Formannskapet. Innkalles til møte onsdag , Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE"

Transkript

1 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag , Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll /10 Meldinger 032/10 Kommunal garanti for lån til Returkraft AS 033/10 Økonomirapport 2/2010 Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl Innkallingen finnes også på bibliotekene. Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Espegren ordfører Alf Martin Woie rådmann Side 1 av1

2 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /10 Saksbehandler: Arkiv/arkivsaksnr.: /2199 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /10 Meldinger Arkiv/arkivsaksnr.: /2198 Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 10/6031 I Arbeidsutvalget for Agder-eierne i Agder Energi Tilleggsavtale til aksjonæravtale 2 10/8253 I Finn G. Engesland Oversendelse av kjøpekontrakt Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: /2176 Kommunal garanti for lån til Returkraft AS Saksopplysninger Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I LiBiR IKS Vedrørende forespørsel om garantistillelse til Returkraft Saksopplysninger: I forbindelse med realiseringen av Returkraft AS sitt forbrenningsanlegg har Kristiansand kommune og Arendal kommune stilt lånegarantier på til sammen 1,43 mrd. kroner. Det er et ønske fra de to kommunene at garantiansvaret fordeles på flere av eierkommunene bak de interkommunale renovasjonsselskapene som igjen er eiere av Returkraft AS. På bakgrunn av dette har Birkenes kommune fått forespørsel om å overta garantiansvar tilsvarende vår eierandel i Libir IKS, dette utgjør 30,2 mill. kr. av selskapets gjeld. Vedlegg: Søknad av om kommunal garanti til Returkraft AS Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Birkenes kommune vedtar å stille garanti for Returkraft AS sine lån begrenset oppad til 30,2 mill. kr. Kommunens garantibeløp fordeles forholdsmessig etter lånets størrelse mellom lån i Nordea og Kommunalbanken. Det gis simpel garanti for lånet i Nordea og selvskyldnergaranti for lånet i Kommunalbanken 2. Det fortusettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen av lånet. Garantiperioden settes til 25 år. Det beregnes en garantiprovisjon på 0,15 % p.a. på andel med simpel garanti, og 0,20 % p.a. på andel med selvskyldnergaranti. 3. Birkenes kommune påtar seg ikke en større andel av garantiansvaret dersom andre av Libir

5 IKS eierkommuner ikke ønsker å delta som garantister. Bakgrunn for saken I forbindelse med realiseringen av Returkraft AS sitt forbrenningsanlegg har Kristiansand kommune og Arendal kommune stilt lånegarantier på til sammen 1,43 mrd. kroner. Dette er fordelt mellom kommunen med henholdsvis 66 % og 34 %. Det er et ønske fra de to kommunene at garantiansvaret fordeles på flere av eierkommunene bak de interkommunale renovasjonsselskapene, som igjen er eiere av Returkraft AS. Birkenes kommune har fått forespørsel fra Libir IKS om å overta garantiansvar tilsvarende vår eierandel i Libir IKS. Dette utgjør kr 30,2 mill av selskapets gjeld. Det bes også om en tilbakemelding på om kommunen eventuelt vil påta seg en større del av garantiansvaret dersom andre av Libir IKS sine eierkommuner ikke ønsker å delta som garantister. Denne saksfremstillingen er utarbeidet gjennom et samarbeid i Knutepunktet og tilpasset informasjon som bare gjelder Birkenes kommune. Lånet er fordelt med kr 730 mill i Kommunalbanken og kr 700 mill i Nordea. Nedenfor vises eierandel og andel av lånegarantien i Returkraft AS: Eiere i Returkraft AS Eierandel Andel av total lånegaranti derav andel NORDEA derav andel Kommunal banken Avfall Sør AS 49,90 % Agder Renovasjon 31,01 % Risør og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS 8,15 % LIBIR IKS 6,52 % Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 3,23 % Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap 1,19 % Totalt 100,00 % Garantiansvar tilsvarende eierandelen i Libir IKS, dvs. at maksimalt garantibeløp pr. kommune blir som følger: FORDELING EIERE - LIBIR IKS Eierandel Lånegaranti Garantiprovisjon 1. året Lillesand kommune 67,65 % Birkenes kommune 32,35 % SUM 100,00 % For lånet i Nordea er det avgitt en simpel garanti og for lånet i Kommunalbanken er det avgitt en selvskyldnerkausjon. For simpel garanti er provisjonen 0,15 % av garantert beløp, og for selvskyldnergarantien er provisjonen 0,20 %. Ved simpel garanti må banken ha forsøkt pågang på Returkraft AS, og utnytte alle Returkraft AS sine sikkerheter før de kan gå på kommunen som kausjonist. I praksis må Returkraft AS være insolvent, før kommunen kan kreves som kausjonist. Ved en selvskyldnergaranti er det nok å konstatere et mislighold hos Returkraft AS, før banken kan gå på kommunen som kausjonist. Banken må imidlertid ha rettet et påkrav, før banken kan gå på kommunen som kausjonist. Kommunal garanti

6 Reglene for kommunal garanti er gitt i henholdsvis kommunelovens 51, og i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. Kommunen kan stille garanti for andres økonomiske forpliktelser i den grad aktuell virksomhet ikke defineres som næringsvirksomhet. Garantiforskriften stiller krav til hvilke garantier kommuner har anledning til å stille: - Kommunen kan forplikte seg ved simpel garanti eller selvskyldnergaranti. - Den kommunale garantien må stilles for en bestemt tidsperiode. Denne perioden kan ikke overstige investeringens levetid, og kan i alle tilfeller ikke overstige 40 år. - Vedtaket skal alltid angi et maksimumsansvar som garantien omfatter. - Fylkesmannen må godkjenne garantier på kr eller høyere. Driften av dette anlegget skjer for at kommunens lovpålagte ansvar i forhold til å sikre en avfallshåndtering basert på selvkostprinsippet, kan i møtekommes. Fylkesmannen har tidligere godkjent garantiene til Kristiansand kommune og Arendal kommuner, og det forutsettes dermed at kommunalgaranti til Returkraft AS er innenfor regelverket. Økonomiske konsekvenser Drift Beløp Investering Beløp Utgifter Utgifter Inntekter Inntekter Netto bevilgningsbehov 0 Lånebehov 0 Forutsetninger for beregnet beløp: Returkraft AS overholder sine forpliktelser ovenfor Nordea og Kommunalbanken. Vurdering: Selskapet er etablert som følge av at avfall ikke lengre kan deponeres. Da avfallshåndtering i hovedsak er basert på selvkostprinsippet med eierkommunene som råvareleverandør, vurderes de finansielle risiki ved å gi garanti som lav. Den teknologiske løsningen knyttet til produkssjonsprosessen er kjent. De operasjonelle risiki knyttet til produksjonsprosessen er vurdert og akseptert i en tidlig fase og knyttet til dannelsen/etableringen av Returkraft. Utviklingen etter dette har ikke gitt grunn til å endre vurderingen av nevnte risiki. Det må likevel understrekes at det er et betydelig garantibeløp som kommunen vil påta seg. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Birkeland kommune ved utgangen av 2009 hadde et totalt garantiansvar på ca kr 1,0 mill, jfr. note i regnskap Administrasjonen er av den oppfatning at kommunens garantiansvar må begrenses til vår eierandel, dvs. 32,35 % av Libir IKS sin eierandel i Returkraft AS. Dette utgjør kr 30,2 mill for Birkenes kommune. Administrasjonen vil ikke foreslå at Birkenes kommune påtar seg en større del av garantibeløpet, dersom andre eierkommuner ikke ønsker å delta som garantister. Konklusjon: Rådmannen støtter prinsippet om at garantiansvaret fordeles i henhold til eierandel i Returkraft AS. Det forutsettes at både finansielle og operasjonelle risiki er relativt sett lave i Returkraft AS, da ; (1) selvkost ligger til grunn for finansiering (finansielle risiki) og (2) driften i selskapet er basert på kjent teknologi (operasjonelle risiki) til.

7 I tillegg er omleggingen lovpålagt gjennom stengning av kommunale avfallsdeponier.

8 LiBiR IKS Knudremyr 4790 Lillesand Tel: Lillesand, Oversendelse av forespørsel fra Returkraft Lånegarantifordeling Returkraft AS LiBiR IKS har, som eierselskap i Returkraft AS, fått en henvendelse fra Simonsen Advokatfirma Kristiansand DA. Denne henvendelsen formidler et ønske fra Returkraft AS samt Arendal og Kristiansand kommuner om en fordeling av lånegarantien på øvrige kommuner. Vedlagt følger et brev som nærmere beskriver forespørselen. Administrasjonen i LiBiR`s innstilling er at dette er en sak direkte for kommunene. Da LiBiR ikke anser seg som noen part i saken. LiBiR`s eierkommuner står følgelig fritt til selv å avgjøre om man ønsker å inngå en avtale eller ei. Det kan nevnes at denne saken foreløpig ikke er styrebehandlet hos LiBiR. Den vil bli tatt opp på neste berammede styremøte. Dersom styret har en annen innstilling enn administrasjonen vil det komme ut ny informasjon til kommunene. Mvh Johan Jørgen Fossli Daglig leder LiBiR IKS

9

10

11

12 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget /10 Formannskapet /10 Kommunestyret Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: /1467 Økonomirapport 2/2010 Saksopplysninger Vedlagt oversendes en samlet fremstilling av regnskap/budsjettsituasjonen basert på tjenestesjefenes rapporteringer og status fellesområdet pr Det rapporteres kun på avvik ifht. regulert budsjett. Det rapporteres på nedenforstående grupperinger: Sum personalkostnader inneholder: lønn og sosiale utgifter. Sum andre kostnader inneholder: Forbruksvarer og tjenester, annet forbruksmateriell, kjøp av tjenester, overføringsutgifter og finansutgifter. Sum inntekter inneholder: Salgsinntekter, refusjoner, overføringsinntekter og finansinntekter og transaksjoner. Netto driftsutgifter (ramme): Sum personalkostnader og sum andre kostnader minus sum inntekter. Rapporten er ment som generell informasjon til politiske partier, og detaljgraden er begrenset. HELE KOMMUNEN Budsjett i.e. Budsjett i.e. Forbruk i % Regnskap Restbeløp pr pr helår av helår Tekst Sum personalkostnader ,3 Sum andre kostnader ,0 Sum inntekter ,6 Netto driftsutgifter (ramme) ,0

13 Innbyggertall: Pr er det personer bosatt i Birkenes kommune. Det er en økning med 85 (1,83%) personer fra samme tidsrommet i fjor. Vi ligger på 4. plass i fylket når en måler prosentvis økning. Sykefravær: Sykefravær hele kommunen i 2. tertial er 5,9 % Det er det samme som 2.tertial i fjor. Budsjettsituasjonen i tjenesteområdene Ved gjennomgang av rapportene til tjenesteområdende vises det til store utfordringer, spesielt områdene teknisk og omsorg som begge melder om et overforbruk på ca. 1 mill kr. hver. Service & kultur har et mindreforbruk på ca. 0,25 mill kr. som ønskes benyttet til overføring til investering av lys/lydanlegg i nye Valstrand kulturarena. Område skole og barnehage har store utfordringer mht. økt antall ansatte og ferdigstillelse ny midlertidig barnehage på Idrettsplassen. De øvrige tjenesteområdene forventes å gå i balanse. Barnehagesektoren har øket med ca. 18 årsverk hittil i år. Beregninger gjort av barnehagesektoren viser at stats- og skjønnstilskudd vil dekke den økte aktiviteten. Totalt er det øket med 28 årsverk ifht. årets budsjett, hvorav 2 på teknisk i renhold, 2,2 årsverk Birkeland skole, 2 årsverk Valstrand skole, 1 årsverk Engesland skole, 1,8 årsverk personlig assistent og 1 årsverk på voksenopplæringen. I tillegg er det varslet om merinntekt introduksjonsstønad ca. 0,75 mill kr. og mindreinntekt eiendomsskatt verker og bruk ca. 1,9 mill kr., mindre utbytte Agder Energi AS ca.2,0 mill kr. og merutgifter avdrag ca.0,3 mill kr. (Totalt merforbruk 3,45 mill kr.) Finansavkastning, renter, momskompensasjonen samt skatteinntektene er ikke tatt med i regnstykket, da det kan slå ut både positivt og negativt innen utgangen av året. Endelig oppgjør lønnsoppgjør samt aktuarberegning KLP og STP regner vi med skal gå i balanse. Tallene viser nå at driftsregnskapet sannsynligvis vil bli negativt for 2010 og administrasjonen anser den økonomiske situasjonen som alvorlig. Disposisjonsfondet er det første som må benyttes for å få dekke underskuddet. Dette gir oss også store utfordringer mht. neste års budsjett og økonmiplan, ved at disposisjonsfondet er planlagt benyttet til å dekke inn inntektsbortfall mht. endrede regler momskompensasjon. Administrasjonen foreslår følgende tiltak: Tjenesteområdene anbefales å holde igjen ubrukte driftsmidler som er ønsket overført til investeringsprosjekter inntil en ser årets totale driftsresultat for kommunen. Det kreves streng budsjettkontroll fra tjenesteområdene for å minimere overforbruket/generere mindreforbruk. Ingen økning av årsverk uten 100% ekstern refusjon. 2

14 Administrasjonens forslag til vedtak: Økonomirapport 2/2010 tas til etterretning med følgende budsjettendringer: Ansvarsområde 2210 Barnehagefaglige tiltak (Tjenesteområde skole og barnehage) overfører 0,6 mill kr. til anvarsområde 1607 barnehagebygg. (Tjenesteområde teknisk). Merkostnader som utgiftsføres på drift barnehagebygg (leie, forsikringer,strøm etc. ) skal bl.a. dekkes av skjønnsmidler som er inntektsført barnehagefaglige tiltak. Prosjekt 9198 kjøp Bakkemoen 5 utleie sosial/flyktningbolig. Det opptas lån på kr hvorav kr blir gitt som boligtilskudd. Prosjekt kjøp Morhomveien 18 utleie flyktningbolig. Det opptas lån på kr hvorav kr blir gitt som boligtilskudd. Prosjekt 9210 Skoler og kulturdel Budsjett kr Byggekomiteen konstantere at det vil kunne bli et overforbruk på Skole kultur - prosjekt Viser til orientering til tjenesteutvalget der vi antydet et overforbruk på 2 mill. som foreslås inndekket ved låneopptak Prosjekt Nytt budsjett kr (sammenslåing av prosjekt) Prosjekt 9231 Valstrand skole ventilasjonsanlegg Budsjett kr flyttes til prosjekt Opprustning/vedlikehold skoler budsjett kr Prosjekt 9228 Barnehage sentrum Budsjett Investeringen har hittil kommet opp i 2,7 mill kr. med gjerde, grøfting, strøm, data, lekeapparater og lignende. Det foreslås en tilleggsinvestering på 1,4 mill kr. som lånefinansieres. Totalt budsjett 3 mill kr. 3

15 Bakgrunn FELLESOMRÅDET Budsjett i.e. Budsjett i.e. Forbruk i % Regnskap Restbeløp pr pr helår av helår Tekst Sum personalkostnader ,0 Sum andre kostnader ,9 Sum inntekter ,7 Netto driftsutgifter (ramme) ,3 Skatt- og rammetilskudd: Skatteinngangen pr følger periodisert budsjett. Det som likevel betyr mest er kommunesektorens samlede skattevekst. Avvik mellom kommunesektoren og Birkenes kommune har marginal betydning da det skjer en utjamning i slutten av året mellom alle landets kommuner. Fortsatt ligger årets skatteinngang under Finansdepartementets prognose for året, som forutsetter en vekst på 6,4 pst for kommunene og 4,3 for fylkeskommunene. Det er utviklingen utover høsten inklusive likning/avregning for 2009 som er avgjørende for om prognosene for 2010 nås. Kommunal rapport skriver at vi kan tape 3. mill i skatteinntekter i år, om ikke inntektene tar seg opp i slutten av året. Veksten i år er langt unna det kommunene har budsjettert med. Regjeringen vil ikke si noe om de garanterer for årets inntekter, slik den gjorde i fjor under finanskrisen. KS sier også nei til slik garanti. Skattesvikten for Birkenes kommune kan i verste fall slå ut med en mindreinntekt mellom 2 til 3 millioner hvis ikke veksten øker utover høsten. Den varslede økningen pr.1. tertial på 0,6 mill kr. er derfor usikker totalt sett. Som for skatteinntektene er det vanskelig å forutsi endelig rammetilskudd. Dersom vi oppnår skattevekst på landsbasis som er lagt til grunn i statsbudsjettet og Kommuneproposisjonen vil vi oppnå budsjettert nivå for Som nevnt er det skatteinntektene på landsbasis som vil være avgjørende for hvor store mer eller mindre inntekter vi får. Eiendomsskatt: Som nevnt i økonomirapport 1/2010 blir det mindreinntekt på ca. 1,9 mill kr. i eiendomsskatt for Jfr. KS-013/10 vedr. taksering verker og bruk. Birkenes kommune har inngått avtale med firma Nils Ivar Hole AS som rådgiver i forbindelse med identifisering og taksering av verker og bruk i kommunen. Arbeidet skal utføres innenfor en samlet ramme på kr eks. mva. alle kostnader medregnet. Klagebehandling inngår i rammen. Det er avtalt 2 delfrister: 1. Oppdraget skal være ferdig Dette inkluderer ikke klagefrist og klagebehandling. 4

16 2. Takstgrunnlaget skal være lagt ut til offentlig ettersyn Det arrangeres et informasjonsmøte vedr. dette den 29. september 2010 kl på Kommunehuset. Videre er det kommunal skattetakstnemnd som fremmer saken for kommunestyret. Momskompensasjon på investeringer: Disse inntektene er knyttet direkte opp i mot utgifter til investeringer i Dersom investeringene forskyves i tid, vil også inntektene fra momskompensasjonen forskyves. Vi har budsjettert med 15,8 mill. kr. i slike inntekter i Pr er det inntektsført. 56% (ca. 9 mill kr.) i momskompensasjon investeringer. Investeringstakten er fremdeles høy, men om usikkerheten om vi oppnår forventet budsjett er stor. Andre statlige tilskudd: Etter det som er planlagt mht bosetting for resten av 2010, vil integreringstilskuddet bli ca. kr høyere enn det som er budsjettert. Andre statstilskudd innbefatter også ulike rente- og avdragskombinasjoner. (Bl.a. investeringskompensasjon reform -97 og kapitaltilskudd handlingsplan eldreomsorgen) Kalkylerenten beregnes noe ulikt innenfor de ulike ordningene. Det vil derfor bli noe reduserte inntekter som følge av rentefallet som har vært siden vi vedtok budsjettet. Tilskuddsordningene bør sees i sammenheng med kommunens renteutgifter. Investeringslån/avdrag: I budsjettet i fjor høst la vi til grunn en flytende rente på 3,75% for NIBOR renten har vært noe lavere og det vil slå ut som besparelse på lånerenten. Samme effekt, men motsatt virkning vil dette slå ut på innskuddsrenten.. Ca. 45% av gjeldsbyrden er bundet opp mot fast rente så renteeffekten av det lave rentenivået blir ikke så stor i 2010 som det lave rentenivået skulle tilsi. Forutsigbarhet i-forbindelse med budsjett og økonomiplan er årsaken til at en har valgt å binde en så stor del av lånene, og for å unngå de store rentesvingningen som vil kommer over tid. Som nevnt i økonomirapport 1/2010 må avdragene økes med 0,3 mill kr. pga. vektingsregler. Utbytte fra Agder Energi: Birkenes kommune har en eierandel på 1,26 % i Agder Energi AS og i budsjettet for 2010 beregnet vi forventet utbytte til 12 mill kr. Agdereierne har vedtatt at utbytte til eierne i 2009 skal være på 900 mill. kr % av et eventuelt overskudd utover 900 mill. I vedtaket presiseres det også at det årlige utbyttet ikke skal være høyere enn selskapets resultat. Ved beregning av utbytte i Agder Energi AS er det norsk regnskapsskikk som gjelder, og dermed er grunnlaget for ordinært utbytte 800 mill. kroner i Eiermøtet forutsetter imidlertid at 100 mill. kroner utbetales som ekstraordinært utbytte i Detaljene i vedtaket forelå ikke på tidspunkt for rapportering per 1. tertial, men i etterkant er det mottatt mer detaljert informasjon om vedtaket som sier at av mottatt utbytte fra Agder Energi plikter Birkeland kommune å inntektsføre inntil 1,26 mill. kr i investeringsregnskapet. Dette betyr at Birkenes kommune har fått 10,08 mill kr. i ordinært utbytte, og vil få 1,26 mill kr. i ekstraordinært utytte. Reglene sier at ekstraordinært utbytte av selskapets egenkapital er en ikke løpende inntekt som skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Denne inntekten skal klassifiseres som ikke løpende da den er både uvanlig, uregelmessig og vesentlig. 5

17 Selskapet har en forholdsvis stor opptjent egenkapital som man har valgt å beholde. Ved å benytte den frie opptjente egenkapitalen kunne hele utbytte fritt vært disponert i driftsregnskapet. Generalforsamlingen kan fatte vedtak om tildeling fra fri egenkapital. I økonomirapport 1/2010 meldte vi om mindreinntekt på 0,7 mill kr. av budsjettet på 12 mill kr. Nå som vi har kjennskap til at utbetaling av selskapet egenkapital ikke er ordinært utbytte som inntektsføres i driftsregnskapet vil vi få en underdekning på ca. 2 mill kr. for Inntekten på 1,26 mill kr. inntektsføres i investeringsregnskapet og kan benyttes til finansiering av investeringstiltak, nedbetaling av gjeld eller avsetning til fond. FINANSRAPPORT: Det er vedtatt finansforskrift som i tillegg til å legge muligheter og begrensninger på forvaltningen også stiller krav til rapporteringen. Administrasjonen har i noen år nå rapportert utviklingen og resultater av plasseringene i obligasjons- og aksjemarkedet. Det nye vil være at det skal rapportering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg skal det nå gis en statusrapport relatert til lånesituasjonen. Regleverket gjelder fra 1. juli En full gjennomgang av hva det skal rapporteres på vil bli vurdert utover i dette året. Med denne rapporteringen imøtekommer vi likevel i stor grad de økte krav til rapportering. I tråd med nylig vedtatte økonomireglementet og finansreglement skal det legges fram for kommunestyret en rapport som viser verdiutviklingen av våre plasseringer i finansmarkedet, likviditet og lånesituasjon. Kommunens kraftfond ble opprettet i Det foreligger egne vedtekter for fondet og det er gitt mandat til forvaltere som sikrer en plassering i tråd med kommunestyrets vedtak. Fra neste år vil vi lage rapporterings rutiner som følge av nytt finansreglement i egen sak. Kommunen etterlyser bedre verktøy for å kunne foreta rapportering som tilfredstiller de nye kravene. Her har vi fått signaler fra markedet om at det arbeides med løsninger som vil hjelpe kommunene. Inntil videre vil rapporteringene derfor i stor grad basere seg på lokale løsninger. Nedenfor følger status pr

18 Opprinnelig budsjett Total avkastning hittil Feb Mars April Mai Juni Juli August Pr ligger totalavkastningen ca. 0,5 mill kr. under periodisert budsjett. Fordeling på aktivaklasser: Plasseringene ligger klart innfor de grensene som kommunestyret har definert i finansreglementets kap Plasseringene har marginale avvik til definerte strategiske mål på 20/80. Avkastning hittil i år: Avkastningen ligger betydelig under referanseindeksen på globale aksjer. Spesielt en av forvalterne har skuffet med dårlige resultat gjennom hele året. Det vurderes ikke på nåværende tidspunkt et skifte av noen av forvalterne. Forvalteren av norske obligasjoner ligger marginalt over indeksen. Denne forvalteren har vært vår leverandør helt siden 2003 og har levert gode resultater over tid. Avkastningen de siste månedene har ligget over indeksen. Administrasjonens kommentar: Vi tok tidlig i året en rebalansering for å ligge innenfor de definerte strategiske rammene, samt at vi tok ut fjorårets avkastning. Avkastning i forhold til budsjett: Administrasjonen har lagt vekt på plasseringer som har ulik diversifisering. I tider med svake resultater i aksjemarkedet så skal obligasjonsmarkedet i stor grad kunne balansere avkastningen. Vi ser det nå som aksjeavkastningen er svak, så har vi meravkastning i forhold til budsjettet fra obligasjonsmarkedet. Samlet sett så er det en meravkastning på 0,4% ved å plassere midlene utenfor tradisjonelle bankinnskudd. Markedshensyn: Hele verden har vært gjennom en lang periode som langt på vei må betraktes som en krise. Det er likevel signaler fra deler av Europa og USA som er positive. Da er det viktig å være i posisjon for å hente meravkastning i forhold til andre papirer i markedet. Avvik: Det er ved utgangen av august 2010 ikke avvik til de rammer som er satt av kommunestyret i Birkenes. Det er heller ikke avvik til de strategiske grensene satt av rådmannen. Risikospredning: Kommunen opererer relativt forsiktig med en plassering på 20 % i aksjefond. I tillegg har det vært strategisk valg ut fra tanken om forsiktighet å plassere midlene i fond spredd utover i hele verden og innenfor ulike markeder. 7

19 Lån Det vises til Finansreglementets pkt. 7 Beløp Snitt kredittid år Snitt rentebinding år Snitt rente i % Samlet lånegjeld ,54 1,01 3,55 Herav lån til videreutlån ,41 2,41 4,4 Lån med fast rente ,39 2,08 4,54 Lån med flytende rente ,71 0,17 2,77 Opptak av nye lån: Kommunen tok i mars opp nytt lån på 2 mill kr. i Husbanken for videre utlån av Startlån, og i februar tok vi opp 50 mill kr. til investeringslån. Senere i året vil vi ta opp ytterligere lån relatert til budsjettvedtaket. I tillegg kommer eventuelt andre lån som kommunestyret har vedtatt opptatt nå i Konvertering: Det er ikke gjennomført verken rebalansering eller konvertering i løpet av Sammensetning av verdi av låneporteføljen: Kommunen har i dag en samlet lånegjeld på 315 mill kr. Av den samlede lånegjelden er 27 mill kr. lån til videreformidling (Startlån). 44% av lånemassen er bundet i form av fastrente. Av lån med rentebinding har vi en snittrente på 4,54% og snitt rentebinding er 2,08 år. Hele porteføljen har en snittrente på 3,55% og en snitt rentebinding på 1,01 år. 3 mndr. Nibor: Den gunstigste renten som kan oppnås i dag er 3 måneders NIBOR + 5 punkter. Ifølge Norges Bank var denne renten 2,7 % i august. Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelsene: Administrasjonen ser at det ikke er mulig å ha de laveste rentebetingelser til enhver tid, men ser det som viktig å ha relativ stabil rentebelastning over tid. Det er derfor gjort et strategisk valg som innebærer at en stor del av våre lån til enhver tid skal være sikret en lang rente. Strategien vil over tid koste mer enn flytende rente, men vil samtidig være forutsigbar for eksempel i forbindelse med budsjetteringen. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål Området er beskrevet under kap. 6 i kommunens vedtatte finansreglement. Inng.balanse Bevegelse Saldo pr Likviditet Andre bankinnskudd Sum Innskuddsrente 2,29 % 3,04 % Nibor 2,19 % 2,79 % 8

20 Fordeling av aktiva: Kommunen hadde ved årets begynnelse en likvid beholdning på 47,7 mill. kroner. I tillegg var det avsatt midler til skattetrekk, næringsfond m.m. på 6,3 mill. kroner. Samlet har det vært et uttak av likviditet på 4,4 mill. kroner i løpet av de 8 første månedene i året. Likvide midler ved månedens utgang var på 43,2 mill.kroner. Rentebetingelser: Vi har til fra og med hatt rente på innskudd i vår primære bank som ligger på 3 måneders Nibor + 25 punkter. Vedtatte finansreglement åpner for at all ledig likviditet og andre midler beregnet på driftsformål er plassert i bankinnskudd.. Nibor (Norwegian Inter Bank Offered Rate) viser markedsrenten og er renten som bankene bruker når de låner penger seg imellom INVESTERINGSPROSJEKTER: Totalt må mindre overforbruk på enkelte prosjekt, så sant det er mulig, dekkes inn av mindreforbruk på andre prosjekter. Dette vil måtte gjennomgås i årsrapporten. Økt lånebehov gir også høyere rente og avdragbelastning som taes med i budsjettet for Prosjekt 9198 kjøp Bakkemoen 5 utleie sosial/flyktningbolig. Det opptas lån på kr hvorav kr blir gitt som boligtilskudd. Prosjekt kjøp Morhomveien 18 utleie flyktningbolig. Det opptas lån på kr hvorav kr blir gitt som boligtilskudd. Prosjekt 9219 Lokaler for voksenopplæringen og dagsenter/hjelpemiddellager/rehabgruppe og arkiv- Budsjett kr Brakker for voksenopplæring på Birkenesheimtomta,( midlertidig antatt 5år) er gjennomført og voksenopplæringen er flyttet inn i nye lokalene. Det gjenstår blant annet noe utearbeid. Nye lokaler for rehab gruppa i kommunehuset der voksenopplæring flytter ut. Planlegging er igangsatt og det er engasjert arkitekt. Målet er at det skal stå klart høsten Planlegging er påbegynt til hjelpemiddellager i lokaler under sykehjemmet. Treningsareal til rehab gruppa samt bygging av arkiv til kommunen i tilknytning til dette, dekkes ikke av denne investeringen og forskyves. Prosjekt 9512-Boliger med spesielle behov, Natveitåsen -Budsjett kr Boliger for brukere med spesielle behov, et samarbeid mellom NAV og Kvalifisering. Det skal bygges 2 boenheter sentralt på Birkeland i Planlegging er ikke kommet i gang og en vil derfor tilrettelegge to boliger som voksenopplæringa tidligere har brukt til undervisning til dette behovet. Prosjekt 9210 Skoler og kulturdel Budsjett kr Byggekomiteen konstantere at det vil kunne bli et overforbruk på Skole kultur - prosjekt Viser til orientering til tjenesteutvalget der vi antydet et overforbruk på 2 mill. som foreslås inndekket ved låneopptak Prosjekt 9216 Opprustning/vedlikehold skoler Budsjett kr Prosjekt 9231 Valstrand skole ventilasjonsanlegg Budsjett kr

21 Anbudet på 9,2 mill fra VEF innbefatter både ventilasjon og opprusting ved Valstrand skole. Det vil være svært vanskelig å skille ventilasjonsarbeidet og opprustingen for øvrig, fordi de går i hverandre. Vi foreslår derfor at de 2 bevilgningene på 10 mill og 6 mill sees under ett. Vi bør heller merke opprustingen på Valstrand med ett prosjektnr. ( 9216) og opprette ett for opprusting Birkeland skole som kommer senere. Arbeider ved Valstrand skole er godt i gang. Arbeidet vil bli noe mer omfattende enn forutsatt. I orienteringa til tjenesteutvalget understreket vi dette. I slutten av oktober vil vi kunne anslå ekstrakostnadene. Da vil vi se hvor mye av de bevilgede 16 mill som kan disponeres ved Birkeland skole. Prosjekt Nytt budsjett kr Prosjekt 9231 Valstrand skole ventilasjonsanlegg Budsjett kr flyttes til prosjekt Opprustning/vedlikehold skoler budsjett kr Prosjekt 9228 Barnehage sentrum Budsjett Investeringen har hittil kommet opp i 2,7 mill kr. med gjerde, grøfting, strøm, data, lekeapparater og lignende. Det foreslås en tilleggsinvestering på 1,4 mill kr. som lånefinansieres. Totalt budsjett 3 mill kr. Prosjekt 9110 Natveitåsen: Det er budsjettert med 14,6 mill NOK i salgsinntekter på prosjekt Inntektene ligger etter 2. tertial an til å bli vesentlig lavere enn dette. Det er inntektsført ca 1,5 mill på ansvaret foreløpig i I tillegg vil 1,4 mill forfalle til betaling i oktober Dette kan medføre økt lånebehov. Teknisk har tatt et initiativ i forhold til utvikling av delfelt i Natveitåsen. Formannskapet vedtok i møte at man kan gå inn på økonomiske avtaler i forhold til prosjektering, markedsføring og salg av enkelte av disse. Tilbakemelding og respons på dette vil vise seg i 3. tertial. Prosjekt Bellandsdveien Budsjett kr Det har vært et overforbruk på kr på dette budsjettet. Prosjekt Spissplog- Budsjett Det har vært et overforbruk på kr ,- sammenlignet med budsjett Vann og avløp: Prosjekt Ny kloakkledning Speiderfeltet Budsjett kr Det har vært et overforbruk på kr på dette prosjektet. Dette skyldes bla 100 % utskifting av overvannledningen og behov for mer nye masser til veien enn antatt. Det gjenstår ca 50 m langs veien som må skiftes - kostnad ca kr Dette utsettes og medtas i budsjettprosessen. 10

Kommunestyret. Møteprotokoll 02.11.2010

Kommunestyret. Møteprotokoll 02.11.2010 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 02.11.2010 063/10 Godkjenning av møteprotokoll 14.09.10 064/10 Delegasjonssaker 065/10 Meldinger 066/10 Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2011 - oppnevning av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6180 Klassering: 256/D11 Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERHALLEN AS - ENDRING AV TIDLIGERE KOMMUNAL LÅNEGARANTI,

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/3605-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00-11:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2011/3736-18227/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 06.05.2015 Saksframlegg Returkraft - kommunal garanti Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE Birkenes kommune Klagenemnda Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 012/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Kommunehuset, Himmelsyna Møtetid: Etter møte i Planutvalget ca kl 16 Saksnr Tittel Saksliste 008/14 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.09.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer