Me fylles av jublande song

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Me fylles av jublande song"

Transkript

1 Me fylles av jublande song

2

3 Me fylles av jublande song DALE 2006

4 DALE 2006 ME FYLLES AV JUBLANDE SONG Dale Mannskor år 2006 Grafisk produksjon: Odda Trykkeri AS Papir: 130g silk Grunnskrift: Times 11/13 pt Omslag: Charles Lunde Foto på framside: Ole Johnny Domben Foto på bakside: Bilete av Sigurd Zakariassen, utlånt av Magnus Sigurdson. Bilete av Lars Ragnvaldsen og Øivind Vatle, Hordaland Bilete av Dale Mannskor, VaksdalPosten Framme frå venstre: Magnus Takvam, Didrik Faugstad, Hilmar Thaule, Malvin Soltvedt, Konrad Rongved, Arnfinn Lilleskare, John Sääv (dirigent), Birger S. Kvamme, Henrik E. Rolland, Sigurd Takvam, Sigmund Prestegaard, Åsmund Lilleskare, Georg Dankertsen. Bak: Sigurd Zakariassen, Ivar Hesjedal, Sigurd Hjertås, Harald Rønhovde, Emil Salberg, Olav Lilleskare, Nils B. Seim, Ole Breistein, Olav Prestegaard (øverst), Knut Hjertås, Arnold Prestegaard. Skriftnemnd: Ole Johnny Domben Dagfinn Roe John Birkeland Birger Kvamme Øyvind Solberg Randolf Rønhovde

5 Innhald Føreord Innleiing Ved milestolpen Årsmelding frå Dei første 25 år Innleiing Dale Mannskor sin første leiar Dale Mannskor sin første dirigent Sangerhilsen av Sigurd Lie Dei første songarane Tidleg før krig etter Jubileum konsert fest Program for 15-års jubileumskonsert års jubileum års jubileum års jubileum års jubileum års jubileum års jubileum års jubileum års jubileum års jubileum Lokale konsertar og arrangement Oppstart krig Underhaldningskveldar Ei helsing frå Ruth Olsnes Bygde/samarbeidskonsertar Samarbeid utover kommunegrensene Tradisjonar og 17. mai Daledagar Musikkdagen Songarstemne Jula Ei helsing frå Aud Lilleskare Veka

6 Kulturprisen Dale Mannskor får kulturprisen Utanlandsturar Innleiing Den første utenlandsturen Koret til Wales Europa står for tur No ber det til Riga Konkurransar Innleiing Stavangerfestivalen NRK Norsk korkonkurranse Llangollen i Wales Syng for oss Dei gode hjelparane Støtteforeninga To bautasteinar Øivind Vatle Lars Ragnvaldsen Å dela noko vakkert med andre Dirigentar Formenn Merkedager Hendingar i jubileumsåret Dalesongar Styret i jubileumsåret Festskriftnemnda

7 Føreord Me fylles av jublande song Dale Mannskor 75 år Dale Mannskor vart stifta 3.juni 1931 og kan såleis feira 75-års jubileum i Som namnet tilseier var medlemene den første tida frå tettstaden Dale. I dag kjem dei 42 medlemene frå ulike stader i Vaksdal kommune. Song og musikk har engasjert mange lokalt gjennom tidene, og Dale Mannskor har vore ein berebjelke i kulturlivet i kommunen heilt sidan oppstarten. Stor aktivitet og høg kvalitet har gjort dalekoret til ein viktig ambassadør for korsongen langt ut over kommunegrensene. Å fremja songinteressa på staden heiter det i føremålet frå Det har koret gjort til fulle. Koret er i dag eit av dei få mannskora av dei typiske industristad-kora på Vestlandet som er att og lever vidare. I dette jubileumsskriftet tek vi ikkje sikte på å gje ei samla historisk framstilling av Dale Mannskor gjennom 75 år. Men meir gje ei vinkling på samspelet mellom kultur og lokalsamfunn og koret si rolle for trivnad og utvikling i dalesamfunnet og i kommunen. Gjennom ei tematisk tilnærming vil vi gje innblikk i lokalhistoria vår, tradisjonar som er skapte og haldne i hevd, og glimt frå det lokale musikklivet. I tillegg tek vi med omtale av typiske koraktivitetar som konkurransar, songarstemner og utanlandsturar. Viktig kjeldemateriale i arbeidet har vore lokalavisene: Nordhordland, Bruvik, Bygda Vår, VaksdalNytt og VaksdalPosten samt Hordaland og Bergens Tidende. (Sjå elles kjelder sist i boka). Bilete er i hovudsak utlånt av Ruth Olsnes. Skriftet er blitt til gjennom dugnadsinnsats av fleire. Ole Johnny Domben har hatt hovudansvaret, og med seg har han hatt Birger Kvamme, Øyvind Solberg, Randolf Rønhovde, John Birkeland og Dagfinn Roe. Vi rettar ei særskild takk til Ole Petter Lien for viktig medverknad og verdfull rettleiing. God lesnad! 7

8 Foren, oppløft og fang all verden med din sang. 8

9 Innleiing Me fylles av jublande song Dale Mannskor 75 år Dale mellom Den gamle brua står. Gullachens Hoiell framme t.v. T. h. i framgrunnen det store Nettelandshuset. I byrjinga var songen! Det finaste av alle instrument ber me med oss. Stemma! Kor fantastisk kan ho ikkje vera. Kan hende song menneskeskapningane i lag før dei kunne samsnakkast. For me fødest alle med songen i oss, og me vil tru det har vore slik i uminneleg tider. I mors liv gjev pulsen og rytmen frå mors hjarte eit omsluttande og trygt grunnlag for livet utanfor. Dei første vræl hos spedbarn går raskt over i pludring og etteraping av lydar. Og kva er dette og alt språk, anna enn tonar og rytme? Me er alle musiske. Songen når djupast av alt, er sjølve urkrafta. Han gjer oss lyttande, nærverande, songen samlar, sameiner og gjer sterk. Song gjev ei kraft ein ikkje visste om. Med songen vaks solidariteten fram. Difor var det songen bygde landet: Ja, vi elsker dette landet. Den gjorde kvardagen til å halda ut. Som Odd Børretzen skreiv om krigen: Vi sang oss til et annet sted. Song er oder til sjølve livet! Song er samvere og fellesskap, den tryllemakt som binder oss sammen (festtala ved songarfesten i Bergen 1926). Full i sams glede, attkjenning, humor og kroppsglede. Songen kjem frå hjartet, frå 9

10 kjenslene, og får lekam og lemmar til å bivra, leva med. Lykkekjensla når sjeldan slike høgder som når me smeltar saman i felles song, i tekst og melodi, med kropp og sjel, med hug og kjensle. Til tider kjennest det ut som å verta løfta ut av tida. Slik andre blandar blod, blandar kormedlemene dei gode kjensler og gleda over å vera til og skapa. Song og musikk har følgt dalefolket til alle tider, som ei velsigna kraft i ørk og helg, og mest som eit særmerke med folkeslaget her. I fjor feira Dale Musikkforeining 100 år, det kunne likså vel vore feira 125 år. I år er det 75- årslag for Dale Mannskor. Me snakkar om så livskraftige gamlingar at det knapt finst make i landet. Der dalingane har vore samla der var mannskoret eller musikkjen, jamvel ofte båe samstundes når der var noko å feira. Og høve fann saktens dalefolket! Stemne, jubileum, 1.mai og 17.mai, skirenn, medaljeutdeling, bryllaup, offisielle og uoffisielle høve. Det har vore sunge inne som ute, i forsamlingshusa og i parkane og i Gato, ikkje minst. Der dalingane møttest, stod songen sentralt. Til dømes i Dale Skytterlag, danna i Ved festlege samkome i laget var songen det berande elementet, det veksla mellom sang, deklamasjon, smaaskrøner og eventyrforteljing, som regel med fabrikkeigar Peter Jebsen som deltakar. På fine sommardagar før gamlekyrkja kom i 1896, var det at fabrikkeigar Junior henta talarar frå byen til andakt i Gato. Sjølv trakterte Per Jebsen jr heimeorgelet sitt medan salmane svevde andektig over hustaka. Då familien vår kom til Dale i 1989, gjekk Ypsen og song i Gato. Som det mest naturlege av denne verda høyrde ein den sterke, klåre røysta klinga gata opp og ned. Ypsen får vera sinnbiletet på korleis songen til alle tider har følgd dalingane også i kvardagen, i sorg som i glede. Kortradisjonane Me veit at forfedrane våre song. Då ein arabisk reisande vitja konsul Jebsen sine heimtrakter Slesvigen på 900-tallet, vart han overgjeven over kor stygt dei song, med ei brumming frå strupane liksom hundenes gjøing, bare enda mer dyrisk. Me trur dei norrøne skaldane song eller rytmeresiterte sine hyllingskvad. Kunsten deira var høgt skatta. Med korverksemda vart songen meir kunstprega, innstudert og skulle følgja særskilde reglar. Nokon vil seia han vart forfina, og uttrykksmidla fleire. Allereie om lag 3000 år f.kr song dei i kor i Sumer. Kora fekk utdanning og innstuderte song, både kvinner og menn. 10

11 Omgrepet kor kjem av gresk khoros, der to halvkor svara kvarandre medan andre dansa. Samanhangen kunne vera kultisk og religiøs. Dei gamle grekarane verdsette songen høgt, med songundervisning og konkurransar for store folkesamlingar. Dei profesjonelle songarane i gamle Rom gjekk med slør utandørs, for å verna stemma mot støv. Av dei eldste mannskora er preste- og munkekor. Med kristendommen fekk kora ny meining, slik som i førestellinga om himmelske englekor. Pave Gregor ordna den liturgiske korsongen til kyrkjeleg unison korsong (gregoriansk såkalla). Biskopen i Holar på Island forbaud i 1320-åra tostemmig song. Han rekna denne for syndig leikaraskap ; den kyrkjelege songen skulle vera rein og einstemmig. Med den musikkompetente Martin Luther og reformasjonen vart dei folkelege tradisjonane teke inn i den kyrkjelege varmen. Luther forstod krafta i songen: Musica er en tukter som gjør folk mildere og saktmodige, sedeligere og fornuftigere. Etter den franske revolusjonen kom ein ny bruk, med verdslege massekor, og kora som symbol på nasjonen eller folket. I borgarheimane vart det musisert og sunge, ofte i samband med store selskap. Studentane og borgarane song i lukka mannsforbund og klubbar; dei song, drakk vin og åt overdådige måltid. Og slik har det vel alltid vore. Til god song høyrer det mange slags opplevingar, ivrig samtale, gode forteljingar og minne, god mat og drikke, mykje humor, kort sagt song handlar om å vera i godt lag på alle vis. Dei nasjonale rørslene nytta songen for alt han var verdt. Diktarar som Wergeland og Welhaven tok del og skreiv høvande songar. Og Ole Bull vart vårt første musikaridol. Deretter stod diktarane og komponistane i kø for å laga songar til mannskor og det fridomselskande norske folket. Edvard Grieg og Bjørnstjerne Bjørnson vart leiarstjernene. Musikaruniformar og sjaketten vart innført. Med korsongen var sivilisasjonen endeleg komen til landet! Dei store songarfestane prega samtida. I Norden kom den første songarfesten i Asker i Med den aukande høgstemte nasjonalkjensla kom eit valdsamt gjennombrot for korsongen i 1850/60-åra. Denne var ofte idealistisk forma, med sterk tru på at nasjonane og folkeslaga ville vinna sjølvstende, ikkje minst ved songens kraft: For Noreg, kjempers fødeland. De motløse synger ikke. (George Brandes) I 1850 song eit kor av thranittere for Marcus Thrane, og Arbeiderforeningens Sangbok kom ut med 44 arbeidersongar. I 1896 kom den første arbeidar- 11

12 Dale Songlag, sitjande f. v.: Anna Sääv Dale, Ragna Sveeggen, Konstanse Boge Solberg, Mathilde (Tilli) Salberg Sääv, Sofie Breistein, Borghild Takvam og Tora Mehus Ekanger. I midten f.v: Edith-Olsnes Sääv, Henriette Thunestvedt, Aslaug Hop Mehus, Nelly P. Hop, Margot Hop Berge, og Herborg Hop Faugstad. Bak f. v: Olav Lilleskare, Edvard Kalsås, John Brudvik, John Sääv, Ole Breistein, Johannes Ravnestad, Anton Hesjedal, Nils Hesjedal, Einar Sellevold, Sigurd Ekanger og dirigent Jakob Hesjedal. songboka. Og det vart arbeidarkora som først samla seg i eit landsforbund, Norsk Sangerforbund av Ikkje før i 1921 kom konkurrenten Norsk Landssangerforbund, som var ope for alle mannskor. Men dei politiske skiljelinene var medvete dempa ned innafor korrørsla i mellomkrigstida. Og så i sjølve kriseåret 1929 kom Noregs Sangerlag som var ope for alle, også kvinne- og blandakor. I 1916 skreiv Martin Buvik: Hjaa Dalefolket hev ein i lange tider kunne merka ein framifraa hug til song og musikk. Naturen inspirerte, men fabrikklivet også, meinte han. Ved den jamne takt, som vert gjeve av drivhjul og maskinar, gjeng takti inn i blodet, og folket syng. Der fabrikkduren er fælaste, syng dei mest. Etter gode tider under første verdskrigen kom nedturen for Dale Fabrikker hausten Det neste tiåret var sosialt og økonomisk byrdefull. Songen vart til hjelp. I 1926 tok Dale Songlag til, i februar 1928 kom Dale Indremisjonskor, seinare også losjekoret Varde. Tidleg under lockouten

13 vart så Dale Mannskor stifta den 3.juni. Arbeidarane svarde på tunge tider med song! I 1932 var fabrikken på beina att, med overskot i drifta. På Dale stod lagslivet sterkt utover på 30-talet. Her budde om lag 1750 menneske med stort og smått. Rundt 1930 var heile 15% av folket på Dale knyta til organisert musikkliv, der kvalitet stod i høgsetet, med inspirerande og flinke leiarar med motto mot høgare mål å trå. I fabrikksamfunnet Dale var dei sosiale band sjeldsynt tette gjennom arbeid, organisasjonsliv og slektsband. Organisasjonslivet vart styrt av arbeidarane frå A til Å. Dalingane stod fram som sjølvmedvetne: Dale er et arbeidersamfunn sterkt knytta til bedriften men med eget liv og interesser ledet av arbeideren. Endeleg hadde fagforeininga vorten akseptert av fabrikkleiinga og den hata Vestlandstariffen var på veg ut. Nyedirektøren Ragnar Dogger kom i 1936 med eit samarbeidsmandat frå eigarane. Det kom nye tider med stor optimisme. I 1937 vart Dalehallen reist med fri tomt og pengegåve frå fabrikken. Det var songen og musikken som tok dalingen ut i verda, noko med hjelp av fabrikken. Men endå meir med hjelp frå kvinnene, syforeiningar og Damegruppa frå 1960 og deira nærast utallige basarar og tilstellingar, lotteri og kva det no var alt saman. I 1997 var Dale Mannskor i Praha og fekk syngja i den mektige St. Vitus-katedralen. Her i sjølve hjartet av det gamle Europa fekk kormedlemene kjenna på korsongen si altomsluttande kraft. Det må ha vore ei underleg samkjensle mellom denne katedralen og katedralen heime, dalekyrkja med sin flotte akustikk. På slike songarferder trengst ikkje tillærte språk, songen frå hjarta talar slik at alle høyrer og forstår. Momentant! Litt pure skryten må vera lov å ta med: Gong på gong har Dale Mannskor fått ros og godord, og vunne flotte plasseringar og prisar, heilt i landstoppen. I 1974 var Dale Mannskor Noregs Landsangerforbund representasjonskor ved Rikssångarfesten i Sverige. Koret hausta begeistring, ein referent let seg hänføras av absolutt ren körklang med handplockade sångare i sine respektiva stämmor ( ) förlåt, jag kan ej låta bli att sätta våra norska sångarbrødrer från Dale på piedestal. Avgjort bästa tenorerna alldeles hänførande. Høg klasse och absolut ren klang i kören. Skreiv ein annan. Har mannskor ei framtid? Dagens samfunn står i songen og musikkens teikn. Men no kjem og forsvinn songane med takstameterfart. Musikk er vorten forbruksvare som så mykje anna. 13

14 Då vil ein helst spørja seg: Er det plass for kora lenger? Enn si kor med aldrande menn? Og jau då, er svaret til trøyst, kor er noko anna og meir enn dette; kor er noko levande som høyrer samveret og augneblinken til. I koret er med alle deltakarar, endå om me berre er publikum. Kor utan publikum finst ikkje, og gode publikum veks ikkje på tre. Mest av alt ville keisar Nero vera songstjerna og betalte 5000 klakkørar for å applaudera han. Dalingar gjer slikt ubedne, i skire begeistringa ausar dei mange og velfortente både klapp, tramp og utrop over koret sitt. Det må forundra kor mannskoret på Dale har klart seg så vitalt i alle desse år. Noko veit ein å seia: Responsen frå dalefolket i vid tyding!, samhaldet og dugnadsvilje mellom dalefolk og ein kjerne av gamlekarar, aktiv støtte frå kvinnene og til tider fabrikken, driftige organisatorar og dirigentar. Men kor må gå inn i si tid, endra seg med nye musikalske smakar og straumdrag. Det trengst vilje til fornying og variasjon, satsing på kvalitet og store mål å strekkja seg etter, livsglede og humor. Alt dette har Dale Mannskor, med eit spenn i repertoaret som mange kor må misunna dei. Dale Mannskor har overlevt dei fleste andre arbeidarkor. Denne jubileumsberetninga er nok eit prov for at Dale Mannskor får det til. Ta vel i mot skriftet og kjenn dykkar vitjingstid! Ole Petter Lien 14

15 Ved milestolpen Me fylles av jublande song Dale Mannskor 75 år Dale Mannskor har vunne ry langt utanom lokalsamfunnet. Ved stemne, konsertar og representasjonsoppgåver har koret merkt seg ut. Koret er blitt kjend vide omkring. Både ved framføringar i NRK og på BBC har koret representert korsong av høg kvalitet og fin tolking. Folk i lokalsamfunnet og utlandet har oppdaga at Dalenamnet står for kvalitet, også når det gjeld mannskor. Både eigen kassett og CD ligg føre. Lokalsamfunnet har gjennom åra hatt den største gleda av mannskoret. Ingen store dagar og inga god sak utan at koret har vore i elden. Inga retteleg høgtidsstund på Dale utan mannskoret. Fine konsertar med krevjande program lever i minnet. Dale Mannskor syng i Johanneskyrkja i Bergen. Frå venstre bak: Ove Gunnar Dyvik, Dagfinn Roe, Nils Dalseide, Per Kvamme, Randolf Rønhovde. Frå venstre framme: Øyvind Solberg, Erling Rolland, Åsmund Boge, Roald Utskott og Nils Johnsen. Foto: Reidar Takvam. 15

16 Dale Mannskor har løfta sinn og tanke. Heile samfunnet er fylt av takk til kormedlemmar og dirigent ved 75-års milestolpen. Korsongarane kjenner gleda i sitt arbeid, men det har kosta ein innsats. I dette festskriftet vil me sjå litt på arbeid og innsatsen som ligg bak dei første 75 år. Ikkje som eit avslutta kapittel, snarare som inspirasjon for nye mål i ei ny tid med nye media. Mannskoret og songgleda vil leva vidare i nye rike år. Ved 75-års jubileet er det i høgda tale om ein takts pause, der me alle stansar opp til ein samstemmig hyllest for trufast vakt om dei verdiar som Dale koret står for. Dale Mannskor er ein kulturberar som har gjort samfunnet rikare. Det har knytta trådar mellom folk og skapt eit islett av gleda og rikdom i livsnerven. 16

17 Årsmelding frå

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Dei første 25 år Me fylles av jublande song Dale Mannskor 75 år Vi likar å tala om at vi har gode song- og musikkrefter her på staden. Det vitnar ikkje nett om at vi er smålåtne, men i røynda har vi vel også dekking for orda. Mange gonger har staden vår stått i songen og musikken sitt teikn, med våre eigne kor og orkester som dei utøvande. I slike høve har det vorte prestert song og musikk av høg klasse. Ikkje alltid, rett nok, for kvaliteten har stige og sige i takt med interesse hjå songarane og musikarane sjølve. Når det kan talast om stigande og sigande kvalitet her, så er det berre naturleg ut ifrå det at alle er amatørar og dyrkar song og musikk som ein anna hobby. Og dette gjer at musikken og korsongen har glanstid i dag og kanskje ligg nede i morgon. Slik har det i røynda vore både med songkora og musikkkorpsa. Dale Mannskor som i år 2006 har sitt 75 årsjubileum, har ikkje nokon ubroten line frå starten av. Koret har hatt gode og dårlege år. Det har prestert det gode når interessa har vore god, og det har på den andre sida stått så svakt at det ikkje har kunna vore med på dei mest vanlege tilstellingane. I delar av krigsåra var det eit mektig kor på 70 songarar, etter krigen har det til sine tider vore for få medlemer til i det heile å få øvt inn eit program. Ein mindre god sesong har likevel ikkje alltid vore ei fylgje av dårleg interesse. Koret har fleire periodar stått utan dirigent, og då har det sjølvsagt vore vanskeleg å få noko til. Men dei dirigentane koret har sunge under, har alle vore dugande leiarar som har ført koret fram til mang ein suksess på konsertar og songarstemner. Koret vart skipa under ein arbeidskonflikt i Dale Fabrikker sommaren Skipingsdato var 3. juni i Mellom dei som gjekk i brodden for det må vi først og fremst nemna Sigurd Zakariassen. Han tok på seg det førebuande arbeidet og fekk knytt dirigent til koret. Han vart også den sjølvskrivne første formann, med seg i styret fekk han: Nestformann Knut Hjertås, kasserar Arnfinn Lilleskare, sekretær Emil W. Salberg og styremedlem Normann Hop. Magnus Takvam og Sigurd Hjertås vart valt som revisorar. Det blei også gjort vedtak på at medlemskontingenten skulle vera kr 0,25 øre pr månad. 26

27 Dale Mannskor sin første leiar Sigurd Zakariassen kom til Dale rundt 1921, så ekte daling var han kanskje ikkje. Men han gjekk opp i miljøet her og vart ein god lokalpatriot. Han kunne i sitt arbeid koma i kontakt med folket på staden og hadde også eit lynne som gjorde det lett å skapa slik kontakt. Zakariassen var fødd på Askøy. Han kom hit for å starta fiskehandel og dette vart då også hans gjerning her i mange år framover. Seinare tok han seg arbeid ved Dale kraftverk. Song og musikk var Zakariassen si store interesse. Han kom med i Dale Musikkforening første året han var her på staden. Han spelte både horn og fele og var med i båe orkestra. Som instruktør for unge musikarar har han også verka. I 1931 stelte han seg i Sigurd Zakariassen. Utlånt av Magnus Sigurdson. brodden for skipinga av Dale Mannskor. For sin innsats på dette feltet vart han heidra ved koret si 30-årshøgtid i Seinare same året døydde han. Både Dale Mannskor og Dale Musikkforening synte han den siste ære med song og musikk i kyrkja under gravferda 29. desember. Sigurd Zakariassen vil vi minnast som ein musikkens ven, men også som ein ven av alt positivt i samfunnet. Han var også ein ihuga fredsven. Dale Mannskor sin første dirigent Dirigenten som skulle ta på seg oppgåva å byggja opp eit kor av ein flokk på 20 interesserte, men uøvde songarar, var John Sääv. John Sääv kom frå ein musikalsk familie, vaks opp i Banå midt i Gatå og hadde musikken som ein naturleg del av dagleglivet. Forutan å vera Dale Mannskor sin første dirigent, kan ein vel trygt seia at det var Dale Musikkforening som låg hans hjarta nærmast. John Sääv var aktiv i Dale Musikkforening frå 1919 til langt inn i 1980-åra. Første oppgåva til John Sääv var sjølvsagt stemmeprøving, men så snart inndelinga av gruppene var ferdig, kunne koret ta til med øving på sitt første 27

28 nummer. Første øving med stemmeprøving vart halde i Festiviteten 10. juni. Ikkje lenge etterpå klang Sangerhilsen av Sigurd Lie, Du flokk hvis hjerte banker, frå 20 strupar i tenor- og bassklang frå nyesalen i Forsamlingshuset. Songen har sidan fylgt koret som festleg oppsong. Sangerhilsen av Sigurd Lie Du flok hvis hjerte banker med friske, varme slag med lyse ungdomstanker. I kreds rundt sangens flag. Sig kan du også fatte, hvorfor så trygt du står? Har fuldt du lært at skatte den sag, hvorfor du slår John Sääv. VaksdalNytt 21. juni 1984 Men rundt om kjæmpes striden for livets mange krav, du akte må på tiden og kaldet den dig gav. Du slutte må din kjæde og danne fylking stærk, din ringe samklang sprede og bygge enheds værk Er dette kun din tanke, då krones skal dit værk, du hæder vil deg sanke, dig føle fri og stærk. Stævn fremad da på banen, virk freidig for din sag, bær løftet sangerfanen, dit pletfri, skjønne flag 28

29 Dei første songarane 24 medlemer var med og skipa koret. Desse er bokførde slik: Hilmar Thaule, Konrad Olsen, Odd Pettersen, Nils B. Seim, Henrik E. Rolland, Erling Lilleskare, Birger S. Kvamme, Normann Hop, Sigmund Prestegaard, Georg Dankertsen, Johs. Mehus, Sigurd Zakariassen, Magnus Takvam, Sigurd Hjertås, Knut Hjertås, Adolf Vatle, Anton E. Rolland, Ivar N. Hesjedal, Didrik Faugstad, Olav Prestegaard, Arnfinn Lilleskare, Olav Lilleskare, Emil W. Salberg og Halfdan Breistein. Fire av desse slutta straks, men nye kom til. Mellom dei ein del med stor innsats i koret, og vi tar med dei nye: Åsmund Lilleskare, Lyder Ekanger, Harald Ekanger, Olav Langhelle, John O. Hesjedal, Magnus Jansen Grenasberg, Malvin Soltvedt, Johan Grøsland, Arnold Prestegaard, Alvin Sellevold og Harald Rønhovde. Status første året var 31 medlemar. Koret sin første samansetning 1.Tenor Hilmar Thaule Konrad Olsen Odd Pettersen Nils B. Seim Henrik E. Rolland Arnfinn Roald Lilleskare Erling Lilleskare Birger S. Kvamme 1.Bass Ivar N. Hesjedal Didrik Faugstad Sigurd Zakariassen Magnus Takvam Johs. Mehus 2. Tenor Normann Hop Sigmund Prestegaard Georg Dankertsen Adolf Vatle Anton E. Rolland 2. Bass Olav Lilleskare Sigurd Hjertås Knut Hjertås Emil Salberg Olav Prestegaard Halfdan Breistein 29

30 Den store arbeidskonflikten sommaren 1931 sette brått ein stopp for øvingane som var komne så godt i gang. Men frå hausten vart korøvingane tekne opp att. I januar 1932 vart det innleidd eit samarbeid med Voss og Vaksdal Mannskor med det målet for auga å skipa felleskonsertar til våren. Det vart sett opp eit program med fellesnummer og eigne avdelingar. Første konserten fann stad i Forsamlingshuset sundag 24. april. Møteboka til koret fortel at konserten vart kringkasta over Bergen kringkastingsstasjon, og at det kom mange lovord om songen frå lyarar rundt om i landet. Programmet for dagen var elles lagt opp som eit songarstemne. I høve konserten skreiv frk. Mathilde (Tilli) Salberg Sääv ein mektig prolog. Her eit lite utdrag frå innleiinga. På Vaksdal der ligger fjorden og blinker med skvulpende nynn til hver sanger den vinker. På Voss ligger bygden så norsk og så fager og vossingens tone derefter lager. På Dale, omkranset av fjell og av ur får sangen sin stemning fra fossenes dur. Dette samarbeidet heldt på å gå i stå på grunn av økonomisk ugreie. Men året etter vart eit nytt program øvt inn for ein konsert som skulle haldast i Ytre Arna. Dale Mannskor hadde sjølv planar om å halda konsert der ute ved juletider. Men denne konserten vart ikkje noko av fordi ein ikkje kunne rekne med tilhøyrarar så tett opp under jul. Det vart i staden halde ein konsert i Forsamlingshuset i slutten av november. På denne konserten var det tale av formannen og avdeling for fiolin og klaver ved Anton Hesjedal og Didrik Rønhovde. 17. desember medverka koret ved innviinga av Dale gamleheim. 30

31 Frå samarbeidskonsert mellom mannskora frå Vaksdal, Dale og Voss på Voss Felleskonserten i Ytre Arna vart halden 23. april. Det var fullt hus i Samhold, og konserten vart ein suksess. Mannskoret deltok på songarstemne for første gong i Follesø i juni Koret drog frå Stanghelle med Lønningdal 1 og slutta seg til ein småbåtkonvoi som stemde inn til Follesø i strålande sol og under kraftig salutt. Etter at John Sääv hadde meldt frå at han ikkje kunne stå som dirigent lenger, vart det ei tid vanskeleg for koret, til det fekk engasjert Torleif Aamodt frå Bergen. Han tok til på nyåret i 1934, og med han som dirigent heldt koret konsert i Forsamlingshuset 4. mars. Konserten vart svært vellukka. Koret hadde sine konsertar og var med i Hordaland Mannsangerforbund sine stemner. Møteboka fortell om mange hyggjelege hendingar, men det vert for mykje å ta med alt dette. Den dugande leiaren Torleif Aamodt verka i koret fram til sommaren Økonomien sette då ein stopp for denne ordninga med å ha ein dirigent frå Bergen. I Aamodt sin plass kom Åsmund Lilleskare. Han hadde dirigentkurs i Bergen og hadde svært gode anlegg for dette. Han verka eit halvt år til organisten i Voss kyrkje, Kristoffer Kleive, kom og tok over på nyåret i

32 Tidleg før krig etter Med Kleive som leiar hadde Dale Mannskor ein glansperiode. Koret tok etter kvart på seg mange store oppgåver, serleg etter at Dalehallen vart teken i bruk. Det var ein stor konsert der saman med musikkforeninga i april 1939 og likeins på Dalestemna som vart halden 24. og 25. juni. Koret fekk også i oppdrag å syngja under den store bondestemna på Voss i juni Under krigen vart mange ungdommar med i koret og det talde då opptil 70 medlemer. Med Kleive heldt koret sin siste konsert i Dalehallen i mai Det var overfylt hus og stor suksess. Etter Kleive kom den nye organisten på Voss, Carl Trond Nedberg. Under hans leiing gav koret nye store konsertar så som Griegkonserten i Dalehallen i desember i 1943 og konsertane i Ytre Arna i 1944 og på Voss i 1944 og Interessa som var så stor i krigstida, minka mykje i dei første etterkrigsåra. Men koret har hatt ymse vanskar å stri med, så som dirigentspørsmålet. Nedberg var borte ei tid frå 1947, og til Bjarne Dankel kom i 1951, hadde det vore noko byte på dirigentar. Dankel vart ein ny dugande leiar for koret, men heller ikkje han skulle verta verande så mange år. Han slutta til jul i 54. Så vart det eit opphald att til Helge Søberg kunne ta over. Med Søberg som leiar vart det øvt inn eit stort program til jubileumskonserten i Bruvik 12. desember

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

GARBORGDAGAR 21. - 25. JANUAR 2015

GARBORGDAGAR 21. - 25. JANUAR 2015 GARBORGDAGAR 21. - 25. JANUAR 2015 «Vind i gardhol» - onsdag 21. januar (Foto: Olav Garborg) Garborgdagar opna med Vind i Gardhol- konsert på Thime Station. I år som i fjor, vart Garborgdagar opna med

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Ståle Aklestad Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Treeiningssøndag Det er treeinigssøndag. Og vi skal langt bort. Og djupt ned i jorda. For i Roma, nede i ei av katakombane, som er tidlege, kristne gravplassar,

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme 04.januar Møtet denne kvelden starta med songen Du ska få ein dag i mårå av Alf Prøysen, 1971. Bernhard H. ønskte vel møtt og informerte

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt + Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve musikkterapi levert våren 2012 Randi-Merete Roset + «Plutseleg er det ein som ikkje har hatt noko lyd som byrja

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg.

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg. Når eg blir større kan eg lese mykje om sånne ting som verdensrommet, om kva vi kan forstå og kva vi ikkje kan forstå, seier pappa. Det vil eg ikkje, seier eg. Då treng du ikkje gjere det heller, seier

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer