Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 20/2013 Fredag 24. mai 1. Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle 2. Får kritikk for sin internkontroll med innkjøp 3. Konkurranse, innovasjon og klagesaker 4. Sverige rydder opp i direktekjøpgrenser 5. Danskane pressar prisar på sjukehusmedisin 6. Betre førbuingar gjev betre matvarekjøp 7. Søkelys i britisk helsevesen på styring av innleide Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle Regjeringen er opptatt av å utnytte det handlingsrommet som i dag eksisterer i regelverket for offentlige innkjøp, ved kjøp av tjenester av ideelle. Egne anskaffelsesprosesser for kjøp fra ideelle, langsiktige avtaler og et samarbeid om utvikling og innovasjon i forkant av anskaffelsen er mulige handlingsalternativ for de kommunene som ønsker å videreutvikle et slikt samarbeid. Dette er blant forslagene som regjeringen lanserer i stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg». Av «Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg» fremgår det bl.a. at samspillet med ideell sektor er viktig i utviklingen av velferdsstaten, slik regjeringen ser det. Ideelle organisasjoner er motivert av andre drivere enn kommersielle aktører og har en egenart som ofte skiller dem fra offentlig virksomheter, heter det. Helse- og omsorgstjenestene er kanskje det tjenesteområdet der bruken av anskaffelsesregelverket er mest utfordrende, poengteres det i meldingen. Samtidig har innkjøp av helse- og omsorgstjenester et betydelig økonomisk omfang: i 2011 utgjorde offentlige innkjøp godt over 100 mrd. kroner. EU-kommisjonen har foreslått et nytt anskaffelsesdirektiv som også omfatter helse- og sosialtjenester. I følge forslaget må nasjonale myndigheter fastsette passende nasjonale prosedyreregler for anskaffelser. Blant annet på denne bakgrunn nedsatte regjeringen høsten 2012 et offentlig utredningsutvalg for å gjennomgå den særnorske delen av anskaffelsesregelverket. Dette utvalget skal blant annet vurdere hvilke særlige regler som skal gjelde for tjenester som helse- og sosialtjenester. Utfordringer for de ideelle - De ideelle aktørene ønsker seg bedre og mer stabile rammevilkår som leverandører av helse- og sosialtjenester. Dette finnes det juridisk handlingsrom for, konstaterer regjeringen i meldingen. Et problem som ideelle aktører har pekt på er uhensiktsmessig 1

2 korte kontraktsperioder. Regelverket gir imidlertid adgang til å fastsette kontraktens varighet ut fra tjenestens karakter. For tjenester på helse- og omsorgsfeltet kan det være et velbegrunnet behov for kontinuitet i ytelsene, ikke minst av hensyn til brukere som har behov for trygghet og stabilitet. Lengre kontraktsperioder vil også i større grad gi insentiver til, og mulighet for, å bygge opp og vedlikeholde gode fagmiljøer. Med lange kontrakter er det samtidig viktig å sikre kvalitet gjennom god kontraktsoppfølging fra oppdragsgivers side. En annen utfordring som ideelle organisasjoner har pekt på, ifølge meldingen, er kvalitetskriterier og vektleggingen - effektiv ressursbruk forutsetter nemlig at oppdragsgiveren i tilstrekkelig grad vektlegger kvalitet. Det betyr også at kontrakter må baseres på kvalitetskriterier som er pålitelige og dekkende for alle viktige sider ved tjenestekvalitet, ikke minst brukererfart kvalitet. - Dette kan være krevende å få til bare gjennom bruk av kvalitetsindikatorer, slår regjeringen fast. Veiledning Det fremgår dessuten av meldingen at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) denne våren ferdigstiller en veiledning for offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester. Veiledningen skal drøfte problemstillinger som brukerne av regelverket finner særlig utfordrende og skal legge til rette for gode offentlige innkjøpsprosesser, oppfølging av og samarbeid med tjenesteleverandører. Får kritikk for sin internkontroll med innkjøp Ruter AS, som er et offentlig eid selskap med ansvar for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, får revisjonskritikk for sin internkontroll med anskaffelser. Det fremgår av en rapport fra Kommunerevisjonen i Oslo, som imidlertid legger til at selskapet i tiden etter revisjonsundersøkelsen har iverksatt en rekke forbedringstiltak. Disse, heter det, bør kunne legge til rette for bedre internkontroll og redusert risiko for uregelmessigheter og misligheter. Rapporten er et resultat av en utvidet selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) av anskaffelsesområdet i Ruter AS, som eies av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Temaet for undersøkelsen var selskapets internkontroll med anskaffelser med vekt på risiko for misligheter. Anskaffelsene som Kommunerevisjonen har tatt utgangspunkt i ved gjennomgang av internkontroll, ble gjennomført i perioden , mens kontroll av fakturaer og endringsordrer har omfattet Kommunerevisjonen utførte en begrenset kontroll av internkontrollen ved tre konkurranser om busstjenester. På tidspunktet for gjennomføringen av undersøkelsene, mener Kommunerevisjonen at internkontrollen og risikostyringen av anskaffelsesområdet i Ruter var mangelfull. Svak internkontroll vil ha gitt økt risiko for uregelmessigheter og misligheter, skriver revisjonen i sin rapport, der det også fremgår at Ruter AS helt eller delvis nå har fullført et betydelig antall viktige forbedringstiltak som bør kunne legge til rette for bedre internkontroll og redusert risiko for uregelmessigheter og misligheter. Blant forholdene som Kommunerevisjonen satte fingeren på, var at 2

3 prosedyredokumenter for innkjøp ikke var oppdatert og i liten grad anvendt før 2012 det manglet et helhetlig prosedyredokument for innkjøp roller og ansvar i anskaffelsesprosesser var utilstrekkelig dokumentert det manglet et dokumentert kvalitetssikringsregime for innkjøp det ikke forelå dokumenterte rolleprofiler for innkjøpere det hadde vært fravær av klare prinsipper for kommunikasjon med tilbydere i forbindelse operatører/leverandører hadde dekket reiseutgifter for Ruters medarbeidere ved kontrollbesøk hos bussprodusenter med sikte på senere refusjonskrav det hadde vært passiv formidling av etiske regler før 2012 det hadde vært fravær av formaliserte og dokumenterte habilitetsvurderinger ved planlegging og gjennomføring av innkjøp før 2012 personell med ansvar for kontraktsoppfølging av delleveranser hadde forholdt seg til samme bussoperatør både som leverandør og som tilbyder det hadde vært mangelfull registrering og oppdatering av ansatte med bierverv før 2012 det ikke var dokumentasjon for fakturakontroll i regnskapssystemet Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Konkurranse, innovasjon og klagesaker Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) varsler utløp av rammeavtalene om konkurransegjennomføringsverketøy, Digi.no arrangerer stort møte om teknologi og innovasjon, og EFTAs overvåkingsorgan henlegger en klage og starter behandlingen av en ny begge fra Norge. Rikholdig agenda på vellykket fagsamling i KSI Innkjøpsforum, og Oslo kommune informerer om kontrollplikten knyttet til reglene om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. I Sverige spriker anslagene over hvor stort det offentlige innkjøpsmarkedet egentlig er, og en rekke danske interesser inviterer til OPSårskonferanse. Informasjon om KGV-rammeavtaler Difis rammeavtaler om konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) utløper 30. november 2013, og blir ikke forlenget. Oppdragsgivere som bruker KGV kjøpt gjennom avrop på rammeavtalene, må derfor gjennomføre en ny konkurranse for å være sikret fortsatt tilgang til denne type verktøy fra desember Difi har laget et konkurransegrunnlag til hjelp og inspirasjon. Les mer på anskaffelser.no Toppmøte om innovasjon og teknologi 11. juni inviterer Digi.no til et nytt toppmøte, denne gang med innovasjon i offentlig sektor som tema. Digitaliseringen åpner for helt nye muligheter for offentlig sektor, men hvordan forholder offentlig sektor seg til innovasjon? Hvordan jobber de store etatene for å holde seg i forkant av utviklingen og hvordan vil de bruke teknologi fremfor å bli brukt? På toppmøtet skal bl.a. Difis avdelingsdirektør Dag Strømsnes fortelle om hvordan offentlige innkjøpere kan stimulere markedet til å lage mer innovative løsninger. Her 3

4 skjer det mye spennende som det er avgjørende at leverandørene er kjent med. Ikke minst er IT-bransjen svært opptatt av avtalene staten opererer med, skriver digi.no i sin omtale av arrangementet. Du informasjon om program og påmelding på digi.no En klage ut en klage inn EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har meldt at det har henlagt klagen mot Kystverket for regelbrudd i forbindelse med en rammeavtale om levering av radarutstyr. Men samtidig er en annen klage som gjelder Norge, kommet på overvåkingsorganets bord: Den gjelder Lenvik kommune, som ifølge klageren, skal ha brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å ha benyttet feil CPV-kode i kunngjøringen i forbindelse med tildeling av en bygge- og anleggskontrakt. Fagsamling for KS Innkjøpsforum KS Innkjøpsforum arrangerte sin årlige fagsamling med årsmøte april Lokalt vertskap var Kristiansund kommune. Det var 83 deltakere på samlingen. Blant temaene var innovasjon, Oslo kommunes kontraktstrategi, e-auksjon, kontraktsoppfølging, kompetanse og lokale leverandører. Neste KSI fagsamling skal være på Lillehammer april Oppfølgning av lønns- og arbeidsvilkår - kontrollplikten Utviklings- og kompetanseenheten i Oslo kommune arrangerer møte for å informere om innholdet i kontrollplikten og gjennomføring av kontroll med lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg skal avdeling for konserninnkjøp fortelle om hvordan kontroll med BPAkontraktene (brukerstyrt personlig assistanse) ble gjennomført og erfaringene med denne prosessen. Møtet finner sted 27. juni. Arbeidstilsynet skal fra 1.juli i år føre tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, og Arbeidstilsynet får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på forskriften. Målgruppe er alle som jobber med offentlige anskaffelser i Oslo kommune. Svenske kjøp for 1000 eller 550 mrd? I likhet med i Norge er statistikken over offentlige anskaffelser i Sverige mangelfull. Bl.a. har resultatene av en ny undersøkelse medført søkelys på forholdet. Det er konsulentbyrået Doublecheck som står bak, og deres konklusjon er at det offentlige innkjøpsmarkedet i Sverige er på minst 1000 milliarder årlig. Den offentlige utredningen Upphandlingsutredningen angir på sin side omfanget til ca milliarder, mens publikasjonen Dagens Samhälle anslår markedet til å ligge på omlag 820 milliarder. Danskene lager OPS-årskonferanse Den 30. mai går den danske OPS-årskonferansen av stabelen. Bak står Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), Dansk Erhverv, IT-branchen, FSR danske revisorer, IKA (Foreningen for offentlige innkjøpere) og Region Syddanmark. Arrangørene mener at 2013 blir et avgjørende år for bruk av OPS (offentlig-privat samarbeid). Det er, en historisk stor interesse for mulighetene med OPS, heter det, og anskaffelser er nå flyttet inn på direksjonsrommene. Samtidig peker arrangørene på at en bedre dialog mellom offentlig og privat er ett av de store ønskene fra både offentlige og private aktører. 4

5 Sverige rydder opp i direktekjøpgrenser Sveriges system med at den enkelte offentlige oppdragsgiver bestemmer hvilket «beløpstak» som skal gjelde for direkteanskaffelser står for fall. Dagens system åpner for betydelige variasjoner, og regjeringen har derfor foreslått overfor Riksdagen at det nå settes en fast beløpsgrense. Anskaffelser med verdi over denne terskelen skal dermed kunngjøres. Det betyr at flere virksomheter må senke sine grenser. En utredning har imidlertid nettopp lansert en fordobling av den nye, foreslåtte fastgrensen for direkteanskaffelser. Nylig kom utredningen «Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling» (SOU 2013:12). Her tas det til orde for å heve grensene for direkteanskaffelser til kroner for varer og tjenester og til 1, 2 million kroner for bygg og anlegg. Det vil, heter det, føre til reduserte transaksjonskostnader for så vel oppdragsgivere som leverandører, og det medfører forenklinger og økt fleksibilitet. Retningslinjer for bruk av direktekjøp trengs, og en spesiell dokumentasjonsplikt bør innføres, foreslås det i utredningen. Men allerede i vår skal Riksdagen behandle et forslag fra regjeringen om en fast beløpsgrense på om lag kroner, eller 15 prosent av terskelverdien. I dag tillater det svenske regelverket at den enkelte offentlige virksomhet selv kan fastsette nedre grense for kunngjøring og bruk av konkurransegrunnlag. Det innebærer at denne grensen varierer fra virksomhet til virksomhet. Variasjoner En oversikt som Anbud24 har utarbeidet viser at f.eks. Banverket har en grense på kroner for varer og for tjenester, mens Arbetsförmedlingen har kroner for begge. På fylkesnivå landstingene varierer beløpsgrensen fra til i utvalget i oversikten, mens det på kommunesiden er variasjoner fra til nesten kroner. Dersom regjeringens forslag vinner fram i Riksdagen, betyr det at de virksomheter som har en annen grense for direkteanskaffelser, må tilpasse seg den nye grensen. Er grensen høyere, betyr det at det blir flere formalkrav til prosessen. Ettersom beløpsgrensen er et «tak», kan de som har lavere grense i dag velge enten å beholde den eller å løfte grensen opp til det som blir gjeldende grense etter Riksdagens vedtak. De som hever sin grense, vil kunne gjennomføre flere anskaffelser enn i dag uten å kunngjøre. Det innebærer bl.a. at de må markedsføre seg og flere av sine anskaffelser mer aktivt enn i dag. Vil ha tydelighet Regjeringen ønsker en fast beløpsgrense for å skape mer tydelighet, og å unngå grenser som er satt etter forgodtbefinnende. Den enkelte virksomhet kan ifølge dagens svenske regler selv fastsette det som går under betegnelsen «lågt värde», som da blir virksomhetens «tak» for direkteanskaffelser. 5

6 Også Finland har varierende grenser for direkteanskaffelser, men det går etter produktområder varer, bygg og anlegge, helse og sosial etc. I Norge er tilsvarende grense kroner for alle anskaffelser, et beløp som også Danmark nå har valgt. Danskane pressar prisar på sjukehusmedisin Den danske Rigsrevisionen har dei seinaste åra gjennom fleire notat og rapportar pressa stat og regionar til reduserte prisar på sjukehusmedisin. Etter den nye avtalen som nyleg vart laga, kjem prisane etter 1. januar 2014 til å liggje på 90 prosent av prisane i slutten av Det har vore strid om kva slags prissystem som ville vere det beste å følgje referanseprisar og listeprisar, og det har vore eit spørsmål om å samle innkjøpsmakta til dei offentlege kjøparane. Dei danske riksrevisorane har i lang tid vore interesserte i prisane på sjukehusmedisin. I ein rapport frå førre året skriv revisorane at regionane kjøper mykje slik medisin, og at kostandene har auka i ei årrekkje. Like eins hadde då Sunnhedsministeriet avtale om kjøp av slike medisinar frå Lægemiddelindustriforeningen, som gjekk ut på at prisane skulle senkast. Revisjonen peika den gongen på at regionane og ministeriet burde auke innsatsen for reduserte prisar, og at referanseprisar burde leggjast til grunn i staden for listeprisar. Listeprisane er ikkje dei faktiske innkjøpsprisane ettersom rabattane ikkje er med. Ei undersøking frå april i 2012 av listeprisane for 38 legemiddel i seks utvalde land som nytta referanseprisar, synte høgare listeprisar i Danmark enn i dei landa som held seg til referanseprisar. Til dømes var skilnaden til Noreg, der samanlikninga var den mest komplette, mellom 8 og 15 prosent. Analysen, som var gjord av Danske Sundhedsinstitut, førde fram tikl ei tilråding om å nytte referansepris-systemet. Analysar Ein analyse seinare på året, som Danske Regioner gjorde, synte at skilnadene var mindre enn det analysen frå april hadde synt. Amgros, den felles innkjøpsordninga til danske sjukehus, hadde skaffa tilfredsstillande tal frå norske prisar på sjukehusmedisin, og då vart samanlikninga meir reell. Amgros har fleire gonger samarbeid med norske LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid), og er bygt på det same grunnlaget som LIS her heime. Med utgangspunkt i desse samanlikningane gjekk Sundhedsministeriet og Danske Regioner saman om å gjere avtale med Lægemiddelindustriforeningen om kjøp av sjukehusmedisin for perioden 1. januar 2013 til 31. desember I staden for eit referansesystem valde dei å halde seg til listeprisar, men i avtalen skulle det vere ein prisreduksjon som var lik den som gjekk fram av analysen som var gjort seinare i Laga ny avtale Like eins har partane gjort vedtak om å setje seg saman att midtvegs i 2014 for å drøfte stoda, og dersom det trengst, endre på avtalen. Rigsrevisionen er nøgd med arbeidet som Sundhedsministeriet og Danske Regioner har gjort saman, men skriv i eit notat som nylig er lagt fram, at utviklinga skal følgjast opp. Ein føresetnad i den nye avtalen er at prisane skal ned med 2,5 prosent 1. januar i år, og tilsvarande ved det komande årsskiftet. Pr. 1. januar 2010 vart prisane reduserte med 5 6

7 prosent etter den tidlegare avtalen. Nye sjukehusmedisinar som kjem til i avtaleperioden, skal ikkje ha prisar som er høgare enn snittprisen i ni utvalde europeiske land. Etter den nye avtalen skal prisane i Danmark på sjukehusmedisin etter 1. januar 2014 liggje på 90 prosent av det som var fullpris før nedsetjinga av prisane 1. januar Betre førbuingar gjev betre matvarekjøp Er du grundig med førebuinga til kjøp av matvarer, gjer det at både vurderinga av kvalifikasjons- og tildelingskriteria vert lettare og kontaktoppfølginga betre. Dette er i hovuddrag bodskapen i ein delrapport som svenske Miljöstyrningsrådet har lagt fram. I Sverige har det vore mykje uvisse om korleis ein skal stille miljøkrav og følgje dei opp når det gjeld kjøp av matvarer, og ikkje minst har det ført til uro mellom tingar, leverandørar og produsentar. I delrapporten kjem ei rekkje tilrådingar som skal gjere tilhøva betre. Delrapporten som ligg føre, er laga av Miljöstyrningsrådet saman med tingarar, leverandørar og mindre produsentar i eit prosjekt som dei har kalla Uppföljningsprojektet. Det har gått ut på å setje saman dei viktigaste spørsmåla knytte til å slå fast og følgje opp krav som gjeld matvarekjøp, og å kome med framlegg som kan vere til støtte for aktørane. Arbeidet er gjort som ein del av verkeleggjeringa av visjonen til den svenske regjeringa om «Sverige det nya matlandet». Måltid i den offentlege sektoren spelar her ei viktig rolle, heiter det. Mange tingarar veit ikkje korleis dei skal følgje opp og kontrollere dei miljøkrava dei stiller. Det er vanskeleg å få inn korrekte prov frå leverandørane, og leverandørane meiner det er vanskeleg å få informasjonen dei ønskjer, frå produsentane. Like eins, går det fram av rapporten, er mange av leverandørane uvisse på om vurderinga av tilboda deira går føre seg på rett vis ettersom det for mange tingarar er vanskeleg å følgje opp dei krava som vert stilte. Dessutan er det vanskeleg for mange små, lokale primærprodusentar å vinne tilbodstevlingar i det offentlege, og, heiter det, er det ikkje slik at tingarar og leverandørar alltid ser avvik på den same måten når det gjeld leveransar som går føre seg innanfor avtalte vilkår. Forstudie og dialogmøte Ei av tilrådingane i rapporten er at det kan hjelpe å gjere ein forstudie eller ein analyse avr dei konkrete miljøkrava som vert stilte. Ettersom ein innkjøpsprosess for matvarer kan ta opptil eit år, bør oppdragsgjevaren leggje opp ein detaljert tidsplan og bestemme kor mykje tid som skal nyttast på kvart steg. Eit dialogmøte med kjøparar, tingarar, leverandørar og produsentar for å få eit bilete av kva marknaden kan levere og det som det er mogeleg å gjennomføre, er eit anna råd i rapporten. Å analysere grundig det ein treng og kva som finst i marknaden høyrer med. Kravspesifikasjonen må vere tydeleg og relevant, og del gjerne det ein treng, inn i varegrupper og/eller geografiske einingar. Det sistnemnde kan gjere at de mindre leverandørane kjem betre med i tevlinga. Det er berre krav som kan følgjast opp, som bør med, og oppdragsgjevaren må vere tydeleg på korleis kvart produkt skal vurderast samanlikna med pris. Når det gjeld kva som er avvik, er det naudsynt å ha det klart definert i den avtalen som skal gjerast. 7

8 Oppfølgingsplan Når krava vert laga, bør oppdragsgjevaren heile tida tenkje over korleis dei skal vurderast. Statistikk og anna som ikkje er naudsynt, bør ikkje finnast mellom krava. Oppdragsgjevaren bør òg ha tankar om kor vidfemnande oppfølginga skal vere. For lange og kompliserte avtalar trengst vanlegvis meir oppfølging enn for stutte kontraktar med enklare varer og tenester, går det fram av rapporten. Når ein kontrakt er gjord, bør det leggjast ein plan for oppfølginga. Rapporten frå Uppföljningsprojektet ligg på heimesida til Miljöstyrningsrådet. Søkelys i britisk helsevesen på styring av innleide Det britiske helsevesenet må kutte nærmere 170 milliarder kroner de nærmeste årene, og bruken av innleid arbeidskraft er dermed kommet i søkelyset. En fersk rapport fra den britiske riksrevisjonen avdekker at satsingen på kontrakter med krav til måloppnåelse, lønn etter prestasjoner o.l. bare i en viss grad har ført fram. Mye gjenstår selv etter snart ti år med de nye kontraktskravene, konkluderer revisjonen, blant annet styring av de innleide og de lokale enhetenes etterlevelse av de sentrale kontraktskravene fra Drøyt innleide virker i britiske sykehus pr. september i fjor, hvorav drøyt på fulltid. Alle var på kontrakter utviklet av National Health Service (NHS), som er det statlige helsevesenet i Storbritannia. Med 1,3 millioner ansatte er NHS den største arbeidsgiveren i Europa. De innleide er dels vikarer, dels supplement og dels konsulenter med spesialoppdrag. De innleide arbeider for det meste i sykehus, og utfører pasientbehandling, leder klinikkarbeid osv., i tillegg til hjelp til NHS selv, som f.eks. opplæring av fremtidige leger. I var de totale kostnadene til bruken av denne innleide arbeidskraften nærmere 50 milliarder kroner, hvorav 81 prosent var lønn til de innleide. I samme periode utgjorde denne arbeidskraften om lag fire prosent av helsetjenestene i og utenfor sykehus, og 13 prosent av den relaterte sysselsettingskostnaden. Ny type kontraktsmal I 2003 utviklet NHS en ny type kontraktsmal, som dels skulle stille krav til de som var innleid, dels koble lønn til måloppnåelsen. Milliardbeløp ble investert for å ta høyde for økt bruk av innleide og for å oppnå forventede gevinster. Trolig er 97 prosent av de innleide på denne kontrakten i National Audit Office (NAO), den britiske riksrevisjonen, har nå sjekket om de innleide styres effektivt og i hvilken grad målsettingene fra 2003 er nådd. Konklusjonen er at «valuta for pengene» til en viss grad er nådd, men at det gjenstår muligheter for ytterligere forbedringer. I perioden til må NHS redusere kostnader med nærmere 170 milliarder. Fremdeles er det f.eks. enheter innenfor NHS-systemet som enda ikke har tatt inn alle elementene fra 2003-kontrakten i sine egne kontrakter. Mindre enn en tredjedel av disse svarte i spørreundersøkelsen som den britiske riksrevisjonen gjennomførte, at lønnsutviklingen til de innleide var knyttet til måloppnåelse i jobbplaner eller som følge av å nå mål satt i medarbeidersamtaler. 19 prosent av de innleide hadde ikke en gang hatt medarbeidersamtaler de siste 12 månedene, fremgår det av revisjonsrapporten. De 8

9 fleste lokale enhetene i NHS-systemet benytter dessuten lokalt fremforhandlet betaling som ligger godt over de definerte kontraktsratene når man skal sikre seg ekstra innsats fra de innleide. Produktivitet Produktiviteten til de innleide faller fremdeles, heter det, men mindre enn før, og lønnsutviklingen er mer dempet nå enn tidligere. Privatpraksisen som mange av de innleide driver ved siden av innsatsen i det offentlige helsevesenet, har ikke økt. NAO gir en rekke anbefalinger. En av disse er at de lokale enhetene må forsikre seg om at de innleide møter de satte målene og betale dem etter det for å nå de innsparingsmålene som NHS har satt. Klinikklederne må ha nødvendig kompetanse og lederstøtte til å få det beste ut av de innleide. Sentralt fastsatte maler for jobbplanlegging må tas i bruk, heter det, og i samarbeide mellom de sentrale helsestyresmaktene og de lokale enhetene må kvaliteten på informasjonen opp, slik at det blir lettere å forstå og forbedre de innleides prestasjoner. Økonomisk kompensasjon skal reflektere arbeidsinnsats. 9

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF v/ Per Karlsen Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Helse Vest RHF 45 institusjoner og sjukehus Cirka 21 000 tilsette Omsetning ca 15,5 milliarder

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

Mål og meining med risikoanalysar sett frå

Mål og meining med risikoanalysar sett frå Mål og meining med risikoanalysar sett frå Statens helsetilsyn Geir Sverre Braut assisterande direktør Statens helsetilsyn Oslo, 10. mai 2012 1 2 Risikostyring eit mogeleg syn Risikostyring handlar om

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter.

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter. KONTSTRIKKING I kontstrikking strikkar ein rute for rute omgangen rundt frå kant til kant i plagget ruterekkje for ruterekkje. Maskane på ei strikka rute blir verande på siste pinne og ein går rett over

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Orange Helse AS Fabrikkgaten 5 5059 BERGEN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0316-8 04.07.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv?

Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv? Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv? Per Morten Hoff, IKT-Norge Den teknologiske utviklinga vil halde fram i raskt tempo, i minst 10

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 12/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.01.2013...

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for mottakarane, og difor må språket vera klart og tilpassa målgruppa.

Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for mottakarane, og difor må språket vera klart og tilpassa målgruppa. Klarspråk NYNORSK Kva er klarspråk? Med klarspråk meiner vi her korrekt, klart og mottakartilpassa språk i tekstar frå det offentlege. Ein tekst er skriven i klarspråk dersom mottakarane raskt finn det

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer