Formannskapet. Innkalles til møte onsdag , Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE"

Transkript

1 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag , Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll /10 Meldinger 032/10 Kommunal garanti for lån til Returkraft AS 033/10 Økonomirapport 2/2010 Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl Innkallingen finnes også på bibliotekene. Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Espegren ordfører Alf Martin Woie rådmann Side 1 av1

2 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /10 Saksbehandler: Arkiv/arkivsaksnr.: /2199 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /10 Meldinger Arkiv/arkivsaksnr.: /2198 Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 10/6031 I Arbeidsutvalget for Agder-eierne i Agder Energi Tilleggsavtale til aksjonæravtale 2 10/8253 I Finn G. Engesland Oversendelse av kjøpekontrakt Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: /2176 Kommunal garanti for lån til Returkraft AS Saksopplysninger Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I LiBiR IKS Vedrørende forespørsel om garantistillelse til Returkraft Saksopplysninger: I forbindelse med realiseringen av Returkraft AS sitt forbrenningsanlegg har Kristiansand kommune og Arendal kommune stilt lånegarantier på til sammen 1,43 mrd. kroner. Det er et ønske fra de to kommunene at garantiansvaret fordeles på flere av eierkommunene bak de interkommunale renovasjonsselskapene som igjen er eiere av Returkraft AS. På bakgrunn av dette har Birkenes kommune fått forespørsel om å overta garantiansvar tilsvarende vår eierandel i Libir IKS, dette utgjør 30,2 mill. kr. av selskapets gjeld. Vedlegg: Søknad av om kommunal garanti til Returkraft AS Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Birkenes kommune vedtar å stille garanti for Returkraft AS sine lån begrenset oppad til 30,2 mill. kr. Kommunens garantibeløp fordeles forholdsmessig etter lånets størrelse mellom lån i Nordea og Kommunalbanken. Det gis simpel garanti for lånet i Nordea og selvskyldnergaranti for lånet i Kommunalbanken 2. Det fortusettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen av lånet. Garantiperioden settes til 25 år. Det beregnes en garantiprovisjon på 0,15 % p.a. på andel med simpel garanti, og 0,20 % p.a. på andel med selvskyldnergaranti. 3. Birkenes kommune påtar seg ikke en større andel av garantiansvaret dersom andre av Libir

5 IKS eierkommuner ikke ønsker å delta som garantister. Bakgrunn for saken I forbindelse med realiseringen av Returkraft AS sitt forbrenningsanlegg har Kristiansand kommune og Arendal kommune stilt lånegarantier på til sammen 1,43 mrd. kroner. Dette er fordelt mellom kommunen med henholdsvis 66 % og 34 %. Det er et ønske fra de to kommunene at garantiansvaret fordeles på flere av eierkommunene bak de interkommunale renovasjonsselskapene, som igjen er eiere av Returkraft AS. Birkenes kommune har fått forespørsel fra Libir IKS om å overta garantiansvar tilsvarende vår eierandel i Libir IKS. Dette utgjør kr 30,2 mill av selskapets gjeld. Det bes også om en tilbakemelding på om kommunen eventuelt vil påta seg en større del av garantiansvaret dersom andre av Libir IKS sine eierkommuner ikke ønsker å delta som garantister. Denne saksfremstillingen er utarbeidet gjennom et samarbeid i Knutepunktet og tilpasset informasjon som bare gjelder Birkenes kommune. Lånet er fordelt med kr 730 mill i Kommunalbanken og kr 700 mill i Nordea. Nedenfor vises eierandel og andel av lånegarantien i Returkraft AS: Eiere i Returkraft AS Eierandel Andel av total lånegaranti derav andel NORDEA derav andel Kommunal banken Avfall Sør AS 49,90 % Agder Renovasjon 31,01 % Risør og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS 8,15 % LIBIR IKS 6,52 % Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 3,23 % Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap 1,19 % Totalt 100,00 % Garantiansvar tilsvarende eierandelen i Libir IKS, dvs. at maksimalt garantibeløp pr. kommune blir som følger: FORDELING EIERE - LIBIR IKS Eierandel Lånegaranti Garantiprovisjon 1. året Lillesand kommune 67,65 % Birkenes kommune 32,35 % SUM 100,00 % For lånet i Nordea er det avgitt en simpel garanti og for lånet i Kommunalbanken er det avgitt en selvskyldnerkausjon. For simpel garanti er provisjonen 0,15 % av garantert beløp, og for selvskyldnergarantien er provisjonen 0,20 %. Ved simpel garanti må banken ha forsøkt pågang på Returkraft AS, og utnytte alle Returkraft AS sine sikkerheter før de kan gå på kommunen som kausjonist. I praksis må Returkraft AS være insolvent, før kommunen kan kreves som kausjonist. Ved en selvskyldnergaranti er det nok å konstatere et mislighold hos Returkraft AS, før banken kan gå på kommunen som kausjonist. Banken må imidlertid ha rettet et påkrav, før banken kan gå på kommunen som kausjonist. Kommunal garanti

6 Reglene for kommunal garanti er gitt i henholdsvis kommunelovens 51, og i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. Kommunen kan stille garanti for andres økonomiske forpliktelser i den grad aktuell virksomhet ikke defineres som næringsvirksomhet. Garantiforskriften stiller krav til hvilke garantier kommuner har anledning til å stille: - Kommunen kan forplikte seg ved simpel garanti eller selvskyldnergaranti. - Den kommunale garantien må stilles for en bestemt tidsperiode. Denne perioden kan ikke overstige investeringens levetid, og kan i alle tilfeller ikke overstige 40 år. - Vedtaket skal alltid angi et maksimumsansvar som garantien omfatter. - Fylkesmannen må godkjenne garantier på kr eller høyere. Driften av dette anlegget skjer for at kommunens lovpålagte ansvar i forhold til å sikre en avfallshåndtering basert på selvkostprinsippet, kan i møtekommes. Fylkesmannen har tidligere godkjent garantiene til Kristiansand kommune og Arendal kommuner, og det forutsettes dermed at kommunalgaranti til Returkraft AS er innenfor regelverket. Økonomiske konsekvenser Drift Beløp Investering Beløp Utgifter Utgifter Inntekter Inntekter Netto bevilgningsbehov 0 Lånebehov 0 Forutsetninger for beregnet beløp: Returkraft AS overholder sine forpliktelser ovenfor Nordea og Kommunalbanken. Vurdering: Selskapet er etablert som følge av at avfall ikke lengre kan deponeres. Da avfallshåndtering i hovedsak er basert på selvkostprinsippet med eierkommunene som råvareleverandør, vurderes de finansielle risiki ved å gi garanti som lav. Den teknologiske løsningen knyttet til produkssjonsprosessen er kjent. De operasjonelle risiki knyttet til produksjonsprosessen er vurdert og akseptert i en tidlig fase og knyttet til dannelsen/etableringen av Returkraft. Utviklingen etter dette har ikke gitt grunn til å endre vurderingen av nevnte risiki. Det må likevel understrekes at det er et betydelig garantibeløp som kommunen vil påta seg. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Birkeland kommune ved utgangen av 2009 hadde et totalt garantiansvar på ca kr 1,0 mill, jfr. note i regnskap Administrasjonen er av den oppfatning at kommunens garantiansvar må begrenses til vår eierandel, dvs. 32,35 % av Libir IKS sin eierandel i Returkraft AS. Dette utgjør kr 30,2 mill for Birkenes kommune. Administrasjonen vil ikke foreslå at Birkenes kommune påtar seg en større del av garantibeløpet, dersom andre eierkommuner ikke ønsker å delta som garantister. Konklusjon: Rådmannen støtter prinsippet om at garantiansvaret fordeles i henhold til eierandel i Returkraft AS. Det forutsettes at både finansielle og operasjonelle risiki er relativt sett lave i Returkraft AS, da ; (1) selvkost ligger til grunn for finansiering (finansielle risiki) og (2) driften i selskapet er basert på kjent teknologi (operasjonelle risiki) til.

7 I tillegg er omleggingen lovpålagt gjennom stengning av kommunale avfallsdeponier.

8 LiBiR IKS Knudremyr 4790 Lillesand Tel: Lillesand, Oversendelse av forespørsel fra Returkraft Lånegarantifordeling Returkraft AS LiBiR IKS har, som eierselskap i Returkraft AS, fått en henvendelse fra Simonsen Advokatfirma Kristiansand DA. Denne henvendelsen formidler et ønske fra Returkraft AS samt Arendal og Kristiansand kommuner om en fordeling av lånegarantien på øvrige kommuner. Vedlagt følger et brev som nærmere beskriver forespørselen. Administrasjonen i LiBiR`s innstilling er at dette er en sak direkte for kommunene. Da LiBiR ikke anser seg som noen part i saken. LiBiR`s eierkommuner står følgelig fritt til selv å avgjøre om man ønsker å inngå en avtale eller ei. Det kan nevnes at denne saken foreløpig ikke er styrebehandlet hos LiBiR. Den vil bli tatt opp på neste berammede styremøte. Dersom styret har en annen innstilling enn administrasjonen vil det komme ut ny informasjon til kommunene. Mvh Johan Jørgen Fossli Daglig leder LiBiR IKS

9

10

11

12 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget /10 Formannskapet /10 Kommunestyret Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: /1467 Økonomirapport 2/2010 Saksopplysninger Vedlagt oversendes en samlet fremstilling av regnskap/budsjettsituasjonen basert på tjenestesjefenes rapporteringer og status fellesområdet pr Det rapporteres kun på avvik ifht. regulert budsjett. Det rapporteres på nedenforstående grupperinger: Sum personalkostnader inneholder: lønn og sosiale utgifter. Sum andre kostnader inneholder: Forbruksvarer og tjenester, annet forbruksmateriell, kjøp av tjenester, overføringsutgifter og finansutgifter. Sum inntekter inneholder: Salgsinntekter, refusjoner, overføringsinntekter og finansinntekter og transaksjoner. Netto driftsutgifter (ramme): Sum personalkostnader og sum andre kostnader minus sum inntekter. Rapporten er ment som generell informasjon til politiske partier, og detaljgraden er begrenset. HELE KOMMUNEN Budsjett i.e. Budsjett i.e. Forbruk i % Regnskap Restbeløp pr pr helår av helår Tekst Sum personalkostnader ,3 Sum andre kostnader ,0 Sum inntekter ,6 Netto driftsutgifter (ramme) ,0

13 Innbyggertall: Pr er det personer bosatt i Birkenes kommune. Det er en økning med 85 (1,83%) personer fra samme tidsrommet i fjor. Vi ligger på 4. plass i fylket når en måler prosentvis økning. Sykefravær: Sykefravær hele kommunen i 2. tertial er 5,9 % Det er det samme som 2.tertial i fjor. Budsjettsituasjonen i tjenesteområdene Ved gjennomgang av rapportene til tjenesteområdende vises det til store utfordringer, spesielt områdene teknisk og omsorg som begge melder om et overforbruk på ca. 1 mill kr. hver. Service & kultur har et mindreforbruk på ca. 0,25 mill kr. som ønskes benyttet til overføring til investering av lys/lydanlegg i nye Valstrand kulturarena. Område skole og barnehage har store utfordringer mht. økt antall ansatte og ferdigstillelse ny midlertidig barnehage på Idrettsplassen. De øvrige tjenesteområdene forventes å gå i balanse. Barnehagesektoren har øket med ca. 18 årsverk hittil i år. Beregninger gjort av barnehagesektoren viser at stats- og skjønnstilskudd vil dekke den økte aktiviteten. Totalt er det øket med 28 årsverk ifht. årets budsjett, hvorav 2 på teknisk i renhold, 2,2 årsverk Birkeland skole, 2 årsverk Valstrand skole, 1 årsverk Engesland skole, 1,8 årsverk personlig assistent og 1 årsverk på voksenopplæringen. I tillegg er det varslet om merinntekt introduksjonsstønad ca. 0,75 mill kr. og mindreinntekt eiendomsskatt verker og bruk ca. 1,9 mill kr., mindre utbytte Agder Energi AS ca.2,0 mill kr. og merutgifter avdrag ca.0,3 mill kr. (Totalt merforbruk 3,45 mill kr.) Finansavkastning, renter, momskompensasjonen samt skatteinntektene er ikke tatt med i regnstykket, da det kan slå ut både positivt og negativt innen utgangen av året. Endelig oppgjør lønnsoppgjør samt aktuarberegning KLP og STP regner vi med skal gå i balanse. Tallene viser nå at driftsregnskapet sannsynligvis vil bli negativt for 2010 og administrasjonen anser den økonomiske situasjonen som alvorlig. Disposisjonsfondet er det første som må benyttes for å få dekke underskuddet. Dette gir oss også store utfordringer mht. neste års budsjett og økonmiplan, ved at disposisjonsfondet er planlagt benyttet til å dekke inn inntektsbortfall mht. endrede regler momskompensasjon. Administrasjonen foreslår følgende tiltak: Tjenesteområdene anbefales å holde igjen ubrukte driftsmidler som er ønsket overført til investeringsprosjekter inntil en ser årets totale driftsresultat for kommunen. Det kreves streng budsjettkontroll fra tjenesteområdene for å minimere overforbruket/generere mindreforbruk. Ingen økning av årsverk uten 100% ekstern refusjon. 2

14 Administrasjonens forslag til vedtak: Økonomirapport 2/2010 tas til etterretning med følgende budsjettendringer: Ansvarsområde 2210 Barnehagefaglige tiltak (Tjenesteområde skole og barnehage) overfører 0,6 mill kr. til anvarsområde 1607 barnehagebygg. (Tjenesteområde teknisk). Merkostnader som utgiftsføres på drift barnehagebygg (leie, forsikringer,strøm etc. ) skal bl.a. dekkes av skjønnsmidler som er inntektsført barnehagefaglige tiltak. Prosjekt 9198 kjøp Bakkemoen 5 utleie sosial/flyktningbolig. Det opptas lån på kr hvorav kr blir gitt som boligtilskudd. Prosjekt kjøp Morhomveien 18 utleie flyktningbolig. Det opptas lån på kr hvorav kr blir gitt som boligtilskudd. Prosjekt 9210 Skoler og kulturdel Budsjett kr Byggekomiteen konstantere at det vil kunne bli et overforbruk på Skole kultur - prosjekt Viser til orientering til tjenesteutvalget der vi antydet et overforbruk på 2 mill. som foreslås inndekket ved låneopptak Prosjekt Nytt budsjett kr (sammenslåing av prosjekt) Prosjekt 9231 Valstrand skole ventilasjonsanlegg Budsjett kr flyttes til prosjekt Opprustning/vedlikehold skoler budsjett kr Prosjekt 9228 Barnehage sentrum Budsjett Investeringen har hittil kommet opp i 2,7 mill kr. med gjerde, grøfting, strøm, data, lekeapparater og lignende. Det foreslås en tilleggsinvestering på 1,4 mill kr. som lånefinansieres. Totalt budsjett 3 mill kr. 3

15 Bakgrunn FELLESOMRÅDET Budsjett i.e. Budsjett i.e. Forbruk i % Regnskap Restbeløp pr pr helår av helår Tekst Sum personalkostnader ,0 Sum andre kostnader ,9 Sum inntekter ,7 Netto driftsutgifter (ramme) ,3 Skatt- og rammetilskudd: Skatteinngangen pr følger periodisert budsjett. Det som likevel betyr mest er kommunesektorens samlede skattevekst. Avvik mellom kommunesektoren og Birkenes kommune har marginal betydning da det skjer en utjamning i slutten av året mellom alle landets kommuner. Fortsatt ligger årets skatteinngang under Finansdepartementets prognose for året, som forutsetter en vekst på 6,4 pst for kommunene og 4,3 for fylkeskommunene. Det er utviklingen utover høsten inklusive likning/avregning for 2009 som er avgjørende for om prognosene for 2010 nås. Kommunal rapport skriver at vi kan tape 3. mill i skatteinntekter i år, om ikke inntektene tar seg opp i slutten av året. Veksten i år er langt unna det kommunene har budsjettert med. Regjeringen vil ikke si noe om de garanterer for årets inntekter, slik den gjorde i fjor under finanskrisen. KS sier også nei til slik garanti. Skattesvikten for Birkenes kommune kan i verste fall slå ut med en mindreinntekt mellom 2 til 3 millioner hvis ikke veksten øker utover høsten. Den varslede økningen pr.1. tertial på 0,6 mill kr. er derfor usikker totalt sett. Som for skatteinntektene er det vanskelig å forutsi endelig rammetilskudd. Dersom vi oppnår skattevekst på landsbasis som er lagt til grunn i statsbudsjettet og Kommuneproposisjonen vil vi oppnå budsjettert nivå for Som nevnt er det skatteinntektene på landsbasis som vil være avgjørende for hvor store mer eller mindre inntekter vi får. Eiendomsskatt: Som nevnt i økonomirapport 1/2010 blir det mindreinntekt på ca. 1,9 mill kr. i eiendomsskatt for Jfr. KS-013/10 vedr. taksering verker og bruk. Birkenes kommune har inngått avtale med firma Nils Ivar Hole AS som rådgiver i forbindelse med identifisering og taksering av verker og bruk i kommunen. Arbeidet skal utføres innenfor en samlet ramme på kr eks. mva. alle kostnader medregnet. Klagebehandling inngår i rammen. Det er avtalt 2 delfrister: 1. Oppdraget skal være ferdig Dette inkluderer ikke klagefrist og klagebehandling. 4

16 2. Takstgrunnlaget skal være lagt ut til offentlig ettersyn Det arrangeres et informasjonsmøte vedr. dette den 29. september 2010 kl på Kommunehuset. Videre er det kommunal skattetakstnemnd som fremmer saken for kommunestyret. Momskompensasjon på investeringer: Disse inntektene er knyttet direkte opp i mot utgifter til investeringer i Dersom investeringene forskyves i tid, vil også inntektene fra momskompensasjonen forskyves. Vi har budsjettert med 15,8 mill. kr. i slike inntekter i Pr er det inntektsført. 56% (ca. 9 mill kr.) i momskompensasjon investeringer. Investeringstakten er fremdeles høy, men om usikkerheten om vi oppnår forventet budsjett er stor. Andre statlige tilskudd: Etter det som er planlagt mht bosetting for resten av 2010, vil integreringstilskuddet bli ca. kr høyere enn det som er budsjettert. Andre statstilskudd innbefatter også ulike rente- og avdragskombinasjoner. (Bl.a. investeringskompensasjon reform -97 og kapitaltilskudd handlingsplan eldreomsorgen) Kalkylerenten beregnes noe ulikt innenfor de ulike ordningene. Det vil derfor bli noe reduserte inntekter som følge av rentefallet som har vært siden vi vedtok budsjettet. Tilskuddsordningene bør sees i sammenheng med kommunens renteutgifter. Investeringslån/avdrag: I budsjettet i fjor høst la vi til grunn en flytende rente på 3,75% for NIBOR renten har vært noe lavere og det vil slå ut som besparelse på lånerenten. Samme effekt, men motsatt virkning vil dette slå ut på innskuddsrenten.. Ca. 45% av gjeldsbyrden er bundet opp mot fast rente så renteeffekten av det lave rentenivået blir ikke så stor i 2010 som det lave rentenivået skulle tilsi. Forutsigbarhet i-forbindelse med budsjett og økonomiplan er årsaken til at en har valgt å binde en så stor del av lånene, og for å unngå de store rentesvingningen som vil kommer over tid. Som nevnt i økonomirapport 1/2010 må avdragene økes med 0,3 mill kr. pga. vektingsregler. Utbytte fra Agder Energi: Birkenes kommune har en eierandel på 1,26 % i Agder Energi AS og i budsjettet for 2010 beregnet vi forventet utbytte til 12 mill kr. Agdereierne har vedtatt at utbytte til eierne i 2009 skal være på 900 mill. kr % av et eventuelt overskudd utover 900 mill. I vedtaket presiseres det også at det årlige utbyttet ikke skal være høyere enn selskapets resultat. Ved beregning av utbytte i Agder Energi AS er det norsk regnskapsskikk som gjelder, og dermed er grunnlaget for ordinært utbytte 800 mill. kroner i Eiermøtet forutsetter imidlertid at 100 mill. kroner utbetales som ekstraordinært utbytte i Detaljene i vedtaket forelå ikke på tidspunkt for rapportering per 1. tertial, men i etterkant er det mottatt mer detaljert informasjon om vedtaket som sier at av mottatt utbytte fra Agder Energi plikter Birkeland kommune å inntektsføre inntil 1,26 mill. kr i investeringsregnskapet. Dette betyr at Birkenes kommune har fått 10,08 mill kr. i ordinært utbytte, og vil få 1,26 mill kr. i ekstraordinært utytte. Reglene sier at ekstraordinært utbytte av selskapets egenkapital er en ikke løpende inntekt som skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Denne inntekten skal klassifiseres som ikke løpende da den er både uvanlig, uregelmessig og vesentlig. 5

17 Selskapet har en forholdsvis stor opptjent egenkapital som man har valgt å beholde. Ved å benytte den frie opptjente egenkapitalen kunne hele utbytte fritt vært disponert i driftsregnskapet. Generalforsamlingen kan fatte vedtak om tildeling fra fri egenkapital. I økonomirapport 1/2010 meldte vi om mindreinntekt på 0,7 mill kr. av budsjettet på 12 mill kr. Nå som vi har kjennskap til at utbetaling av selskapet egenkapital ikke er ordinært utbytte som inntektsføres i driftsregnskapet vil vi få en underdekning på ca. 2 mill kr. for Inntekten på 1,26 mill kr. inntektsføres i investeringsregnskapet og kan benyttes til finansiering av investeringstiltak, nedbetaling av gjeld eller avsetning til fond. FINANSRAPPORT: Det er vedtatt finansforskrift som i tillegg til å legge muligheter og begrensninger på forvaltningen også stiller krav til rapporteringen. Administrasjonen har i noen år nå rapportert utviklingen og resultater av plasseringene i obligasjons- og aksjemarkedet. Det nye vil være at det skal rapportering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg skal det nå gis en statusrapport relatert til lånesituasjonen. Regleverket gjelder fra 1. juli En full gjennomgang av hva det skal rapporteres på vil bli vurdert utover i dette året. Med denne rapporteringen imøtekommer vi likevel i stor grad de økte krav til rapportering. I tråd med nylig vedtatte økonomireglementet og finansreglement skal det legges fram for kommunestyret en rapport som viser verdiutviklingen av våre plasseringer i finansmarkedet, likviditet og lånesituasjon. Kommunens kraftfond ble opprettet i Det foreligger egne vedtekter for fondet og det er gitt mandat til forvaltere som sikrer en plassering i tråd med kommunestyrets vedtak. Fra neste år vil vi lage rapporterings rutiner som følge av nytt finansreglement i egen sak. Kommunen etterlyser bedre verktøy for å kunne foreta rapportering som tilfredstiller de nye kravene. Her har vi fått signaler fra markedet om at det arbeides med løsninger som vil hjelpe kommunene. Inntil videre vil rapporteringene derfor i stor grad basere seg på lokale løsninger. Nedenfor følger status pr

18 Opprinnelig budsjett Total avkastning hittil Feb Mars April Mai Juni Juli August Pr ligger totalavkastningen ca. 0,5 mill kr. under periodisert budsjett. Fordeling på aktivaklasser: Plasseringene ligger klart innfor de grensene som kommunestyret har definert i finansreglementets kap Plasseringene har marginale avvik til definerte strategiske mål på 20/80. Avkastning hittil i år: Avkastningen ligger betydelig under referanseindeksen på globale aksjer. Spesielt en av forvalterne har skuffet med dårlige resultat gjennom hele året. Det vurderes ikke på nåværende tidspunkt et skifte av noen av forvalterne. Forvalteren av norske obligasjoner ligger marginalt over indeksen. Denne forvalteren har vært vår leverandør helt siden 2003 og har levert gode resultater over tid. Avkastningen de siste månedene har ligget over indeksen. Administrasjonens kommentar: Vi tok tidlig i året en rebalansering for å ligge innenfor de definerte strategiske rammene, samt at vi tok ut fjorårets avkastning. Avkastning i forhold til budsjett: Administrasjonen har lagt vekt på plasseringer som har ulik diversifisering. I tider med svake resultater i aksjemarkedet så skal obligasjonsmarkedet i stor grad kunne balansere avkastningen. Vi ser det nå som aksjeavkastningen er svak, så har vi meravkastning i forhold til budsjettet fra obligasjonsmarkedet. Samlet sett så er det en meravkastning på 0,4% ved å plassere midlene utenfor tradisjonelle bankinnskudd. Markedshensyn: Hele verden har vært gjennom en lang periode som langt på vei må betraktes som en krise. Det er likevel signaler fra deler av Europa og USA som er positive. Da er det viktig å være i posisjon for å hente meravkastning i forhold til andre papirer i markedet. Avvik: Det er ved utgangen av august 2010 ikke avvik til de rammer som er satt av kommunestyret i Birkenes. Det er heller ikke avvik til de strategiske grensene satt av rådmannen. Risikospredning: Kommunen opererer relativt forsiktig med en plassering på 20 % i aksjefond. I tillegg har det vært strategisk valg ut fra tanken om forsiktighet å plassere midlene i fond spredd utover i hele verden og innenfor ulike markeder. 7

19 Lån Det vises til Finansreglementets pkt. 7 Beløp Snitt kredittid år Snitt rentebinding år Snitt rente i % Samlet lånegjeld ,54 1,01 3,55 Herav lån til videreutlån ,41 2,41 4,4 Lån med fast rente ,39 2,08 4,54 Lån med flytende rente ,71 0,17 2,77 Opptak av nye lån: Kommunen tok i mars opp nytt lån på 2 mill kr. i Husbanken for videre utlån av Startlån, og i februar tok vi opp 50 mill kr. til investeringslån. Senere i året vil vi ta opp ytterligere lån relatert til budsjettvedtaket. I tillegg kommer eventuelt andre lån som kommunestyret har vedtatt opptatt nå i Konvertering: Det er ikke gjennomført verken rebalansering eller konvertering i løpet av Sammensetning av verdi av låneporteføljen: Kommunen har i dag en samlet lånegjeld på 315 mill kr. Av den samlede lånegjelden er 27 mill kr. lån til videreformidling (Startlån). 44% av lånemassen er bundet i form av fastrente. Av lån med rentebinding har vi en snittrente på 4,54% og snitt rentebinding er 2,08 år. Hele porteføljen har en snittrente på 3,55% og en snitt rentebinding på 1,01 år. 3 mndr. Nibor: Den gunstigste renten som kan oppnås i dag er 3 måneders NIBOR + 5 punkter. Ifølge Norges Bank var denne renten 2,7 % i august. Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelsene: Administrasjonen ser at det ikke er mulig å ha de laveste rentebetingelser til enhver tid, men ser det som viktig å ha relativ stabil rentebelastning over tid. Det er derfor gjort et strategisk valg som innebærer at en stor del av våre lån til enhver tid skal være sikret en lang rente. Strategien vil over tid koste mer enn flytende rente, men vil samtidig være forutsigbar for eksempel i forbindelse med budsjetteringen. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål Området er beskrevet under kap. 6 i kommunens vedtatte finansreglement. Inng.balanse Bevegelse Saldo pr Likviditet Andre bankinnskudd Sum Innskuddsrente 2,29 % 3,04 % Nibor 2,19 % 2,79 % 8

20 Fordeling av aktiva: Kommunen hadde ved årets begynnelse en likvid beholdning på 47,7 mill. kroner. I tillegg var det avsatt midler til skattetrekk, næringsfond m.m. på 6,3 mill. kroner. Samlet har det vært et uttak av likviditet på 4,4 mill. kroner i løpet av de 8 første månedene i året. Likvide midler ved månedens utgang var på 43,2 mill.kroner. Rentebetingelser: Vi har til fra og med hatt rente på innskudd i vår primære bank som ligger på 3 måneders Nibor + 25 punkter. Vedtatte finansreglement åpner for at all ledig likviditet og andre midler beregnet på driftsformål er plassert i bankinnskudd.. Nibor (Norwegian Inter Bank Offered Rate) viser markedsrenten og er renten som bankene bruker når de låner penger seg imellom INVESTERINGSPROSJEKTER: Totalt må mindre overforbruk på enkelte prosjekt, så sant det er mulig, dekkes inn av mindreforbruk på andre prosjekter. Dette vil måtte gjennomgås i årsrapporten. Økt lånebehov gir også høyere rente og avdragbelastning som taes med i budsjettet for Prosjekt 9198 kjøp Bakkemoen 5 utleie sosial/flyktningbolig. Det opptas lån på kr hvorav kr blir gitt som boligtilskudd. Prosjekt kjøp Morhomveien 18 utleie flyktningbolig. Det opptas lån på kr hvorav kr blir gitt som boligtilskudd. Prosjekt 9219 Lokaler for voksenopplæringen og dagsenter/hjelpemiddellager/rehabgruppe og arkiv- Budsjett kr Brakker for voksenopplæring på Birkenesheimtomta,( midlertidig antatt 5år) er gjennomført og voksenopplæringen er flyttet inn i nye lokalene. Det gjenstår blant annet noe utearbeid. Nye lokaler for rehab gruppa i kommunehuset der voksenopplæring flytter ut. Planlegging er igangsatt og det er engasjert arkitekt. Målet er at det skal stå klart høsten Planlegging er påbegynt til hjelpemiddellager i lokaler under sykehjemmet. Treningsareal til rehab gruppa samt bygging av arkiv til kommunen i tilknytning til dette, dekkes ikke av denne investeringen og forskyves. Prosjekt 9512-Boliger med spesielle behov, Natveitåsen -Budsjett kr Boliger for brukere med spesielle behov, et samarbeid mellom NAV og Kvalifisering. Det skal bygges 2 boenheter sentralt på Birkeland i Planlegging er ikke kommet i gang og en vil derfor tilrettelegge to boliger som voksenopplæringa tidligere har brukt til undervisning til dette behovet. Prosjekt 9210 Skoler og kulturdel Budsjett kr Byggekomiteen konstantere at det vil kunne bli et overforbruk på Skole kultur - prosjekt Viser til orientering til tjenesteutvalget der vi antydet et overforbruk på 2 mill. som foreslås inndekket ved låneopptak Prosjekt 9216 Opprustning/vedlikehold skoler Budsjett kr Prosjekt 9231 Valstrand skole ventilasjonsanlegg Budsjett kr

21 Anbudet på 9,2 mill fra VEF innbefatter både ventilasjon og opprusting ved Valstrand skole. Det vil være svært vanskelig å skille ventilasjonsarbeidet og opprustingen for øvrig, fordi de går i hverandre. Vi foreslår derfor at de 2 bevilgningene på 10 mill og 6 mill sees under ett. Vi bør heller merke opprustingen på Valstrand med ett prosjektnr. ( 9216) og opprette ett for opprusting Birkeland skole som kommer senere. Arbeider ved Valstrand skole er godt i gang. Arbeidet vil bli noe mer omfattende enn forutsatt. I orienteringa til tjenesteutvalget understreket vi dette. I slutten av oktober vil vi kunne anslå ekstrakostnadene. Da vil vi se hvor mye av de bevilgede 16 mill som kan disponeres ved Birkeland skole. Prosjekt Nytt budsjett kr Prosjekt 9231 Valstrand skole ventilasjonsanlegg Budsjett kr flyttes til prosjekt Opprustning/vedlikehold skoler budsjett kr Prosjekt 9228 Barnehage sentrum Budsjett Investeringen har hittil kommet opp i 2,7 mill kr. med gjerde, grøfting, strøm, data, lekeapparater og lignende. Det foreslås en tilleggsinvestering på 1,4 mill kr. som lånefinansieres. Totalt budsjett 3 mill kr. Prosjekt 9110 Natveitåsen: Det er budsjettert med 14,6 mill NOK i salgsinntekter på prosjekt Inntektene ligger etter 2. tertial an til å bli vesentlig lavere enn dette. Det er inntektsført ca 1,5 mill på ansvaret foreløpig i I tillegg vil 1,4 mill forfalle til betaling i oktober Dette kan medføre økt lånebehov. Teknisk har tatt et initiativ i forhold til utvikling av delfelt i Natveitåsen. Formannskapet vedtok i møte at man kan gå inn på økonomiske avtaler i forhold til prosjektering, markedsføring og salg av enkelte av disse. Tilbakemelding og respons på dette vil vise seg i 3. tertial. Prosjekt Bellandsdveien Budsjett kr Det har vært et overforbruk på kr på dette budsjettet. Prosjekt Spissplog- Budsjett Det har vært et overforbruk på kr ,- sammenlignet med budsjett Vann og avløp: Prosjekt Ny kloakkledning Speiderfeltet Budsjett kr Det har vært et overforbruk på kr på dette prosjektet. Dette skyldes bla 100 % utskifting av overvannledningen og behov for mer nye masser til veien enn antatt. Det gjenstår ca 50 m langs veien som må skiftes - kostnad ca kr Dette utsettes og medtas i budsjettprosessen. 10

Kommunestyret. Møteprotokoll 02.11.2010

Kommunestyret. Møteprotokoll 02.11.2010 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 02.11.2010 063/10 Godkjenning av møteprotokoll 14.09.10 064/10 Delegasjonssaker 065/10 Meldinger 066/10 Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2011 - oppnevning av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Kommunehuset, Himmelsyna Møtetid: Etter møte i Planutvalget ca kl 16 Saksnr Tittel Saksliste 008/14 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2011/3736-18227/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 06.05.2015 Saksframlegg Returkraft - kommunal garanti Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.09.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00-11:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE Birkenes kommune Klagenemnda Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 012/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte 05.06.2013, Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i Planutvalget.

Formannskapet. Innkalles til møte 05.06.2013, Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i Planutvalget. Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte 05.06.2013, Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i Planutvalget. Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 016/13 Godkjenning av møteprotokoll 017/13

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP ETTERSENDTE SAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune Varamedlemmer

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer