Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 20/2013 Fredag 24. mai 1. Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle 2. Får kritikk for sin internkontroll med innkjøp 3. Konkurranse, innovasjon og klagesaker 4. Sverige rydder opp i direktekjøpgrenser 5. Danskane pressar prisar på sjukehusmedisin 6. Betre førbuingar gjev betre matvarekjøp 7. Søkelys i britisk helsevesen på styring av innleide Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle Regjeringen er opptatt av å utnytte det handlingsrommet som i dag eksisterer i regelverket for offentlige innkjøp, ved kjøp av tjenester av ideelle. Egne anskaffelsesprosesser for kjøp fra ideelle, langsiktige avtaler og et samarbeid om utvikling og innovasjon i forkant av anskaffelsen er mulige handlingsalternativ for de kommunene som ønsker å videreutvikle et slikt samarbeid. Dette er blant forslagene som regjeringen lanserer i stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg». Av «Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg» fremgår det bl.a. at samspillet med ideell sektor er viktig i utviklingen av velferdsstaten, slik regjeringen ser det. Ideelle organisasjoner er motivert av andre drivere enn kommersielle aktører og har en egenart som ofte skiller dem fra offentlig virksomheter, heter det. Helse- og omsorgstjenestene er kanskje det tjenesteområdet der bruken av anskaffelsesregelverket er mest utfordrende, poengteres det i meldingen. Samtidig har innkjøp av helse- og omsorgstjenester et betydelig økonomisk omfang: i 2011 utgjorde offentlige innkjøp godt over 100 mrd. kroner. EU-kommisjonen har foreslått et nytt anskaffelsesdirektiv som også omfatter helse- og sosialtjenester. I følge forslaget må nasjonale myndigheter fastsette passende nasjonale prosedyreregler for anskaffelser. Blant annet på denne bakgrunn nedsatte regjeringen høsten 2012 et offentlig utredningsutvalg for å gjennomgå den særnorske delen av anskaffelsesregelverket. Dette utvalget skal blant annet vurdere hvilke særlige regler som skal gjelde for tjenester som helse- og sosialtjenester. Utfordringer for de ideelle - De ideelle aktørene ønsker seg bedre og mer stabile rammevilkår som leverandører av helse- og sosialtjenester. Dette finnes det juridisk handlingsrom for, konstaterer regjeringen i meldingen. Et problem som ideelle aktører har pekt på er uhensiktsmessig 1

2 korte kontraktsperioder. Regelverket gir imidlertid adgang til å fastsette kontraktens varighet ut fra tjenestens karakter. For tjenester på helse- og omsorgsfeltet kan det være et velbegrunnet behov for kontinuitet i ytelsene, ikke minst av hensyn til brukere som har behov for trygghet og stabilitet. Lengre kontraktsperioder vil også i større grad gi insentiver til, og mulighet for, å bygge opp og vedlikeholde gode fagmiljøer. Med lange kontrakter er det samtidig viktig å sikre kvalitet gjennom god kontraktsoppfølging fra oppdragsgivers side. En annen utfordring som ideelle organisasjoner har pekt på, ifølge meldingen, er kvalitetskriterier og vektleggingen - effektiv ressursbruk forutsetter nemlig at oppdragsgiveren i tilstrekkelig grad vektlegger kvalitet. Det betyr også at kontrakter må baseres på kvalitetskriterier som er pålitelige og dekkende for alle viktige sider ved tjenestekvalitet, ikke minst brukererfart kvalitet. - Dette kan være krevende å få til bare gjennom bruk av kvalitetsindikatorer, slår regjeringen fast. Veiledning Det fremgår dessuten av meldingen at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) denne våren ferdigstiller en veiledning for offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester. Veiledningen skal drøfte problemstillinger som brukerne av regelverket finner særlig utfordrende og skal legge til rette for gode offentlige innkjøpsprosesser, oppfølging av og samarbeid med tjenesteleverandører. Får kritikk for sin internkontroll med innkjøp Ruter AS, som er et offentlig eid selskap med ansvar for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, får revisjonskritikk for sin internkontroll med anskaffelser. Det fremgår av en rapport fra Kommunerevisjonen i Oslo, som imidlertid legger til at selskapet i tiden etter revisjonsundersøkelsen har iverksatt en rekke forbedringstiltak. Disse, heter det, bør kunne legge til rette for bedre internkontroll og redusert risiko for uregelmessigheter og misligheter. Rapporten er et resultat av en utvidet selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) av anskaffelsesområdet i Ruter AS, som eies av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Temaet for undersøkelsen var selskapets internkontroll med anskaffelser med vekt på risiko for misligheter. Anskaffelsene som Kommunerevisjonen har tatt utgangspunkt i ved gjennomgang av internkontroll, ble gjennomført i perioden , mens kontroll av fakturaer og endringsordrer har omfattet Kommunerevisjonen utførte en begrenset kontroll av internkontrollen ved tre konkurranser om busstjenester. På tidspunktet for gjennomføringen av undersøkelsene, mener Kommunerevisjonen at internkontrollen og risikostyringen av anskaffelsesområdet i Ruter var mangelfull. Svak internkontroll vil ha gitt økt risiko for uregelmessigheter og misligheter, skriver revisjonen i sin rapport, der det også fremgår at Ruter AS helt eller delvis nå har fullført et betydelig antall viktige forbedringstiltak som bør kunne legge til rette for bedre internkontroll og redusert risiko for uregelmessigheter og misligheter. Blant forholdene som Kommunerevisjonen satte fingeren på, var at 2

3 prosedyredokumenter for innkjøp ikke var oppdatert og i liten grad anvendt før 2012 det manglet et helhetlig prosedyredokument for innkjøp roller og ansvar i anskaffelsesprosesser var utilstrekkelig dokumentert det manglet et dokumentert kvalitetssikringsregime for innkjøp det ikke forelå dokumenterte rolleprofiler for innkjøpere det hadde vært fravær av klare prinsipper for kommunikasjon med tilbydere i forbindelse operatører/leverandører hadde dekket reiseutgifter for Ruters medarbeidere ved kontrollbesøk hos bussprodusenter med sikte på senere refusjonskrav det hadde vært passiv formidling av etiske regler før 2012 det hadde vært fravær av formaliserte og dokumenterte habilitetsvurderinger ved planlegging og gjennomføring av innkjøp før 2012 personell med ansvar for kontraktsoppfølging av delleveranser hadde forholdt seg til samme bussoperatør både som leverandør og som tilbyder det hadde vært mangelfull registrering og oppdatering av ansatte med bierverv før 2012 det ikke var dokumentasjon for fakturakontroll i regnskapssystemet Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Konkurranse, innovasjon og klagesaker Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) varsler utløp av rammeavtalene om konkurransegjennomføringsverketøy, Digi.no arrangerer stort møte om teknologi og innovasjon, og EFTAs overvåkingsorgan henlegger en klage og starter behandlingen av en ny begge fra Norge. Rikholdig agenda på vellykket fagsamling i KSI Innkjøpsforum, og Oslo kommune informerer om kontrollplikten knyttet til reglene om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. I Sverige spriker anslagene over hvor stort det offentlige innkjøpsmarkedet egentlig er, og en rekke danske interesser inviterer til OPSårskonferanse. Informasjon om KGV-rammeavtaler Difis rammeavtaler om konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) utløper 30. november 2013, og blir ikke forlenget. Oppdragsgivere som bruker KGV kjøpt gjennom avrop på rammeavtalene, må derfor gjennomføre en ny konkurranse for å være sikret fortsatt tilgang til denne type verktøy fra desember Difi har laget et konkurransegrunnlag til hjelp og inspirasjon. Les mer på anskaffelser.no Toppmøte om innovasjon og teknologi 11. juni inviterer Digi.no til et nytt toppmøte, denne gang med innovasjon i offentlig sektor som tema. Digitaliseringen åpner for helt nye muligheter for offentlig sektor, men hvordan forholder offentlig sektor seg til innovasjon? Hvordan jobber de store etatene for å holde seg i forkant av utviklingen og hvordan vil de bruke teknologi fremfor å bli brukt? På toppmøtet skal bl.a. Difis avdelingsdirektør Dag Strømsnes fortelle om hvordan offentlige innkjøpere kan stimulere markedet til å lage mer innovative løsninger. Her 3

4 skjer det mye spennende som det er avgjørende at leverandørene er kjent med. Ikke minst er IT-bransjen svært opptatt av avtalene staten opererer med, skriver digi.no i sin omtale av arrangementet. Du informasjon om program og påmelding på digi.no En klage ut en klage inn EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har meldt at det har henlagt klagen mot Kystverket for regelbrudd i forbindelse med en rammeavtale om levering av radarutstyr. Men samtidig er en annen klage som gjelder Norge, kommet på overvåkingsorganets bord: Den gjelder Lenvik kommune, som ifølge klageren, skal ha brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å ha benyttet feil CPV-kode i kunngjøringen i forbindelse med tildeling av en bygge- og anleggskontrakt. Fagsamling for KS Innkjøpsforum KS Innkjøpsforum arrangerte sin årlige fagsamling med årsmøte april Lokalt vertskap var Kristiansund kommune. Det var 83 deltakere på samlingen. Blant temaene var innovasjon, Oslo kommunes kontraktstrategi, e-auksjon, kontraktsoppfølging, kompetanse og lokale leverandører. Neste KSI fagsamling skal være på Lillehammer april Oppfølgning av lønns- og arbeidsvilkår - kontrollplikten Utviklings- og kompetanseenheten i Oslo kommune arrangerer møte for å informere om innholdet i kontrollplikten og gjennomføring av kontroll med lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg skal avdeling for konserninnkjøp fortelle om hvordan kontroll med BPAkontraktene (brukerstyrt personlig assistanse) ble gjennomført og erfaringene med denne prosessen. Møtet finner sted 27. juni. Arbeidstilsynet skal fra 1.juli i år føre tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, og Arbeidstilsynet får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på forskriften. Målgruppe er alle som jobber med offentlige anskaffelser i Oslo kommune. Svenske kjøp for 1000 eller 550 mrd? I likhet med i Norge er statistikken over offentlige anskaffelser i Sverige mangelfull. Bl.a. har resultatene av en ny undersøkelse medført søkelys på forholdet. Det er konsulentbyrået Doublecheck som står bak, og deres konklusjon er at det offentlige innkjøpsmarkedet i Sverige er på minst 1000 milliarder årlig. Den offentlige utredningen Upphandlingsutredningen angir på sin side omfanget til ca milliarder, mens publikasjonen Dagens Samhälle anslår markedet til å ligge på omlag 820 milliarder. Danskene lager OPS-årskonferanse Den 30. mai går den danske OPS-årskonferansen av stabelen. Bak står Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), Dansk Erhverv, IT-branchen, FSR danske revisorer, IKA (Foreningen for offentlige innkjøpere) og Region Syddanmark. Arrangørene mener at 2013 blir et avgjørende år for bruk av OPS (offentlig-privat samarbeid). Det er, en historisk stor interesse for mulighetene med OPS, heter det, og anskaffelser er nå flyttet inn på direksjonsrommene. Samtidig peker arrangørene på at en bedre dialog mellom offentlig og privat er ett av de store ønskene fra både offentlige og private aktører. 4

5 Sverige rydder opp i direktekjøpgrenser Sveriges system med at den enkelte offentlige oppdragsgiver bestemmer hvilket «beløpstak» som skal gjelde for direkteanskaffelser står for fall. Dagens system åpner for betydelige variasjoner, og regjeringen har derfor foreslått overfor Riksdagen at det nå settes en fast beløpsgrense. Anskaffelser med verdi over denne terskelen skal dermed kunngjøres. Det betyr at flere virksomheter må senke sine grenser. En utredning har imidlertid nettopp lansert en fordobling av den nye, foreslåtte fastgrensen for direkteanskaffelser. Nylig kom utredningen «Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling» (SOU 2013:12). Her tas det til orde for å heve grensene for direkteanskaffelser til kroner for varer og tjenester og til 1, 2 million kroner for bygg og anlegg. Det vil, heter det, føre til reduserte transaksjonskostnader for så vel oppdragsgivere som leverandører, og det medfører forenklinger og økt fleksibilitet. Retningslinjer for bruk av direktekjøp trengs, og en spesiell dokumentasjonsplikt bør innføres, foreslås det i utredningen. Men allerede i vår skal Riksdagen behandle et forslag fra regjeringen om en fast beløpsgrense på om lag kroner, eller 15 prosent av terskelverdien. I dag tillater det svenske regelverket at den enkelte offentlige virksomhet selv kan fastsette nedre grense for kunngjøring og bruk av konkurransegrunnlag. Det innebærer at denne grensen varierer fra virksomhet til virksomhet. Variasjoner En oversikt som Anbud24 har utarbeidet viser at f.eks. Banverket har en grense på kroner for varer og for tjenester, mens Arbetsförmedlingen har kroner for begge. På fylkesnivå landstingene varierer beløpsgrensen fra til i utvalget i oversikten, mens det på kommunesiden er variasjoner fra til nesten kroner. Dersom regjeringens forslag vinner fram i Riksdagen, betyr det at de virksomheter som har en annen grense for direkteanskaffelser, må tilpasse seg den nye grensen. Er grensen høyere, betyr det at det blir flere formalkrav til prosessen. Ettersom beløpsgrensen er et «tak», kan de som har lavere grense i dag velge enten å beholde den eller å løfte grensen opp til det som blir gjeldende grense etter Riksdagens vedtak. De som hever sin grense, vil kunne gjennomføre flere anskaffelser enn i dag uten å kunngjøre. Det innebærer bl.a. at de må markedsføre seg og flere av sine anskaffelser mer aktivt enn i dag. Vil ha tydelighet Regjeringen ønsker en fast beløpsgrense for å skape mer tydelighet, og å unngå grenser som er satt etter forgodtbefinnende. Den enkelte virksomhet kan ifølge dagens svenske regler selv fastsette det som går under betegnelsen «lågt värde», som da blir virksomhetens «tak» for direkteanskaffelser. 5

6 Også Finland har varierende grenser for direkteanskaffelser, men det går etter produktområder varer, bygg og anlegge, helse og sosial etc. I Norge er tilsvarende grense kroner for alle anskaffelser, et beløp som også Danmark nå har valgt. Danskane pressar prisar på sjukehusmedisin Den danske Rigsrevisionen har dei seinaste åra gjennom fleire notat og rapportar pressa stat og regionar til reduserte prisar på sjukehusmedisin. Etter den nye avtalen som nyleg vart laga, kjem prisane etter 1. januar 2014 til å liggje på 90 prosent av prisane i slutten av Det har vore strid om kva slags prissystem som ville vere det beste å følgje referanseprisar og listeprisar, og det har vore eit spørsmål om å samle innkjøpsmakta til dei offentlege kjøparane. Dei danske riksrevisorane har i lang tid vore interesserte i prisane på sjukehusmedisin. I ein rapport frå førre året skriv revisorane at regionane kjøper mykje slik medisin, og at kostandene har auka i ei årrekkje. Like eins hadde då Sunnhedsministeriet avtale om kjøp av slike medisinar frå Lægemiddelindustriforeningen, som gjekk ut på at prisane skulle senkast. Revisjonen peika den gongen på at regionane og ministeriet burde auke innsatsen for reduserte prisar, og at referanseprisar burde leggjast til grunn i staden for listeprisar. Listeprisane er ikkje dei faktiske innkjøpsprisane ettersom rabattane ikkje er med. Ei undersøking frå april i 2012 av listeprisane for 38 legemiddel i seks utvalde land som nytta referanseprisar, synte høgare listeprisar i Danmark enn i dei landa som held seg til referanseprisar. Til dømes var skilnaden til Noreg, der samanlikninga var den mest komplette, mellom 8 og 15 prosent. Analysen, som var gjord av Danske Sundhedsinstitut, førde fram tikl ei tilråding om å nytte referansepris-systemet. Analysar Ein analyse seinare på året, som Danske Regioner gjorde, synte at skilnadene var mindre enn det analysen frå april hadde synt. Amgros, den felles innkjøpsordninga til danske sjukehus, hadde skaffa tilfredsstillande tal frå norske prisar på sjukehusmedisin, og då vart samanlikninga meir reell. Amgros har fleire gonger samarbeid med norske LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid), og er bygt på det same grunnlaget som LIS her heime. Med utgangspunkt i desse samanlikningane gjekk Sundhedsministeriet og Danske Regioner saman om å gjere avtale med Lægemiddelindustriforeningen om kjøp av sjukehusmedisin for perioden 1. januar 2013 til 31. desember I staden for eit referansesystem valde dei å halde seg til listeprisar, men i avtalen skulle det vere ein prisreduksjon som var lik den som gjekk fram av analysen som var gjort seinare i Laga ny avtale Like eins har partane gjort vedtak om å setje seg saman att midtvegs i 2014 for å drøfte stoda, og dersom det trengst, endre på avtalen. Rigsrevisionen er nøgd med arbeidet som Sundhedsministeriet og Danske Regioner har gjort saman, men skriv i eit notat som nylig er lagt fram, at utviklinga skal følgjast opp. Ein føresetnad i den nye avtalen er at prisane skal ned med 2,5 prosent 1. januar i år, og tilsvarande ved det komande årsskiftet. Pr. 1. januar 2010 vart prisane reduserte med 5 6

7 prosent etter den tidlegare avtalen. Nye sjukehusmedisinar som kjem til i avtaleperioden, skal ikkje ha prisar som er høgare enn snittprisen i ni utvalde europeiske land. Etter den nye avtalen skal prisane i Danmark på sjukehusmedisin etter 1. januar 2014 liggje på 90 prosent av det som var fullpris før nedsetjinga av prisane 1. januar Betre førbuingar gjev betre matvarekjøp Er du grundig med førebuinga til kjøp av matvarer, gjer det at både vurderinga av kvalifikasjons- og tildelingskriteria vert lettare og kontaktoppfølginga betre. Dette er i hovuddrag bodskapen i ein delrapport som svenske Miljöstyrningsrådet har lagt fram. I Sverige har det vore mykje uvisse om korleis ein skal stille miljøkrav og følgje dei opp når det gjeld kjøp av matvarer, og ikkje minst har det ført til uro mellom tingar, leverandørar og produsentar. I delrapporten kjem ei rekkje tilrådingar som skal gjere tilhøva betre. Delrapporten som ligg føre, er laga av Miljöstyrningsrådet saman med tingarar, leverandørar og mindre produsentar i eit prosjekt som dei har kalla Uppföljningsprojektet. Det har gått ut på å setje saman dei viktigaste spørsmåla knytte til å slå fast og følgje opp krav som gjeld matvarekjøp, og å kome med framlegg som kan vere til støtte for aktørane. Arbeidet er gjort som ein del av verkeleggjeringa av visjonen til den svenske regjeringa om «Sverige det nya matlandet». Måltid i den offentlege sektoren spelar her ei viktig rolle, heiter det. Mange tingarar veit ikkje korleis dei skal følgje opp og kontrollere dei miljøkrava dei stiller. Det er vanskeleg å få inn korrekte prov frå leverandørane, og leverandørane meiner det er vanskeleg å få informasjonen dei ønskjer, frå produsentane. Like eins, går det fram av rapporten, er mange av leverandørane uvisse på om vurderinga av tilboda deira går føre seg på rett vis ettersom det for mange tingarar er vanskeleg å følgje opp dei krava som vert stilte. Dessutan er det vanskeleg for mange små, lokale primærprodusentar å vinne tilbodstevlingar i det offentlege, og, heiter det, er det ikkje slik at tingarar og leverandørar alltid ser avvik på den same måten når det gjeld leveransar som går føre seg innanfor avtalte vilkår. Forstudie og dialogmøte Ei av tilrådingane i rapporten er at det kan hjelpe å gjere ein forstudie eller ein analyse avr dei konkrete miljøkrava som vert stilte. Ettersom ein innkjøpsprosess for matvarer kan ta opptil eit år, bør oppdragsgjevaren leggje opp ein detaljert tidsplan og bestemme kor mykje tid som skal nyttast på kvart steg. Eit dialogmøte med kjøparar, tingarar, leverandørar og produsentar for å få eit bilete av kva marknaden kan levere og det som det er mogeleg å gjennomføre, er eit anna råd i rapporten. Å analysere grundig det ein treng og kva som finst i marknaden høyrer med. Kravspesifikasjonen må vere tydeleg og relevant, og del gjerne det ein treng, inn i varegrupper og/eller geografiske einingar. Det sistnemnde kan gjere at de mindre leverandørane kjem betre med i tevlinga. Det er berre krav som kan følgjast opp, som bør med, og oppdragsgjevaren må vere tydeleg på korleis kvart produkt skal vurderast samanlikna med pris. Når det gjeld kva som er avvik, er det naudsynt å ha det klart definert i den avtalen som skal gjerast. 7

8 Oppfølgingsplan Når krava vert laga, bør oppdragsgjevaren heile tida tenkje over korleis dei skal vurderast. Statistikk og anna som ikkje er naudsynt, bør ikkje finnast mellom krava. Oppdragsgjevaren bør òg ha tankar om kor vidfemnande oppfølginga skal vere. For lange og kompliserte avtalar trengst vanlegvis meir oppfølging enn for stutte kontraktar med enklare varer og tenester, går det fram av rapporten. Når ein kontrakt er gjord, bør det leggjast ein plan for oppfølginga. Rapporten frå Uppföljningsprojektet ligg på heimesida til Miljöstyrningsrådet. Søkelys i britisk helsevesen på styring av innleide Det britiske helsevesenet må kutte nærmere 170 milliarder kroner de nærmeste årene, og bruken av innleid arbeidskraft er dermed kommet i søkelyset. En fersk rapport fra den britiske riksrevisjonen avdekker at satsingen på kontrakter med krav til måloppnåelse, lønn etter prestasjoner o.l. bare i en viss grad har ført fram. Mye gjenstår selv etter snart ti år med de nye kontraktskravene, konkluderer revisjonen, blant annet styring av de innleide og de lokale enhetenes etterlevelse av de sentrale kontraktskravene fra Drøyt innleide virker i britiske sykehus pr. september i fjor, hvorav drøyt på fulltid. Alle var på kontrakter utviklet av National Health Service (NHS), som er det statlige helsevesenet i Storbritannia. Med 1,3 millioner ansatte er NHS den største arbeidsgiveren i Europa. De innleide er dels vikarer, dels supplement og dels konsulenter med spesialoppdrag. De innleide arbeider for det meste i sykehus, og utfører pasientbehandling, leder klinikkarbeid osv., i tillegg til hjelp til NHS selv, som f.eks. opplæring av fremtidige leger. I var de totale kostnadene til bruken av denne innleide arbeidskraften nærmere 50 milliarder kroner, hvorav 81 prosent var lønn til de innleide. I samme periode utgjorde denne arbeidskraften om lag fire prosent av helsetjenestene i og utenfor sykehus, og 13 prosent av den relaterte sysselsettingskostnaden. Ny type kontraktsmal I 2003 utviklet NHS en ny type kontraktsmal, som dels skulle stille krav til de som var innleid, dels koble lønn til måloppnåelsen. Milliardbeløp ble investert for å ta høyde for økt bruk av innleide og for å oppnå forventede gevinster. Trolig er 97 prosent av de innleide på denne kontrakten i National Audit Office (NAO), den britiske riksrevisjonen, har nå sjekket om de innleide styres effektivt og i hvilken grad målsettingene fra 2003 er nådd. Konklusjonen er at «valuta for pengene» til en viss grad er nådd, men at det gjenstår muligheter for ytterligere forbedringer. I perioden til må NHS redusere kostnader med nærmere 170 milliarder. Fremdeles er det f.eks. enheter innenfor NHS-systemet som enda ikke har tatt inn alle elementene fra 2003-kontrakten i sine egne kontrakter. Mindre enn en tredjedel av disse svarte i spørreundersøkelsen som den britiske riksrevisjonen gjennomførte, at lønnsutviklingen til de innleide var knyttet til måloppnåelse i jobbplaner eller som følge av å nå mål satt i medarbeidersamtaler. 19 prosent av de innleide hadde ikke en gang hatt medarbeidersamtaler de siste 12 månedene, fremgår det av revisjonsrapporten. De 8

9 fleste lokale enhetene i NHS-systemet benytter dessuten lokalt fremforhandlet betaling som ligger godt over de definerte kontraktsratene når man skal sikre seg ekstra innsats fra de innleide. Produktivitet Produktiviteten til de innleide faller fremdeles, heter det, men mindre enn før, og lønnsutviklingen er mer dempet nå enn tidligere. Privatpraksisen som mange av de innleide driver ved siden av innsatsen i det offentlige helsevesenet, har ikke økt. NAO gir en rekke anbefalinger. En av disse er at de lokale enhetene må forsikre seg om at de innleide møter de satte målene og betale dem etter det for å nå de innsparingsmålene som NHS har satt. Klinikklederne må ha nødvendig kompetanse og lederstøtte til å få det beste ut av de innleide. Sentralt fastsatte maler for jobbplanlegging må tas i bruk, heter det, og i samarbeide mellom de sentrale helsestyresmaktene og de lokale enhetene må kvaliteten på informasjonen opp, slik at det blir lettere å forstå og forbedre de innleides prestasjoner. Økonomisk kompensasjon skal reflektere arbeidsinnsats. 9

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd.

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2009 Fredag 20. mars 1. Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. 2. Satser på nettbasert

Detaljer

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner Nyhetsbrev nr. 37/2007 Fredag 9. november 1. Milliardavtale med energikrav og e-auksjoner 2. Miljøkrav i kommuneinnkjøp lågt prioriterte 3. KOFA-seminar, spesialkurs og gassferjer 4. Framlegg om like vilkår

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 32/2010 Fredag 24. september 1. Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan 2. Ny sanksjon

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Viktig at staten viser vei

Viktig at staten viser vei Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: Viktig at staten viser vei 11 13 Delte meninger

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer