Ordnøkkelen Tesaurus for kulturminnevern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordnøkkelen Tesaurus for kulturminnevern"

Transkript

1 Ordnøkkelen Tesaurus for kulturminnevern Utskriftsdato Hierarkisk utskrift

2 Grupper: Side aktiviteter, hendelser og prosesser #... 3 allment #... 9 egenskaper og tilstand # fag # forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi # mennesker objekter og arealer # stoff og materialer # tid og perioder # Tegnforklaring: # Termer som avsluttes med # er hjelpetermer og skal ikke brukes som søkeord i baser som benytter Ordnøkkelen til emneindeksering. 2 Utskriften er gjort fra databasen Ordnøkkelen, som er tilgjengelig på:

3 aktiviteter, hendelser og prosesser #. aktiviteter #.. befaring.. behandling... istandsetting... konservering.... konserveringsmetoder..... konsolidering (konservering)..... retusjering... montering... overflatebehandling.... luting.... polering.... sandblåsing... rengjøring.... rensing... restaurering.... komplettering (restaureringsteknikk)... vedlikehold.. belysning (lyssetting).. dokumentasjon... arkivarbeid... fotografering.... flyfotografering.... infrarød fotografering.... røntgenfotografering.... ultrafiolett fotografering... oppmåling.... fotogrammetri.... landmåling... registrering.... SEFRAK... samtidsdokumentasjon... stedfesting.. energisparing.. flytting.. folketellinger.. forfalskning... kunstforfalskning.. formidling... informasjon.... informasjonsvirksomhet.... miljøinformasjon.... offentlig informasjon... markedsføring.... kampanjer... omvisning... publisering... tilrettelegging.... skilting.... tilpasning.... universell utforming... undervisning.... miljølære... utstillinger.... verdensutstillinger... veiledning (aktivitet).. friluftsliv 3

4 .. gjenbruk.. idrett.. inngrep.. kassasjon.. klassifisering.. kommunikasjon.. kriminalitet... miljøkriminalitet.... kulturminnekriminalitet.. kurs.. lagring.. møter.. nominasjon.. offentlig utsmykking.. produksjon... produktutvikling.. reiser... polarekspedisjoner.. rekonstruksjon (aktivitet)... virtuell rekonstruksjon.. riving.. trafikk.. utdanning.. verdisetting.. verdiskaping.. vern... {vern inndelt etter aktivitet}... bevaring.... beredskap.... istandsetting.... konservering..... konserveringsmetoder konsolidering (konservering) retusjering.... rehabilitering.... restaurering..... komplettering (restaureringsteknikk).... skjøtsel.... vedlikehold... fredning.... midlertidig fredning... sikring.... brannsikring..... brannforsikring.... tyverisikring... {vern inndelt etter objekttype}... kulturvern.... kulturminnevern..... bygningsvern fasadebevaring..... fartøyvern..... samisk kulturminnevern... miljøvern.... kulturminnevern..... bygningsvern fasadebevaring..... fartøyvern..... samisk kulturminnevern.... landskapsvern.... naturvern 4

5 ..... vassdragsvern.. ødeleggelser... hærverk... vanskjøtsel. hendelser og begivenheter #.. Arkitekturvernåret brann... bybranner... kirkebranner.. forlis.. jubileer.. kongekroninger.. konkurranser... arkitektkonkurranser.. Kulturminneåret Kulturminneåret naturkatastrofer... flom... jordskred... lynnedslag.. Olympiske vinterleker Olympiske vinterleker religiøse hendelser og aktiviteter #... begravelser... høytidsdager.... jul.... påske... kirkeinnvielser... likbrenning. metoder.. metodeverktøy #... kriterier.. teknikk... byggeteknikk.... bindingsverk..... utmurt bindingsverk.... kabbeteknikk.... knubbeteknikk.... lafteverk.... murverk..... kistemur..... tørrmur.... reisverk.... skjelterverk.... sleppverk.... stavverk..... grindverk (byggeteknikk)... dreiing... gravering... impregnering (aktivitet)... maleteknikker.... dekorasjonsmaling (aktivitet)..... forgylling (aktivitet)..... lasering (aktivitet)..... marmorering (aktivitet)..... rosemaling (aktivitet)..... sjablonmaling (aktivitet)..... ådring (aktivitet)... overflatebehandling.... luting 5

6 .... polering.... sandblåsing.. tidsregning.. vitenskapelige metoder #... analyser.... kjemiske analyser.... landskapsanalyser.... stedsanalyser.... tilstandsanalyser... datering.... absolutt datering #..... C-14-datering..... dendrokronologi..... termoluminescens-datering.... relativ datering #..... dinoflagellatanalyse..... pollenanalyser... forsøk... identifisering... konserveringsmetoder.... konsolidering (konservering).... retusjering... laserskanning.... flybåren laserskanning... materialprøving... naturvitenskapelige metoder... overvåking #.... arkeologisk overvåking.... klimakontroll.... miljøovervåking..... satellittbilder... teori... undersøkelser.... antropologiske undersøkelser.... arkeologiske undersøkelser..... arkeologiske utgravninger.... bygningsundersøkelser.... fargeundersøkelser..... avdekking (fargeundersøkelser)..... fargeprøver..... tverrsnitt (undersøkelser).... georadarundersøkelser.... klimaundersøkelser.... spørreundersøkelser.... undersøkelsesmetoder..... gasskromatografi..... mikroskopi..... spektrometri. prosesser #.. døden.. forfall.. forurensning... luftforurensning.. gjengroing.. klimaendringer.. nedbryting... erosjon... forvitring... korrosjon.. oppvarming 6

7 .. sosiale prosesser #... byutvikling (bydannelse)... gentrifisering... industrialisering... konflikter... kriger... kulturpåvirkning... kulturutveksling... migrasjon.... innvandring.... utvandring... sosial lagdeling... urbanisering... utvikling. virksomheter #.. forskning... bygningsforskning... kulturforskning.... kulturminneforskning... miljøvernforskning.... kulturminneforskning.. museumsvesen... museumsvirksomhet.. næringsliv... primærnæringer #.... akvakultur..... fiskeoppdrett.... fangst..... hvalfangst.... fiske.... isskjæring.... jakt.... landbruk..... jordbruk bureising byjordbruk fruktdyrking hagebruk husdyrhold korndyrking lauving nydyrking seterdrift svedjebruk..... reindrift..... skogbruk barking fløting skogplanting... sekundærnæringer #.... anleggsvirksomhet..... jernbaneutbygging..... mudring..... veiutbygging.... bergverksdrift..... gruvedrift.... byggevirksomhet..... fargesetting..... funksjonsendring..... gjenreising 7

8 ..... isolering (byggeteknikk)..... ombygging..... påbygging..... støydemping..... taktekking (aktivitet)..... utbygging..... utvidelser..... {byggevirksomhet inndelt etter type bygning}..... husbygging..... kirkebygging.... energiproduksjon..... vannkraft..... vindkraft.... håndverk..... bøkkerhåndverk..... kunsthåndverk (aktivitet) gullsmedkunst (aktivitet) treskjærerkunst (aktivitet) veving..... malerarbeid..... murerhåndverk..... pottemakerhåndverk..... salmakerhåndverk..... skomakerhåndverk..... smedhåndverk..... snekkerhåndverk..... tømrerhåndverk.... industri..... båtbygging..... elektroteknisk industri..... grafisk industri..... jern- og metallindustri..... jord- og steinindustri..... kalkbrenning..... kjemisk industri petrokjemisk industri treforedlingsindustri papirindustri..... lærindustri..... maskinindustri..... næringsmiddelindustri fiskeindustri..... skipsbygging..... tekstilindustri..... transportmiddelindustri..... treindustri trevareindustri.... jernutvinning.... kullbrenning.... olje- og gassutvinning.... tjærebrenning... tertiærnæringer #.... handel..... eksport..... import..... kjøp..... pomorhandel..... salg.... reiseliv..... bygdeturisme 8

9 .... samferdsel (næringsvei)..... telekommunikasjon..... transport kollektivtransport luftfart skipsfart fraktfart rederier.... vannforsyning allment #. dokumenter og litteratur #.. artikler #... bokanmeldelser... debattinnlegg... nekrologer.. bibliografier.. branntakster.. brev... kongebrev.. brosjyrer.. bøker (papir og elektronisk) #... adressebøker... barnebøker... bibelen... biografier... bygdebøker... festskrifter... jordebøker... kirkebøker... leksika... lærebøker... mønsterbøker... oppslagsbøker.... reisehåndbøker... ordbøker... plansjeverk... tingbøker... ungdomsbøker.. databaser.. film.. forelegg (kunsthistorie).. historikk.. kalendere.. kart... atlas.... historiske atlas... sjøkart... temakart.. kataloger.. kildeskrifter.. manuskripter.. matrikler.. norrøn litteratur... sagaer.. patenter.. periodika... aviser 9

10 ... tidsskrifter... årbøker.... lokalhistoriske årbøker... årsmeldinger.. postkort.. prislister.. registreringer.. skjønnlitteratur... legender... sagn... salmer... sanger.. tegninger (dokumentasjon)... arkeologiske tegninger.... profiltegninger (arkeologi)... arkitekturtegninger.... fasadetegninger.... oppmålingstegninger.... prosjekttegninger... {tegninger (dokumentasjon) inndelt etter type}... detaljtegninger... gjenstandstegninger... perspektivtegninger... plantegninger... situasjonsplaner... skisser (dokumentasjon)... snittegninger.. topografiske beskrivelser.. veiledninger. geografiske steder #.. Norden... Norge.. polarområdene... Antarktis... Arktis. IKT.. digitalisering.. GIS.. metadata.. nettsteder.. skanning... laserskanning.... flybåren laserskanning. kultur.. billedbruk.. etnisitet.. identitet.. mat... kosthold.. symbolikk... allegorier.. tradisjoner... gravskikker... handlingsbåren kunnskap. manifestasjonsform #.. kopier.. modeller.. pastisjer.. rekonstruksjoner.. reproduksjoner 10

11 . miljø.. biologisk mangfold.. bymiljø.. forbruk.. miljøressurser.. nærmiljø.. offentlig miljø.. støy. navn.. gatenavn.. gårdsnavn.. pseudonymer.. stedsnavn. prinsipper. samfunnsliv #.. arbeidsliv... fagforeninger... laugsvesen.... laug.. boligforhold.. gilder.. helse... sykdommer.... svartedauden.. kirke og samfunn.. kjønnsroller.. kvinnearbeid.. levestandard.. massemedier... sosiale medier.. samvirke... boligsamvirke.. slaveri.. slektskap. typologi. utstyr.. alarmsystemer... brannalarmanlegg.. avfuktingsanlegg.. klimaanlegg.. lasere (apparater).. lynvernanlegg.. løfteplattformer.. metalldetektorer.. måleutstyr.. rullestolramper.. slokkeanlegg... sprinkleranlegg... vanntåkeanlegg.. slokkeutstyr... brannslanger... brannslokkingsapparater.. teknisk utstyr.. ventilasjonsanlegg. utviklingsland egenskaper og tilstand #. egenskaper 11

12 .. alder.. autentisitet.. beliggenhet.. farger.. holdbarhet.. kulturminneverdier... bruksverdier... kunnskapsverdier... lokale verdier... nasjonale verdier... opplevelsesverdier... regionale verdier.. kvalitet... stedskvalitet.. modernitet.. orientering (plassering).. polykromi.. religiøsitet.. representativitet.. reversibilitet. miljøindikatorer. mål og vekt. tilstand.. fuktighet.. klima... inneklima... mikroklima.. skader... brannskader... fuktskader... klimaskader... krigsskader (materielle)... råteskader... setningsskader... slitasje... soppskader... stormskader... tørkeskader... vannskader.. temperatur fag #. humaniora #.. arkeologi... arkeologiske kilder... {arkeologi inndelt i fagemner}... byarkeologi... bygningsarkeologi... eksperimentell arkeologi... etnoarkeologi... historisk arkeologi.... middelalderarkeologi... kirkearkeologi... marinarkeologi... maritim arkeologi... osteologi.. filosofi... estetikk 12

13 ... etikk... idéhistorie.... ideologi..... nasjonalisme... vitenskapsteori.. historie... historiske kilder... {historie inndelt i fagemner}... bebyggelseshistorie... bosetningshistorie... byhistorie... faghistorie... lokalhistorie... sjøfartshistorie... slektshistorie.. kulturkunnskap #... heraldikk... kulturhistorie.... etnologi..... byggeskikk.... folkloristikk..... folketro.... {kulturhistorie inndelt i fagemner}.... arbeiderkultur.... bondekultur.... bykultur.... kvinnekultur.... kystkultur... museologi... numismatikk.. kunsthistorie... ikonografi... stilhistorie... {kunsthistorie inndelt etter kunstart}... arkitektur.... arkitekturhistorie.... byggeskikk.... interiørarkitektur.... islamsk arkitektur.... landskapsarkitektur.... tilpasningsarkitektur... billedkunst.... billedhuggerkunst.... fotografi..... fotohistorie.... malerkunst... kunstindustri.... design.. religion... klostervesen... liturgi... magi... mytologi.... kosmologi... ordener.... klosterordener..... benediktinerordenen..... birgittinerordenen..... cistercienserordenen..... dominikanerordenen 13

14 ..... fransiskanerordenen..... johannitterordenen..... premonstratenserordenen.... ridderordener... religioner #.... buddhisme.... islam.... kristendom..... katolisisme.... norrøn religion... ritualer... sjamanisme.. språk... etymologi... terminologi... {inndelt etter de enkelte språk}... engelsk språk... fransk språk... norsk språk... russisk språk... samisk språk... tysk språk.. teologi. jus (fag).. rettskildelære.. {jus inndelt i fagemner}.. forvaltningsrett.. kirkerett.. miljørett.. privatrett... eiendomsrett.... deling (jus).... eiendomsforhold.... ekspropriasjon.... jordskifte.... makeskifte.... skifte (jus)... opphavsrett... tingsrett.. strafferett. realfag #.. matematikk #... geometri.. naturvitenskap... biologi.... organismer #..... alger..... dyr fugler husdyr skadedyr..... lav..... planter busker moser trær bartrær frukttrær løvtrær tuntrær 14

15 urteaktige planter # sommerblomster stauder urter..... sopp..... vegetasjon vegetasjonshistorie.... {biologi inndelt i fagemner}.... etnobotanikk.... paleobotanikk... fysikk.... energi.... fargelære.... lys (fysikk).... metrologi... geologi.... metallurgi.... paleontologi..... fossiler.... stratigrafi (arkeologi)... kjemi... meteorologi... økologi. samfunnsvitenskap.. demografi.. geografi... samfunnsgeografi.. samfunnsøkonomi.. sosialantropologi.. statistikk. vitenskap forvaltning, organisasjoner, jus og økonomi #. dokumenter.. fredningsforslag.. internasjonale dokumenter #... chartere.... Aalborgcharteret Amsterdamcharteret Athencharteret Athencharteret Burracharteret Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites Charter on Cultural Routes Charter on the Built Vernacular Heritage European Urban Charter European Urban Charter II Firenzecharteret International Cultural Tourism Charter Lausannecharteret Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage Principles for the Preservation and Conservation/Restoration of Wall Paintings Principles for the Preservation of Historic Timber Structures Town-planning Charter Underwater Cultural Heritage Charter Veneziacharteret Veronacharteret

16 .... Washingtoncharteret erklæringer.... Amsterdamerklæringen Arkitekturvernårets erklæring Istanbul Declaration Nara Document on Authenticity Segesta Declaration Urfolkserklæringen konsesjoner.. kontrakter.. kravspesifikasjoner.. offentlige publikasjoner.. planer... arealplaner.... bebyggelsesplaner.... fylkesdelplaner.... kommunedelplaner.... kystsoneplaner.... reguleringsplaner... beredskapsplaner... byplaner... forvaltningsplaner... fylkesplaner.... fylkesdelplaner... generalplaner... handlingsplaner.... lokal agenda hovedplaner... kommunale planstrategier... kommuneplaner.... kommunedelplaner... kulturminneplaner... kulturplaner... landsdelsplaner... langtidsplaner... regionale planer... regionale planstrategier... samlet plan for vassdrag... skjøtselsplaner... vannbruksplaner... vedlikeholdsplaner... veiplaner... verneplaner.... landsverneplaner.... nasjonale verneplaner..... verneplan for vassdrag.. rapporter.. standarder.. søknader.. utredninger... konsekvensutredninger.. verdensarvlisten. forvaltning.. administrasjon... administrativ inndeling #.... amt.... fylker.... fylkesinndeling.... geistlig inndeling..... bispedømmer 16

17 ..... sogn..... stift (tidl. administrativ enhet).... kommuneinndeling.... regioninndeling... delegering... desentralisering... drift... effektivisering... eiendomsforvaltning... evaluering... kompetanseutvikling... kvalitetssikring... ledelse... organisering... prioritering... prosjektadministrasjon... prosjekter... reformer... saksbehandling.... byggesaker.... høringer... samarbeid.... internasjonalt samarbeid..... bistandsarbeid..... EU..... nordisk samarbeid... sentralisering... standardisering... strategi... tiltak... virkemidler.. planlegging... bærekraftig utvikling... {planlegging inndelt etter emneområde}... boligplanlegging.... boligbygging (planlegging) #..... sosial boligbygging... byplanlegging... byregulering... byutvikling (planlegging).... byfornyelse.... fortetting... stedsutvikling... trafikkplanlegging... vassdragsregulering... veiplanlegging... {planlegging inndelt etter forvaltningsnivå}... fylkesplanlegging... kommuneplanlegging... regional planlegging... regionplanlegging... {planlegging inndelt etter type}... arealplanlegging... samfunnsplanlegging.. {forvaltning inndelt etter emneområde}.. brannvesen.. finansforvaltning #... tollvesen.. justisforvaltning #... fengselsvesen 17

18 .. kystforvaltning #... fyrvesen... losvesen.. militærvesen... Forsvaret.. miljøforvaltning... kulturminneforvaltning... naturforvaltning.. samferdsel (forvaltning) #... postvesen... skyssvesen... vegvesen.. {forvaltning inndelt etter forvaltningsorgan}.. departementer.. direktorater.. fylkeskommuner.. fylkesmannen.. fylkesting.. kommuner.. kommunestyrer.. storting.. {forvaltning inndelt etter nivå}.. offentlig forvaltning... lensvesen (historisk)... lokalforvaltning.... kommunalforvaltning... regionalforvaltning.... fylkeskommunal forvaltning... statsforvaltning. jus (forvaltning).. juridiske virkemidler #... avtaler.... internasjonale avtaler..... EØS..... konvensjoner Espoo-konvensjonen European Cultural Convention Europeisk landskapskonvensjon Faro-konvensjonen Granadakonvensjonen Haagkonvensjonen Havrettskonvensjonen Konvensjon om beskyttelse av den undersjøiske kulturarv Konvensjon om kulturelt mangfold Konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater Konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven Konvensjonen om biologisk mangfold Rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter UNESCO-konvensjonen Unidroit-konvensjonen Vallettakonvensjonen Verdensarvkonvensjonen Århuskonvensjonen ratifikasjon..... traktater Antarktistraktaten Maastrichttraktaten Romatraktaten Svalbardtraktaten jordbruksavtalen 18

19 .... vern- og vedlikeholdsavtaler... forbud... innsigelser... klager... konsesjoner... kontrakter... menneskerettigheter... regelverk #.... direktiver.... forskrifter..... brannforskrifter..... byggeforskrifter.... instrukser.... lover..... bygningsfredningsloven bygningsloven bygningsloven fornminneloven kulturminneloven landskapslover (historisk)..... lov om fredning og bevaring av fortidslevninger plan- og bygningsloven skjønnhetsparagrafen..... plan- og bygningsloven planleggingsloven..... svalbardmiljøloven retningslinjer..... rikspolitiske retningslinjer..... statlige planretningslinjer.... rundskriv.... vedtekter... vedtak.... dispensasjon.... fredningsvedtak.. rettssaker.. {jus inndelt etter aktører}.. forvaltningsmyndigheter #... dispensasjonsmyndigheter... fredningsmyndigheter.. tiltakshavere.. {jus inndelt etter type rett}.. forvaltningsrett.. kirkerett.. miljørett.. privatrett... eiendomsrett.... deling (jus).... eiendomsforhold.... ekspropriasjon.... jordskifte.... makeskifte.... skifte (jus)... opphavsrett... tingsrett.. strafferett. organisasjoner.. fagforeninger.. frivillige organisasjoner.. institusjoner.. stiftelser 19

20 .. utvalg. politikk.. bistandspolitikk.. boligpolitikk.. forskningspolitikk.. kulturpolitikk.. landbrukspolitikk.. miljøvernpolitikk... kulturminnepolitikk.. regionalpolitikk.. samepolitikk.. samferdselspolitikk. økonomi.. finansiering... fonds... legater... stipend.. forsikring.. kostnader.. regnskap.. utgifter.. økonomiske analyser.. økonomiske virkemidler #... avgifter.... miljøavgifter... bevilgninger... budsjetter.... nasjonalbudsjettet.... statsbudsjettet... erstatning... finnerlønn... skatter (økonomiske virkemidler)... støtteordninger.... låneordninger.... tilskudd.... utgiftsdekning.. økonomistyring mennesker. urfolk.. inuiter.. samer... lulesamer... sjøsamer... sørsamer... østsamer.... skoltesamer. {mennesker inndelt etter alder og kjønn}. barn. kvinner. menn. ungdom. {mennesker inndelt etter sosiale, økonomiske og religiøse særtrekk}. adel. dronninger. evangelister. funksjonshemmede. hanseater 20

21 . helgener.. apostler.. jomfru Maria.. St. Eystein.. St. Hallvard.. St. Olav.. St. Sunniva. husmenn. konger. krigsfanger. Kristus. leilendinger. minoriteter.. nasjonale minoriteter... jøder... kvener... rom (folkegruppe)... romanifolket... skogfinner. pilegrimer. vikinger. {mennesker inndelt etter yrke}. arkeologer. arkitekter. biskoper. byantikvarer. bønder. embetsmenn. erkebiskoper. fotografer. håndverkere.. blikkenslagere.. byggmestere.. garvere.. gipsmakere.. gjørtlere.. glassmestere.. gullsmeder.. klokkestøpere.. malere... dekorasjonsmalere.. murere.. skomakere.. smeder.. snekkere... møbelsnekkere.. steinhuggere.. tømrere. ingeniører. kirketjenere. kirkeverger. konservatorer. kunstnere.. billedhuggere.. kunstmalere.. treskjærere. offiserer. ordførere. organister. paver 21

22 . prester. riksantikvarer. saksbehandlere. sjømenn objekter og arealer #. kulturarv.. immateriell kulturarv.. kulturmiljøer... fredete kulturmiljøer... hensynssoner... områdefredninger (arealer)... områder av nasjonal interesse... spesialområde bevaring.. kulturminner... faste kulturminner... krigsminner.... fluktruter (andre verdenskrig).... Lebensbornhjem.... skogsleirer (andre verdenskrig).... slagsteder.... slippsteder (andre verdenskrig)... kulturminner under vann... løse kulturminner... maritime kulturminner... tapte kulturminner... tekniske og industrielle kulturminner... {kulturminner inndelt etter alder}... antikviteter... arkeologiske kulturminner.... oldsaker... kulturminner fra nyere tid... {kulturminner inndelt etter etnisitet}... jødiske kulturminner... kvenske kulturminner... norske kulturminner... romanifolkets kulturminner... roms kulturminner... samiske kulturminner... skogfinske kulturminner... {kulturminner inndelt etter vernestatus}... vernete kulturminner.... fredete kulturminner..... automatisk fredete kulturminner sikringssoner..... fredete anlegg..... fredete bygninger..... fredete fartøy..... vedtaksfredete kulturminner forskriftsfredete kulturminner.... hensynssoner.... spesialområde bevaring.... vernete fartøy..... fredete fartøy... verneverdige kulturminner.... bevaringsverdige fartøy.... listeførte kulturminner.... verneverdige anlegg 22

23 .... verneverdige bygninger..... administrativt fredete bygninger. naturarv #.. naturminner.. naturvernområder... landskapsvernområder... nasjonalparker... naturreservater. verdensarv. {objekter og arealer inndelt etter type}. bygninger, anlegg og ruiner #.. anlegg.. bygninger... administrative bygninger... brakker... bygningsdeler.... apsider.... arkader.... arker (bygningsdeler).... balkonger.... beitskier.... bjelker.... brannmurer.... buer (bygningsdeler)..... korbuer.... bygningsdetaljer..... beslag dørbeslag..... dørhammere..... dørhåndtak..... hasper..... hengsler..... masverk..... vindfløyer.... dører..... innerdører..... kirkedører..... ytterdører.... dørkarmer.... eksteriører.... etasjeskiller..... dekker (bygningsdeler).... fasader..... gavlfasader..... langfasader..... nordfasader..... sørfasader..... vestfasader..... østfasader.... fundamenter..... grunnmurer..... syllsteiner.... gallerier (bygningsdeler)..... pulpiturer.... gesimser.... grunnstokker.... gulv..... kirkegulv..... {gulv inndelt etter materiale}..... jordgulv 23

24 ..... steingulv teglgulv..... tregulv parkettgulv.... heiser.... hvelv.... ildsteder (bygningsdeler)..... arran..... ovner (bygningsdeler) # bakerovner røykovner..... peiser.... inngangspartier.... interiører..... kirkeinteriører.... karnapper.... kjellere (bygningsdeler)..... steinkjellere.... konsoller (bygningsdetaljer).... krypter.... kupler.... laftehoder.... listverk..... dørlister..... gulvlister..... taklister..... vinduslister.... ljorer.... luker (bygningsdeler).... nisjer (arkitektur).... novformer.... piper (bygningsdeler).... portaler..... kirkeportaler.... porter..... byporter..... sortiporter.... portrom.... profiler (arkitektur).... rekkverk.... rom (værelser)..... arbeidsværelser..... auditorier..... aulaer..... baderom..... entréer (romtype)..... hvilerom..... kjøkken..... kontor (romtype)..... korridorer..... lagerrom..... loft (romtype)..... saler (romtype)..... soverom..... spiserom..... stuer (romtype)..... tekniske rom..... toaletter (romtype)..... trapperom..... vestibyler 24

25 ..... vindfang.... scener (bygningsdeler).... sidefløyer.... skodder.... skorder.... stolper..... staver (bygningsdeler).... svalganger.... sviller (bygningsdeler).... søyler..... kapiteler.... tak..... himlinger..... kirketak..... takkonstruksjoner hanebjelker sperretak takstoler åstak..... taktekning (objekt)..... {tak inndelt etter taktekning}..... bordtak..... metalltak båndtekning..... nevertak..... skifertak..... spontak..... tegltak..... torvtak..... {tak inndelt etter utforming}..... flate tak..... hvelvtak..... pulttak tannete tak..... saltak..... skalltak..... valmtak mansardtak pyramidetak säteritak.... takrenner.... takryttere.... terrasser..... takterrasser.... tilbygg..... bakstuer.... trapper (bygningsdeler).... tårn..... kirketårn..... klokketårn klokkestoler klokkestuer støpuler..... tårnrom..... vanntårn.... vannbord.... vegger..... gavler..... innervegger..... yttervegger 25

26 .... veggkledning..... brakekledning..... kåpekledning..... panel (kledning) horisontalt panel vertikalt panel..... platekledning..... tapeter.... verandaer.... vindskier.... vinduer..... glugger..... kirkevinduer..... takvinduer..... vindusglass blyglass.... vinduskarmer... ferdighus... høyhus... infill... passivhus... paviljonger... publikumsbygg... rural bebyggelse... svalgangsbygninger... tekniske bygninger... toaletter (bygningskategori).... latriner.... pissoarer.... utedoer... typehus... urban bebyggelse.... bygårder... utkikksposter... vernebygg... {bygninger inndelt etter byggemateriale}... betongbygninger... jordbygninger... murbygninger.... murgårder.... murvillaer... steinbygninger.... steinbuer.... steinfjøs.... steinkirker... torvbygninger... trebygninger.... trekirker..... tømmerkirker.... tømmerbygninger... {bygninger inndelt etter byggeteknikk}... bindingsverkshus... grindbygde hus... kabbehus... knubbehus... laftehus... skjelterhus... stavbygninger.. ruiner og tufter #... bygningsrester 26

27 ... gårdshauger... ruiner.... borgruiner.... kirkeruiner.... klosterruiner... tufter.... hustufter..... gammetufter.... kirketufter.... stallotufter.. {bygninger og anlegg inndelt etter byggemateriale}.. betongkonstruksjoner.. metallkonstruksjoner... jernkonstruksjoner... stålkonstruksjoner.. murverk... kistemur... tørrmur.. steinkonstruksjoner... steinplattinger.. trebyer.. trekonstruksjoner.. {bygninger og anlegg inndelt etter funksjon}.. bergverk, industri- og produksjonsanlegg #... bergverk.... gruver..... kobbergruver..... kullgruver..... sølvgruver.... masseuttak..... grustak..... leirtak..... sandtak.... pukkverk.... skjerp.... steinbrudd..... kalkverk..... kvernsteinsbrudd.... tipphauger..... slagghauger... fangstlokaliteter (polarområder).... fangststasjoner..... hvalfangststasjoner spekkovner... fløtingsanlegg.... fløtingsskjermer.... lenser.... steinkar (fløtingsanlegg).... tømmerrenner... gartnerier.... drivhus... industrianlegg.... aluminiumsverk.... bakerier.... boktrykkerier.... bomullsfabrikker.... brennerier.... bryggerier.... båtbyggerier.... dokkanlegg 27

28 .... fargerier.... garverier.... gassverk.... glassverk.... hermetikkfabrikker.... jernverk..... masovner.... kalkovner.... karbidfabrikker.... kobberverk.... konfeksjonsfabrikker.... kraftverk..... kraftstasjoner..... rørgater..... transformatorstasjoner..... vannkraftverk..... vindkraftverk.... kunstgjødselfabrikker.... maling- og lakkfabrikker.... margarinfabrikker.... meierier.... melkefabrikker.... metallvarefabrikker.... møbelfabrikker.... møller.... nikkelverk.... oljeraffinerier.... papirfabrikker.... petrokjemiske anlegg.... porselensfabrikker.... potetmelfabrikker.... reperbaner.... saftfabrikker.... sagbruk..... kjerrater.... sementfabrikker.... sildemelfabrikker.... sildeoljefabrikker.... sinkverk.... skofabrikker.... slakterier.... smelteverk..... smeltehytter.... spinnerier.... sprengstoffabrikker.... støperier.... sølvverk.... såpefabrikker.... teglverk..... teglovner.... trankokerier.... tresliperier.... trevarefabrikker.... trikotasjefabrikker.... tønnefabrikker.... ullvarefabrikker.... verft..... slipper.... verksteder..... blikkenslagerverksteder 28

29 ..... bøkkerverksteder..... fartøyvernsentre..... mekaniske verksteder smier (industrianlegg) sveiseverksteder..... pottemakerier.... veverier.... våpenfabrikker... isdammer... jernvinneanlegg.... jernvinneovner.... kullhauger (arkeologi).... malmlagre (arkeologi)... miler.... kullmiler..... kullhauger (arkeologi).... tjæremiler... mineralutvinningsanlegg... olje- og gassinstallasjoner.... oljeplattformer... oppdrettsanlegg.... fiskeoppdrettsanlegg.... hummerparker... produksjonslokaler... rørledninger... torvuttak... vindmøller.. boliger, gårdsanlegg og fritidsbebyggelse #... boliger.... bygninger tilknyttet boliger #..... brannsprøytehus..... brønnhus..... drivhus..... garasjer..... ishus..... lekestuer..... lysthus..... portstuer..... skjul (bygningskategori)..... vaktstuer..... vognskjul.... gammer.... gjenreisingshus.... hovedbygninger.... koier.... kåter.... langhus.... leiegårder.... paleer.... rorbuer.... slott.... telt.... {boliger inndelt etter antall boenheter}.... boligblokker..... punkthus..... terrassehus.... eneboliger.... firemannsboliger.... rekkehus.... tomannsboliger 29

Rik på historie. - et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum. Regulering Natur og Idrett

Rik på historie. - et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum. Regulering Natur og Idrett Rik på historie - et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum Regulering Natur og Idrett Forord Velkommen til en reise i Bærums rike kulturarv, - fra eldre steinalder, jernalder, middelalder og frem

Detaljer

Kodeliste for registrering av hus

Kodeliste for registrering av hus Nynorsk Registrering av faste kulturminne i Noreg Riksantikvaren Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo 1 Telefon (02) 94 04 71 / 94 04 72 C Kodeliste for registrering av hus GCS AS - OSLO Denne kodelista skal

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

ArkitekTUR i Bodø. Fra Toldboden til Urbane Figurer. Pedagogisk veiledning. Av Anne-Grethe Ellingsen Lektor Bodø

ArkitekTUR i Bodø. Fra Toldboden til Urbane Figurer. Pedagogisk veiledning. Av Anne-Grethe Ellingsen Lektor Bodø ArkitekTUR i Bodø Fra Toldboden til Urbane Figurer Pedagogisk veiledning Av Anne-Grethe Ellingsen Lektor Bodø for Den kulturelle Skolesekken Bodø kommune Innhold Hva er arkitektur? 3 Kjenner du berømte

Detaljer

Forord. Innholdsfortegnelse

Forord. Innholdsfortegnelse Forord Byvåpen fra interiør i jernbanerestauranten 1920. Hammers Vaaben var en Urhane med udslagne Vinger udi Toppen paa et Fure Træ er omtalt i Hamarkrøniken fra omkring 1550. Byvåpenet er tegnet av Andreas

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Spor etter forhistorien i Grimstad

Spor etter forhistorien i Grimstad KAPITTEL 2 Historisk forankring Spor etter forhistorien i Grimstad Av Ingvild Paulsen Våre kilder til kunnskap om historien på et sted er fragmentert, og kan ofte synes å være noe tilfeldig. I de eldste

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål

Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål NIKU Rapport 02/03 Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål Tema kulturmiljø og kulturminner Januar 2003 1. SAMMENDRAG...4 2. INNLEDNING...6 2.1 NATURLANDSKAP, KULTURLANDSKAP OG DET MILITÆRE

Detaljer

12. Ord og uttrykk. Byggesaker. Ord og uttrykk byggesaker

12. Ord og uttrykk. Byggesaker. Ord og uttrykk byggesaker 2.1 Ord og uttrykk byggesaker 12. Ord og uttrykk Byggesaker A Absorpsjon Oppsuging. Malingsteknisk benyttes absorpsjon om underlagets evne til å ta opp i seg malematerialer. I fargelæren snakker vi om

Detaljer

NR. 1 Juni 2009. Riksantikvaren freder 12 kulturminner

NR. 1 Juni 2009. Riksantikvaren freder 12 kulturminner NR. 1 Juni 2009 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN Riksantikvaren freder 12 kulturminner Sjeldne gode eksempler Foto: Riksantikvarens arkiv - Jeg pleier å si at en fredning ikke er

Detaljer

i n f o r m a s j o n s g u i d e 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Andebu kommune

i n f o r m a s j o n s g u i d e 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Andebu kommune i n f o r m a s j o n s g u i d e 2 0 1 1 / 2 0 1 2 kommune kommune innhold Nyttige telefonnummer...3 Velkommen til...4 Fakta om kommune... 6...7 Kodal...8 Høyjord...9 Kart over... 10 Badeplasser/badevann...

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk institutt for kulturminneforskning

Årsrapport 2009. Norsk institutt for kulturminneforskning Årsrapport 2009 Norsk institutt for kulturminneforskning Bilde på forsiden, øverst: Gyvasshytta i Njardarheim inngikk i NIKUs befaringer i forbindelse med utarbeidelse av verneplan for Statskog. Hytta

Detaljer

Ullensaker i 10 historier

Ullensaker i 10 historier Ullensaker i 10 historier Kulturminner i Ullensaker Forord Kulturminner er fortellingen om Ullensaker ullensaker Ullensaker har en variert historie som vi i dag finner igjen i de bevarte sporene etter

Detaljer

En reise i norsk TREARKITEKTUR

En reise i norsk TREARKITEKTUR En reise i norsk TREARKITEKTUR 1 Velkommen til en reise i norsk trearkitektur Dette heftet viser vei til 21 norske bygninger som i det alt vesentlige er bygd og oppført i naturens eget fornybare materiale

Detaljer

En reise i norsk TREARKITEKTUR

En reise i norsk TREARKITEKTUR En reise i norsk TREARKITEKTUR 1 Velkommen til en reise i norsk trearkitektur Dette heftet viser vei til 21 norske bygninger som i det alt vesentlige er bygd og oppført i naturens eget fornybare materiale

Detaljer

- vi holder kulturarven levende

- vi holder kulturarven levende - vi holder kulturarven levende NIKU årsrapport 2005 ISBN:?????????? Postadresse: Boks 736 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 35 50 00 Faks: 23 35 50 01 E-post: niku@niku.no Internett: www.niku.no Redaktør: Knut

Detaljer

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 RÅD OG TIPS Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 Freda og verneverdige bygninger i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Totalt Fordeling antall av bygninger fordelt totalt i på fylkene 200000

Detaljer

www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus

www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus ANNONSEINNSTIKK utgittannonseinnstikk av Oslo Åpne Hus Arrangørpartnere www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus Oslo Åpne Hus inviterer deg til å se innsiden av byen. Vi har som formål å vise fram

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

vel bevart - godt fortalt Samlingsforvaltningsplan for gjenstander ved Aust-Agder kulturhistoriske senter

vel bevart - godt fortalt Samlingsforvaltningsplan for gjenstander ved Aust-Agder kulturhistoriske senter vel bevart - godt fortalt Samlingsforvaltningsplan for gjenstander ved Aust-Agder kulturhistoriske senter Samlingsforvaltningsplan for gjenstander ved Aust-Agder kulturhistoriske senter side 2 av 48 Planen

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 3 VEILEDNING Kommuneplanens arealdel består etter plan og bygningsloven av plankart med tilhørende

Detaljer

s a m l i n g f s o r v a lt n i n g s p l a n f o r v e s t- a g d e r - m u s e e t

s a m l i n g f s o r v a lt n i n g s p l a n f o r v e s t- a g d e r - m u s e e t samlingsforvaltningsplan 2008 s a m l i n g f s o r v a lt n i n g s p l a n f o r v e s t- a g d e r - m u s e e t Faglig ansvarlig: Barbara De Haan, Collection Care & Magnagement Prosjektgruppe: Marianne

Detaljer

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap PÅ TUR I LISTALANDSKAPET Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap Vestover Lar vi blikket vandre nord og vestover fra det flate vide Lista oppdager vi at det blir mer bevegelse

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Bakgrunnsstoff til Interesseforening Oslos middelalders tur til Jylland og Nord-Tyskland 2008

Bakgrunnsstoff til Interesseforening Oslos middelalders tur til Jylland og Nord-Tyskland 2008 Bakgrunnsstoff til Interesseforening Oslos middelalders tur til Jylland og Nord-Tyskland 2008 Av Petter B. Molaug Sjøtransport mellom Norge og Jylland Skagerrak er navnet på havstrekningen mellom Oslofjorden

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 26.11.2013 Etter 1. høring 2 17.02.2014 Etter 2. høring 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer