Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 23.09.2011 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS8/11 RS13/11 RS14/11 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsaker Hvordanivaretaperson- og informasjonssikkerheten i helse- og omsorgstjenestene Bekreftelsepåavsluttettilsyn meddyrøy kommunelandsomfattendetilsyn medkommunalesosialog helsetjenester til personermeddemensi eget hjemeller i omsorgsboliger 2008/ /65 RS15/11 MøtereferatMidt-Tromsfriluftsråd /114 Sakertil behandling PS9/11 Aktivitetsstøtte /153 PS10/11 Samhandlingsreformen - orienteringog prioriteringav viderearbeid 2009/393 RandiLillegård utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 8/11 Referatsaker

6 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkarnanni DYRØY Saksnr.: Saksbehandler Jens-Vidar Vi ken TelefonVår dato.. DVffr.1..e Deres dato KoivuvruNE Lepen Deres ref. S.beh.: Kopi: Ark.kodeP: Til kommunene i Troms - rådmannen Ark.kodeS: Hvordan ivareta person- og informasjonssikkerheten omsorgstjenestene i helse- og Om "Veileder i person og informasjonssikkerhet for helse- og sosialpersonell i kommuner" med faktaark 44 og 45 Landsomfattende tilsyn i kommunene har avdekket man ler o til dels store ulikheter ved håndteringen av helse- og personopplysninger. En stadig større del av kommunens håndtering av helse- og personopplysninger innenfor helse- og sosialtjenesten skjer elektronisk. En vesentlig del av informasjonen som følger pasientforløpet er sensitiv. Denne informasjonen må sikres mot innsyn fra uvedkommende og mot uautoriserte endringer. Samtidig må fullstendig, oppdatert, korrekt og relevant informasjon være tilgjengelig for dem som har berettiget behov for informasjonen. Stor dynamikk, høy endringstakt og høy grad av elektronisk registrering og bruk av fagsystemer og andre IT-systemer for tjenestedokumentasjon preger arbeidsdagen i kommunen, både på helseområdet og på sosialområdet. I en slik kompleks virkelighet kan det være usikkerhet om hvilke krav som stilles, og landsomfattende tilsyn i kommunene har som sagt avdekket mangler og til dels store ulikheter ved håndteringen av helse- og personopplysninger. Andre utfordringer knyttet til personvern og informasjonssikkerhet er bl.a. at: alle kommuner som er tilknyttet Norsk Helsenett skal følge Normen. Norsk Helsenett er den elektroniske samhandlingsarenaen for helse- og sosialsektoren (se - kommunene har oppgaver knyttet til rapportering til IPLOS-registeret hensynet til den registrertes krav på personvern gjør det nødvendig å nå ut med informasjon til mottakere av kommunale helse- og sosialtjenester Øverste leder, som oftest rådmannen er hovedansvarlig for personvern og informasjonssikkerhet. Fylkesmannen vil med dette henvise til Veileder i personvern og informasjonssikkerhet knyttet til behandling av helse- og personopplysninger i helse- og sosialtjenesten i kommunene. Hensikten med veilederen er i første rekke å gi kommunene et praktisk verktøy i arbeidet med å ivareta gjeldende krav til personvern og informasjonssikkerhet. Til veilederen er det også tilknyttet faktaark. Faktaarkene beskriver nærmere hvordan virksomhetene kan oppfylle Fylkeshuset, Strandvegen 13 Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefon: Telefaks: Avdeling Helseavdelingen

7 Side 2 av 2 enkelte sentrale krav i Normen og gir praktisk veiledning I denne sammenhengen henviser vi til faktaark 44 og 45. Til sammen tar disse for seg ansvaret og omfanget til ledelse og det enkelte heise og sosialpersonel1 i kommunene. Fylkesmannen ønsker også å informere om folgende: Fylkesmannen i Troms og Helsedirektoratet planlegger IPLOS-temadag våren Temadagen vil blant annet omhandle: tilpasning av IPLOS til ny Helse og omsorgslov, implementering av IPLOS sumrapporter i kommunenes fagprogram og statistikkresultater. Fylkesmannen i Troms vil, i samarbeid med Helsedirektoratet komme nærmere tilbake til dette. Med vennlig hilsen Caroime Olborg Fylkeslege d \.Te s-vidar Viken dgiver Henvisninger: IPLOS hjemmeside htt ://www.helsedirektoratet.no/i los Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie og omsorgsstatistikk (IPLOS) htt ://www.lovdata.no/c i-wift/idles?doc=isf/sf/sf html Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse og sosialtjenester i kommuner htt ://www.helsedirektoratet.nolv /multimedia/archive/00171/veileder i ersonve a.pdf Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet htt ://www.helsedirektoratet.no/norrnen htt ://www.helsedirektoratet.no/v /multimedia/archive/00170/faktaark 44 - Perso a. df Faktaark 44 htt ://www.helsedirektoratet.no/v /multimedia/archive/00171/faktaark 45 - Perso a. df Faktaark 45

8 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamånni HELSETILSVIlET I TROMS Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Klaus Melf Deres dato Deres ref. Dyrøy kommune v/rådmannen Dyrøytunet 1 Saksnr.: ;747 DYRØY KOMMUNE Dok.ar.: I.r penr.: 9311 Brøstadbotn 2 3 JUN 2011 Kopi: Ark. kode P: K./ Bekreftelse på avsluttet tilsyn med Dyrøy kommune. Ark kode S: Landsomfattende tilsyn med kommunale sosial- og he se jenes er ti personer med demens i eget hjem eller i omsorgsboliger ' Vi viser til kommunens tilbakemelding av 17. juni 2010, 19. april og 9. juni 2011, hvor det redegjøres for virksomhetens tiltak for å ivareta lov og forskrift i forbindelse med Helsetilsynets rapport fra tilsyn med Dyrøy kommune, sosial- og helsetjenester til personer med demens i eget hjem eller i omsorgsboliger, av 26. april Helsetilsynet i Troms bekrefter med dette at tilsynet er avsluttet. Med hilsen Caroline Ofsborg -Peder Andreassen fylkeslege avdelingsdirektør Kopi til: Statens Helsetilsyn Pb 8128 Dep 0032 Oslo Enhetsleder Eli K. Pedersen, Eli.Pedersen d ro.kommune.no

9 1 Midt-Troms friluftsråd ewksadres: Kommunchuset i Eardu Potadresse: Pb101, 9365 Bardu Tlf: ultf(abarclilkomillun.e.no Hjeninlesid:irorns.noifrilufirad Midt- Troms friluftsråd Ole Kroken, Bardu Unni Antonsen, Berg Stig Stokkland, Dyrøy Cato Kristiansen, Lenvik Geir Kvammen, Gro Karin Hvideberg Hansen, Målselv Aina Løhre, Sørreisa Hans F. Høydahl, Torsken Reidun Aspmo, Tranøy DYRØY KOMMISE Saksnr.: t 4: Dok.nr.: Lepenr.: 2 7 JUN 2011 S.beh.: Ref.: Kopi: Ark. kode P: Ark. kode 5: Andre: Troms fylkeskommune, Pb Tromsø Statskog, 9321 Moen Senja turlag, Pb Finnsnes FNF, Pb Tromsø Troms JFF Gratangen Dato Møtereferat Midt- Troms friluftsråd Tid: Mandag 6. juni 2011 kl Sted: Mefjordvær, Berg Til stede: Unni Antonsen (Berg kommune) Ole Kroken (Bardu kommune) Stig Stokkland (Dyrøy kommune) Gro Karin (Målselv kommune) Aina Løhre, Sørreisa Tove Amundsen Fuglem (Daglig leder) Andre: Alf Brustad, Senja turlag Ikke tilstede: Reidun Aspmo (Tranøy kommune), meldt avbud Cato Kristiansen,( Lenvik kommune) Hans F. Høydahl, (Torsken kommune)

10 2 Sak 8/11. Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Ingen merknader innkalling og saksliste godkjennes. Sak 9/11. Godkjenning av møtereferat 5.april 2011 Vedtak: Ingen merknader innkalling og saksliste godkjennes. Sak 10/11 Spørsmål i forbindelse med friluftspolitisk debatt på tur med regionrådet 6.juni. I forbindelse med fellestur med Midt- Troms regionråd og Midt- Troms friluftsråd 6. juni ønsker friluftsrådet å ha en friluftspolitisk debatt rundt bålet på ca 30 min For at denne debatten skal bli mest mulig strukturert og målrettet er det viktig at friluftsrådet enes om noen tema/saker som det ønskes diskusjon om. Forslag til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Vedtak: Midt- Troms friluftsråd ønsker å fokusere på: I. Friluftsliv og folkehelse. Hva vil ordførerne gjøre i forhold til friluftsliv og folkehelsearbeidet Hvordan kan ordførerne være gode ambassadører for friluftsliv Friluftsliv i partienes partiprogram. Friluftsliv som tema i paneldebatter Friluftsliv i nærområdet. Friluftsliv i hver en plan Ordførere og monurnenter. "Ordførerens varde" i hver kommune Fellestur med regionrådet til Knuten Vert var ordfører Jan Harald Jansen. Naturlos var Berit Sivertsen fra Mefjordvær velforening. Sak 11/11 Økonomi. Status Den økonomiske statusen pr ble lagt fram på styremøtet. Vedtak: Midt- Troms friluftsråd tar orienteringen om økonomisk status til etterretning.

11 3 Sak 12/11. Tilskudd til innkjøp av kanoer. Egenandel. Daglig leder har søkt om kr i spillemidler til innkjøp av kanopakke. Den totale kostnaden for en mobil kanopakke er ca kr inkl mvh, transport og forsikring. Kanopakken inneholder: 7 kanoer, 14 stk. årer, 14 stk padlevester, kanostativ, varekasse i aluminium, kanohenger ferdig registrert, transport til Finnsnes og transportforsikring. Kanopakken er tenkt plassert på utlånslageret til Lenvik kommune. De tar ansvaret for den daglige driften av utlån og ettersyn. Midt- Troms friluftsråd har fått tilsagn på kr Det vil si at egenandelen på kr må tas fra friluftsrådets egenkapital. Forslag til vedtak: Egenandelen på innkjøp av kanopakke på kr tas fra friluftsrådets egenkapital. Vedtak: Egenandelen på innkjøp av kanopakke på kr tas fra friluftsrådets egenkapital. Sak 13/11. Drift av statlige sikrede områder. Midt- Troms friluftsråd søkte Troms fylkeskommune om kr til drift av sikrede områder i Midt- Troms Målet med tiltaket skulle være å sikre drift av de attraktive friluftsområdene i regionen. Direktoratet for naturforvaltning har presisert at tilskudd ikke skal gå til drift av friluftsområder. Søknaden blir derfor trolig avslått. I 2010 fikk følgende frilufsområde driftsstøtte: Finnlandsholmen friluftsområde, Dyrøy kr Sørvika friluftsområde, Lenvik kr Drift av parkering/rasteplass Ånderdalen nasjonalpark, Tranøy kr Målsnes og Vika i Målselv kr Storvika i Sørreisa kr Finnsnesvatn i Lenvik kr Både DN og fylkeskommunen er tydelig på at det er kommunens ansvar å drifte friluftsområdene. Det er ønskelig med en debatt i friluftsrådet om hvordan vi skal håndtere endringene i tilskuddene til offentlig sikrede friluftsområder. Forslag til vedtak:

12 4 Saken legges fram for drøfting i friluftsrådet uten innstilling. Vedtak: Midt- Troms friluftsråd sender brev til kommunene med informasjon om at det ikke gis tilskudd til drift av friluftsområder. Det er mulighet å søke om midler til skjøtsel/utvikling/oppgradering. Dette kan gjøres via friluftsrådet i samarbeid med den enkelte kommune. Sak 14/11. Utarbeidelse av handlingsplan for universell utforming (UU) av friluftsområder og forvaltningsplan for statlige sikrede friluftsområder. Midt- Troms friluftsråd har høsten 2010 søkt Friluftsrådenes landsforbund om kr til utarbeidelse en handlingsplan for universell utforming av friluftsområder i Midt- Troms. Dette har vi fått tilskudd til. Daglig leder har i tillegg søkt Troms fylkeskommune om kr til utarbeidelse av forvaltningsplan for de statlige sikrede friluftsområdene i Midt- Troms (oktober 2010). Vi har ennå ikke fått svar på søknaden, men vi har stor tro på at vi får midler til dette arbeidet. Disse to planene må sees i sammenheng. Plan for arbeidet I. Lage en forvaltningsplan i hvert friluftsområde med utgangspunkt i DN sin mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområder. Ha møter med de 8 kommunene i Midt- Troms og evt hadicapforeninger/ Velforeninger/ andre. Med utgangspunkt i kartleggingen som ble gjort i 2008 å se på hvilke tilrettelegginger som er mulig å gjøre ift. universell utforming. Lage kostnadsoverslag på universell utforming i det enkelte område evt. andre friluftsområder der kommunen ikke har offentlig sikret friluftsområde Lage prioriteringsoversikt og tidsplan for gjennomføring Sammen med kommunene søke og finne samarbeidsparter som kan ha ansvaret for tilrettelegging/ drift av området Lage plan for finansiering Evt. søke midler til universell tilrettelegging Tidsplan for arbeidet Oppstart av tiltak: Avslutning av tiltaket: Daglig leder har satt av uke 27 og 28 i sommer til møter og befaringer. Det er ønskelig at hver kommune oppnevner minimum èn kontaktperson for dette arbeidet slik at daglig leder har en navngitt person å forholde seg til i hver kommune. Forslag til vedtak: Friluftsrådet oppnevner en person i hver kommune som er kontaktperson i dette arbeidet. I de kommunene som ikke har offentlig sikrede friluftsområder ønsker friluftsrådet at hver kommune finner et friluftsområde i nærmiljøet som ønskes universell utformet. Friluftsrådet gir tilbakemelding om kontaktperson og aktuelt friluftsområde i nærmiljøet innen 20.juni 2011.

13 5 Vedtak Friluftsrådet oppnevner en person i hver kommune som er kontaktperson i dette arbeidet. I de kommunene som ikke har offentlig sikrede friluftsområder ønsker friluftsrådet at hver kommune fnmer et friluftsområde i nærmiljøet som ønskes universell utformet. Friluftsrådet gir tilbakemelding om kontaktperson og aktuelt friluflsområde i nærmiljøet innen 20.juni Sak 15/110rienteringer Oversiktskart Kriterier for administrasjonsstøtte - endring /reduksjon Skiltplan viktige friluftsområder Besøk i kommunestyrene 2011 Ordførerens tur 2011 Naturlosturer 2011 Åpning av "nye" Sørvika friluftsområde Ny sykkelguide i Troms Sak 16/11. Evt Daglig leder informerte om ny sykkelguide i Troms. Hun har vært på møte med Troms fylkeskommune og Ishavskysten friluftsråd om saken. Ishavskysten har fått ansvar og godtgjøring for å utarbeide en sykkelguide for Troms. Daglig leder har vært meget tydelig i møte med Troms fylkeskommune og Ishavskysten friluftsråd på at det er ønskelig med alternativer til "nasjonal turistveg" som sykkelrute i regionen. Det ser ikke ut til at Midt- Troms friluftsråd får gjennomslag for sine ønsker. Vedtak: Midt Troms friluftsråd mener det er sterkt beklagelig at det er kun ei sykkelrute som er beskrevet på nettsiden til Troms fylkeskommune. Daglig leder sender brev til regionrådet med oppfordring i å gi tilbakemelding til Troms fylkeskommune om dette for videre oppfølging. Orientering fra Dyrøy "Sommer flyt". Stig Stokkland informerte om et magasin som gis ut til alle postkassene i Dyrøy, Salangen og Sørreisa samt til alle fritidsboligene i Dyrøy. Midt- Troms friluftsråds tilbud er nevnt i flere sammenhenger i "sommer- flyt". kk v~d,-7-).-54-aa Tove Amundsen Fuglem Daglig leder Vedlegg: Kopi til: FL v/morten Dåsnes (e- post) Regionrådet v/herbjørg Valvåg (e- post)

14 Saker til behandling

15 Saker til behandling

16 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe : 2011/153 Saksbehandler: SisselStoklandJørgensen Dato: Saksfr amlegg Aktivitetsstøtte 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 9/ Vedlegg 1 Reglerfor aktivitetsstøtte Saksopplysninger Søknadom aktivitetsstøtte2011harværtutlyst vedskriftlig informasjontil lag/foreningerog på kommunesidenmedsøknadsfrist det er kommetinn 11 søknader.samledeutgifter til lagenesaktiviteter/utstyr eroppgitttil cakr ,-. Følgendeharsøkt: - Brøstadbotnbarnegospel - BlankeMessingen - Dyrøy hagelag - BrøstadbotnIL - Fotball - BrøstadbotnIL Volleyball - BrøstadbotnIL Allidrett/barnetrim - Brøstadbotn skytterlag - Dyrøy RC Klubb - Bjørkebakkenomegn& grendelag - Dyrøy korforening - NMK Dyrøy Aktivitetsstøttentildelesi h.h.t.kommunensbudsjettfor tilskuddtil lag/foreninger. Budsjettpostenfor 2011er kr ,- somforutenaktivitetsstøttenogsåskaldekketilskuddtil voksenopplæringencakr 8 000,-. Gjenstående- kr ,- - kantildelesi aktivitetsstøtte.for 2010var tildelingenkr ,-. Forsammenligningopplysesfordelingavaktivitetsstøtte2010: * Dyrøykorforening - kr 5 000,- * U.L. Forsøket - kr 2 000,- * Brøstadbotnskytterlag - kr 6 000,- * DyrøyRC klubb - kr 2 000,- * BlankeMessingenkorps - kr 2 000,- * Dyrøypensjonistforening - kr 2 000,- * Skøvatnetgrunneierlag - kr 2 000,- * Bjørkebakkenomegn& grendelag- kr 3 000,- * BrøstadbotnIL fotball - kr ,-

17 * BrøstadbotnIL volleyball - kr ,- * Dyrøyhistorielag - kr 1 000,- * Brøstadbotnbarnegospel - kr 6 000,- Administrasjonens vurdering I forslagtil tildeling er detlagt vekt på regler for aktivitetsstøtte,aktivitetsnivåeti laget/foreningenog aktiviteterfor barn/unge. Dyrøyhagelagsøkeromstøttetil aktivitetersomdevil prøveå få igangsattil høsten,bl.a. kursvirksomhet. Rådmannensforslag til vedtak: 1. Aktivitetsstøttefor 2011til lag og foreningertildelesmedtilsammenkr ,-. 2. Fordelingav aktivitetsstøtte2011: * Brøstadbotnbarnegospel - kr 6 000,- * BlankeMessingenkorps - kr 2 000,- * Dyrøyhagelag - kr 1 000,- * BrøstadbotnIL fotball - kr ,- * BrøstadbotnIL volleyball - kr ,- * BrøstadbotnIL allidrett/barnetrim- kr 5 000,- * Brøstadbotnskytterlag - kr 5 000,- * DyrøyRC klubb - kr 4 000,- * Bjørkebakkenomegn& grendelag - kr 5 000,- * Dyrøykorforening - kr 5 000,- * NMK Dyrøy - kr 6 000,- 3. Utgiften kr ,- - dekkesav post i budsjettet. Utvalgsledersinnstilling: RandiLillegård utvalgsleder ØysteinRørslett rådmann

18 Regler for aktivitetsstøtte: Hovedutvalg for kultur behandlet reglene i møte , sak 5/90, og fattet følgende vedtak: 1. Støtte kan gis til all organisert aktivitet i Dyrøy kommune som tar sikte på å fremme aktiviteter som er i tråd med hovedmålsettingen i kommunens kulturpolitikk. 2. Med søknaden skalfølge revidert regnskap fra laget/foreningen. Diverseposter spesifiseres. Søkeren må framlegge kostnadsberegning for den aktivitet det søkes om støtte til. Videre en finansieringsplan for hvordan disse kostnadene skal dekkes. 3. Kostnadsberegning/budsjettfor aktiviteten skal godkjennes av Hovedutvalg for kultur. Det samme gjelder finansieringsplanen. 4. Tilskuddet skal ikke overstige 25% av godkjent kostnad, og utbetales etter at regnskap er lagt fram. Delutbetaling kan gjøres, men bare inntil 50% av tilskuddet, og når aktiviteten er i gang. Delutbetaling skjer på bakgrunn av fremlagte kvitteringer. 5. I tillegg til ytelser i h.h.t. pkt. 4 kan "Elitestøtte" gis med inntil 25% av på forhånd godkjente reiseutgifter for gjennomføring av landsdekkende aktivitet. Dette gjelder deltakelse på topplan i Norge innenfor sin aktivitet, når man har kvalifisert seg til det. D.v.s er kommet med etter på forhånd definerte kvalifiseringsregler. Skolelag er ikke medregnet her. 6. Utstyr som trenges for å komme i gang med aktiviteten støttes på lik linje med aktiviteten. Tilskudd til utstyr kan utbetales når dette er innkjøpt, og kvittering foreligger. Vedlikeholdsutgifter av utstyr kan senere tas med i grunnlaget for søknad om aktivitetsstøtte. 7. Søknad om aktivitetsstøtte skal fremmes på eget skjema, vedlagt de nødvendige spesifiserte opplysninger. 8. Denne tilskuddsordningen holdes innenfor den til enhver tid eksisterende budsjettramme for Hovedutvalg for kultur, som gjør de nødvendige prioriteringer

19 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 026 Saksmappe : 2009/393 Saksbehandler: ØysteinRørslett Dato: Saksfr amlegg Samhandlingsreformen- orientering og prioritering av videre arbeid Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 10/ Kommunestyret Saksopplysninger Henvisning: Det henvisesi sakentil fire arbeidsgrupperapporter fra regionrådetsutredningsprosjekt Midt - Tromsi møtemedsamhandlingsreformen. Rapporten er tidligereutsendtpr e-posttil bl a medlemmerav OpOmog kommunestyret. De sommåtteønskerapportenei papirformat,kanbe om deti Infotorget. Sakenleggesframfor politisk behandling,delssominformasjon,menogsåfor prioritere arbeidetmedreformenlokalt i vår kommune.kommunestyretertidligereblitt informertom samhandlingsreformen, bl a avprosjektledernefor regionrådetsutredningsprosjekt Midt -Troms i møtemedsamhandlingsreformen. Stortingetvedtok Dennasjonalehelse- og omsorgsplan( ),samtny lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester og ny folkehelselov.til sammenkonkretisererdisse samhandlingsreformen. Loveneog planenpåleggerkommunenenye og merkrevendeoppgaver innenhelse- og omsorgstjenesten. Endringeneforutsettesiverksattgradvis medoppstartfra 1. januar2012.det arbeidesnåsentraltbl a medforskrifter i tilknytning til dennye lovgivningen. Fylkesmanneni Tromshari brev beskrevet /lagetet sammendragav utfordringerfor kommunenesomreformeninnebærer : Al le kommunermåfra januar 2012ha samarbeidsavtalemedrhfene(regionalehelseforetak). Det vil utarbeidesegnekriterier somskaltasinn i disseavtalene. Regjeringenvil jobbevideremedinnføringav elektronisksamhandling. Detkani forskrift stilles krav omat dokumentasjonog kommunikasjonav helseopplysningerskalskjeelektronisk. Det foreslåsny plikt for kommunenetil å tilby døgnoppholdfor personermedbehovfor øyeblikkelighjelp fra 2016.Dettekanf.eksgjeldeeldresommåobserveresovernattautenat detteer planlagt. Kommunerog regionalehelseforetakskalsamarbeideomå byggeoppdette denesteårene. Kommunenevil i tillegg få øktsektorovergripendeansvarfor folkehelseog forebygging.kommunenskalha oversiktoverlokalehelseutfordringer,og iverksette

20 nødvendigetiltak for å møtedisse.finansieringsordningener ogsået viktig virkemiddeli samhandlingsreformen: detvil bli gjort finansiellegrepsomgjør at detvil lønnesegå satsepå helse detvil lønnesegfor kommunene, for samfunnet og ikkeminstfor pasientene. Kommunenefår 20 % medfinansieringsansvar for medisinskbehandlingi sykehusene.og vil få 4,2 mrd kroneroverførtfor å finansieredette(endeligpriskorrigert tall vil kommei statsbudsjettet).unntaketer kostnadskrevendekirurgi og barnefødsler.det settesi tillegg et tak (30 000kr) for enkeltopphold. Betalingsansvarfor utskrivingsklarepasientervil gjeldealle kommunerfra 1. januar Satsenblir 4000kr per døgnper pasient.totalt vil kommunenefå overført560millioner til dette formålet.(de sisteårenehar detværtsnakkom140000liggedøgnårlig) Døgnoppholdtil pasientermedbehovfor øyeblikkelighjelp vil tre i kraft i Regjeringenønskerengradvisoppbyggingav tjenesten,for å sikreat kommunenefår tid til å byggeopptjenesten,utenat sykehusenebyggernedfor tidlig. Driftsutgifteneunder oppbyggingsperiodenvil derfor bli finansiertved: 50%tilskuddfra RHF (regionalehelseforetak) 50%øremerketilskuddettersøknad(nærmerekriterier i statsbudsjettet) Fra 2016vil driftsutgiftenetotalt værepå ca 1 mrd kroner. Midlenetil kommunalmedfinansieringog utskrivingsklarepasienteroverførestil kommunene overrammetilskuddet,og fordelesetterenegendelkostnadsnøkkel. Delkostnadsnøkkelener basertpå statistiskeanalyserog brukerstatistikk. Analyseneviserat enhøyandeleldretrekkeri retningav høyereutgifter til spesialisthelsetjenesten. Selvomenrekkestudierviserat deter ensammenhengmellom sosioøkonomisk e variabler og utgifter til spesialisthelsetjenesten på individnivå, finner vi ikke igjen slikesammenhenger i våreanalyserav forskjelleri utgifter til spesialisthelsetjenesten mellomkommuner. Forslagettil kostnadsnøkkel bestårderfor av alderskriterier, somer vektetsammenmed bakgrunni hvor stor andelav desamledekostnadenesomkanknyttestil denenkelte aldersgruppe. Kostnadsvektenekanbli justertnoei statsbudsjettetvedat detbrukesoppdatertekostnadstall. Somfølgeav dettevil detogså kunnekommemindretekniskejusteringeri samlet kostnadsnøkkel. Midlenetil utskrivingsklarepasienterfordelesetterdensammekostnadsnøkkelensomkommunal medfinansiering. Detvil i en overgangsperiodebli gitt en kompensasjontil kommunersomfår høyerekostnader enn detfordelingenetterkostnadsnøkkelenfanger opp. Kompensasjonenvil i 2012bli gittinnenfor veksteni defrie inntektene. Regjeringenvil i statsbudsjettetkommenærmeretilbaketil nivå og innretningpå kompensasjonen.

21 Det regionalesamarbeidsprosjektet Midt -Tromsi møtemedsamhandlingsreformen harlagt fram4 rapporteri tilknytning til samhandlingsreformenog denyelovkravenetil kommunene. Rapportenekonkludererhverfor segmedenrekkeforslagtil konkretetiltak, medanbefaling om hvakommunenebørgjørehverfor segog hvaenbørvurdereå løsevedinterkommunalt samarbeid.rapporten er sendtut somvedleggtil e-posttil medlemmeneavkommunestyret og OpOm,og til demestberørteadministrativeenheter. Regionrådethari sluttetsegtil framlagtforslagtil viderearbeidsplanfor detregionale arbeidet: Samtligerapporterleggesut på regionrådetshjemmesid etterregionrådsmøte29. august;samtidigsomdesendesut til ordførereog rådmennmedoppfordringom videreformidlingbådei detpolitiskeog fagligemiljøet. Svarpå søknadommidler fra Helsedirektoratet,søknadssumkr ,er blitt lovet mellom5. og 9. september. Det utarbeideshøringsuttalelserpå forskriftene.frist 6. oktober.prosjektledelsenber omfullmakttil å bestyringsgruppagodkjennedenutarbeideteuttalelsen. 31. oktober-1.novemberinformasjonomprosjekteti detnyeregionrådet. 14. novemberarbeidsseminaromsamhandlingsreformen i Midt-Tromstinget. Kommunerundefor møtem/ politikere,administratorerog fagfolk. Utarbeideprosjektrapportenmedviderehandlingsforslagfor kommunenei Midt- Troms. Lenvik kommunehari sitt arbeidmedsamhandlingsreformen invitert til regionaltsamarbeid,bl a for å møtekommunenesutfordringervedrørendebetalingspliktfor utskrivningsklarepasienter fra helseforetakeneog plikten til åtilby døgnoppholdtil pasientermedbehovfor øyeblikkelig hjelp.rådmannenharpåvegneavdyrøykommunetakkeja til å deltamedenrepresentant i en utredningsgrupefor å finne og dimensjoner enfellesløsning. Administrasjonens vurdering Rådmannenhaddeforventningertil at kommuneneveddeutredningersomble igangsattav regionrådet,skullefå rådom gjennomføringav samhandlingsreformen: Hvilke oppgaverbør flereløsei lag?hva kanf eks2 kommunersamarbeideom?og hvamåvi få påplassalene? Defire delrapportenegir etterrådmannensvurdering,engodoversiktoveroppgavenesomligger foranoss,og mangevel funderteforslagtil hvavi børsøkesamarbeidom. Intermediære sengeposter for å ta hjem utskrivningsklarepasientersomfortsattharbehovfor behandling somikke kangis i denenkeltekommune,og etableringav døgnoppholdtil pasientermedbehov for øyeblikkelig hjelp, er klarestanbefaltløstved interkommunaltsamarbeid.sistnevntebørfor øvrig hanærhetil deninterkommunalelegevakta. Oppgaven er mangeog alt kanikke kommepåplasssamtidig.vi måprioritere. Det presiseres for øvrig fra sentralthold at reformenskalinnføresgradvis. For utredningav interkommunaleløsningerforslåsfølgendeprioritering: 1. Intermediæresengeposter for utskrivningsklarepasienterogøyeblikkelig hjelp. 2. Flerefagteamettermodellav områdegeriatriskteam,f eksdiabetesteamog kreftteam. 3. Legenesrolle i kommunenei etsamhandlingsperspektiv. 4. Helseforebyggendearbeid.

22 For pkt 3. og 4.er detnaturligå drøftetiltak medsørreisakommunepåbakgrunnav vår felleslegetjenestepådagtid. I tillegg vil detværeoppgaverog vurderingersommågjøresi egenkommunei høst,bl a: - Etablereavtalemedhelseforetaket. - Innarbeidesamhandlingsreformen i kommunebudsjettet. - Vurderebrukenav egneressurser kanvi f eksomgjøre1-2 sykehjemsromtil korttidsplasserfor å hafleksibilitet til å frigjøre for utskrivningsklarepasienter. - Vurdereå etablereenlokal faggruppei detviderearbeid. Økonomienvedinnføringav samhandlingsreformen vår kommune, vil vi naturligviskomme tilbaketil i budsjettetfor 2012.Her vil detværeknyttetspenningtil om deoverføringersomer bebudetil dekningav medfinansieringav spesialisthelsetjenesten og betalingsansvaret for utskrivningsklarepasienter,vil væretilstrekkelig. Rådmannenhåpersakenframstårsomet godtgrunnlagfor politisk drøftingav kommunens utfordringer i forbindelsemedsamhandlingsreformen. Rådmannensforslag til vedtak: 1. Kommunestyret sluttersegtil prioriteringenav detviderearbeidmed samhandlingsreformensomskisserti saken. Utvalgsledersinnstilling: RandiLillegård utvalgsleder ØysteinRørslett rådmann

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92

Detaljer

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 Årsmelding 2010 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon... 3 1.1. Medlemmer... 3 1.2. Administrasjonen... 3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 16.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 7.12.29 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesstyreledersnarestpåtlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer