Ordnøkkelen Tesaurus for kulturminnevern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordnøkkelen Tesaurus for kulturminnevern"

Transkript

1 Ordnøkkelen Tesaurus for kulturminnevern Utskriftsdato Hierarkisk utskrift

2 Grupper: Side aktiviteter, hendelser og prosesser #... 3 allment #... 9 egenskaper og tilstand # fag # forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi # mennesker objekter og arealer # stoff og materialer # tid og perioder # Tegnforklaring: # Termer som avsluttes med # er hjelpetermer og skal ikke brukes som søkeord i baser som benytter Ordnøkkelen til emneindeksering. 2 Utskriften er gjort fra databasen Ordnøkkelen, som er tilgjengelig på:

3 aktiviteter, hendelser og prosesser #. aktiviteter #.. befaring.. behandling... istandsetting... konservering.... konserveringsmetoder..... konsolidering (konservering)..... retusjering... montering... overflatebehandling.... luting.... polering.... sandblåsing... rengjøring.... rensing... restaurering.... komplettering (restaureringsteknikk)... vedlikehold.. belysning (lyssetting).. dokumentasjon... arkivarbeid... fotografering.... flyfotografering.... infrarød fotografering.... røntgenfotografering.... ultrafiolett fotografering... oppmåling.... fotogrammetri.... landmåling... registrering.... SEFRAK... samtidsdokumentasjon... stedfesting.. energisparing.. flytting.. folketellinger.. forfalskning... kunstforfalskning.. formidling... informasjon.... informasjonsvirksomhet.... miljøinformasjon.... offentlig informasjon... markedsføring.... kampanjer... omvisning... publisering... tilrettelegging.... skilting.... tilpasning.... universell utforming... undervisning.... miljølære... utstillinger.... verdensutstillinger... veiledning (aktivitet).. friluftsliv 3

4 .. gjenbruk.. idrett.. inngrep.. kassasjon.. klassifisering.. kommunikasjon.. kriminalitet... miljøkriminalitet.... kulturminnekriminalitet.. kurs.. lagring.. møter.. nominasjon.. offentlig utsmykking.. produksjon... produktutvikling.. reiser... polarekspedisjoner.. rekonstruksjon (aktivitet)... virtuell rekonstruksjon.. riving.. trafikk.. utdanning.. verdisetting.. verdiskaping.. vern... {vern inndelt etter aktivitet}... bevaring.... beredskap.... istandsetting.... konservering..... konserveringsmetoder konsolidering (konservering) retusjering.... rehabilitering.... restaurering..... komplettering (restaureringsteknikk).... skjøtsel.... vedlikehold... fredning.... midlertidig fredning... sikring.... brannsikring..... brannforsikring.... tyverisikring... {vern inndelt etter objekttype}... kulturvern.... kulturminnevern..... bygningsvern fasadebevaring..... fartøyvern..... samisk kulturminnevern... miljøvern.... kulturminnevern..... bygningsvern fasadebevaring..... fartøyvern..... samisk kulturminnevern.... landskapsvern.... naturvern 4

5 ..... vassdragsvern.. ødeleggelser... hærverk... vanskjøtsel. hendelser og begivenheter #.. Arkitekturvernåret brann... bybranner... kirkebranner.. forlis.. jubileer.. kongekroninger.. konkurranser... arkitektkonkurranser.. Kulturminneåret Kulturminneåret naturkatastrofer... flom... jordskred... lynnedslag.. Olympiske vinterleker Olympiske vinterleker religiøse hendelser og aktiviteter #... begravelser... høytidsdager.... jul.... påske... kirkeinnvielser... likbrenning. metoder.. metodeverktøy #... kriterier.. teknikk... byggeteknikk.... bindingsverk..... utmurt bindingsverk.... kabbeteknikk.... knubbeteknikk.... lafteverk.... murverk..... kistemur..... tørrmur.... reisverk.... skjelterverk.... sleppverk.... stavverk..... grindverk (byggeteknikk)... dreiing... gravering... impregnering (aktivitet)... maleteknikker.... dekorasjonsmaling (aktivitet)..... forgylling (aktivitet)..... lasering (aktivitet)..... marmorering (aktivitet)..... rosemaling (aktivitet)..... sjablonmaling (aktivitet)..... ådring (aktivitet)... overflatebehandling.... luting 5

6 .... polering.... sandblåsing.. tidsregning.. vitenskapelige metoder #... analyser.... kjemiske analyser.... landskapsanalyser.... stedsanalyser.... tilstandsanalyser... datering.... absolutt datering #..... C-14-datering..... dendrokronologi..... termoluminescens-datering.... relativ datering #..... dinoflagellatanalyse..... pollenanalyser... forsøk... identifisering... konserveringsmetoder.... konsolidering (konservering).... retusjering... laserskanning.... flybåren laserskanning... materialprøving... naturvitenskapelige metoder... overvåking #.... arkeologisk overvåking.... klimakontroll.... miljøovervåking..... satellittbilder... teori... undersøkelser.... antropologiske undersøkelser.... arkeologiske undersøkelser..... arkeologiske utgravninger.... bygningsundersøkelser.... fargeundersøkelser..... avdekking (fargeundersøkelser)..... fargeprøver..... tverrsnitt (undersøkelser).... georadarundersøkelser.... klimaundersøkelser.... spørreundersøkelser.... undersøkelsesmetoder..... gasskromatografi..... mikroskopi..... spektrometri. prosesser #.. døden.. forfall.. forurensning... luftforurensning.. gjengroing.. klimaendringer.. nedbryting... erosjon... forvitring... korrosjon.. oppvarming 6

7 .. sosiale prosesser #... byutvikling (bydannelse)... gentrifisering... industrialisering... konflikter... kriger... kulturpåvirkning... kulturutveksling... migrasjon.... innvandring.... utvandring... sosial lagdeling... urbanisering... utvikling. virksomheter #.. forskning... bygningsforskning... kulturforskning.... kulturminneforskning... miljøvernforskning.... kulturminneforskning.. museumsvesen... museumsvirksomhet.. næringsliv... primærnæringer #.... akvakultur..... fiskeoppdrett.... fangst..... hvalfangst.... fiske.... isskjæring.... jakt.... landbruk..... jordbruk bureising byjordbruk fruktdyrking hagebruk husdyrhold korndyrking lauving nydyrking seterdrift svedjebruk..... reindrift..... skogbruk barking fløting skogplanting... sekundærnæringer #.... anleggsvirksomhet..... jernbaneutbygging..... mudring..... veiutbygging.... bergverksdrift..... gruvedrift.... byggevirksomhet..... fargesetting..... funksjonsendring..... gjenreising 7

8 ..... isolering (byggeteknikk)..... ombygging..... påbygging..... støydemping..... taktekking (aktivitet)..... utbygging..... utvidelser..... {byggevirksomhet inndelt etter type bygning}..... husbygging..... kirkebygging.... energiproduksjon..... vannkraft..... vindkraft.... håndverk..... bøkkerhåndverk..... kunsthåndverk (aktivitet) gullsmedkunst (aktivitet) treskjærerkunst (aktivitet) veving..... malerarbeid..... murerhåndverk..... pottemakerhåndverk..... salmakerhåndverk..... skomakerhåndverk..... smedhåndverk..... snekkerhåndverk..... tømrerhåndverk.... industri..... båtbygging..... elektroteknisk industri..... grafisk industri..... jern- og metallindustri..... jord- og steinindustri..... kalkbrenning..... kjemisk industri petrokjemisk industri treforedlingsindustri papirindustri..... lærindustri..... maskinindustri..... næringsmiddelindustri fiskeindustri..... skipsbygging..... tekstilindustri..... transportmiddelindustri..... treindustri trevareindustri.... jernutvinning.... kullbrenning.... olje- og gassutvinning.... tjærebrenning... tertiærnæringer #.... handel..... eksport..... import..... kjøp..... pomorhandel..... salg.... reiseliv..... bygdeturisme 8

9 .... samferdsel (næringsvei)..... telekommunikasjon..... transport kollektivtransport luftfart skipsfart fraktfart rederier.... vannforsyning allment #. dokumenter og litteratur #.. artikler #... bokanmeldelser... debattinnlegg... nekrologer.. bibliografier.. branntakster.. brev... kongebrev.. brosjyrer.. bøker (papir og elektronisk) #... adressebøker... barnebøker... bibelen... biografier... bygdebøker... festskrifter... jordebøker... kirkebøker... leksika... lærebøker... mønsterbøker... oppslagsbøker.... reisehåndbøker... ordbøker... plansjeverk... tingbøker... ungdomsbøker.. databaser.. film.. forelegg (kunsthistorie).. historikk.. kalendere.. kart... atlas.... historiske atlas... sjøkart... temakart.. kataloger.. kildeskrifter.. manuskripter.. matrikler.. norrøn litteratur... sagaer.. patenter.. periodika... aviser 9

10 ... tidsskrifter... årbøker.... lokalhistoriske årbøker... årsmeldinger.. postkort.. prislister.. registreringer.. skjønnlitteratur... legender... sagn... salmer... sanger.. tegninger (dokumentasjon)... arkeologiske tegninger.... profiltegninger (arkeologi)... arkitekturtegninger.... fasadetegninger.... oppmålingstegninger.... prosjekttegninger... {tegninger (dokumentasjon) inndelt etter type}... detaljtegninger... gjenstandstegninger... perspektivtegninger... plantegninger... situasjonsplaner... skisser (dokumentasjon)... snittegninger.. topografiske beskrivelser.. veiledninger. geografiske steder #.. Norden... Norge.. polarområdene... Antarktis... Arktis. IKT.. digitalisering.. GIS.. metadata.. nettsteder.. skanning... laserskanning.... flybåren laserskanning. kultur.. billedbruk.. etnisitet.. identitet.. mat... kosthold.. symbolikk... allegorier.. tradisjoner... gravskikker... handlingsbåren kunnskap. manifestasjonsform #.. kopier.. modeller.. pastisjer.. rekonstruksjoner.. reproduksjoner 10

11 . miljø.. biologisk mangfold.. bymiljø.. forbruk.. miljøressurser.. nærmiljø.. offentlig miljø.. støy. navn.. gatenavn.. gårdsnavn.. pseudonymer.. stedsnavn. prinsipper. samfunnsliv #.. arbeidsliv... fagforeninger... laugsvesen.... laug.. boligforhold.. gilder.. helse... sykdommer.... svartedauden.. kirke og samfunn.. kjønnsroller.. kvinnearbeid.. levestandard.. massemedier... sosiale medier.. samvirke... boligsamvirke.. slaveri.. slektskap. typologi. utstyr.. alarmsystemer... brannalarmanlegg.. avfuktingsanlegg.. klimaanlegg.. lasere (apparater).. lynvernanlegg.. løfteplattformer.. metalldetektorer.. måleutstyr.. rullestolramper.. slokkeanlegg... sprinkleranlegg... vanntåkeanlegg.. slokkeutstyr... brannslanger... brannslokkingsapparater.. teknisk utstyr.. ventilasjonsanlegg. utviklingsland egenskaper og tilstand #. egenskaper 11

12 .. alder.. autentisitet.. beliggenhet.. farger.. holdbarhet.. kulturminneverdier... bruksverdier... kunnskapsverdier... lokale verdier... nasjonale verdier... opplevelsesverdier... regionale verdier.. kvalitet... stedskvalitet.. modernitet.. orientering (plassering).. polykromi.. religiøsitet.. representativitet.. reversibilitet. miljøindikatorer. mål og vekt. tilstand.. fuktighet.. klima... inneklima... mikroklima.. skader... brannskader... fuktskader... klimaskader... krigsskader (materielle)... råteskader... setningsskader... slitasje... soppskader... stormskader... tørkeskader... vannskader.. temperatur fag #. humaniora #.. arkeologi... arkeologiske kilder... {arkeologi inndelt i fagemner}... byarkeologi... bygningsarkeologi... eksperimentell arkeologi... etnoarkeologi... historisk arkeologi.... middelalderarkeologi... kirkearkeologi... marinarkeologi... maritim arkeologi... osteologi.. filosofi... estetikk 12

13 ... etikk... idéhistorie.... ideologi..... nasjonalisme... vitenskapsteori.. historie... historiske kilder... {historie inndelt i fagemner}... bebyggelseshistorie... bosetningshistorie... byhistorie... faghistorie... lokalhistorie... sjøfartshistorie... slektshistorie.. kulturkunnskap #... heraldikk... kulturhistorie.... etnologi..... byggeskikk.... folkloristikk..... folketro.... {kulturhistorie inndelt i fagemner}.... arbeiderkultur.... bondekultur.... bykultur.... kvinnekultur.... kystkultur... museologi... numismatikk.. kunsthistorie... ikonografi... stilhistorie... {kunsthistorie inndelt etter kunstart}... arkitektur.... arkitekturhistorie.... byggeskikk.... interiørarkitektur.... islamsk arkitektur.... landskapsarkitektur.... tilpasningsarkitektur... billedkunst.... billedhuggerkunst.... fotografi..... fotohistorie.... malerkunst... kunstindustri.... design.. religion... klostervesen... liturgi... magi... mytologi.... kosmologi... ordener.... klosterordener..... benediktinerordenen..... birgittinerordenen..... cistercienserordenen..... dominikanerordenen 13

14 ..... fransiskanerordenen..... johannitterordenen..... premonstratenserordenen.... ridderordener... religioner #.... buddhisme.... islam.... kristendom..... katolisisme.... norrøn religion... ritualer... sjamanisme.. språk... etymologi... terminologi... {inndelt etter de enkelte språk}... engelsk språk... fransk språk... norsk språk... russisk språk... samisk språk... tysk språk.. teologi. jus (fag).. rettskildelære.. {jus inndelt i fagemner}.. forvaltningsrett.. kirkerett.. miljørett.. privatrett... eiendomsrett.... deling (jus).... eiendomsforhold.... ekspropriasjon.... jordskifte.... makeskifte.... skifte (jus)... opphavsrett... tingsrett.. strafferett. realfag #.. matematikk #... geometri.. naturvitenskap... biologi.... organismer #..... alger..... dyr fugler husdyr skadedyr..... lav..... planter busker moser trær bartrær frukttrær løvtrær tuntrær 14

15 urteaktige planter # sommerblomster stauder urter..... sopp..... vegetasjon vegetasjonshistorie.... {biologi inndelt i fagemner}.... etnobotanikk.... paleobotanikk... fysikk.... energi.... fargelære.... lys (fysikk).... metrologi... geologi.... metallurgi.... paleontologi..... fossiler.... stratigrafi (arkeologi)... kjemi... meteorologi... økologi. samfunnsvitenskap.. demografi.. geografi... samfunnsgeografi.. samfunnsøkonomi.. sosialantropologi.. statistikk. vitenskap forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi #. dokumenter.. fredningsforslag.. internasjonale dokumenter #... chartere.... Aalborgcharteret Amsterdamcharteret Athencharteret Athencharteret Burracharteret Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites Charter on Cultural Routes Charter on the Built Vernacular Heritage European Urban Charter European Urban Charter II Firenzecharteret International Cultural Tourism Charter Lausannecharteret Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage Principles for the Preservation and Conservation/Restoration of Wall Paintings Principles for the Preservation of Historic Timber Structures Town-planning Charter Underwater Cultural Heritage Charter Veneziacharteret Veronacharteret

16 .... Washingtoncharteret erklæringer.... Amsterdamerklæringen Arkitekturvernårets erklæring Istanbul Declaration Nara Document on Authenticity Segesta Declaration Urfolkserklæringen konsesjoner.. kontrakter.. kravspesifikasjoner.. offentlige publikasjoner.. planer... arealplaner.... bebyggelsesplaner.... fylkesdelplaner.... kommunedelplaner.... kystsoneplaner.... reguleringsplaner... beredskapsplaner... byplaner... forvaltningsplaner... fylkesplaner.... fylkesdelplaner... generalplaner... handlingsplaner.... lokal agenda hovedplaner... kommunale planstrategier... kommuneplaner.... kommunedelplaner... kulturminneplaner... kulturplaner... landsdelsplaner... langtidsplaner... regionale planer... regionale planstrategier... samlet plan for vassdrag... skjøtselsplaner... vannbruksplaner... vedlikeholdsplaner... veiplaner... verneplaner.... landsverneplaner.... nasjonale verneplaner..... verneplan for vassdrag.. rapporter.. standarder.. søknader.. utredninger... konsekvensutredninger.. verdensarvlisten. forvaltning.. administrasjon... administrativ inndeling #.... amt.... fylker.... fylkesinndeling.... geistlig inndeling..... bispedømmer 16

17 ..... sogn..... stift (tidl. administrativ enhet).... kommuneinndeling.... regioninndeling... delegering... desentralisering... drift... effektivisering... eiendomsforvaltning... evaluering... kompetanseutvikling... kvalitetssikring... ledelse... organisering... prioritering... prosjektadministrasjon... prosjekter... reformer... saksbehandling.... byggesaker.... høringer... samarbeid.... internasjonalt samarbeid..... bistandsarbeid..... EU..... nordisk samarbeid... sentralisering... standardisering... strategi... tiltak... virkemidler.. planlegging... bærekraftig utvikling... {planlegging inndelt etter emneområde}... boligplanlegging.... boligbygging (planlegging) #..... sosial boligbygging... byplanlegging... byregulering... byutvikling (planlegging).... byfornyelse.... fortetting... stedsutvikling... trafikkplanlegging... vassdragsregulering... veiplanlegging... {planlegging inndelt etter forvaltningsnivå}... fylkesplanlegging... kommuneplanlegging... regional planlegging... regionplanlegging... {planlegging inndelt etter type}... arealplanlegging... samfunnsplanlegging.. {forvaltning inndelt etter emneområde}.. brannvesen.. finansforvaltning #... tollvesen.. justisforvaltning #... fengselsvesen 17

18 .. kystforvaltning #... fyrvesen... losvesen.. militærvesen... Forsvaret.. miljøforvaltning... kulturminneforvaltning... naturforvaltning.. samferdsel (forvaltning) #... postvesen... skyssvesen... vegvesen.. {forvaltning inndelt etter forvaltningsorgan}.. departementer.. direktorater.. fylkeskommuner.. fylkesmannen.. fylkesting.. kommuner.. kommunestyrer.. storting.. {forvaltning inndelt etter nivå}.. offentlig forvaltning... lensvesen (historisk)... lokalforvaltning.... kommunalforvaltning... regionalforvaltning.... fylkeskommunal forvaltning... statsforvaltning. jus (forvaltning).. juridiske virkemidler #... avtaler.... internasjonale avtaler..... EØS..... konvensjoner Espoo-konvensjonen European Cultural Convention Europeisk landskapskonvensjon Faro-konvensjonen Granadakonvensjonen Haagkonvensjonen Havrettskonvensjonen Konvensjon om beskyttelse av den undersjøiske kulturarv Konvensjon om kulturelt mangfold Konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater Konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven Konvensjonen om biologisk mangfold Rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter UNESCO-konvensjonen Unidroit-konvensjonen Vallettakonvensjonen Verdensarvkonvensjonen Århuskonvensjonen ratifikasjon..... traktater Antarktistraktaten Maastrichttraktaten Romatraktaten Svalbardtraktaten jordbruksavtalen 18

19 .... vern- og vedlikeholdsavtaler... forbud... innsigelser... klager... konsesjoner... kontrakter... menneskerettigheter... regelverk #.... direktiver.... forskrifter..... brannforskrifter..... byggeforskrifter.... instrukser.... lover..... bygningsfredningsloven bygningsloven bygningsloven fornminneloven kulturminneloven landskapslover (historisk)..... lov om fredning og bevaring av fortidslevninger plan- og bygningsloven skjønnhetsparagrafen..... plan- og bygningsloven planleggingsloven..... svalbardmiljøloven retningslinjer..... rikspolitiske retningslinjer..... statlige planretningslinjer.... rundskriv.... vedtekter... vedtak.... dispensasjon.... fredningsvedtak.. rettssaker.. {jus inndelt etter aktører}.. forvaltningsmyndigheter #... dispensasjonsmyndigheter... fredningsmyndigheter.. tiltakshavere.. {jus inndelt etter type rett}.. forvaltningsrett.. kirkerett.. miljørett.. privatrett... eiendomsrett.... deling (jus).... eiendomsforhold.... ekspropriasjon.... jordskifte.... makeskifte.... skifte (jus)... opphavsrett... tingsrett.. strafferett. organisasjoner.. fagforeninger.. frivillige organisasjoner.. institusjoner.. stiftelser 19

20 .. utvalg. politikk.. bistandspolitikk.. boligpolitikk.. forskningspolitikk.. kulturpolitikk.. landbrukspolitikk.. miljøvernpolitikk... kulturminnepolitikk.. regionalpolitikk.. samepolitikk.. samferdselspolitikk. økonomi.. finansiering... fonds... legater... stipend.. forsikring.. kostnader.. regnskap.. utgifter.. økonomiske analyser.. økonomiske virkemidler #... avgifter.... miljøavgifter... bevilgninger... budsjetter.... nasjonalbudsjettet.... statsbudsjettet... erstatning... finnerlønn... skatter (økonomiske virkemidler)... støtteordninger.... låneordninger.... tilskudd.... utgiftsdekning.. økonomistyring mennesker. urfolk.. inuiter.. samer... lulesamer... sjøsamer... sørsamer... østsamer.... skoltesamer. {mennesker inndelt etter alder og kjønn}. barn. kvinner. menn. ungdom. {mennesker inndelt etter sosiale, økonomiske og religiøse særtrekk}. adel. dronninger. evangelister. funksjonshemmede. hanseater 20

21 . helgener.. apostler.. jomfru Maria.. St. Eystein.. St. Hallvard.. St. Olav.. St. Sunniva. husmenn. konger. krigsfanger. Kristus. leilendinger. minoriteter.. nasjonale minoriteter... jøder... kvener... rom (folkegruppe)... romanifolket... skogfinner. pilegrimer. vikinger. {mennesker inndelt etter yrke}. arkeologer. arkitekter. biskoper. byantikvarer. bønder. embetsmenn. erkebiskoper. fotografer. håndverkere.. blikkenslagere.. byggmestere.. garvere.. gipsmakere.. gjørtlere.. glassmestere.. gullsmeder.. klokkestøpere.. malere... dekorasjonsmalere.. murere.. skomakere.. smeder.. snekkere... møbelsnekkere.. steinhuggere.. tømrere. ingeniører. kirketjenere. kirkeverger. konservatorer. kunstnere.. billedhuggere.. kunstmalere.. treskjærere. offiserer. ordførere. organister. paver 21

22 . prester. riksantikvarer. saksbehandlere. sjømenn objekter og arealer #. kulturarv.. immateriell kulturarv.. kulturmiljøer... fredete kulturmiljøer... hensynssoner... områdefredninger (arealer)... områder av nasjonal interesse... spesialområde bevaring.. kulturminner... faste kulturminner... krigsminner.... fluktruter (andre verdenskrig).... Lebensbornhjem.... skogsleirer (andre verdenskrig).... slagsteder.... slippsteder (andre verdenskrig)... kulturminner under vann... løse kulturminner... maritime kulturminner... tapte kulturminner... tekniske og industrielle kulturminner... {kulturminner inndelt etter alder}... antikviteter... arkeologiske kulturminner.... oldsaker... kulturminner fra nyere tid... {kulturminner inndelt etter etnisitet}... jødiske kulturminner... kvenske kulturminner... norske kulturminner... romanifolkets kulturminner... roms kulturminner... samiske kulturminner... skogfinske kulturminner... {kulturminner inndelt etter vernestatus}... vernete kulturminner.... fredete kulturminner..... automatisk fredete kulturminner sikringssoner..... fredete anlegg..... fredete bygninger..... fredete fartøy..... vedtaksfredete kulturminner forskriftsfredete kulturminner.... hensynssoner.... spesialområde bevaring.... vernete fartøy..... fredete fartøy... verneverdige kulturminner.... bevaringsverdige fartøy.... listeførte kulturminner.... verneverdige anlegg 22

23 .... verneverdige bygninger..... administrativt fredete bygninger. naturarv #.. naturminner.. naturvernområder... landskapsvernområder... nasjonalparker... naturreservater. verdensarv. {objekter og arealer inndelt etter type}. bygninger, anlegg og ruiner #.. anlegg.. bygninger... administrative bygninger... brakker... bygningsdeler.... apsider.... arkader.... arker (bygningsdeler).... balkonger.... beitskier.... bjelker.... brannmurer.... buer (bygningsdeler)..... korbuer.... bygningsdetaljer..... beslag dørbeslag..... dørhammere..... dørhåndtak..... hasper..... hengsler..... masverk..... vindfløyer.... dører..... innerdører..... kirkedører..... ytterdører.... dørkarmer.... eksteriører.... etasjeskiller..... dekker (bygningsdeler).... fasader..... gavlfasader..... langfasader..... nordfasader..... sørfasader..... vestfasader..... østfasader.... fundamenter..... grunnmurer..... syllsteiner.... gallerier (bygningsdeler)..... pulpiturer.... gesimser.... grunnstokker.... gulv..... kirkegulv..... {gulv inndelt etter materiale}..... jordgulv 23

24 ..... steingulv teglgulv..... tregulv parkettgulv.... heiser.... hvelv.... ildsteder (bygningsdeler)..... arran..... ovner (bygningsdeler) # bakerovner røykovner..... peiser.... inngangspartier.... interiører..... kirkeinteriører.... karnapper.... kjellere (bygningsdeler)..... steinkjellere.... konsoller (bygningsdetaljer).... krypter.... kupler.... laftehoder.... listverk..... dørlister..... gulvlister..... taklister..... vinduslister.... ljorer.... luker (bygningsdeler).... nisjer (arkitektur).... novformer.... piper (bygningsdeler).... portaler..... kirkeportaler.... porter..... byporter..... sortiporter.... portrom.... profiler (arkitektur).... rekkverk.... rom (værelser)..... arbeidsværelser..... auditorier..... aulaer..... baderom..... entréer (romtype)..... hvilerom..... kjøkken..... kontor (romtype)..... korridorer..... lagerrom..... loft (romtype)..... saler (romtype)..... soverom..... spiserom..... stuer (romtype)..... tekniske rom..... toaletter (romtype)..... trapperom..... vestibyler 24

25 ..... vindfang.... scener (bygningsdeler).... sidefløyer.... skodder.... skorder.... stolper..... staver (bygningsdeler).... svalganger.... sviller (bygningsdeler).... søyler..... kapiteler.... tak..... himlinger..... kirketak..... takkonstruksjoner hanebjelker sperretak takstoler åstak..... taktekning (objekt)..... {tak inndelt etter taktekning}..... bordtak..... metalltak båndtekning..... nevertak..... skifertak..... spontak..... tegltak..... torvtak..... {tak inndelt etter utforming}..... flate tak..... hvelvtak..... pulttak tannete tak..... saltak..... skalltak..... valmtak mansardtak pyramidetak säteritak.... takrenner.... takryttere.... terrasser..... takterrasser.... tilbygg..... bakstuer.... trapper (bygningsdeler).... tårn..... kirketårn..... klokketårn klokkestoler klokkestuer støpuler..... tårnrom..... vanntårn.... vannbord.... vegger..... gavler..... innervegger..... yttervegger 25

26 .... veggkledning..... brakekledning..... kåpekledning..... panel (kledning) horisontalt panel vertikalt panel..... platekledning..... tapeter.... verandaer.... vindskier.... vinduer..... glugger..... kirkevinduer..... takvinduer..... vindusglass blyglass.... vinduskarmer... ferdighus... høyhus... infill... passivhus... paviljonger... publikumsbygg... rural bebyggelse... svalgangsbygninger... tekniske bygninger... toaletter (bygningskategori).... latriner.... pissoarer.... utedoer... typehus... urban bebyggelse.... bygårder... utkikksposter... vernebygg... {bygninger inndelt etter byggemateriale}... betongbygninger... jordbygninger... murbygninger.... murgårder.... murvillaer... steinbygninger.... steinbuer.... steinfjøs.... steinkirker... torvbygninger... trebygninger.... trekirker..... tømmerkirker.... tømmerbygninger... {bygninger inndelt etter byggeteknikk}... bindingsverkshus... grindbygde hus... kabbehus... knubbehus... laftehus... skjelterhus... stavbygninger.. ruiner og tufter #... bygningsrester 26

27 ... gårdshauger... ruiner.... borgruiner.... kirkeruiner.... klosterruiner... tufter.... hustufter..... gammetufter.... kirketufter.... stallotufter.. {bygninger og anlegg inndelt etter byggemateriale}.. betongkonstruksjoner.. metallkonstruksjoner... jernkonstruksjoner... stålkonstruksjoner.. murverk... kistemur... tørrmur.. steinkonstruksjoner... steinplattinger.. trebyer.. trekonstruksjoner.. {bygninger og anlegg inndelt etter funksjon}.. bergverk, industri- og produksjonsanlegg #... bergverk.... gruver..... kobbergruver..... kullgruver..... sølvgruver.... masseuttak..... grustak..... leirtak..... sandtak.... pukkverk.... skjerp.... steinbrudd..... kalkverk..... kvernsteinsbrudd.... tipphauger..... slagghauger... fangstlokaliteter (polarområder).... fangststasjoner..... hvalfangststasjoner spekkovner... fløtingsanlegg.... fløtingsskjermer.... lenser.... steinkar (fløtingsanlegg).... tømmerrenner... gartnerier.... drivhus... industrianlegg.... aluminiumsverk.... bakerier.... boktrykkerier.... bomullsfabrikker.... brennerier.... bryggerier.... båtbyggerier.... dokkanlegg 27

28 .... fargerier.... garverier.... gassverk.... glassverk.... hermetikkfabrikker.... jernverk..... masovner.... kalkovner.... karbidfabrikker.... kobberverk.... konfeksjonsfabrikker.... kraftverk..... kraftstasjoner..... rørgater..... transformatorstasjoner..... vannkraftverk..... vindkraftverk.... kunstgjødselfabrikker.... maling- og lakkfabrikker.... margarinfabrikker.... meierier.... melkefabrikker.... metallvarefabrikker.... møbelfabrikker.... møller.... nikkelverk.... oljeraffinerier.... papirfabrikker.... petrokjemiske anlegg.... porselensfabrikker.... potetmelfabrikker.... reperbaner.... saftfabrikker.... sagbruk..... kjerrater.... sementfabrikker.... sildemelfabrikker.... sildeoljefabrikker.... sinkverk.... skofabrikker.... slakterier.... smelteverk..... smeltehytter.... spinnerier.... sprengstoffabrikker.... støperier.... sølvverk.... såpefabrikker.... teglverk..... teglovner.... trankokerier.... tresliperier.... trevarefabrikker.... trikotasjefabrikker.... tønnefabrikker.... ullvarefabrikker.... verft..... slipper.... verksteder..... blikkenslagerverksteder 28

29 ..... bøkkerverksteder..... fartøyvernsentre..... mekaniske verksteder smier (industrianlegg) sveiseverksteder..... pottemakerier.... veverier.... våpenfabrikker... isdammer... jernvinneanlegg.... jernvinneovner.... kullhauger (arkeologi).... malmlagre (arkeologi)... miler.... kullmiler..... kullhauger (arkeologi).... tjæremiler... mineralutvinningsanlegg... olje- og gassinstallasjoner.... oljeplattformer... oppdrettsanlegg.... fiskeoppdrettsanlegg.... hummerparker... produksjonslokaler... rørledninger... torvuttak... vindmøller.. boliger, gårdsanlegg og fritidsbebyggelse #... boliger.... bygninger tilknyttet boliger #..... brannsprøytehus..... brønnhus..... drivhus..... garasjer..... ishus..... lekestuer..... lysthus..... portstuer..... skjul (bygningskategori)..... vaktstuer..... vognskjul.... gammer.... gjenreisingshus.... hovedbygninger.... koier.... kåter.... langhus.... leiegårder.... paleer.... rorbuer.... slott.... telt.... {boliger inndelt etter antall boenheter}.... boligblokker..... punkthus..... terrassehus.... eneboliger.... firemannsboliger.... rekkehus.... tomannsboliger 29

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen.

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Arkeologisk kulturminne Arkeologiske kulturminner er fysiske spor og levninger etter

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Ordnøkkelen Tesaurus for kulturminnevern. Utskriftsdato 21.08.2014

Ordnøkkelen Tesaurus for kulturminnevern. Utskriftsdato 21.08.2014 Ordnøkkelen Tesaurus for kulturminnevern Utskriftsdato 21.08.2014 Tegnforklaring: # uthevet kursiv Ord som avsluttes med # er hjelpetermer og skal ikke brukes som søkeord i baser som benytter Ordnøkkelen

Detaljer

Arkitektur. Flekkefjord kommune. Den kulturelle skolesekken ARKITEKTUR OG BYGGESKIKK 23.04.08/IOI

Arkitektur. Flekkefjord kommune. Den kulturelle skolesekken ARKITEKTUR OG BYGGESKIKK 23.04.08/IOI Flekkefjord kommune Den kulturelle skolesekken ARKITEKTUR OG BYGGESKIKK 23.04.08/IOI Borgund stavkirke (ca. 1200) Ukjent arkitekt Operahuset i Sydney, Australia (1957-1973). Arkitekt: Jørn Utzon Arkitektur

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 KONGSVOLD FJELDSTUE Kommune: 1634/Oppdal Gnr/bnr: 62/1 AskeladdenID: 212882 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Byggeskikk og byggeteknikk fra ulike perioder

Byggeskikk og byggeteknikk fra ulike perioder Byggeskikk og byggeteknikk fra ulike perioder Konstruksjoner og byggestiler Materialer og metoder Max Ingar Mørk 1 1 Oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygninger Scandic Vulkan, Oslo 6.-7.

Detaljer

Vindkraft potensialvurdering for automatisk fredete kulturminner og skipsfunn (undersøkelsesplikten kulturminneloven 9)

Vindkraft potensialvurdering for automatisk fredete kulturminner og skipsfunn (undersøkelsesplikten kulturminneloven 9) 1 Vindkraft potensialvurdering for automatisk fredete kulturminner og skipsfunn (undersøkelsesplikten kulturminneloven 9) Navn på vindkraftanlegg: Blåslia vindpark Kommune: Fjone og Sætran kommuner Fylke:

Detaljer

Byggeskikk og byggeteknikk fra ulike perioder

Byggeskikk og byggeteknikk fra ulike perioder Byggeskikk og byggeteknikk fra ulike perioder Materialer og teknikker Byggeskikk og stilelementer Problemer og muligheter Max Ingar Mørk 1 Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Scandic Vulkan,

Detaljer

Byggeskikk og estetikk i Levanger

Byggeskikk og estetikk i Levanger Byggeskikk og esteikk i Levanger Byggeskikk og estetikk i Levanger - en veileder 2 Byggeskikk og esteikk i Levanger Byggeskikk og esteikk i Levanger INNHOLD INNHOLD 1 INNLEDNING, MÅLSETTING / MÅLGRUPPER...

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 TØYEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 999/261 229/166 229/110 AskeladdenID: 117755 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 TØYEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 999/261 229/166 229/110, 229/165 229/110 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør GNR. 7, BNR. 29 M.FL Figur 1: Oversiktsbilde av planområdet. Bildet er tatt frå vakthusheia mot

Detaljer

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei.

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken et gammelt veiløp Dølabakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet

Detaljer

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 KULTURMINNER Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 Nasjonale mål St.meld. nr. 16 (2004 2005) Leve med kulturminner og St.meld. nr. 35 (2012 2013) Framtid med fotfeste. Målsettinga

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner

Saksbehandlingsrutiner Saksbehandlingsrutiner Kulturminnemyndighet og forvaltningsansvar Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for de bygningene, anleggene og uteområdene staten eier og som enten er fredet etter kulturminneloven

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

MATERIALER, BYGNINGSTYPER OG TIDSEPOKER

MATERIALER, BYGNINGSTYPER OG TIDSEPOKER MATERIALER, BYGNINGSTYPER OG TIDSEPOKER (KILDER: MAX INGAR MØRK (NTNU) OG SVEIN BJØRBERG) Anders-Johan Almås, PhD-stipendiat Multiconsult 26. Februar 2013 aja@multiconsult.no Våre eldste bevarte byggverk

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune.

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Fastsatt av Riksantikvaren 26. mai 2006 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturmirmer 22a, jf. 15, og forskriflt

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner Kulturminner i Klæbu Plan for registrering av kulturminner Klæbu kommune September 2014 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGISTRERING AV KULTURMINNER I KLÆBU KOMMUNE 1. Forord Kulturminner og kulturmiljøer er en

Detaljer

Kulturminne som grunnlag for planarbeid

Kulturminne som grunnlag for planarbeid Kulturminne som grunnlag for planarbeid Kommuneplan konferansen 2008 28.-29. oktober Elizabeth Warren Kultur- og idrettsavdelinga Hordaland fylkeskommune Fylkesdelplan for kulturminne 1999-2010 Regional

Detaljer

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 189/2012 A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STAUR GÅRD Kommune: 417/Stange Gnr/bnr: 75/1 AskeladdenID: 161009 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland.

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Dato FOR-20xx-xx-xx-xx Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Karmøy kommune, Rogaland Hjemmel LOV-1978-06-09-50-

Detaljer

ARRANGØR: Norges Dykkeforbund v/utvalg for marinarkeologi, eller den/de NDF bemyndiger.

ARRANGØR: Norges Dykkeforbund v/utvalg for marinarkeologi, eller den/de NDF bemyndiger. INTRODUKSJONSKURS I MARINARKEOLOGI FORMÅL: Å gi sportsdykkere en elementær innføring i temaet marinarkeologi. Pensumet er lagt opp på en lettforstålig og populær måte, og det vil gi dykkeren en bedre forståelse

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 21/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Anvendt forskning Det relevante museum 27.10.2015 Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et uavhengig forsknings-

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 MUSÉPLASS 3 DE NATURHISTORISKE SAMLINGER Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/519 AskeladdenID: 175075 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hus fra gårdens tre faser: ca.100-250 e.kr. ca.250-400 e.kr. ca.400-550 e.kr. kokegroper Jernaldergård i tre faser Ved første

Detaljer

Byggeskikk og byggeteknikk fra ulike perioder

Byggeskikk og byggeteknikk fra ulike perioder Byggeskikk og byggeteknikk fra ulike perioder Materialer og teknikker Byggeskikk og stileelementer Problemer og muligheter Max Ingar Mørk Inst. for bygg, anlegg og transport, NTNU 1 Oppgradering av bygninger.

Detaljer

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Mattislia/Primtjønn GNR. 52, BNR. 12 Fra eksisterende skiferbrudd RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden

Detaljer

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES EN BANK PÅ HELLIG GRUNN Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller

Detaljer

Orientering om automatisk freda samiske bygninger

Orientering om automatisk freda samiske bygninger Orientering om automatisk freda samiske bygninger Den synlige samiske kulturarven Denne orienteringen er ment for eiere og brukere av freda samiske bygninger. Orienteringen forklarer de mest brukte begrepene,

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Oppdatert etter bystyrets behandling 19.03.15 Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder...2 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområder...3

Detaljer

Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag

Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag Del I. Omfang og formål 1.Avgrensning Fredningsområdet er Sør-Gjæslingan i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke. Det fredede

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Verktøy i plan- og bygningsloven

Verktøy i plan- og bygningsloven Verktøy i plan- og bygningsloven Kulturminner, kulturmiljø og landskap av Line Bårdseng Pbl. 11-9 generelle bestemmelser 1. krav om reguleringsplan for visse arealer eller for visse tiltak, herunder at

Detaljer

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen GNR. 63, BNR. 6, 8, 35 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring SWECO NORGE Skippergata 2 9515 ALTA Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer

Kommuneplan for Røyken arealdelen - Røyken kommune - varsel om oppstart og ettersyn av planprogram - uttalelse om kulturminner

Kommuneplan for Røyken arealdelen - Røyken kommune - varsel om oppstart og ettersyn av planprogram - uttalelse om kulturminner UTVIKLINGSAVDELINGEN Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken Vår dato: 02.06.2014 Vår referanse: 2008/2373-46 Vår saksbehandler: Deres dato: 03.04.2014 Deres referanse: 14/53-10 Lars Hovland, tlf. 32808664

Detaljer

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KULTURMINNER Åpent og verdinøytralt begrep: - Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 NMBU, NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 55/22 220/87 AskeladdenID: 167029 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Huseiers 10 bud for vedlikehold

Huseiers 10 bud for vedlikehold Oslo kommune November 2008 Huseiers 10 bud for vedlikehold Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Huseiers 10 bud for vedlikehold 1. Det er ditt ansvar at bygningen din er i god stand 2. Unngå

Detaljer

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet 0066 Brakke B image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet M 1:5000 Brakke B var det første huset i kvartalet som ble fullført i 1829, vel ti år før de andre. Miljøet er her sett fra syd med 0067 bryggerhus

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. SAMMENDRAG - PROBLEMSTILLINGER 10.03.2010 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. SAMMENDRAG - PROBLEMSTILLINGER 10.03.2010 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD SAMMENDRAG - PROBLEMSTILLINGER 10.03.2010 HFr 1 SAMMENDRAG Forvaltningsplan for kulturmiljøet Gjøvik gård følger opp Riksantikvarens fredningsvedtak av 10.12.2008

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 GLØSHAUGEN Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 62/400 405/177 400/14,56,177,181,209 /527 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Hakkespett-timen: - Lovregulering og arkeologi

Hakkespett-timen: - Lovregulering og arkeologi Hakkespett-timen: - Lovregulering og arkeologi Foto: Kulturhistorisk museum, UiO Sarpsborg Arbeiderblad, 3.12.10 Foto: Roger Prang Fylkeskonservatoren 13 fast ansatte: fylkeskonservatoren, 8 arkeologer,

Detaljer

Bø kommune Folkestad Barnehage

Bø kommune Folkestad Barnehage TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Folkestad Barnehage GNR.9, BNR. 276 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Tjønntveit / Moen Gardsnummer:

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Ytre Åros Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk GNR. 44, 45, 46, BNR. DIVERSE Figur 1: Dalsfoss-demningen. Tatt mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Vikna - Kvalfjord gnr 33 bnr 1 - Varsel om oppstart av fredningssak

Vikna - Kvalfjord gnr 33 bnr 1 - Varsel om oppstart av fredningssak Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/06630-11 Anne Bjørg Evensen Svestad 17.12.201 3 Vikna - Kvalfjord gnr 33 bnr 1 - Varsel om oppstart av fredningssak Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND Kommune: 702/Holmestrand Gnr/bnr: 129/91 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 622 Omfang

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder... 1 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområde... 2 Temakart Barnetråkk... 3 Temakart

Detaljer

St Olavs hospital Østmarka Bygg 20 Stabbur 2

St Olavs hospital Østmarka Bygg 20 Stabbur 2 Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St Olavs hospital Østmarka Bygg 20 Stabbur 2 9. april 2013 1 9. april 2013 2 Opplysninger om bygningen Anleggets navn Østmarka Bygningens navn

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 290/55 290/55,1-6,8-9,41 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal gjennom bevaring og synliggjøring gi respekt for fortiden, bygge identitet

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

St. Olavs hospital Øya Kompleks

St. Olavs hospital Øya Kompleks Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St. Olavs hospital Øya Kompleks 9. april 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. GODKJENNING 3 2. BAKGRUNN 3 2.1. Forvaltningsplanens bakgrunn og formål

Detaljer

Bamble kommune Trosby - Kjøya

Bamble kommune Trosby - Kjøya TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Trosby - Kjøya GNR. 88, BNR. 3 OG 48 Figur 1: Maskinfører Halvor Rogn Stokke i planområdet og Sjakt 1 i forgrunnen. Tatt mot SV. RAPPORT

Detaljer

Bygningsvernkongressen

Bygningsvernkongressen ygningsvernkongressen 3. - 5. september 2014 En møteplass rundt håndverket Timeplan Informasjon Timeplan Timeplanen gir deg oversikt over alle sesjonene med koder, navn, sted og antall plasser. Innhold

Detaljer

irte registreringer av

irte registreringer av Norsk kulturråd Norges almenvitenskapelige forskningsråd Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd irte registreringer av Registreringer fram til 1976 Hvem har registrert? Hva er registrert? Hvor i

Detaljer

Verdier og utfordringer

Verdier og utfordringer Kulturvern versus naturvern ved nedlagte bergverk Verdier og utfordringer Gruvesamfunnet Jacobsbakken og Sulitjelmafjellene Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum. Seminarinnlegg Norsk Vannforening, Forskningsparken

Detaljer

Veileder kulturminnedokumentasjon

Veileder kulturminnedokumentasjon Veileder kulturminnedokumentasjon Bergen kommune har klare retningslinjer for at byutvikling og arealplanlegging skal skje i tråd med historiske tradisjoner og eksisterende kvaliteter. Kommunen setter

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Nome kommune Flåbygd, Venheim

Nome kommune Flåbygd, Venheim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Flåbygd, Venheim GNR. 115, BNR. 5 Utsikt mot Kleivstulknatten RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn:

Detaljer

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg Eksisterende bygg Registrering og opptegning av eksisterende bygg Plan, snitt og fasader av 6 bygninger og 2 tun 1. 3. 2. 4 5. 4. 6. Innhold Transformasjonsklasser Bygg 1 - redskapsbod Bygg 2 - bolig

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

Overflater og fasader

Overflater og fasader Eidsvollsbygningen 1814-2014 Eidsvollsbygningen 1814-2014 Overflater og fasader 1 Restaurering av kjelleren Tekst: Fete typer Design: Bardus Design Foto: Trond Isaksen Februar 2014 2 Eidsvollsbygningen

Detaljer

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk?

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? FORELESNING TIL BYGGESKIKKSEMINAR PÅ LEVANGER DEN 13/2 2012. Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? Hus i Rørvik med Jugend stil Huset kjennetegnes

Detaljer

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 187/2012 A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

Kulturminneforvaltningen og store nye landbruksbygg

Kulturminneforvaltningen og store nye landbruksbygg Kulturminneforvaltningen og store nye landbruksbygg Østfold fylkeskommune Ragnhild Hoel, Riksantikvaren, 19.09.2006 Februar 2005: Nationen 1 Historisk tilbakeblikk på jordbrukslandskapet Jordbruk i Norge

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer KALFARVEIEN 31, BERGEN Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 166/1121 AskeladdenID: 117612 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Verktøy i plan- og bygningsloven

Verktøy i plan- og bygningsloven Verktøy i plan- og bygningsloven Kulturminner, kulturmiljø og landskap Riksantikvaren Line Bårdseng Verktøy Generelle bestemmelser Hensynssoner Retningslinjer Bestemmelser Samisk vannseide, Karasjok Busskuret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet.

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/621 Saksbehandler: Grethe Utvei Organ Møtedato Bygningsrådet 25.08.2015 Kulturutvalget 01.09.2015 Formannsskapet 03.09.2015 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Detaljer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I VARDØ, BRODTKORPSGT. 1 Kommune: 2002/Vardø Gnr/bnr: 20/197 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan:

Detaljer

S amarbeid M uligheter I nnfallsvinkler L øsninger

S amarbeid M uligheter I nnfallsvinkler L øsninger S amarbeid M uligheter I nnfallsvinkler L øsninger Norsk Kulturminnefond ved avdelingsarkitekt Sophie Gjesdahl Noach S amarbeid Nigarden i Skjerdal, Aurland. Foto: Sophie Gjesdahl Noach Nigarden i Skjerdal,

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 413/124 413/122, 124 413/122 AskeladdenID: 148702 Referanse

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune GNR 40, BNR 2 Vedlausfjell Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell : RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet.

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bukta Fjone GNR 21, BNR 25 OG 60. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Arkeologiske kulturminner

Arkeologiske kulturminner Arkeologiske kulturminner Arkeologi er en spennende vitenskap. Ved å tolke funn fra fortiden kan arkeologene bokstavelig talt hente fram i lyset kunnskap om menneskenes liv og samfunn fra de begynte å

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 UNIVERSITETET I AGDER, DØMMESMOEN Kommune: 904/Grimstad Gnr/bnr: 9/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

VILLA FRIDHEIM, GNR 197 BNR 10 FNR 1, OG FRIDHEIM GNR 197 BNR 10, KRØDSHERAD KOMMUNE

VILLA FRIDHEIM, GNR 197 BNR 10 FNR 1, OG FRIDHEIM GNR 197 BNR 10, KRØDSHERAD KOMMUNE førstekonsulent Linda Veiby DERES REF. 98202844 DERES DATO postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no VÅR REF. 06/1208-1 Ark. B-61 VÅR DATO Brev til likelydende parter - se adresseliste VILLA FRIDHEIM, GNR

Detaljer

Tokke kommune Hallbjønnsekken

Tokke kommune Hallbjønnsekken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hallbjønnsekken GNR. 123, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 123 Bruksnummer:

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 ØVRE STORWARTZ Kommune: 1640/Røros Gnr/bnr: 141/6 141/6, 141/7 AskeladdenID: 213038 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Fyresdal kommune Grunnvik

Fyresdal kommune Grunnvik TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Grunnvik GNR. 36, BNR. 5 Figur 1. Rydningsrøys og sjakt 2 i planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Navn på sak:

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

St Olavs hospital Østmarka Bygg 19 Stabbur 1

St Olavs hospital Østmarka Bygg 19 Stabbur 1 Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St Olavs hospital Østmarka Bygg 19 Stabbur 1 9. april 2013 1 9. april 2013 2 Opplysninger om bygningen Anleggets navn Østmarka Bygningens navn

Detaljer

Forslag til forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune, Vest-Agder

Forslag til forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune, Vest-Agder Forslag til forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune, Vest-Agder INNHOLD Del I. Omfang og formål 1. Avgrensing 2. Formål 3. Forvaltningsplan, skjøtsel og vedlikehold 4. Fredningsstatus

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SENTRUM Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/44 211/196 AskeladdenID: 163416 Referanse til landsverneplan: Kompleks 99335702 Omfang

Detaljer

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje).

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Innenfor de registrerte stolpehullene og svillsteinene midt på kilrkegården

Detaljer