Møteinnkalling. Verneområdestyret for Trollheimen. Utvalg: Møtested: Skifer hotell, Oppdal Dato: Tid spunkt : 10:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Verneområdestyret for Trollheimen. Utvalg: Møtested: Skifer hotell, Oppdal Dato: 24.02.2014 Tid spunkt : 10:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Verneområdestyret for Trollheimen Utvalg: Møtested: Skifer hotell, Oppdal Dato: Tid spunkt : 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2

3 Saksliste Utvalgs - saksnr ST 1/2014 ST 2/2014 ST 3/2014 ST 4/2014 ST 5/2014 ST 6/2014 ST 7/2014 ST 8/2014 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll Orienteringssaker Verneområdestyret for Trollheimen - møteplan 2014 Jan Olav Polden - Søknad om motorferdsel til fritidshytte i Søyådalen - Trollheimen landskapsvernområde, Surnadal kommune. Gunnar Jerpstad - Søknad om motorferdsel til hytte i Sjursdalen - Trollheimen landskapsvernområde, Meldal kommune. Todalen Idrettslag - Søknad om å bruke snøscooter i forbindelse med Norges Cup i Randonee på Kårvatn - Trollheimen landskapsvernområde, Surnadal kommune. IL Ulvungen, Alpingruppa - Søknad om oppsett av tur -postkasser på tre topper innenfor Trollheimen landskapsvernområde, Sunndal kommune. ST 9/2014 Jorun Fiske Pedersen og Hugo Pedersen - Tillatelse til skjøtselsarbeid på seterstøl tilhørende Alvstusetra / Langlisetra - Svartåmoen naturreservat, Surnadal kommune. ST 10/2014 ST 11/2014 ST 12/2014 Kristiansund og Nordmøre Turistforening - Søknad om innredning av fjøs og ominnredning av seterskjel på Vollasetra - Trollheimen landskapsvernområde, Sunndal kommune. Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen Oppmoding om at NVE endrer status på Orkla-Granavassdraget for å kunne fremme krav om minstevannføring i Jøla - Trollheimen landskapsvernområde, Meldal og Rennebu kommuner. Eventuelt 2014/ / / / / / / /8171

4 ST 1/2014 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste ST 2/2014 Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll ST 3/2014 Orienteringssaker

5 VERNEOMRÅDESTYRETFOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/789-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 4/ Verneområdestyret for Trollheimen - møteplan 2014 Forvalters tilrådning Forslag til møteplan2014verneområdestyretog Arbeidsutvalget for Trollheimen VO: AU: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November NP-konferansen? Desember En av VO møtenekombineresmedmøtemedfagligrådgivendeutvalg. AU møter/ befaringeravtalesvedbehov. Vurdering av saken Innmeldte behov for midler for drift av Verneområdestyret for Trollheimen har tatt utgangspunkt i at det vil være tilstrekkelig med 4 dagsmøter og ett todagersmøte for Verneområdestyret (VO) i Mens AU er satt opp med 3 halvdagsmøter eller befaringer. Det er også planlagt 1 møte med Faglig rådgivende utvalg, som da må legges til en av Verneområdestyremøtene, gjerne med forvaltningsplan og Informasjon / tilrettelegging som møtetema.

6 Det forventes samme saksmengde som årene Delegasjon av forvaltningsmyndighet i kurante motorferdselsaker til verneområdeforvalter, har medført noe mindre behov for møter både i VO og AU. Denne frigitte tiden er det ønskelig at AU benytter til å delta i befaringer for å sikre bedre beslutningsgrunnlag i saker som er til behandling i Verneområdestyret. Forvaltningsplanen er ennå ikke ferdigstilt og vil kreve noe arbeids ennå. I tillegg vil det være behov for å arbeide med tilretteleggingstiltak på innfallsportene framover.

7 VERNEOMRÅDESTYRETFOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/817-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 5/ Jan Olav Polden - Søknad om motorferdsel til fritidshytte - Trollheimen landskapsvernområde, Surnadal kommune. i Søyådalen Søker JanOlavPolden,6640Kvanne Dokumenter i saken 1.Epostav fra JanOlavPolden Saken vurderes iht. 1.Forskriftfor Trollheimenlandskapsvernområd e av Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområd e avaugust Naturmangfoldloven Forvalters tilrådning JanOlavPoldengistillatelsetil motorferdselmedhjemmeli verneforskriftenfor Trollheimen landskapsvernområdekap.ivpunkt5.3e). Innehavaravløyvet JanOlavPolden Eigedom HyttevedHoltasetrai Søyådalen Gnr/bnr 47/8 Areal(daa) Verneområde Trollheimenlandskapsvernområde Kjøretøy Skuterm/slede Registreringsnr. Sjåfør JanOlavPoldeneller HansPolden Kjørerute FraparkeringsplassØstbødalenlangsveitrase`mot Holtasetraogframtil hytta.i områdetholtasetrai forbindelsemedframkjøringavved. Formålmedtransporten Transportavved,materialerogtyngreutstyr. Verksemd Fritidshytte Vilkår: 1.Tillatelsener knyttet til JanOlavPolden, somer ansvarligfor atvilkåreneoverholdes. 2.Gjelderbrukavsnøscootermedslede- inntil 3tur/retur innen20.april 2014,samtfor framkjøringav vedi løpetavenkjøredagi løpetavvintersesongen.

8 3.Kjøringenskalskjepåfrossen,snødektmarkogmedaktsomhetfor å unngåskadepåvegetasjon, forstyrrelseavdyrelivogandrebrukereavområdet. 4.I tilleggtil ei generelloppfordringomåunngåmotorisertferdseli helgeroghøgtider,er det fastsett følgendekjøretidsbegrensninger: Genereltkjøreforbud: fra lørdagkl til søndagkl alledagermellomkl Kjøreforbudi påskaogom våren: fra skjærtorsdagkl til 2.påskedagkl etter 20.april 5.Detskalsendesinn kjøreboktil forvaltningsmyndighetensnarligetter endtoppdrag,senestinnen15. mai. Deter ikketillatt åbrukemotorkjøretøyi verneområdetmeddet formålåfraktepersoner,bagasjeog proviantavbekvemmelighets-årsaker.persontransportkankunskjevedledigplassi forbindelsemed annennytte transport. Innehaveravløyvetskalkombinereulikekjøreoppdragslikatkjøringen begrensestil et absoluttminimum,ogpåsåfå kjøredagersommulig. Løyvetogkjørebokmedbringesundertransport ogvisesframtil oppsyn/politiellerandrenårdette kreves.bruddpåvilkår,forskrift eller lov vil medførestraffeansvar. Forholdettil annetlovverk Kjøretillatelsenbegrenserikkegrunneiersrett til ånektemotorferdselpåegeneiendom.innehaveren avdennedispensasjonenmåselvinnhentetillatelsefragrunneier,ogpåseatkjøringenfølgerandre loverogforskrifter, somregulerermotorferdseli utmark. Klagemulighet Vedtaketkanpåklagesavenpart eller annenmedrettsligklageinteresse,jf. Forvaltningsloven 28. Fristfor klageer tre ukerfra vedtaketermottatt. Klagenstilestil Miljøverndepartementet,mensendes til Verneområdestyret for Trollheimen. Søknaden JanOlavPoldendisponererhytte vedholtasetrai Søyådalen.Hansøkeromfornyelseavtidligere tillatelsetil transportavved,varerogtyngreutstyr til hytta.transporteninnenfor vernegrensenerpå 10-30m, sebilde under,derhyttaer ringetinn medrødt. PoldenønskerathanselvsammenmedsønnenHansOlavPoldenkanståfor transporten.

9 Søknadenomfatter bådesommerogvintertransport. Naturmangfoldloven og verneforskrift FormåletmedvernavTrollheimenlandskapsvernområde er åta varepået særegentogvakkert fjellområdemedskogogseterdaler,oget rikt plante- ogdyreliv.i denforbindelseer stillhet,ro og fraværavmotordurenviktigkvalitet for bådedyrogmennesker.deter enoverordnetnasjonal målsettingåholdeomfangetavmotorisertferdseli utmarkpået minimum,bådei ogutenfor verneområdene. Deter et genereltkjøreforbudi verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområde kap.ivpunkt 5.1.Detkanåpnesfor omsøktetransporti medholdavverneforskriftenkap.ivpunkt5.3e) «Frakting avmaterialerog tyngreutstyr(båtere.a.)til fritidshus,buerognaust». Miljøverndepartementethar i medholdavnaturmangfoldloven(nml) 62 delegert forvaltningsmyndighetentil Verneområdestyret for Trollheimenfor dispensasjoneretter verneforskriftenognml 48. Verneområdestyret for Trollheimenharden delegertavgjørelsei alletyperferdselsaker, herundermotorferdselsaker, i trådmedgjeldeneretningslinjertil verneområdeforvalter.delegasjonen omfatter ikkeadgangenti l åtreffe vedtaketter naturmangfoldloven 48. Alle dispensasjoner skalvurderesetter NML 8-12 Vurdering av saken Avforvaltningsplanenfor Trollheimengårdet framat det i motorferdselsakerknyttettil hytter somblir bruktprivat eller til utleie,skalføresenrestriktivdispensasjonspraksis. Transportavmaterialerog tyngreutstyri forbindelsemedvedlikeholdvil i utgangspunktet fåpositivbehandling. Videreframgårdet avforvaltningsplanenatall transportogsåi forbindelsemed framkjøringavvedog tømmerbørskjemestmuligsporløst.detvil sipåfrossetogsnødektmarkdersomdet benyttes motorkjøretøy.sommertransportenkankunskjeetter eksisterendeveitrase`. Persontransporti verneområdeter i utgangspunktetikketillat t, annetennvedledigkapasiteti forbindelsemedannennyttetransport. Forvaltningsplanenharkjøretidsbegrensninger for å minimeremotorferdseli ferie, høytidoghelg,ogi sårbaretider for vilt omvåren. Forvaltningspraksisharværtååpnefor brukavleiekjører,for et begrensetantall turer (inntil 3 tur/retur) for nyttetransport.i noenfåsakersomdenne, hardet værtgitt tillatelsetil ateier selvkan ståfor transporten. I forbindelsemedframkjøringavvedhardet værtåpnet for at også hytteeierekan foreståtransporten, mendet blir dastilt kravom at transportenkonsentreresi tid. Næringsutøverekan normaltbenytteegensnøscootertil transport når transportener knyttet til næring,ogdet kangis tillatelsefor flere år. Søkeri dennesakenharingennæringsvirksomhet innenfortrollheimenlandskapsvernområde, transportbehoveter knyttet til vedlikeholdogbrukavhytta somfritidsbolig.søkershytte liggerlike innenforgrensentil landskapsvernområdet, ogkjøringenvil skjeettereksisterendeveitrase`.kjøring medtraktor etter eksisterendeveitrase`sommerstidvurderessomuproblematisk,ogkanskjeuten særskilttillatelse. Søkerhartillatelsetil omsøkttransportfra Surnadalkommune.Strekningeninnenforverneområdet somberøreser sværtkort, i tilleggtil områdetomkringholtasetrasombenyttestil veduttak.

10 8«Kunnskapsgrunnlaget» Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra forvaltningsplanenfor Trollheimen,tidligereforvaltningspraksis, søknadenogtillatelsenfra Surnadal kommune.detfinnesleiekjøreri området,mensøkerharegen snøscooterogtillatelsefra Surnadalkommunemedbakgrunni athyttaliggermerenn2,5km fra vinterbrøytetparkering. Deter allmentkjent kunnskapatmotorferdselkanvirkeforstyrendepådyreliv,oggiskadepå vegetasjondersomdenforegårpåbarmark.i tilleggvirkerstøyfra motorferdselofte generendepå friluftslivet. Detteerbakgrunnenfor åminimeremotorferdselenogstyredentil tider dadenertil minst muligskadeogsjenansefor andrebrukereognaturen/ viltet. Forvaltningsplanenfor Trollheimenogverneforskriftengirretningslinjerfor hvadet etter søknadkan åpnesfor avmotorferdsel,ogsettervilkårfor at motorferdselskalkunneskjetil minstmuligskadefor naturmiljø ogandrebrukere. Søki Naturbaseviseringenartersommåtasspesielthensyntil i områdeti det aktuelletidsrommet transportenvil bli utført i. Kunnskapsgrunnlaget vurderesåværetilstrekkelig.deter ikkenødvendigå ta i bruk 9 «Føre-var-prinsippet». 10«Økosystemtilnærmingogsamlabelastning» Vedå følgeforvaltningsplanensretningslinjerfor motorferdselògetablertforvaltningspraksis, medfører motorferdseleningenvarigskadeellersporsomtruer verneformålet,planteellerdyrelivet. Begrensninger i kjøretid påhelgogkveld/ natt vil ogsåredusereforstyrrelsenfor desomønskerå opplevenaturenmedminstmuligforstyrrelsei form avstøyogmotoriserttrafikk. Søkerønskerå kjøreegensnøscooter. Medbakgrunni forvaltningspraksisinnenfortrollheimen landskapsvernområdebørdet henvisestil leiekjørerfor vintertransportsomikkekombineresmed framkjøringavved.dettefor å unngåen uønsketpresedensvirkning. Likevelsynesdet urimeligå strammeinn påenpraksissomharfått etablereseg.i dette områdeter søkerenestesomharhytte, de øvrigegrunneierneer setereieremednæringsløyver.lokaltvil ikkeentillatelsehermedførermer motorferdselvedatsøkerselvforestårtransporten. 11«Kostnadenvedmiljøforringelsenskalbæresavtiltakshaver» Detteprinsippeter ikkerelevant. 12«Miljøforsvarligeteknikkerogdriftsmetoder» Brukavleiekjørerogsnøscooterpåsnødektogfrossetmarksyneså værebestemiljøforsvarlige metode.brukavleiekjørerordningensikrerattrollheimenstotalemotorferdselomfangholdespået minimum.detsyneslikevelrimeligatframkjøringavvedkanskjevedegensnøscooter,mendai begrensettidsrom.nårdette kombineresmedannennyttetransportsynesdet åminimeredentotale motorferdseleni området. Transportmedtraktorsommerstidskalskjeetter veitrase`. Med bakgrunni at det børværelik forvaltningspraksisfor heletrollheimenogat dennesakener litt ved sidenaveksisterenderetningslinjeri forvaltningsplanfra2005,synesdet riktig at behandlingenskjeri verneområdestyret istedenfor atdenavgjøresavforvalter. Ensamletvurderingi sakener at det kanåpnesfor omsøkttransportmedsøkeroghansønnsom sjåførertil transportavtyngreutstyrogframkjøringavved. Kopi: Miljødirektoratet Postboks5672Sluppen 7485 TRONDHEI M

11 Statensnaturoppsyn Postboks5672Sluppen 7485 TRONDHEI M Fylkesmanneni Sør-Trøndelag Postboks4710Sluppen 7468 TRONDHEI M Fylkesmanneni MøreogRomsdal Fylkeshusa 6404 MOLDE Surnadalkommune 6650 SURNADAL Lensmanneni RindalogSurnadal 6650 SURNADAL

12 file://c:\ephorte\pdfconvdocproc\ephorte\ HTML Side1 av Fra: Moen Hege Dato: :46:13 Til: Herskedal Terje Tittel: VS: skuterløyve 2014 Fra: [ mailto: Sendt: 2. desember :25 Til: Moen Hege Sæther Emne: skuterløyve 2014 Hei! Er alltid litt seint ute med dette! Ønsker å videreføre skuterløyvet for ved og varer til hytta i søyådalen. dette gjelder i praksis kun kjøring ca meter inn i området og da på opparbeidet setervoll se bilde under! Følger ellers vegen innover fra parkeringsplass. Mvh Jan Olav Polden

13 VERNEOMRÅDESTYRETFOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/796-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 6/ Gunnar Jerpstad - Søknad om motorferdsel til hytte i Sjursdalen - Trollheimen landskapsvernområde, Meldal kommune. Søker GunnarJerpstad,Resveien61,7336Meldal Dokumenter i saken 1.Søknadav fra GunnarJerpstad Saken vurderes iht. 1.Forskriftfor Trollheimenlandskapsvernområde av Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområde avaugust Naturmangfoldloven Forvalters tilrådning GunnarJerpstadgistillatelsetil motorferdselmedhjemmeli verneforskriftenfor Trollheimen landskapsvernområdekap.ivpunkt5.3e). Innehavaravløyvet GunnarJerpstad Eigedom Hyttei Sjursdalen Gnr/bnr 111/6 Areal(daa) Verneområde Trollheimenlandskapsvernområde Kjøretøy Skuterm/slede Registreringsnr. Sjåfør GunnarJerpstad Kjørerute FråResdalsveien(Stoin)langsveieninn Trongdalenog kortestetrase`til hyttai Sjursdalen. Formålmedtransporten Transportavtakpappogmaterialertil vedlikehold. Verksemd Fritidshytte Vilkår: 1.Tillatelsener knyttet til GunnarJerpstad,somsjåførogansvarligfor at vilkåreneoverholdes. 2.Gjelderbrukavsnøscootermedslede- inntil 2tur/retur innen20.april Kjøringenskalskjepåfrossen,snødektmarkogmedaktsomhetfor å unngåskadepåvegetasjon, forstyrrelseavdyrelivogandrebrukereavområdet. 4.Resteravbygningsmaterialer frarestaureringsarbeidet skaltransporteresut avområdet.

14 5.I tilleggtil ei generelloppfordringomåunngåmotorisertferdseli helgeroghøgtider,er det fastsett følgendekjøretidsbegrensninger: Genereltkjøreforbud: fra lørdagkl til søndagkl alledagermellomkl Kjøreforbudi påskaogom våren: fra skjærtorsdagkl til 2.påskedagkl etter 20.april 6.Detskalsendesinn kjøreboktil forvaltningsmyndighetensnarligetter endt oppdrag,senestinnen15. mai. Deter ikketillatt åbrukemotorkjøretøyi verneområdetmeddet formålåfraktepersoner,bagasjeog proviantavbekvemmelighets-årsaker.persontransportkankunskjevedledigplassi forbindelsemed annennytte transport. Innehaveravløyvetskalkombinereulikekjøreoppdragslikatkjøringen begrensestil et absoluttminimum,ogpåsåfå kjøredagersommulig. Løyvetogkjørebokmedbringesundertransportogvisesframtil oppsyn/politiellerandrenårdette kreves.bruddpåvilkår,forskrift eller lov vil medførestraffeansvar. Forholdettil annetlovverk Kjøretillatelsenbegrenserikkegrunneiersrett til ånektemotorferdselpåegeneiendom.innehaveren avdennedispensasjonenmåselvinnhentetillatelsefragrunneier,ogpåseatkjøringenfølgerandre loverogforskrifter, somregulerermotorferdseli utmark. Klagemulighet Vedtaketkanpåklagesavenpart eller annenmedrettsligklageinteresse, jf. Forvaltningsloven 28. Fristfor klageer tre ukerfra vedtaketermottatt. Klagenstilestil Miljøverndepartementet,mensendes til Verneområdestyretfor Trollheimen. Søknaden GunnarJerpstadeier ei hytte sii Sjursdalen,i underkantavenkminnenforgrensentil Trollheimen landskapsvernområde i Meldalkommune.Sekartunder:

15 Jerpstadhari søknadogtelefonsamtalemedverneområdeforvalter redegjortfor sitt generellebehov for å benyttesnøscooter1-2gangerper år for transportavtyngrevarerogutstyr,samtfor sitt spesielle behovdennegangfor transportavtakpappogmaterialertil vedlikeholdavuthustaketsomer lekk. Søkerharegensnøscootersomhanbrukeri forbindelsemedvedarbeidpåsineto småbruk. Hanhar løyvefra Meldalkommunefor transportmedegensnøscootertil vernegrensa(8t/r) ogbrukernormalt å fraktevarerogtyngreutstyrvideretil hyttauten brukavmotorkjøretøy.endel varererderimot mindreegnetfor pulk, eller ryggsekk,ogjerpstadønskeri detilfeller det ernødvendigåfraktedette videreinn til hyttamedegensnøscooter(persmed). Jerpstadviser til atdet miljømessigvil bli merforstyrrelseatenekstrasnøscooter(leiekjører)skal foreståtransportendensistekilometereninnenforvernegrensen,dahanselvlikevelvil ståfor transporteninn til vernegrensen. Naturmangfoldloven og verneforsk rift FormåletmedvernavTrollheimenlandskapsvernområde er åta varepået særegentogvakkert fjellområdemedskogogseterdaler,oget rikt plante- ogdyreliv.i denforbindelseer stillhet,ro og fraværavmotordurenviktigkvalitet for bådedyrogmennesker.deter enoverordnetnasjonal målsettingåholdeomfangetavmotorisertferdseli utmarkpået minimum,bådei ogutenfor verneområdene. Deter et genereltkjøreforbudi verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområde kap.ivpunkt 5.1.Detkanåpnesfor omsøktetransporti medholdavverneforskriftenkap.ivpunkt5.3e) «Frakting avmaterialerog tyngreutstyr(båtere.a.)til fritidshus,buerognaust». Miljøverndepartementethar i medholdavnaturmangfoldloven(nml) 62 delegert forvaltningsmyndighetentil Verneområdestyret for Trollheimenfor dispensasjoneretter verneforskriftenognml 48. Verneområdestyret for Trollheimenharden delegertavgjørelsei alletyperferdselsaker, herundermotorferdselsaker, i trådmedgjeldeneretningslinjertil verneområdeforvalter.delegasjonen omfatter ikkeadgangentil åtreffe vedtaketter naturmangfoldloven 48. Alle dispensasjoner skalvurderesetter NML 8-12 Vurdering av saken Avforvaltningsplanenfor Trollheimengårdet framat det i motorferdselsakerknyttettil hytter somblir bruktprivat eller til utleie,skalføresenrestriktivdispensasjonspraksis. Transportavmaterialerog tyngreutstyri forbindelsemedvedlikeholdvil i utgangspunktet fåpositivbehandling. Videreframgårdet avforvaltningsplanenatall transportogsåi forbindelsemedframkjøringavvedog tømmerbørskjemestmuligsporløst.detvil sipåfrossetogsnødektmarkdersomdet benyttes motorkjøretøy. Persontransporti verneområdeter i utgangspunktetikketillatt, annetennvedledigkapasiteti forbindelsemedannennyttetransport. Forvaltningsplanenharkjøretidsbegrensninger for å minimeremotorferdseli ferie, høytidoghelg,ogi sårbaretider for vilt omvåren. Forvaltningspraksishar værtååpnefor brukavleiekjører,for et begrensetantallturer (inntil 3 tur/retur) for nyttetransport.i noenfåsakerhardet værtgitt tillatelsetil ateier selvkanståfor transporten.næringsutøverekannormaltbenytteegensnøscootertil transport. Størregrunneierei

16 Trollheimenharnæringsløyverselvomdeikkeharaktivbeitebrukeller annenlandbruksdriftpå eiendommenesine. Søkeri dennesakenharingennæringsvirksomhet innenfortrollheimenlandskapsvernområde, transportbehoveter knyttet til vedlikeholdogbrukavhytta somfritidsbolig.hanharderimot egen snøscootersomhanbenytteri vedarbeidpåsineto småbruk. Deter mangeleiekjørerei bådemeldal,rennebuogoppdalkommune.flereavhytteeierei områdeter leiekjørereogkan, nårdefår tillatelsetil transportmedvilkåromåbrukeleiekjører,leiesegselveller ennærslektning. 8«Kunnskapsgrunnlaget» Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra forvaltningsplanenfor Trollheimen,tidligereforvaltningspraksis, retningslinjeroginformasjonompraksisfor motorferdseli Meldalkommune,søknadenogtelefon med søker.detfinnesleiekjøreri området,mensøkerharegensnøscooterogtillatelsefra Meldalkommune for transporttil vernegrensen- medbakgrunni at hyttaliggermerenn2,5km fra vinterbrøytet parkering. Deter allmentkjent kunnskapatmotorferdselforurenser,kanvirkeforstyrendepådyreliv oggi skade påvegetasjondersomdenforegårpåbarmark.i tilleggvirkerstøyframotorferdselofte generendepå friluftslivet.detteer bakgrunnenfor åminimeremotorferdselenogstyredentil tider dadenertil minst muligskadeogsjenansefor andrebrukereognaturen/ viltet. Forvaltningsplanenfor Trollheimenogverneforskriftengirretningslinjerfor hvadet etter søknadkan åpnesfor avmotorferdsel,ogsettervilkårfor at motorferdselskalkunneskjetil minstmuligskadefor naturmiljøogandrebrukere. Søki Naturbaseviseringenartersommåtasspesielthensyntil i områdeti det aktuelletidsrommet transportenvil bli utført i. Kunnskapsgrunnlaget vurderesåværetilstrekkelig.deter ikkenødvendigå ta i bruk 9 «Føre-var-prinsippet». 10«Økosystemtilnærmingogsamlabelastning» Deter sværtmangehytter like utenfor verneområdeti Rindal,MeldalogRennebukommune.Innenfor grensentil Trollheimenlandskapsvernområde i Meldalkommune,et arealpå37km2,er det ca20 hytter / setre/ buer. Motorferdselpraksisi Meldalkommune,somdeflesteavkommunenei Trollheimen,er atdet åpnes for at hytteeiereselvkanståfor transporttil egenhytte dersomdenliggermerenn2,5kmfra vinterbrøytetvei. Søkeri dennesakenhartillatelsetil åbrukeegensnøscootertil vernegrensen,og ønskermulighettil ogsååkjøreegensnøscooterhelt framtil hytta1-2 gangerper sesong. Med bakgrunni forvaltningspraksisinnenfortrollheimenlandskapsvernområde børdet henvisestil leiekjørerfor vintertransport, for åunngåenuønsketpresedensvirkning. Ireviderteutgaveav forvaltningsplanfor Trollheimen, somer påfagliggjennomgangi Miljødirektoratet,foreslåsenmulighet for å la hytteeiereselvståfor transporttil egenhytte nårdette vil føretil atdet totale motorferdsel omfangetblir mindreennvedbrukavleiekjører.i dette tilfellet vilsøkerkunnebenyttesamme tur/retur for transportavmaterialertil vedlikeholdogannettyngreutstyrinn ogbygningsresteretter vedlikeholdsarbeidut. Sliksamordningvil værevanskeligereåfå til vedbrukavleiekjører.ååpnefor en slikløsningvil ogsåmedføremindreulovligbrenningavmaterialer,bygningsresterogsøppel. Pågenereltgrunnlagi tilsvarendesakerogseneretillatelserserenfor segat nårdet åpnesoppfor bruk avegensnøscooterbørkommunaltillatelseogtillatelsefra verneområdestyretsamordne slikatdet totale antallturer somgis(ogsåfra kommunen) reduserestil 2-3persesong. Vedenslik samordningvil

17 densamledebelastningenavstøyframotorferdselnæropptil verneområdet gimindreforstyrrelsepå friluftsaktiviteteninnenforvernegrensen,oggenereltbedreklimatiskeforhold vedmindreutslipp. En tillatelseher vil ikkeføretil mermotorferdselvedatsøkerselv forestårtransporten,ennvedbrukav leiekjører.vedåfølgeforvaltningsplanensretningslinjerfor motorferdselogåpnekunfor et begrenset antallturer, medførermotorferdseleningenvarigskadeellersporsomtruer verneformålet,planteeller dyrelivet.begrensninger i kjøretidpåhelgogkveld/ natt vil ogsåredusereforstyrrelsenfor desom ønskerå opplevenaturenmedminstmuligforstyrrelsei form avstøyogmotoriserttrafikk. 11«Kostnadenvedmiljøforringelsenskalbæresavtiltakshaver» Detteprinsippeter ikkerelevant. 12«Miljøforsvarligeteknikkerogdriftsmetoder» Brukavleiekjørerogsnøscooterpåsnødektogfrossetmarksyneså værebestemiljøforsvarlige metode.brukavleiekjørerordningensikrerattrollheimenstotalemotorferdselomfangholdespået minimum.detsyneslikevelrimeligatdet kanåpnesfor brukavegensnøscooternårdet kanvisestil at det totale omfangavmotorferdselreduseresvedategensnøscooterbenyttes. Med bakgrunnat denreviderteforvaltningsplanenfor Trollheimenikkeharværtpåhøringsynesdet riktigat behandlingenavdennesakenskjeri verneområdestyret istedenfor atdenavgjøresav forvalter. Ensamletvurderingi sakener at det kanåpnesfor omsøkttransportmedsøkersomsjåførhelt framtil hytta for inntil 2 tur / retur i 2014,samtidigsomatdet stillesstrengekravtil uttransportav bygningsrester/søppel etter vedlikeholdsarbeidet. Kopi: Miljødirektoratet Postboks5672Sluppen 7485 TRONDHEI M Statensnaturoppsyn Postboks5672Sluppen 7485 TRONDHEI M Fylkesmanneni Sør-Trøndelag Postboks4710Sluppen 7468 TRONDHEI M Fylkesmanneni MøreogRomsdal Fylkeshusa 6404 MOLDE Meldalkommune 7336 Meldal Lensmanneni Meldal 7336 Meldal

18 Søknadom transportmed snøskuter. Pågrunnav lekkasjepå uthustaketmitt på hytta søkerjeg meddette om å få transportere takpappmedskuter(sjursdalengnr 111br 6). Hytta liggerinnenfortrollheimen landskapsvernområde, og jeger klar over at leiekjørerskalbenyttes.men jeg har løyvefra Meldalkommune til vernegrensa,og derfra er det ikkelangtinn til hytta. Jeghar to småbruk:lundahagengnr 88 br 2 og Haftorslykkjagnr 82 br 5, og i den forbindelsebruker jeg snøskutertil vedarbeid,såjegmenerav miljømessigehensynat det er bedreom jegfår løyvetil å kjøredenneturen selvinn til hytta. Hvisjeg må brukeleiekjørerblir det dobbelt opp med kjøringdvsto skuterefram til grensaog leiekjørertar over lastender. Det er snakk om en tur/retur. Transportenstarter fra Stoinlangsveitraseentil Trongdalen,og derfra etter kortestetraseinn til hytta i Sjursdalen. Håperpå forståelsefor dette. Mvh GunnarJerpstad Ressveien Meldal Tlf:

19 VERNEOMRÅDESTYRETFOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/344-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 7/ Todalen Idrettslag - Søknad om å bruke snøscooter i forbindelse med Norges Cup i Randonee på Kårvatn - Trollheimen landskapsvernområde, Surnadal kommune. Søker: TodalenIdrettslag,ved NilsOveBruset,6645Todalen Dokumenter i saken: 1. Søknadfra Todalenidrettslagav Epostav medsupplerendeopplysningeromarrangementet. Søknadenvurderesiht.: 1.Forskriftfor Trollheimenlandskapsvernområde av Forvaltningsplanfor Trollheimenavaugust Naturmangfoldloven Forvalters tilrådning Todalenidrettslaggistillatelsetil åbrukesnøscootertil nødvendigtilretteleggingogsikkerhetstiltak knyttet til NorgesCupi RandoneepåKårvatni Surnadal.Tillatelsengismedhjemmeli verneforskriften for Trollheimenlandskapsvernområde kap.ivpunkt5.3f). Vilkår: 1.Tillatelsener knyttet til Todalenidrettslagsomsammenmedrødekorsskalhaansvarfor henholdsvis tilretteleggingogsikkerhetunderarrangementet.todalenidrettslagogsurnadalrødekorshjelpekorps er sammenansvarligfor at vilkårenei tillatelsenoverholdes. 2.Tillatelsengjelderfor brukavinntil 3 snøscooteremedredningspulk/ sledetilhørendetodalen idrettslagogsurnadalrødekorshjelpekorpsi forbindelsemednorgescupi Randoneeden etter planlagttrase`for snøscooter(sekartsomvisertrase`for løperneogsnøscooter). 3.Kjøringenskalbegrensestil utkjøringavutstyrogpersonellfrarødekors,for å kunneivareta løpernessikkerhetpåenforsvarligmåteunderarrangementet.vedstørresnøfallkantraseenkjøres oppi dagene for rekognoseringogfor å sikremulighetfor å kommeopppå arrangementsdagen.

20 Trase`skiløpere Trase`snøscooter oghjelpemannskap 4. Kjøringenskalskjepåfrossen,snødektmarkogmedaktsomhetfor å unngåskadeogulempefor naturmiljøogmenneske. Motorferdselut overdet somframgåravtillatelsener kuntillatt dersomenkonkretredningsaksjon oppstår.motorferdseli operativtredningsarbeidkanskjei medholdavverneforskriftenkap.ivpunkt 5.2b). Løyvetogkjørebokmedbringesundertransportogvisesframtil oppsyn/politiellerandrenår dette kreves.bruddpåvilkår,forskrift eller lov vil medførestraffeansvar.kjørebokreturneres Verneområdeforvalteretter endt oppdrag. Forholdettil annetlovverk Kjøretillatelsenbegrenserikkegrunneiersrett til ånektemotorferdselpåegeneiendom. Innehaverenavdennedispensasjonenmåselvinnhentetillatelsefra grunneier,ogsetil at kjøringen følgerandreloverogforskrifter somregulerer motorferdseli utmark. Klagemulighet Vedtaketkanpåklagesavenpart eller annenmedrettsligklageinteresse, jf. forvaltningsloven 28.Fristfor klageer tre ukerfra vedtaketer mottatt. Klagenstilestil Miljøverndepartementet,og sendesverneområdestyret for Trollheimen.

21 Søknaden TodalenIdrettslager arrangøreravnorgescupi Randoneeden15.mars2014påKårvatni Surnadal. Idrettslagetsøkeromåfå kjøresnøscooteretter rute somvistpåkart i dagenefra mars2014, medsnøscooteretilhørendetodalenidrettslagogsurnadalrødekorshjelpekorps. Behover knyttet til å kjørepåentrase`somkanbrukesvednødsituasjonerogfor å transportereutstyr ogpersonellut i områdeti forbindelsemedarrangementet.områdetervanskeligtilgjengeligmed snøscooter,ogvedstort snøfaller det nødvendigåfå kjørtpåsporfor å kommeopppå arrangementsdagen. Naturmangfoldloven og verneforskrift FormåletmedvernavTrollheimenlandskapsvernområde er åta varepået særegentogvakkert fjellområdemedskogogseterdaler,oget rikt plante- ogdyreliv. Deter et genereltkjøreforbudi verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområde kap.ivpunkt 5.1.Detkanåpnesfor transportendet hersøkesom i medholdavverneforskriftenkap.ivpunkt5.3f) «motorferdselnårandresærlegegrunnarliggføre.føreit løyvevertgjeve,skaltrongenhaldastopp mot moglegeskadarogulemperog vurderasti høvetil eit mål om å reduseremotorferdslatil eit minimum». Motorferdselvedoperativtredningsarbeid(konkreteredningsaksjoner) kanskjei medholdav Verneforskriftenkap.IVpunkt5.2b). Miljøverndepartementethar i medholdavnaturmangfoldloven(nml) 62 delegert forvaltningsmyndighetentil Verneområdestyret for Trollheimenfor dispensasjoneretter verneforskriftenognml 48. Verneområdestyret for Trollheimenharvideredelegertmyndighetfor behandlingavikke prinsipiellemotorferdselsaker innenforverneområdenei Trollheimentil arbeidsutvalgetog verneområdeforvalter. Alle dispensasjoner skalvurderesetter NML Vurdering av saken Verneforskriftenharet genereltforbudmot motorferdsel,ogingenegnebestemmelsertil brukved tilretteleggingsomdet er ønskeligågjørei dennesaken.deter likevelmuligåvurderesøknadeni forhold til verneforskriftenskapivpunkt5.3f) «motorferdselnårandresærligegrunnerliggføre/.» Avforvaltningsplanenfor Trollheimengårdet framat Trollheimener viktigfor (ogkantilretteleggesfor) friluftsliv, rekreasjonognaturopplevelse.hertenkerenpådet tradisjonelleenklefriluftsliv kjennetegnetavhensynsfulladferdogopplevelserbasertpåro, stillhet ogurørtnatur.organisert aktivitet somsykkelløp,rideturer,o-løp,jaktprøverm.m.skalleggesutenforverneområdene. Friluftsaktivitetersomkrevertilretteleggingi form avfysiskeinngrepellersomi segselvvil gispori landskapogvegetasjoner entrusselmot verneformålet. Deter ikkeønskeligåleggetil rette for friluftsaktivitetsommedførerfor storbrukav motorkjøretøyi Trollheimen,likeveler det i enkeltedeleravtrollheimenåpnetfor oppkjøringavskiløyper.dettemåen sepåsomområdevistilpasningi enkelterandsonermedstor konsentrasjonavhytter ogutfart, eller for å kanalisereferdseli sårbareområder. I besøksplanenfor Trollheimenleggesdet opptil enframtidigområdebruksombidrartil åopprettholde verneverdieneoggi romfor lokalderverdiskaping.genereltskaltilretteleggingogbrukav

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 Oppdatert 29.01.2013 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 Motorferdsel utmark - snødekt mark

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2014 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Leveringsfrist: 30. april 2015 Final

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2013 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Final date of submission 30. april

Detaljer

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER 16. januar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2013 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ulykkes

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem RAPPORT 2014/44 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/44 Rapporttittel

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Innvandring og dokumenter

Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia For Utlendingsdirektoratet Av

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 995 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 2 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Fondsstyret 9..22 Møterom

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden.

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden. Fremtidens regnskap Fremtidens regnskap Vi har store endringer i vente i norsk regnskaps regulering. Våren 2014 ble høringsforslag til ny norsk regnskapsstandard sendt ut og et regnskapslovutvalg startet

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012 7) 8 Mange nybygg på gang 14 Ny lov for sjøfolk 22 Flere fritidsskippere 24 Jobber for norsk flagg Våre produkter handler om lokalkunnskap

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer