STEDSANALYSE VIKEVÅG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STEDSANALYSE VIKEVÅG"

Transkript

1 STEDSANALYSE VIKEVÅG RENNESØY KOMMUNE Planområde

2 2 STEDSANALYSE VIKEVÅG

3 INNHOLD 1. Beliggenhet, skala og landformer Steds- og landskapskarakter Grønnstruktur Kulturlandskap Friluftsliv 8 2. Naturmiljø Grunnforhold Vegetasjon Vann 2.4 Støy 2.5 Klima; vind og sol Kulturhistorie 3.1 Historiske utviklingstrekk 3.2 Bosetning Arealbruk 4.1 Bebygd areal 4.2 Eiendomsstruktur og grenser 4.3 Byutvikling 5. Infrastruktur 5.1 Trafikkforhold 5.2 Trafikksikkerhet 5.3 Parkering 5.4 Kollektivtrafikk 5.5 Kommunal infrastruktur 6. Eiendomsforhold 6.1 Potensiale og ønsker 7. Konklusjon 8. Kilder STEDSANALYSE VIKEVÅG 3

4 1. Beliggenhet, skala og landformer 1. Steds- og landskapskarakter Vikevåg ligger på øya Rennesøy i Boknafjorden. Gårdene rundt Vikevåg er gnr 17, Håvarstein og gnr 18, Vik. Det vi regner som «sentrum» ligger i all hovedsak på gnr 17, men navnet har Vikevåg fra gården Vik. Vikevågs betydning som en av Rennesøys beste anløpssted har gjort Vikevåg til et naturlig sentrum på øya. Dette har vært et naturlig valg helt fra folkevandringstida fram til Rennesøy ble landfast med tunnelforbindelse og ferja sluttet å anløpe Vikevåg. Nå har stedet mistet noe av sin logiske plassering i forhold til infrastruktur, men det beholder fortsatt sin viktige funksjon som kommunesenter. Dette er også et politisk valg, som denne stedsanalysen og planarbeidet viser. Stedet har sterk lokalhistorisk identitet og ligger meget fint plassert i landskapet mellom fjord, fjell og kulturlandskap. Formene på Boknafjorden og Rennesøy kan i stor grad forklares ut i fra geologien. Veldige krefter har formet landskapet, og klimaskiftet og istid har bearbeidet landet med fjorder og øyer. Det store Vikefjellet som danner en østlig vegg i Vikevåg er del av en fjellformasjon som strekker seg fra Foto av Vikefjellet Foto: Rambøll Illustrasjonen viser landskapsformer og viktige siktlinjer. Illustrasjon: Rambøll 4 STEDSANALYSE VIKEVÅG

5 Siktlinje A fra Håvarsteinveien og ned bakken mot kai/sjøen. Foto: Rambøll Siktlinje B langs Vikevågveien Foto: Rambøll Siktlinje C fra kaien mot Vikefjellet/ Askje. Foto: Rambøll Østhusvik til Galta. Formajonen var etter siste istid for år siden delt ved Hauskeeidet i et 700 meter langt sund. Dette sundet forsvant langsomt etter hvert som øya reiste seg hele 32 meter. Vikefjellet og Rennesøyhodnet er et markant landskapselement som er synlig i store deler av Ryfylkebassenget, og som derfor også er et supert turmål og gir et flott utsyn over Ryfylke som er et flatt bølgende, omkringliggende landskap- grønt og blått. 2. Grøntstruktur Vikevåg ligger sentralt plassert i forhold til overordnet grøntstruktur. Det er store, sammenhengende områder med kulturlandskap både øst og vest for Vikevåg. Med utgangspunkt i Vikevåg, er turmulighetene mange. I kommuneplanen er det lagt inn en nord-sør korridor for grøntstruktur mellom den innerste vågen i Vikevåg og offentlig område i nord med skole, idrettshall og barnehage. Det er også vist en gang-sykkelvei langsmed og parallelt med sjøen fra planlagt aktivitetspark i øst til sykehjemmet i vest. STEDSANALYSE VIKEVÅG 5

6 Fra Vikevåg sentrum knyttes også denne gang- sykkelvegen sammen med en nordlig gang-sykkelforbindelse. Området Prestvågen og Langemannsneset er også vist som grøntstruktur i kommuneplanen. Dette er et statlig sikret område for friluftsliv av regional verdi. 3. Kulturlandskap De første spor etter mennesker på Rennesøy finnes på Galta, og skriver seg helt tilbake til år f. Kr. Kommunen og øya rommer et stort antall gravhauger, hustufter og rydningsrøyser fra forskjellige perioder. Rennesøy er den kommunen i landet som har flest registrerte og størst tetthet av fornminner. Kulturminnene gir en god historisk base å bygge framtida på. Stor grad av oppdyrking og intensiv beitedrift er, sammen med kuperte og varierte landskapsformer, karakteristiske trekk i Rennesøy. Kulturlandskapet fra Vikefjell til Dale er i Naturbasen til Fylkesmannen angitt som det beste, mest intakte eksempelet på beiteskapt kulturlandskap G/S vei i kommuneplan Viktige overordnede grøntarealer og grøntdrag fra Kommuneplan for Rennesøy. Illustrasjon: Mljødirektoratet og Kommuneplan for Rennesøy ( ), Rambøll Tegnforklaring Verneområder klasser Nasjonalpark Naturreservat Landskapsvernområde Artsfredning Marint verneområde (naturman Annen fredning Naturtyper område Svært viktig og viktig Lokalt viktig Statlig sikra friluftslivsområd Planområde 1: ,25 WGS_1984_UTM_Zone_33N 0,5 km Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk). 6 STEDSANALYSE VIKEVÅG

7 Nasjonalpark Naturreservat Landskapsvernområde på Ryfylkeøyene. Området inneholder et rikt antall spor etter bosetning og aktivitet fra jernalderen. Vest for Vikevåg ligger det helhetlige kulturlandskapet Helleland- Bø. Dette er et totalt areal på ca 2,6 dekar og er et av de høyest prioriterte i fylket i «Nasjonal registrering av kulturlandskap». Det er svært interessant både med hensyn på kulturhistorie og biologisk mangfold. Naturtypen er kystlynghei, det er et storskala åpent helhetlig landskap med steingjerder, steinstolper og er rikt på kultur-/ fornminner. Området vest for veien ved Niben er et av de viktigste kulturlandskapsområdene i landet for biologisk mangfold, her er naturbeitemark rik på beitemarksopp. Kommunen har fått utarbeidet skjøtselsplaner og forhandlet frem avtaler med grunneierne for de fleste av de viktigste arealene. Området rundt Prestvågen utgjør et sammenhengende område med småbiotoper som er definert som lokalt viktige av Fylkesmannen i Rogaland. Her er det kulturskog og beitemark med viktige botaniske arter. Naturvernområdet sjøfugl Artsfredning Tegnforklaring Tegnforklaring Marint verneområde (naturmangfold Verneområder klasser Annen fredning Verneområder Nasjonalpark klasser Tegnforklaring Hovednaturtype Nasjonalpark rasmark, berg Naturreservat (område) Verneområder Naturreservatklasser Landskapsvernområde Nasjonalpark Landskapsvernområde Artsfredning Naturreservat Artsfredning Marint verneområde (naturmangfold Landskapsvernområde Marint verneområde (naturmangfold Annen fredning Hovednaturtype Artsfredning kulturlandskap Annen fredning Hovednaturtype rasmark, berg Marint verneområde (naturmangfold (område) Hovednaturtype rasmark, berg (område) Annen fredning Hovednaturtype rasmark, berg Hovednaturtype (område) kyst, havstran Hovednaturtype Hovednaturtype kulturlandskapp Hovednaturtype andre kulturlandskap viktige ( Hovednaturtype kyst, havstrand Hovednaturtype kyst, havstran Hovednaturtype marine kyst, havstran (områd Hovednaturtype andre viktige ( Hovednaturtype Viktige kulturlandskap. andre viktige ( Illustrasjon: Miljødirektoratet og Rambøll Hovednaturtype andre viktige ( Hovednaturtype marine (områd Hovednaturtype marine (områd Hovednaturtype marine (områd Tegnforklaring Verneområder klasser Nasjonalpark Naturreservat Landskapsvernområde Artsfredning Marint verneområde (naturmangfold Annen fredning Naturtype, rikt strandberg Hovednaturtype rasmark, berg (område) Hovednaturtype kulturlandskap 1: Naturvernområde, våtmark Hovednaturtype kyst, havstran Helhetlig kulturlandskap, kystlynghei Helland Naturtype, småbiotoper Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk). Hovednaturtype andre viktige ( Hovednaturtype marine (områd 1: : Helhetlig Planområde kulturlandskap, 1: kystlynghei Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fradale Vikefjelle Miljødirektoratet. andre Kartet kilder inneholder (bl.a. Statens informasjon kartverk). fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk). Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk). 1: ,03 WGS_1984_UTM_Zone_33N 4,1 km Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk). STEDSANALYSE VIKEVÅG 7

8 m 4. Friluftsliv Rennesøy kommune gjennom de siste tiårene arbeidet godt med tilrettelegging for friluftsliv i kommunen med grunneieravtaler og merking av turløyper. Dette har åpnet for noen flotte og viktige friluftslivsopplevelser. Denne tilretteleggingen henger godt sammen med tilretteleggingen for boligbygging i felt som også har skjedd i stor grad rundt Vikevåg. De nye og gamle beboerne i kommunen kan nyte godt av området mellom Prestvågen og Langemannssneset som er et statlig sikret friluftsområde. Det er et område på totalt 39 dekar som er mye brukt til friluftsliv for hele regionen. Det er oppmerkede turløyper i kulturlandskapet Helleland- Bø, samt for området Vikefjell- Dale. Rennesøyhodnet på 238 moh er et naturlig målpunkt for turer her. I Rennesøy kommune er det 4 overnattingsmuligheter utenom private som leier ut rom. Det ligger 2 Hotell/ Bed and breakfast i Østhusvik, ett på Utstein og ett på Åmøy. Kommunen er rikt på naturopplevelser og stor tetthet av kulturminner. Kommunens hjemmeside har linker til overnattingssteder, turforslag og friområder. På Visit Norway sin hjemmeside ligger det informasjon om overnatting i Rennesøy kommune og aktiviteter i kommunen, hovedsakelig knyttet til Mosterøy. I Vikevåg er det ingen overnattingssteder, og turistinformasjon er fraværende Foto viser området ved Prestvågen. Foto: Rambøll m TURLØYPE Flekkstad- Helland Illustrasjonen viser merkede turstier og destinasjoner. Kilde: Dei grønne øyane, Rennesøy kommune (2010) Illustrasjon: Rambøll Hestvarden Nordbø Mortavika Lynghei Flekkstadmyra Flekkstad Grønhaugane Vestbø Hanasand Østhusvik E 39 Sørbøv. Kitlingen Litladal Merket turløype Umerket turløype Parkering Kitlingen 95 m.o.h. Varabrekk jordbruksvei Varabrekk 154 m.o.h. Helland jordbruksvei Hjarthaugmyra Hjarthaug Kroken Hauskenv. Hausken kirke Håvarstein Hausken kirke Håvarsteinv. Bergje Midbø Stavanger TURLØYPE Vik-Sel-Dale- Tegnforklaring Severdighet Klosterøy Fjøløy Utsiktspunkt Skog Myr Reianes Bø Flekkstad Knott Helland Mekjarvik Randaberg E39 Mastrafjorden Sokn Bru Turløype Bru E39 Mosterøy Hellandsvågen Hele rundturen: 5,5 km Arsvågen/Haugesund Finnøy Mortavika Boknafjorden R E N N E S Ø Y Stavanger Vikevåg Askje Åmøy Rennesøy Hanasand Østhusvik Brimse Sør-Hidle 519 Ladstein Talgje Hausken Prestvågen friluftsområde Prestvågen Mastrafjorden Hellandsv. Vikevågv. Vikevåg Vennligst følg turløype. Løypa går gjennom Dale / Sel HUSK TURVETTREGLENE beiteområder. Her har husdyra førsteretten. Hunden skal holdes i bånd. Gjelder hele kommunen året rundt. NB! Forsikre deg om at grindene er lukket etter deg! Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og mark. God tur! Langemann Vikevågsv. Vikevåg Planområde (kommunesenter) (kommunesenter) 25 moh. Fenes Dalev. Vikekleiva Vikefjellet D E S I G N : E L L E N J E P S O N Vikefo ssen Moskar Selsfjellet Varden Vik Varden 167 m.o.h. Rennesøyhodnet- Heggland Pilå Vikebekken 217 m.o.h. Lynghei Vik Sel Heggland Dale Rennesøyhodne Mastravarden Kulturløype Vaula Vikestemmen Lynghei jordbruksvei 150 moh. Sel Grønamyr Dalestemmen 125 m.o.h. Bjerga Bjergavatnet Bjergavatnet Naturreservat 125 m.o.h. Naturreservat Vikevåg E 39 Bjergav. Førsvollvatna Roaldstad Førsvollvatna naturreservat Skjørvestadv. Skjørvestad Østhus Hodnev. Mehus Østhusvikv. Nordhus Østhusvik R E N N E S Ø Y KO M M U N E Merka turløype w w w. r e n n e s o y. k o m m u n e. n o Umerka turløype Parkering Utsiktspunkt Dalev. Selsv. D alebekken Kulturløype Dale Sel Daleheia Slettaheia Askmyrane Hegglandslia Heggland Severdighet Fiske m/kort Rasteplass Gjestehavn Avstander: Mastrafjorden Dale Dale Lynghei Askheia Mikalsgrovene Bading Sel Rennesøyhodne Heggland 5,6 km Skog Sel Rennesøyhodne Sel 6,0 km Market turløype Umarket turløype Severdighet Myr Heggland Rennesøyhodne Heggland 5,2 km Heggland Sel Vik 8,0 km Sel Dalestemmen rundt 1,6 km Vindheim Svinevika Vindheims nibba Trisellen Rennesøyhodnet Hodne Ask 0 1: km 0 0,51 1,0 km Røsejuvet Kastdal Bygdeborg WGS_1984_UTM_Zone_33N 8 STEDSANALYSE VIKEVÅG Rennesøyhodnet 238 m.o.h. Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk). Arsvågen/Haugesund Finnøy Reia Mortavika R E N N E S Ø Y 519 Ormaneset Kvidholmen S O N

9 1.4.3 Illustrasjon viser gangforbindelser. Illustrasjon: Rambøll Destinasjon Vikevåg Foto: Rambøll Gammel varde på Eltarvåg med utsikt mot Nordbø/ Ertenstein Kilde: Dei grøne øyane, Rennesøy kommune. STEDSANALYSE VIKEVÅG 9

10 2. naturmiljø 1. Grunnforhold Grunnfjellet i Vikevåg er båndet gneis og amfibolitt. Fra foten av Vikefjellet og nordover finner vi hav/ strandavsetning. På begge sider består fjellet av forvitringsmaterialer. Dette fører til særlig rik jord i den sørvestvende fjellkanten og løsmassene nedenfor. Platået er rikere på løsmasser enn det som er vanlig i kystlyngheiområder i fylket. To arter har her sin eneste norske vokseplass (ekornsvingel og dverg marikåpe). Dette knytter området til Storbritannia. Dvergmarikåpa vokser hovedsakelig i området Helleland-Bø, men er også funnet på Dale. Rennesøy og Vikevåg har fjell og stein som er godt byggemateriale. Dette er mye brukt i hele regionen, og brukes ennå til bygging av murer, gjerder, bygninger og brygger. Det har også gitt muligheter til markering i steinkors og bautasteiner Vikefjellet. Foto: Rambøll 2. Vegetasjon Innenfor planområdet preges området av mangel på vegetasjon og store asfalterte parkeringsarealer. I hovedgaten er det plantet rosehagtorn som gir fin blomstring på våren. På kaiområdet er det satt ned poppel i plantekummer, disse ser ut til å vokse villig og trives overraskende godt i det ellers salte og vindutsatte miljøet. Vis à vis Coop prix i sentrum, i krysset Håvasteinveien og Vikevågveien ligger en park etablert de siste årene. Parken består av en»rygg» med busker mot nordvest og et plantefelt med roser deler parken i to oppholdsareal. Mellom parken og veien er det plantet en trerekke. Det er flere sittemuligheter med utsikt mot sjøen og sentralt i parken er det plassert en skulptur Vikefjellet. Foto: Rambøll 10 STEDSANALYSE VIKEVÅG

11 3. Vann Det er sjøen og Mastrafjorden som i stor grad definerer identiteten til Vikevåg. Vikebekken og Vikefossen er lokale vassdrag som har sitt utløp i nærheten av Vikevåg. Ellers er det ingen andre lokaliteter med innsjø eller bekk i umiddelbar nærhet til planområdet. Illustrasjonen viser et sjøkart av vågen med grove dybdedata. Området har fire utfylte kaiområder. Ett ligger sørvest med den gamle ferjekaien, innerst i vågen ligger en mindre molo og to utfyllinger er gjort på østsiden av vågen. Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap har beregnet antatt havnivåstigning i år 2050 og Vi har brukt tall fra 2100 i illustrasjonen Tallene viser at vi vil kunne få en havnivåstigning på 79 cm. Ved stormflo vil havet da kunne stå 208 cm over dagens kt 0, altså på med usikkerheten inkludert (usikkerhet +35 til -20 cm) Ortofoto av planområdet. Kilde: Norge i bilder STEDSANALYSE VIKEVÅG 11

12 2.1.3 Illustrasjonen viser utstrekning av berggrunnstyper. Kilde: Norges geologiske undersøkelse Illustrasjon: Rambøll Illustrasjonen viser utstrekning av løsmassetyper. Kilde: Norges geologiske undersøkelse Illustrasjon: Rambøll 12 STEDSANALYSE VIKEVÅG

13 4. Støy Temakart for støy fra kommuneplanen viser at det er området rundt tunnelmunningen og de offentlige funksjonene som er mest støyutsatt på Rennesøy. Områdene tettest inntil Vikevågen ligger i gul sone i kommuneplanen. I dag preges ikke området rundt Vikevåg spesielt av støy Dybder for havbunnen i vågen. Kilde: temakart Rogaland Illustrasjon: Rambøll Illustrasjoen viser hvordan havnivået vil stige ved stormflo (+kt 2.43.) Kilde: Direktorat for samfunnsikkerhet og beredskap Illustrasjon: Rambøll STEDSANALYSE VIKEVÅG 13

14 2.4 Klima; vind og sol Klimaet på Rennesøy er oseanisk med små temperatursvingninger gjennom året og med milde, fuktige vintre og kjølige, nedbørsrike somre. Vikevåg har et mildt klima. I perioden 1900 til 1940 var det ca 12 grader kaldere midt på vinteren enn om sommeren. Om vi regner sommeren etter dager med middeltemeperatur over 10 grader, har Vikevåg ca 130 sommerdager. Tilsvarende er her ingen vinter om vi regner vinter fra den daglige middeltemperaturen om høsten går under 0 til den igjen er over 0. Ytterst i Boknafjorden kommer det mindre nedbør enn i andre deler av fylket, spesielt i sommerhalvåret. På kysten av Rogaland er det om vinteren overskudd av sydøst og om sommeren av nordvest. En riktig storstorm på Rogalandskysten begynner med en sø-kuling som snur over på sør eller sørvest med omslag til nordvest. De sterkeste vindene opptrer gjerne like etter at vinden har slått om. De sterkeste vindene får fart gjennom Mastrafjorden, og Vikafjellveggen samler dem opp og gir Vikevåg mye vind og vanskelige vindforhold Vindrose Kilde: eklima.no Fremherskende vindretninger. Kilde: eklima.no 14 STEDSANALYSE VIKEVÅG

15 2.4.3 Sol/skygge analyse. 21.Mars kl Sol/skygge analyse. 21.Juni kl STEDSANALYSE VIKEVÅG 15

16 2.4.5 Sol/skygge analyse. 21.Juni kl kulturhistorie 1. Historiske utviklingstrekk Livet på Rennesøy har vært preget av høsting av naturen, både på sjø og land. Kystfiske og jordbruk har alltid vært viktige næringsveier for menneskene i Rennesøy. I nyere tid har veksthusnæringen vært en viktig del av den vanlige gårdsdriften. Rennesøy og de andre Ryfylkeøyene har godt jordsmonn med gode vilkår for jordbruk. Korndyrkinga var viktig fra gammelt av, og havren var det viktigste jordbruksproduktet helt frem til siste halvdelen av 1800-tallet. Poteten var kjent fra rett før 1800, men slo for alvor gjennom under napoleonskrigene ( ). Da var det smått med korn, og poteten var en god erstatning. De fleste rennesøybuene var fiskerbønder. Hovedfisket på Rogalandskysten var vårsildfisket, i februar og mars. Det var ei rolig tid i jordbruket. Silden forsvant i nære farvann rundt 1910 og da gikk en over til å fiske makrell og brisling. Hermetikkfabrikken i Vikevåg (Preservering Co AS) startet opp i 1919 og ble nedlagt i 1960-årene.Sauehold har også vært en viktig del av jordbruk og dyrehold på Rennesøy. I 1975 var det 7000 sauer i kommunen. I 1888 startet det første forsøket på organisert omsetning av melk. Meieriet i Vikevåg kom i 1902.Meieribygningen fra 1954 står på tomten til det gamle meieriet fra Plasseringen for det gamle meieriet ble lagt til sjøen fordi noe av melka kom med båt fra Mosterøy, og fordi de ferdige produktene skulle sendes med med båt videre til Stavanger. Meieriet er nå lagt ned og bygningen rommer i dag bank og kulturhus. Samferdselen har preget stedet som et knutepunkt i kommunen. Strandstedet har vært viktig for kommunikasjonen helt fram til Rennfast åpnet. Frakt av mennesker og varer har krevet plass i Vikevåg. Kaia har derfor vært av stor betydning for næringene og kommunikasjonen. Nå har dette fokuset skiftet, og kaia er viktigere, og har mye større verdi som tomtegrunn for boliger. I dag foregår transport med bil, og tilrettelegging for biltrafikk skjer på gamle ferdselsårers premisser Vikevåg sentrum Foto: Rambøll 16 STEDSANALYSE VIKEVÅG

17 2. Bosetning Den første bosetningen i området var knyttet til gårdene Hauske, Håvardstein og Vik. I folkevandringstida var det trolig tre gårder på Hauske, minst tre på Håvardstein og fire på Vik. På moreneryggen på Fenes innunder Vikefjellet var den gamle bosettingen knytta sterkere til sjøen. Gårdene på Hauske og Håvardstein lå høyere oppe, bygningene var knyttet til jorda og lå som selvstendige separate tun. Ved sjøen ligger gravrøyser, gravhauger og enkelte bautasteiner som vitner om stedets lange historie. I moderne tid vokste Vikevåg fram først som et strandsittersted. Vikevågs sentrale plassering og den gode havna var utgangspunkt for stedets framvekst. Derfor ble soknekirka og prestegarden også lagt i nærheten av Vikevågen. Starten på selve tettstedet var en slags fattig «husmannsplass» der de som ikke hadde jord kunne spe på husholdningen med fiske og annet. Siden slo flere jordløse seg til og tomter ble skilt fra gårdene Mesteparten av eiendommene langs stranda var ikke knyttet til gårdene. Den første krambua på plassen ble etablert i I 1900 bodde det 22 folk som strandsittere under Vik, og øybuene hadde behov for transport til byen. Rennesøybuene sørget selv for å opprette et eget rederi for rutefart til Ryfylkeøyene, og fra 1893 var det rute til Vikevåg. Dette var viktig for å skipe inn varer til Stavanger. I 1902 ble det startet meieri, og i 1911 åpnet Rennesøy forbruksforening butikk i Vikevåg. Vikevåg var blitt et strandsted med eget livsgrunnlag. I 1957 var det meieri, bank, post, telefon, lensmann, pensjonat, snekkerverksted, kassefabrikk, elektriske forretninger, en mølle, samvirkelag, to private kolonialforretninger og tre bakerier i Vikevåg Illustrasjonen viser byggeår for bygningene innenfor planområdet. STEDSANALYSE VIKEVÅG 17

18 Historisk bilde av Vikevåg sentrum Kilde: Rennesøy Bygdesoga 4,2006, side Foto av Vikevåg sentrum. Foto: Rambøll 18 STEDSANALYSE VIKEVÅG

19 4. arealbruk 1. Bebygd areal Det er 5 virksomheter som har hatt stor betydning for utviklingen av Vikevåg. De har satt spor sosialt, økonomisk, kulturelt og fysisk i form av bygninger og anlegg som ennå markerer seg på stedet. Meieriet, forbruksforeningen, Vikevåg trelast, hermetikkfabrikken og slippen. Samtidig må Dampskipskaia nevnes, et svært viktig samferdselstiltak som knyttet flere av virksomhetene og menneskene i kommunen sammen Historisk bilde av Vikevåg sentrum Kilde: Bilde fra Rennesøy Bygdesoga 4,2006, side Bildet viser Forbrugen i krysset Håvarsteinsvegen og Vikevågveien. Vi må regne med at menneskene på bildet ikke står oppstilt for fotografen, men viser hvor møteplassen i Vikevåg er Gammel strandlinje Kilde: Statens sjøkartverk, Illustrasjon: Rambøll. Strandlinja er omtrentlig fra et kart med stor målestokk. Det viser at store områder er fylt ut. STEDSANALYSE VIKEVÅG 19

20 GNR/BNR: 17/157 Bygget:2010 Funksjon: Bolig og næring. Beskrivelse: Kombinasjonsbygning for bolig og næring. arkitekten har antakelig forsøkt å nytolke sjøhusbebyggelsen med en skrå veggflate som har karakter av tak. Bygget har attraktive leiligheter med utsikt mot Mosterøy. Bygningens høyde er større enn omkringliggende bebyggelse. Selv om det er benyttet skrånende tak og veggflater og materialer av høy kvalitet framstår bygningen som et fremmedelement i Vikevåg. GNR/BNR: 17/13 Meieriet, bygget:1954 Funksjon: Kulturhus, bibliotek og bank. Beskrivelse: Bygget er utført i pusset tegl med valmet tak tekket med skifer. Hovedformen til bygningen er en U vendt ut mot kaia. Rommet mellom fløyene i U-formen er bygget igjen med et glass i tak og vegger slik at det formes et innvendig atrium. Stilepoken er det vi kan karakterisere som norsk regionalisme, i samme kategori som hopvedbygningen til Forbruksforeningen rett over gata, utenfor vårt planområde. Bygningen er ikke underlagt vern, men har gode arkitoniske kvaliteter som gjør at den er viktig å ta vare på. GNR/BNR: 17/128 og 17/43 Bygget: ca , antatt påbygget/ utvidet ca Funksjon: sjøhus/pakkhus Beskrivelse: Sjøhuset går under navnet MC-huset fordi det idag er leiet ut til en motorsykkelklubb. Det er et eldre sjøhus som vi antar er bygget på det opprinnelige sjøhuset til Forbrugen. Det kan sees på illustrasjon på s18 helt til venstre i bildet. Hvis dette stemmer er det opprinnelige sjøhuset bygget på med en hel etasje, loft og en større ark. Tilbygget: Bygget: Tilbygget mot vest antas oppført ca Funksjon: Interiørbutikk og bruktbutikk. Beskrivelse: Bygget er et nødtørftig moderne lagerbygg i to etasjer med flatt tak. 20 STEDSANALYSE VIKEVÅG

21 GNR/BNR: 17/132 og 17/78 Sjøhuset til venstre i bildet: Bygget: 2005 Funksjon: Næringsareal og leiligheter. Beskrivelse: Bygningen er en rekonstruksjon/ replikk av et eldre sjøhus med omtrent samme mål og dimensjoner. Sjøhuset til høyre i bildet: Bygget: slutten av 1800-tallet. Beskrivelse: Huset er Dalaker-sjøhuset som sees på illustrasjon på s 18 som bygning nummer to fra venstre. Bygningen er nært i original stand så godt som taktekkingen, men restaurering er påkrevet. Huset er kanskje det elste sjøhuset i Vikevåg. GNR/BNR: 17/16 og 17/121 Bygget: 1900-/1970 Funksjon: Sjøhus/trelastforretning. Beskrivelse: Ifølge Birger Lindanger skal Lars Jørgen og Peder Laurits Aske ha etablert handel i det opprinnelige sjøhuset til Vikevåg trelast i Dette bygget lå antakelig der Sentrumsgården ligger idag. Bygningen til venstre på bildet er oppgitt av Håvarsteinfamilien å være fra 1930-tallet, men det er ingen sikker datering. Det ble drevet trelastforretning og sprosseproduksjon for drivhusene på Rennesøy fra disse bygningene seinest fra 1930-årene og framover. Bygget til høyre i bildet var opprinnelig et halvtak som gradvis har blitt kledd igjen med vegger. Bygget er oppgitt av Håvarstein-familien å være fra 1970-tallet. Utenfor bildet, til venstre ligger et sjøhus fra begynnelsen av 1900 som er i nokså god forfatning. Dateringen er ikke sikker. GNR/BNR: 17/54 Sentrumsgården Bygget:1999 Funksjon: Offentlig tjenesteyting (Politikammer) og leiligheter Beskrivelse: Bygningen er et kompakt leilighetsbygg i tre etasjer pluss loft. Det er oppført som om det var to volumer med saltak etter inspirasjon fra sjøhusene. Dessverre er volumenes størrelse og detaljeringen ikke i samsvar med historiske forbilder. Vi anser ikke dette for å være spesielt vellykket, og volumet er klart for stort for naustområdet langsetter Vikevågveien. STEDSANALYSE VIKEVÅG 21

22 GNR/BNR: 17/53 Bygget: Usikker datering, antakelig Funksjon: Sjøhus, lagerbygg. Beskrivelse: Seint bindingsverkssjøhus med knevegger, likt sjøhuset ved Vikevåg trelast. GNR/BNR: 17/24 Bygget: ca 1935 Funksjon: Bolig og kontor for disponenten på Hermetikkfabrikken. Beskrivelse: Huset er oppført i mur i to etasjer med helvalmet tak. Taketekking av skifer. Bygningen er et hederlig eksempel på enkel norsk modernistisk arkitektur fra 30-tallet. Bygget kan gjerne tas vare på slik det står og inngå i en sammenheng på plassen, men det er ikke regulert til bevaring. GNR/BNR: 17/83 Bygget:1919 Funksjon: Næring Beskrivelse: Dette er den opprinnelige hermetikkfabrikken. Bygningen er sterkt ombygget ved flere anledninger, og har rommet mange ulike funksjoner, også bensinstasjon. Bygget har ikke vesentlige kvaliteter som gjør at den bør tas vare på i den framtidige uitbyggingen av dette tomtearealet. 22 STEDSANALYSE VIKEVÅG

23 2. Eiendomsstruktur og grenser Eiendommene innenfor planområdet er eiet av både privatpersoner og av kommunen. Alle eiendommene langs Vikevågveien er i privat eie. Halvøya med ferjekaien har både private og kommunale eiendommer. Eierinteressene avspeiler også til dels gårdene som eiendommene er skilt ut fra. Det er et lokalt eierskap med sterk tilknytning til stedet. Mange av eiendommene langsetter sjøen er små, og størrelsen og formen peker direkte tilbake på bruken av strandeiendommenes bruksformål som naust og sjøhus. Det har vært ulik virksomhet i bygningene, men virksomheten har alltid vært knyttet til sjøen Illustrasjonen viser hvilke eiendommer som er eid av private og hvilke som er eid av kommunen. Illustrasjon: Rambøll Illustrasjon av typologi. Illustrasjon: Rambøll STEDSANALYSE VIKEVÅG 23

24 4.3.2 Illustrasjon av offentlige tjenester og kulturminner. Illustrasjon: Rambøll 3. Byutvikling Fra strandsitterstedet til i dag har Vikevåg utviklet seg i samspill med resten av kommunen. Vikevåg ble det naturlige administrasjonsenteret i kommunen. Som nevnt er dette knyttet til stedets sentrale plassering særlig da ferdselen foregikk mest av alt på sjøen. Fordi samferdselen endrer seg, og bilen er dagens transportmiddel endrer også stedet karakter. Det blir lengre mellom de ulike funksjonene. Plasseringen av for eksempel skolen har bakgrunn i at man ønsket at skolen skulle ligge sentralt i skolekretsen. Den spredte plasseringen av de kommunale funksjonene følger av at man tar hensyn til hele kommunen og ikke bare Vikevåg. 24 STEDSANALYSE VIKEVÅG

25 PRIX BANK AMFI Vial AS 126_LAY_01.dw 5. infrastruktur 1. Trafikkforhold Trafikken som påvirker Vikevåg sentrum er både gjennomgangstrafikk og intern trafikk. Planområdet strekker seg fra Daleveien i øst langs Fv 573 Vikevågveien som er gjennomgående for hele planområdet. Hovedknutepunkt og sentrum er krysset Vikevågveien og Håvarsteinveien. Det foregår en del interntrafikk knyttet til sentrum og Håvarsteinveien er adkomst til boligområder nord i området. Generelt er bilen mye brukt og det skyldes at de fleste bor utenfor sentrum og er avhengig av bil for daglige gjøremål. Det er også en del gjennomgangstrafikk til Rennesøy helse og velferd og badeplass videre vest langs Vikevågveien. Alle veier som fører inn mot sentrum har fartsgrense 50 km/t. Dette medfører et høyt fartsnivå inn mot krysset i sentrum. PRIX 29.7% BANK 11.6% 10.6% AMFI 48.1% 2. Trafikksikkerhet Trafikkfordeling Illustrasjon: Vial 02 Området og da spesielt sentrum oppleves som et uryddig trafikkområde. Det er mye biltrafikk kombinert med myke trafikanter og parkering nær ferdselsårer. Gjennomgangstrafikk holder høy fart inn mot knutepunkt Fortau/ GSvei Illustrasjon: Vial Vial AS _LAY_01.dwg STEDSANALYSE VIKEVÅG 25 04

26 126_LAY_01.dwg Vial AS 126_LAY_01.d Rygging fra parkering kombinert med kryssende myke trafikanter gjør at det oppstår situasjoner som oppleves som trafikkfarlige. Det er ingen helhetlig løsning for myke trafikanter i sentrum. Det finnes noe fortau men dette faller ikke sammen slik at en kan ferdes trykt til fots og med sykkel. Det er ingen opphøyde gangfelt eller merket gangfelt for kryssing av veien. Sykling bør utføres i vegbanen siden det ikke finnes sykkelveier og det kun er relativt smale fortau. Fortauene bør forbeholdes gående. 3. Parkering PRIX 2% 8.1% 6.3% 6% 27.7% 6% AMFI 3.5% Siden mange er avhengig av bil foregår mye parkering i sentrum. Det er som oftest korttidsparkering men noe arbeidsparkering forkommer også. Parkeringsområdene er spredt og det finnes 7 områder som er tilrettelagt for parkering. Det foregår også en del uorganisert parkering da spesielt ned mot kaien men også kortidstopp langs veiene. Parkering på tvers av Vikevågveien ved Prix er direkte trafikkfarlig da den medfører rygging ut i trafikkert vei med dårlig sikt. BANK 25.2% Trafikkfordeling Illustrasjon: Vial 12.3% 1% 0.75% 3.5% Kollektivtrafikk Det går regelmessig kollektivtrafikk mellom Vikevåg og Stavanger. Det er også busser på skoledager til Galta, Fjøløy og Austre Åmøy. Bussene følger Vikevågveien og snur og har oppstillingsplass på Vikevåg kai. Det er ikke rutebåt til Vikevåg Parkeringsplasser Illustrasjon: Vial PRIX AMFI 9 BANK Vial AS STEDSANALYSE VIKEVÅG

STEDSANALYSE VIKEVÅG

STEDSANALYSE VIKEVÅG STEDSANALYSE VIKEVÅG RENNESØY KOMMUNE 23.06.2014 WWW.RAMBOLL.NO Planområde 2 STEDSANALYSE VIKEVÅG INNHOLD 1. Beliggenhet, skala og landformer 4 1.1 Steds- og landskapskarakter 4 1.2 Grønnstruktur 5 1.3

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status Status Vedtatt planprogram 11.02.15 Lokalt planverksted 10.03.15 Innspill Utredninger Plankart og bestemmelser Eksisterende forhold Grønnstruktur Biologisk mangfold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET Områdekarakter Den aktuelle tomten i Osloveien ligger i et område hvor flere ulike funksjoner og bygningstypologier møtes. Veianlegg setter sitt preg på området, men

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr.

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. BARNETRÅKK OG SKOLEVEG GRØNNSTRUKTUR OG KULTURMINNER BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. 60220000 NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Enkel stedsanalyse SANDØYA. foto:google Maps

Enkel stedsanalyse SANDØYA. foto:google Maps Enkel stedsanalyse SANDØYA foto:google Maps Plantiltakshaver: Mørekrysset AS 30.08.2015 SANDØYA I DAG Sandøya er en øy i Sandøy kommune, ytterst i Møre og Romsdal. Øya er ca 1.03 km2 og ligger lengst nord

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. 1.Lokalisering Planområdet ligger langs Rv 215 like ved Slemmas utløp i Osensjøen i Nordre Osen, i Åmot kommune. Planen omfatter

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Kart 1.1 Formell avgrensning ved siste varsel om oppstart 2015.

Kart 1.1 Formell avgrensning ved siste varsel om oppstart 2015. 1 Vedlegg P7 Nåværende situasjon (23.08.2016) 1.1 Størrelse, beliggenhet og avgrensning av planforslaget Planområdet utgjør et totalt areal på ca. 28 daa. Området ligger sentralt i Sola sentrum like sør

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i Rennesøy

Utvalgte kulturlandskap i Rennesøy Utvalgte kulturlandskap i Rennesøy UTVALGT KULTURLANDSKA HELLAND BØ Foto: Audun Steinnes RENNESØY KOMMUNE 2 DALE Foto: Nono Dimby Innledning Rennesøy kommune i Rogaland består av 8 øyer, og er på totalt

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

"Fredriksten festning"

Fredriksten festning Plan nr: G-712 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Fredriksten festning" Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 28.09.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

vassdrag kombinerte formål eneboliger, parkeringshall, kjørevei, grønnstruktur, småbåthavn og kombinert bebyggelse og anlegg

vassdrag kombinerte formål eneboliger, parkeringshall, kjørevei, grønnstruktur, småbåthavn og kombinert bebyggelse og anlegg Hvaler kommune Storveien 32 1680 Skjærhalden INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL, HVALER KOMMUNE Avsender: Rambøll AS på vegne av tiltakshaver Northman AS og Opplysningsvesenets fond Dato

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER.

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER. Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Heimdal senterområde vest, gnr/bnr 198/106, 198/5, 198/37, 198/38, 198/74, 198/203, 198/186, 197/542, 197/142, 197/129 og 198/210. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utviklingen i Støperigården 39 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde Kulturminnedokumentasjon Nesttunbrekka 86, boligområde Oktober 2012 1 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr/bnr 42/85 i Nesttunbrekka 86 i Bergen kommune, Fana bydel. Formålet med planen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Riktig svar er markert med tykk skrift. SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Herfra kan du se mange sau på beite. De spiser mye gress og skjøtter dermed det flotte landskapet på Lundsneset. Menneskene

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Oppdatert etter bystyrets behandling 19.03.15 Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder...2 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområder...3

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00994-8 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Planutvalget 26.01.2016 PLAN 2012007 - DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Områdeplan Ask sentrum

Områdeplan Ask sentrum Områdeplan Ask sentrum Gjerdrum kommune har startet et omfattende planarbeid som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Ask sentrum. Arbeidet er forankret i anbefalingen fra plansmien «Ask 2040»

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

1 Illustrasjon av planområdet

1 Illustrasjon av planområdet Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE for BREVIK HYTTEFELT 156020110008 Bestemmelsene er datert: 30.09.2016 Dato for siste revisjon av beskrivelsene: 10.01.2017 Dato for kommunestyrets vedtak: 1 Illustrasjon

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Vi sender her et innspill om spredt boligbebyggelse ved Tranvika (Gnr 120, Bnr 13), som ligger på Strandå, Kjerringøy.

Vi sender her et innspill om spredt boligbebyggelse ved Tranvika (Gnr 120, Bnr 13), som ligger på Strandå, Kjerringøy. Til Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø Attn: Mats Marthinussen Saksnr: 2015/5827 Dato: 22.04.2016 Innspill til kommuneplanens arealdel Vi sender her et innspill om spredt boligbebyggelse ved Tranvika

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER

ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER Øye Gnr 114 Bnr Diverse Kvinesdal kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT

Detaljer

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Arkivsak: 06/677 Arkivkode: PLANR 174 Sakstittel: PLAN NR. 174 - REGULERINGSPLAN FOR LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52, BNR. 4 OG 21 Alt. 2 Avgrensning

Detaljer

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen Innherred samkommune Levanger sentrum- E6 utenom byen 1 Levanger sentrum 2www.innherred-samkommune.no Hovedpunkt i foredraget: Bykjerne geografiske utfordringer Historisk utvikling Viktige utfordringer

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune

Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune Dato for siste revisjon: 20.10.05 Dato for kommunestyrevedtak: 1 GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE MULIGHETSSTUDIE FOR ØYSLEBØ. GRØNN_STREK AS september 2007 AROS AS

MARNARDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE MULIGHETSSTUDIE FOR ØYSLEBØ. GRØNN_STREK AS september 2007 AROS AS AROS AS GRØNN_STREK AS september 2007 MULIGHETSSTUDIE FOR ØYSLEBØ VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE MARNARDAL KOMMUNE 1 Mulighetsstudie for Øyslebø sentrum Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3

Detaljer

SKORPEFJELL. Perlen på Mosterøy. 19 funksjonelle og sjønære rekkehus et kvarter fra Stavanger

SKORPEFJELL. Perlen på Mosterøy. 19 funksjonelle og sjønære rekkehus et kvarter fra Stavanger SKORPEFJELL Perlen på Mosterøy 19 funksjonelle og sjønære rekkehus et kvarter fra Stavanger Gode boliger for alle! Nå kommer 19 nye attraktive og funksjonelle rekkehus på Skorpefjell, som har en flott

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

metode og arbeidet politisk prosess tanker til slutt

metode og arbeidet politisk prosess tanker til slutt Hva er hensynssoner? Hensynssoner betyr at det knyttes to slags bestemmelser til et område. Det ene laget er inndelingen i de tradisjonelle arealbruksformålene med bestemmelsersom forteller hvilket formål

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Reguleringsbestemmelser detaljplan for område ved Jentoftbukta, eiendom gnr: 11, bnr: 1, 14 og 19, i Sandnesdalen.

Reguleringsbestemmelser detaljplan for område ved Jentoftbukta, eiendom gnr: 11, bnr: 1, 14 og 19, i Sandnesdalen. Reguleringsbestemmelser detaljplan for område ved Jentoftbukta, eiendom gnr: 11, bnr: 1, 14 og 19, i Sandnesdalen. Dato: 22.01.2013 Revidert: Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland.

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Dato FOR-20xx-xx-xx-xx Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Karmøy kommune, Rogaland Hjemmel LOV-1978-06-09-50-

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Sentrumsutvikling Botngård Et grensesprengende prosjekt

Sentrumsutvikling Botngård Et grensesprengende prosjekt Sentrumsutvikling Botngård Et grensesprengende prosjekt Innkomne merknader Navn Statens vegvesen Merknad Svært skeptiske til regulering av boliger Botngårdsleira og Seterfjæra. Krever utredning av konsekvenser

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE Bilde viser deler av planområdet Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS i samsvar med grunneier Joar Berdal

Detaljer

Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging

Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, Kristiansund kommune. - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging Konsept: - Områdekarakter tunbebyggelse. - Typologier:

Detaljer