HL7 Norge interessentmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HL7 Norge interessentmøte"

Transkript

1 HL7 Norge interessentmøte MØTEREFERAT Dato: 10. mars 2010 Tema: Interessentmøte i regi av Nasjonal IKT og KITH vedrørerende etablering av HL7 Norge. Sted: Radisson Blu, Gardermoen Møteleder: NIKT Fagforum Arkitektur Referent: NIKT Fagforum Arkitektur Referat Punkt Sak / beskrivelse 1. Innledning NIKT Fagforum Arkitektur v/torill Kristiansen (HEMIT) ønsket velkommen til de nærmere 40 fremmøtte. Det ble orientert kort om Nasjonal IKT og bakgrunnen for interessentmøtet. 2. Status for HL7 v3 i Norge NIKT Fagforum Arkitektur v/torgny Neuman (Helse Vest IKT) orienterte kort om HL7 v3, og ga deretter en oversikt over nåværende utbredelse. Helse Vest har basert majoriteten av nye integrasjoner siden 2008 på HL7 v3, og også Helse Midt og Helse Sør-Øst v/oslo Universitetssykehus er i gang med HL7 v3. Norsk Helsenett skal levere felles tjenester for Folkeregister og nytt hjelpenummer på HL7 v3 i HL7 Norge NIKT Fagforum Arkitektur v/espen Møller (HSØ-OUS) orienterte om HL7 International og prosessen knyttet til å etablere en norsk tilknytning, HL7 Norge. Prosessen er initiert av NIKT, og har medsøkere i 5 av 6 nødvendige kategorier (kravet er 4). Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med oppsett av organisasjonsstruktur, prosesser, vedtekter, budsjett og medlemsavgifter, og knytte relasjoner til andre organisasjoner. Målsetningen er at den norske søknaden skal godkjennes i forbindelse med HL7 Working Group Meeting medio mai, og at det arrangeres et stiftelsesmøte for HL7 Norge i slutten av mai. Møtedeltakerne ble oppfordret om å gi tilbakemelding på hvilke områder i HL7 Norge de ønsker å være bidragsytere. 4. Diskusjon, spørsmål og svar Om KITH og HL7 v3 Det ble stilt spørsmål vedrørende KITHs engasjement i forhold til HL7 v3, og hvordan KITH forholder seg til den videre prosessen. Edgar Glück fra KITH ga et historisk tilbakeblikk på forholdet mellom CEN og HL7, og at man gjennom ISO i senere tid har sett et økt samarbeid mellom disse organisasjonene. KITH har i mange år deltatt i Side 1 av 3

2 Referat arbeidet både i CEN og HL7, og ønsker å støtte opp om bruk og tilpasning av hensiktsmessige internasjonale standarder enten det er CEN, HL7 eller andre - innen ulike områder. Fra NIKT ble det kommentert at KITH innehar en kompetanse innen standardisering som er viktig å benytte seg av videre. Hvilke utgifter vil HL7 Norge ha, dvs. hva skal pengene brukes på? I forbindelse med diskusjon rundt budsjett kom det spørsmål om hva HL7 Norge skal arbeide med og hvilke utgifter som vil knyttes til organisasjonen. NIKT ser for seg at HL7 Norge må ha et slags sekretariat for den administrative driften av organisasjonen og sørge for fasilitering av aktiviteter. Det vil også, spesielt i startfasen, være behov for konsulenter for å bygge kompetanse. Hovedoppgaven til HL7 Norge vil være å forvalte den norske implementasjonsguiden og sørge for at nødvendige endringer for norske forhold blir tatt inn i HL7 standarden. Andre arbeidsoppgaver i HL7 Norge vil være å arrangere sertifiseringer, opplæring o.l. Fra KITH ble det påpekt, med referanse til det tidligere IHE Norge-initiativet, at medlemsavgiften må ha en viss størrelse, eller suppleres med andre midler for å dekke utgiftene. IHE Norge var finansiert av Helsedirektoratet. Hvordan få en organisasjon basert på frivillighet til å fungere? NIKT utfordret møtedeltakerne på hvordan man kan få HL7 Norge, som i stor grad baseres på mye frivillig arbeid, til å fungere og være levedyktig i et lengre perspektiv. KITH mente man burde lære av erfaringene med IHE Norge hvor finansiering ble en utfordring. En annen utfordring med IHE Norge var at det i hovedsak var basert på radiologi-miljøet, hvor de store internasjonale leverandørene deltok i IHE i andre land og man i praksis hadde ingen nasjonale leverandører. Interessen og deltagelsen på møtene var god, men utenom møtene var det primært sekreteriatet som arbeidet. Diskusjon om prosessen i HL7 Norge NIKT ser i utgangspunktet for seg en prosess der den som initierer en prosess i HL7 Norge vedrørende behov for ny eller endret funksjonalitet også må bidra til finansieringen. Fra KITH ble det videre påpekt at det må gjennomføres en konsensusprosess, og at HL7 Norge vil primært være organisasjonen for å forankre prosessene og verifisere forslagene. KITH mente man må ha andre prosesser for å ta fram implementasjonsguide, og at organisasjon som mottar bestillingen ikke nødvendigvis er den samme som står for leveransen, men at dette må utredes. KITH ser for seg at HL7 Norge foreslår nasjonale profiler. DIPS presiserte viktigheten av at HL7 Norge må bidra til et ryddig løp rundt versjonering og harmonisering. Interesse blant fremmøtte Til slutt ble alle møtedeltakerne bedt om å si noe om hvordan man ser på HL7-initiativet og eventuelt om man ønsker å bidra. Svært mange av de fremmøtte var positive til HL7 og til å etablere HL7 Norge. Det ble kommentert at Norge og Island er p.t. de eneste vest- Europeiske land uten en nasjonal HL7 organisasjon. Mange fremhevet i tillegg muligheten HL7 gir dem til å satse mer internasjonalt med sine produkter. Flere av leverandørene ønsker å bidra i HL7 Norge, men dette må selvsagt konkretiseres Side 2 av 3

3 Referat mer gjennom det som pågår i arbeidsgruppen, og ved etableringen i mai. Fra Helse- og Omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet ble det presisert at det er viktig å avklare konsekvenser i forhold til totaliteten i sektoren, spesielt i forhold til samhandling med primærhelsetjenesten. Departementet viste forøvrig til en god konsekvensanalyse levert fra NIKT Fagforum Arkitektur angående dette. 5. Videre arbeid NIKT oppfordret interesserte om å melde seg til Espen Møller (leder av interimstyret) dersom man ønsker å delta i HL7 Norge organisasjonen, f.eks. i tekniske komitèer. Alle deltakere på interessentmøtet vil bli registrert i e-postliste for informasjon rundt HL7 Norge, og det ble ellers vist til planlagt stiftelsesmøte i HL7 Norge i slutten av mai. Side 3 av 3

4 Status for hva HL7 v3 brukes til i Norge i dag NIKT HL7 Interessemøte Gardermoen 10.mars 2010 Torgny Neuman, rådgiver arkitektur NIKT Arkitektur Fagforum

5 Agenda Litt om HL7 versjon 3 HL7 versjon 2.X i Norge i dag HL7 versjon 3 i Norge i dag Hva skjer fremover? Still gjerne spørsmål underveis

6 Mission Statement HL7 creates practical standards for the exchange, management and integration of electronic healthcare information. Standards for electronic data interchange in all healthcare environments. A way for inherently disparate [healthcare] applications and data architectures to communicate

7 Hva er HL7 versjon 3? - RIM

8 Hva er HL7 versjon 3? - RIM

9 Hva er HL7 versjon 3? - RIM

10 HL7 versjon 2 i Norge i dag HL7 er ikke nytt i Norge Versjon 2.X brukes lokalt ved mange sykehus i dag spesielt innen radiologi området Ingen formalisert bruk, ofte styrt den enkelte leverandør

11 HL7 versjon 3 i Norge i dag (1) NIKT Fagforum Arkitektur utarbeidet - Styringsdokument for tjenesteorientert arkitektur Felles-EPJ programmet i Helse Vest utarbeidet - implementasjons guide for norske forhold I drift i dag - Integrasjoner i Helse Stavanger (7-8 applikasjoner) I testfase i dag - Flere integrasjoner i Helse Stavanger - Enda flere integrasjoner i Helse Bergen (12-13 appl.)

12 Applikasjoner i Helse Vest i produksjon eller i test Stavanger Carestream Prosang Natus Akuttdatabasen / Oba databasen Amis Basis Nephrobase Orplan Stavanger (våren 2010) Infobroker Aria WebPort Flexlab Bergen (fra april 2010) Agfa RIS UniLab DocuLive PaIS (Patologi) Orbit (Operasjonslogistikk) WebPort (Infeksjonsregistrering) Infobroker (Teleradiologi) Aria (Stråledose) Prosang Natus Akuttdatabasen Amis Basis ICIP (via HL7 v2) 2011: Helse Fonna, Helse Førde fase 1 + videre faser i Bergen og Stavanger

13 Leverandører som har implementert HL7 v3 i Norge Agfa Apertura Bouvet Carestream CSAM DIPS Emetra imatis Nirvaco Sectra Siemens Systor Vest Tieto Webport Alfasoft Databyrån Maxwell Systeam (Ergogroup) Helse Nord IKT Helse Vest IKT Helse Stavanger HEMIT Sykehuspartner

14 HL7 versjon 3 i Norge i dag (2) Norsk helsenett tjenester (2010) - Folkeregister - Felleshjelpenummer (FH-nr) HEMIT - FindSchduledEncounter (timebok) Oslo Universitetssykehus - 10 tjenestebaserte integrasjoner - 10 meldingsbaserte integrasjoner VestreViken - Folkeregister m.m.

15 Hvilke HL7 domener har vi brukt? Hvilke skal vi bruke? PersonRegistry PatientRegistry CareRecordManager EncounterManager DocumentManager Laberatorie Medikamenter

16 Hvilken effekt forventer NIKT ved bruk av HL7 v3? Bruk av en uavhengig standard får vi - Større gjenbruk av integrasjoner, rimeligere forvaltning - Mer effektiv innføring av integrasjoner Inkludert strømlinjeformet testprosedyrer - Mindre behov for å gjøre omfattende endringer i fremtiden Tjenestene er beskrevet ut fra en bred basis av brukstilfeller og dekker derfor bedre fremtidige behov Mer reell konkurranse mellom leverandørene Mulighet for leverandørene å levere sine applikasjoner til et internasjonalt marked

17 Tilslutt Vil du lese mer? - HL7 guide for dummies - HL7 norsk implementasjonsguide (engelsk) - Masser av eksempler Vil du delta i diskusjonen? - wiki.hl7.no (krever registrering) Vil du lære mer? NIKT (og HL7 Norge) arrangerer kurs - For prosjektledere, IT-arkitekter og IT-ledere - For utviklere (over 100 personer har deltatt) - For HL7 eksperter

18 Spørsmål?

19 HL7 Norge Espen Møller Oslo universitetssykehus Nasjonal-IKT Fagforum Arkitektur

20 Oversikt 1. HL7 International 2. HL7 tilknytning (affiliate) Fordeler / forpliktelser 3. Søknaden 4. Forslag til organisering 5. Forslag til prosess 6. Forslag til budsjett og medlemsavgifter 7. Informasjonskanaler

21 HL7 International Grunnlagt i 1987 ANSI akkreditert Navnet kommer fra det syvende laget i OSI modellen (Open Systems Interconnection) Fokus påutveksling av klinisk, finansiell og administrativ informasjon mellom uavhengige systemer innenfor helse Null-profitt organisasjon, basert på frivillighet Prinsipper om konsensus, åpenhet og balanse av interesser Fra Inc til Int Opprettelse av europeisk kontor Globale medlemsskap 45 % europeiske, 35 % nord-amerikanske, 15 % asia-oseania

22 HL7 Visjon Utvikle interoperabilitetsstandarder for å: Forbedre helsetjenester Optimalisere arbeidsprosesser Redusere tvetydighet Forsterke kunnskapsoverføringer mellom interessenter innenfor helse

23 HL7 Strategi Utvikle sammenhengende og utvidbare standarder som tillater at strukturert og kodet helseinformasjon kan utveksles mellom systemer uten tap av mening Utvikle formell metodikk for ålage HL7 standarder basert påhl7 Reference Information Model Drive opplæring innenfor helsesektoren Promotere HL7 standarder gjennom opprettelse av tilknytninger som deltar i utvikling av HL7 standarder og som gjør lokale tilpasninger Stimulere og fasilitere deltakelse fra domene-eksperter i utvikling av standarder innenfor deres område av ekspertise Samarbeide med andre nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner Samarbeide med brukere av helseinformasjonsteknologi for åforsikre at HL7 standardene imøtekommer reelle krav

24 Work Groups Operativt ansvar for utvikling av standardene 57 grupper som dekker ulike kliniske domener som f.eks. anatomisk patologi og akuttmedisin, samt tekniske domener som f.eks. CCOW og infrastruktur Stort innslag av klinikere og annet helsepersonell Konsensusbasert Working Group Meetings (x3 per år) Standardiseringsarbeid ansikt-til-ansikt Opplæring Alle møter er åpne Mailing-lister

25 HL7 Helseinformasjonsstandarder Version 3 Normative Edition 2009 (RIM & CTS) Clinical Document Architecture (CDA) R2 Context Management Specification (CCOW)

26 HL7 Tilknytning (affiliate) HL7 International gir tilknytningen: Lisens til å bruke HL7 protokoll spesifikasjonene Mulighet til å påvirke standardiseringsarbeidet: Deltakelse i work groups Valgstemmer HL7 opplæringsmateriale Møtereferat fra internasjonale work groups Rett til å administrere og utføre sertifikasjonstester Rabatter på kurs og konferanser

27 Tilknytningens forpliktelser Medlemsavgift til HL7 International Minimum US$ 1000 eller 20 % av tilknytningens medlemsavgifter Innsending av statusrapporter Minst hver 6. måned Gjennomføring av ett årlig medlemsmøte og valg Skal være en non-profitt organisasjon Skal være konsensusbasert Kvalifisert flertall påkrevd i avstemminger Skal etablere skriftlige vedtekter

28 Tilpasning: Lokal tilpasning av HL7 Skal være konsensusbasert Måforholde seg til Localization Rules and Registration Spesifikasjonene

29 Prosess

30 Søknaden Målsetting: Godkjent tilknytning i forbindelse med WGM medio mai Bredde: Vi har medsøkere i 5 av 6 kategorier Helsetilbydere, konsulentfirmaer, leverandører, akademia, offentlige organisasjoner Kontrakten med HL7 international: Affiliate agreement

31 Søknadsbehandlingen 1. Teknisk evaluering: Verifisering av kompletthet av søknaden og bredde av medsøkere. 2. Kvalitativ evaluering: Verifisering av commitment 3. Godkjenning fra eksisterende tilknytninger (affiliates) 4. Godkjenning fra HL7 Executive Committee and HL7 Board 5. Interim leder signerer HL7 Affiliate Agreement 6. Betaling av avgifter

32 Forslag til organisering

33 Prosess

34 Prosessen videre mot etablering Arbeidsgruppe for oppsett av: Organisasjonsstruktur og prosesser Vedtekter Budsjett og medlemsavgifter Relasjoner til andre organisasjoner Sammensetting arbeidsgruppe: Leverandører Konsulentfirma KITH NHN NIKT Foretak/ helsepersonell

35 Budsjett og Medlemsavgift Arbeidsgruppen må sette opp et budsjett Foreslått budsjett vil være styrende for setting av medlemsavgiften Medlemsavgift kan baseres påkategorier og takster fra HL7 International: Individ ~ 4000 NOK Student ~ 800 NOK Organisasjon (basert på omsetning) Konsulentfirma ~ min NOK Myndighet ~ min NOK Helsetilbyder ~ min NOK Leverandør ~ min NOK

36 Informasjonskanaler construction)

37 Spørsmål

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Når tre blir til en.

Når tre blir til en. Når tre blir til en. Utfordringer ved implementering av felles klinisk arbeidsflate ved Oslo universitetssykehus HF - med fokus på elektronisk bestilling DIPS Klinisk portal PasDoc Klinisk arbeidsflate

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Prosjektrapport Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Videreutvikling av tjeneste- og prosessmodell i Nasjonal IKT sin arkitekturstrategi på områder knyttet til

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Versjon 1.0 25. mars 2008 Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Årsrapport 2010 Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Organisering og styring... 4 Organisering av Norsk Helsenett SF... 5 Måloppnåelse 2010... 6 Etterord v/administrerende

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING 1 INNLEDNING I utgangspunktet er det formelle formatet som brukes i SOSI-standarden ikke

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer