Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2009 Selskapets 141. år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2009 Selskapets 141. år"

Transkript

1 Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2009 Selskapets 141. år

2 Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2009 Beretning om virksomheten Selskapets 141. år Side 4-5 Styrets beretning Side 12 Styreleders «leder» Sidene Om virksomheten i 2009 Sidene Byfjellene i Bergen Side 28 Utbedring av stien til Kvitebjørnen Sidene Hva betyr natur- og kulturopplevelser for helse, miljø og livskvalitet? Side 43 «Bak Blåmannen» Side 45 Jakt på Fløyen Sidene Gammel byvei ryddet Side 51 Et mysterium Sidene Den mystiske varderekken på Fløyen nok en gang Sidene Kuriositeter fra årsberetningsbladene Sidene Noen viktige årstall i Selskapets historie Sagen Øvre Bleken gård Tlf Postadresse: Postboks 3139, Årstad 5829 Bergen Skogmester: JØRGEN FRØNSDAL Redaksjon: Jo Gjerstad JØRGEN FRØNSDAL ØIVIND ØVREBOTTEN GUNNAR J. ALSAKER Opplag: Fotografer: ØØ: Øivind Øvrebotten AU: Arvid Uleberg KL: Kjell Lervik EI: Erik Ingvaldsen DS: Dag Sletten Grafisk tilrettelegging: Jo Gjerstad Produksjon: BODONI Forsidefoto: «Vinter». Foto: Hilde Ulvik Hordnes I tilknytning til årsmøtet holdes foredraget: Hva betyr natur- og kulturopplevelser for helse, miljø og livskvalitet? v/gunnar Tellnes professor dr. med Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo VELKOMMEN 2

3 SELSKAPETS ÅRSMØTE holdes torsdag 29. april 2010 kl PÅ FLØIEN FOLKERESTAURANT Gratis Fløibane klokken og fra Nedre stasjon mot fremvisning av årsberetning i billettluken og utdeling av billett. Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent og referent, samt 2 stk. til å signere protokollen 2. Styrets årsberetning for Årsregnskap for Fastsettelse av kontingent 5. Innkomne saker: a) Forslag til endringer av selskapets lover 5 (endringer kursivert): «Styret består av styreleder, nestleder og 3-5 styremedlemmer. Ett styremedlem med personlig varamedlem utnevnes av Bergen Kommune, de øvrige velges av årsmøtet. Styreleder velges for 1 år ved særskilt valg. De øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for 2 år. Styret velger selv nestleder. Lengste funksjonstid som leder er 8 år, i tillegg til eventuell forutgående tjenestetid som styremedlem og /eller nestleder, som også er maksimalt 8 år. Styret leder Stiftelsens arbeid innen de rammer som begrenses av Stiftelsens vedtekter og tilgjengelige ressurser. Styret ansetter skogmester. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets faste medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.» Forslaget er satt fram av styret. b) Årskontingenten i Bergens Skog og Træplantningsselskap er i dag kr Styret foreslår å øke den til kr. 250 fra og med Innkomne saker 7. Valg av styremedlemmer På valg er: Styreleder Gunnar J. Alsaker Styremedlemmene Berit Hegdal, Martin Smith-Sivertsen. Styremedlem Anne Kjos Veim har trådd ut av styret i Nytt styremedlem etter Anne Kjos Veim skal velges. 8. Valg av valgkomité 9. Valg av revisor 3

4 STYRETS ÅRSBERETNING FOR Virksomhetens art og lokalisering Stiftelsen Bergens Skog- og Træplantningsselskaps formål er å sikre og forvalte de områder som Stiftelsen disponerer til beste for Bergen by. Dette reguleres i egen avtale med Bergen kommune. Stiftelsen er etablert i 1868 og har sin virksomhet på Øvre Bleken Gård. Det er avholdt åtte styremøter og én befaring med styret. I tillegg har styrets medlemmer avholdt diverse møter i komiteer og utvalg knyttet til prosjekter og spesielle arbeidsoppgaver. 2. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift av Stiftelsen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Styret anser at det ikke er finansielle risiki som er av betydning i forbindelse med bedømmelsen om selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Stiftelsen har ikke stillet sikkerhet for tillitsvalgte. Styret mottar ikke honorar for sitt arbeid. Årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetning. 3. Arbeidsmiljø Ved beretningsårets slutt hadde Stiftelsen seks ansatte, og har ikke vært rammet av arbeidsuhell verken med personskade eller materielle skader. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, men vil forbedres ytterligere når det nye driftsbygget taes i bruk. Det er ingen kvinner ansatt i stiftelsen. Ved ansettelse av flere arbeidstakere vil Stiftelsen praktisere likestilling mellom kjønnene. Av styrets 6 medlemmer er 2 kvinner. 4. Ytre miljø Stiftelsens virksomhet utøves under nødvendige miljøhensyn. Arbeider i nedslagsfeltet for drikkevannsforsyningen til Bergen kommune gjennomføres i samsvar med pålegg fra kommunale myndigheter. 4

5 5. Stilling og resultat Styret mener resultatet for Stiftelsen er tilfredstillende idet det har vært utført ekstra mye arbeid både i skogen, på veiene og på Øvre Bleken Gård. Regnskapet gir en rettvisende oversikt over Stiftelsens reelle økonomiske situasjon pr og mener derfor at forutsetningen for videre drift er til stede. Styret foreslår at årets resultat kr dekkes av annen egenkapital. 6. Vurdering av den fremtidige situasjon Styret forventer en opprettholdelse av den økonomiske situasjon i 2010 eller forbedring, hvilket utviklingen hittil har gitt grunnlag for. Bergen, 16. februar 2010 Gunnar J. Alsaker styreleder Erling Birkeland Martin Smith-Sivertsen Tore Tollefsen nestleder Anne Siri Lingaas Berit Hegdal Jørgen Frønsdal skogmester 5

6 Resultatregnskap pr. 31. desember DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Inntekter Salgsinntekter Andre inntekter...note Arbeidsinnsats v/dugnad...note Sum driftsinntekter Kostnader Lønnskostnader m.m.... note Avskrivning på driftsmidler...note Motpost til arbeidsinnsats dugnad...note Andre driftskostnader... note 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Finansinntekt Rentekostnad Resultat av finansposter Resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

7 Balanse pr. 31. desember EIENDELER Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler...note Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap...note Investeringer i aksjer og andeler...note Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l...note Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital...note Annen egenkapital...note Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen, 16. mars 2010 Gunnar J. Alsaker, leder Erling Birkeland, nestleder Anne Siri Lingaas Tore Tollefsen Berit Hegdal Martin Smith-Sivertsen Jørgen Frønsdal Berit Hegdal Martin Smith-Sivertsen daglig leder

8 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer og andeler i datterselskap Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden. Det benyttes prinsippet om laveste verdi av historisk kost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Inntektsføring og kostnadsføring I utgangspunktet benyttes kontantprinsippet, men i de tilfeller det ansees mer korrekt å periodisere etter opptjenning er det dette som gjøres. Pensjon Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Dugnadsinnsats Stiftelsen ønsker å synliggjøre verdien av dugnadsarbeidet gjort av stiftelsens dugnadsgjeng. Verdien av dette er vist i resultatregnskapet. Offentlige tilskudd Investering som stiftelsen har mottatt offentlige tilskudd for, regnskapsføres netto etter fradrag for tilskudd. 8

9 Noter til regnskapet Anleggsmidler Maskiner Sum og anlegg Anskaffelseskost. pr Tilgang kjøpte anleggsmidler = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger = Av- og nedskrivninger pr Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid ca 5 år Avskrivningsplan lineært 20% Selskapet er gitt eiendomsrett til kunstverket «De blå hestene» som er plassert på Fløyen. Tilskudd til nytt bygg er større enn kostnaden for Beløpet er på og bokført under annen kortsiktig gjeld. I tillegg til bokførte anleggsmidler innehar stiftelsen eiendomsrett til tomter og bygninger som ikke er balanseført. 2. Aksjetabell Eierandel Anskaffelse Balanseført i % kost verdi Byfjellskogene* Fløibanen AS 1 aksje 100 Storebrand ASA ord 397 aksjer * Byfjellskogene har forretningskontor i Bergen. Stemmeandel er 100%. * Egenkapital pr er , resultat for 2008 er Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m. m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk: 4,8 årsverk. Daglig leder Lønn Andre godtgjørelser (tlf., bompenger, forsikring) Styre Bedriftsforsamling Foretakspensjon (innskuddsbasert) er etablert etter gjeldende lov. Kostnadene følger kalenderåret (periodiseres). Arbeidsgiveravgift betales utfra hva som er innbetalt hvert år. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 utgjør kr Honorar andre tjenester kr

10 4. Andre inntekter Rammeavtale Bergen kommune Medlemskontingent Annonser årsmelding Inntekter eiendommene GC Rieber Fondene benker Bokprosjekt inkl. salg* Andre gaver J. A. Anderssons testamente, fond Totalt * Mottatte gaver i 2008 er Trykkerikostnader er i sin helhet utgiftsført i 2008 med kr Ytterligere salg i 2009 vil medføre inntekt uten tilhørende kostnad. Av inntekt i 2009 er gaver. 1 Annonser årsmelding er for 2009 endret til salgsinntekter. Beløpet er ikke med i totalsum andre inntekter for Likvider Av innestående bankinnskudd er det bundne midler (skattetrekkskonto) på kr Dette dekker skyldig skattetrekk. 6. Dugnad Beregnet og vist verdi medlemmers dugnadsinnsats. Antall timer snittpris kr Tilsvarende tall for 2008 var timer a kr Egenkapital Grunn- Annen Sum kapital egenkapital egenkapital Pr Pr Pr Årets resultat Pr Grunnkapitalen på kr består av testamentariske fond gitt til stiftelsen frem til overgang til næringsdrivende stiftelse i Det foreligger ingen restriksjoner på avgitte gaver og fond, utover at de skal gå til stiftelsens formål. 10

11 REVISJONSBERETNING FOR 2009 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Bergens Skog- og Træplantningsselskap for regnskapsåret 2009, som viser et tap på kr , herunder opplysningene i årsregnskapet om forslaget til dekning av tapet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens og stiftelseslovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av stiftelsens formuesforvaltning og regnskaps- og internkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at: årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter opplysningene i årsregnskapet om forslaget til dekning av tapet er i samsvar med lov og forskrifter stiftelsen er forvaltet og utdelingen er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig Bergen, 16. mars 2010 KPMG AS Bjarne Haldorsen Statsautorisert revisor 11

12 I RIKTIG RETNING Styreleder Gunnar J. Alsaker mange sammenhenger snakkes det om betydningen av å ha natur i nær- I heten av de store byene både fordi de byr på attraktive muligheter til friluftsliv og naturopplevelser gjennom hele året og fordi svært mange mennesker kan nytte seg av områdene daglig. Det oppfattes derfor som et regionalt og nasjonalt ansvar å ivareta og forvalte «markaområdene». Dette kommer klart fram ved omtalen av bymarker i stortingsmeldinger og offentlige utredninger de senere år. For ca. 10 år siden vedtok Bergen kommune «Forvaltningsplan for Byfjellene» (del 2). Denne dekker Løvstakken og fjellstrekningen fra Sædal over Vidden-Vardegga-Rundemanen-Fløyen til Åsane. Planer for andre naturområder skulle komme senere. Planen konkluderte med at Bergen kommune skulle føre en aktiv forvaltning av området. For å få det til var det fire forutsetninger som måtte på plass: Opprette en kommunalt ansatt «Byfjellsforvalter» Revidere/fornye avtalen med Bergens Skog-og Træplantningsselskap (Skogselskapet) Kommunens årlige tilskudd til Bergens Skog-og Træplantningsselskap heves betydelig Den økonomiske rammen for drift og vedlikehold av anlegg i byfjellene heves Nå er noen av disse forhold på plass idet politikerne har skjønt verdien av de nære byfjells betydning for folkehelsen. Byfjellsforvalter har fungert i noen år nå og legger handlingsplaner sammen med vår Skogmester. Dette gir oss forutsigbarhet i oppgaver vi skal utføre på vegne av kommunen. Det faste tilskuddet til vår daglige drift er økt og gjør oss i stand til å utføre mer nødvendig arbeid både i skogen og langs våre veier. I tillegg er gitt et ekstraordinært tilskudd til vår nye driftsbygning som skal taes i bruk i løpet av året. Skogmester og alle ansatte vil da få moderne og funksjonelle garderober, tørkerom, pauserom og andre sanitære forhold. I tillegg blir det møterom, traktor- og maskingarasje. En ny tid for en organisasjon som kommer til å bli mer og mer sentral i forbindelse med forvaltningen av Byfjellene. Det gjelder veivedlikehold, hogst av store skogsområder, vedlikehold av allerede eksisterende anlegg og installasjoner samt lede organiseringen av frivillig arbeid (dugnadsgjenger) som ønsker å jobbe i sitt nærområde. Den nye reviderte avtalen med Bergen kommune gir ryddige rammer for den rolle vi har i vårt forvaltningsområde. Med vårt dyktige mannskap og den nye driftsbygningen på plass er vi klar til å gjøre jobben. DET GÅR I RIKTIG RETNING. 12

13 Om virksomheten i 2009 Årsmøtet ble holdt 23. april på Fløirestauranten. Styrets leder Gunnar J. Alsaker ønsket de 75 frammøte velkommen. Børre Liland ble valgt til ordstyrer og Jørgen Frønsdal til referent. Til å underskrive møteprotokollen ble Astrid Mohn og Sylvia Liland valgt. Styrets leder gikk gjennom regnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning for Eiendelen «De blå hestene» ble etterlyst i balansen. Det ble uttrykt ønske om at de måtte synliggjøres i framtidige regnskap som notehenvisning. Både årsmelding og årsregnskap ble enstemmig godkjent. Kontingenten for 2009 ble fastsatt til kr Fra styret side var det satt fram forslag til endringer av selskapets lover 5, 1. og 4. ledd. Forslagene var slik: 5, 1. ledd «Styret består av styreleder, nestleder og 5-7 styremedlemmer (endring kursivert) og 5, 4. ledd «Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets faste medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.» (endring kursivert). Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det var ikke andre innkomne saker til behandling på årsmøtet. Leder av valgkomiteen Bernt Håvard Øyen ledet valget. Styreleder Gunnar J.Alsaker ble gjenvalgt. Styremedlemmene Tore Tollefsen og Anne Siri Lingaas ble gjenvalgt. Etter dette består styret i selskapet av: Gunnar J. Alsaker, styreleder, styremedlemmene Martin Smith-Sivertsen, Anne Siri Lingaas, Tore Tollefsen, Berit Hegdal og Erling Birkeland med personlig varamedlem Anne Veim (repr. for Bergen kommune). I perioden vil Anne Veim gå inn som fullverdig styremedlem. Som ny valgkomite ble Åse Vaag (etter innstilling fra valgkomiteen) og Einar Johan Grieg (etter innstilling fra styret) enstemmig valgt. Styret oppnevner siste medlem av valgkomiteen. KPMG ble valgt til revisor. 13

14 Store kvantum tømmer ble felt i Munkebotten. Foto: EI Planting I 2009 ble det totalt plantet vanlig gran (Picea abies) og japansk lerk (Larix leptolepis). I slutten av mai hadde Christi Krybbe skole sin årlige plante- og ryddedag. 200 lerk ble satt ut langs Hans Mos vei, der vi tidligere hadde ryddet et felt med buskfuru. De resterende plantene ble satt ut i lien ned mot Krutthuset i Isdalen, langs veien inn til Krutthuset, og i lien overfor Kobbeltvedt. Hogst I 2009 er det avvirket 1353 m 3 for salg, 250 m 3 tømmer til egne sagbruk og om lag 80 m 3 til produksjon av sekker ved. Totalt knapt 1700 m 3. Hovedparten (1300 m 3 ) ble felt i Munkebotten og Våkendalen i juni/juli. Entreprenørene Svein Arild Valaker og Arne Johan Lid stod for arbeidet. De hogstmodne granbestandene kjennetegnes ved at det er en betydelig andel grove trær som hogstmaskiene ikke makter å håndtere. Trærene må derfor felles og kvistes manuelt. Det gir et betydelig merarbeid og kostnad, 14

15 og dette understreker behovet for forsering av hogsten i de eldste grankulturfeltene. Med Selskapets egne ansatte, ble et mindre granfelt bak høyblokkene i Skytterveien drevet fram. Det er stadig ønske fra tilgrensende bebyggelse langs vår forvaltningsgrense om skogrydding (les granskog). Dette er et krevende og omfattende arbeid. Vi kan derfor ikke tilfredstille alle ønsker. Likeledes ble det ryddet og tynnet flere utsiktspunkt langs gangstier og spaserveier på Fløyen. Her har også i år Dugnadsgjengen gjort en stor innsats. Veier og stier Regnet gjorde også i 2009 skader på Selskapets mange veier. For å bøte på dette jobbet Dugnadsgjengen, selskapets ansatte og andre kontinuerlig med å holde grøfter og stikkrenner åpne og rene for lauv, greiner, steiner, jord og grus. Likevel må vi registrere at det vaskes bort veigrus for store beløp under de verste regnskyllene. Med støtte fra Fløibanen ble Bjørneseths vei nygruset i løpet av året. Grøfter og stikkrennner ble også rensket. Likeledes ble det gjort betydelige veiarbeider på sentrale partier av Blåmannsveien,Tippetue og Fløisvingene. Også i 2009 ble det utført arbeid med flislegging i lysløypen på Fløyen. Benker Med støtte fra GC Rieber Fondene har arbeidet med oppsetting av nye benker pågått kontinuerlig i Naturparken gjennom året.totalt antall nye benker er nå kommet opp i 55 stk., og prosjektet er nå avsluttet. I tillegg er det renovert 26 gamle benker. Selskapet er Rieberfondene stor takk skyldig for at dette arbeidet har latt seg gjennomføre. Øvre Bleken-Løen Selskapet ønsker å tilrettelegge bedre grøntarealet mellom Øvre Bleken gård og Fjellveien for besøkende. I 2009 ble det laget en solid steintrapp i Fjellveien i starten på den historiske stien som fører fram til gårdstunet. Stien er tilført nytt toppdekke- og er blitt mye mer framkommelig. Løen er fortsatt like populær for utleie. Verkstedet i kjelleren er mye brukt til skiltproduksjon og forskjellig snekkerarbeid. På bygningen er det utført diverse vedlikeholdsarbeid. 15

16 Nybygget på Øvre Bleken begynner å ta form. Foto: EI Fjellveien 34/36 Leiekontrakten i Fjellveien 34 ble oppsagt med virkning fra I løpet av meldingsåret er huset totalrenovert med blant annet nytt bad, kjøkken og elektrisk opplegg. Huset vil etter dette bli utleid. Også i Fjellveien 36 er det gjort en del arbeid. Blant annet er ny terrasse blitt påbygd. Selskapets eiendommer i Solheimslien/Løvstakken Selskapet eier om lag 200 haa hovedsakelig skog og utmarksareal på Løvstakken. I forbindelse med prosjekt «Løvstien», ervervet Bergen kommune i daa til veigrunn. Det skal i forbindelse med veibyggingen etableres velteplasser/avkjørsler på Selskapets grunn; slik at skogen langs veien kan drives fram når det blir aktuelt. Nytt bygg på Øvre Bleken Arbeidet med det lenge planlagte nybygget på Øvre Bleken tok til i Bygget skal inneholde garasje/verksted i 1. etg., og kontorer, garderober og møterom i 2. etg. 16

17 Om lag 1500 m 3 ble sprengt ut og transportert vekk for å få plass til bygget. Deretter ble bakmurer og betongdekke støpt, og i november tok tømrerarbeidet til. Med stor innsats ble bygget tett like før jul. Det ble markert med et kranselag. Vi ser fram til å ta i bruk lokalene når de blir ferdig i løpet av Besøk-informasjon Selskapet får jevnlig forespørsel om å være vertskap for ulike grupper som besøker Fløyen, og som ønsker å bli orientert om arbeidet vårt i Naturparken. Dette synes vi er positivt og hyggelig, samtidig som det bidrar til å profilere Skogselskapet sitt arbeid. I 2009 kan nevnes at vi hadde besøk av representanter fra skogbruksmyndighetene i Ungarn og fra Island. Styrets arbeid Det har i løpet av året vært avholdt 8 styremøter og 1 befaring. Årets befaring var lagt til området rundt Fløyfjellet. Selskapets avtale med Bergen kommune ble undertegnet i januar Vi mener at den innebærer en mer tidsriktig og oppdatert avtale enn den gamle fra Avtalen innebærer at heretter tar byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal del i styret som representant for Bergen kommune. Mye av styrets arbeid blir utført i komiteene, og herved også verdifullt dugnadsarbeid gjennom deres virke. Selskapet har følgende komiteer som rapporterer til styret: Medlems- og informasjonskomite Mandat: Arbeide med medlemsverving og medlemstiltak, guidete turer og internettsider. Medlemmer: Erling Birkeland (leder), Atle Engelsen, Tore Tollefsen, Arne Strøm Dugnadskomite: Mandat: Tilrettelegging av dugnadsarbeid. Medlemmer: Børre Liland (leder), Erik Ingvaldsen, Tore Tollefsen, Hans Jakob Engeberg. Skogkomite: Mandat: a) Komiteen skal være styrets rådgiver i skogfaglige spørsmål. b) Sammen med skogmester skal komiteen se til at Selskapet følger vedtatte standarder for et bærekraftig skogbruk,slik det framgår av Levende Skog samarbeidet. c) Komiteen skal utarbeide forslag til områdevise driftsplaner i tråd med 17

18 Arbeidet med rehabilitering av veien til Tarlebøvannet foregikk i store deler av beretningsåret. Foto: EI Selskapets overordnede strategier og skogbruksplan. Medlemmer: Bernt-Håvard Øyen (leder), Martin Smith-Sivertsen, Axel Ingvaldsen, Tormod Jacobsen Kulturminnekomite: Mandat: Arbeide med registrering,vern og restaurering av kulturminner i Selskapets forvaltningsområde, herunder bygningsrester, veianlegg, demninger og andre spor av menneskelig aktivitet. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og framdrift for de enkelte prosjekter. Medlemmer: Anne-Siri Lingaas (leder), Erling Birkeland, Dag Sletten. Friluftskomite: Mandat: Arbeide med friluftsrettede tiltak med særlig vekt på turveier/stier og rekreasjonsmuligheter. For barn skal det spesielt arbeides med muligheter for lek på ski og med akebrett. Medlemmer: Berit Hegdal (leder), Gunnar Opheim, Arne Sælen, Martin Smith-Sivertsen. 18

19 Øvre Bleken komite: Mandat: Vern og restaurering av den historiske bygningsmassen som Selskapet eier: Hovedbygning og løe på Øvre Bleken, lade (løe), skogmesterbolig i Fjellveien, Fjellveien 34 samt bygninger på Fløyen. Foreslå bruk av bygningene som er i tråd med Selskapets ånd og formålsparagraf. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og fremdrift for de enkelte prosjekter. Medlemmer: Astrid Mohn (leder), Arne Sælen, Jo Gjerstad, Børre Liland, Axel Ingvaldsen. Årsmeldingskomiteen: Mandat: Hente inn rapporter fra komiteene samt regnskap og årsmelding fra styre. Sørge for at medlemmene får årsmeldingen i god tid før årsmøte og så langt som mulig krydre årsmeldingen med artikler fra Byfjellene og skaffe støtteannonser til trykksaken. Medlemer: Jo Gjerstad (leder), Jørgen Frønsdal, Gunnar Alsaker, Øivind Øvrebotten Strategikomite: Mandat: Lage ny strategiplan for Selskapet med overordnet målsetting, organisering, arbeidsoppgaver og rammer for driften. Medlemmer: Gunnar J. Alsaker (leder), Martin Smith- Sivertsen, Arne Sælen, Jørgen Frønsdal Dugnadsgjengen Dugnadsgjengen i Selskapet har i 2009 hatt et meget aktivt år, og satt ny rekord i antall dugnadstimer. Ifølge statistikken har det vært 60 økter og utført arbeidstimer iløpet av året. Dette utgjør vel 2.5 årsverk- og verdsettes i regnskapet til en verdi av kr Rydding av skog og kratt er de mest synlige spor i gjengens arbeid. Dette er noe alle legger merke til, og setter stor pris på. Det er i første rekke langs stier og spaserveier dette arbeidet blir gjort. Hovedprosjektene i løpet av året var klopplegging, rydding av stier og utsiktspunkt på Fløyfjellet. Videre rydding langs Bjørneseths vei, og utbedring av stien fra Blåsesvingen mot Fjellhytten. Av veivedlikehold har Dugnadsgjengen gjort verdifullt arbeid, med rensking av grøfter og stikkrenner, og oppsetting og maling av gjerder. Dugnadsgjengen påtok seg som vanlig arbeidet med utsendelse av Skogselskapets årsmelding. I tillegg til den faste Dugnadsgjengen har enkeltpersoner gjort en stor innsats for Selskapet og Naturparken. Her nevnes spesielt Hanne Liland som har fortsatt sitt viktige arbeid med ájourhold av Selskapets medlemsarkiv. 19

20 Klopplegging var også i beretningsåret en viktig oppgave for Dugnadsgjengen. Foto: EI Mannskapssituasjonen Det har i 2009 vært noen endringer av mannskapet i løpet av året. Ola Tormod Presttun tok til i 60 % stilling 1.januar. Torbjørn Skjold sin stilling ble samtidig redusert til 30 %. Den faste staben består nå av foruten skogmester, Jan Eirik Nyborg, Yngve Nymark, Sigurd Birkeland, Torbjørn Skjold, Ola Tormod Presttun og Øivind Olsen. I tillegg har Ove Ask vært tilknyttet Selskapet på tiltaksmidler fram til 31.05,og hatt fulltidsengasjement med tilskudd fra NAV i perioden Likeså var Johan Angelskår tilknyttet Selskapet i mai måned. Helse Miljø- og Sikkerhet. Selskapet har i 2009 fått egen HMS plan, som er et krav fra myndighetene. I mars hadde de ansatte sammen med dugnadsgjengen førstehjelpskurs ledet av Trygve Hillestad. Der fikk vi blant annet prøvd oss på hjertestans- 20

21 behandling på «dukke». Et innholdsrikt og nyttig kurs for oss alle. Spesielt dersom vi i vårt daglige arbeid skulle oppleve situasjoner der turgåere som ferdes i parken trenger førstehjelp. Samarbeid med andre I 2009 har vi fortsatt vårt gode samarbeid med Fløibanen A/S. De har i sitt budsjett satt av betydelige midler til oppgraderingsarbeid som er utført av Selskapet. Arbeidet består hovedsakelig av rydding av utsiktspunkt, vedlikehold av bord/benker og rastehyttene. I 2009 fikk vi også grøftet og lagt ny grus på Bjørneseths vei. Vår nærmeste samarbeidspartner er Bergen kommune Grønn etat, og spesielt byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal. Kontakten og samarbeidet med Kriminalomsorg i frihet fra Selskapets side under ledelse av Torbjørn Skjold, holder fram. Med base på Stallen-Fløyen har deltagerne frammøte 1 dag i uken. Foruten produksjon av bord og benker, hjelper de Selskapet med oppsetting og vedlikehold av ulike bygninger. Vårt lange samarbeid med Pleie- og omsorgsgruppen fra Årstad bydel under Dugnadsgjengen i aktivitet nord for Fløyvarden. Foto: EI

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Av Gunnar Tellnes, professor dr.med. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Av Gunnar Tellnes, professor dr.med. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Flatevann. Foto: EI Hva betyr natur- og kulturopplevelser for helse, miljø og livskvalitet? Av Gunnar Tellnes, professor dr.med. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Hva Bergen og Byfjellene

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Hva er NaKuHel? Idyll fra Olavstangen i «De dype Greenskoger», Sigdal 2011. Av Gunnar Tellnes, professor dr. med.

Hva er NaKuHel? Idyll fra Olavstangen i «De dype Greenskoger», Sigdal 2011. Av Gunnar Tellnes, professor dr. med. Hva er NaKuHel? Idyll fra Olavstangen i «De dype Greenskoger», Sigdal 2011. Foto: OW Av Gunnar Tellnes, professor dr. med. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Natur-Kultur-Helse-konseptet

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer)

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer) Den norske Eurytmihøyskole Styret f Styre/eder Søren Bruun Camilla Colletsgate 33 1517 MOSS Oslo, 3.juni 2010 ARSBERETNING FOR 2009 Den norske Eurytmihøyskoles art og lokalisering Den norske Eurytmihøyskole

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer