Til deg som er pårørende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til deg som er pårørende"

Transkript

1 Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no >

2 < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og den som er syk 12 Barn og unge som pårørende 16 Pårørendes møte med andres reaksjoner 18 Til deg som er venn, kollega eller arbeidsgiver 22 Her finner du mer informasjon 24 Kreftforeningen 26 Våre tilbud 30 Kreftforeningens tilbud rundt om i landet 31 Foreninger som vi samarbeider med Innledning Denne brosjyren er skrevet til deg som er pårørende og skal dele den nye hverdagen med den syke. Brosjyren omfatter også deg som er ung pårørende. Pårørende er den viktigste støtten pasienten har. Samtidig er du en viktig samarbeidspartner for helsevesenet. Tradisjonelt har helsevesenet hatt pasienten i fokus, noe som har ført til at pårørende har vært for lite synlige. Pårørende og deres innsats har ikke blitt sett og verdsatt. Vi håper brosjyren vil styrke deg som pårørende til å være aktiv. Kunnskap og informasjon er en forutsetning for å mestre din nye situasjon. Det gir også mulighet til godt samarbeid mellom pårørende, pasienten og helsepersonell. Vi håper brosjyren vil være til nytte. Trenger du noen å snakke med er du velkommen til å ringe Kreftlinjen på nummer (800 KREFT). En tredjedel av alle som kontakter oss er pårørende. Se side 28 for mer informasjon om dette tilbudet. Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega er utgitt av Kreftforeningen. Faglige konsulenter har vært sykehusprest Hilde Marie Aarflot og kreftsykepleier Anbjørg Thingnæs. Pårørende Hanne Ludvigsen, tidligere daglig leder for Foreningen for brystkreftopererte Lise Høie, og onkolog Bjørn Erikstein har bidratt med nyttige innspill. Grafisk Design Fuel Reklamebyrå as Foto Scanpix Creative Produksjon Nordby Grafisk AS Opplag 5. opplag: eks september 2011 Kreftforeningen samarbeider for tiden med tolv foreninger som representerer kreftrammede og deres pårørende. Se side 31 for mer informasjon. Oslo, september 2011 Med vennlig hilsen Kreftforeningen 2 3

3 < Å være pårørende Å være pårørende hva innebærer det? Når et menneske får kreft, rammes også de som står nær. Familiens liv påvirkes både følelsesmessig, praktisk og sosialt. Det å være nær og samtidig på sidelinjen er en utfordrende og mangfoldig oppgave. For de fleste er dette en ny og skremmende situasjon. Det er behov for oppfølging og informasjon, et behov pårørende ikke har hatt forventninger til at helsepersonell skal møte. Stadig foregår det mer behandling og oppfølging poliklinisk (ikke innlagt på sykehus). Ofte blir pårørende sittende med ansvaret for å holde i trådene og skaffe seg oversikt over situasjonen. Pårørende pålegges flere oppgaver og dette gjør et tett samarbeid med helsepersonellet nødvendig. PÅRØRENDE Tradisjonelt har pårørende vært betraktet som familien til den syke. Først og fremst ektefelle, mor, far og barn. Men den syke kan også være nær knyttet til personer utenfor familien. Det er derfor viktig at den syke selv definerer hvem som er nærmeste pårørende. PÅRØRENDES RETTIGHETER I lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999, 1-3, defineres pårørende slik: Pasientens pårørende er den pasienten oppgir som pårørende eller nærmeste pårørende. Dersom pasienten er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: ektefelle, registrert partner, personer som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasienten, myndige barn, foreldre eller andre med foreldreansvaret, myndige søsken, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står pasienten nær, verge eller hjelpeverge. Denne loven definerer barn som pårørende først når barna er myndige. Dette må ses i forhold til det juridiske ansvaret. All erfaring viser imidlertid at det er viktig å inkludere barn og unge når en i familien får kreft. Endringer i helsepersonelloven for å styrke rettsstillingen til barn av pasienter, trådde i kraft Formålet med lovendringen er at med lovendringene er at barn som pårørende skal oppdages og ivaretas på en bedre og mer systematisk måte enn i dag. Barna og foreldrene skal gis informasjon, veiledning og tas med på råd, og det skal utpekes barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten med særlig ansvar for å følge opp barn. Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999: 3-3 Informasjon til pasientens nærmeste pårørende sier: Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes. Når det gjelder informasjonens form, er den omtalt i 3-5: Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte. Helsepersonellet skal så langt som mulig sikre seg at pasienten har forstått innholdet og betydningen av opplysningene. I Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale strategi for kreftområdet omtales de pårørendes situasjon slik: Kreftpasienters pårørende det være seg ektefelle, samboer, partner, foreldre, barn, søsken eller nære venner kan utgjøre en svært viktig ressurs for den kreftrammede, både når det gjelder omsorg og praktiske gjøremål. Det er viktig at det legges til rette for at pårørende kan utføre disse støttefunksjonene. Pårørende kan imidlertid også utgjøre en sårbar gruppe. Mindreårige barn i en kreftrammet familie må for eksempel ivaretas så godt som mulig når mor, far eller søsken blir kreftsyk og i verste fall dør. Stadig flere kreftrammede lever dessuten alene, uten nære pårørende. De pårørendes situasjon, eller en situasjon med mangel på nære pårørende, må derfor kartlegges og legges til grunn for offentlige hjelpetiltak. Det er naturlig at du som pårørende har behov for å snakke med lege og/ eller sykepleier uten at pasienten er tilstede. Selv om lovverket pålegger helsepersonell å gi medisinske opplysninger kun til dem pasienten har samtykket til, kan du be om å få snakke ut fra egne behov. God kontakt med helsepersonellet er viktig for at du skal klare å gå veien sammen med den syke. Mens jeg fant styrke og kraft i omsorgsrollen og ved å skjerme meg fra andre ting, så ble det for mannen min viktig å fortsette med de daglige gjøremål, som jobb og lignende. (Ellen) ENDRINGER I HVERDAGEN Selv om den syke og sykdommen krever mye tid, må hverdagspliktene ivaretas. Sykdommen vil medføre endringer på det praktiske plan. Rollene endres, og belastningen på deg blir større. Samtidig er framtiden usikker og mye kan virke skremmende. Mange blir dårlige av behandlingen de får og bivirkningene av den. Du ønsker å være en støtte for den syke, samtidig som du skal takle egne følelsesmessige reaksjoner. 4 5

4 Jeg brukte mye energi på ikke å bryte sammen, siden Tormod kunne reagere negativt på at jeg gråt. (Hanne) ØKONOMI, RETTIGHETER OG MULIGHETER. Langvarig sykdom medfører ofte reduserte inntekter og økte utgifter. Snakk åpent med hverandre og drøft ulike muligheter. Det er viktig å få oversikt over økonomien og hvilke økonomiske konsekvenser sykdommen kan få. Søk råd om hva dere kan gjøre for å avhjelpe situasjonen både på kort og lang sikt. Egne bankforbindelser vil for mange være det naturlige stedet å starte. Gjennomgå de forsikringsordninger dere har. Ditt lokale NAV-kontor har informasjon om økonomiske støtteordninger. Noen sykehus har ansatt sosionomer som kan være til god hjelp. Kreftforeningens sosionomer og jurister bistår gjerne med råd og veiledning. Se side 29. SYKEMELDING AV PÅRØRENDE For mange kan det å være i jobb gi krefter og overskudd ved at fokuset flyttes over på andre oppgaver. Det kan oppleves som et trygt holdepunkt i tilværelsen. Skolen ble et nødvendig fristed for meg. Der kunne jeg være meg selv og snakke om andre ting enn Tormods sykdom. (Hanne) Det er du selv som må avgjøre hva som er riktig for deg. Hva gir deg krefter? Hva tapper deg for krefter? Har du behov for sykmelding? Snakk med fastlegen din. God kontakt med fastlegen kan være til nødvendig hjelp og støtte nå. Kreftforeningen har utgitt brosjyren Rettigheter for pasienter og pårørende. Der finner du mer informasjon. Brosjyren kan bestilles på Se side 27 og 29. ET MANGFOLD AV FØLELSER Den første tiden etter at Mari hadde fått diagnosen, var preget av sjokk og følelsen av uvirkelighet. Jeg kjente på stor avmakt og matthet. Jeg gråt og gråt og det føltes som om jeg aldri mer kunne klare å le. Innimellom alle tårene kjente jeg også på et voldsomt sinne uten å ha noen å rette det mot. (Ellen) Utsagnet over beskriver det følelsesmessige kaoset de fleste opplever. Det er umulig å forutsi hvordan en selv vil reagere i en slik krisesituasjon, men det finnes ikke måter å reagere på som er mer riktige enn andre. Mange vil møte nye og ukjente sider både ved seg selv og hos den som er syk. Kjente mønstre brytes opp den sterke blir kanskje den svake. Innarbeidede mønstre er vanskelige å forandre på, og det kan ta tid å finne den nye balansen i hverdagen. For meg ble det viktig å skape ro i situasjonen. Jeg fant faktisk styrke og kraft i å være mye sammen med Mari. I perioder måtte jeg også sette egne følelser til side for å klare alle oppgavene i ettertid kan jeg ikke se å ha tatt noen skade av det. Uttrykket å støtte for å støttes ble et slags motto for meg jeg hjalp meg selv ved å hjelpe den andre. (Ellen) Pårørende kan oppleve en større grad av angst enn den som er syk. Mange opplever at angsten avtar når de deltar aktivt og unngår å havne på sidelinjen. Å ha noen å snakke med er også viktig. Samtalegrupper, hvor du treffer andre i lignende situasjon, blir for mange både støttende og inspirerende. Undersøk i lokalmiljøet, på sykehuset og i Kreftforeningen hva som finnes av grupper og møtesteder. Mange kan føle seg utilstrekkelige dersom de ikke klarer å leve opp til alle kravene de stiller til seg selv. De føler seg ikke tålmodige nok, flinke nok eller sterke nok. Ofte viser det seg at disse egne kravene er strengere enn kravene fra andre. Samtidig kan du kjenne sorg over at livet blir annerledes enn du hadde tenkt. Kanskje må egne og felles planer, ønsker og ambisjoner legges til side. Dette fører ofte til skam og dårlig samvittighet over å ha egoistiske tanker. Alt dette bidrar til at mange sliter seg ut. De strekker seg langt for å oppfylle oppgaven på best mulig måte og glemmer å ta hensyn til seg selv. HJELP OG AVLASTNING En sykdomsperiode kan strekke seg over lang tid, fra måneder til år. Det er derfor viktig å be om hjelp og avlastning. Dette kan forebygge at du blir utslitt. Tenk på at det er mange i nettverket ditt du kan søke hjelp fra. Hvem kan avlaste deg praktisk? Hvem kan og ønsker du å snakke med om personlige ting? Hvem er god til å lytte til deg? Hvem kan gi deg informasjon om sykdommen, rettigheter og muligheter? Når pasienten er hjemme mellom behandling eller etter avsluttet behandling, er det viktig at du har navn og telefonnummer til de som har ansvar for pasienten. 6 7

5 < I møte med helsepersonell I møte med helsepersonell Ingen er utdannet til å være pårørende. Når du ser hvor travle helsepersonellet er, kan det også oppleves som vanskelig å ta kontakt med dem. Derfor kan du lett havne på tilskuerbenken i møte med helsevesenet. God kontakt med helsepersonellet er en forutsetning for å få til samarbeidet dere i mellom. Polikliniske undersøkelser og behandling betyr dessuten at pasienten er mye hjemme. God kunnskap om hva du kan og må gjøre er helt avgjørende for at dette skal kunne fungere. Da Mari kom hjem fra sykehuset var det min oppgave å stelle operasjonssåret. Dette gjorde at Mari kunne være hjemme og få strålebehandlingen poliklinisk. (Ellen) Vær tydelig og aktiv, ta som en selvfølge at du blir sett og hørt. Det er både pasienten, pårørende og helsepersonellet tjent med. Har pasienten samtykket til det, er det lovfestet at du kan bli informert om helsetilstanden og hvilken behandling og hjelp den syke får. Helsepersonellet vet hvor du kan henvende deg for å få hjelp. Ikke nøl med å spørre! Mange pasienter uttrykker bekymring for sine nærmeste. Å vite at du som pårørende blir ivaretatt, er en god tanke for den som er syk. Det kan lette han/henne for ansvar og bekymringer. Åpenhet om hvordan du har det og opplever situasjonen, kan gjøre det lettere for helsepersonellet å se hva de kan gjøre for å hjelpe. Det kan også hindre at du og pasienten eller helsepersonellet misforstår hverandre. Din deltakelse viktig Selv om innkallingen fra sykehuset ikke inviterer deg som pårørende med, er det nødvendig, nyttig og positivt for alle parter at du blir med. Å få informasjon sammen gjør det lettere å være åpne mot hverandre og skaper fortrolighet og mulighet for å snakke om situasjonen med den som er syk. Direkte informasjon gir deg forutsetning for å forstå, samtidig som du får anledning til å stille egne spørsmål. Bli enige på forhånd om hva dere vil spørre om og vite. Informasjon blir ofte oppfattet ulikt, og dere vil sannsynligvis huske og vektlegge forskjellige ting. Respekten for ulike måter å takle situasjonen på, er viktig. I en slik krisesituasjon er det i tillegg vanskelig å oppfatte alt som blir sagt. Be om en ny samtale med legen i ettertid for å få avklart spørsmål og usikkerhet. 8 9

6 < Samspillet Samspillet mellom deg og den som er syk I familiesystemet finnes helende krefter som må få slippe til. Pårørende representerer livgivende ressurser fordi de er mennesker som bryr seg, og som den syke har tillit til. Kjærligheten fra de som står nær påvirker motstandskraften og er en kilde til overlevelse. (Mads Gilbert) Følelser kan være vanskelig å dele med andre. Særlig gjelder dette redsel for døden. Det er vanlig å ville skåne hverandre for slike tanker og følelser. Men det å fortie er en misforstått måte å ta hensyn på og kan føre til at begge blir gående alene med tunge tanker. ÅPENHET Erfaringer viser at vi tror at den andre ikke ønsker, tåler eller er villig til å snakke om situasjonen. Dersom vi våger å sjekke det ut med hverandre, viser det seg ofte å ikke stemme med virkeligheten. Er du åpen om det du føler, kan det hjelpe den andre til å snakke. Åpenhet fører gjerne til en større opplevelse av fellesskap og nærhet. SE FRAMOVER Det kan synes vanskelig å planlegge, men det er viktig å ha noe å se frem til. Ellers blir sykdommen lett det styrende i tilværelsen. Kanskje kan dere, med noen justeringer, gjenoppta ting som gir glede og inspirasjon, kraft og styrke. DEN NYE HVERDAGEN Mange former for kreft og kreftbehandling medfører fysiske endringer og plager som gjør hverdagen uforutsigbar. Dette er utfordrende både for den syke og pårørende. Det hjelper å være åpne og å diskutere hvordan utfordringene kan løses. Den sykes behov for hjelp og hva han eller hun ønsker å gjøre, vil variere. Balansen mellom å hjelpe og ta over for mye, kan være vanskelig å finne. Snakk sammen, det å føle seg frem til hva som er best blir fort vanskelig og slitsomt. Åpenheten mellom Mari og meg - det at hun ønsket min deltagelse og omsorg - betydde uendelig mye for meg. Jeg mobiliserte alt av egne krefter for å hjelpe og støtte Mari. (Ellen) TIL DEG SOM ER PÅRØRENDE kom på banen så fort som mulig søk kunnskap og informasjon vær med når informasjon blir gitt inkludér barn og unge be om samtaler med helsepersonell i etterkant forbered spørsmål klargjør hvem som har ansvar og kan kontaktes få kjennskap til videre planer finn ut hvor du kan få hjelp finn ut hvor du kan hente kraft vær åpne og ærlige med hverandre fortsett med å legge planer be om hjelp og avlastning 10 11

7 < Barn og unge Barn og unge som pårørende Forskning og erfaringer viser at barn og unge må inkluderes når en av de nærmeste blir alvorlig syk. De skånes ikke ved å holdes utenfor. Det er avgjørende å ta dem med i samtaler og informasjon. På den måten kan familien samarbeide og støtte hverandre. Når barn og unge inkluderes tidlig i sykdomsforløpet, slipper de å bli gående alene med tanker og fantasier. Da får de opplevelsen av at de også hører med. Si alltid fra til helsepersonellet når det er barn og unge som er involvert i situasjonen. Informer barnehage og skole når en i familien har kreft og få avklart hvilke rutiner og erfaringer de har som kan være til hjelp. TIL DEG SOM ER UNG PÅRØRENDE Mammas sykdom har selvsagt gitt meg en livserfaring som få på min alder har. Det gjør at noen ganger føler jeg meg atskillig eldre enn jevnaldrene. Mye av det som er viktig for dem, er ikke særlig viktig for meg. (Jente 17 år) Når du opplever at en du er glad i blir alvorlig syk, vil det dukke opp mange spørsmål og mange ukjente følelser. Mange opplever at alt blir et eneste kaos. Kanskje blir du både redd, lei deg, sinna og får dårlig samvittighet om hverandre. Du bekymrer deg kanskje for at den syke har det vondt og vanskelig, samtidig som du er redd for at sykdommen vil forandre ditt eget liv og din framtid. Slike følelser og reaksjoner er vanlige og helt naturlige. Det som kan hjelpe, er å snakke med noen om tankene dine og få svar på spørsmålene dine. Du har rett til å få vite om sykdommen og hva som gjøres for å hjelpe den syke. Noen ganger kan det være fint å være med på sykehuset når legen forteller hva som skjer, andre ganger kan det være best at de voksne du kjenner forteller deg om det. Du må ikke være redd for å spørre om alt du lurer på og ingen spørsmål er dumme. Les mer om dine rettigheter på side 4 og 5. Du kan være med på sykehuset når den syke får behandling. Kreftbehandling kan gjøre at den syke mister håret, blir kvalm og trøtt. Hvis du har vært med og sett hva som skjer, kan det være lettere å forstå at den syke kan bli enda sykere av behandlingen enn av selve sykdommen. Det er mange som opplever at foreldrene oppfører seg litt annerledes når en i familien blir syk. De blir kanskje triste og stille, mer bekymret, mindre tålmodige og mindre til stede. Da er det fort gjort at du kan føle deg oversett og glemt. I tenårene er det også helt vanlig å være sint og krangle med foreldrene. Når en av dem blir alvorlig syk, er det naturlig at du vil angre og kanskje få dårlig samvittighet for kranglene. At de voksne er triste og fjerne kan lett sees på som en straff og noe som gir deg enda dårligere samvittighet. Det er ikke din skyld at den syke har blitt syk. Ikke vær redd for å snakke med den som er syk, familien din eller vennene dine om hvordan du har det. Hvis du synes det er vanskelig å snakke med foreldrene dine om alt, kan du kontakte en annen voksen du har tillit til, for eksempel lærer eller helsesøster. De har taushetsplikt. Det betyr at de ikke skal fortelle til andre hva du har sagt. Ikke engang til foreldrene dine, hvis du ikke vil det selv. Noe vil du kanskje bare snakke med vennene dine om. Andre ganger kan det føles best å snakke med noen voksne som kjenner deg, for eksempel en tante, onkel eller foreldrene til vennene dine. Det er mange som synes det er vanskelig å snakke med andre om hvordan de har det. Noen ganger er det godt bare å kunne gråte sammen med andre. Eller bare være sammen for å gjøre hyggelige ting. Selv om du og familien din har en vanskelig tid, så er det både lov og nødvendig å bruke tid på å være sammen med vennene dine og gjøre de aktivitetene du vanligvis gjør. Du bestemmer hva som er best for deg. Noen ganger vil du ha mest lyst til å bare være hjemme sammen med den syke og de andre i familien. Andre ganger kan det være godt å glemme alt og være sammen med venner. Dette kan noen ganger oppleves som vanskelig. For når du er hjemme lurer du kanskje på hva vennene dine gjør. Sammen med vennene dine kan du bli rastløs og urolig for de der hjemme. Kanskje vil du oppleve at vennene dine er opptatt av ting som for deg virker uviktig. Du kan ha blitt mer alvorlig og oppleve at du på mange måter kjenner deg mer voksen enn dine venner. Dette kan oppleves som ensomt fordi de ikke skjønner hvordan det er å være deg. Noen synes det hjelper å tegne, skrive dikt eller uttrykke seg på andre måter. Selv om det kan føles ensomt, er du ikke alene om å ha det sånn. Flere steder i landet finnes det samtalegrupper for unge pårørende der du kan treffe andre som er i samme situasjon. Ungdomsgruppen (UG) i Kreftforeningen jobber med å få igang tilbud til unge pårørende. Du finner adresser og telefonnummer på side 31 i denne brosjyren. Mer om Ungdomsgruppen finner du på UGs egen nettside: Støttegruppen Ti-tolv øyne i hverandre Fem-seks mennesker rundt et bord Ører nok til alt vi bærer Beste sted på denne jord. (Eivind Karlsson) 12 13

8 TIL DEG SOM HAR EN UNG PÅRØRENDE Tenåringsfamilien stilles overfor store utfordringer når den rammes av alvorlig sykdom. Midt oppi kaoset med sykdom og behandling, skal du forholde deg til et barn som er i ferd med å bli voksen. Dette er for tenåringen en svært viktig fase av livet. Tenårene, eller puberteten, er en av de naturlige livskrisene. I denne perioden utvikles en personlig identitet, og ungdommen trener seg på å løsrive seg fra foreldrene. Denne tiden er preget av store endringer både for den unge og for familien som helhet. Tenåringen pendler mellom behovet for selvstendighet og behovet for nærhet, og det stiller store krav til alles tålmodighet og omstillingsevne. Det sosiale livet utenfor familien er viktig for tenåringen. Venner overtar etter hvert noe av foreldrenes funksjon, og ivaretar enkelte funksjoner som foreldrene ikke kan ha. Sammen med venner får ungdommen hjelp til å takle problemer, og de hjelper hverandre med å mestre følelser. Tenåringen kan både se ut som og oppføre seg som voksne, og dermed kan omgivelsene tro at de er voksne. Men i krisesituasjoner kan mange ungdommer faktisk reagere følelsesmessig som om de er yngre, og kanskje trenge ekstra oppfølging. Noen reagerer med å bli stille og innesluttet, mens andre blir urolige. Felles for de fleste er at de blir ukonsentrerte. Ungdommene er voksne nok til å forstå at en alvorlig sykdom hos mor eller far kan medføre store endringer i deres eget liv. På det ubevisste plan kan det forstyrre den nødvendige løsrivingen fra foreldrene det er ikke lett å gjøre opprør mot en som er alvorlig syk. Det aller viktigste for ungdommen, er at han eller hun føler seg sett og inkludert i familien. Gjennom informasjon og kunnskap om situasjonen, sykdommen og behandlingen så langt det lar seg gjøre kan dere opparbeide et tillitsforhold. De er vare for stemninger og derfor er det viktig å være oppriktig om dine egne følelser og om alle de ubesvarte spørsmålene. Ungdom forventer ofte at vi som foreldre skal kunne svare på alt. Ved å være ærlig kan du skape tillit. Da vet ungdommen at han også kan prate med deg når han ønsker og trenger det. Ta med han eller henne når arbeidsoppgaver skal fordeles. Det er viktig for den unge å være til hjelp og støtte. Vennskap og samvær med jevnaldrende er nødvendig for tenåringenes utvikling og for deres helse. Det er godt for dem at du viser forståelse og gir uttrykk for dette. Dersom du klarer å skape en balanse i forholdet mellom plikter, ansvar og frihet, møter du tenåringens behov. BARN OG UNGDOM SOM PÅRØRENDE - HVA SLAGS TILBUD FINNES? Kreftforeningen tibyr samlinger for familier der mor eller far har kreft, og samlinger for familier der foreldre er døde av kreft. Flere steder i landet tilbys sorggrupper, støttegrupper, treffpunkt og temakvelder for barn og ungdom. Barn, ungdom og foreldre kan ta kontakt med Kreftlinjen (se side 28) eller andre i Kreftforeningen (se side 31) for informasjon om tilbudene og for råd og støtte. Se også

9 < Andres reaksjoner Pårørendes møte med andres reaksjoner Det provoserer meg kraftig når folk sier at man blir sterk gjennom slike opplevelser. Det er tøft å være pårørende, og du blir svak og veldig sårbar. (Hanne) Når en person får kreft blir hele familien rammet. I tillegg berøres slektninger, venner, naboer, kollegaer og andre. Mange vil ønske å vite hva som skjer, og svært ofte blir det de nærmeste pårørende som må svare på alle spørsmålene. I utgangspunktet vil det oppleves som positivt når folk tar kontakt. Det kan imidlertid bli for mye, slik at det oppleves som en belastning. ANDRES BEHOV FOR Å VITE Helsepersonell har taushetsplikt og gir informasjon om sykdom og behandling kun til dem som pasienten har oppgitt som sine pårørende. Dersom pasienten selv ikke kan eller ønsker å snakke med andre som henvender seg, vil de bli henvist til pårørende for å få informasjon. Det er lov å si ifra om det blir slitsomt med alle henvendelsene. Det kan gjøres på en høflig måte ved for eksempel å si: Det er hyggelig at du ringer, men akkurat nå orker jeg ikke å prate om dette. En bevisst bruk av telefonsvarer er for noen et godt hjelpemiddel. Jeg ble en kløpper i å avvise folk på telefonen. Ja, selv min egen søster måtte jeg avvise da hun inviterte seg selv på helgebesøk. (Ellen) Det er naturlig at de fleste spør etter pasienten, noe som kan skape et savn etter andres omtanke for deg som pårørende. Fortell at du også har det vanskelig i denne tiden. ANDRES ØNSKE OM Å HJELPE Det er mange som ønsker å hjelpe. Kanskje vil du trenge tid til å venne deg til tanken på å motta hjelp. Tenk på at hjelp fra andre gjør godt på flere måter. Det frigir tid for deg, og føles godt for de som ønsker å være til støtte. De kan være usikre på hvordan de skal gå fram, så vær tydelig på hva du ønsker hjelp til. Vær ikke redd for å spørre! ANDRES BEHOV FOR TRØST Når en god venn eller bekjent får kreft, kan det skape angst, sorg og fortvilelse hos flere enn den nærmeste familie. Enkelte synes det er vanskelig å prate direkte med pasienten, og kontakter de nærmeste. Det er heller ikke uvanlig at du får høre andres sykehistorier. For mange pårørende blir dette en tilleggsbelastning. Dette er du ikke forpliktet til å ta i mot. Det er krevende å være den nære pårørende, den som skal svare på spørsmål, informere og trøste og samtidig ta vare på deg selv. 20 spørsmål Hvordan står det til hjemme? Hva? Hvorfor har dere ikke sagt noe? Det er vel ikke lett Er det noe vi kan gjøre? Er du kommet over det nå? Vil du være med på fest? Hvordan tar dere det? Har dere oppsøkt hjelp? Hvordan holder dere ut? Det må vel være noe Vil du snakke om det? Hva sier legen? Er det ingen ting de kan gjøre? Vil du hilse så mye å si at vi tenker mye på dere? Når skjedde det? Var ikke dette det samme som for tre år siden? Er det noe alvorlig? Sier du det? Er det åpent da da? Hva skal dere gjøre nå da? Er det alvorlig? Er hun hjemme? Hvor lenge skal hun være der? Hallo (Eivind Karlsson) 16 17

10 < Venn, kollega eller arbeidsgiver Til deg som er venn, kollega eller arbeidsgiver Hva kan jeg gjøre for å hjelpe? Vil det virke påtrengende at jeg tar kontakt? Familien trenger vel å få litt fred nå? Hvem skal jeg henvende meg til, den som er syk eller den pårørende? Det er mye usikkerhet å forholde seg til når en du kjenner får kreft. Dilemmaet mellom ønsket om å hjelpe og frykten for å virke påtrengende får mange til å vegre seg for å ta kontakt. Denne måten å vise hensyn på, kan bli oppfattet som å svikte at vennene trekker seg unna situasjonen, at de er redde eller ikke bryr seg. SLIK KAN DU BIDRA Det beste du kan gjøre er å vise at du bryr deg. Ta kontakt, og stol på at den som er syk kan sette grenser for hva og hvor mye han eller hun vil svare på. Behovet for å dele vil ofte gå i bølger, hvor den syke noen ganger ønsker å snakke om situasjonen, andre ganger ikke. Ha respekt for dette, men også mot til å spørre igjen på et senere tidspunkt. For pasienter og pårørende er det godt å vite at de har andre rundt seg de kan stole på og som er rede til å hjelpe. Likevel kan det være vanskelig å vite hva du skal si og hvordan. Utsagn som: Det går nok bra, legene er så flinke i dag eller Du ser jo så godt ut kan oppleves som en bagatellisering av det den syke forteller og skape avstand. Ikke gi råd med mindre du blir bedt om det. Den beste støtten er når du er åpen for det som kommer, med utgangspunkt i det den andre har på hjertet. Hjelp og omsorg behøver ikke vises gjennom konkrete handlinger. Bare det å være tilstede og lytte kan være til stor hjelp. Det kan gi den andre klarhet og bidra til å finne egne løsninger. Åpne spørsmål inviterer til å dele og gir samtidig mulighet for å velge om en vil svare. Eksempler på åpne spørsmål kan være: Hva vil du jeg skal gjøre for deg nå? eller Hvordan har du det?. Pårørende trenger også å bli sett, vist forståelse og få avlastning. Deres og den sykes behov er ofte forskjellige og har ulike uttrykk. Er du i tvil om hva som er til hjelp, spør. Konkrete forslag til ting du kan bidra med er bedre enn runde formuleringer som Bare si ifra hvis det er noe jeg kan gjøre. Det er ikke lett å be om hjelp langt mindre vite hva man kan be om. ta kontakt still åpne spørsmål ikke bagatelliser situasjonen vis respekt dersom den syke ikke orker å snakke ha mot til å prøve igjen senere skriv gjerne kort eller brev ta en telefon eller send en sms de pårørende trenger også din oppmerksomhet NÅR EN KOLLEGA FÅR KREFT Til tross for at kreft er en vanlig sykdom, kommer det ofte som et sjokk når en på jobben din blir rammet. Som kollega kan du bli berørt, både følelsesmessig og praktisk, og mange spørsmål dukker opp. Mange blir sykmeldt i utrednings- og behandlingsperioden mens andre fortsetter i arbeid. Mer enn noen sinne vil din syke kollega trenge medmennesker som viser omtanke og toleranse. Trekk deg derfor ikke unna, men vær lytt- ende og åpen. Unngå å gi gode råd eller å fortelle om andre med kreft som du kjenner. Kreftsykdom og opplevelser knyttet til denne, er en individuell erfaring. Det er viktig å la det friske i din kollega få plass. Dersom han eller hun ønsker det, må arbeidsplassen være et fristed fra sykdommen. Åpenhet gjør situasjonen lettere for alle. At én er syk kan bety merarbeid for dere andre, noe de fleste vil ha toleranse for. Likevel er det best å diskutere åpent med de andre kollegaene og fordele oppgavene før dere blir slitne og kanskje irritert over den økte belastningen. Her har lederen et viktig ansvar. Når behandling er avsluttet tenker ofte omgivelsene at alt vil bli som før. Men kanskje blir det aldri helt som før. Mange sliter med psykiske og fysiske ettervirkninger. Ha respekt for at dette krever tid. TIL DEG SOM ER LEDER Mange ledere vil oppleve at en av de ansatte får kreft. Dette berører flere enn den syke, og stiller spesielle krav til deg som leder. Du skal ivareta både den syke og kollegaene. Få avklart hva den syke ønsker at kollegaene skal få vite og ikke vite. Det er fornuftig å gjøre direkte med vedkommende. Da kan du også spørre hva som vil være den beste støtten. Spør også om han eller hun ønsker at kollegaene skal ta kontakt, eller om alt skal gå gjennom én kontaktperson. En god hjelp vil være å tilby en samtale noen uker etter diagnosen. Det vil gi begge parter mulighet til å utveksle informasjon. Ofte vil det være spørsmål om rettigheter, økonomiske 18 19

11 forhold som pensjons- og personalforsikringer samt forventninger, som vil være i fokus. Hold løpende kontakt, dette skaper en god dialog. Bedriftshelsetjenesten og HMS-arbeidet (HMS = helse, miljø og sikkerhet) i bedriften kan spille en viktig rolle og være gode samarbeidspartnere for deg som leder. Som leder kan det være en god idé å snakke sammen med personalet om reaksjoner som de måtte ha. Avklar situasjonen med den som er syk. Bidra til åpenhet og samarbeid og legg til rette for at situasjonen blir best mulig for alle parter, både den som har fått kreft og de øvrige kollegaene. Når en kollega får kreft kreftforeningen.no > - en håndbok for alle som blir berørt HÅNDBOKEN NÅR EN KOLLEGA FÅR KREFT Kreftforeningen har utarbeidet en håndbok som henvender seg til ledere og ansatte i alle typer bedrifter. Håndboken hjelper ledere og kollegaer å takle situasjonen når en kollega får kreft. Boken kan bestilles på Kreftforeningens nettsider, - se Bestill brosjyrer

12 < Mer informasjon Her finner du mer informasjon På Kreftforeningens hjemmeside finner du aktuell informasjon bl. a. om ulike behandlingsformer og hvordan leve med kreft. Gratis informasjon kan bestilles via bestillingslisten. Kreftlinjen svarer på spørsmål du har. Se mer informasjon på side 28. Se også tilbudet på hjemmesiden om nettforum. Ikke nøl med å spørre helsepersonell om hvilke tilbud som finnes! MØTEPLASSER FOR PÅRØRENDE Kreftforeningens kontorer (kurs, grupper og samtaler), se side 30. Foreninger som representerer kreftrammede og deres pårørende, se side 31. Montebello-Senteret, Mesnalien ved Lillehammer. Mer info på Vardesenteret på Radiumhospitalet (Oslo universitessykehus HF), se side 26. Mer info på Røros Rehabiliteringssenter. Mer info på DVD OM BARN OG UNGE SOM PÅRØRENDe Jeg har ikke gjort leksene i dag, min mor fikk kreft i går. Filmen handler om tre familiers opplevelse av tiden etter kreftdiagnosen. Han vil alltid være i hjertet mitt. Barn og voksne snakker om det å miste en pappa. Min far er på video. Barn som selv har filmet sitt og egen families dagligliv. Hvordan oppleves det når en far, bror eller søster får kreft. Filmene er også tilgjengelige på webtv.kreftforeningen.no LITTERATURFORSLAG Lian, Torunn: Bare skyer beveger stjernene. Aschehoug & Co (finnes også som video og lydbok). Idas dans. En mors beretning. Corwin, Gunhild. Dinamo Forlag Magnus, Jon: Veien til Karlsvogna. En dagbok om kreft og kjærlighet. Forum Aschehoug Ranheim, Unni: Vær der for meg -om ungdom død og sorg. Tell forlag For flere forslag, kontakt Kreftlinjen

13 < Kreftforeningen Kreftforeningen Vi er en frivillig landsdekkende organisasjon. Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler. Du kan lese mer på baksiden av brosjyren. Dette går pengene til Forskning Forskning nytter. Resultatet er at to av tre nå overlever kreft. Kreftforeningen er en av de største bidragsyterne til kreftforskning i Norge. Halvparten av de disponible midlene går til dette formålet. Kreftforskning gir økt kunnskap, som fører til stadig bedre diagnostisering, behandling, pleie og omsorg. Dette gir økt overlevelse og bedre helse for den som lever med sin sykdom. Forskning gir håp for fremtiden. Omsorg For Kreftforeningen er omsorg et stort innsatsområde, noe som betyr viktig hjelp og støtte til kreftrammede og deres pårørende over hele landet. Vi er tilgjengelig for alle som har behov for våre tjenester. På bakgrunn av lang erfaring vet vi hvilke utfordringer og problemer som møter kreftpasienter og deres pårørende og nærstående. Utfordringen kan være å mestre en ny hverdag og vi stiller opp. Forebygging Å forebygge kreft er et viktig innsatsområde for Kreftforeningen. Hvert tredje krefttilfelle skyldes levevaner. Bruk av tobakk, overvekt, usunt kosthold, fysisk inakti-vitet og for mye sol og solarium øker risikoen for å få kreft. Vi arbeider for at det skal være enkelt å ta sunne valg. Aktiv pådriver Kreftforeningens påvirkningsarbeid skal sikre kreftpasienter best mulig behandling, resultere i bedre levekår og livskvalitet samt sikre og videreutvikle rettighetene til kreftrammede og deres pårørende. Som frivillig organisasjon er vi en aktiv pådriver og helsepolitisk aktør. Vi tar initiativ overfor myndighetene på grunn av et økende kreftproblem og for å bedre situasjonen for kreftpasienter. Internasjonalt arbeid Kreftforeningen er aktiv på flere arenaer for å synliggjøre den globale kreftutfordringen. Tobakk er den enkeltfaktoren som forårsaker flest krefttilfeller. Tobakksforebygging står derfor sentralt i vårt internasjonale arbeid, og vi støtter prosjekter i Afrika og Nordvest-Russland. Les mer om innsatsområdene på HVORDAN KAN DU STØTTE KREFTFORENINGENS ARBEID? Kreftforeningen får lite offentlig støtte. Det meste av våre aktiviteter er basert på innsamlede midler og gaver fra privatpersoner og bedrifter. Takket være denne støtten kan vi spille en sentral rolle i kreftforskning, forebygging av kreft, i omsorgen for kreftpasienter og deres pårørende og være talerør til beste for kreftsaken. Gjennom å støtte Kreftforeningen kan hver enkelt av oss være med på å utgjøre en forskjell. Sammen skaper vi håp. Det er vår visjon. Ønsker du å støtte vårt arbeid? Benytt kontonummer eller les om flere givermuligheter på (se Støtt kreftsaken). Du kan også ringe

14 < Våre tilbud Våre tilbud Vil du vite mer om hvilke tilbud og aktiviteter som finnes i ditt distrikt? Gå inn på «Ditt fylke» øverst på siden for mer informasjon om lokale tilbud. Vi har mange aktiviteter og tilbud rettet mot pasienter, pårørende samt til helse- og fagpersonell og befolkningen for øvrig. Du kan også klikke deg inn på boksen til høyre: «Noen å snakke med» her vil du få informasjon om ulike tilbud lokalt eller via nettprat, nettforum, chattegrupper, Kreftlinjen etc. Mer informasjon finner du på RUNDT OM I LANDET Kreftforeningen har kontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Hamar, Tønsberg og Oslo. Her møter du et tverrfaglig team av fagpersoner med god kunnskap om kreftomsorg, levekår, rettigheter og folkehelsearbeid. Du møter rådgivere for samtaler for deg og dine nærmeste, og vi kan bidra med informasjon og veiledning til f.eks. barnehager, skoler og arbeidsplasser. Dette for å hjelpe også pårørende til å mestre en utfordrende hverdag. Det kan være godt å få treffe andre i lignende situasjon, og mange har opprettet nye nettverk gjennom våre mange tilbud. Se oversikt side 30. Kreftlinjen Se side 28 og Ønsker du mer informasjon? På under Bestill brosjyrer finner du en oppdatert bestillingsliste med aktuelt informasjonsmateriell, brosjyrer og faktaark. All informasjon fra Kreftforeningen er gratis. Rettigheter for pasienter og pårørende Se side 29. Finnes også som brosjyre og elektronisk på våre nettsider der informasjonen oppdateres regelmessig. Se Råd og veiledning/rettigheter. Økonomisk støtte Kreftforeningen administrerer flere legater og gavemidler for kreftpasienter. Du kan få mer informasjon på (se Råd og veiledning/rettigheter) eller ved å ringe Kreftlinjen (800 KREFT). VARDESENTrene Vardesentrene skal gi kreftrammede og pårørende et tilbud som møter dagens og fremtidens behov for helhetlig kreftomsorg. Formålet er å være arena og møteplass med aktiviteter som fremmer livskvalitet og velvære. Dette for å bidra til størst mulig mestring til et aktivt hverdagsliv med eller etter kreftsykdom og behandling. Sentrene er åpne for alle som er, eller har vært, berørt av kreft uansett hvor i landet du bor. Alle tilbud er gratis. Se også side 28 og 27

15 For kreftrammede, pårørende, pasientorganisasjoner, helsepersonell og andre interesserte Kreftlinjen (800 KREFT) Hva kan vi hjelpe med? Du er velkommen til å ta kontakt ved spørsmål om kreftsykdom, økonomi og rettigheter samt ved behov for noen å prate med. Tjenesten er et tilbud til kreftpasienter, pårørende, fagpersoner og andre interesserte. Du kan velge å være anonym. Vi gir informasjon om Kreftforeningens legater til kreftpasienter med økonomiske vanskeligheter. Hvem er vi? Kreftlinjen bemannes av sykepleiere, sosionomer og jurister som har taushetsplikt. Hvordan når du oss? Telefon (800 KREFT) tjenesten er gratis fra fasttelefon. I tillegg kan du nå oss slik: Sykepleier: e-post: sms: 1980 merket Kreftlinjen Sosionom og jurist: e-post: Nettprat/chat: Online-dialog mellom sykepleier og bruker. Samme åpningstid som for telefontjenesten. Se for nærmere informasjon. Rettigheter og muligheter Tilbud for alle Tilbudet er gratis. Råd og informasjon om rettigheter og muligheter gis av et tverrfaglig team med jurister, sosionomer og sykepleiere med bred erfaring innen: > Trygderettigheter > Arbeidsrett > Økonomiske støtteordninger > Praktiske hjelpeordninger > Pasientrettigheter > Pasientskader > Klagesaker > Testamente, arv og skifte > Andre juridiske spørsmål Ta kontakt Vardesenteret Kreftforeningen Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet Bygg J Ullernchausseen Oslo Telefon (Les mer på forrige side) Varde senteret for kreftrammede og pårørende Du kommer i kontakt med oss ved å ringe Kreftlinjen på telefon (gratis fra fasttelefon) eller ved å sende e-post til: På vår hjemmeside finner du utfyllende informasjon under Råd og veiledning. Post sendes til Kreftforeningen Rettigheter Postboks 4 Sentrum 0101 OSLO 28 29

16 < Kreftforeningens tilbud rundt om i landet < Foreninger som vi samarbeider med Kreftforeningens tilbud rundt om i landet Foreninger som vi samarbeider med Vi dekker tema innen kreftomsorg, levekår, rettigheter og folkehelse-arbeid. Tilbudene gis gjennom samtaler for deg og dine nærmeste, gjennom kurs, grupper og temamøter samt undervisning til helse- og fagpersonell. Les mer om tilbudene på side 26. Mer informasjon finner du på Kreftforeningens tilbud er organisert gjennom syv kontorer. Her er besøksadressene Kreftforeningen, seksjon Nord (Finnmark, Troms og Nordland) Grønnegata 86 88, 9008 Tromsø Kreftforeningen, seksjon Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal) Prinsens gate 32, 7011 Trondheim Kreftforeningen, seksjon Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland nord for Boknafjorden) Strandgaten 62, 5004 Bergen Kreftforeningen, seksjon Sør-vest (Aust- og Vest-Agder, Rogaland sør for Boknafjorden) Dronningensgate 2A, 4610 Kristiansand Kreftforeningen, seksjon Innlandet (Oppland og Hedmark) Strandgata 65, 2317 Hamar Kreftforeningen, seksjon Øst (Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold) Seksjonens to kontorer: Øvre Langgate 42, 3110 Tønsberg Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Bygg F, Ullernchausséen 70, 0310 Oslo Adresser per september 2011 Kreftforeningen, telefonnummer e-post: Kreftforeningen har for tiden (2011) et nært samarbeid med tolv pasientog likemannsorganisasjoner som representerer kreftrammede og deres pårørende. Foreningene driver frivillig landsomfattende likemannsarbeid, medlemsmøter, informasjon, kurs og rekreasjonstilbud og har gjennom årene oppnådd viktige rettigheter som ivaretar pasientgruppens interesser. De har arbeidet for at utgifter til nødvendige hjelpemidler ikke skal være en ekstra belastning for den økonomiske situasjonen. De bidrar til større åpenhet om sykdommen og forståelse for pasienters og pårørendes situasjon. Foreningene er selvstendige organisasjoner og er assosierte medlemmer i Kreftforeningen. De har i 2011 til sammen ca medlemmer. Kreftforeningen samhandler med foreningene for å nå flere kreftrammede og pårørende stå sterkere i viktige saker Les mer om foreningene og deres aktiviteter: Foreningen for brystkreftopererte (FFB) tlf , Munn- og halskreftforeningen tlf , Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG) tlf , Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (SKB) tlf , Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO) tlf , Margen Foreningen for stamcelletransplanterte og leukemipasienter tlf , Prostatakreftforeningen (PROFO) tlf , CarciNor tlf , Lymfekreftforeningen tlf , Foreningen for gynekologisk kreftrammede (FGK) tlf , Lungekreftforeningen tlf , Hjernesvulstforeningen tlf , Se også (under Råd og veiledning) eller ring

17 < kreftforeningen.no ØNSKER DU MER INFORMASJON? På under Bestill brosjyrer finner du en oppdatert bestillingsliste med aktuelt informasjonsmateriell, brosjyrer og faktaark. All informasjon fra Kreftforeningen er gratis. Om kreftforeningen Vi er en landsdekkende organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge. Virksomheten er basert på gaver og innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler. Flere hundre tusen givere og medlemmer samt støttespillere i næringslivet slutter opp om foreningens arbeid. Denne brede støtten gjør oss til den ledende frivillige organisasjon i kreftarbeidet i Norge og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging og informasjon. Foreningens hovedmål er å bidra til at flere unngår å få kreft bidra til at flere overlever sikre best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende Kreftforeningen er en av de største bidragsyterne til kreftforskning i Norge, og samarbeider for tiden (2011) med tolv pasient- og likemannsorganisasjoner. Vår visjon er Sammen skaper vi håp. Les mer på Bli medlem! Sammen skaper vi håp Gå inn på og støtt kreftsaken, eller ring oss på Kreftforeningen, Tullins gate 2, 0166 Oslo. t: e-post: - Kvalitetssikrer innsamlinger Følg oss på

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte NÅR FORELDRE DØR Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > Innhold < Innledning 3 Innledning 4 La barnet være med i fellesskapet 8 Sorg hos barn 11 Slik kan voksne

Detaljer

MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK

MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > < Innledning Innhold Mor eller far er alvorlig syk er utgitt av Kreftforeningen FAGLIGE KONSULENTER:

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Testamentariske gaver. Viktige bidrag i kampen mot kreft

Testamentariske gaver. Viktige bidrag i kampen mot kreft Testamentariske gaver Viktige bidrag i kampen mot kreft Innhold 3 Ditt testament en investering i fremtiden 4 Dette går pengene til 6 Forskning og omsorg er våre største innsatsområder 10 Hvem arver deg

Detaljer

Mor eller far er alvorlig syk. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

Mor eller far er alvorlig syk. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte Mor eller far er alvorlig syk Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte Innhold 3 Innledning 4 Når skal man fortelle barnet? 6 Barns reaksjon på sykdom 10 Å være sammen under sykdommen

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Introduksjon Denne brosjyren har som formål å belyse noen av de vanligste praktiske og følelsesmessige forholdene som berører etterlatte ved selvmord.

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

LÆRERVEILEDNING. Barn og ungdom i sorg og krise. Finansiert med midler fra

LÆRERVEILEDNING. Barn og ungdom i sorg og krise. Finansiert med midler fra LÆRERVEILEDNING Barn og ungdom i sorg og krise Finansiert med midler fra Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 07877 Telefaks: 22 86 66 10 E-post: servicetorget@kreftforeningen.no www.kreftforeningen.no

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

UTENFOR MUREN. - en håndbok for deg som er pårørende

UTENFOR MUREN. - en håndbok for deg som er pårørende UTENFOR MUREN - en håndbok for deg som er pårørende Utenfor muren - en håndbok for deg som er pårørende Heftet er skrevet og utgitt av Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) Redaktører: Hanne Hamsund og

Detaljer

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Innhold Introduksjon... 3 Reaksjoner etter selvmord... 4 Sørgende med ulike reaksjoner og behov.... 8 Hvordan kan venner, kollegaer

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer