Felles nordisk anleggsmarked. Ad-hoc arbeid om anskaffelsespraksis Kartlegging av anskaffelsespraksis, mulig tilpasning til beste praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles nordisk anleggsmarked. Ad-hoc arbeid om anskaffelsespraksis Kartlegging av anskaffelsespraksis, mulig tilpasning til beste praksis"

Transkript

1 Ad-hoc arbeid om anskaffelsespraksis Kartlegging av anskaffelsespraksis, mulig tilpasning til beste praksis Versjon

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Omtale av enkelte punkter 2.1 Anskaffelser Rutiner ved tilbudsbehandling (offentlighet med mer) Egnethetsvurderinger vurdering av kvalifikasjoner Tildelingskriterier 2.2 Kontraktsutforming 2.3 Gjennomføring Bestemmelser for partnering og systematisk samarbeid Prinsipper for oppfølging av kontraktsarbeid Trekk- eller bonussystemer ved avvik (HMS, Kvalitet) 3. Konklusjon, Tilrådning 4. Vedlegg: Beskrivelse og ev vurdering av anskaffelsespraksis Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 2

3 1. Innledning Dette delprosjektet er en supplering av de åtte delprosjektene som ble prioritert i GNA-prosjektets fase 2. I forbindelse med GNA-prosjektets fase 2 generaldirektørene bedt om at det ble satt ned en ad hoc-gruppe for å skaffe en oversikt over rutiner og regelverk ved anskaffelser. Rapporten fra fase 2 er oppdatert etter møter med nøkkelpersoner på byggherresiden og innsamling av supplerende materiale fra verkene, men det er ikke iverksatt konkrete tiltak for å samordne praksis. Møte med linjeansvarlige viste at de ønsket å ta med gode idéer for å innarbeide i egen praksis, men at det var skepsis til å endre på etablert praksis for å samordne nordiske rutiner. Det ble i første fase av GNA-prosjektet vurdert som en svært omfattende oppgave å gå inn på konkurranse- og beskrivelsesregler som er fremkommet gjennom ulike direktiver og nasjonale standarder. Det finnes en rekke eksternt stilte rammer, EU direktiver, nasjonale lover og forskrifter, bransjestandarder som hvert lands etater er forpliktet til å overholde. Noe av dette kan være sammenfallende, eksempelvis anskaffelsesregelverket og vi ser også at ulike nasjonale standard kontraktsbestemmelser som bransjestandard ligner på hverandre i innhold. I disse tilfellene er etatens valg av standard styrt av bransjen, og vi må se i øynene at vi veg og jernbane er en del av bygg og anleggsbransjen i de respektive land. Det vil allikevel være områder som ikke er regulert av EU-direktiver, lover, forskrifter, eller standarder, og som vi følgelig formulerer som våre spesielle kontraktsbestemmelser. I tilknytning til disse har vi ulike handlingsmønster, avvik med streng reaksjon i et land er ikke nødvendigvis tema engang i et annet. Innenfor dette frie området er det mulig å opptre mer enhetlig enn vi gjør i dag. Vi har søkt å avklare viktige momenter rundt dagens praksis, og hvilke friheter som eksisterer for veg- og jernbanesektoren i Norden med hensyn til det videre arbeidet med GNA. Vi har vedlagt en sammenstilling av besvarte spørreskjema, fordi dette har egenverdi som informasjon om likheter og forskjeller mellom landene. Det er nedsatt et sekretariat under styringsgruppen bestående av Jørgen Aardalsbakke og Gisle Fossberg. Utnevnte kontaktpersoner: - Bo Tarp, Vejdirektoratet Danmark - Per Björnfot, Vägverket Sverige - Lars Redtzer, Banverket Sverige - Anna Myllyllä, Vägförvaltningen Finland - Jussi Ala-Fossi, Vägförvaltningen Finland - Juha-Heikki Pasanen, Banverket Finland - Frode S. Rosenkilde, Jernbaneverket Norge Arbeidet har tatt utgangspunkt i en spørreundersøkelse som ble sendt ut pr e-post Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 3

4 Det er avholdt et møte ved Gardermoen der innkomne spørreskjema ble gjennomgått. Sekretariatet har deretter sammenfattet de innkomne svarene. Rapporten fra fase 2 er oppdatert på grunnlag av møte med ledere og nøkkelpersoner på byggherresiden og materiale utarbeidet i hvert verk. Møtet omhandlet også oppfølging og samordning etter GNA-prosjektets avslutning. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 4

5 2. Omtale av enkelte punkter 2.1 Anskaffelsesfasen Den delen av spørreskjemaene som omhandlet anskaffelsesfasen inneholdt en rekke spørsmål vedrørende nasjonal regelverk og eventuelt etatsregelverk. Det spesielle med anskaffelsesfasen er at alle de nordiske land har et felles grunnlag for nasjonale regelverk; anskaffelsesdirektivene fra EU. 1 Dette medfører at det langt på veg er felles rammer for anskaffelsesfasen. På de områder hvor EU-direktivene oppstiller alternativer eller ikke inneholder eksplisitte regler, finnes det dog ulike løsninger i de nordiske land. Både besvarelsene og møtet med kontaktpersonene pekte på at det er noen områder som er mer aktuelle enn andre for et nordisk samarbeid. Disse områdene er nærmere omtalt nedenfor Rutiner ved tilbudsbehandling (offentlighet med mer) Interne regelverk bestillerstrategier Alle etatene som har deltatt i spørreundersøkelsen har egne bestillerstrategier eller interne regelverk for anskaffelsesfasen. Flere av etatene har utformet egne prosedyrer med tilhørende maler og sjekklister. Utformingen av de interne regelverkene synes noe ulikt, men et felles formål er å sørge for at anskaffelsesprosessen gjennomføres på en sikker måte. Bruk av de ulike anbudsprosedyrer Når det gjelder bruk av de ulike anbudsprosedyrene, er disse langt på veg regulert gjennom EU-direktivene, og dermed også i nasjonale regelverk. Over EØS-terskelverdiene benyttes derfor oftest åpen anbudskonkurranse. Den finske Vägförvaltningen benytter imidlertid som hovedregel begrenset anbudskonkurranse. Det danske Vejdirektoratet benytter også ofte begrenset anbudskonkurranse. Det svenske Banverket benytter konkurranse med forhandling i nær alle tilfeller. Det norske Jernbaneverket benytter også konkurranse med forhandling i en del tilfeller. Under EØS-terskelverdiene er det mer ulikt. I Sverige finnes det en forenklet prosedyre som blir benyttet i mange tilfeller. Det norske Vegdirektoratet benytter åpen anbudskonkurranse også under EØS-terskelverdiene. Den finske Vägförvaltningen peker på at begrenset anbudskonkurranse synes å være effektiv. Det norske Vegdirektoratet peker på at det sjelden er så mange tilbydere at begrenset anbudskonkurranse er hensiktsmessig. 1 Danmark er det eneste nordiske landet som har innført EU-direktiv 2004/18, pr 1. januar De øvrige landene bygger på de forrige nå utdaterte anskaffelsesdirektivene fra 1992/93. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 5

6 Offentlighet Et interessant funn i besvarelsene er at de norske og danske etatene praktiserer offentlig tilbudsåpning. De svenske og finske etatene praktiserer på den annen side konsekvent ikke offentlige tilbudsåpning. Det synes som at praksis ikke er omstridt i noen av landene. Bruk av to-konvoluttsystem Den finske Vägförvaltningen anvender to-konvoluttsystem. Det svenske Vägverket benytter dette systemet ved anskaffelse av driftkontrakter. Det svenske Banverket har muligheten til å benytte dette, og det finnes valgbare maltekster i FU-2000 for tillempning av tokonvoluttsystem. Det norske Vegdirektoratet har prøvd dette på enkelte store prosjekt. Også det danske Vejdirektoratet har prøvd dette. Den finske Vägförvaltningen viser til at det er meget viktig at priskonvolutten ikke åpnes før de andre kriteriene er vurdert. Det norske Jernbaneverket mener at systemet fungerer bra. Det norske Vegdirektoratet viser til kravet til etterprøvbarhet, og synes systemet er interessant. Det danske Vejdirektoratet viser til at entreprenørene finner prosessen tidkrevende, og legger til grunn at den tradisjonelle med en samlet vurdering er mer hensiktsmessig. Vejdirektoratet tester to-kovolutt system innenfor rådgivningskonkurranser Det svenske Banverket viser til FIA Förnyelse i anläggningsbranschen anbefaler to-konvoluttsystem. Dette temaet synes interessant, og det kunne vært fruktbart med videre drøftelser Egnethetsvurderinger vurdering av kvalifikasjoner Besvarelsene viser at alle de nordiske etatene stiller krav til teknisk kompetanse og økonomi. Det blir av flere av etatene også stilt krav til kapasitet både bemanning og maskiner. De norske etatene oppstiller også krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Som et ledd i vurderingen av teknisk kompetanse vurderes tilbydernes erfaring fra tidligere prosjekter. Det blir også vurdert referanser fra tidligere oppdragsgivere. På bakgrunn av besvarelsene av spørreundersøkelsen synes det som at krav tilbydernes kvalifikasjoner er nokså like. Det norske Vegdirektoratet og det svenske Banverket opplyser at det er utformet egne kvalifikasjonssystemer. For videre drøftelse kunne det være interessant å se nærmere på hvordan de ulike etatene vurderer de innkomne opplysningene. Det synes å være en fordel for leverandørsiden om vurderingene av teknisk kompetanse og økonomi skjer på en felles måte. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 6

7 2.1.3 Tildelingskriterier Tildelingsgrunnlag laveste pris eller økonomisk mest fordelaktig De nordiske etatene benytter som hovedregel tildelingsgrunnlaget det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det norske Vegdirektoratet peker på at praksis imidlertid har vært at pris har vært det avgjørende kriteriet, og at det stort sett benyttes laveste pris som tildelingsgrunnlag. På enkelte store prosjekter er økonomisk mest fordelaktig tilbud lagt til grunn, og omfanget konkurranser avgjort ut fra dette vil øke. Den finske Vägförvaltningen benytter laveste pris ved tradisjonelle entreprisekontrakter og vedlikeholdskontrakter, men benytter økonomisk mest fordelaktig tilbud ved totalentrepriser og driftkontrakter. Det danske Vejdirektoratet benytter laveste pris ved tildeling av fagentrepriser, men benytter økonomisk mest fordelaktig ved ordinære entrepriser. Besvarelsene viser at de ulike etatene legger opp til forskjellig strategi på dette punktet. Det kunne vært hensiktsmessig med en videre drøftelse av hva som er grunnen til valg av tildelingsgrunnlag. Det antas at beskrivelsen i konkurransegrunnlaget langt på veg gir noen føringer for valget, men dette er nok kun en del av begrunnelsen. System for tildeling vekting av tildelingskriterier Besvarelsene er noe ulike på dette punktet. Noen av etatene utarbeider en vektingsmodell ved evaluering, og regner om pris til poeng. Den finske Vägförvaltningen benytter en formel som regner om poeng til pris, som er kunngjort på forhånd, og som leverandørene er fornøyde med. Det svenske Vägverket vekter pris og myke parametere med %, ulike beroende på prosjekt. Det danske Vejdirektoratet stiller krav om at pris skal vektes med minimum 40 %. Det er gjennom besvarelsene og i møtet med kontaktpersonene pekt på at sammenblanding av pris og andre kriterier er en utfordring. Det er mange metoder som er gode, men samtidig kan det i praksis være problematisk å omregne kvalitative forhold til pris eller pris om til poeng. EU-direktiv 2004/18 oppstiller krav om at oppdragsgiver skal kunngjøre den relative vektingen av tildelingskriteriene. Det er etter dette direktivet derfor obligatorisk for oppdragsgiver dersom det benyttes flere kriterier enn pris å foreta valg av hvilken betydning pris skal ha i forhold til øvrige kriterier. Det synes som at dette punktet kanskje er det viktigste å jobbe videre med. Det kan være en fordel for alle de nordiske etatene om man i fellesskap kan diskutere ulike tildelingssystemer, for sammen å oppnå et enkelt og godt system. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 7

8 2.2 Kontraktsutforming Besvarelsen av punkt 2 i spørreskjema (vedlegg 4) gir som hovedinntrykk at: - Struktur eller redigering av kontrakter kan være noe styrt av bransjebestemte systemer. - Generelle kontraktsbestemmelser er i sterk grad styrt av bransjestandarder - Beskrivelsessystem for arbeidene (generelle spesifikasjoner) er noe styrt av bransjesstandarder. Vi antar at en harmonisering på alle disse punkter ville ha betydning for entreprenørog konsulentsiden av bransjen som leverandører. Det ville helt klart påvirke deres evne til å kunne levere tilbud over landegrensene. Når det gjelder beskrivelsessystemer gjelder i tillegg at entreprenørene gjerne har kalkulasjonssystemer for å prissette sine tilbud som er rettet inn mot tilsvarende beskrivelsessystem i det enkelte land. I alle de tre tilfellene ovenfor blir en hindring for eventuell harmonisering at samferdselsetatene for veg- og jernbane er en del av bygge- og anleggsnæringen i de respektive land. Et forsøk på harmonisering av disse bestemmelsene ville innebære at veg- og jernbane etatene ble en utbrytergruppe innenfor næringen. Et annet forhold som slår inn for både generelle kontraktsbestemmelser og for beskrivelses systemer er at det gjerne er etablert en rettstilstand innenfor de respektive land på hvordan uklarheter er bestemt tolket. Forskjeller i språk vil i tillegg påvirke tolkninger, fordi en ikke kan utelukke ulike valører av uttrykk som er brukt. Vår konklusjon for alle disse spørsmålene blir at punkt 2 i spørreskjemaet kan gi en sammenligning av systemer i de ulike landene, og en slik sammenligning har en egenverdi med hensyn på å se nærmere på enkelte punkter. Utover dette mener gruppen at dette er et område som ikke bør prioriteres. Helse, miljø og sikkerhet er styrt av Rådsdirektiv 92/57 EØF. Vi viser her til rapport fra GNA delprosjekt Felles krav innen Helse, miljø og sikkerhet. 2.3 Gjennomføring Bestemmelser for partnering og systematisk samarbeid Det danske Vejdirektoratet anvender partnering i stigende grad. Det svenske Vägverket og Banverket bruker partnering under begrepet utøkad samverkan, en modell utviklet av FIA som inngår i satsingen Förnyelse i Anläggningsbranschen. Det kan nærmest sammenlignes med senpartnering I finske Vägförvaltningen ser man for seg at omfanget av partnering vil øke. I norske Statens vegvesen praktiseres ikke partnering i betydningen egen sammensatt gruppe som løser utfordringer i fellesskap i et team, men fra partnering konseptet har en innført elementer som inngår i alle våre entreprisekontrakter, dvs oppstartsmøte, Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 8

9 samarbeidsmøter for bedring av samarbeid og konfliktløsning, samt gevinstdeling ved besparelser i utførelsen. Målpriskontrakt anvendes egentlig i liten grad. Det norske Vegdirektoratet har utviklet en målprismodell som tar utgangspunkt i en utførelsesentreprise, men så inneholder en modul for forbedringer og fastsetting av målpris. Hos den finske Vägförvaltningen er det aktuelt med CM, men CM er ikke vanlig. Rapport fra GNA delprosjekt Utveckling av entreprenadformer och alternativa samarbetsformer omhandler temaet nærmere Prinsipper for oppfølging av kontraktsarbeider Det ser ut til å være vanlig at man følger opp arbeid i form av at entreprenøren har en plikt til å foreta løpende egenkontroll og deretter dokumentere kvaliteten på utført arbeide ovenfor byggherren, mens byggherren på sin side foretar stikkprøvekontroll. Eneste tydelige unntak er Jernbaneverket i Norge som legger større vekt på byggherrekontroll. Ved Partnering anvender det danske Vejdirektoratet resultatindikatorer for oppfølging (for eksempel i relasjon til uhell, trafikkavvikling og tidsfrister) som i sin tur kan utløse bonus eller bot Trekk- eller Bonus systemer ved avvik (HMS, Kvalitet) Oppfølgingssystemet beskrevet i foregående punkt, det være seg dokumentasjon av utført arbeid, eller dokumentasjon ifølge resultatindikatorer reiser i begge tilfeller spørsmålet om trekk (bot) eller bonus ordninger, eller sagt på en annen måte: Hvordan skal byggherren håndterere avvik? Vejdirektoratet i Danmark viser til både bonus eller bot som virkemidler. Både Vägverket og Banverket i Sverige viser til dette. Både Vägförvaltningen i Finland og Statens vegvesen i Norge praktiserer trekkmodeller ved kvalitetsavvik. Hos Vägförvaltningen diskuteres mer positive bonusmodeller som produsentene ser oppmuntrende. Arbeidsutvalget mener dette kan være et område som vi kunne utvikle en mer sammenfallende opptreden, da situasjonene er den samme sett fra bestillerens side. Om det har stor betydning sett fra entreprenørenes eller leverandørenes side er foreløpig uklart. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 9

10 3. Konklusjon, Tilrådning I referat fra møte i styringsgruppen 27. og 28. juni 2006 i Finland kom følgende punkter opp som hindringer og muligheter: Viktigste hindre - ulike nasjonale standarder og forskrifter - ulik tolkning og oppfølging av EU-direktiver - Norden ikke ett skatte- og avgiftsområde - Språk, terminologi - NVF s tradisjon for nettverk og informasjon, uforpliktende (- etatene i ulike sektorer ulike regler klassisk/forsyning) Hva kan vi legge til rette for entreprenørene - tildelingskriterier - egnethetsvurderinger - rutiner ved tilbudsbehandling (offentlighet mv) - bonusordninger, avvikshåndtering (HMS, kvalitet) (- bestemmelser for partnering og systematisk samarbeid) (- OPS-/ PPP felles opplegg) - forståelse av EU-direktiver mulig samordning ift nye direktiver (gunstig tidspunkt avklar ift CEDR-gruppe) Spørreundersøkelsen i denne rapporten var lite innom OPS PPP som felles opplegg, Norden som ikke ett skatte- og avgifts område, og for så vidt heller ikke tariffspørsmål med mer (ILO konvensjonen i Norge og Danmark). De punkter som skiller de Nordiske landene er antagelig ikke til større hinder for entreprenørene å virke over grensene. Derimot kan kulturen i de ulike landene være til større hinder. Eksempelvis hvordan byggherren eller bestilleren opptrer under utførelsestiden. Arbeidsgruppen har vurdert hvilke tiltak av de som er omtalt i spørreundersøkelsen og som tas opp av styringsgruppen. Vi anbefaler fokus rettet mot - Egnethetsvurderinger - Tildelingskriterier - Bonusordninger, avvikshåndtering (HMS og kvalitet) I alle disse tilfellene kan det formelle grunnlaget være ganske bestemt (anskaffelses regler og de bransjebestemte generelle kontraktsbestemmelsene), men vi er samtidig innenfor områder der disse bestemmelsene ikke er regulert (metodikk for vurdering av økonomisk mest fordelaktig tilbud, eller reaksjonsform ved avvik i forhold til krav), og vi har dermed frihet og mulighet til å etablere felles praksis. Det er innenfor disse områdene vi mener det bør arbeides videre med tanke på å finne ut om vi kan etablere en beste praksis resept som modell, enten ved å adoptere en modell som er i bruk allerede, eller utvikle modell ut fra felles erfaringer. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 10

11 4. Vedlegg: Beskrivelse og ev vurdering av anskaffelsespraksis Nedenfor er gitt den enkelte etat s beskrivelse av anskaffelsespraksis. Der det er gitt vurdering, kommer dette sist i respektive omtaler. 1. Anskaffelser a. Kort beskrivelse av nasjonalt regelverk Statens vegvesen, Norge Lov om offentlige anskaffelser gjelder med tilhørende forskrifter som er i samsvar med EU s direktiv for offentlige anskaffelser, EU s Rådsdirektiv 2004/18/EC for anskaffelser. Lov om Offentlige anskaffelser gir blant annet formål, hvilke oppdragsgivere loven omfatter, klageadgang etc, og gir samtidig grunnlaget for tilhørende forskrifter. Den norske forskriften er delt med parallelle regelsett over og under terskelverdiene. Vurdering: Statens vegvesen er bundet av nasjonalt regelverk. Det nasjonale regelverket skal oppfylle EU-direktivenes krav, på den annen side er det ikke hinder for ytterligere innskjerping av handlefrihet til den enkelte etat, dersom lovgivende myndighet bestemmer dette. Vägverket, Sverige Lagen om offentlig upphandling (LOU) Vägverket är budnet av nationella regelverk som uppfyller EU:s direktiv. Vägförvaltningen, Finland Lag om offentlig upphandling (1505/1992) tillämpas till alla uppahndling oberoende euro-värdet innehåller ganska allmänna principer om upphandling innehåller bestämmelser om rättäan att överklaga om upphandlingasbelutet till marknadsdomstolen Upphandlingsförordning för staten (1416/1993) innehåller mera noggranna bestämmelser för statens varu- och tjänsteupphandling tillämpas oberoende euro-värdet Förordning om statliga byggnadsentreprenader (436/1994) innehåller mera noggranna bestämmelser för upphandling av statens byggnadsentreprenader tillämpas oberoende euro-värdet Förordning om sådan upphandling av varorr, tjänster och byggnadsetreprenader som överstiger tröskelvärdet (380/1998) genom den här lagen har EU-direktiv implementerats lagen är ganska omfattande; stora delen av direktiven har översattats till finskan EU:s nya direktiv 2004/18/EC angående offentlig upphandling skall Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 11

12 implementeras i Finland i april-maj -tiden Efter implementeringen skall Finland ha bara en lag, som innehåller föreskrifter både för upphandling under och över tröskelvärdet. Det skall fastställas ochså ett nationelt tröskelvärde, som skall vara gränsen för tillämpning av lagen. Grundprincipen för den nya lagen är, att alla upphandlingar skall anmälas offentligt. Hittils har offentlig annonsering varit obligatoriskt bara, om det har varit fråga om uppahndling över trösekelvärdet. Vejdirektoratet, Danmark Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 (med senere ændringer) om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, der implementerer Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet). Danmark har implementeret det nye udbudsdirektiv (samledirektivet) med virkning fra 1. januar Danmark har udnyttet stort set alle optioner i direktivet. (Implementering i dansk ret sker i bekendtgørelsesform ved henvisning til direktivteksten). Lov nr. 338 af 18. maj 2005 (med senere ændringer) om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsindhentningsloven). Loven omfatter anskaffelser på byggeog anlægsområdet under tærskelværdien i udbudsdirektivet. For anskaffelser under 3 mio. DKK ( underhåndsbud ) er der ikke udbudspligt. Loven bygger på samme principper som udbudsdirektivet, men bestemmelserne er mindre rigide med hensyn til frister, form mv. Loven omfatter endvidere særlige regler (annonceringspligt) for vare- og tjenesteydelseskontrakter, hvis værdi overstiger kr. men er mindre end tærskelværdierne i udbudsdirektivet. Cirkulære nr. 159 af 17. december af 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver. Opgaver, som en statsinstitution udfører, og som vil kunne udføres af eksterne leverandører, skal med passende mellemrum sendes i udbud. Udbudte opgaver skal udliciteres (upphandlas), hvis det gennem udbud godtgøres, at det alle forhold taget i betragtning er det mest fordelagtige for staten. Opgaver under DKK er ikke omfattet af denne pligt. Vurdering: Tilbudslovens bestemmelser hviler på udbudsdirektivets principper, men de danske regler er mindre rigoristiske med hensyn til frister og formalia. Jernbaneverket, Norge JBV er underlagt Lov om offentlige anskaffelser. Frem til høsten 2005 fulgte videre JBV bestemmelsene i Forsyningsforskriften, dog slik at det også var kunngjøringsplikt nasjonalt for anskaffelser mellom kr ,- og EØS terskelverdi. Fra høsten 2005 følger ikke JBV Forsyningsforskriften, men er overført til å følge bestemmelsene for klassisk sektor, dvs. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 12

13 Anskaffelsesforskriften, dog slik at det er anledning til å benytte konkurranse med forhandling over EØS terskelverdi samt kvalifikasjonsordning (Trans-Q). Disse forskrifter er iht. de til enhver tid gjeldende EU-direktiver. Vurdering: JBV har de senere år vært underlagt ulike forskrifter samt tilleggsbestemmelser til disse. Dette har medført unødvendig regelskrifte år om annet. Overføring til klassisk sektor har medført at vi følger et annet regelverk enn hva som synes å gjelde for andre jernbanebyggere. Banverket, Sverige Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (Försörjningslagen, LUF) Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (Klassiska lagen, LOU) Förordning (2007:1099) om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Sekretesslagen (1980:100) Förvaltningslagen (1986:223) Tröskelvärden; kommissionens förordning (EG) nr 1422/2007 (Tillkännagiven i SFS 2008:32) Förordningen (1998:196) om statlig inköpssamordning Lag (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Tröskelvärdena för varor och tjänster är för närvarande (2008) euro (ca kr) och euro ( kr) för byggentreprenader. Upphandlingslagstiftningen bygger på två EG-direktiv som genomförs i svensk rätt, ett för klassiska sektorn och ett för försörjningssektorerna. Vurdering: Banverket ser inga begränsningar i tillämpningen av gällande regelverk. På senare tid har dock ett flertal upphandlingar överprövats av leverantörskåren. Effekterna härav är i många fall stora. Banverket måste bli bättre på att upphandla utan att upphandlingarna riskerar att överprövas. b. Kort beskrivelse av etatsregelverk (interne prosedyrer, rutiner mv.) Har etaten utarbeidet egne prosedyrer eller andre retningslinjer for behandling av anskaffelsessaker? Statens vegvesen, Norge Statens vegvesen har utgitt rundskriv som gir interne retningslinjer for hvordan forskriftene praktisk skal etterleves. Dette omhandler rutiner for arkivering, organisering av arbeidet med vurdering av tilbydere og tilbud, utforming av protokoller. Vår håndbok 066 Konkurransegrunnlag inneholder en grenseoppgang for hvilke punkter som inngår i vurdering av tilbydere i forhold til vurdering av deres tilbud. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 13

14 Ved vurdering av kvalifikasjoner tas hensyn til erfaring med tilsvarende arbeider, egenbemanning, kontaktsarbeidets størrelse i forhold til firmaets omsetning, kvalitets system og helse, miljø og sikkerhets system. Ved vurdering av tildelingskriterier benyttes oftest laveste pris, men omfang konkurranser avgjort etter økonomisk mest fordelaktig tilbud vil øke. Se nærmere kommentar under g). : Vägverket, Sverige I kund och leverantörsstrategi pekas ut ett antal mål och utvecklingssteg bla kring totalentreprenader, utökad samverkan och funktionsentreprenader. Anbudsvärdering har utvecklats och tillämpas nu vilket ger en striktare utvärdering. Bedömningsgrunder är kopplat till risk eller särskilda satsningar. Ett antal rutiner underlättar lika behandling. Bland annat Offentlig rätt med offentlighetsprincien där bland annat rutiner för arkivering ingår. I Vägverkets ledningssystem finns processen upphandling och inköp beskriven. Till processbeskrivningen finns kopplat rutiner, checklistor och mallar Vägverkets anbudsvärderingsmodell bygger på erfarenheter av tidigare utförda arbeten, certifiering och tidigare utförda revisioner. Vägförvaltningen, Finland - Vägförvaltningens egen beställarstrategi, som har bearbetats i samarbete och diskussion med branschen. - Interna kontaktnät, som tillämpar och utvecklar praktiska saker i upphandlingen av sin produktgrupp: 1) Drift, 2) Underhåll, 3) Väginvesteringar, 4) Stora väginvesteringar, 5) Expertservice. - Gemensamma standard handlingsmallar för olika produktgrupper och entreprenadformer. - Egna anvisningar för upphandlingen. - IT-stött verksamhetssystem (process, kvalitetssystem) under arbete. Anvisningarna, handlingsmallar och andra verktyg kopplas i det. Vurdering: Ganska enhetlig förfarande i hela landet och det förverkligar strategin bra. Vejdirektoratet, Danmark Procedurer for udbud, procedure for indkøb er indarbejdet i Vejdirektoratets Kvalitetsstyringssystem. Procedure for evaluering af indkomne tilbud er ligeledes indarbejdet i KS-systemet. Vurdering: Systemet er vel implementeret og har været anvendt i en længere årrække. Jernbaneverket, Norge Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 14

15 JBV har omfattende prosedyreverk på flere nivåer som omfatter alle forhold og stadier knyttet til anskaffelser. Det er videre utarbeidet en mengde kontraktsmaler for ulike anskaffelser. Vurdering: Etatsregelverket anses så langt å ha fungert godt mht. veiledning vedrørende lovverket med forskrifter. Banverket, Sverige BVF 814 Offentlig upphandling i Banverket, syftet med denna föreskrift är att precisera och komplettera vissa av bestämmelserna i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och de interna beslut som fattats för att säkerställa att lagen efterlevs. BVPO 5 Banverkets Upphandlingspolicy- Avhandlar affärsmässighet, god affärsetik, samordning av upphandlingar, en trovärdig beställare, samverkan och konkurrens BVH 815 Riktlinjer TransQ, ver 2 - Avhandlar Banverkets nyttjande av ett gemensamt prekvalificeringssystem. FU Banverkets malldokument avseende upphandlingar av konsulttjänster, general- och totalentreprenader samt Drift och underhåll av järnväg. Vurdering: Banverket har en struktur för upphandlingsdokument vilken börjar bli känd av leverantörskåren vilket främjar utvecklingen. c. Bruk av prosedyrer I hvilken grad benytter etaten de ulike prosedyrene (åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling)? Statens vegvesen, Norge Statens vegvesen anvender i stor grad åpen anbudskonkurranse både over og under terskelverdien, og svært liten grad prekvalifisering med påfølgende begrenset anbudskonkurranse. Vi har i prinsippet en tredelt vurdering av tilbud: formelle forhold (innlevert innen frist, etc). egnethetsvurdering av tilbyderne som går på de faglige, økonomiske forutsetningene for å påta seg oppdraget. Vi har utviklet et system for dette (kapittel F i konkurransegrunnlaget) tildeling av kontrakt etter laveste pris eller økonomisk mest fordelaktig tilbud. Vurdering: Vegdirektoratets begrunnelse for åpne konkurranser uten prekvalifisering har vært at vi i liten grad har hatt så mange tilbydere i den enkelte konkurransen at to trinns fremgangsmåte er funnet hensiktsmessig. (Vi skal invitere min 5 tilbydere til begrenset konkurranse). Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 15

16 Vägverket, Sverige Under tröskelvärdet förenklad upphandling (vanligast i Sverige) Över tröskelvärdet öppen upphandling. Urvalsupphandling under tröskelvärdet Selektiv upphandling över tröskelvärdet Förhandlingsupphandling förekommer i mycket begränsad omfattning. < 2 basbelopp (ca SEK) direktupphandling o utan större procedurer men dokumenterat 2-8 basbelopp (ca upp till SEK) direktupphandling o med dokumenterad procedurer minst 3 leverantörer 8 basbelopp enl LOU = EU regler o över tröskelvärden även EU annonsering anbudförfrågan och tilldelning Vägförvaltningen, Finland begränsat förfarande används mest; i begränsat förfarande ingår prekvalifisering, om det är fråga om upphandling som överträder tröskelvärdet öppet förfarande används ganska sällan; ett exempel är energiupphandling förhandlingsförfarande används då och då i tjänsteupphandling; också i de stora PPP-projekten direkt förfarande (altså upphandling utan anbudstävlan) används, då det är fråga om ringa uppahndling (under euro) eller när man annars klart kan se att någon ekonomisk nytta inte uppnås med konkurrensföfarandet Vurdering: Det tycks vara effektivt att använda begränsat förfarande. I praktiken tar man alla lämpliga företagen med i tävlan även om det är fråga om upphandling under tröskelvärdet. Vejdirektoratet, Danmark Vejdirektoratet anvender offentligt udbud (åpen anbudskonkurranse) og begrænset udbud med og uden prækvalifikation (sidstnævnte i henhold til tilbudsloven). Udbud af større drifts- eller anlægsarbejder sker i stigende omfang med en indbygget samarbejdsmodel (partnering eller partneringlignende samarbejdsform), som tilbudsgiveren skal forholde sig til ved tilbudsgivningen. Underhåndsbud benyttes, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt i det konkrete tilfælde. Vejdirektoratet har en udbudsstrategi, der gennem optimering/justering af udbudsform tilsigter at få de bedst mulige tilbud under de foreliggende markedsvilkår. Vejdirektoratet har af Folketinget fået i opdrag at udbyde en motorvej i Sønderjylland (Kliplev-Sønderborg) som OPP-projekt. Udbuddet planlægges gennemført som konkurrencepræget dialog, jf. artikel 29 i udbudsdirektivet. Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 16

17 Vurdering: Vejdirektoratet evaluerer løbende/årligt de gennemførte udbud og kan konstatere, at der foreløbigt er den fornødne konkurrence til stede. Jernbaneverket, Norge JBV benytter åpen anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling. Kun unntaksvis benyttes begrenset anbudskonkurranse. Konkurranse med forhandling er i utgangspunktet er å anse som en begrenset konkurranse med forhandlingsplikt ovenfor samtlige tilbydere. JBV anses at dette i mange tilfelle er uhensiktsmessig, og vi har i betydelig grad praktisert en ordning med åpen anbudskonkurranse (ett-trinns) der det reelt forhandles med de beste tilbyderne. Vurdering: Tilgjengelige prosedyrer har fungert bra med unntak av slik forhandlet konkurranse fremstår i forskriften(e). Ny Anskaffelsesforskrift, som forventes tatt i bruk primo 2006, lemper imidlertid en del på disse bestemmelser. JBV anser at det i forhandlet prosedyre burde vært full anledning til å gjennomføre denne som åpen konkurranse der det er anledning til å forhandle kun med de beste tilbyderne. Banverket, Sverige Aktuell upphandlingsform framgår nedan. Vid upphandling över tröskelvärdet tillämpas förhandlad upphandling i så gott som samtliga fall. Totalt antal upphandlingar 2004 uppdelat i typ 924 Totalt 1890 st 49% % % 5 Förenklad upphandling Över tröskelvärdet Direkt upphandling Urvals upphandling Data upprättas för närvarande för d. Tilbudsåpning offentlig eller lukket? Kan tilbyderne/leverandørene og eventuelt presse være til stede på tilbudsåpningen? Statens vegvesen, Norge Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 17

18 Statens vegvesen praktiserer åpen tilbudsåpning, dvs entreprenører og andre får være tilstede ved tilbudsåpningen, der tilbyders navn og tilbudssum leses opp for hvert tilbud. Vurdering: Vår entreprenør organisasjon EBA legger stor vekt på offentlig tilbudsåpning. Så lenge pris i svært mange tilfeller har gitt (med forbehold) en indikasjon om utfallet av konkurransen har dette vært nyttig. En kan imidlertid spørre seg om verdien av åpen tilbudsåpning i tilfeller der pris er et kriterium av flere, der eksempelvis fremgangsmåte, kvalitet, utførelsestid etc kan være konkurranseparametere. Vägverket, Sverige Sluten anbudsöppning. Handelskammaren har rätt att delta. I några fall även traditionell offentlig anbudsöppning vilket ofta kräver lägsta prisupphandling och att leverantörerna inte kräver sekretess på sina handlingar. Vägförvaltningen, Finland Öppning av anbuden är inte offentlig. Det tycks inte ens vara ändamålsenligt, då det används 2-kuvert-systemet. Vurdering: Ämnet har inte diskuterats i Finland. Offentlig öppning anses inte vara mycket viktig för företagen Vejdirektoratet, Danmark Næsten samtlige tilbudsåbninger er åbne (offentlige) for tilbudsgiverne. Vejdirektoratet har ikke modtaget anmodninger fra pressen om tilstedeværelse ved tilbudsåbning, men vil tillade dette, såfremt det måtte ønskes. I tilfælde af indhentelse af underhåndsbud er praksis, at disse fremsendes pr. post og at der derfor ikke er tilbudsgivere til stede men det er en mulighed såfremt det ønskes af tilbudsgiverne. Vurdering: Det er Vejdirektoratets opfattelse, at begge parter er tilfredse med det åbne system. Jernbaneverket, Norge Generelt praktiseres offentlig åpning med tilbyderne tilstede ved anbudskonkurranse. Ved forhandlet prosedyre er åpning naturligvis lukket. Vurdering: Fungerer bra. Banverket, Sverige Sluten anbudsöppning. Handelskammaren har rätt att delta Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 18

19 e. Kvalifikasjonskrav Hvilke kvalifikasjonskrav benytter etaten? Statens vegvesen, Norge Statens vegvesen foretar kvalifikasjonsvurdering på følgende punkter: 1. Tilbyders erfaring fra tilsvarende arbeider 1. Byggherre erfaringer med tilbyder 2. Kompetanse, Bemanning 3. Helse, miljø sikkerhet (HMS) og Kvalitetssikring 4. Tilbyders omsetning 5. Likviditet 6. Soliditet og egenkapital 7. evt øvrige kvalifikasjonskrav. Hvert kriterium gis karakter fra 0 4 der 4 er best. Gjennomsnitt av samtlige gjeldende kriterier beregnes. Tilbyder skal ha min Under 2.25 fører til avvisning. Likeså fører 0 poeng på enkeltkriterium også til avvisning. Vurdering: Grenseoppgangen er vanskelig på visse punkter. Er ivaretakelse av helse og sikkerhet er et kjennetegn hos tilbyderen (kvalifiserings parameter) eller en bestilt del av kontrakten som byggherren betaler for (tildelingskriterium)? Kompetanse tilsvarende: gjelder det entreprenørens evne til å mestre oppgaven, eller gjelder det den konkrete bemanningen ut fra org plan for den enkelte kontrakten? Vägverket, Sverige Krav enligt LOU Under tröskelvärdet enligt 6 kap 9 Över tröskelvärdet enligt 1 kap 11 I den anbudsvärderingsmodell som används inom Vägverket ställs även krav på teknisk kompetens. Vägförvaltningen, Finland Vägförvaltningen använder som kvalifikationkraven följande punkter: Tekniska punkter - kompetens och erfarenheter från likadana projekter - ledningens kompetens och referenser Ekonomiska- ja finansiella punkter - soliditet - likviditet och eget kapital - omsättning Vejdirektoratet, Danmark Når opgaven tilsiger det beder Vejdirektoratet om oplysninger om bemandingsmæssige og finansielle kapaciteter for virksomheden, herunder Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Regnskaber for de seneste tre år Oplysninger om materiel og personalemæssige forhold, herunder kapacitet Erfaringer fra lignende projekter Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 19

20 Vejdirektoratet beder altid om Tro og love erklæring (om forfalden gæld til det offentlige) Jernbaneverket, Norge Avhenger av type anskaffelse. Generelt benyttes: - Kompetanse, erfaring, referanser - Kvalitetsstyring og HMS - Økonomiske forhold - Kapasitet Vurdering: JBV har generelt praktisert en relativt lav terskel verdrørende leverandørenes kvalifikasjon. Det er i større grad fokusert på den oppdragsmessige beskrivelse om tilbyderne fremlegger i tilbudet. Dette blir mer inkluderende sett i forhold til mindre og nystartede leverandører. Banverket, Sverige Kvalifikationskraven varierar beroende på typ av upphandling. Exempel på vanligt förekommande kvalifikationskrav i prekvalificering: - Omsättning - Finansiell status - Kompetens o Referenser o Erfarenheter - Resurser o Maskinella o Personella - Samarbetspartner f. Eget kvalifikasjonsgrunnlag? Har etaten utarbeidet et eget kvalifikasjonsgrunnlag? : Statens vegvesen, Norge Kvalifikasjonsgrunnlaget inngår som kapittel F, integrert i konkurransegrunnlaget som vi sender ut. Vurdering: Vi mener at å inkludere kvalifikasjonsgrunnlaget i konkurransegrunnlaget er rasjonelt, både fordi vi bruker åpen anbudskonkurranse (uten prekvalifisering), og fordi besvarelsen på kvalifikasjonsgrunnlaget kan være premisser for kontrakten som blir inngått. Vägverket, Sverige Regionerna kan tillföra olika skall krav som ekonomisk och finansiell styrka, erfarenheter m.m. Varje objekt kan innehålla speciella beroende på risk. Vägförvaltningen, Finland Utöver allmänna prekvalifikationskriterier har vi egna krav, som baserar på Ad hoc-rapport anskaffelsespraksis Side 20

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Side: 1 av 5 Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Bakgrunn for GNA- prosjektet (Felles nordisk anleggsmarked) Prosjektet Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad,

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen + Jernbaneverket Kapittel B1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbyderens utgifter i

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Byggherreprosjektet, bransjekontakt

Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bransje og kontaktmøte Vegdirektoratet 8. oktober 2004 Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bjørn Erik Selnes -Kort oppsummering bransjekontakt -Nordisk prosjekt GNA (veg- og jernbane) -Effektivisering

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 01.02.2016 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? arne.scott@pacta.no

Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? arne.scott@pacta.no Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Kontraktsstrategi:

Detaljer

GNA Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Incitamenter og sanksjoner

GNA Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Incitamenter og sanksjoner GNA Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Incitamenter og sanksjoner Tromsø 12.-13. februar 2008 Felles krav til HMS-arbeidet på entrepriser for veg- og jernbaneetatene i Norden Jan Erik Lien Versjon

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende tre entrepriser for rehabilitering av et renseanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8014 Dep. 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1514-1 15/2073-03.07.2015 Høring - forslag til endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser Vi viser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 1. april 2009. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 2. Tilbyderens utgifter i forbindelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I 10.06.2016 Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak (16/969) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Regelverket i Danmark og Sverige 1. Danmark Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Kapitaldekningsreglene i Danmark innebærer at pengeinstitutter (banker) ved

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Innklagede arrangerte en konkurranse for anskaffelse av totalentreprise til en skole. Klagenemnda fant at det i konkurransegrunnlaget ikke var klart nok sondret

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Strategi-, veg- og transportavdelingen Rådgiver innen transportanalyse og gjennomføring av transportanalyser for KVU Kryssing av Oslofjorden Dokumentets

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ASP-driftstjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-16 (1) ved ikke

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer

Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer 13. 06. 2017 Bård Nyland - Prosjektleder E6 Helgeland Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer Betongsamling Mo i Rana 7. juni 2017 Tema Innledning Gjennomføringsmodeller

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Gjennomføring av konkurransen

Gjennomføring av konkurransen Gjennomføring av konkurransen Planlegging og strategi Hvilke regler får anvendelse? Anskaffelsesprosedyrene Gjennomføring av konkurransen Gjennomføring av kontrakt Konkurransegrunnlaget Anskaffelsesprosessens

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn Saksbeh Dato Anskaffelse Saks.nr Tilbudsevaluering for konkurranse med forhandling ett-trinn Side 2 av 9 A. ORIENTERING OM KONKURRANSEGRUNNLAGET A.1 Navn på leverandørene som har ønsket å delta i konkurransen/levert

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag 02.01.2017 Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak 16/3856 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning...

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005 Finansdepartementet Emma C. Jensen Stenseth Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin 200404659-/KGR 18. januar 2005 Svar: SSØ Statens senter for økonomistyring deltagelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler

Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Statens vegvesen B1-1 B1 Konkurranseregler 2017-01-04 B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler... 2 2 Endringer og administrative bestemmelser... 2 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud...

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Viel Sørensen Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Hvilke lover og forskrifter endres? Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser

Detaljer

VEDLEGG NR.1 Page 1 of 5 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Type Kunngjøring: bygge- og anleggskontrakt Er denne kontrakten dekket av GPA/WTO? Ja SEKSJON I: OPPDRAGSGIVER I.1) Oppdragsgivers navn og adresse Alstahaug

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43753251.aspx External tender id 2014-512642 Ajour number Sak 14/3467

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Region Øst B3-1 B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3... 2 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget... 2 3 Levering

Detaljer

MALVIK KOMMUNE VIRKSOMHET FOR AREAL OG SAMFUNNSPLANLEGGING PROSJEKT OG UTBYGGING. HOBOS (Hommelvik bo og servicesenter)

MALVIK KOMMUNE VIRKSOMHET FOR AREAL OG SAMFUNNSPLANLEGGING PROSJEKT OG UTBYGGING. HOBOS (Hommelvik bo og servicesenter) VIRKSOMHET FOR AREAL OG SAMFUNNSPLANLEGGING PROSJEKT OG UTBYGGING HOBOS (Hommelvik bo og servicesenter) ANSKAFFELSE AV PLEIESENGER OG NATTBORD TIL NYTT SYKEHJEM I HOMMELVIK 24.03. 2014 PROSJEKTUTVIKLING

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes Terminalutvikling 2013 Entreprise 301 Pirforlengelse vest, commuterterminal og KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Avinor

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om prosjektering, levering og montering av to heiser. Klagenemnda fant at tildelingskriteriene "oppdragsorganisasjon"

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tømming av avfallsbeholdere i parker og friområder INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 I. Tilbudsinnbydelse side 3-6 1. Innbydelse 2. Lov om

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 28.05.2014 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1. Valmueveien 9. Omsorgsboliger

Konkurransegrunnlag Del 1. Valmueveien 9. Omsorgsboliger Konkurransegrunnlag Del 1 Valmueveien 9 Omsorgsboliger Larvik kommune, Eiendom - dato 09 juli 2014 Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres med dette om følgende

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer