Felles nordisk anleggsmarked. Ad-hoc arbeid om anskaffelsespraksis Kartlegging av anskaffelsespraksis, mulig tilpasning til beste praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles nordisk anleggsmarked. Ad-hoc arbeid om anskaffelsespraksis Kartlegging av anskaffelsespraksis, mulig tilpasning til beste praksis"

Transkript

1 Ad-hoc arbeid om anskaffelsespraksis Kartlegging av anskaffelsespraksis, mulig tilpasning til beste praksis Versjon

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Omtale av enkelte punkter 2.1 Anskaffelser Rutiner ved tilbudsbehandling (offentlighet med mer) Egnethetsvurderinger vurdering av kvalifikasjoner Tildelingskriterier 2.2 Kontraktsutforming 2.3 Gjennomføring Bestemmelser for partnering og systematisk samarbeid Prinsipper for oppfølging av kontraktsarbeid Trekk- eller bonussystemer ved avvik (HMS, Kvalitet) 3. Konklusjon, Tilrådning 4. Vedlegg: Beskrivelse og ev vurdering av anskaffelsespraksis Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 2

3 1. Innledning Dette delprosjektet er en supplering av de åtte delprosjektene som ble prioritert i GNA-prosjektets fase 2. I forbindelse med GNA-prosjektets fase 2 generaldirektørene bedt om at det ble satt ned en ad hoc-gruppe for å skaffe en oversikt over rutiner og regelverk ved anskaffelser. Rapporten fra fase 2 er oppdatert etter møter med nøkkelpersoner på byggherresiden og innsamling av supplerende materiale fra verkene, men det er ikke iverksatt konkrete tiltak for å samordne praksis. Møte med linjeansvarlige viste at de ønsket å ta med gode idéer for å innarbeide i egen praksis, men at det var skepsis til å endre på etablert praksis for å samordne nordiske rutiner. Det ble i første fase av GNA-prosjektet vurdert som en svært omfattende oppgave å gå inn på konkurranse- og beskrivelsesregler som er fremkommet gjennom ulike direktiver og nasjonale standarder. Det finnes en rekke eksternt stilte rammer, EU direktiver, nasjonale lover og forskrifter, bransjestandarder som hvert lands etater er forpliktet til å overholde. Noe av dette kan være sammenfallende, eksempelvis anskaffelsesregelverket og vi ser også at ulike nasjonale standard kontraktsbestemmelser som bransjestandard ligner på hverandre i innhold. I disse tilfellene er etatens valg av standard styrt av bransjen, og vi må se i øynene at vi veg og jernbane er en del av bygg og anleggsbransjen i de respektive land. Det vil allikevel være områder som ikke er regulert av EU-direktiver, lover, forskrifter, eller standarder, og som vi følgelig formulerer som våre spesielle kontraktsbestemmelser. I tilknytning til disse har vi ulike handlingsmønster, avvik med streng reaksjon i et land er ikke nødvendigvis tema engang i et annet. Innenfor dette frie området er det mulig å opptre mer enhetlig enn vi gjør i dag. Vi har søkt å avklare viktige momenter rundt dagens praksis, og hvilke friheter som eksisterer for veg- og jernbanesektoren i Norden med hensyn til det videre arbeidet med GNA. Vi har vedlagt en sammenstilling av besvarte spørreskjema, fordi dette har egenverdi som informasjon om likheter og forskjeller mellom landene. Det er nedsatt et sekretariat under styringsgruppen bestående av Jørgen Aardalsbakke og Gisle Fossberg. Utnevnte kontaktpersoner: - Bo Tarp, Vejdirektoratet Danmark - Per Björnfot, Vägverket Sverige - Lars Redtzer, Banverket Sverige - Anna Myllyllä, Vägförvaltningen Finland - Jussi Ala-Fossi, Vägförvaltningen Finland - Juha-Heikki Pasanen, Banverket Finland - Frode S. Rosenkilde, Jernbaneverket Norge Arbeidet har tatt utgangspunkt i en spørreundersøkelse som ble sendt ut pr e-post Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 3

4 Det er avholdt et møte ved Gardermoen der innkomne spørreskjema ble gjennomgått. Sekretariatet har deretter sammenfattet de innkomne svarene. Rapporten fra fase 2 er oppdatert på grunnlag av møte med ledere og nøkkelpersoner på byggherresiden og materiale utarbeidet i hvert verk. Møtet omhandlet også oppfølging og samordning etter GNA-prosjektets avslutning. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 4

5 2. Omtale av enkelte punkter 2.1 Anskaffelsesfasen Den delen av spørreskjemaene som omhandlet anskaffelsesfasen inneholdt en rekke spørsmål vedrørende nasjonal regelverk og eventuelt etatsregelverk. Det spesielle med anskaffelsesfasen er at alle de nordiske land har et felles grunnlag for nasjonale regelverk; anskaffelsesdirektivene fra EU. 1 Dette medfører at det langt på veg er felles rammer for anskaffelsesfasen. På de områder hvor EU-direktivene oppstiller alternativer eller ikke inneholder eksplisitte regler, finnes det dog ulike løsninger i de nordiske land. Både besvarelsene og møtet med kontaktpersonene pekte på at det er noen områder som er mer aktuelle enn andre for et nordisk samarbeid. Disse områdene er nærmere omtalt nedenfor Rutiner ved tilbudsbehandling (offentlighet med mer) Interne regelverk bestillerstrategier Alle etatene som har deltatt i spørreundersøkelsen har egne bestillerstrategier eller interne regelverk for anskaffelsesfasen. Flere av etatene har utformet egne prosedyrer med tilhørende maler og sjekklister. Utformingen av de interne regelverkene synes noe ulikt, men et felles formål er å sørge for at anskaffelsesprosessen gjennomføres på en sikker måte. Bruk av de ulike anbudsprosedyrer Når det gjelder bruk av de ulike anbudsprosedyrene, er disse langt på veg regulert gjennom EU-direktivene, og dermed også i nasjonale regelverk. Over EØS-terskelverdiene benyttes derfor oftest åpen anbudskonkurranse. Den finske Vägförvaltningen benytter imidlertid som hovedregel begrenset anbudskonkurranse. Det danske Vejdirektoratet benytter også ofte begrenset anbudskonkurranse. Det svenske Banverket benytter konkurranse med forhandling i nær alle tilfeller. Det norske Jernbaneverket benytter også konkurranse med forhandling i en del tilfeller. Under EØS-terskelverdiene er det mer ulikt. I Sverige finnes det en forenklet prosedyre som blir benyttet i mange tilfeller. Det norske Vegdirektoratet benytter åpen anbudskonkurranse også under EØS-terskelverdiene. Den finske Vägförvaltningen peker på at begrenset anbudskonkurranse synes å være effektiv. Det norske Vegdirektoratet peker på at det sjelden er så mange tilbydere at begrenset anbudskonkurranse er hensiktsmessig. 1 Danmark er det eneste nordiske landet som har innført EU-direktiv 2004/18, pr 1. januar De øvrige landene bygger på de forrige nå utdaterte anskaffelsesdirektivene fra 1992/93. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 5

6 Offentlighet Et interessant funn i besvarelsene er at de norske og danske etatene praktiserer offentlig tilbudsåpning. De svenske og finske etatene praktiserer på den annen side konsekvent ikke offentlige tilbudsåpning. Det synes som at praksis ikke er omstridt i noen av landene. Bruk av to-konvoluttsystem Den finske Vägförvaltningen anvender to-konvoluttsystem. Det svenske Vägverket benytter dette systemet ved anskaffelse av driftkontrakter. Det svenske Banverket har muligheten til å benytte dette, og det finnes valgbare maltekster i FU-2000 for tillempning av tokonvoluttsystem. Det norske Vegdirektoratet har prøvd dette på enkelte store prosjekt. Også det danske Vejdirektoratet har prøvd dette. Den finske Vägförvaltningen viser til at det er meget viktig at priskonvolutten ikke åpnes før de andre kriteriene er vurdert. Det norske Jernbaneverket mener at systemet fungerer bra. Det norske Vegdirektoratet viser til kravet til etterprøvbarhet, og synes systemet er interessant. Det danske Vejdirektoratet viser til at entreprenørene finner prosessen tidkrevende, og legger til grunn at den tradisjonelle med en samlet vurdering er mer hensiktsmessig. Vejdirektoratet tester to-kovolutt system innenfor rådgivningskonkurranser Det svenske Banverket viser til FIA Förnyelse i anläggningsbranschen anbefaler to-konvoluttsystem. Dette temaet synes interessant, og det kunne vært fruktbart med videre drøftelser Egnethetsvurderinger vurdering av kvalifikasjoner Besvarelsene viser at alle de nordiske etatene stiller krav til teknisk kompetanse og økonomi. Det blir av flere av etatene også stilt krav til kapasitet både bemanning og maskiner. De norske etatene oppstiller også krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Som et ledd i vurderingen av teknisk kompetanse vurderes tilbydernes erfaring fra tidligere prosjekter. Det blir også vurdert referanser fra tidligere oppdragsgivere. På bakgrunn av besvarelsene av spørreundersøkelsen synes det som at krav tilbydernes kvalifikasjoner er nokså like. Det norske Vegdirektoratet og det svenske Banverket opplyser at det er utformet egne kvalifikasjonssystemer. For videre drøftelse kunne det være interessant å se nærmere på hvordan de ulike etatene vurderer de innkomne opplysningene. Det synes å være en fordel for leverandørsiden om vurderingene av teknisk kompetanse og økonomi skjer på en felles måte. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 6

7 2.1.3 Tildelingskriterier Tildelingsgrunnlag laveste pris eller økonomisk mest fordelaktig De nordiske etatene benytter som hovedregel tildelingsgrunnlaget det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det norske Vegdirektoratet peker på at praksis imidlertid har vært at pris har vært det avgjørende kriteriet, og at det stort sett benyttes laveste pris som tildelingsgrunnlag. På enkelte store prosjekter er økonomisk mest fordelaktig tilbud lagt til grunn, og omfanget konkurranser avgjort ut fra dette vil øke. Den finske Vägförvaltningen benytter laveste pris ved tradisjonelle entreprisekontrakter og vedlikeholdskontrakter, men benytter økonomisk mest fordelaktig tilbud ved totalentrepriser og driftkontrakter. Det danske Vejdirektoratet benytter laveste pris ved tildeling av fagentrepriser, men benytter økonomisk mest fordelaktig ved ordinære entrepriser. Besvarelsene viser at de ulike etatene legger opp til forskjellig strategi på dette punktet. Det kunne vært hensiktsmessig med en videre drøftelse av hva som er grunnen til valg av tildelingsgrunnlag. Det antas at beskrivelsen i konkurransegrunnlaget langt på veg gir noen føringer for valget, men dette er nok kun en del av begrunnelsen. System for tildeling vekting av tildelingskriterier Besvarelsene er noe ulike på dette punktet. Noen av etatene utarbeider en vektingsmodell ved evaluering, og regner om pris til poeng. Den finske Vägförvaltningen benytter en formel som regner om poeng til pris, som er kunngjort på forhånd, og som leverandørene er fornøyde med. Det svenske Vägverket vekter pris og myke parametere med %, ulike beroende på prosjekt. Det danske Vejdirektoratet stiller krav om at pris skal vektes med minimum 40 %. Det er gjennom besvarelsene og i møtet med kontaktpersonene pekt på at sammenblanding av pris og andre kriterier er en utfordring. Det er mange metoder som er gode, men samtidig kan det i praksis være problematisk å omregne kvalitative forhold til pris eller pris om til poeng. EU-direktiv 2004/18 oppstiller krav om at oppdragsgiver skal kunngjøre den relative vektingen av tildelingskriteriene. Det er etter dette direktivet derfor obligatorisk for oppdragsgiver dersom det benyttes flere kriterier enn pris å foreta valg av hvilken betydning pris skal ha i forhold til øvrige kriterier. Det synes som at dette punktet kanskje er det viktigste å jobbe videre med. Det kan være en fordel for alle de nordiske etatene om man i fellesskap kan diskutere ulike tildelingssystemer, for sammen å oppnå et enkelt og godt system. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 7

8 2.2 Kontraktsutforming Besvarelsen av punkt 2 i spørreskjema (vedlegg 4) gir som hovedinntrykk at: - Struktur eller redigering av kontrakter kan være noe styrt av bransjebestemte systemer. - Generelle kontraktsbestemmelser er i sterk grad styrt av bransjestandarder - Beskrivelsessystem for arbeidene (generelle spesifikasjoner) er noe styrt av bransjesstandarder. Vi antar at en harmonisering på alle disse punkter ville ha betydning for entreprenørog konsulentsiden av bransjen som leverandører. Det ville helt klart påvirke deres evne til å kunne levere tilbud over landegrensene. Når det gjelder beskrivelsessystemer gjelder i tillegg at entreprenørene gjerne har kalkulasjonssystemer for å prissette sine tilbud som er rettet inn mot tilsvarende beskrivelsessystem i det enkelte land. I alle de tre tilfellene ovenfor blir en hindring for eventuell harmonisering at samferdselsetatene for veg- og jernbane er en del av bygge- og anleggsnæringen i de respektive land. Et forsøk på harmonisering av disse bestemmelsene ville innebære at veg- og jernbane etatene ble en utbrytergruppe innenfor næringen. Et annet forhold som slår inn for både generelle kontraktsbestemmelser og for beskrivelses systemer er at det gjerne er etablert en rettstilstand innenfor de respektive land på hvordan uklarheter er bestemt tolket. Forskjeller i språk vil i tillegg påvirke tolkninger, fordi en ikke kan utelukke ulike valører av uttrykk som er brukt. Vår konklusjon for alle disse spørsmålene blir at punkt 2 i spørreskjemaet kan gi en sammenligning av systemer i de ulike landene, og en slik sammenligning har en egenverdi med hensyn på å se nærmere på enkelte punkter. Utover dette mener gruppen at dette er et område som ikke bør prioriteres. Helse, miljø og sikkerhet er styrt av Rådsdirektiv 92/57 EØF. Vi viser her til rapport fra GNA delprosjekt Felles krav innen Helse, miljø og sikkerhet. 2.3 Gjennomføring Bestemmelser for partnering og systematisk samarbeid Det danske Vejdirektoratet anvender partnering i stigende grad. Det svenske Vägverket og Banverket bruker partnering under begrepet utøkad samverkan, en modell utviklet av FIA som inngår i satsingen Förnyelse i Anläggningsbranschen. Det kan nærmest sammenlignes med senpartnering I finske Vägförvaltningen ser man for seg at omfanget av partnering vil øke. I norske Statens vegvesen praktiseres ikke partnering i betydningen egen sammensatt gruppe som løser utfordringer i fellesskap i et team, men fra partnering konseptet har en innført elementer som inngår i alle våre entreprisekontrakter, dvs oppstartsmøte, Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 8

9 samarbeidsmøter for bedring av samarbeid og konfliktløsning, samt gevinstdeling ved besparelser i utførelsen. Målpriskontrakt anvendes egentlig i liten grad. Det norske Vegdirektoratet har utviklet en målprismodell som tar utgangspunkt i en utførelsesentreprise, men så inneholder en modul for forbedringer og fastsetting av målpris. Hos den finske Vägförvaltningen er det aktuelt med CM, men CM er ikke vanlig. Rapport fra GNA delprosjekt Utveckling av entreprenadformer och alternativa samarbetsformer omhandler temaet nærmere Prinsipper for oppfølging av kontraktsarbeider Det ser ut til å være vanlig at man følger opp arbeid i form av at entreprenøren har en plikt til å foreta løpende egenkontroll og deretter dokumentere kvaliteten på utført arbeide ovenfor byggherren, mens byggherren på sin side foretar stikkprøvekontroll. Eneste tydelige unntak er Jernbaneverket i Norge som legger større vekt på byggherrekontroll. Ved Partnering anvender det danske Vejdirektoratet resultatindikatorer for oppfølging (for eksempel i relasjon til uhell, trafikkavvikling og tidsfrister) som i sin tur kan utløse bonus eller bot Trekk- eller Bonus systemer ved avvik (HMS, Kvalitet) Oppfølgingssystemet beskrevet i foregående punkt, det være seg dokumentasjon av utført arbeid, eller dokumentasjon ifølge resultatindikatorer reiser i begge tilfeller spørsmålet om trekk (bot) eller bonus ordninger, eller sagt på en annen måte: Hvordan skal byggherren håndterere avvik? Vejdirektoratet i Danmark viser til både bonus eller bot som virkemidler. Både Vägverket og Banverket i Sverige viser til dette. Både Vägförvaltningen i Finland og Statens vegvesen i Norge praktiserer trekkmodeller ved kvalitetsavvik. Hos Vägförvaltningen diskuteres mer positive bonusmodeller som produsentene ser oppmuntrende. Arbeidsutvalget mener dette kan være et område som vi kunne utvikle en mer sammenfallende opptreden, da situasjonene er den samme sett fra bestillerens side. Om det har stor betydning sett fra entreprenørenes eller leverandørenes side er foreløpig uklart. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 9

10 3. Konklusjon, Tilrådning I referat fra møte i styringsgruppen 27. og 28. juni 2006 i Finland kom følgende punkter opp som hindringer og muligheter: Viktigste hindre - ulike nasjonale standarder og forskrifter - ulik tolkning og oppfølging av EU-direktiver - Norden ikke ett skatte- og avgiftsområde - Språk, terminologi - NVF s tradisjon for nettverk og informasjon, uforpliktende (- etatene i ulike sektorer ulike regler klassisk/forsyning) Hva kan vi legge til rette for entreprenørene - tildelingskriterier - egnethetsvurderinger - rutiner ved tilbudsbehandling (offentlighet mv) - bonusordninger, avvikshåndtering (HMS, kvalitet) (- bestemmelser for partnering og systematisk samarbeid) (- OPS-/ PPP felles opplegg) - forståelse av EU-direktiver mulig samordning ift nye direktiver (gunstig tidspunkt avklar ift CEDR-gruppe) Spørreundersøkelsen i denne rapporten var lite innom OPS PPP som felles opplegg, Norden som ikke ett skatte- og avgifts område, og for så vidt heller ikke tariffspørsmål med mer (ILO konvensjonen i Norge og Danmark). De punkter som skiller de Nordiske landene er antagelig ikke til større hinder for entreprenørene å virke over grensene. Derimot kan kulturen i de ulike landene være til større hinder. Eksempelvis hvordan byggherren eller bestilleren opptrer under utførelsestiden. Arbeidsgruppen har vurdert hvilke tiltak av de som er omtalt i spørreundersøkelsen og som tas opp av styringsgruppen. Vi anbefaler fokus rettet mot - Egnethetsvurderinger - Tildelingskriterier - Bonusordninger, avvikshåndtering (HMS og kvalitet) I alle disse tilfellene kan det formelle grunnlaget være ganske bestemt (anskaffelses regler og de bransjebestemte generelle kontraktsbestemmelsene), men vi er samtidig innenfor områder der disse bestemmelsene ikke er regulert (metodikk for vurdering av økonomisk mest fordelaktig tilbud, eller reaksjonsform ved avvik i forhold til krav), og vi har dermed frihet og mulighet til å etablere felles praksis. Det er innenfor disse områdene vi mener det bør arbeides videre med tanke på å finne ut om vi kan etablere en beste praksis resept som modell, enten ved å adoptere en modell som er i bruk allerede, eller utvikle modell ut fra felles erfaringer. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 10

11 4. Vedlegg: Beskrivelse og ev vurdering av anskaffelsespraksis Nedenfor er gitt den enkelte etat s beskrivelse av anskaffelsespraksis. Der det er gitt vurdering, kommer dette sist i respektive omtaler. 1. Anskaffelser a. Kort beskrivelse av nasjonalt regelverk Statens vegvesen, Norge Lov om offentlige anskaffelser gjelder med tilhørende forskrifter som er i samsvar med EU s direktiv for offentlige anskaffelser, EU s Rådsdirektiv 2004/18/EC for anskaffelser. Lov om Offentlige anskaffelser gir blant annet formål, hvilke oppdragsgivere loven omfatter, klageadgang etc, og gir samtidig grunnlaget for tilhørende forskrifter. Den norske forskriften er delt med parallelle regelsett over og under terskelverdiene. Vurdering: Statens vegvesen er bundet av nasjonalt regelverk. Det nasjonale regelverket skal oppfylle EU-direktivenes krav, på den annen side er det ikke hinder for ytterligere innskjerping av handlefrihet til den enkelte etat, dersom lovgivende myndighet bestemmer dette. Vägverket, Sverige Lagen om offentlig upphandling (LOU) Vägverket är budnet av nationella regelverk som uppfyller EU:s direktiv. Vägförvaltningen, Finland Lag om offentlig upphandling (1505/1992) tillämpas till alla uppahndling oberoende euro-värdet innehåller ganska allmänna principer om upphandling innehåller bestämmelser om rättäan att överklaga om upphandlingasbelutet till marknadsdomstolen Upphandlingsförordning för staten (1416/1993) innehåller mera noggranna bestämmelser för statens varu- och tjänsteupphandling tillämpas oberoende euro-värdet Förordning om statliga byggnadsentreprenader (436/1994) innehåller mera noggranna bestämmelser för upphandling av statens byggnadsentreprenader tillämpas oberoende euro-värdet Förordning om sådan upphandling av varorr, tjänster och byggnadsetreprenader som överstiger tröskelvärdet (380/1998) genom den här lagen har EU-direktiv implementerats lagen är ganska omfattande; stora delen av direktiven har översattats till finskan EU:s nya direktiv 2004/18/EC angående offentlig upphandling skall Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 11

12 implementeras i Finland i april-maj -tiden Efter implementeringen skall Finland ha bara en lag, som innehåller föreskrifter både för upphandling under och över tröskelvärdet. Det skall fastställas ochså ett nationelt tröskelvärde, som skall vara gränsen för tillämpning av lagen. Grundprincipen för den nya lagen är, att alla upphandlingar skall anmälas offentligt. Hittils har offentlig annonsering varit obligatoriskt bara, om det har varit fråga om uppahndling över trösekelvärdet. Vejdirektoratet, Danmark Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 (med senere ændringer) om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, der implementerer Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet). Danmark har implementeret det nye udbudsdirektiv (samledirektivet) med virkning fra 1. januar Danmark har udnyttet stort set alle optioner i direktivet. (Implementering i dansk ret sker i bekendtgørelsesform ved henvisning til direktivteksten). Lov nr. 338 af 18. maj 2005 (med senere ændringer) om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsindhentningsloven). Loven omfatter anskaffelser på byggeog anlægsområdet under tærskelværdien i udbudsdirektivet. For anskaffelser under 3 mio. DKK ( underhåndsbud ) er der ikke udbudspligt. Loven bygger på samme principper som udbudsdirektivet, men bestemmelserne er mindre rigide med hensyn til frister, form mv. Loven omfatter endvidere særlige regler (annonceringspligt) for vare- og tjenesteydelseskontrakter, hvis værdi overstiger kr. men er mindre end tærskelværdierne i udbudsdirektivet. Cirkulære nr. 159 af 17. december af 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver. Opgaver, som en statsinstitution udfører, og som vil kunne udføres af eksterne leverandører, skal med passende mellemrum sendes i udbud. Udbudte opgaver skal udliciteres (upphandlas), hvis det gennem udbud godtgøres, at det alle forhold taget i betragtning er det mest fordelagtige for staten. Opgaver under DKK er ikke omfattet af denne pligt. Vurdering: Tilbudslovens bestemmelser hviler på udbudsdirektivets principper, men de danske regler er mindre rigoristiske med hensyn til frister og formalia. Jernbaneverket, Norge JBV er underlagt Lov om offentlige anskaffelser. Frem til høsten 2005 fulgte videre JBV bestemmelsene i Forsyningsforskriften, dog slik at det også var kunngjøringsplikt nasjonalt for anskaffelser mellom kr ,- og EØS terskelverdi. Fra høsten 2005 følger ikke JBV Forsyningsforskriften, men er overført til å følge bestemmelsene for klassisk sektor, dvs. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 12

13 Anskaffelsesforskriften, dog slik at det er anledning til å benytte konkurranse med forhandling over EØS terskelverdi samt kvalifikasjonsordning (Trans-Q). Disse forskrifter er iht. de til enhver tid gjeldende EU-direktiver. Vurdering: JBV har de senere år vært underlagt ulike forskrifter samt tilleggsbestemmelser til disse. Dette har medført unødvendig regelskrifte år om annet. Overføring til klassisk sektor har medført at vi følger et annet regelverk enn hva som synes å gjelde for andre jernbanebyggere. Banverket, Sverige Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (Försörjningslagen, LUF) Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (Klassiska lagen, LOU) Förordning (2007:1099) om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Sekretesslagen (1980:100) Förvaltningslagen (1986:223) Tröskelvärden; kommissionens förordning (EG) nr 1422/2007 (Tillkännagiven i SFS 2008:32) Förordningen (1998:196) om statlig inköpssamordning Lag (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Tröskelvärdena för varor och tjänster är för närvarande (2008) euro (ca kr) och euro ( kr) för byggentreprenader. Upphandlingslagstiftningen bygger på två EG-direktiv som genomförs i svensk rätt, ett för klassiska sektorn och ett för försörjningssektorerna. Vurdering: Banverket ser inga begränsningar i tillämpningen av gällande regelverk. På senare tid har dock ett flertal upphandlingar överprövats av leverantörskåren. Effekterna härav är i många fall stora. Banverket måste bli bättre på att upphandla utan att upphandlingarna riskerar att överprövas. b. Kort beskrivelse av etatsregelverk (interne prosedyrer, rutiner mv.) Har etaten utarbeidet egne prosedyrer eller andre retningslinjer for behandling av anskaffelsessaker? Statens vegvesen, Norge Statens vegvesen har utgitt rundskriv som gir interne retningslinjer for hvordan forskriftene praktisk skal etterleves. Dette omhandler rutiner for arkivering, organisering av arbeidet med vurdering av tilbydere og tilbud, utforming av protokoller. Vår håndbok 066 Konkurransegrunnlag inneholder en grenseoppgang for hvilke punkter som inngår i vurdering av tilbydere i forhold til vurdering av deres tilbud. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 13

14 Ved vurdering av kvalifikasjoner tas hensyn til erfaring med tilsvarende arbeider, egenbemanning, kontaktsarbeidets størrelse i forhold til firmaets omsetning, kvalitets system og helse, miljø og sikkerhets system. Ved vurdering av tildelingskriterier benyttes oftest laveste pris, men omfang konkurranser avgjort etter økonomisk mest fordelaktig tilbud vil øke. Se nærmere kommentar under g). : Vägverket, Sverige I kund och leverantörsstrategi pekas ut ett antal mål och utvecklingssteg bla kring totalentreprenader, utökad samverkan och funktionsentreprenader. Anbudsvärdering har utvecklats och tillämpas nu vilket ger en striktare utvärdering. Bedömningsgrunder är kopplat till risk eller särskilda satsningar. Ett antal rutiner underlättar lika behandling. Bland annat Offentlig rätt med offentlighetsprincien där bland annat rutiner för arkivering ingår. I Vägverkets ledningssystem finns processen upphandling och inköp beskriven. Till processbeskrivningen finns kopplat rutiner, checklistor och mallar Vägverkets anbudsvärderingsmodell bygger på erfarenheter av tidigare utförda arbeten, certifiering och tidigare utförda revisioner. Vägförvaltningen, Finland - Vägförvaltningens egen beställarstrategi, som har bearbetats i samarbete och diskussion med branschen. - Interna kontaktnät, som tillämpar och utvecklar praktiska saker i upphandlingen av sin produktgrupp: 1) Drift, 2) Underhåll, 3) Väginvesteringar, 4) Stora väginvesteringar, 5) Expertservice. - Gemensamma standard handlingsmallar för olika produktgrupper och entreprenadformer. - Egna anvisningar för upphandlingen. - IT-stött verksamhetssystem (process, kvalitetssystem) under arbete. Anvisningarna, handlingsmallar och andra verktyg kopplas i det. Vurdering: Ganska enhetlig förfarande i hela landet och det förverkligar strategin bra. Vejdirektoratet, Danmark Procedurer for udbud, procedure for indkøb er indarbejdet i Vejdirektoratets Kvalitetsstyringssystem. Procedure for evaluering af indkomne tilbud er ligeledes indarbejdet i KS-systemet. Vurdering: Systemet er vel implementeret og har været anvendt i en længere årrække. Jernbaneverket, Norge Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 14

15 JBV har omfattende prosedyreverk på flere nivåer som omfatter alle forhold og stadier knyttet til anskaffelser. Det er videre utarbeidet en mengde kontraktsmaler for ulike anskaffelser. Vurdering: Etatsregelverket anses så langt å ha fungert godt mht. veiledning vedrørende lovverket med forskrifter. Banverket, Sverige BVF 814 Offentlig upphandling i Banverket, syftet med denna föreskrift är att precisera och komplettera vissa av bestämmelserna i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och de interna beslut som fattats för att säkerställa att lagen efterlevs. BVPO 5 Banverkets Upphandlingspolicy- Avhandlar affärsmässighet, god affärsetik, samordning av upphandlingar, en trovärdig beställare, samverkan och konkurrens BVH 815 Riktlinjer TransQ, ver 2 - Avhandlar Banverkets nyttjande av ett gemensamt prekvalificeringssystem. FU Banverkets malldokument avseende upphandlingar av konsulttjänster, general- och totalentreprenader samt Drift och underhåll av järnväg. Vurdering: Banverket har en struktur för upphandlingsdokument vilken börjar bli känd av leverantörskåren vilket främjar utvecklingen. c. Bruk av prosedyrer I hvilken grad benytter etaten de ulike prosedyrene (åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling)? Statens vegvesen, Norge Statens vegvesen anvender i stor grad åpen anbudskonkurranse både over og under terskelverdien, og svært liten grad prekvalifisering med påfølgende begrenset anbudskonkurranse. Vi har i prinsippet en tredelt vurdering av tilbud: formelle forhold (innlevert innen frist, etc). egnethetsvurdering av tilbyderne som går på de faglige, økonomiske forutsetningene for å påta seg oppdraget. Vi har utviklet et system for dette (kapittel F i konkurransegrunnlaget) tildeling av kontrakt etter laveste pris eller økonomisk mest fordelaktig tilbud. Vurdering: Vegdirektoratets begrunnelse for åpne konkurranser uten prekvalifisering har vært at vi i liten grad har hatt så mange tilbydere i den enkelte konkurransen at to trinns fremgangsmåte er funnet hensiktsmessig. (Vi skal invitere min 5 tilbydere til begrenset konkurranse). Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 15

16 Vägverket, Sverige Under tröskelvärdet förenklad upphandling (vanligast i Sverige) Över tröskelvärdet öppen upphandling. Urvalsupphandling under tröskelvärdet Selektiv upphandling över tröskelvärdet Förhandlingsupphandling förekommer i mycket begränsad omfattning. < 2 basbelopp (ca SEK) direktupphandling o utan större procedurer men dokumenterat 2-8 basbelopp (ca upp till SEK) direktupphandling o med dokumenterad procedurer minst 3 leverantörer 8 basbelopp enl LOU = EU regler o över tröskelvärden även EU annonsering anbudförfrågan och tilldelning Vägförvaltningen, Finland begränsat förfarande används mest; i begränsat förfarande ingår prekvalifisering, om det är fråga om upphandling som överträder tröskelvärdet öppet förfarande används ganska sällan; ett exempel är energiupphandling förhandlingsförfarande används då och då i tjänsteupphandling; också i de stora PPP-projekten direkt förfarande (altså upphandling utan anbudstävlan) används, då det är fråga om ringa uppahndling (under euro) eller när man annars klart kan se att någon ekonomisk nytta inte uppnås med konkurrensföfarandet Vurdering: Det tycks vara effektivt att använda begränsat förfarande. I praktiken tar man alla lämpliga företagen med i tävlan även om det är fråga om upphandling under tröskelvärdet. Vejdirektoratet, Danmark Vejdirektoratet anvender offentligt udbud (åpen anbudskonkurranse) og begrænset udbud med og uden prækvalifikation (sidstnævnte i henhold til tilbudsloven). Udbud af større drifts- eller anlægsarbejder sker i stigende omfang med en indbygget samarbejdsmodel (partnering eller partneringlignende samarbejdsform), som tilbudsgiveren skal forholde sig til ved tilbudsgivningen. Underhåndsbud benyttes, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt i det konkrete tilfælde. Vejdirektoratet har en udbudsstrategi, der gennem optimering/justering af udbudsform tilsigter at få de bedst mulige tilbud under de foreliggende markedsvilkår. Vejdirektoratet har af Folketinget fået i opdrag at udbyde en motorvej i Sønderjylland (Kliplev-Sønderborg) som OPP-projekt. Udbuddet planlægges gennemført som konkurrencepræget dialog, jf. artikel 29 i udbudsdirektivet. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 16

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Kandidatnummer: 621 Veileder: Professor dr. juris Erling Hjelmeng Leveringsfrist: 25. november 2007 Til

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Kredittilsynet, 15. september 2008 1 1 Innledning 1.1 Kredittilsynets oppdrag

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET

KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET RAPPORT FRA EN ARBEIDSGRUPPE FRA DE NORDISKE KONKURRANSEMYNDIGHETER 1. AUGUST 1998 1 INNHOLD.DSLWWHO,QQOHGQLQJ...3 $UEHLGVJUXSSHQVPDQGDW...4 $UEHLGVJUXSSHQVVDPPHQVHWQLQJRJDUEHLG...4

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hvilke endringer kan vi gjøre i inngåtte kontrakter? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Gjermund Aasbrenn Veileder: Lasse Simonsen FORORD Denne teksten er en bearbeidet

Detaljer

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler Spesielt om hva som regulerer målprisen Kandidatnummer: 324 Veileder: Kristin Mortensen Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 15756

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2009 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Forord Dette dokumentet gir veiledning for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter. Det vil erfaringsmessig

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer