgrunn På møtet i referansegruppen 12. desember 2008 la departementet frem ulike forslag til endringer i forskrift

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer