392L0085.NOR Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "392L0085.NOR Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at"

Transkript

1 392L0085.NOR Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) RÅDSDIREKTIV 92/85/EØF av 19. oktober 1992 om iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, under henvisning til forslag fra Kommisjonen, utarbeidet etter samråd med Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen(1), i samarbeid med Europaparlamentet(2), under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(3), og ut fra følgende betraktninger: Traktatens artikkel 118 A fastsetter at Rådet, i direktivs form, skal vedta minimumskrav med sikte på særlig å forbedre arbeidsmiljøet, for å sikre bedre vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Dette direktiv gjør det ikke berettighet å senke det vernenivå som allerede er oppådd i hver enkelt medlemsstat, ettersom medlemsstatene etter traktaten skal bestrebe seg på å forbedre vilkårene på dette området, og setter seg som mål å harmonisere dem i takt med framskrittet. I henhold til traktatens artikkel 118 A skal slike direktiver unngå å pålegge administrative, økonomiske og rettslige byrder som er av en slik art at de motvirker opprettelse og utvikling av små og mellomstore bedrifter. I henhold til vedtak 74/325/EØF(4), sist endret ved tiltredelsesakten av 1985, skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved utarbeidelse av forslag på dette området. Pakten om grunnleggende sosiale rettigheter for arbeidstakere, vedtatt av stats- eller regjeringssjefene i elleve medlemsstater på møtet i Det europeiske råd i Strasbourg 9. desember 1989, fastslår særlig i nr. 19: "Enhver arbeidstaker skal ha tilfredsstillende helse- og sikkerhetsforhold i sitt arbeidsmiljø. Det skal treffes egnede tiltak for å fremme harmonisering av vilkårene på dette området i takt med framskrittet." Kommisjonen har i sitt handlingsprogram for gjennomføring av pakten om grunnleggende sosiale rettigheter for arbeidstakere, blant annet satt seg som mål at Rådet skal vedta et direktiv om vern av gravide kvinner på arbeidsplassen. Artikkel 15 i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(5) fastsetter at risikogrupper som er særlig følsomme, skal vernes mot de farer som er spesielt alvorlige for dem.

2 Gravide arbeidstakere, arbeidstakere som nylig har født eller som ammer, må anses som en særskilt risikogruppe i mange henseender, og det må treffes tiltak med hensyn til disse arbeidstakeres sikkerhet og helse. Vern av sikkerhet og helse for gravide arbeidstakere, arbeidstakere som nylig har født eller som ammer, må ikke føre til at kvinners stilling på arbeidsmarkedet blir svekket eller berøre bestemmelser i direktiver om lik behandling av menn og kvinner. Visse typer aktiviteter kan innebære en særskilt risiko for at gravide arbeidstakere, arbeidstakere som nylig har født eller som ammer, utsettes for farlige agenser, prosesser eller arbeidsforhold, og slike risikoer må derfor vurderes og resultatet av vurderingen meddeles de kvinnelige arbeidstakerne og/eller deres representanter. Dersom resultatet av denne vurderingen videre viser at det foreligger en risiko for den kvinnelige arbeidstakerens sikkerhet og helse, skal det treffes tiltak for å verne arbeidstakeren. Gravide arbeidstakere og arbeidstakere som ammer, skal ikke delta i aktiviteter der vurderingen viser at det er en risiko for eksponering for visse særlig farlige agenser eller arbeidsforhold, som setter sikkerhet og helse i fare. Det bør fastsettes bestemmelser om at gravide arbeidstakere, arbeidstakere som nylig har født eller som ammer, ikke kan pålegges å arbeide om natten dersom slike bestemmelser er nødvendige ut fra hensynet til disse arbeidstakeres sikkerhet og helse. Sårbarheten til gravide arbeidstakere, arbeidstakere som nylig har født eller som ammer, nødvendiggjør en rett til fødselspermisjon i minst 14 sammenhengende uker som kan tas før og/eller etter fødselen, samt en obligatorisk fødselspermisjon på minst to uker som kan tas før og/eller etter fødselen. Risikoen for oppsigelse på grunn av deres tilstand kan ha skadelige virkninger på den fysiske og mentale tilstanden til gravide arbeidstakere, arbeidstakere som nylig har født eller som ammer, og det bør derfor fastsettes et forbud mot oppsigelse. Tiltak for organisering av arbeidet med sikte på vern av helsen til gravide arbeidstakere, arbeidstakere som nylig har født eller som ammer, vil ikke ha noen hensikt med mindre de ledsages av bestemmelser om opprettholdelse av rettigheter knyttet til arbeidsavtalen, herunder opprettholdelse av lønn og/eller retten til en passende ytelse. Bestemmelser om fødselspermisjon vil heller ikke ha noen hensikt med mindre de ledsages av bestemmelser om opprettholdelse av rettigheter knyttet til arbeidsavtalen og/eller retten til en passende ytelse. Begrepet passende ytelse skal med hensyn til fødselspermisjon anses som et teknisk referansepunkt med henblikk på å fastsette et minimumsnivå for vern og må under ingen omstendighet tolkes som en antydning om likhet mellom graviditet og sykdom - VEDTATT DETTE DIREKTIV: AVSNITT I FORMÅL OG DEFINISJONER Artikkel 1 Formål 1. Formålet med dette direktiv, som er det tiende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF, er å gjennomføre tiltak som forbedrer sikkerhet og helse på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer.

3 2. Bestemmelsene i direktiv 89/391/EØF, unntatt artikkel 2 nr. 2, får anvendelse fullt ut på hele området som omfattes av nr. 1, med forbehold for alle strengere og/eller mer spesifikke bestemmelser i dette direktiv. 3. Dette direktiv må ikke føre til at vernenivået for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer, blir lavere enn det var den dag da dette direktiv ble vedtatt. Artikkel 2 Definisjoner I dette direktiv menes med a)"gravid arbeidstaker": arbeidstaker som er gravid og som opplyser arbeidsgiveren om sin tilstand i samsvar med nasjonal lovgivning og/eller praksis, b)"arbeidstaker som nylig har født": arbeidstaker som i henhold til nasjonal lovgivning og/eller praksis nylig har født og som i samsvar med denne lovgivning og/eller praksis opplyser arbeidsgiveren om sin tilstand, c)"arbeidstaker som ammer": arbeidstaker som i henhold til nasjonal lovgivning og/eller praksis ammer og som i samsvar med denne lovgivning og/eller praksis opplyser arbeidsgiveren om sin tilstand. AVSNITT II ALMINNELIGE BESTEMMELSER Artikkel 3 Retningslinjer 1. Kommisjonen skal i samråd med medlemsstatene og med bistand fra Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen, utarbeide retningslinjer for vurdering av kjemiske, fysiske og biologiske agenser og industrielle prosesser som utgjør en fare for sikkerheten eller helsen til arbeidstakere som definert i artikkel 2. Retningslinjene nevnt i første ledd skal også omfatte bevegelser og stillinger, mental og fysisk tretthet og andre typer fysisk og mental belastning forbundet med arbeid som utføres av arbeidstakere som definert i artikkel Retningslinjene nevnt i nr. 1 skal tjene som grunnlag for vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 1. Medlemsstatene skal for dette formål gjøre disse retningslinjene kjent for alle arbeidsgivere og alle kvinnelige arbeidstakere og/eller deres representanter i de respektive medlemsstater. Artikkel 4 Vurdering og opplysning 1. For alle aktiviteter som kan innebære en særskilt eksponeringsfare for de agenser, prosesser eller arbeidsforhold som det gis en ikke-uttømmende liste over i vedlegg I, skal arbeidsgiveren vurdere eksponeringsart, -grad og -tid for arbeidstakere som definert i artikkel 2 i det berørte foretaket og/eller den berørte virksomheten, enten direkte eller ved hjelp av de tjenester i forbindelse med vern og forebygging som er nevnt i artikkel 7 i direktiv 89/391/EØF, for å: -kunne vurdere enhver risiko for sikkerhet eller helse og enhver mulig virkning på graviditeten eller ammingen til arbeidstakere som definert i artikkel 2, - avgjøre hvilke tiltak som bør treffes.

4 2. Med forbehold for artikkel 10 i direktiv 89/391/EØF skal arbeidstakere som definert i artikkel 2 og arbeidstakere som kan komme til å befinne seg i en av situasjonene omhandlet i artikkel 2, og/eller deres representanter, i det berørte foretaket og/eller den berørte virksomheten, underrettes om resultatene av vurderingen nevnt i nr. 1 og alle tiltak som treffes i forbindelse med helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Artikkel 5 Tiltak som følge av resultatene av vurderingen 1. Med forbehold for artikkel 6 i direktiv 89/391/EØF skal arbeidsgiveren, dersom resultatene av vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 1 avdekker en fare for sikkerhet eller helse eller en virkning på graviditet eller amming hos en arbeidstaker som definert i artikkel 2, treffe de nødvendige tiltak for å sikre at eksponeringen av arbeidstakeren for slike farer blir unngått, ved midlertidig å endre arbeidsforholdene og/eller arbeidstiden til den berørte arbeidstakeren. 2. Dersom endringen av arbeidsforhold og/eller arbeidstid ikke er teknisk og/eller objektivt mulig, eller ikke med rimelighet kan forlanges på et behørig dokumentert grunnlag, skal arbeidsgiveren treffe de nødvendige tiltak for å overføre den berørte arbeidstakeren til en annen jobb. 3. Dersom overføring til en annen jobb ikke er teknisk og/eller objektivt mulig, eller ikke med rimelighet kan forlanges på et behørig dokumentert grunnlag, skal den berørte arbeidstakeren gis permisjon i samsvar med nasjonal lovgivning og/eller praksis for hele den perioden som er nødvendig for å verne hennes sikkerhet eller helse. 4. Bestemmelsene i denne artikkel får tilsvarende anvendelse på de tilfeller hvor en arbeidstaker som utfører en aktivitet som er forbudt i henhold til artikkel 6, blir gravid eller begynner å amme og opplyser sin arbeidsgiver om dette. Artikkel 6 Tilfeller der eksponering er forbudt I tillegg til de alminnelige bestemmelser om vern av arbeidstakere, særlig dem som gjelder grenseverdier for yrkesmessig eksponering, 1.må gravide arbeidstakere som definert i artikkel 2 bokstav a) under ingen omstendighet pålegges å utføre arbeidsoppgaver der vurderingen har vist at det er risiko for eksponering for de agenser og arbeidsforhold som er oppført i vedlegg II avsnitt A, og som setter sikkerhet eller helse i fare, 2.arbeidstakere som definert i artikkel 2 bokstav c) som ammer, må under ingen omstendighet pålegges å utføre arbeidsoppgaver der vurderingen har vist at det er risiko for eksponering for de agenser og arbeidsforhold som er oppført i vedlegg II avsnitt B, og som setter sikkerhet eller helse i fare. Artikkel 7 Nattarbeid 1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at arbeidstakere som definert i artikkel 2 ikke pålegges å utføre nattarbeid under graviditeten og i en periode etter fødselen som skal fastsettes av den nasjonale myndighet med ansvar for sikkerhet og helse, under forutsetning av at det etter nærmere regler fastsatt av medlemsstatene framlegges en legeattest som bekrefter at dette er påkrevd av hensyn til den berørte arbeidstakers sikkerhet eller helse.

5 2. Tiltakene nevnt i nr. 1 skal, i samsvar med nasjonal lovgivning og/eller praksis, gi mulighet for: a)overføring til dagarbeid, eller b)fravær fra arbeidet eller forlengelse av fødselspermisjon når slik overføring ikke er teknisk og/eller objektivt mulig eller ikke med rimelighet kan forlanges på et behørig dokumentert grunnlag. Artikkel 8 Fødselspermisjon 1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at arbeidstakere som definert i artikkel 2 får rett til en sammenhengende periode med fødselspermisjon på minst 14 uker, før og/eller etter fødselen, i samsvar med nasjonal lovgivning og/ eller praksis. 2. Fødselspermisjonen fastsatt i nr. 1 skal omfatte obligatorisk fødselspermisjon på minst to uker, før og/eller etter fødselen, i samsvar med nasjonal lovgivning og/eller praksis. Artikkel 9 Fravær i forbindelse med prenatale undersøkelser Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at gravide arbeidstakere som definert i artikkel 2 bokstav a) har rett til fravær uten tap av lønn i forbindelse med prenatale undersøkelser, i samsvar med nasjonal lovgivning og/eller praksis, dersom slike undersøkelser må finne sted i arbeidstiden. Artikkel 10 Forbud mot oppsigelse For å garantere arbeidstakere som definert i artikkel 2 muligheten til å utøve sine rettigheter i forbindelse med vern av helse og sikkerhet etter denne artikkel, fastsettes følgende: 1.Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å forby oppsigelse av arbeidstakere som definert i artikkel 2 i perioden fra begynnelsen av graviditeten til slutten på fødselspermisjonen nevnt i artikkel 8 nr. 1, med unntak for særlige tilfeller uten sammenheng med nevnte arbeidstakeres tilstand hvor oppsigelse er tillatt ifølge nasjonal lovgivning og/eller praksis, eventuelt under forutsetning av at vedkommende myndighet har samtykket, 2.dersom en arbeidstaker som definert i artikkel 2 blir oppsagt i perioden nevnt i nr. 1, skal arbeidsgiveren skriftlig gi behørig dokumentert begrunnelse for oppsigelsen, 3.medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å verne arbeidstakere som definert i artikkel 2 mot følgene av en oppsigelse som er ulovlig i henhold til nr. 1. Artikkel 11 Rettigheter knyttet til arbeidsavtalen For å garantere arbeidstakere som definert i artikkel 2 muligheten til å utøve sine rettigheter i forbindelse med vern av helse og sikkerhet etter denne artikkel, fastsettes følgende: 1.Rettigheter arbeidstakere som definert i artikkel 2 har i forbindelse med arbeidsavtalen, herunder opprettholdelse av lønn og/eller rett til en passende ytelse, skal i tilfellene nevnt i artikkel 5, 6 og 7 sikres i samsvar med nasjonal lovgivning og/eller praksis, 2.i tilfellet nevnt i artikkel 8 skal følgende ivaretas: a)rettigheter arbeidstakere som definert i artikkel 2 har i forbindelse med arbeidsavtalen, unntatt de rettigheter som er nevnt i bokstav b),

6 b)opprettholdelse av lønn til, og/eller rett til en passende ytelse for, arbeidstakere som definert i artikkel 2, 3.ytelsen nevnt i nr. 2 bokstav b) skal anses som passende dersom den garanterer en inntekt som er minst like stor som den som den berørte arbeidstakeren ville motta i tilfelle et avbrudd i arbeidsforholdet som skyldes hennes helsetilstand, med forbehold for ethvert tak fastsatt i nasjonal lovgivning, 4.medlemsstatene kan gjøre retten til lønn eller ytelse nevnt i nr.1 og i nr. 2 bokstav b) betinget av at den berørte arbeidstakeren oppfyller vilkårene for rett til slike ytelser fastsatt i nasjonal lovgivning. Det kan i disse vilkårene under ingen omstendighet kreves at det skal være arbeidet i en periode på mer enn 12 måneder umiddelbart forut for antatt fødselstidspunkt. Artikkel 12 Beskyttelse av rettigheter Medlemsstatene skal innføre de tiltak i sin nasjonale rettsorden som er nødvendige for å gjøre det mulig for alle arbeidstakere som mener de er blitt skadelidende på grunn av manglende overholdelse av forpliktelsene som følger av dette direktiv, å bringe sine krav inn for retten og/eller, i samsvar med nasjonal lovgivning og/eller praksis, å bringe saken inn for andre ansvarlige myndigheter. Artikkel 13 Endring av vedleggene 1. Rent tekniske tilpasninger av vedlegg I som følge av tekniske framskritt, endringer i internasjonale regler eller spesifikasjoner og ny kunnskap på området som omfattes av dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 i direktiv 89/391/EØF. 2. Vedlegg II kan endres bare etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 118 A. Artikkel 14 Sluttbestemmelser 1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest to år etter at det er vedtatt, eller senest to år etter vedtakelsen av direktivet påse at partene i arbeidslivet har innført de nødvendige bestemmelser gjennom avtaler, idet medlemsstatene skal vedta alle bestemmelser som er nødvendige for til enhver tid å kunne garantere de resultater som pålegges ved dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 2. Tiltakene nevnt i nr. 1 skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal henvises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de allerede har vedtatt, eller vedtar, på det området dette direktiv omhandler. 4. Medlemsstatene skal hvert femte år framlegge en rapport for Kommisjonen om den praktiske gjennomføringen av bestemmelsene i dette direktiv og angi synspunktene til partene i arbeidslivet. Medlemsstatene skal imidlertid framlegge en rapport for Kommisjonen om den praktiske gjennomføringen av bestemmelsene i dette direktiv og angi synspunktene til partene i arbeidslivet for første gang fire år etter at dette direktiv er vedtatt.

7 Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité og Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen om dette. 5. Kommisjonen skal jevnlig framlegge en rapport for Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale komité om gjennomføringen av dette direktiv, og skal i den forbindelse ta hensyn til nr. 1, 2 og Rådet vil ta dette direktiv opp til fornyet undersøkelse på grunnlag av en vurdering foretatt på grunnlag av rapportene nevnt i nr. 4 annet ledd og, ved behov, på grunnlag av et forslag som skal framlegges av Kommisjonen senest fem år etter at dette direktiv er vedtatt. Artikkel 15 Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Luxembourg, 19. oktober For Rådet D. CURRY Formann VEDLEGG I IKKE-UTTØMMENDE LISTE OVER AGENSER, PROSESSER OG ARBEIDSFORHOLD OMHANDLET I ARTIKKEL 4 NR. 1 A.Agenser 1.Fysiske agenser, når disse anses å være agenser som forårsaker fosterskader og/eller kan forårsake at morkaken løsner, særlig: a)støt, vibrasjoner eller bevegelser, b)manuell håndtering av laster som innebærer risiko, særlig for rygg og hofteparti, c) støy, d)ioniserende stråling,(6) e) ikke-ioniserende stråling, f) ekstrem kulde og varme, g)bevegelser og stillinger, reising (enten innenfor eller utenfor virksomheten), mental og fysisk tretthet og andre fysiske belastninger i forbindelse med arbeidet til en arbeidstaker som definert i artikkel 2 i dette direktiv. 2.Biologiske agenser Biologiske agenser i risikogruppe 2, 3 og 4 i henhold til artikkel 2 bokstav d) nr. 2, 3 og 4 i direktiv 90/679/EØF(7), i den grad det er kjent at disse agenser eller de terapeutiske tiltak som er nødvendige på grunn av slike agenser, setter helsen til den gravide kvinnen og det ufødte barnet i fare og de ennå ikke står oppført i vedlegg II. 3.Kjemiske agenser Følgende kjemiske agenser i den grad det er kjent at de setter helsen til den gravide kvinnen og det ufødte barnet i fare og de ennå ikke står oppført i vedlegg II:

8 a)stoffer merket R 40, R 45, R 46 og R 47 i direktiv 67/548/EØF(8) i den grad de ennå ikke står oppført i vedlegg II, b)kjemiske agenser i vedlegg I til direktiv 90/394/EØF(9), c)kvikksølv og kvikksølvderivater, d)mitosehemmende legemidler, e)karbonmonoksid, f)kjemiske agenser som beviselig er helsefarlige ved absorbsjon gjennom huden. B. Prosesser Industriprosesser oppført i vedlegg I til direktiv 90/394/EØF. C. Arbeidsforhold Gruvearbeid under jorden. VEDLEGG II IKKE-UTTØMMENDE LISTE OVER AGENSER OG ARBEIDSFORHOLD OMHANDLET I ARTIKKEL 6 A.Gravide arbeidstakere som definert i artikkel 2 bokstav a) 1.Agenser a)f y s i s k e a g e n s e r Arbeid i hyperbarisk atmosfære, f.eks. i trykkamre og ved dykking. b)b i o l o g i s k e a g e n s e r Følgende biologiske agenser: -toksoplasma - rubellavirus med mindre det foreligger bevis for at den gravide arbeidstakeren er tilstrekkelig vernet mot slike agenser gjennom immunisering. c)k j e m i s k e a g e n s e r Bly og blyderivater i den grad disse agenser kan absorberes av den menneskelige organisme. 2.Arbeidsforhold Gruvearbeid under jorden. B.Arbeidstakere som ammer som definert i artikkel 2 c) 1.Agenser a)k j e m i s k e a g e n s e r Bly og blyderivater i den grad disse agensene kan absorberes av den menneskelige organisme. 2.Arbeidsforhold Gruvearbeid under jorden.

9 Erklæring fra Rådet og Kommisjonen i forbindelse med artikkel 11 nr. 3 i direktiv 92/85/EØF, tatt inn i protokollen fra Rådets møte nr (Luxembourg, 19. oktober 1992) RÅDET OG KOMMISJONEN erklærer: "Ved fastsettelse av nivået på ytelsene nevnt i artikkel 11 nr. 2 og 3 skal det, av rent tekniske årsaker, henvises til den ytelse en arbeidstaker ville motta i tilfelle et avbrudd i arbeidsforholdet som skyldes hennes helsetilstand. En slik henvisning betyr på ingen måte at graviditet og barnefødsel er å betrakte som likestilt med sykdom. Den nasjonale trygdelovgivning i alle medlemsstater har bestemmelser om betaling av en ytelse under fravær fra arbeidet på grunn av sykdom. Sammenligningen med slik ytelse i bestemmelsens tekst har utelukkende som formål å angi et konkret, fast referansebeløp i alle medlemsstater for fastsettelse av minstebeløp for ytelse ved svangerskap og fødsel. I den grad det gis ytelser i den enkelte medlemsstat ut over det som er fastsatt i direktivet, beholdes selvsagt disse ytelsene. Dette framgår klart av artikkel 1 nr. 3 i direktivet.". (1)EFT nr. C 281 av , s. 3, og EFT nr. C 25 av , s. 9. (2)EFT nr. C 19 av , s. 177, og EFT nr. C 150 av , s. 99. (3)EFT nr. C 41 av , s. 29. (4)EFT nr. L 185 av , s. 15. (5)EFT nr. L 183 av , s. 1. (6)Se direktiv 80/836/Euratom (EFT nr. L 246 av , s. 1). (7)EFT nr. L 374 av , s. 1. (8)EFT nr. L 196 av , s. 1. Direktivet er sist endret ved direktiv 90/517/EØF (EFT nr. L 287 av , s. 37). (9)EFT nr. L 196 av , s. 1.?? L0085.baa

Nr.46/258 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(*) RÅDET FOR

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, 390L0269.NOR Council Directive of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, 389L0655.NOR/1 389L0655.NOR Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

NOR/393L0104.00T OJ L 307/93, p. 18-24 Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organization of working time

NOR/393L0104.00T OJ L 307/93, p. 18-24 Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organization of working time NOR/393L0104.00T OJ L 307/93, p. 18-24 Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organization of working time RÅDSDIREKTIV 93/104/EF av 23. november 1993 om visse

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 93/104/EF. av 23. november 1993. om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden(*)

RÅDSDIREKTIV 93/104/EF. av 23. november 1993. om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden(*) 14.11.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.51/00 15 RÅDSDIREKTIV 93/104/EF av 23. november 1993 om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden(*) RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF. av 16. desember 1996. om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*)

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF. av 16. desember 1996. om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*) 19.11.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.48/261 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*)

Detaljer

I henhold til vedtak 74/325/EØF(7) skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved

I henhold til vedtak 74/325/EØF(7) skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved 390L0270.NOR Council Directive of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive

Detaljer

Nr. 6/214 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/34/EF. av 22. juni 2000

Nr. 6/214 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/34/EF. av 22. juni 2000 Nr. 6/214 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN Konvensjon nr. 183 - konvensjon om revisjon av konvensjonen om mødrevern (revidert), 1952 Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse,

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

NOR/301L T OJ L 195/01, p

NOR/301L T OJ L 195/01, p NOR/301L0045.00T OJ L 195/01, p. 46-49 Directive 2001/45/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 amending Council Directive 89/655/EEC concerning the minimum safety and health

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

NOR/394L0033.00T OJ L 216/94, p. 12-20 Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on the protection of young people at work

NOR/394L0033.00T OJ L 216/94, p. 12-20 Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on the protection of young people at work NOR/394L0033.00T OJ L 216/94, p. 12-20 Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on the protection of young people at work RÅDSDIREKTIV 94/33/EF av 22. juni 1994 om vern av unge personer på arbeidsplassen

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 94/33/EF. av 22. juni 1994. om vern av unge personer på arbeidsplassen(*)

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 94/33/EF. av 22. juni 1994. om vern av unge personer på arbeidsplassen(*) Nr.51/ 22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 14.11.1996 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

NOR/307L0020.00T OJ L 94/07, p. 23-25

NOR/307L0020.00T OJ L 94/07, p. 23-25 NOR/307L0020.00T OJ L 94/07, p. 23-25 COMMISSION DIRECTIVE 2007/20/EC of 3 April 2007 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include dichlofluanid as an active substance

Detaljer

Nr. 29/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/14/EF. av 11. mars 2002

Nr. 29/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/14/EF. av 11. mars 2002 Nr. 29/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/14/EF 2004/EØS/29/27 av 11. mars 2002 om fastsettelse av en generell ramme for informasjon til og konsultasjon

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994 13.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.13/00 35 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved

Detaljer

Nr. 26/174 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 1999/70/EF. av 28. juni 1999

Nr. 26/174 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 1999/70/EF. av 28. juni 1999 Nr. 26/174 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.5.2001 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Nr.43/00 63 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 95/EØS/43/06 nr. 33/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Nr. 16/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/74/EF. av 22. september 2003

Nr. 16/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/74/EF. av 22. september 2003 Nr. 16/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/74/EF 2007/EØS/16/25 av 22. september 2003 om endring av rådsdirektiv 96/22/EF om forbud mot bruk av visse

Detaljer

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/ 154 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.6.1996 NORSK utgave De framgangsmåter for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakere som er fastsatt i medlemsstatenes lovgivning

Detaljer

NOR/308L T OJ L 42/08, p

NOR/308L T OJ L 42/08, p NOR/308L00016.00T OJ L 42/08, p. 48-50 COMMISSION DIRECTIVE 2008/16/EC of 15 February 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include etofenprox as an active substance

Detaljer

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009 Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.4.2015 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF 2015/EØS/25/31 av 28. oktober 2009 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for

Detaljer

NOR/308L T OJ L 198/08, p

NOR/308L T OJ L 198/08, p NOR/308L0077.00T OJ L 198/08, p. 41-43 COMMISSION DIRECTIVE 2008/77/EC of 25 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include thiamethoxam as an active substance

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF. av 30. september 2005

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF. av 30. september 2005 Nr. 39/349 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF 2009/EØS/39/17 av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn til krav til sporbarhet og melding av alvorlige

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 19. februar om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser

RÅDSDIREKTIV. av 19. februar om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser 373L0023.NOR Council Directive of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits 373L0023.NOR/1 RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Nr. 64/138 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/104/EF. av 19. november 2008.

Nr. 64/138 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/104/EF. av 19. november 2008. Nr. 64/138 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2016 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/104/EF 2016/EØS/64/07 av 19. november 2008 om vikararbeid(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Nr. 51/74 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 1999/63/EF. av 21. juni 1999

Nr. 51/74 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 1999/63/EF. av 21. juni 1999 Nr. 51/74 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 139 nr. 2, under

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

19.10.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.46/265 RÅDSDIREKTIV 96/34/EF av 3. juni 1996 om rammeavtalen om foreldrepermisjon inngått mellom UNICE, CEEP og EFF(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere 370L0311.NOR/1 370L0311.NOR Council Directive of 8 June 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Anonymisering - vikariat ikke forlenget

Anonymisering - vikariat ikke forlenget Anonymisering - vikariat ikke forlenget Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 12. desember 2010 fra NTL på vegne av A. NTL ber ombudet vurdere om A ble forskjellsbehandlet på grunn

Detaljer

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 Commission Decision of 5 June 2009 on the adoption of a common safety method for assessment of achievement of safety targets, as referred to in Article 6 of Directive

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006. av 24. februar 2006

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006. av 24. februar 2006 Nr. 39/783 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006 2009/EØS/39/37 av 24. februar 2006 om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2007 om arbeidsulykker og yrkesbetingede helseproblemer i henhold

Detaljer

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7 NOR/305R2049.00T OJ L 329/05, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EC) No 2049/2005 of 15 December 2005 laying down, pursuant to Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council, rules

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

særdirektiv om risikoene forbundet med støy og vibrasjoner samt eventuelle andre fysiske agenser på arbeidsplassen. 6) Som et første skritt vedtok

særdirektiv om risikoene forbundet med støy og vibrasjoner samt eventuelle andre fysiske agenser på arbeidsplassen. 6) Som et første skritt vedtok NOR/303L0010.00T OJ L 42/03, p. 38-44 Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding exposure of workers to

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003 8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/447 RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF 2006/EØS/30/27 av 18. juni 2003 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, 66/402/EØF

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004 Nr. 16/213 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004 2007/EØS/16/32 av 31. mars 2004 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103, RÅDSDIREKTIV av 10. desember 1982 om endring av direktiv 78/170/EØF om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede eksisterende bygninger

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003 Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF 2006/EØS/15/10 av 16. mai 2003 om fastsettelse av listen over, grenseverdier for konsentrasjon av og krav

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2010/32/EU. av 10. mai 2010

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2010/32/EU. av 10. mai 2010 Nr. 58/179 RÅDSDIREKTIV 2010/32/EU 2015/EØS/58/25 av 10. mai 2010 om gjennomføring av rammeavtalen om forebygging av skader fra skarpe gjenstander i sykehus og helsesektoren inngått mellom HOSPEEM og EPSU

Detaljer

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000 Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 213, under

Detaljer

NOR/395L T OJ L 168/95, p

NOR/395L T OJ L 168/95, p NOR/395L0027.00T OJ L 168/95, p. 14-17 European Parliament and Council Directive 95/27/EC of 29 June 1995 amending Council Directive 86/662/EEC on the limitation of noise emitted by hydraulic excavators,

Detaljer

NOR/304L T OJ L 195/04, p

NOR/304L T OJ L 195/04, p NOR/304L0041.00T OJ L 195/04, p. 12-15 Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 repealing certain directives concerning food hygiene and health conditions for

Detaljer

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p. 22-25 COMMISSION DECISION of 9 March 2011 on the publication and management of the reference document referred to in Article 27(4) of Directive 2008/57/EC of the European

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

NOR/300L0030.00T OJ L 203/00, p. 1-8

NOR/300L0030.00T OJ L 203/00, p. 1-8 NOR/300L0030.00T OJ L 203/00, p. -8 Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating

Detaljer

Nr. 23/304 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2000. av 19. mai 2000

Nr. 23/304 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2000. av 19. mai 2000 Nr. 23/304 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 26.3.2015 Nr. 18/507 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF 2015/EØS/18/52 av 25. august 2009 om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med under

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006 Nr. 63/207 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF 2009/EØS/63/47 av 2. mars 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 74/151/EØF, 77/311/EØF, 78/933/EØF og 89/173/EØF

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame Nr. 18/574 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF 2015/EØS/18/59 av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

Nr. 58/590 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2010/18/EU. av 8. mars 2010

Nr. 58/590 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2010/18/EU. av 8. mars 2010 Nr. 58/590 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.9.2015 RÅDSDIREKTIV 2010/18/EU 2015/EØS/58/72 av 8. mars 2010 om gjennomføring av den reviderte rammeavtalen om foreldrepermisjon inngått av

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrået er blitt sammenkalt i Genève og

Detaljer

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003 Nr. 15/77 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF 2006/EØS/15/15 av 26. mai 2003 om 25. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998 Nr. 29/59 RÅDSDIREKTIV 98/96/EF 2004/EØS/29/04 av 14. desember 1998 om endring blant annet med hensyn til feltinspeksjoner som ikke er offentlige, i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF,

Detaljer

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

NOR/308L T OJ L 197/08, p

NOR/308L T OJ L 197/08, p NOR/308L0075.00T OJ L 197/08, p. 54-56 COMMISSION DIRECTIVE 2008/75/EC of 24 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0305.eltr OJ L 91/13, p. 1-4 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 305/2013 of 26 November 2012 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

Nr. 51/66 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 51/66 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/66 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/92/EF av 16. desember 1999 om minimumskrav for å bedre vernet av sikkerheten

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16

NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16 NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16 COMMISSION REGULATION (EC) No 353/2008 of 18 April 2008 establishing implementing rules for applications for authorisation of health claims as provided for in Article

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9 NOR/306R0507.00T OJ X 92/06, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 507/2006 of 29 March 2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation

Detaljer

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 20.11.2000 COM(2000) 466 final/2 CORRIGENDUM Annule et remplace la page 25 du document COM(2000)466 final du 05.10.2000. L année de la directive doit se

Detaljer

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009 Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF 2015/EØS/76/82 av 25. november 2009 om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul

Detaljer

Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid

Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som Det internasjonale arbeidsbyråets

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 16/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF. av 29. juni 1995

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF. av 29. juni 1995 Nr.16/ 06 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed

NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1552/2005. av 7.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1552/2005. av 7. Nr. 34/601 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1552/2005 2009/EØS/34/30 av 7. september 2005 om statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

Konvensjon nr. 181 om privat arbeidsformidling

Konvensjon nr. 181 om privat arbeidsformidling Konvensjon nr. 181 om privat arbeidsformidling Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Geneve, og som har trådt sammen

Detaljer

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 REGULATION (EC) No 1100/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member

Detaljer

Vern mot støy på arbeidsplassen

Vern mot støy på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 398 Forskrift om Vern mot støy på arbeidsplassen Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. april 2006, nr. 456. Utgitt mai 2006

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer