ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009"

Transkript

1 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

2 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av protokollunderskrivere Valg av tellekorps Saksliste: 1. Behandling og godkjenning av fullmakter 2. Årsberetning for Årsregnskap for 2008 Revisors beretning for Fastsettelse av årskontigent for Søknad om medlemskap 6. Fastsettettelse av honorar for 2008 for styremedlemmer, revisor og valgkomité 7. Valg av styremedlemmer i henhold til vedtektenes 7 8. valg av revisor i henhold til vedtektenes 7 9. valg av valgkomité i henhold til vedtektenes 7 NGF Årsmøte Tønsberg Side 2 av 18

3 Sak nr. 2 Årsberetning for 2008 ÅRSBERETNING FOR NORGES GUIDEFORBUND Styret, komiteer og kontakter. NGF har i inneværende periode bestått av: Leder: Kari Steinsvik Ålesund Guideforening Sekretær: Astrid Margrete Aasum Trondheim Guideforening Kasserer: Bente Blomholt Drammen Guideforening Styremedlem: Niels Henrik Jensen Kristiansand og Omland Guideforening 1. Varamedlem Beate Rosher Salen Bergen Guideforening 2. Varamedlem Renate Digranes-Boese Oslo Guidelaug St. Halvard Revisor: Vibeke Moldvær Trondheim Guideforening Vararevisor: Henri G. Jaquet Oslo Guideforening Valgkomitè Karin Bergh Jørgensen Oslo Guideforening Trine Søraa Trondheim Guideforening Laila Klem Tveten Drammen Guideforening 1. varamedlem Børge Larsen Harstad og Omegn Guideforening 2. varamedlem Kari Jemtland Moen Oslo Guideforening Utdanningsleder: Trine Søraa Trondheim Guideforening Kontaktperson IATM: Anne Grethe Ottesen Oslo Guideforening IGC: Trine Søraa Trondheim Guideforening WFTGA: Greta Kristoffersen Oslo Guideforening Regionale utdanningskontakter: Nord-Norge: Chantal Forså Harstad og Omegn Guideforening Midt-Norge: Astrid Margrete Aasum Trondheim Guideforening Møre og Romsdal: Britt Walle Ekroll Ålesund Guideforening Hordaland: Ellen M. Søvig Bergen Guideforening Rogaland: Anne Berit Foldnes Stavanger Guide Forening Sørlandet: Marie T. Sørensen Kristiansand og Omland Guideforening Martha Håverstad (fra høsten 2008) Indre Østland: Inger Line Thallaug Lillehammer Guideforening Inger Marie Langemyr (fra høsten 2008) Oslofjordregionen: Lisen Wikant Oslo Guideforening NGF Årsmøte Tønsberg Side 3 av 18

4 Styremøter: Styret har i perioden hatt 5 styremøter 1. Drammen 29. mars Oslo 26. april Bergen 24. og 26. oktober E-post 18. januar Tønsberg 20. mars 2009 Styret fikk 2 nye medlemmer på årsmøtet og det var behov for å ha et styremøte i Oslo i april. På dette møtet ble den økonomiske situasjonen spesielt diskutert og de første forberedelsene ble gjort for å kunne arrangere en fagkonferanse i Bergen. Saksmengden har stort sett vært som foregående år. I 2008 fikk vi en web-ansvarlig og styret har startet arbeidet med å bruke nettet som et viktig sted for informasjon for medlemmene generelt og internt for styret og som en lagringsplass for diverse viktige dokument. På grunn av den økonomiske situasjonen valgte styret å avholde styrmøtet i januar elektronisk. Samarbeidet har fungert godt og de ulike oppgavene er fordelt mellom styremedlemmene. Det har vært noen henvendelser angående kurs og utdanning og styret har fulgt opp kontakten med myndighetene og reiselivsorganisasjonene. Styret har også fått tilbakemeldinger om at stadig flere deltar på reiselivskonferanser rundt om i landet. 2. Andre møter og konferanser. a) Fagkonferanse i Bergen 25. oktober 2008 For første gang arrangerte NGF en fagkonferanse med Guidens rolle i reiselivsnæringen som tema. Bakgrunnen for konferansen var møtet med Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge like førs Landsmøtet i Drammen. Vi fikk på det møtet tilsagn om økonomisk støtte på kr moms til å arrangere en slik konferanse. Premissene ble avklart i løpet av våren og styret bestemte seg for å legge den til Bergen i forbindelse med høstens styremøte. Ledertreff og UDK-treff ble inkludert i konferansen. Vi hadde strenge økonomiske rammer å forholde oss til og bestemte raskt at vi måtte bruke personer i Bergensområdet til å holde innlegg. Invitasjon ble sendt til reiselivsorganisasjoner spesielt i Bergensområdet og alle våre kontakter innen reiseliv ble orientert om konferansen før sommeren og fikk invitasjon i september. Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad fikk også invitasjon. Konferansen ble arrangert på Comfort Holberg Hotel den 25. oktober med ca 50 deltakere. Det er svært gledelig at også en del guider deltok i tillegg til lederne og UDK-ene. Beklageligvis meldte reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin forfall dagen før konferansen. Det er laget et eget referat fra konferansen og i tillegg er det laget et internt notat om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med konferansen. b) Ledertreff og UDK-treff Fellesmøtet med lederne og UDK-ene ble avholdt søndag 26. oktober frem til lunsj. 11 av NGFs medlemsforeninger var representert på Ledertreffet pluss ett enkeltmedlem. Samtlige Utdanningskontakter var til stede. Følgende deltok: Beate R. Salen, Bergen Guideforening Ingjerd Drengsrud Førde, Drammen Guideforening Gunn M Haugen, Lillehammer Guideforening Knut Aslaksen, Oslo Guidelaug St. Hallvard Kari J. Moen, Gjøvik-Toten Guideforening Inger J. Bryde, Oslo Guideforening Niels Henrik Jensen, Kristiansand og Omland Guideforening / styremedlem NGF Trine Søraa, Trondheim Guideforening / utdanningsleder i NGF / IGC / valgkomiteen NGF Kåre Walvik, Stavanger Guide Forening Sisel Waage Aurdal, Ålesund Guideforening Chantal Forså, Harstad og Omegn Guideforening / UDK Nord-Norge Henriette B. Eilertsen, Enkeltmedlem Alta Ellen Søvig, UDK Hordaland Anne Berit Foldnes, UDK Rogaland Martha Håverstad, UDK Sørlandet Lisen Wikant, UDK Oslofjordregionen Inger Marie Langemyr, UDK Indre Østland Astrid Margrete Aasum, Trondheim Guideforening, UDK Trøndelag / sekretær NGF Britt Walle Ekroll, UDK Møre og Romsdal Kari Steinsvik, Leder NGF Bente Blomholt, Kasserer NGF Vibeke Moldvær, Web-ansvarlig NGF NGF Årsmøte Tønsberg Side 4 av 18

5 Møtet startet med oppsummering av fagkonferansen og det kom mange positive tilbakemeldinger. Det ble diskutert hvordan den enkelte forening kunne følge opp i sine nærmiljø. Det er laget et eget referat fra leder/udk-treffet. Det var enighet om at det er svært positivt å samle lederne og UDK-ene. Det er imidlertid behov for at UDK-ene også kan ha et eget møte. Styret vil arbeide videre for å finne muligheter til det. Når det gjelder Ledertreff, så ser styret det som svært positivt å kunne utveksle erfaringer både lederne i mellom og for at styret skal kunne få og gi informasjon. Styret vil arbeide for at ledertreffet arrangeres i forbindelse med høstens styremøte. Dette har ikke minst med den økonomiske situasjonen til NGF. Styret vil fortsatt dekke 1 overnatting og kan tenke seg å utvide treffet til en hel dag med felles middag om kvelden og avreise neste morgen. c) Møte med NHO Reiseliv Styret lyktes å få til et møte med NHO Reiseliv i forbindelse med styremøtet i Oslo den 26. april. Vi møtte Bjørn Kjetilson og fikk orientert om NGF og det arbeidet vi gjør i forbindelse med kvalitetssikring av guidearbeidet. Han orienterte oss om NHO Reiseliv og hvilke avdelinger de har. Dessverre må vi nok si at vi ikke traff rette personen. Styret vil derfor arbeide for å få til et nytt møte med personer høyere oppe i ledelsen. NHO Reiseliv er en viktig aktør innen reiselivsnæringen og det er derfor å komme i kontakt med dem. Det er skrevet eget sammendrag fra møtet. 3. Arbeidsprogram a) Kontakt med lokale foreninger. Pr har NGF mottatt kontingent fra 13 foreninger og 4 enkeltmedlemmer, til sammen 538 medlemmer. Det ble orientert om Oslo Guidelaug St Hallvards årsmøteforslag i 2008 på Ledertreffet og styret ønsker å samle vedtekter og samarbeidsavtaler elektronisk fra foreningene. Mange foreninger har sendt dem inn, men fortsatt mangler en del. Det er greit for styret å kunne formidle informasjon om andre vedtekter og avtaler når det er forespørsler om dette. b) Øke medlemstallet og bistå ved etablering av lokal forening. Nye lokalforeninger kan kun være aktuelle som medlemmer i NGF etter godkjent NGF-kurs. Styret anser det derfor som en av sine viktigste oppgaver å bistå ved gjennomføring av slike kurs, i samarbeid med NGFs Utdanningskontakter. I Follo ble det uteksaminert 12 nye guider våren I løpet av høsten har det vært kontakt med tanke på å danne en guideforening i Follo. Dessverre er ikke alle brikkene kommet på plass før årets Årsmøte. Narvik Guideforening har også tatt kontakt for å bli innmeldt på nytt i NGF. c) Læreplan for lokalguider og kurs. Det ble solgt 1 Læreplaner i Flere av foreningene har arrangert kurs i løpet av året. Bergen, Ålesund, Stavanger og Oslo har uteksaminert flere guider og det er kurs i gang både i Trondheim og Narvik/Harstad/Lofoten. Guideteknikkheftet er blitt en salgssuksess og selges til de som går på kurs som er godkjent av NGF. d) Id-kort Det ble utstedt 81 ID-kort i Salget av ID kort har de siste årene ligget høyere enn budsjettert. Styret noterer med tilfredshet at våre medlemmer ser ID-kortet som et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å tydeliggjøre den kvalitet NGF-guidene representerer overfor kundene, og at det er en god markedsføring for NGF. Kasserer Bente Blomholt har ansvaret for registrering og utsendelse av kortene. Id-kortet utstedes to ganger i året, og foreningene sender samlet bestilling til kasserer innen 15. mai og 15. oktober. e) NGF- Nytt Niels Henrik Jensen har ansvaret for NGF-Nytt. Utsendelsene har fulgt de rutiner som ble vedtatt på årsmøtet I Stavanger, med temabaserte artikler i høstutgaven med stoff knyttet til det stedet hvor årsmøtet skal avholdes neste vår. Bladet blir lagt ut på NGFs Web-sider, hvor også tidligere utgaver finnes. NGF-Nytt sendes ut på e-post til alle som har det, og i papirutgave til de som ikke har. Det er stadig færre som ikke har e-post og det vil derfor bli vurdert å endre utsendelsen av NGF-Nytt. f) Websider Vibeke Moldvær er NGFs Webredaktør. Niels Henrik Jensen har vært kontaktperson i styret. I løpet av 2008 ble det installert ny software og arbeidet med å bedre sidene er i full gang. På Ledertreffet presenterte Vibeke Moldvær sidene og oppfordret foreningene om å lage egne hjemmesider som blant annet kan knyttes opp til NGF med link. I tillegg vil Styret at flere funksjoner skal inn på Websidene. Både Styret og UDK-ene har fått intranett med passord og vi er startet med å legge ut blant annet referater. Det legges opp til at så mye som mulig av NGFs arkiv kan lagres på nettet. NGF Årsmøte Tønsberg Side 5 av 18

6 I tillegg klarte Styret å få sponsorinntekter på siden ved å tilby reklameplass med link til våre samarbeidspartnere. Dette kan bli en god inntektskilde, men det er viktig at vi kan vise at sidene våre blir brukt. Websidene vil bli viktigere i fremtiden og Styret vil derfor utarbeide retningslinjer for webredaktør og en eventuell webredaksjon og om hvordan NGF skal bruke websidene. 4. Utdanning og kvalitetsikring. Utdanningskontaktene deltok på fagkonferansen og leder/udk-treffet i Bergen i oktober. Styret er av den oppfatning at det kombinerte leder/udk-treffet var nyttig for alle parter. Det er svært viktig at det hele tiden er et godt samarbeid mellom foreningene og utdanningskontaktene. Det er nyttig at UDK-ene kan samles for å utveksle erfaringer og diskutere kvalitetssikring av vårt kursopplegg, men den økonomiske situasjonen er anstrengt for tiden. Heldigvis ga støtten fra Innovasjon Norge oss muligheten til å få til treffet i Bergen i I 2008 fikk Ålesund Guideforening til et godt samarbeid med Fylkeskommunen og Innovasjon Norge om støtte til kurs. I tillegg har vi i Nord-Norge et godt samarbeid med Folkeuniversitet om guidekurs. Begge disse modellene er interessante og bør følges opp av andre lokalforeninger. 5. Internasjonale organisasjoner. På grunn av den økonomiske situasjonen har styret valgt å melde seg ut av WFTGA og IATM. Medlemskapet i IGC opprettholdes. Stavanger Guide Forening arrangerte Årsmøte til IGC i april deltakere fra de nordiske landene hadde et flott opphold i Stavanger. Stavanger Guide Forening fortjener honnør for et glimrende arrangement. 6. Fremtidige Lands/Årsmøter 2009 TønsbergGuidene 2010 Bergen Guideforening 2011 Oslo Guideforening Styret vil rette en stor takk til de foreninger som tar på seg arbeidet med å arrangere Landsmøtet i Norges Guideforbund 7. Generelt Styret vil takke hver enkelt for innsatsen i Ålesund, 28. februar 2009 Kari Steinsvik Leder NGF Årsmøte Tønsberg Side 6 av 18

7 Sak nr. 3 Årsregnskap for Revisors beretning for 2008 REGNSKAP Note Inntekter Virkelige tall 2008 Budsjett Kontingent , ,00 Læreplan 1 020, ,00 Tilskudd ,00 0,00 Logo 6 300,00 0,00 Guideteknikk 1 240, ,00 NGF-effekter 9 267, ,00 2 ID-kort 1 015,00 500,00 Overskudd landsmøte 8 347,70 0,00 3 Renteinntekter 1 644,00 0,00 Sum: , ,00 Utgifter Virkelige tall 2008 Budsjett Møter, reiser , ,00 5 Porto 4 646, ,00 NGF-nytt 1 715, ,00 6 Styrehonorar 8 000, ,00 Kompensasjon for bruk eget utstyr , ,00 Honorar revisor 1 000, ,00 Honorar valgkomité 700, ,00 Rekvisita 1 939, ,00 7 Kontingent Internationale organisasj , ,00 Gaver/styrets disposisjon 5 200, ,00 8 Web 3 970, ,00 9 Diverse 4 774,00 Bankomkostninger 588,00 500,00 Sum: , ,00 Noter: 1 Kontingent 13 foreninger 175*518 kr ,00 4 enkeltmedlemmer 500*4 kr 2 000,00 kr ,00 2 ID-kort Det ble solgt 81 ID-kort i 2008 NGF Årsmøte Tønsberg Side 7 av 18

8 3 Renteinntekter Renter Plasseringskonto kr 255,00 Renter Brukskonto kr 1 389,00 kr 1 644,00 4 Møter/reiser Det har vært avholdt 4 styremøter: Oslo, Drammen, Oslo og Bergen Reiser kr ,80 Opphold kr 7 770,00 Konferanse Bergen kr ,00 Formannstreff kr ,00 Landsmøte styret kr ,00 kr ,80 5 Porto kr 4 771,00 6 Honorarer og kompensasjon godkjent av årsmøte: Leder kr 7 000,00 Kasserer kr 5 000,00 Sekretær kr 5 000,00 Styremedlem kr 4 000,00 Revisor kr 1 000,00 Valgkomité kr 700,00 kr ,00 7 Kontingent internasjonale organisasjoner IGC kr 512,41 WFTGA kr 3 359,25 IATM kr 1 859,80 kr 5 731,46 8 Web adresse: Årsavgift for vedlikehold av nettside for NGF kr 1 985,00 Betalt for 2009 kr 1 985,00 kr 3 970,00 9 Diverse Program Web siden kr 2 474,00 Patentstyret kr 2 300,00 kr 4 774,00 Beholdning av effekter: Pr Solgt Pr NGF-skjerf NGF-Pins NGF-Slips NGF-Vesker Mikrofonhetter NGF Årsmøte Tønsberg Side 8 av 18

9 Sammendrag Regnskap 2007 Inntekter kr ,70 Utgifter kr ,30 Resultat kr 7 587,40 Beholdning pr Beholdning bank kr ,00 Beholdning kasse kr 1 652,50 Beholdning plasseringskonto kr ,50 Beholdning pr Beholdning bank kr ,90 Beholdning kasse kr 5 942,50 Beholdning plasseringskonto kr 5 165,00 kr ,00 kr ,40 Resultat kr 7 587,40 Drammen, Bente Blomholt Kasserer NGF Årsmøte Tønsberg Side 9 av 18

10 NGF Årsmøte Tønsberg Side 10 av 18

11 BUDSJETT Inntekter Beløp Kontingenter kr ,00 Læreplan kr 3 600,00 Guideteknikk kr 300,00 NGF-effekter kr 2 000,00 Logo kr 4 600,00 ID-kort kr 500,00 Renter og avkastning kr - Sum: kr ,00 Utgifter Beløp Møter, reiser kr ,00 Porto kr 4 000,00 Styrehonorar kr 8 000,00 Kompensasjon til styret kr ,00 Honorar revisor kr 1 000,00 Honorar webansvarlig kr 2 000,00 Honorar valgkomité kr 1 000,00 Rekvisita kr 1 000,00 Kostnad ved web adresse kr 2 000,00 Kontingent IGC kr 500,00 Gaver/styrets disposisjon kr 3 000,00 NGF-Nytt kr 2 000,00 Bankomkostninger kr 500,00 Sum: kr ,00 NGF Årsmøte Tønsberg Side 11 av 18

12 MEDLEMSOVERSIKT FORENING/LAG ENDRINGER Bergen Guideforening Drammen Guideforening Guide Team Vesterålen Gjøvik-Toten Guideforening Harstad Guideforening Kristiansand og Omland Guideforening Lillehammer Guideforening Oslo Guideforening Oslo St Hallvard Stavanger Guideforening Trondheim Guideforening TønsbergGuidene Ålesund Guideforening Enkeltmedlemmer: Janns Adventure (Jann Harald Engstad) 1 1 Ingjerd Dyrnbe Anda 1 1 Henriette Bismo Eilertsen 1 1 Knut S. Kjorstad Note: Guide Team Vesterålen hadde ikke betalt kontingent før årsskiftet dette har de nå gjort i 2009 NGF Årsmøte Tønsberg Side 12 av 18

13 Sak nr. 4 Fastsettelse av årskontigent for 2010 Styrets forslag til kontingent Styret foreslår økning i kontingenten for 2010 til medlem tilknyttet forening: kr. 200,- enkeltmedlem kr. 600,- for styret Norges Guideforbund Astrid Margrete Aasum sekretær NGF Årsmøte Tønsberg Side 13 av 18

14 Sak nr. 5 Søknad om medlemskap SØKNAD OM MEDLEMSKAP NARVIK GUIDEFORENING (NarvikGuide ) Styret har mottatt søknad fra Narvik Guideforening (NarvikGuide) om å bli medlem i NGF. Søknaden ligger vedlagt. Narvik Guideforening søker om opptak i Norges Guideforbund i samråd med NGF v/ UDK Chantal Forså. Styret har behandlet søknaden og vil anbefale Årsmøtet at Narvik Guideforening blir tatt opp som medlem i Norges Guideforbund. Styrets forslag til vedtak: Narvik Guideforening blir tatt opp som medlemsforening i Norges Guideforbund fra Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik Leder 2 vedlegg NGF Årsmøte Tønsberg Side 14 av 18

15 Norges Guideforbund v/karin Steinsvik Narvik, SØKNAD OM OPPTAK I NORGES GUIDEFORBUND (NGF) Narvik Guideforening (NarvikGuide) søker herved om å bli tatt opp som medlem i NGF. Foreningens formål er å fremme Narvik-guidens interesser. Vi skal blant ta initiativ til utdanning av guidene, slik at kunnskapene og kvalitet holdes på et høyt nivå og vi skal arbeide for et godt forhold til myndigheter, institusjoner og publikum. Ettersom det nå gjennomføres autorisasjonsprogram for guider i Ofoten og Sør-Troms, ser vi det hensiktsmessig å søke om medlemsskap i NGF. Vi har avholdt årsmøte og vedtatt følgende endringer i vedtekter: Endring av tekst tilpasset NGF: 2 b Autoriserte guider er medlemmer som har bestått Norges Guideforbund (NGF) s godkjente kurs og har en godkjent NGF-autorisasjon. Nytt punkt i hht krav fra Frivillighetsregisteret: Oppløsning 10 NarvikGuide kan bare oppløses av årsmøtet. Forslaget må være angitt i innkallelsen. Oppløsningen og disposisjon av foreningens midler må vedtas med 2/3 flertall av medlemmene. Ved første gangs innkalling må 2/3 av medlemmene være til stede, hvis ikke innkalles det til nytt ekstraordinært årsmøte hvor alminnelig flertall avgjør. Nye vedtekter følger vedlagt. Vi håper å rekruttere flere nye autoriserte guider og medlemmer i løpet av våren og sommeren 2009, og vil jobbe kontinuerlig for å rekruttere nye kompetente guider i regionen. På vegne av styret i NarvikGuide Hilde M. Normark Hilde M. Normark Styrets leder NGF Årsmøte Tønsberg Side 15 av 18

16 Harstad, 24. februar 2009 Til Årsmøtet i Norges Guideforbund, mars 2009, Tønsberg Søknad om medlemskap fra guideforeningen i Narvik. Narvik Guideforening har pr tiden 5 medlemmer som alle har høy kompetanse og lang erfaring som guider. 7. mars starter et guidekurs i Ofoten og Sør-Troms i regi av NGF, Destinasjonsselskapene i Narvik og Harstad og Folkeuniversitetene i Narvik og Harstad. Dette kurset vil resultere i NGF-autorisasjon av nye guider i Narvik regionen og føre til flere ressurspersoner i guideforeningen. Jeg anbefaler Årsmøtet om å ta opp Narvik Guideforening som medlem i Norges Guideforbund. Med vennlig hilsen, Chantal Forså Utdanningskontakt i Nord-Norge NGF Årsmøte Tønsberg Side 16 av 18

17 Sak nr. 6 Fastsettettelse av honorar for 2008 for styremedlemmer, revisor og valgkomité Styrets forslag til honorar Styret foreslår ingen endring i kompensasjon/honorarer i forhold til i fjor. for styret Norges Guideforbund Astrid Margrete Aasum sekretær NGF Årsmøte Tønsberg Side 17 av 18

18 Sak nr. 7, 8 og 9 Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité Norges Guideforbund Årsmøtet 21.mars 2009 Tønsberg Valg Valgkomiteens innstilling er som følger: Sekretær Kristian Bredby Oslo Guideforening ny 2 år Styremedlem Niels Henrik Jensen, Kristiansand og Omland Guideforening gjenvalg 2 år 1. Varamedlem Eva Karin Jaeck, Oslo Guidelaug St Hallvard ny 1 år 2. Varamedlem Beate Rosher Salen Bergen Guideforening gjenvalg 1 år Andre tillitsverv: Revisor Vibeke Moldvær, Trondheim Guideforening gjenvalg 1 år Vararevisor Henri G. Jaquet Oslo Guideforening gjenvalg 1 år Valgkomité Karin Bergh Jørgensen, Oslo Guideforening gjenvalg 1 år Laila Klem Tveten, Drammen Guideforening gjenvalg 1 år Trine Søraa, Trondheim Guideforening gjenvalg 1 år 1. vara Kari Jemtland Moen Gjøvik-Toten Guideforening gjenvalg 1 år 2. vara Sidsel Waage Aurdal Ålesund Guideforening ny 1 år Alle kandidater er forespurt og har sagt seg villig til vervene. Leder Kari Steinsvik, Ålesund Guideforening ikke på valg Kasserer Bente Blomholt, Drammen Guideforening ikke på valg Karin Bergh Jørgensen Laila Klem Tveten Trine Søraa NGF Årsmøte Tønsberg Side 18 av 18

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 Tilstede: Trine Søraa, Kari Steinsvik, Vibeke Moldvær, Niels Henrik Jensen og Beate Roscher Salen. Sak 22/07-08 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer