STEDSANALYSE VIKEVÅG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STEDSANALYSE VIKEVÅG"

Transkript

1 STEDSANALYSE VIKEVÅG RENNESØY KOMMUNE Planområde

2 2 STEDSANALYSE VIKEVÅG

3 INNHOLD 1. Beliggenhet, skala og landformer Steds- og landskapskarakter Grønnstruktur Kulturlandskap Friluftsliv 8 2. Naturmiljø Grunnforhold Vegetasjon Vann 2.4 Støy 2.5 Klima; vind og sol Kulturhistorie 3.1 Historiske utviklingstrekk 3.2 Bosetning Arealbruk 4.1 Bebygd areal 4.2 Eiendomsstruktur og grenser 4.3 Byutvikling 5. Infrastruktur 5.1 Trafikkforhold 5.2 Trafikksikkerhet 5.3 Parkering 5.4 Kollektivtrafikk 5.5 Kommunal infrastruktur 6. Eiendomsforhold 6.1 Potensiale og ønsker 7. Konklusjon 8. Kilder STEDSANALYSE VIKEVÅG 3

4 1. Beliggenhet, skala og landformer 1. Steds- og landskapskarakter Vikevåg ligger på øya Rennesøy i Boknafjorden. Gårdene rundt Vikevåg er gnr 17, Håvarstein og gnr 18, Vik. Det vi regner som «sentrum» ligger i all hovedsak på gnr 17, men navnet har Vikevåg fra gården Vik. Vikevågs betydning som en av Rennesøys beste anløpssted har gjort Vikevåg til et naturlig sentrum på øya. Dette har vært et naturlig valg helt fra folkevandringstida fram til Rennesøy ble landfast med tunnelforbindelse og ferja sluttet å anløpe Vikevåg. Nå har stedet mistet noe av sin logiske plassering i forhold til infrastruktur, men det beholder fortsatt sin viktige funksjon som kommunesenter. Dette er også et politisk valg, som denne stedsanalysen og planarbeidet viser. Stedet har sterk lokalhistorisk identitet og ligger meget fint plassert i landskapet mellom fjord, fjell og kulturlandskap. Formene på Boknafjorden og Rennesøy kan i stor grad forklares ut i fra geologien. Veldige krefter har formet landskapet, og klimaskiftet og istid har bearbeidet landet med fjorder og øyer. Det store Vikefjellet som danner en østlig vegg i Vikevåg er del av en fjellformasjon som strekker seg fra Foto av Vikefjellet Foto: Rambøll Illustrasjonen viser landskapsformer og viktige siktlinjer. Illustrasjon: Rambøll 4 STEDSANALYSE VIKEVÅG

5 Siktlinje A fra Håvarsteinveien og ned bakken mot kai/sjøen. Foto: Rambøll Siktlinje B langs Vikevågveien Foto: Rambøll Siktlinje C fra kaien mot Vikefjellet/ Askje. Foto: Rambøll Østhusvik til Galta. Formajonen var etter siste istid for år siden delt ved Hauskeeidet i et 700 meter langt sund. Dette sundet forsvant langsomt etter hvert som øya reiste seg hele 32 meter. Vikefjellet og Rennesøyhodnet er et markant landskapselement som er synlig i store deler av Ryfylkebassenget, og som derfor også er et supert turmål og gir et flott utsyn over Ryfylke som er et flatt bølgende, omkringliggende landskap- grønt og blått. 2. Grøntstruktur Vikevåg ligger sentralt plassert i forhold til overordnet grøntstruktur. Det er store, sammenhengende områder med kulturlandskap både øst og vest for Vikevåg. Med utgangspunkt i Vikevåg, er turmulighetene mange. I kommuneplanen er det lagt inn en nord-sør korridor for grøntstruktur mellom den innerste vågen i Vikevåg og offentlig område i nord med skole, idrettshall og barnehage. Det er også vist en gang-sykkelvei langsmed og parallelt med sjøen fra planlagt aktivitetspark i øst til sykehjemmet i vest. STEDSANALYSE VIKEVÅG 5

6 Fra Vikevåg sentrum knyttes også denne gang- sykkelvegen sammen med en nordlig gang-sykkelforbindelse. Området Prestvågen og Langemannsneset er også vist som grøntstruktur i kommuneplanen. Dette er et statlig sikret område for friluftsliv av regional verdi. 3. Kulturlandskap De første spor etter mennesker på Rennesøy finnes på Galta, og skriver seg helt tilbake til år f. Kr. Kommunen og øya rommer et stort antall gravhauger, hustufter og rydningsrøyser fra forskjellige perioder. Rennesøy er den kommunen i landet som har flest registrerte og størst tetthet av fornminner. Kulturminnene gir en god historisk base å bygge framtida på. Stor grad av oppdyrking og intensiv beitedrift er, sammen med kuperte og varierte landskapsformer, karakteristiske trekk i Rennesøy. Kulturlandskapet fra Vikefjell til Dale er i Naturbasen til Fylkesmannen angitt som det beste, mest intakte eksempelet på beiteskapt kulturlandskap G/S vei i kommuneplan Viktige overordnede grøntarealer og grøntdrag fra Kommuneplan for Rennesøy. Illustrasjon: Mljødirektoratet og Kommuneplan for Rennesøy ( ), Rambøll Tegnforklaring Verneområder klasser Nasjonalpark Naturreservat Landskapsvernområde Artsfredning Marint verneområde (naturman Annen fredning Naturtyper område Svært viktig og viktig Lokalt viktig Statlig sikra friluftslivsområd Planområde 1: ,25 WGS_1984_UTM_Zone_33N 0,5 km Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk). 6 STEDSANALYSE VIKEVÅG

7 Nasjonalpark Naturreservat Landskapsvernområde på Ryfylkeøyene. Området inneholder et rikt antall spor etter bosetning og aktivitet fra jernalderen. Vest for Vikevåg ligger det helhetlige kulturlandskapet Helleland- Bø. Dette er et totalt areal på ca 2,6 dekar og er et av de høyest prioriterte i fylket i «Nasjonal registrering av kulturlandskap». Det er svært interessant både med hensyn på kulturhistorie og biologisk mangfold. Naturtypen er kystlynghei, det er et storskala åpent helhetlig landskap med steingjerder, steinstolper og er rikt på kultur-/ fornminner. Området vest for veien ved Niben er et av de viktigste kulturlandskapsområdene i landet for biologisk mangfold, her er naturbeitemark rik på beitemarksopp. Kommunen har fått utarbeidet skjøtselsplaner og forhandlet frem avtaler med grunneierne for de fleste av de viktigste arealene. Området rundt Prestvågen utgjør et sammenhengende område med småbiotoper som er definert som lokalt viktige av Fylkesmannen i Rogaland. Her er det kulturskog og beitemark med viktige botaniske arter. Naturvernområdet sjøfugl Artsfredning Tegnforklaring Tegnforklaring Marint verneområde (naturmangfold Verneområder klasser Annen fredning Verneområder Nasjonalpark klasser Tegnforklaring Hovednaturtype Nasjonalpark rasmark, berg Naturreservat (område) Verneområder Naturreservatklasser Landskapsvernområde Nasjonalpark Landskapsvernområde Artsfredning Naturreservat Artsfredning Marint verneområde (naturmangfold Landskapsvernområde Marint verneområde (naturmangfold Annen fredning Hovednaturtype Artsfredning kulturlandskap Annen fredning Hovednaturtype rasmark, berg Marint verneområde (naturmangfold (område) Hovednaturtype rasmark, berg (område) Annen fredning Hovednaturtype rasmark, berg Hovednaturtype (område) kyst, havstran Hovednaturtype Hovednaturtype kulturlandskapp Hovednaturtype andre kulturlandskap viktige ( Hovednaturtype kyst, havstrand Hovednaturtype kyst, havstran Hovednaturtype marine kyst, havstran (områd Hovednaturtype andre viktige ( Hovednaturtype Viktige kulturlandskap. andre viktige ( Illustrasjon: Miljødirektoratet og Rambøll Hovednaturtype andre viktige ( Hovednaturtype marine (områd Hovednaturtype marine (områd Hovednaturtype marine (områd Tegnforklaring Verneområder klasser Nasjonalpark Naturreservat Landskapsvernområde Artsfredning Marint verneområde (naturmangfold Annen fredning Naturtype, rikt strandberg Hovednaturtype rasmark, berg (område) Hovednaturtype kulturlandskap 1: Naturvernområde, våtmark Hovednaturtype kyst, havstran Helhetlig kulturlandskap, kystlynghei Helland Naturtype, småbiotoper Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk). Hovednaturtype andre viktige ( Hovednaturtype marine (områd 1: : Helhetlig Planområde kulturlandskap, 1: kystlynghei Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fradale Vikefjelle Miljødirektoratet. andre Kartet kilder inneholder (bl.a. Statens informasjon kartverk). fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk). Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk). 1: ,03 WGS_1984_UTM_Zone_33N 4,1 km Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk). STEDSANALYSE VIKEVÅG 7

8 m 4. Friluftsliv Rennesøy kommune gjennom de siste tiårene arbeidet godt med tilrettelegging for friluftsliv i kommunen med grunneieravtaler og merking av turløyper. Dette har åpnet for noen flotte og viktige friluftslivsopplevelser. Denne tilretteleggingen henger godt sammen med tilretteleggingen for boligbygging i felt som også har skjedd i stor grad rundt Vikevåg. De nye og gamle beboerne i kommunen kan nyte godt av området mellom Prestvågen og Langemannssneset som er et statlig sikret friluftsområde. Det er et område på totalt 39 dekar som er mye brukt til friluftsliv for hele regionen. Det er oppmerkede turløyper i kulturlandskapet Helleland- Bø, samt for området Vikefjell- Dale. Rennesøyhodnet på 238 moh er et naturlig målpunkt for turer her. I Rennesøy kommune er det 4 overnattingsmuligheter utenom private som leier ut rom. Det ligger 2 Hotell/ Bed and breakfast i Østhusvik, ett på Utstein og ett på Åmøy. Kommunen er rikt på naturopplevelser og stor tetthet av kulturminner. Kommunens hjemmeside har linker til overnattingssteder, turforslag og friområder. På Visit Norway sin hjemmeside ligger det informasjon om overnatting i Rennesøy kommune og aktiviteter i kommunen, hovedsakelig knyttet til Mosterøy. I Vikevåg er det ingen overnattingssteder, og turistinformasjon er fraværende Foto viser området ved Prestvågen. Foto: Rambøll m TURLØYPE Flekkstad- Helland Illustrasjonen viser merkede turstier og destinasjoner. Kilde: Dei grønne øyane, Rennesøy kommune (2010) Illustrasjon: Rambøll Hestvarden Nordbø Mortavika Lynghei Flekkstadmyra Flekkstad Grønhaugane Vestbø Hanasand Østhusvik E 39 Sørbøv. Kitlingen Litladal Merket turløype Umerket turløype Parkering Kitlingen 95 m.o.h. Varabrekk jordbruksvei Varabrekk 154 m.o.h. Helland jordbruksvei Hjarthaugmyra Hjarthaug Kroken Hauskenv. Hausken kirke Håvarstein Hausken kirke Håvarsteinv. Bergje Midbø Stavanger TURLØYPE Vik-Sel-Dale- Tegnforklaring Severdighet Klosterøy Fjøløy Utsiktspunkt Skog Myr Reianes Bø Flekkstad Knott Helland Mekjarvik Randaberg E39 Mastrafjorden Sokn Bru Turløype Bru E39 Mosterøy Hellandsvågen Hele rundturen: 5,5 km Arsvågen/Haugesund Finnøy Mortavika Boknafjorden R E N N E S Ø Y Stavanger Vikevåg Askje Åmøy Rennesøy Hanasand Østhusvik Brimse Sør-Hidle 519 Ladstein Talgje Hausken Prestvågen friluftsområde Prestvågen Mastrafjorden Hellandsv. Vikevågv. Vikevåg Vennligst følg turløype. Løypa går gjennom Dale / Sel HUSK TURVETTREGLENE beiteområder. Her har husdyra førsteretten. Hunden skal holdes i bånd. Gjelder hele kommunen året rundt. NB! Forsikre deg om at grindene er lukket etter deg! Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og mark. God tur! Langemann Vikevågsv. Vikevåg Planområde (kommunesenter) (kommunesenter) 25 moh. Fenes Dalev. Vikekleiva Vikefjellet D E S I G N : E L L E N J E P S O N Vikefo ssen Moskar Selsfjellet Varden Vik Varden 167 m.o.h. Rennesøyhodnet- Heggland Pilå Vikebekken 217 m.o.h. Lynghei Vik Sel Heggland Dale Rennesøyhodne Mastravarden Kulturløype Vaula Vikestemmen Lynghei jordbruksvei 150 moh. Sel Grønamyr Dalestemmen 125 m.o.h. Bjerga Bjergavatnet Bjergavatnet Naturreservat 125 m.o.h. Naturreservat Vikevåg E 39 Bjergav. Førsvollvatna Roaldstad Førsvollvatna naturreservat Skjørvestadv. Skjørvestad Østhus Hodnev. Mehus Østhusvikv. Nordhus Østhusvik R E N N E S Ø Y KO M M U N E Merka turløype w w w. r e n n e s o y. k o m m u n e. n o Umerka turløype Parkering Utsiktspunkt Dalev. Selsv. D alebekken Kulturløype Dale Sel Daleheia Slettaheia Askmyrane Hegglandslia Heggland Severdighet Fiske m/kort Rasteplass Gjestehavn Avstander: Mastrafjorden Dale Dale Lynghei Askheia Mikalsgrovene Bading Sel Rennesøyhodne Heggland 5,6 km Skog Sel Rennesøyhodne Sel 6,0 km Market turløype Umarket turløype Severdighet Myr Heggland Rennesøyhodne Heggland 5,2 km Heggland Sel Vik 8,0 km Sel Dalestemmen rundt 1,6 km Vindheim Svinevika Vindheims nibba Trisellen Rennesøyhodnet Hodne Ask 0 1: km 0 0,51 1,0 km Røsejuvet Kastdal Bygdeborg WGS_1984_UTM_Zone_33N 8 STEDSANALYSE VIKEVÅG Rennesøyhodnet 238 m.o.h. Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk). Arsvågen/Haugesund Finnøy Reia Mortavika R E N N E S Ø Y 519 Ormaneset Kvidholmen S O N

9 1.4.3 Illustrasjon viser gangforbindelser. Illustrasjon: Rambøll Destinasjon Vikevåg Foto: Rambøll Gammel varde på Eltarvåg med utsikt mot Nordbø/ Ertenstein Kilde: Dei grøne øyane, Rennesøy kommune. STEDSANALYSE VIKEVÅG 9

10 2. naturmiljø 1. Grunnforhold Grunnfjellet i Vikevåg er båndet gneis og amfibolitt. Fra foten av Vikefjellet og nordover finner vi hav/ strandavsetning. På begge sider består fjellet av forvitringsmaterialer. Dette fører til særlig rik jord i den sørvestvende fjellkanten og løsmassene nedenfor. Platået er rikere på løsmasser enn det som er vanlig i kystlyngheiområder i fylket. To arter har her sin eneste norske vokseplass (ekornsvingel og dverg marikåpe). Dette knytter området til Storbritannia. Dvergmarikåpa vokser hovedsakelig i området Helleland-Bø, men er også funnet på Dale. Rennesøy og Vikevåg har fjell og stein som er godt byggemateriale. Dette er mye brukt i hele regionen, og brukes ennå til bygging av murer, gjerder, bygninger og brygger. Det har også gitt muligheter til markering i steinkors og bautasteiner Vikefjellet. Foto: Rambøll 2. Vegetasjon Innenfor planområdet preges området av mangel på vegetasjon og store asfalterte parkeringsarealer. I hovedgaten er det plantet rosehagtorn som gir fin blomstring på våren. På kaiområdet er det satt ned poppel i plantekummer, disse ser ut til å vokse villig og trives overraskende godt i det ellers salte og vindutsatte miljøet. Vis à vis Coop prix i sentrum, i krysset Håvasteinveien og Vikevågveien ligger en park etablert de siste årene. Parken består av en»rygg» med busker mot nordvest og et plantefelt med roser deler parken i to oppholdsareal. Mellom parken og veien er det plantet en trerekke. Det er flere sittemuligheter med utsikt mot sjøen og sentralt i parken er det plassert en skulptur Vikefjellet. Foto: Rambøll 10 STEDSANALYSE VIKEVÅG

11 3. Vann Det er sjøen og Mastrafjorden som i stor grad definerer identiteten til Vikevåg. Vikebekken og Vikefossen er lokale vassdrag som har sitt utløp i nærheten av Vikevåg. Ellers er det ingen andre lokaliteter med innsjø eller bekk i umiddelbar nærhet til planområdet. Illustrasjonen viser et sjøkart av vågen med grove dybdedata. Området har fire utfylte kaiområder. Ett ligger sørvest med den gamle ferjekaien, innerst i vågen ligger en mindre molo og to utfyllinger er gjort på østsiden av vågen. Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap har beregnet antatt havnivåstigning i år 2050 og Vi har brukt tall fra 2100 i illustrasjonen Tallene viser at vi vil kunne få en havnivåstigning på 79 cm. Ved stormflo vil havet da kunne stå 208 cm over dagens kt 0, altså på med usikkerheten inkludert (usikkerhet +35 til -20 cm) Ortofoto av planområdet. Kilde: Norge i bilder STEDSANALYSE VIKEVÅG 11

12 2.1.3 Illustrasjonen viser utstrekning av berggrunnstyper. Kilde: Norges geologiske undersøkelse Illustrasjon: Rambøll Illustrasjonen viser utstrekning av løsmassetyper. Kilde: Norges geologiske undersøkelse Illustrasjon: Rambøll 12 STEDSANALYSE VIKEVÅG

13 4. Støy Temakart for støy fra kommuneplanen viser at det er området rundt tunnelmunningen og de offentlige funksjonene som er mest støyutsatt på Rennesøy. Områdene tettest inntil Vikevågen ligger i gul sone i kommuneplanen. I dag preges ikke området rundt Vikevåg spesielt av støy Dybder for havbunnen i vågen. Kilde: temakart Rogaland Illustrasjon: Rambøll Illustrasjoen viser hvordan havnivået vil stige ved stormflo (+kt 2.43.) Kilde: Direktorat for samfunnsikkerhet og beredskap Illustrasjon: Rambøll STEDSANALYSE VIKEVÅG 13

14 2.4 Klima; vind og sol Klimaet på Rennesøy er oseanisk med små temperatursvingninger gjennom året og med milde, fuktige vintre og kjølige, nedbørsrike somre. Vikevåg har et mildt klima. I perioden 1900 til 1940 var det ca 12 grader kaldere midt på vinteren enn om sommeren. Om vi regner sommeren etter dager med middeltemeperatur over 10 grader, har Vikevåg ca 130 sommerdager. Tilsvarende er her ingen vinter om vi regner vinter fra den daglige middeltemperaturen om høsten går under 0 til den igjen er over 0. Ytterst i Boknafjorden kommer det mindre nedbør enn i andre deler av fylket, spesielt i sommerhalvåret. På kysten av Rogaland er det om vinteren overskudd av sydøst og om sommeren av nordvest. En riktig storstorm på Rogalandskysten begynner med en sø-kuling som snur over på sør eller sørvest med omslag til nordvest. De sterkeste vindene opptrer gjerne like etter at vinden har slått om. De sterkeste vindene får fart gjennom Mastrafjorden, og Vikafjellveggen samler dem opp og gir Vikevåg mye vind og vanskelige vindforhold Vindrose Kilde: eklima.no Fremherskende vindretninger. Kilde: eklima.no 14 STEDSANALYSE VIKEVÅG

15 2.4.3 Sol/skygge analyse. 21.Mars kl Sol/skygge analyse. 21.Juni kl STEDSANALYSE VIKEVÅG 15

16 2.4.5 Sol/skygge analyse. 21.Juni kl kulturhistorie 1. Historiske utviklingstrekk Livet på Rennesøy har vært preget av høsting av naturen, både på sjø og land. Kystfiske og jordbruk har alltid vært viktige næringsveier for menneskene i Rennesøy. I nyere tid har veksthusnæringen vært en viktig del av den vanlige gårdsdriften. Rennesøy og de andre Ryfylkeøyene har godt jordsmonn med gode vilkår for jordbruk. Korndyrkinga var viktig fra gammelt av, og havren var det viktigste jordbruksproduktet helt frem til siste halvdelen av 1800-tallet. Poteten var kjent fra rett før 1800, men slo for alvor gjennom under napoleonskrigene ( ). Da var det smått med korn, og poteten var en god erstatning. De fleste rennesøybuene var fiskerbønder. Hovedfisket på Rogalandskysten var vårsildfisket, i februar og mars. Det var ei rolig tid i jordbruket. Silden forsvant i nære farvann rundt 1910 og da gikk en over til å fiske makrell og brisling. Hermetikkfabrikken i Vikevåg (Preservering Co AS) startet opp i 1919 og ble nedlagt i 1960-årene.Sauehold har også vært en viktig del av jordbruk og dyrehold på Rennesøy. I 1975 var det 7000 sauer i kommunen. I 1888 startet det første forsøket på organisert omsetning av melk. Meieriet i Vikevåg kom i 1902.Meieribygningen fra 1954 står på tomten til det gamle meieriet fra Plasseringen for det gamle meieriet ble lagt til sjøen fordi noe av melka kom med båt fra Mosterøy, og fordi de ferdige produktene skulle sendes med med båt videre til Stavanger. Meieriet er nå lagt ned og bygningen rommer i dag bank og kulturhus. Samferdselen har preget stedet som et knutepunkt i kommunen. Strandstedet har vært viktig for kommunikasjonen helt fram til Rennfast åpnet. Frakt av mennesker og varer har krevet plass i Vikevåg. Kaia har derfor vært av stor betydning for næringene og kommunikasjonen. Nå har dette fokuset skiftet, og kaia er viktigere, og har mye større verdi som tomtegrunn for boliger. I dag foregår transport med bil, og tilrettelegging for biltrafikk skjer på gamle ferdselsårers premisser Vikevåg sentrum Foto: Rambøll 16 STEDSANALYSE VIKEVÅG

17 2. Bosetning Den første bosetningen i området var knyttet til gårdene Hauske, Håvardstein og Vik. I folkevandringstida var det trolig tre gårder på Hauske, minst tre på Håvardstein og fire på Vik. På moreneryggen på Fenes innunder Vikefjellet var den gamle bosettingen knytta sterkere til sjøen. Gårdene på Hauske og Håvardstein lå høyere oppe, bygningene var knyttet til jorda og lå som selvstendige separate tun. Ved sjøen ligger gravrøyser, gravhauger og enkelte bautasteiner som vitner om stedets lange historie. I moderne tid vokste Vikevåg fram først som et strandsittersted. Vikevågs sentrale plassering og den gode havna var utgangspunkt for stedets framvekst. Derfor ble soknekirka og prestegarden også lagt i nærheten av Vikevågen. Starten på selve tettstedet var en slags fattig «husmannsplass» der de som ikke hadde jord kunne spe på husholdningen med fiske og annet. Siden slo flere jordløse seg til og tomter ble skilt fra gårdene Mesteparten av eiendommene langs stranda var ikke knyttet til gårdene. Den første krambua på plassen ble etablert i I 1900 bodde det 22 folk som strandsittere under Vik, og øybuene hadde behov for transport til byen. Rennesøybuene sørget selv for å opprette et eget rederi for rutefart til Ryfylkeøyene, og fra 1893 var det rute til Vikevåg. Dette var viktig for å skipe inn varer til Stavanger. I 1902 ble det startet meieri, og i 1911 åpnet Rennesøy forbruksforening butikk i Vikevåg. Vikevåg var blitt et strandsted med eget livsgrunnlag. I 1957 var det meieri, bank, post, telefon, lensmann, pensjonat, snekkerverksted, kassefabrikk, elektriske forretninger, en mølle, samvirkelag, to private kolonialforretninger og tre bakerier i Vikevåg Illustrasjonen viser byggeår for bygningene innenfor planområdet. STEDSANALYSE VIKEVÅG 17

18 Historisk bilde av Vikevåg sentrum Kilde: Rennesøy Bygdesoga 4,2006, side Foto av Vikevåg sentrum. Foto: Rambøll 18 STEDSANALYSE VIKEVÅG

19 4. arealbruk 1. Bebygd areal Det er 5 virksomheter som har hatt stor betydning for utviklingen av Vikevåg. De har satt spor sosialt, økonomisk, kulturelt og fysisk i form av bygninger og anlegg som ennå markerer seg på stedet. Meieriet, forbruksforeningen, Vikevåg trelast, hermetikkfabrikken og slippen. Samtidig må Dampskipskaia nevnes, et svært viktig samferdselstiltak som knyttet flere av virksomhetene og menneskene i kommunen sammen Historisk bilde av Vikevåg sentrum Kilde: Bilde fra Rennesøy Bygdesoga 4,2006, side Bildet viser Forbrugen i krysset Håvarsteinsvegen og Vikevågveien. Vi må regne med at menneskene på bildet ikke står oppstilt for fotografen, men viser hvor møteplassen i Vikevåg er Gammel strandlinje Kilde: Statens sjøkartverk, Illustrasjon: Rambøll. Strandlinja er omtrentlig fra et kart med stor målestokk. Det viser at store områder er fylt ut. STEDSANALYSE VIKEVÅG 19

20 GNR/BNR: 17/157 Bygget:2010 Funksjon: Bolig og næring. Beskrivelse: Kombinasjonsbygning for bolig og næring. arkitekten har antakelig forsøkt å nytolke sjøhusbebyggelsen med en skrå veggflate som har karakter av tak. Bygget har attraktive leiligheter med utsikt mot Mosterøy. Bygningens høyde er større enn omkringliggende bebyggelse. Selv om det er benyttet skrånende tak og veggflater og materialer av høy kvalitet framstår bygningen som et fremmedelement i Vikevåg. GNR/BNR: 17/13 Meieriet, bygget:1954 Funksjon: Kulturhus, bibliotek og bank. Beskrivelse: Bygget er utført i pusset tegl med valmet tak tekket med skifer. Hovedformen til bygningen er en U vendt ut mot kaia. Rommet mellom fløyene i U-formen er bygget igjen med et glass i tak og vegger slik at det formes et innvendig atrium. Stilepoken er det vi kan karakterisere som norsk regionalisme, i samme kategori som hopvedbygningen til Forbruksforeningen rett over gata, utenfor vårt planområde. Bygningen er ikke underlagt vern, men har gode arkitoniske kvaliteter som gjør at den er viktig å ta vare på. GNR/BNR: 17/128 og 17/43 Bygget: ca , antatt påbygget/ utvidet ca Funksjon: sjøhus/pakkhus Beskrivelse: Sjøhuset går under navnet MC-huset fordi det idag er leiet ut til en motorsykkelklubb. Det er et eldre sjøhus som vi antar er bygget på det opprinnelige sjøhuset til Forbrugen. Det kan sees på illustrasjon på s18 helt til venstre i bildet. Hvis dette stemmer er det opprinnelige sjøhuset bygget på med en hel etasje, loft og en større ark. Tilbygget: Bygget: Tilbygget mot vest antas oppført ca Funksjon: Interiørbutikk og bruktbutikk. Beskrivelse: Bygget er et nødtørftig moderne lagerbygg i to etasjer med flatt tak. 20 STEDSANALYSE VIKEVÅG

21 GNR/BNR: 17/132 og 17/78 Sjøhuset til venstre i bildet: Bygget: 2005 Funksjon: Næringsareal og leiligheter. Beskrivelse: Bygningen er en rekonstruksjon/ replikk av et eldre sjøhus med omtrent samme mål og dimensjoner. Sjøhuset til høyre i bildet: Bygget: slutten av 1800-tallet. Beskrivelse: Huset er Dalaker-sjøhuset som sees på illustrasjon på s 18 som bygning nummer to fra venstre. Bygningen er nært i original stand så godt som taktekkingen, men restaurering er påkrevet. Huset er kanskje det elste sjøhuset i Vikevåg. GNR/BNR: 17/16 og 17/121 Bygget: 1900-/1970 Funksjon: Sjøhus/trelastforretning. Beskrivelse: Ifølge Birger Lindanger skal Lars Jørgen og Peder Laurits Aske ha etablert handel i det opprinnelige sjøhuset til Vikevåg trelast i Dette bygget lå antakelig der Sentrumsgården ligger idag. Bygningen til venstre på bildet er oppgitt av Håvarsteinfamilien å være fra 1930-tallet, men det er ingen sikker datering. Det ble drevet trelastforretning og sprosseproduksjon for drivhusene på Rennesøy fra disse bygningene seinest fra 1930-årene og framover. Bygget til høyre i bildet var opprinnelig et halvtak som gradvis har blitt kledd igjen med vegger. Bygget er oppgitt av Håvarstein-familien å være fra 1970-tallet. Utenfor bildet, til venstre ligger et sjøhus fra begynnelsen av 1900 som er i nokså god forfatning. Dateringen er ikke sikker. GNR/BNR: 17/54 Sentrumsgården Bygget:1999 Funksjon: Offentlig tjenesteyting (Politikammer) og leiligheter Beskrivelse: Bygningen er et kompakt leilighetsbygg i tre etasjer pluss loft. Det er oppført som om det var to volumer med saltak etter inspirasjon fra sjøhusene. Dessverre er volumenes størrelse og detaljeringen ikke i samsvar med historiske forbilder. Vi anser ikke dette for å være spesielt vellykket, og volumet er klart for stort for naustområdet langsetter Vikevågveien. STEDSANALYSE VIKEVÅG 21

22 GNR/BNR: 17/53 Bygget: Usikker datering, antakelig Funksjon: Sjøhus, lagerbygg. Beskrivelse: Seint bindingsverkssjøhus med knevegger, likt sjøhuset ved Vikevåg trelast. GNR/BNR: 17/24 Bygget: ca 1935 Funksjon: Bolig og kontor for disponenten på Hermetikkfabrikken. Beskrivelse: Huset er oppført i mur i to etasjer med helvalmet tak. Taketekking av skifer. Bygningen er et hederlig eksempel på enkel norsk modernistisk arkitektur fra 30-tallet. Bygget kan gjerne tas vare på slik det står og inngå i en sammenheng på plassen, men det er ikke regulert til bevaring. GNR/BNR: 17/83 Bygget:1919 Funksjon: Næring Beskrivelse: Dette er den opprinnelige hermetikkfabrikken. Bygningen er sterkt ombygget ved flere anledninger, og har rommet mange ulike funksjoner, også bensinstasjon. Bygget har ikke vesentlige kvaliteter som gjør at den bør tas vare på i den framtidige uitbyggingen av dette tomtearealet. 22 STEDSANALYSE VIKEVÅG

23 2. Eiendomsstruktur og grenser Eiendommene innenfor planområdet er eiet av både privatpersoner og av kommunen. Alle eiendommene langs Vikevågveien er i privat eie. Halvøya med ferjekaien har både private og kommunale eiendommer. Eierinteressene avspeiler også til dels gårdene som eiendommene er skilt ut fra. Det er et lokalt eierskap med sterk tilknytning til stedet. Mange av eiendommene langsetter sjøen er små, og størrelsen og formen peker direkte tilbake på bruken av strandeiendommenes bruksformål som naust og sjøhus. Det har vært ulik virksomhet i bygningene, men virksomheten har alltid vært knyttet til sjøen Illustrasjonen viser hvilke eiendommer som er eid av private og hvilke som er eid av kommunen. Illustrasjon: Rambøll Illustrasjon av typologi. Illustrasjon: Rambøll STEDSANALYSE VIKEVÅG 23

24 4.3.2 Illustrasjon av offentlige tjenester og kulturminner. Illustrasjon: Rambøll 3. Byutvikling Fra strandsitterstedet til i dag har Vikevåg utviklet seg i samspill med resten av kommunen. Vikevåg ble det naturlige administrasjonsenteret i kommunen. Som nevnt er dette knyttet til stedets sentrale plassering særlig da ferdselen foregikk mest av alt på sjøen. Fordi samferdselen endrer seg, og bilen er dagens transportmiddel endrer også stedet karakter. Det blir lengre mellom de ulike funksjonene. Plasseringen av for eksempel skolen har bakgrunn i at man ønsket at skolen skulle ligge sentralt i skolekretsen. Den spredte plasseringen av de kommunale funksjonene følger av at man tar hensyn til hele kommunen og ikke bare Vikevåg. 24 STEDSANALYSE VIKEVÅG

25 PRIX BANK AMFI Vial AS 126_LAY_01.dw 5. infrastruktur 1. Trafikkforhold Trafikken som påvirker Vikevåg sentrum er både gjennomgangstrafikk og intern trafikk. Planområdet strekker seg fra Daleveien i øst langs Fv 573 Vikevågveien som er gjennomgående for hele planområdet. Hovedknutepunkt og sentrum er krysset Vikevågveien og Håvarsteinveien. Det foregår en del interntrafikk knyttet til sentrum og Håvarsteinveien er adkomst til boligområder nord i området. Generelt er bilen mye brukt og det skyldes at de fleste bor utenfor sentrum og er avhengig av bil for daglige gjøremål. Det er også en del gjennomgangstrafikk til Rennesøy helse og velferd og badeplass videre vest langs Vikevågveien. Alle veier som fører inn mot sentrum har fartsgrense 50 km/t. Dette medfører et høyt fartsnivå inn mot krysset i sentrum. PRIX 29.7% BANK 11.6% 10.6% AMFI 48.1% 2. Trafikksikkerhet Trafikkfordeling Illustrasjon: Vial 02 Området og da spesielt sentrum oppleves som et uryddig trafikkområde. Det er mye biltrafikk kombinert med myke trafikanter og parkering nær ferdselsårer. Gjennomgangstrafikk holder høy fart inn mot knutepunkt Fortau/ GSvei Illustrasjon: Vial Vial AS _LAY_01.dwg STEDSANALYSE VIKEVÅG 25 04

26 126_LAY_01.dwg Vial AS 126_LAY_01.d Rygging fra parkering kombinert med kryssende myke trafikanter gjør at det oppstår situasjoner som oppleves som trafikkfarlige. Det er ingen helhetlig løsning for myke trafikanter i sentrum. Det finnes noe fortau men dette faller ikke sammen slik at en kan ferdes trykt til fots og med sykkel. Det er ingen opphøyde gangfelt eller merket gangfelt for kryssing av veien. Sykling bør utføres i vegbanen siden det ikke finnes sykkelveier og det kun er relativt smale fortau. Fortauene bør forbeholdes gående. 3. Parkering PRIX 2% 8.1% 6.3% 6% 27.7% 6% AMFI 3.5% Siden mange er avhengig av bil foregår mye parkering i sentrum. Det er som oftest korttidsparkering men noe arbeidsparkering forkommer også. Parkeringsområdene er spredt og det finnes 7 områder som er tilrettelagt for parkering. Det foregår også en del uorganisert parkering da spesielt ned mot kaien men også kortidstopp langs veiene. Parkering på tvers av Vikevågveien ved Prix er direkte trafikkfarlig da den medfører rygging ut i trafikkert vei med dårlig sikt. BANK 25.2% Trafikkfordeling Illustrasjon: Vial 12.3% 1% 0.75% 3.5% Kollektivtrafikk Det går regelmessig kollektivtrafikk mellom Vikevåg og Stavanger. Det er også busser på skoledager til Galta, Fjøløy og Austre Åmøy. Bussene følger Vikevågveien og snur og har oppstillingsplass på Vikevåg kai. Det er ikke rutebåt til Vikevåg Parkeringsplasser Illustrasjon: Vial PRIX AMFI 9 BANK Vial AS STEDSANALYSE VIKEVÅG

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema - del 2 4. februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne attraktive

Detaljer

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen

LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen LAA 234 Landskapsanalysemetoder Kvamskogen Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen Forord SIDE 02 I denne analysen tar vi opp spørsmål rundt utbygging

Detaljer

Trondheimkommune. Byplankontoret. Brøset områdeplan. Planbeskrivelse

Trondheimkommune. Byplankontoret. Brøset områdeplan. Planbeskrivelse Trondheimkommune Byplankontoret Brøset områdeplan Planbeskrivelse 07.05.2013 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sammendrag... 4 1.2 Bakgrunn... 6 1.3 Planprogram... 6 1.4 Forholdet til overordnet plan...

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Øya og Elgeseter meter for meter

Øya og Elgeseter meter for meter Øya og Elgeseter meter for meter Laget av: Gruppe 30 Bergmann-Paulsen, Henning Fjeldheim, Henning Olav Haugsand, Magnus Jørstad, Olav Anders Slåttedalen, Kjetil NTNU, Trondheim oktober 2005 Bygg- og miljøteknikk

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Civitas, Landskapsfabrikken, Geo Mars 2007 Innhold 1. Innledning 3 2. Geologi og landskapsform 4 3. Områdets kulturhistorie - eldre tid 6 4. Områdets kulturhistorie

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden JEVNAKER SENTRUM Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden del 1 Innledning Kreativ vandring i Verkevika 2. juni 4 INNHOLD Sentrumsåret 2012 Innledning Bakteppe Sentrum Analyse og kartlegging

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport landskapsbilde 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 FORORD Statens vegvesen arbeider med kommunedelplan og konsekvensutredning for ny trasé for E39 på

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer