AVTALE OM REISER. I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) UHR Innkjøpsutvalg NSB AS. mellom. Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM REISER. I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) UHR Innkjøpsutvalg NSB AS. mellom. Organisasjonsnummer 984 661 177."

Transkript

1 AVTALE OM REISER mellom UHR Innkjøpsutvalg I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) NSB AS (heretter kalt NSB) Organisasjonsnummer Side I av 9

2 1. AVTALEPARTENE Denne avtalen er inngått mellom UHR lnnkjøpsutvalg I Medlemsinstitusjonene (Kunden) og NSB AS (NSB) med organisasjonsnummer Avtalen omfatter tjenestereiser for Kunden sine ansatte med NSB sine tog og NSB Gjøvikbanen AS sine tog i Norge 2. AVTALENS FORMÅL Formalet med samarbeidet er for Kundens del å reise på en miljøvennlig, effektiv og trafikksikker måte med tog der dette er hensiktsmessig og tidsnyttig, samt at Kunden far redusert sine totale reisekostnader ved blant annet å flytte reiseaktivitet fra fly, buss og bil til tog. Formålet med samarbeidet er for NSBs del a dekke mer av Kunden sitt transportbehov. Samarbeidet vil ta utgangspunkt i en konstruktiv og åpen dialog, hvor målet er å skape gjensidig lønnsomhet for partene. 3. AVTALEPERIODE Denne avtalen gjelder fra og med til og med Derefter gjelder avtalen inntil den blir sagt opp. Gjensidig oppsigelsesfrist er 3 måneder gjeldende fra den i. i påfølgende kalendermåned. Oppsigelse skal skje skriftlig. Reiseavtalen innebærer følgende navn i NSBs billettsystemer: Høgskolen i Bergen Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Gjøvik Høgskoken i Buskerud Høgskolen i Telemark NTN U Universiteter og Høyskoler (UH) 4. AVTALENS OMFANG Avtalen omfatter reiser med NSBs tog i Norge og grenseoverskridende reiser med NSB tog Oslo Gøteborg, men ikke togreiser lokalt innenfor Oslo og/eller Akershus fylke/-r som dekkes av Ruters takster og bestemmelser. Avtalen gjelder heller ikke i andre lokaltrafikkområder hvor NSB deltar i et takstsamarbeid. Betingelsene oppnådd i denne avtalen skal ikke benyttes ved privatreiser. Side 2 av 9

3 Forøvrig gjelder NSBs til enhver tid aktuelle produkttilbud slik disse er beskrevet i informasjonsbrosjyrer, rutepublikasjoner, og på internettsiden TRANSPORTVILKAR - ANSVARIERSTATNING Med mindre annet er skriftlig avtalt eller fremgår av denne avtalen, gjelder bestemmelsene i Transportvilkår for NSB AS som finnes på alle NSBs betjente stasjoner og på intemettsiden PRISBETINGELSENE Det vises til de til enhver tid gjeldende takster. Vi tar forbehold om generelle prisendringer. Priser beregnes ut fra den til enhver tid gjeldende takst fratrukket rabatt dersom betingelsene for dette er tilstede. Det gis ikke rabatt på produkttillegg som NSB Sove, NSB Komfort, NSB Internett på tog eller andre tillegg! produkter, eller på allerede rabatterte billetter (for eksempel Minipris, Kundekort eller andre). Rabattsats: 20 % For å oppnå rabatt i hht. denne avtale må billett kjøpes før reisen starter. Firmaavtalekort eller engangsrabattbevis utstedt av NSB skal benyttes som legitimasjon ved billettkontroll i togene, alternativt ID-kort utstedt av bedriften med legitimasjonsbevis ved siden av. Engangsrabattbevis skal stemples/signeres. Virksomheter med egne navn, som kan benytte avtalen, skal benytte NSBs firmaavtalekort. Følgende enheter/rabattbevis benyttes: Høgskolen i Bergen (ansatte ved Høgskolen i Bergen) Høgskolen i Lillehammer (ansatte ved Høgskolen i Lillehammer) Høgskolen i Hedmark (ansatte ved Høgskolen i Hedmark) Høgskolen i Gjøvik (ansatte ved Høgskolen i Gjøvik) Høgskolen i Buskerud (ansatte ved Høgskolen i Buskerud) Høgskolen i Telemark (ansatte ved Høgskolen itelemark) NTNU (ansatte ved NTNU) Universitetet og Høyskoler (UH) (ansatte ved øvrige medlemsinstitusjoner) Rabatten gjelder på ordinære billettpriser for voksne. Den gjelder ikke på andre modererte billetter eller oppgraderte tillegg. Side 3 avg

4 7. BESTILLING, SAL.GSKANALER, BETALING OG REFUSJON Bestilling av billetter Det er ingen krav om forhandsbestilling av billetter til NSBs tog. ønsker man derimot en garantert plass, må man sikre seg ved forhåndsbestilling/forhåndskjøp. På NSB Regiontog er plassreservering mulig ved normal drift. Enkelte tog har kun plassreservering på NSB Komfort, men de fleste har plassreservasjon mulig for alle plasser i toget. På lengre strekninger, spesielt ved høytrafikkavganger anbefales dette. På NSB Lokaltog er plassreservering ikke mulig. Informasjon om hvor det kan kjøpes billetter og gjeldende priser er tilgjengelig på alle betjente stasjoner, ved NSB Kundesenter , i vår salgsportal eller på vår nettside Salgskanaler For å være sikret rabatt ihht. denne avtale må billett kjøpes før reisen starter. Billetter med rabatt kan kjøpes i følgende salgskanaler: - Intemett (NSB5 Salgsportal) - Betjent stasjon (NSB, Narvesen, Agenter) - Mobile terminaler om bord i tog (Ombordtillegg pr kr 20,- tilkommer) - NSB Kundesenter - Reisebyråer med tilgang til NSBs Salgsportal Uthenting av bestilte billetter kan gjøres via betjent stasjon eller automat. I fjerntog kan man også velge billettløs reise ved bestilling i Salgsportalen. NSB Det stilles krav til den enkelte om dokumentasjon av rett til å benytte avtalen. I avtaleperioden vil NSB innføre elektronisk billettering, hvilket kan medføre endringer for dette dokumentasjonskrav Betaling Kontant eller med kredittkort. I Salgsportalen (www.nsb.no/salgsportalen) må billetter betales med de kredittkort som til enhver tid er godkjent for kjøp via salgsportalen. Pr er dette Visa, Diners CIub, American Express og MasterCard. Dette forutsetter registrering av domenenavn til den enkelte enhet på forhånd. Side 4 av 9

5 Fakturering benyttes kun ved gruppereiser (10 eller flere personer som reiser sammen). Ved fakturering av billetter, påløper det et fakturagebyr. Pr utgjør dette kr Beløpet vil kunne bli justert i avtaleperioden. Endring av fakturagebyr skal varsles minimum en måned før det trer i kraft Refusjoner 100 % refusjon t.o.m. avreisetidspunkt (minus gjeldende refusjonsgebyr). Her følger et relevant utdrag av refusjonsbestemmelsene. For ytterligere detaljer kontaktes salgsstedet Generelle bestemmelser a) Alle salgssteder kan refundere billetter som de har rett til å utstede b) Krav til dokumentasjon: Kunden må legge frem billett og kvittering for at den er betalt. For bestillinger som er betalt men ikke billettert, må kunden oppgi referansenummer og legge frem kvittering for at billett er betalt. e) For billetter utstedt lokalt over strekninger i Ruters eller andre lokalområder gjelder egne bestemmelser. f) Billetter som ikke kan refunderes ved salgsstedet sendes det salgsomradet som stasjonen/reisebyrået tilhører for refusjon. g) Tapte billetter refunderes ikke. h) Påbegynt reise refunderes ikke Refusjonsgebyr Refusjonsgebyret er pr kr 40, Refusjon avfakturerte billetter Billetter som er fakturert kan refunderes dersom betingelsene for refusjon innenfor billettgruppen er oppfylt og kunden viser kvittering for betalt fakturabeløp. Vanlig stempel fra bank eller girokasse godtas IKKE. Det kreves dokumentasjon for at konto er belastet, signert av bankfunksjonær. I tvilstilfeller kan NSB Kundesenter kontaktes på telefon man - fredag i tiden kl Salgsstedene skal ikke i noen tilfelle ta inn eller behandle ubetalte fakturaer Refusjon av billetter belastet kredittkort Ved oppfylte kriterier for refusjon blir pengene automatisk ført tilbake til belastet konto, pengene utbetales ikke kontant. Det er ikke mulig å bytte eller få ny billett for en annen reise uten å betale/kjøpe på nytt. Side 5 av9

6 8. FELLES MARKEDSFØRINGIAKTIVITETER For at kunden skal spare penger, reise miljøvennlig og trafikksikkert er partene enige om at markedsføringen internt i selskapene må være meget god. Begge parter forplikter seg til a oppna en størst mulig bruk av NSBs tjenester internt hos Kunden ved hjelp av aktiviteter som er nærmere beskrevet nedenfor: - Informasjon om avtalen ma forefinnes tilgjengelig på enhetens intranett. NSBs avtalekontakt bistår med hjelp til tilrettelegging I produksjon av materiell etter ønske og behov. Det vil også være hensiktsmessig med en lenke til NSB sine nettsider for å lette bestilling av reiser. Nettsiden gir informasjon om ruter, priser og togprodukter generelt for de ansatte, og er tilrettelagt for kjøp av billetter ihht betingelser avtalt i avtalen mellom Kunden og NSB. NSB forplikter seg til å gjøre avtalen godt kjent i egen organisasjon, slik at avtalens intensjon og mening oppnås. - Kunden forplikter seg til a gjøre avtalen godt kjent til ~ sine ansatte umiddelbart etter avtaleinngåelse. - Det enkelte enhet legger til rette for at NSB kan holde inntil to stander i året hos dem på hver av de forskjellige tilknyttede enheter. Godkjenning av tid, sted for stand, og budskap må avtales på forhånd. På standene kan budskapet variere, men fokus skal være bruk av avtalen og togtilbud tilpasset enheten sitt reisemønster. Godkjenning av sted for stand og budskap ma avtales på forhånd. - Enhetene gir NSB tillatelse til a sende et antall nyhetsbrev pr. år til de registrerte kontaktpersonene i den respektive enhet. Nyhetsbrevene vil inneholde relevant informasjon fra NSB som er spesifikk for NSBs reiseavtalekunder. Kontaktpersonene sørger for at nyhetsbrevene gjøres tilgjengelige for øvrige ansatte i enheten. - Enheten gir tillatelse og legger til rette for at NSB kan invitere til visningsturer, workshops eller reiseseminar når dette er hensiktsmessig og ønskelig for enhetens nøkkelpersonell, dette for å øke deres interesse og kunnskap om tog som transportmiddel. Aktivitetens hovedmål må være å bekrefte at tog er et effektivt, sikkert og kostnadsbesparende transportmiddel. OPPFØLGING OG RAPPORTERING Partene skal avholde halvårlige oppfølgingsmøter i avtaleperioden. Møtet skal ha til hensikt å gjennomgå oppnådd resultat og drøfte eventuelle tiltak basert på oppnådd resultat for a vurdere avtalens utvikling og samarbeidet for øvrig. Første oppfølgingsmøte holdes innen NSB sender før hvert oppfølgingsmøte og for øvrig hvert kvartal statistikk til UHR lnnkjøpsutvalg over reiseavtalens utvikling. Statistikken skal minst vise avtalens omsetning fordelt på avtalens partnere fordelt på: Høgskolen i Høgskolen i Høgskolen i Høgskolen i Bergen Lillehammer Hedmark Gjøvik Side 6 av9

7 Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Telemark NTNU Universitetet og Høyskoler (UH) Kunden og NSB vil løpende orientere hverandre om forhold som kan påvirke reiseavtalen og bruken av denne. 10. TAUSHETSPLIKT Partene har taushetsplikt om innholdet i denne avtale, samt forretnings informasjon de får kjennskap til gjennom samarbeidet som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Partene kan ikke uten skriftlig samtykke fra den annen part sende ut presse melding, annonsere eller på annen måte offentliggjøre avtalens innhold ekstemt. Eventuelt brudd på taushetsplikten kan medføre erstatningsansvar. 11. MISLIGHOLD Begge parter kan ved den annen paris vesentlige mislighold, si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. 12. TVISTER Om det oppstår uenighet om denne avtale, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram innen 30 dager, kan hver av partene søke tvisten løst ved de alminnelige domstoler dersom man ikke blir enige om at tvisten skal løses ved voldgift i henhold til tvistemalsloveri kapittel 32. Oslo Tingrett vedtas som rett verneting. Side 7 avg

8 13 UNDERTEGNING OG GODKJENNING Denne avtalen er utferdiget i 2 likelydende eksemplarer hvor hver av partene beholder ett eksemplar. Sted: Sted: 2 Dato: Dato: Å UHR lnnkjøpsutvalg NSB AS Moden von Heimbur. lnnkjøpsleder Stein Jensen Salgssjef À4 Side 8 avg

9 VEDLEGG: PRAKTISKE OPPLYSNINGER UHR lnnkjøpsutvalg NSB AS Kundenummer Organisasjonsnummer Postadresse Serviceboks 2501 Prinsensgt. 7-9 Postnummer/-sted 7729 Steinkjer 0048 OSLO Besøksadresse Røstad, Levanger Prinsensgt. 7-9 Fakturaadresse Telefon Telefaks Kontaktperson, avtale Morten von Heimburg Stein Jensen Direkte telefon Elektronisk post mortens.heimburg~hint.no steinerikj~nsb.no Domenenavn (aktuelle) Se oversikt bilag 1 nsb.no Side 9 av9

10

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen.

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen. AVTALEVILKÅR ENIRO MEDIEPRODUKTER Del A GENERELLE VILKÅR 1 ANVENDELSESOMRÅDE Disse avtalevilkårene (Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS ( Eniro ) ved kjøp av Eniros medieprodukter

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 16.01.2015 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: 1. Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtale Sist oppdatert: 20.12.2013 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: Generelle betingelser - generelle

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer