Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2009 Selskapets 141. år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2009 Selskapets 141. år"

Transkript

1 Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2009 Selskapets 141. år

2 Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2009 Beretning om virksomheten Selskapets 141. år Side 4-5 Styrets beretning Side 12 Styreleders «leder» Sidene Om virksomheten i 2009 Sidene Byfjellene i Bergen Side 28 Utbedring av stien til Kvitebjørnen Sidene Hva betyr natur- og kulturopplevelser for helse, miljø og livskvalitet? Side 43 «Bak Blåmannen» Side 45 Jakt på Fløyen Sidene Gammel byvei ryddet Side 51 Et mysterium Sidene Den mystiske varderekken på Fløyen nok en gang Sidene Kuriositeter fra årsberetningsbladene Sidene Noen viktige årstall i Selskapets historie Sagen Øvre Bleken gård Tlf Postadresse: Postboks 3139, Årstad 5829 Bergen Skogmester: JØRGEN FRØNSDAL Redaksjon: Jo Gjerstad JØRGEN FRØNSDAL ØIVIND ØVREBOTTEN GUNNAR J. ALSAKER Opplag: Fotografer: ØØ: Øivind Øvrebotten AU: Arvid Uleberg KL: Kjell Lervik EI: Erik Ingvaldsen DS: Dag Sletten Grafisk tilrettelegging: Jo Gjerstad Produksjon: BODONI Forsidefoto: «Vinter». Foto: Hilde Ulvik Hordnes I tilknytning til årsmøtet holdes foredraget: Hva betyr natur- og kulturopplevelser for helse, miljø og livskvalitet? v/gunnar Tellnes professor dr. med Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo VELKOMMEN 2

3 SELSKAPETS ÅRSMØTE holdes torsdag 29. april 2010 kl PÅ FLØIEN FOLKERESTAURANT Gratis Fløibane klokken og fra Nedre stasjon mot fremvisning av årsberetning i billettluken og utdeling av billett. Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent og referent, samt 2 stk. til å signere protokollen 2. Styrets årsberetning for Årsregnskap for Fastsettelse av kontingent 5. Innkomne saker: a) Forslag til endringer av selskapets lover 5 (endringer kursivert): «Styret består av styreleder, nestleder og 3-5 styremedlemmer. Ett styremedlem med personlig varamedlem utnevnes av Bergen Kommune, de øvrige velges av årsmøtet. Styreleder velges for 1 år ved særskilt valg. De øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for 2 år. Styret velger selv nestleder. Lengste funksjonstid som leder er 8 år, i tillegg til eventuell forutgående tjenestetid som styremedlem og /eller nestleder, som også er maksimalt 8 år. Styret leder Stiftelsens arbeid innen de rammer som begrenses av Stiftelsens vedtekter og tilgjengelige ressurser. Styret ansetter skogmester. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets faste medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.» Forslaget er satt fram av styret. b) Årskontingenten i Bergens Skog og Træplantningsselskap er i dag kr Styret foreslår å øke den til kr. 250 fra og med Innkomne saker 7. Valg av styremedlemmer På valg er: Styreleder Gunnar J. Alsaker Styremedlemmene Berit Hegdal, Martin Smith-Sivertsen. Styremedlem Anne Kjos Veim har trådd ut av styret i Nytt styremedlem etter Anne Kjos Veim skal velges. 8. Valg av valgkomité 9. Valg av revisor 3

4 STYRETS ÅRSBERETNING FOR Virksomhetens art og lokalisering Stiftelsen Bergens Skog- og Træplantningsselskaps formål er å sikre og forvalte de områder som Stiftelsen disponerer til beste for Bergen by. Dette reguleres i egen avtale med Bergen kommune. Stiftelsen er etablert i 1868 og har sin virksomhet på Øvre Bleken Gård. Det er avholdt åtte styremøter og én befaring med styret. I tillegg har styrets medlemmer avholdt diverse møter i komiteer og utvalg knyttet til prosjekter og spesielle arbeidsoppgaver. 2. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift av Stiftelsen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Styret anser at det ikke er finansielle risiki som er av betydning i forbindelse med bedømmelsen om selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Stiftelsen har ikke stillet sikkerhet for tillitsvalgte. Styret mottar ikke honorar for sitt arbeid. Årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetning. 3. Arbeidsmiljø Ved beretningsårets slutt hadde Stiftelsen seks ansatte, og har ikke vært rammet av arbeidsuhell verken med personskade eller materielle skader. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, men vil forbedres ytterligere når det nye driftsbygget taes i bruk. Det er ingen kvinner ansatt i stiftelsen. Ved ansettelse av flere arbeidstakere vil Stiftelsen praktisere likestilling mellom kjønnene. Av styrets 6 medlemmer er 2 kvinner. 4. Ytre miljø Stiftelsens virksomhet utøves under nødvendige miljøhensyn. Arbeider i nedslagsfeltet for drikkevannsforsyningen til Bergen kommune gjennomføres i samsvar med pålegg fra kommunale myndigheter. 4

5 5. Stilling og resultat Styret mener resultatet for Stiftelsen er tilfredstillende idet det har vært utført ekstra mye arbeid både i skogen, på veiene og på Øvre Bleken Gård. Regnskapet gir en rettvisende oversikt over Stiftelsens reelle økonomiske situasjon pr og mener derfor at forutsetningen for videre drift er til stede. Styret foreslår at årets resultat kr dekkes av annen egenkapital. 6. Vurdering av den fremtidige situasjon Styret forventer en opprettholdelse av den økonomiske situasjon i 2010 eller forbedring, hvilket utviklingen hittil har gitt grunnlag for. Bergen, 16. februar 2010 Gunnar J. Alsaker styreleder Erling Birkeland Martin Smith-Sivertsen Tore Tollefsen nestleder Anne Siri Lingaas Berit Hegdal Jørgen Frønsdal skogmester 5

6 Resultatregnskap pr. 31. desember DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Inntekter Salgsinntekter Andre inntekter...note Arbeidsinnsats v/dugnad...note Sum driftsinntekter Kostnader Lønnskostnader m.m.... note Avskrivning på driftsmidler...note Motpost til arbeidsinnsats dugnad...note Andre driftskostnader... note 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Finansinntekt Rentekostnad Resultat av finansposter Resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

7 Balanse pr. 31. desember EIENDELER Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler...note Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap...note Investeringer i aksjer og andeler...note Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l...note Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital...note Annen egenkapital...note Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen, 16. mars 2010 Gunnar J. Alsaker, leder Erling Birkeland, nestleder Anne Siri Lingaas Tore Tollefsen Berit Hegdal Martin Smith-Sivertsen Jørgen Frønsdal Berit Hegdal Martin Smith-Sivertsen daglig leder

8 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer og andeler i datterselskap Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden. Det benyttes prinsippet om laveste verdi av historisk kost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Inntektsføring og kostnadsføring I utgangspunktet benyttes kontantprinsippet, men i de tilfeller det ansees mer korrekt å periodisere etter opptjenning er det dette som gjøres. Pensjon Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Dugnadsinnsats Stiftelsen ønsker å synliggjøre verdien av dugnadsarbeidet gjort av stiftelsens dugnadsgjeng. Verdien av dette er vist i resultatregnskapet. Offentlige tilskudd Investering som stiftelsen har mottatt offentlige tilskudd for, regnskapsføres netto etter fradrag for tilskudd. 8

9 Noter til regnskapet Anleggsmidler Maskiner Sum og anlegg Anskaffelseskost. pr Tilgang kjøpte anleggsmidler = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger = Av- og nedskrivninger pr Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid ca 5 år Avskrivningsplan lineært 20% Selskapet er gitt eiendomsrett til kunstverket «De blå hestene» som er plassert på Fløyen. Tilskudd til nytt bygg er større enn kostnaden for Beløpet er på og bokført under annen kortsiktig gjeld. I tillegg til bokførte anleggsmidler innehar stiftelsen eiendomsrett til tomter og bygninger som ikke er balanseført. 2. Aksjetabell Eierandel Anskaffelse Balanseført i % kost verdi Byfjellskogene* Fløibanen AS 1 aksje 100 Storebrand ASA ord 397 aksjer * Byfjellskogene har forretningskontor i Bergen. Stemmeandel er 100%. * Egenkapital pr er , resultat for 2008 er Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m. m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk: 4,8 årsverk. Daglig leder Lønn Andre godtgjørelser (tlf., bompenger, forsikring) Styre Bedriftsforsamling Foretakspensjon (innskuddsbasert) er etablert etter gjeldende lov. Kostnadene følger kalenderåret (periodiseres). Arbeidsgiveravgift betales utfra hva som er innbetalt hvert år. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 utgjør kr Honorar andre tjenester kr

10 4. Andre inntekter Rammeavtale Bergen kommune Medlemskontingent Annonser årsmelding Inntekter eiendommene GC Rieber Fondene benker Bokprosjekt inkl. salg* Andre gaver J. A. Anderssons testamente, fond Totalt * Mottatte gaver i 2008 er Trykkerikostnader er i sin helhet utgiftsført i 2008 med kr Ytterligere salg i 2009 vil medføre inntekt uten tilhørende kostnad. Av inntekt i 2009 er gaver. 1 Annonser årsmelding er for 2009 endret til salgsinntekter. Beløpet er ikke med i totalsum andre inntekter for Likvider Av innestående bankinnskudd er det bundne midler (skattetrekkskonto) på kr Dette dekker skyldig skattetrekk. 6. Dugnad Beregnet og vist verdi medlemmers dugnadsinnsats. Antall timer snittpris kr Tilsvarende tall for 2008 var timer a kr Egenkapital Grunn- Annen Sum kapital egenkapital egenkapital Pr Pr Pr Årets resultat Pr Grunnkapitalen på kr består av testamentariske fond gitt til stiftelsen frem til overgang til næringsdrivende stiftelse i Det foreligger ingen restriksjoner på avgitte gaver og fond, utover at de skal gå til stiftelsens formål. 10

11 REVISJONSBERETNING FOR 2009 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Bergens Skog- og Træplantningsselskap for regnskapsåret 2009, som viser et tap på kr , herunder opplysningene i årsregnskapet om forslaget til dekning av tapet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens og stiftelseslovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av stiftelsens formuesforvaltning og regnskaps- og internkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at: årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter opplysningene i årsregnskapet om forslaget til dekning av tapet er i samsvar med lov og forskrifter stiftelsen er forvaltet og utdelingen er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig Bergen, 16. mars 2010 KPMG AS Bjarne Haldorsen Statsautorisert revisor 11

12 I RIKTIG RETNING Styreleder Gunnar J. Alsaker mange sammenhenger snakkes det om betydningen av å ha natur i nær- I heten av de store byene både fordi de byr på attraktive muligheter til friluftsliv og naturopplevelser gjennom hele året og fordi svært mange mennesker kan nytte seg av områdene daglig. Det oppfattes derfor som et regionalt og nasjonalt ansvar å ivareta og forvalte «markaområdene». Dette kommer klart fram ved omtalen av bymarker i stortingsmeldinger og offentlige utredninger de senere år. For ca. 10 år siden vedtok Bergen kommune «Forvaltningsplan for Byfjellene» (del 2). Denne dekker Løvstakken og fjellstrekningen fra Sædal over Vidden-Vardegga-Rundemanen-Fløyen til Åsane. Planer for andre naturområder skulle komme senere. Planen konkluderte med at Bergen kommune skulle føre en aktiv forvaltning av området. For å få det til var det fire forutsetninger som måtte på plass: Opprette en kommunalt ansatt «Byfjellsforvalter» Revidere/fornye avtalen med Bergens Skog-og Træplantningsselskap (Skogselskapet) Kommunens årlige tilskudd til Bergens Skog-og Træplantningsselskap heves betydelig Den økonomiske rammen for drift og vedlikehold av anlegg i byfjellene heves Nå er noen av disse forhold på plass idet politikerne har skjønt verdien av de nære byfjells betydning for folkehelsen. Byfjellsforvalter har fungert i noen år nå og legger handlingsplaner sammen med vår Skogmester. Dette gir oss forutsigbarhet i oppgaver vi skal utføre på vegne av kommunen. Det faste tilskuddet til vår daglige drift er økt og gjør oss i stand til å utføre mer nødvendig arbeid både i skogen og langs våre veier. I tillegg er gitt et ekstraordinært tilskudd til vår nye driftsbygning som skal taes i bruk i løpet av året. Skogmester og alle ansatte vil da få moderne og funksjonelle garderober, tørkerom, pauserom og andre sanitære forhold. I tillegg blir det møterom, traktor- og maskingarasje. En ny tid for en organisasjon som kommer til å bli mer og mer sentral i forbindelse med forvaltningen av Byfjellene. Det gjelder veivedlikehold, hogst av store skogsområder, vedlikehold av allerede eksisterende anlegg og installasjoner samt lede organiseringen av frivillig arbeid (dugnadsgjenger) som ønsker å jobbe i sitt nærområde. Den nye reviderte avtalen med Bergen kommune gir ryddige rammer for den rolle vi har i vårt forvaltningsområde. Med vårt dyktige mannskap og den nye driftsbygningen på plass er vi klar til å gjøre jobben. DET GÅR I RIKTIG RETNING. 12

13 Om virksomheten i 2009 Årsmøtet ble holdt 23. april på Fløirestauranten. Styrets leder Gunnar J. Alsaker ønsket de 75 frammøte velkommen. Børre Liland ble valgt til ordstyrer og Jørgen Frønsdal til referent. Til å underskrive møteprotokollen ble Astrid Mohn og Sylvia Liland valgt. Styrets leder gikk gjennom regnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning for Eiendelen «De blå hestene» ble etterlyst i balansen. Det ble uttrykt ønske om at de måtte synliggjøres i framtidige regnskap som notehenvisning. Både årsmelding og årsregnskap ble enstemmig godkjent. Kontingenten for 2009 ble fastsatt til kr Fra styret side var det satt fram forslag til endringer av selskapets lover 5, 1. og 4. ledd. Forslagene var slik: 5, 1. ledd «Styret består av styreleder, nestleder og 5-7 styremedlemmer (endring kursivert) og 5, 4. ledd «Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets faste medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.» (endring kursivert). Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det var ikke andre innkomne saker til behandling på årsmøtet. Leder av valgkomiteen Bernt Håvard Øyen ledet valget. Styreleder Gunnar J.Alsaker ble gjenvalgt. Styremedlemmene Tore Tollefsen og Anne Siri Lingaas ble gjenvalgt. Etter dette består styret i selskapet av: Gunnar J. Alsaker, styreleder, styremedlemmene Martin Smith-Sivertsen, Anne Siri Lingaas, Tore Tollefsen, Berit Hegdal og Erling Birkeland med personlig varamedlem Anne Veim (repr. for Bergen kommune). I perioden vil Anne Veim gå inn som fullverdig styremedlem. Som ny valgkomite ble Åse Vaag (etter innstilling fra valgkomiteen) og Einar Johan Grieg (etter innstilling fra styret) enstemmig valgt. Styret oppnevner siste medlem av valgkomiteen. KPMG ble valgt til revisor. 13

14 Store kvantum tømmer ble felt i Munkebotten. Foto: EI Planting I 2009 ble det totalt plantet vanlig gran (Picea abies) og japansk lerk (Larix leptolepis). I slutten av mai hadde Christi Krybbe skole sin årlige plante- og ryddedag. 200 lerk ble satt ut langs Hans Mos vei, der vi tidligere hadde ryddet et felt med buskfuru. De resterende plantene ble satt ut i lien ned mot Krutthuset i Isdalen, langs veien inn til Krutthuset, og i lien overfor Kobbeltvedt. Hogst I 2009 er det avvirket 1353 m 3 for salg, 250 m 3 tømmer til egne sagbruk og om lag 80 m 3 til produksjon av sekker ved. Totalt knapt 1700 m 3. Hovedparten (1300 m 3 ) ble felt i Munkebotten og Våkendalen i juni/juli. Entreprenørene Svein Arild Valaker og Arne Johan Lid stod for arbeidet. De hogstmodne granbestandene kjennetegnes ved at det er en betydelig andel grove trær som hogstmaskiene ikke makter å håndtere. Trærene må derfor felles og kvistes manuelt. Det gir et betydelig merarbeid og kostnad, 14

15 og dette understreker behovet for forsering av hogsten i de eldste grankulturfeltene. Med Selskapets egne ansatte, ble et mindre granfelt bak høyblokkene i Skytterveien drevet fram. Det er stadig ønske fra tilgrensende bebyggelse langs vår forvaltningsgrense om skogrydding (les granskog). Dette er et krevende og omfattende arbeid. Vi kan derfor ikke tilfredstille alle ønsker. Likeledes ble det ryddet og tynnet flere utsiktspunkt langs gangstier og spaserveier på Fløyen. Her har også i år Dugnadsgjengen gjort en stor innsats. Veier og stier Regnet gjorde også i 2009 skader på Selskapets mange veier. For å bøte på dette jobbet Dugnadsgjengen, selskapets ansatte og andre kontinuerlig med å holde grøfter og stikkrenner åpne og rene for lauv, greiner, steiner, jord og grus. Likevel må vi registrere at det vaskes bort veigrus for store beløp under de verste regnskyllene. Med støtte fra Fløibanen ble Bjørneseths vei nygruset i løpet av året. Grøfter og stikkrennner ble også rensket. Likeledes ble det gjort betydelige veiarbeider på sentrale partier av Blåmannsveien,Tippetue og Fløisvingene. Også i 2009 ble det utført arbeid med flislegging i lysløypen på Fløyen. Benker Med støtte fra GC Rieber Fondene har arbeidet med oppsetting av nye benker pågått kontinuerlig i Naturparken gjennom året.totalt antall nye benker er nå kommet opp i 55 stk., og prosjektet er nå avsluttet. I tillegg er det renovert 26 gamle benker. Selskapet er Rieberfondene stor takk skyldig for at dette arbeidet har latt seg gjennomføre. Øvre Bleken-Løen Selskapet ønsker å tilrettelegge bedre grøntarealet mellom Øvre Bleken gård og Fjellveien for besøkende. I 2009 ble det laget en solid steintrapp i Fjellveien i starten på den historiske stien som fører fram til gårdstunet. Stien er tilført nytt toppdekke- og er blitt mye mer framkommelig. Løen er fortsatt like populær for utleie. Verkstedet i kjelleren er mye brukt til skiltproduksjon og forskjellig snekkerarbeid. På bygningen er det utført diverse vedlikeholdsarbeid. 15

16 Nybygget på Øvre Bleken begynner å ta form. Foto: EI Fjellveien 34/36 Leiekontrakten i Fjellveien 34 ble oppsagt med virkning fra I løpet av meldingsåret er huset totalrenovert med blant annet nytt bad, kjøkken og elektrisk opplegg. Huset vil etter dette bli utleid. Også i Fjellveien 36 er det gjort en del arbeid. Blant annet er ny terrasse blitt påbygd. Selskapets eiendommer i Solheimslien/Løvstakken Selskapet eier om lag 200 haa hovedsakelig skog og utmarksareal på Løvstakken. I forbindelse med prosjekt «Løvstien», ervervet Bergen kommune i daa til veigrunn. Det skal i forbindelse med veibyggingen etableres velteplasser/avkjørsler på Selskapets grunn; slik at skogen langs veien kan drives fram når det blir aktuelt. Nytt bygg på Øvre Bleken Arbeidet med det lenge planlagte nybygget på Øvre Bleken tok til i Bygget skal inneholde garasje/verksted i 1. etg., og kontorer, garderober og møterom i 2. etg. 16

17 Om lag 1500 m 3 ble sprengt ut og transportert vekk for å få plass til bygget. Deretter ble bakmurer og betongdekke støpt, og i november tok tømrerarbeidet til. Med stor innsats ble bygget tett like før jul. Det ble markert med et kranselag. Vi ser fram til å ta i bruk lokalene når de blir ferdig i løpet av Besøk-informasjon Selskapet får jevnlig forespørsel om å være vertskap for ulike grupper som besøker Fløyen, og som ønsker å bli orientert om arbeidet vårt i Naturparken. Dette synes vi er positivt og hyggelig, samtidig som det bidrar til å profilere Skogselskapet sitt arbeid. I 2009 kan nevnes at vi hadde besøk av representanter fra skogbruksmyndighetene i Ungarn og fra Island. Styrets arbeid Det har i løpet av året vært avholdt 8 styremøter og 1 befaring. Årets befaring var lagt til området rundt Fløyfjellet. Selskapets avtale med Bergen kommune ble undertegnet i januar Vi mener at den innebærer en mer tidsriktig og oppdatert avtale enn den gamle fra Avtalen innebærer at heretter tar byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal del i styret som representant for Bergen kommune. Mye av styrets arbeid blir utført i komiteene, og herved også verdifullt dugnadsarbeid gjennom deres virke. Selskapet har følgende komiteer som rapporterer til styret: Medlems- og informasjonskomite Mandat: Arbeide med medlemsverving og medlemstiltak, guidete turer og internettsider. Medlemmer: Erling Birkeland (leder), Atle Engelsen, Tore Tollefsen, Arne Strøm Dugnadskomite: Mandat: Tilrettelegging av dugnadsarbeid. Medlemmer: Børre Liland (leder), Erik Ingvaldsen, Tore Tollefsen, Hans Jakob Engeberg. Skogkomite: Mandat: a) Komiteen skal være styrets rådgiver i skogfaglige spørsmål. b) Sammen med skogmester skal komiteen se til at Selskapet følger vedtatte standarder for et bærekraftig skogbruk,slik det framgår av Levende Skog samarbeidet. c) Komiteen skal utarbeide forslag til områdevise driftsplaner i tråd med 17

18 Arbeidet med rehabilitering av veien til Tarlebøvannet foregikk i store deler av beretningsåret. Foto: EI Selskapets overordnede strategier og skogbruksplan. Medlemmer: Bernt-Håvard Øyen (leder), Martin Smith-Sivertsen, Axel Ingvaldsen, Tormod Jacobsen Kulturminnekomite: Mandat: Arbeide med registrering,vern og restaurering av kulturminner i Selskapets forvaltningsområde, herunder bygningsrester, veianlegg, demninger og andre spor av menneskelig aktivitet. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og framdrift for de enkelte prosjekter. Medlemmer: Anne-Siri Lingaas (leder), Erling Birkeland, Dag Sletten. Friluftskomite: Mandat: Arbeide med friluftsrettede tiltak med særlig vekt på turveier/stier og rekreasjonsmuligheter. For barn skal det spesielt arbeides med muligheter for lek på ski og med akebrett. Medlemmer: Berit Hegdal (leder), Gunnar Opheim, Arne Sælen, Martin Smith-Sivertsen. 18

19 Øvre Bleken komite: Mandat: Vern og restaurering av den historiske bygningsmassen som Selskapet eier: Hovedbygning og løe på Øvre Bleken, lade (løe), skogmesterbolig i Fjellveien, Fjellveien 34 samt bygninger på Fløyen. Foreslå bruk av bygningene som er i tråd med Selskapets ånd og formålsparagraf. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og fremdrift for de enkelte prosjekter. Medlemmer: Astrid Mohn (leder), Arne Sælen, Jo Gjerstad, Børre Liland, Axel Ingvaldsen. Årsmeldingskomiteen: Mandat: Hente inn rapporter fra komiteene samt regnskap og årsmelding fra styre. Sørge for at medlemmene får årsmeldingen i god tid før årsmøte og så langt som mulig krydre årsmeldingen med artikler fra Byfjellene og skaffe støtteannonser til trykksaken. Medlemer: Jo Gjerstad (leder), Jørgen Frønsdal, Gunnar Alsaker, Øivind Øvrebotten Strategikomite: Mandat: Lage ny strategiplan for Selskapet med overordnet målsetting, organisering, arbeidsoppgaver og rammer for driften. Medlemmer: Gunnar J. Alsaker (leder), Martin Smith- Sivertsen, Arne Sælen, Jørgen Frønsdal Dugnadsgjengen Dugnadsgjengen i Selskapet har i 2009 hatt et meget aktivt år, og satt ny rekord i antall dugnadstimer. Ifølge statistikken har det vært 60 økter og utført arbeidstimer iløpet av året. Dette utgjør vel 2.5 årsverk- og verdsettes i regnskapet til en verdi av kr Rydding av skog og kratt er de mest synlige spor i gjengens arbeid. Dette er noe alle legger merke til, og setter stor pris på. Det er i første rekke langs stier og spaserveier dette arbeidet blir gjort. Hovedprosjektene i løpet av året var klopplegging, rydding av stier og utsiktspunkt på Fløyfjellet. Videre rydding langs Bjørneseths vei, og utbedring av stien fra Blåsesvingen mot Fjellhytten. Av veivedlikehold har Dugnadsgjengen gjort verdifullt arbeid, med rensking av grøfter og stikkrenner, og oppsetting og maling av gjerder. Dugnadsgjengen påtok seg som vanlig arbeidet med utsendelse av Skogselskapets årsmelding. I tillegg til den faste Dugnadsgjengen har enkeltpersoner gjort en stor innsats for Selskapet og Naturparken. Her nevnes spesielt Hanne Liland som har fortsatt sitt viktige arbeid med ájourhold av Selskapets medlemsarkiv. 19

20 Klopplegging var også i beretningsåret en viktig oppgave for Dugnadsgjengen. Foto: EI Mannskapssituasjonen Det har i 2009 vært noen endringer av mannskapet i løpet av året. Ola Tormod Presttun tok til i 60 % stilling 1.januar. Torbjørn Skjold sin stilling ble samtidig redusert til 30 %. Den faste staben består nå av foruten skogmester, Jan Eirik Nyborg, Yngve Nymark, Sigurd Birkeland, Torbjørn Skjold, Ola Tormod Presttun og Øivind Olsen. I tillegg har Ove Ask vært tilknyttet Selskapet på tiltaksmidler fram til 31.05,og hatt fulltidsengasjement med tilskudd fra NAV i perioden Likeså var Johan Angelskår tilknyttet Selskapet i mai måned. Helse Miljø- og Sikkerhet. Selskapet har i 2009 fått egen HMS plan, som er et krav fra myndighetene. I mars hadde de ansatte sammen med dugnadsgjengen førstehjelpskurs ledet av Trygve Hillestad. Der fikk vi blant annet prøvd oss på hjertestans- 20

21 behandling på «dukke». Et innholdsrikt og nyttig kurs for oss alle. Spesielt dersom vi i vårt daglige arbeid skulle oppleve situasjoner der turgåere som ferdes i parken trenger førstehjelp. Samarbeid med andre I 2009 har vi fortsatt vårt gode samarbeid med Fløibanen A/S. De har i sitt budsjett satt av betydelige midler til oppgraderingsarbeid som er utført av Selskapet. Arbeidet består hovedsakelig av rydding av utsiktspunkt, vedlikehold av bord/benker og rastehyttene. I 2009 fikk vi også grøftet og lagt ny grus på Bjørneseths vei. Vår nærmeste samarbeidspartner er Bergen kommune Grønn etat, og spesielt byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal. Kontakten og samarbeidet med Kriminalomsorg i frihet fra Selskapets side under ledelse av Torbjørn Skjold, holder fram. Med base på Stallen-Fløyen har deltagerne frammøte 1 dag i uken. Foruten produksjon av bord og benker, hjelper de Selskapet med oppsetting og vedlikehold av ulike bygninger. Vårt lange samarbeid med Pleie- og omsorgsgruppen fra Årstad bydel under Dugnadsgjengen i aktivitet nord for Fløyvarden. Foto: EI

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2007 Beretning om virksomheten Selskapets 139. år Side 4 Styrets beretning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2004 Beretning om virksomheten Selskapets 136. år Sidene 3 13 Årsberetning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2001 Sagen Beretning om virksomheten Selskapets 133. år Sidene 3-11 Årsberetning

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET Naturopplevelser for livet INNHOLD Et friskere folk gjennom friluftslivet! Et friskere folk gjennom friluftslivet! 3 Styrets årsberetning 4 Arabisk på Selhamar

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD C16. i / /." Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD -Ces i Postadresse : Besoksadresse : Telefon og fax : Org.nr. : pb 1096, 3001 Iliode Sjagata 37 75 52 g4 04 982 532 019 riva Elektronisk adresse: nter.no

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie 1 Vevelstadskogen Sameie. Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer