Standard og veiledning vandring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standard og veiledning vandring"

Transkript

1 1

2 Innhold 2

3 Standard og veiledning vandring Vandring er ett av de største produktområdene i internasjonalt reiseliv. I Norge er vandring en friluftsaktivitet for befolkningen, og praktisk talt all tilrettelegging er innrettet på denne målgruppen. Resultatet er at det store flertall av de som kjøper vandringsprodukter i Norge er norske. I utlandet er vandring i Norge i beskjeden grad kjent som et tilgjengelig reiselivsprodukt. Norge har natur- og kulturgitte fortrinn for meget eksotiske vandringsprodukt. Med internasjonal standard på tilrettelegging og kvalitetssikring av bookbare produkter, vil vandring i Norge utvikles til å kunne gi betydelig verdiskaping for grunneiere og andre aktører. Din Tur har gjennom en periode på mer enn 10 år utviklet et konsept for naturbasert reiselivsproduksjon i småskala bedrifter i bygde-norge. Din Tur sine metoder for markedsorientert produktutvikling, markedsføring og booking/salg har vist seg konkurransedyktig i norske og utenlandske markeder. Din Tur AS er gjennom denne strategien i rask vekst, og utviklet produkter, markeder og salg nå innenfor bl.a.: Sportsfiske i sjøen Aktive feriehus Jakt Sportsfiske i ferskvann Kajakk, vannsport Fuglekikking Vi vet at det kompetansegrunnlaget som vi har opparbeidet gir et godt utgangspunkt for å ta fatt i utviklingen av ytterligere naturbaserte aktivitetsområder. Det er med denne ballasten vi nå går inn i den store utfordringen det er å være med på å utvikle vandring i Norge til et meget lønnsomt produktområde for et internasjonalt marked. Vi ser fram til å gjøre dette i samarbeid med et bredt utvalg av erfarne vandringsbedrifter, andre bedrifter som kan reiseliv på andre områder enn vandring, og med ytterligere bedrifter som ønsker å starte opp med virksomhet med vandring i produktporteføljen. Felles mål skal være å utvikle vandring til et konkurransedyktig norsk produkt for et internasjonalt marked. Dette er en felles standard og veileder for alle sider ved produktet vandring. Denne beskriver hvordan et vandreprodukt skal utvikles alt fra tilrettelegging, gradering og merking av løyper i terrenget, presentasjon og distribuering av informasjon om produktet og krav til bosted, guiding og vertskap. Vår vandrestandard gir en grundig innføring i produkt og markedsutvikling av vandring. Verdal 1. november 2010 Gunnar Almlid Daglig leder 3

4 Overordnet mål Det overordnete målet for Din Tur sitt engasjement innenfor vandring som reiselivsprodukt er dette: Vandring i Norge skal innenfor Din Tur sitt konsept utvikles til et unikt og konkurransedyktig reiselivsprodukt for lønnsomt salg i norske og internasjonale markeder. Din Tur skal altså anvende de fortrinn som selskapet har innenfor egen kompetanse og markedsnettverk til å bygge opp en lønnsom produktportefølje innenfor vandring. 4

5 Overordnet konsept Hovedgrep De viktigste fortrinnene, som setter Din Tur i stand til å gjøre vandring konkurransedyktig innen et internasjonalt produktområde, handler om: 1. Din Tur har et tett samarbeid med grunneierne og deres organisasjoner. Det meste av all vandring vil foregå ute i naturen og i bygdesamfunnene. Tilrettelegging av vandring som gode produkter er avhengig av gode løsninger med de som eier grunnen og de reguleringer som gjelder for tilgangen til denne. 2. Din Tur er selskap som er entydig kommersielt det er evnen til å orientere seg om etterspørsel og krav i markedet som er retningsgivende for all produktutvikling og tilrettelegging hos leverandørene og strategiene for markedsføring og salg. GRUNNEIERE FELLES MÅL KOMMERSIELT MARKEDSDREVET KOMPETANSE KONSEPT VERDIKJEDE 3. Din Tur har en kompetanse og arbeidsform som knytter funksjonene i verdikjeden sammen. Produktene skal bygge på konkret etterspørsel i marked på den ene siden, og på nært kjennskap til grunneiernes og bygdefolks beste fortrinn på den andre. Din Tur sitt engasjement innenfor vandring skal derfor bygge på den særlige kompetanse som selskapet har innenfor metoder for utvikling av naturbasert reiselivsproduksjon, en kompetanse som er ervervet gjennom praktisk erfaring og utprøvd i lønnsom virksomhet. 5

6 Spesielle norsk fortrinn Norge har helt spesielle fortrinn som reisemål for vandring. Vi skal nevne noen som vil være sentrale i utviklingen av vandring som ny næring: 1. Lyset. I hele sommersesongen har Norge lengre dager enn andre land som kan tilby tilsvarende natur. Midnattsola i Nord-Norge er en helt spesiell kvalitet for vandring som for enhver annen naturopplevelse. Midnattsol i Steigen - Nordland 2. Kystlandskapet. Norge har en kystlinje med fjorder, øyer, fjell og kulturlandskap som knapt noe annet land. Disse områdene er tilgjengelige for en vandring ved havet som vil framstå som en unik naturopplevelse. Kystlandskap fra Spildra - Troms 6

7 3. Fjellandskapet. Det norske fjellandskapet er snaufjell i forholdsvis lav høyde og i korte avstander til grender, tettsteder og byer. Vandring i snaufjell er derfor tilgjengelig på en egenartet måte i Norge. Fjellandskap fra Frolfjellet Nord-Trøndelag 4. Kulturlandskapet i lavlandet. På bakgrunn av at norske bygdesamfunn har et helt unikt nettverk av offentlige og private veger, jordbruksveger, skogsbilveger, stier og andre ferdselsårer, kan vandring tilrettelegges som en opplevelse av norske kulturlandskap og naturmiljø. Kulturlandskap fra Varanger - Finnmark 7

8 Vandring i Troms rene Kinder-egget for vandreturisten; Midnattsol, fjord, fjellog kultur i skjønn forening. På bakgrunn av de natur- og kulturgitte fortrinnene som Norge har, og med internasjonal standard på tilrettelegging og kvalitetssikring av bookbare produkter, vil vandring i Norge gi en betydelig verdiskaping for grunneiere og andre aktører. 8

9 Botilbud av ulik type og standard 1. Hytter, feriehus mv. Dette tilsvarer hovedingrediensen i Din Tur sin portefølje i dag, og omfatter nye og rehabiliterte bygg med boenheter som skal holde en viss standard. Disse husene skal ha fasiliteter for sjølstell, dvs kjøkken med nødvendig utstyr. Se eget avsnitt om standard på feriehus. Søre Traasdal Feriehus - Lesja 2. Gjestehus. Dette kan være lokale gjestegårder, fjellstuer, bygdehoteller etc. Poenget er at disse kan ta imot både familier, grupper, par og enkeltreisende, og at de har tilbud om full forpleining, dvs mulighet for alle måltider. Fjellkysten - Lavangen 3. Guidete turer. Vertskapet eller andre i området (klyngen) skal kunne tilby guiding. Det gjelder visse krav til guidene. Guida vandretur 9

10 Baseturisme Det hovedkonseptet som vi vil arbeide med i utgangspunktet er at kunden oppholder seg på samme bosted gjennom ferieoppholdet. Det er aktuelt å utvikle produkter som innebærer vandring mellom flere overnattingssteder under oppholdet. Dette er opplegg som vi fortrinnsvis ønsker å legge til rette som Adventure, dvs produkter som inkluderer guide og planlagte opplevelser og attraksjoner underveis. Vandring er i likhet med de fleste naturbaserte produktkategoriene i Norge et sesongprodukt. Mange av de natur- og kulturmotiverte turister vil være interessert i å drive med ulike aktiviteter under oppholdet. Vi står altså overfor behovet for å inkludere vandringsproduktet som en av flere aktiviteter. Likevel må det være slik at de bedriftene som skal delta i dette prosjektet, må ha vandring som et profilerende produkt, og at bedriftens suksess i stor grad avhenger av å lykkes med dette produktområdet. Aktuelle kombinasjoner av produkter innenfor den enkelte bedrift er selvsagt avhengig av de naturgitte forholdene og av bedriftens ressurser og kompetanse, altså tema for bedriftens egen forretningsplanlegging. 10

11 Gjennomgående funksjoner i klyngene Innenfor et lokalsamfunn og som regel i en klynge vil bedriftene: 1. Kunne etablere flere elementer i og bedre vedlikeholdt infrastruktur gjennom samarbeid. 2. Styrke egen markedsposisjon ved at klyngen blir et mer innholdsrikt og dermed et mer attraktivt reisemål. 3. Redusere egne kostnader til infrastruktur og fellestjenester. Din Tur skal derfor bidra til dette strategiske og produksjonsmessige samarbeidet innenfor klyngen ut fra de muligheter og behov som er til stede. I dette arbeidet er det behov for å dekke inn følgende, grunnleggende funksjoner innenfor hver klynge: 1. Vertskap. Det er viktig med god orientering i personlig kontakt for at gjestene skal kunne orientere seg om aktivitetstilbud mv. Alle bedriftene må derfor ha et vertskap som har tilfredsstillende forutsetninger for å ivareta denne vertskapsfunksjonen. Vertskapet må kjenne sitt produkt og sine løyper, delta på guidekurs, gå opp løypene i lag med Din Tur og ta ansvar for vedlikehold av de løypene som er tilhørende på feriestedet. 2. Stier og tilhørende installasjoner. Svært mange steder har allerede en grunnleggende infrastruktur av stier, offentlige og private veger, rasteplasser, bålplasser, etc. Det er fri ferdsel i slike områder, slik at stier og installasjoner vil være fellesgoder uansett. Klyngen vil derfor ha stor fordel av å samarbeide seg imellom og med grunneiere og kommunen om opparbeidelse, merking, kart, beskrivelse og vedlikehold av stier og tilhørende installasjoner. 3. Løypeansvarlig. Hver bedrift skal ha én person som ansvarlig for de løypene som er bedriftens ansvar. Det gjelder merking, tilrettelegging og vedlikehold. Hver løype skal foran hver sesong være i hht standard og beskrivelser. 4. Attraksjonsansvarlig. Selve turen, dvs. trim og naturopplevelsen er det viktigste innhold i de fleste løypene (produktene). Løypene skal derfor karakteriseres med det opplevelses- og informasjonsinnholdet som hver enkelt løype inneholder. Ytterligere opplevelsesinnhold i vandringsproduktene vil så kunne utvides etter hvert og på grunnlag av den gjesterfaringen som hvert enkelt område vil få. 11

12 Viktige utfordringer Det er en hovedutfordring å sikre stabil finansiering ev utbygging og vedlikehold av nødvendig infrastruktur. Vi legger til grunn at dette handler om hele strukturen av: 1. Bygging og dokumentasjon av løypenettet med kart og beskrivelse 2. Skilting og merking 3. Rasteplasser og andre installasjoner Samt vedlikehold av alt dette hele året og hvert år. Vi legger til grunn at her må det etableres et samarbeid mellom grunneierne, bedriftene i klyngen, kommunen, fylkeskommunen, samt idretts- og friluftsorganisasjonene på stedet. 12

13 Produkter infrastruktur Generelt De ulike produktkonseptene for vandring er basert på et system av stier til de opplevelser og den service som de enkelte løypene inneholder. Vi omtaler dette her som vandringsproduktenes infrastruktur. Det er denne infrastrukturen som selve kjernen i ethvert vandringsprodukt, og dermed bestemmende for virksomhetens konkurranseevne. Dette er bakgrunnen for at vi i dette kapitlet skal gjennomgå hvilke krav som skal stilles til alle de elementene som inngår i denne infrastrukturen, og til den beskrivelsen som skal inngå som selve grunnlaget for markedsføring og salg. Som et generelt utgangspunkt for beskrivelsen av løyper og infrastruktur ellers vil vi benytte de standarder og symboler som er etablert innenfor Arenaprosjektet Innovativ Fjellturisme. Tilgjengelighet skilting og merking Alle vandringsproduktene er selvsagt basert på at de er reelt og effektivt tilgjengelig for enhver gjest. Dette handler om at hver enkelt sti og løype som inngår skal være merket og beskrevet: 1. God skilting til stien. Bedriften eller klyngen må tilby minst 5 dokumenterte løyper innen 30km fra bedriften/klyngen. 2. God merking av hele stien. Evt beskrives at stien/ruten ikke skal/kan merkes, dette kan være tilfellet i nasjonalparker og verneområder. 3. Startpunktets skal beskrives godt slik at det er lett å finne. Det skal opplyses om startpunktets avstand fra overnattingsbedriften, eventuell p-plass mv. Vi legger til grunn at vi skal anvende skiltstandarder som er utviklet under Arena-prosjektet Innovativ fjellturisme og tilpasset Din Turs spesifikasjon. Tradisjonell skilting av vandreløype på Leka Nord-Trøndelag 13

14 SKILTMAL Skilttavle En skilttavle er en informasjonstavle som plasseres ved stiens eller løypenettets naturlige startsted. En god skiltkiosk inkluderer et komplett og oversiktlig kart over stien/løypen og en kort faktainformasjon om denne. På skilttavla skal det gis informasjon om lengde (tur retur), antatt tid, meter over havet ved startpunkt og høgeste topp, vanskelighetsgrad og høydeprofil av løypa. Retningsskilter Retningsskilter skal gi informasjon om retningen man må bevege seg i for å følge en bestemt rute, resterende lengde, vanskelighetsgrad og hvilke brukergrupper stien/løypen er gradert for. Slike skilter skal plasseres i alle kryss og på steder hvor det kan være tvil om hvilken retning man skal bevege seg i. Skiltingen må være veldig tydelig der stier/løyper av ulik vanskelighetsgrad krysser hverandre. Stolper/varder/merker Enkle stolper/merker kan benyttes underveis for å forsikre brukeren om at man er på rett vei. Dette er først og fremst aktuelt der stien/løypen er utydelig. Vi anbefaler å merke med enkle skiltstolper med symbol, varder, malingsfelter på stein, eller malte treklosser. Ved bruk av maling anbefaler vi rød farge. Din Tur har sjablonger og spaybokser med maling. 14

15 Praktisk gjennomføring Forslag til montering av stedsskilt i forbindelse med varder Snekre en H av f. eks 2 4, der alle bitene er ca. like lange som skiltet du skal montere. Så skrur du skiltet fast i H en. Når skiltet skal festes på toppen tar du ned så mye av varden at du får plass til H en inne i varden, så murer du varden opp igjen slik at H en forsvinner. Plasser skiltet slik at det blir skånet for det verste av uvær og snøskavler om vinteren. Tenk også på plassering i forhold til synlighet. Dette er en løsning som kan stå imot mye uvær og sterk vind. Slik skal skiltet mures inn. Ikke slik. 15

16 Tavleoppsetting Det brukes fortrinnsvis jordspyd, som vist på bildet over, for å feste stolpene som tavla står på. Når tavlene settes opp skal dette gjøres slik at de blir stående beint selv etter ruskevær, derfor er det nødvendig med skråband bakover. Dette festes i et jordspyd med en stolpebit i. Stolpene skrus fast i jordspydet. Lokale forhold kan gjøre at denne modellen må fravikes. Selve kiosken som tavlen står i skrus fast i stolpene ved at man løsner den nederste listen, tar ut tavlen og skrur kiosken fast i stolpene igjen med 4 skruer. Når man så setter tavlen inn i kiosken igjen skal man ikke se skruene. Retningsskilt skal monteres i forbindelse med tavlen. 16

17 Inventering av løyper Inventeringen av løypene foregår ved at en representant fra Din Tur og leverandøren som skal ha ansvar for løypen går denne løypen sammen. På denne turen blir GPS-sporet lagret og senere lagt ut på digitalt kart på nettsiden til Din Tur, og det blir tatt bilder som blir brukt på nett og på tavler. Underveis blir det snakket om hva som må gjøres på løypa. Etterpå blir det signert en utviklingsavtale som omhandler skilting, merking og spesielle tiltak. Se vedlegg 1. Tavler, nappekart og skilt. Tavler er informasjonsskiltene som skal settes opp på starten av hver løype. De skal settes opp i umiddelbar nærhet av der bilen parkeres. Tavlene har kart og POI`er som henviser til bilder fra turen. Tavlene inneholder også informasjon om lengde av turen, vanskelighetsgrad, høyde på startpunkt og høyeste punkt. Videre er det en høydeprofil på tavlene. På strategiske steder, f. eks turistinformasjonen, i reisemålsområdet settes det opp en stor informasjonstavle med oversikt over alle vandreløypene i området. Skilt kan være stedsskilt på bestemte steder, f. eks en topp med navn og høyde. Det kan være retningsskilt med kilometer til målet eller pilskilt som viser retningen i kryss osv. Nappekart er kart som kommer i en blokk og kan rives ut. De er tenkt solgt billig til gjestene. Nappekartenes forsider er kart over den spesifikke turen du ønsker å gå. På kartet er det POI`er som viser til bilder med tekst. Du ser høydeprofil, turens lengde og antatt tidsbruk. På baksiden av nappekartet er det oversikt på kart over alle turene som finnes i det aktuelle området, merket med nummer slik at det er lett og finne ut hvilken tur det er snakk om. Se vedlegg 2. Klyngeavtale Det blir inngått avtaler mellom leverandørene i klyngen, og mellom klyngen og Din Tur. Se vedlegg 3 og 4. 17

18 Vanskelighetsgrad Vanskelighetsgrad ved en bestemt løype handler om en meget subjektiv opplevelse basert på egne ferdigheter og tidligere erfaringer. De fleste vil selv kunne bedømme hvordan egne ferdigheter står i forhold til den enkelte løypa ut fra beskrivelsen av løypas fysiske beskaffenhet, jfr foregående avsnitt. Det skal likevel inngå i beskrivelsen av hver enkelt løype hvilken vanskelighetsgrad den har. Denne beskrivelsen skal baseres på en enkel og gjenkjennbar standard som nå er utviklet for norske forhold innenfor arenaprosjektet Innovativ Fjellturisme, jfr følgende: En løype merket grønt skal kunne gås av både gamle og unge Frolfjellet, Nord-Trøndelag 18

19 Fysisk beskaffenhet Alle som skal gå på tur vil basere sin egen planlegging på tilgjengelig og god informasjon om de alternative turmulighetene som foreligger og den turen som de velger. Denne informasjonen må være korrekt og dekkende, og basert på kart og beskrivelse som dekker alle vesentlige egenskaper ved ruten, herunder: 1. Etappelengder og total turlengde 2. Høydeprofil, jfr gps-beskrivelse 3. Underlagets beskaffenhet 4. Barnevennlighet der dette er relevant. 5. Tilgjengelighet for funksjonshemmede der dette er relevant. Denne beskrivelsen skal baseres på den samme standarden som foran med samme fargekoder mv fra arenaprosjektet Innovativ Fjellturisme, jfr følgende: Jevnt underlag uten hindringer får grønn eller blå farge Sonvatnet, Nord-Trøndelag 19

20 Opplevelsesinnhold Vi legger til grunn at de respektive løypene skal beskrives mht opplevelsesinnhold. Vi beskriver dette med bilder og faktainformasjon både i ved løypas start og på web. Bakgrunnen for dette er at de som skal reise fra utlandet til Norge for å vandre her, vil gjøre dette fordi vandring i norsk natur- og kulturmiljø vil inneholde unike opplevelser som er karakteristiske for Norge. Vi viser her til de unike fortrinn som norsk natur kan tilby. Dette innebærer at løypene skal beskrives mht: 1. Hovedsakelig tema som kan oppleves på turen, dvs naturfenomen, kulturminner, etc. 2. Rasteplasser der vandrerne kan planlegge hvil og felles samtale om turen etc 3. Kulturelle severdigheter ved eller nært stien. Dette kan være boplasser, kulturminner, etc. 4. Naturbeskrivelser ved eller nært stien. Dette kan være utsiktspunkt, geologi, dyr, fugler, planter, etc, etc. 5. Steder der man kan kjøpe mat, piknik, åpningstider etc. Vi skal legge til grunn at det er de særegne naturforholdene i seg selv som er hovedattraksjonen. Det er dette som skal vektlegges først og fremst, det er de naturgitte attraksjonene som vil være reisemotiv nr 1. All annen informasjon om opplevelser på turen skal bidra til å berike naturopplevelsen. Rasteplass Kulturminne Utkikkspunkt Matservering 20

21 Utrustning og service på overnattingsbedriften Bedriftens rolle i produktet er å sørge for nødvendig støtte til hovedmotivet for reisen, nemlig vandring og naturopplevelse. Bedriften skal legge til rette for restitusjon og sosialisering på et godt kvalitetsmessig nivå. Av grunnleggende forhold i denne sammenheng i tillegg til ordinær informasjon om rom og bekvemmeligheter - skal bedriften legge inn dokumentasjon mht: 1. Informasjon om normale temperatur- og værforhold ellers på det aktuelle stedet, og om hvordan dette kan variere over årstidene. 2. Tilrettelegging for tørk av klær 3. Tilrettelegging for vask av klær 4. Bagasjetransport hvis tilgjengelig alternativt: bære bagasje sjøl 5. Avstand til service og komfort Ei gamme eller en gapahuk kan være elementet som muliggjør sosialisering etter en vellykket vandretur. Spildra Troms. 21

22 Generelt om guider Dersom bedriften eller klyngen skal tilby guidete turer, er det nødvendig at guidene og deres kompetanse er like relevant beskrevet som de øvrige forhold. Dette innebærer bl.a. følgende beskrivelse for den enkelte guide: 1. Navn, kjønn og alder 2. Erfaringsbakgrunn som guide 3. Språkkunnskap hvilke språk 4. Konkret kompetanse mht klær, fottøy og utrustning ellers 5. Konkret kompetanse om temaer og attraksjoner knyttet til aktuelle ruter for guidet tur, herunder geologi, planteliv, dyreliv og fugler, kultur og kulturminner, lokalhistorie. 6. Ferdighet og kompetanse innenfor aktuelle naturbaserte aktiviteter, herunder vandring, sykling, vannsport, fiske, jakt, natursafari, vinteraktiviteter etc Vandreguiden en levende kompetansespreder og humørmaskin. 22

23 Standard for boenhet tilpasset vandrere Det skal være minimum 10m² boareal pr sengeplass. Huset skal være skikkelig utstyrt, tilpasset det antallet som tillates i boenheten. Inventar/ Utstyrsliste: En boenhet for inntil 6 personer kreves minimum følgende utstyr. 12 tallerkener (flat) 12 tallerkener (flat) 12 tallerkener djup 8 kaffekopper 8 tekopper Kaffeboks Teboks 2 mugger Fat 30x20cm Fat 28x26 cm Sukkerfat Glasskål 230 mm 2 Stekepanner, én jern 30 mm Min. 5 kasseroller, min. én stor Kaffetrakter (utlendinger er ikke vant til å bruke kaffekjel) Litermål Pepperkvern Pepper og saltbørse 1 visp 2 plastbøtter 1 søppelbøtte (flere v/ sortering) 1 vase 1 rivjern 1 tregaffel 1 tesil Te og kaffekanne Termoskanne 1 skjærefjøl i plast 2 boller 1.5 liter 2 skåler 0.5 liter 12 drink glass 28 cl 12 drink glass 14 cl 12 dram glass 12 vin glass 24 cl 12 kniver, gafler 12 spiseskjeer 12 kaffeskjeer 12 desertskjeer 2 sausnebb 1 brødrister 4 smørkniver 2 salatbestikk 1 brødkniv 1 ostehøvel 1 potetskreller 1 korketrekker 1 stekespade 1 hermetikkåpner 1 flaskeåpner 2 kjeleunderlag 1 slikkepott 1 saks 2 grytekluter 1 wc kost 1 gulvkost, støvbrett 1 vaskeskaft 1 støvsuger 23

24 Følgende lister, bruksanvisninger og instrukser skal finnes i boenheten: En innholdsliste over kjøkkenredskap og andre artikler, og hvor det finnes i boenheten. Eventuelt renholdsinstruks. Branninstruks, bruksanvisning for brannapparat samt rømningsvei. Instruks for bruk av vedovn/peis (der dette finnes) siden det er mennesker som aldri tidligere har benytt seg av oppfyring av den slags. Opplysning om eventuelle felles fasiliteter som badstue, tørkerom og lignende. Kjøkken Må inneholde komfyr med stekeovn, kjøleskap med frysemuligheter for medbrakt mat. På destinasjoner hvor det er tillatt å ta opp fisk bør fryser for fisk, ikke plasseres inn i leiligheten da dette lett medfører søl og lukt. Det må være god plass for oppbevaring av mat. Husk at gjestene ofte har med mye mat. Spiseplassen Spisebordet må minimum ha plass for det antallet som er beregnet i boenheten. Det er å foretrekke om spisebordet har plass for noen ekstra. Kjøp solide stoler. Husk at spisebordet er et av de viktigste møblene i boenheten. Gjestene tilbringer mye tid der også utenom måltidene. I stua skal leselys være tilgjengelig.

25 Soverom Kundene foretrekker å helst ikke være flere enn to på hvert soverom. Derfor er det langt bedre å lage tre små soverom med 2 senger enn to større soverom med tre senger på hvert. Det må finnes muligheter for klesskap eller hyller på soverommet. Køyesenger er ikke å foretrekke, og dårlige madrasser er ofte grunnlag for klager. Det må finnes mulighet for god lufting på hvert soverom, og leselys ved hver seng. Badet Med seks voksne personer er bare ett bad ofte en flaskehals. Det er derfor viktig å helst plassere WC i separat rom for å unngå kø. Badet må ha godt med hyller og kroker for å henge fra seg klær og håndduker. Gang Hvis det ikke finnes annen plass for å oppbevare ytterklær og skotøy bør det i gangen lages plass, hyller og kroker for det. TV For utenlandske kunder er satellitt TV en klar fordel samt DVD-spiller med noen få fiskefilmer (f.eks. tørrfluelandet 3) som passer destinasjonens fiske. 25

26 Vertskapsrollen Opptre imøtekommende og positiv. Slik skapes en god atmosfære, noe som igjen gir gjesten følelsen av å være verdsatt. En dårlig velkomst er vanskelig å rette opp. Fornøyde kunder derimot er også med på å skape positive ringvirkninger i form av positiv omtale av produktet. Det er viktig å være forberedt på å takle dårlig fiskeforhold med godt humør, samt konstruktive løsninger. Det kan for eksempel omhandle å foreslå andre nærliggende vandremuligheter eller andre aktiviteter. Husk at kundene som kommer kan ha ulike mål for sin vandreferie. For eksempel toppturer naturvandringer fuglekikking overnattingsturer Med dette i bakhodet må du gi dine beste råd for at akkurat disse kundene skal føle seg spesielle, og for at de skal føle at deres forventinger blir ivaretatt. Det er viktig å vise oppriktig interesse for kundens ønsker og behov, samt være klar over at vertskapet spiller en sosial rolle i tillegg til å oppgi faktainformasjon. I løpet av tiden kunden er gjest må han kontaktes jevnlig for å høre at ting går greit. Gi veiledning om nødvendig. Videre må vertskapet være forberedt på bli kontaktet av gjester gjennom store deler av døgnet for å få svare på spørsmål. Gjester fra ulike land har i noen tilfeller et litt annet verdisyn og kultur enn hva som er tradisjonelt vanlig i Norge. Ha alltid dette i tankene før du kommenterer eventualiteter til dine gjester. Det er også viktig at vertskapet ikke lover for mye og hauser opp forventningene til gjesten. Det bør være et samsvar mellom forventinger og resultat. Å yte det lille ekstra utgjør det lille ekstra for det beste vertsskapet. Træna Nordland. 26

27 Vedlegg 1: 27

28 28

29 Vedlegg 2: Skilt, tavler og nappekart. Retningsskilt Eksempel stedskilt. 29

30 Eksempel stortavle.4 1 Forside nappekart Bakside nappekart 30

31 Vedlegg 3: Klyngeavtale Klyngeavtale deltakeravtale Denne avtalen er inngått mellom: Firma:, Adresse:, Org.nr: og Bedriftsklyngen i reisemålsområde. 1. Tiltredelse Firma tiltrer bedriftsklyngen med de tjenester og forpliktelser som til enhver tid er vedtatt i klyngen 2. Oppgaver og ansvar Det vedlagte basisdokumentet datert vedtas som de tjenester og forpliktelser som gjelder for denne avtalen. 3. Varighet Denne avtalen gjelder for en periode på 5 år. Sted, den, 2011 Representant for klyngen Bedriften Vedlegg: Basisdokument for klyngen datert 31

32 Vedlegg 4: Avtale mellom Din Tur og klyngen. Klyngeavtale om reiselivsproduksjon innenfor vandring. Basisdokument for bedriftenes tiltredelse. 1. Reisemålet Avtalen gjelder for bedrifter i reisemålsområde. 2. Produksjon Avtalen gjelder for bedrifter som skal framstille og selge produkter innenfor et samlet konsept for VANDRING i nasjonale og internasjonale markeder, herunder: a. Overnatting i selvstell og hel/halvpensjon med tilhørende service b. Guider for tematiske opplevelser c. Utleie av utstyr mv til tematiske opplevelser og aktiviteter d. Matopplevelser e. Andre leveranser 3. Infrastruktur og fellesfunksjoner Deltakerne skal samarbeide om utbygging og vedlikehold av felles anlegg og tjenester som støtter vandringsproduktet, og om vedlikeholdet av dette. Dette omfatter: a. Stier og ruter for vandring b. Skilt og merking c. Løypebeskrivelser og kart d. Beskrivelse av tematisk opplevelsesinnhold e. Rasteplasser og andre installasjoner f. Nødvendige avtaler mv med berørte grunneiere For gjennomføring søker klyngen samarbeid med kommunen, destinasjonsselskapet, frivillige organisasjoner og/eller med andre parter etter lokale muligheter og behov. 4. Kvalitet Deltakerne i klyngen skal levere produkter i h.h.t. de krav og kvalitetsstandarder som defineres i separat prosess i klyngen, idet prioriterte markedskrav skal være veiledende. 5. Organisasjon De som er tilsluttet klyngeavtalen utgjør en klynge. er klyngeleder. Din Tur as har leverandøravtaler med den enkelte bedrift som er med i klyngen. Din Tur as produkt- og markedsutvikler vandreklyngen. 6. Økonomi Til finansiering av egenandeler for utbygging og vedlikehold av infrastruktur og fellestiltak, samt drift av fellestiltak, etablerer klyngen en konkret prosjektplan. I denne prosjektplanen er alle klyngedeltakerne forpliktet til å medvirke til egeninnsats i form av kontantbidrag og/eller eget arbeid, dette som grunnlag for samarbeid med eksterne parter, finansiering mv., den Klyngeleder Din Tur as 32

33 Vedlegg 5: Tillatelse, grunneiere 33

Skilting og gradering

Skilting og gradering Skilting og gradering av turløyper og andre aktivitetstilbud i naturen Mai, 2011, 2. utgave Forord Innhold Et praktisk verktøy for skilting og gradering Denne håndboka skal fungere som et praktisk verktøy

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Dr. oecon Erik W. Jakobsen, Menon Trosterudveien 33b, 0778 Oslo www.menon.no erik@menon.no Tlf: 97 17 04 66 Menon-rapport nr 6-2005

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

UTVIKLING AV JAKTSALG SOM NÆRING PRODUKTUTVIKLING, SALG OG MARKEDSFØRING EKSEMPLER PÅ JAKTPRODUKTER

UTVIKLING AV JAKTSALG SOM NÆRING PRODUKTUTVIKLING, SALG OG MARKEDSFØRING EKSEMPLER PÅ JAKTPRODUKTER UTVIKLING AV JAKTSALG SOM NÆRING PRODUKTUTVIKLING, SALG OG MARKEDSFØRING EKSEMPLER PÅ JAKTPRODUKTER NORGES SKOGEIERFORBUND NORGES BONDELAG 2001 1 FORORD I 1997 gav Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Detaljer

Salg og markedsføring

Salg og markedsføring 615 Salg-markedsforing.book Page 1 Friday, November 16, 2007 10:00 AM Tomm Johansen og Per Nørgaard Salg og markedsføring for programområdet reiseliv i utdanningsprogrammet service og samferdsel Bokmål

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge

Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge Handelshøgskolen Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Lars Ellingsen Masteroppgave (erfaringsbasert) i

Detaljer