Universelt skjema/brev - enkel beslutningstøtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universelt skjema/brev - enkel beslutningstøtte"

Transkript

1 Universelt skjema/brev - enkel beslutningstøtte KEEP IT SIMPLE Mitt innlegg viser et forslag til hvordan skjema/brev rutinen innen kort tid kan forbedres i dagens allmennlege EPJ ved mere automatisering og enkel beslutningsstøtte. Forslaget viser malen for henvisning slik skjermbildene vil se ut for legen i EPJ FORBEHOLD Det er ikke tid til å gå i dybden på temaet beslutningsstøtte. I denne konferansens powerpointsamling har jeg lagt inn 3 glimrende presentasjoner av J.E.Kristoffersen (PKO konf 2011), Tom Christensen (disputas) og Rokstad/Holmen (PKO Helse Bergen) som utdyper dette temaet. I mitt innlegg har jeg trukket ut noen punkter fra dette materialet. SENTRALT VERKTØY I MEDISINSK PRAKSIS Klinikere fra 1 og 2 linje må ta styring på dette feltet sammen!

2 Ulike typer støtte Automatisering: Systemet leverer automatisk data og funksjoner som opplagt trengs i en gitt situasjon. Bruker skal oppleve dette som faglig godt, en lette og tidsbesparende. Støtte til prosess og administrasjon f.eks automatiseringer og støtte til korrekt utfylling av skjema. God arbeidsflyt. Beslutningsstøtte legger til et faglig element i EPJ, hjelp til å ta den riktige beslutning og er mer enn, men har sammenheng med kunnskapsstøtte. Beslutningsstøtte brukes oftest i sammenhengen integrasjon av retningslinjer og behandlingsplaner. Kunnskapsstøtte Et sted man kan hente kunnskap under, før eller etter konsultasjonen. Eks Helsebiblioteket, NEL, dokumenter med rettningslinjer.

3 EPJ med beslutningsstøtte funksjon bør Fra Tom Christensens disputas Understøtte kollegial dialog Gjenspeile kontekst Bli problemorientert og vise forløp Bli erfaringsbasert med tilpasning til brukerpreferanser Integreres med prosesstøtte Dokumenteres som brukervennlig og nyttig før utbredelse

4 Beslutningsstøtte - noen hovedpunkter Fra Tom Christensens disputas Funksjonalitet og brukergrensesnitt må utformes sammen med brukerne og ikke ta oppmerksomhet fra samtale og undersøkelse Det er behov for mer kunnskap når en del beslutninger tas, og leger foretrekker kunnskap overført fra kolleger de har tillit til. Skjemaer har innebygd påminnere og noe beslutningstøttefunksjon Støtte til beslutninger bør tilbys i skjermbildet og kan gi bedre klinisk praksis, mer lik behandling og samfunnsøkonomisk gevinst Beslutningsstøtte blir oversett om den forstyrrer og ikke oppleves relevant og tilpasset.

5 Hva må til for at beslutningsstøttefunksjon skal ha god effekt? Fra Tom Christensens disputas Beslutningsstøtte må tilbys automatisk og som en del av legens arbeidsprosess Beslutningsstøtte må tilbys der og da når en medisinsk beslutning skal tas Beslutningsstøttesystemet må komme med konkrete anbefalinger og ikke bare vurderinger Beslutningsstøtten må være datamaskinbasert Kawamoto K. BMJ 2005

6 Generelt om brukergrensesnitt og funksjonalitet Fra Tom Christensens disputas Brukertilfredshet henger sammen med enkelthet, hastighet og effekt på produktivitet Funksjoner som ikke oppleves som effektive blir lite brukt Lærum H., BMJ 2001, Lee F., JAMIA 1996 Sittig D.F. BMC Med Inform Decis Mak 2006 Smith R. BMJ 1996

7 Cochrane review Fra J.E.Kristoffersen - PKO konferansen 2011 Samlet sett lite litteratur som kunne inkluderes Strukturerte henvisninger gir økt kvalitet Lokal dialog om henvisningskvalitet mellom sykehusleger og allmennleger gir økt kvalitet (Cochrane review; Interventions to improve outpatient referrals from primary care to secondary care. Akbari A, Mayhew A, Al-Alawi MA, Grimshaw J, Winkens R, Glidewell E, Pritchard C, Thomas R, Fraser C) 7

8 Norske data på kvalitet og intervensjon Fra J.E.Kristoffersen - PKO konferansen 2011 Kari Jussie Lønning m.fl. : Fant mangler ved 37% av henvisninger, hyppigst knyttet til medisinering og info om forundersøkelser Holmen og Rokstad (PKO Haukeland) : Enkel beslutningsstøtte i e- henvisning til lungeavd. førte til en kraftig forbedring av informasjon i henvisningene, og prioriterende sykehuslegers tidsbruk på vurdering og prioritering av henvisninger ble redusert med 34%, mens opplevelsen av å ha gitt rett prioritet økte betydelig. A-hus: Prosjekt interaktiv beslutningsstøtte i e-henvisning gastrokirurgi og urologi. Diagnosespesifikk informasjon om hensiktsmessig utredning før henvisning og informasjon i eget vindu. Førte ikke til signifikant hevet kvalitet i henvisninger langs noen av de akser som ble evaluert. Forskjellig brukergrensesnitt og innhold årsak til sprik Haukeland - Ahus??? 8

9 Universelt skjema/brev - enkel beslutningstøtte Arbeidsflyt og beslutningsstøtte integrert i hele EPJ og koblet til dialog med sykehusets lege om det enkelte forløp Mitt innlegg i dag Beslutnings støtte Beslutnings støtte Henviser jeg? Jeg henviser mi E-dialog HF EPJ 9

10 Universelt skjema/brev i EPJ Alle skjema og brev skal ligge digitalt i EPJ og mengden reduseres fortrykte skjema fjernes Samme grensesnitt og arbeidsmåte, maler gir variasjonen Omfattende mal med mange felt Enkel mal Mal med vedlegg

11 Universelt skjema/brev i EPJ Felles dokumentmotor i bunn, ulike varianter over samme grunntema, frigjøre oss fra hundrevis av gamle layout basert på papirskjema. Automatisk utfylling av nødvendige data som finnes i EPJ Unik dokument-id og legens navn på hvert ark Saksnummer for å kunne koble flere dokumenter i samme sak? Beslutningsstøtte data leveres gjennom en nasjonal standard Omfattende mal med mange felt Enkel mal Mal med vedlegg

12 Universelt skjema/brev i EPJ KITH visningsfil - avsender og mottager ser det samme En elektronisk melding, men ulike tagger som angir dokumenttype eks henvisning, epikrise, førerkortattest, uføresak. Meldingen skal lagres i originalformat i EPJ, slik at bedre visninger i fremtiden er mulig. Printe på hvitt papir (ingen fortrykte papirskjema) Omfattende mal med mange felt Enkel mal Mal med vedlegg

13 KITH visningsfil - viser det samme hos avsender og mottaker. Universelt skjema/brev - skisse Regin Hjertholm 10 april 2011 Ny versjon kom febr 2012, figur viser brukerforslag med noen justeringer PKOere bør komme med innspill til forbedringer

14 Beslutningsstøtte i universelt skjema/brev Administrativ støtte i adresseregister Adresseregister Mottagers ventetid, hvilke tjenester tilbys Malens ledetekst og automatiske uttrekk Malens utforming i seg selv en støtte (huskeliste for hva som bør med) Mal bestemmes av dokument, mottager og diagnose Råd Råd 1) Korte faglige råd fra ulike nasjonale aktører eks NEL, hdir, NAV 2) Ønsker og råd fra mottager NB: må bestemmes av klinkere fra 1 og 2 linjen i fellesskap Nasjonal standard for hvordan beslutningsstøtte skal gis og integreres i EPJ. Leverandørene trenger bare gjøre jobben en gang.

15 EPJ Gjenbruke data fra EPJ Diagnose Medikasjon Lab Medisinske us sykmelding Vekt,høyde, BT m.m. osv MAL Automatiske uttrekk definert av mal Spørring mot EP Eks.siste rtg.thorax Klipp og lim Start her Velg dokumenttype Henvisning, førerkort, fysio,forsikring Velg mottager NHN-adressereg. adm. støtte: eks. ventetid,tjenester, fravær.. Mal foreslås Automatisk Kan også søkes frem og endres manuelt Redigere, skrive og sjekke at alt er OK før send Universelt skjema/brev - skisse Regin Hjertholm juli 2012 Automatisk takstforslag EN elektronisk melding (nasjonal standard) Mange felt som dekker ulike maler kun felt som er utfylt vises hos mottager. Tag sikrer korrekt logistikk hos mottager eks Henv, ØH,,tillegg

16 Lungeavdelingen Helse Bergen HENVISNING Diagnose KOLS Bergen, Sykehistorie 25 års røyking, nå 20 sigaretter daglig. 2 prednisolonkurer og 3 antibiotikakurer i år. Søster KOLS. Spirometri hos allmennlege tyder på KOLS. Funn Hviledyspnoe med sammenpressede lepper. Resp frekvens 28 pr min. Pulm: hypersonor perkusjon, slimlyder, ikke dempning. Puls: 90,rglm Ikke cyanose. Spirometri: FEV1/FVC= Rtg.thorax: hyperinflaterte lunger, fortetning h.lungehilus. Lab : SR 20 LPK 11 Hb 12 Kreatinin 108 GGT 30 Tidligere sykdommer Appendicit Diabetes mellitus type 2 siden 2010 Osteoporose påvist 2011, Kompresjonsfractur L medikasjon Automatiske uttrekk rett inn i dokumentet Diagnosen og mottager gir mal Evt søk lunge, hjerte, førerkort Dagens anamnese Dagens funn, siste spirometri, siste rtg/ct thorax Siste lab prøver Fra oversikt i EPJ Medisinlisten m/dato for siste samstemming, CAVE, sosialt osv..

17 Lungeavdelingen Helse Bergen HENVISNING Diagnose KOLS Bergen, Automatiske uttrekk til plukkliste Tekst og/eller lenker lenker i sidepanel i sidepanel Helse Bergen NEL Plukkliste Første notat om røyk Sykehistorie 25 års røyking, nå 20 sigaretter daglig. 2 prednisolonkurer og 3 antibiotikakurer i år. Søster KOLS. Spirometri hos allmennlege tyder på KOLS. Funn Hviledyspnoe med sammenpressede lepper. Resp frekvens 28 pr min. Pulm: hypersonor perkusjon, slimlyder, ikke dempning. Puls: 90,rglm Ikke cyanose. Spirometri: FEV1/FVC= Rtg.thorax: hyperinflaterte lunger, fortetning h.lungehilus. Lab : SR 20 LPK 11 Hb 12 Kreatinin 108 GGT 30 Tidligere sykdommer Appendicit Diabetes mellitus type 2 siden 2010 Osteoporose påvist 2011, Kompresjonsfractur L Første notat med KOLS i teksten: Resyme siste lungelegekontakt : Forverring siste år. Pas klarer ikke slutte å røyke. Endret medikasjon fra atrovent til Spiriva. Symbicort nå på blå resept. Bør henvises til lunge-rehabilitering med kurs og opptrening. Lenker til 3 siste lungelegekontakter: Siste epikrise med KOLS, astma, pneumoni, bronkitt, : legg ved lim inn

18 Lungeavdelingen Helse Bergen Bergen, Info og råd i sidepanel HENVISNING Diagnose KOLS Sykehistorie 25 års røyking, nå 20 sigaretter daglig. 2 prednisolonkurer og 3 antibiotikakurer i år. Søster KOLS. Spirometri hos allmennlege tyder på KOLS. Funn Hviledyspnoe med sammenpressede lepper. Resp frekvens 28 pr min. Pulm: hypersonor perkusjon, slimlyder, ikke dempning. Puls: 90,rglm Ikke cyanose. Spirometri: FEV1/FVC= Rtg.thorax: hyperinflaterte lunger, fortetning h.lungehilus. Helse Bergen NEL Ventetid pol.kl 11 uker Andre i Helse Vest: Stavanger 9 uker, spesialistgruppen 4 uker, lungelege Madsen 2 uker. Røyk? Spirometri Plukkliste Lab : SR 20 LPK 11 Hb 12 Kreatinin 108 GGT 30 Tidligere sykdommer Appendicit Diabetes mellitus type 2 siden 2010 Osteoporose påvist 2011, Kompresjonsfractur L3 2011

19 Lungeavdelingen Helse Bergen Bergen, Info og råd for hele dokumentet HENVISNING Diagnose KOLS Sykehistorie 25 års røyking, nå 20 sigaretter daglig. 2 prednisolonkurer og 3 antibiotikakurer i år. Søster KOLS. Spirometri hos allmennlege tyder på KOLS. Funn Hviledyspnoe med sammenpressede lepper. Resp frekvens 28 pr min. Pulm: hypersonor perkusjon, slimlyder, ikke dempning. Puls: 90,rglm Ikke cyanose. Spirometri: FEV1/FVC= Rtg.thorax: hyperinflaterte lunger, fortetning h.lungehilus. Helse Bergen NEL Ventetid pol.kl 11 uker Andre i Helse Vest: Stavanger 9 uker, spesialistgruppen 4 uker, lungelege Madsen 2 uker. Røyk? Spirometri Plukkliste Lab : SR 20 LPK 11 Hb 12 Kreatinin 108 GGT 30 Tidligere sykdommer Appendicit Diabetes mellitus type 2 siden 2010 Osteoporose påvist 2011, Kompresjonsfractur L3 2011

20 Lungeavdelingen Helse Bergen Bergen, Info og råd for kontekstrelatert Der markøren står HENVISNING Helse Bergen NEL Plukkliste Diagnose KOLS Sykehistorie 25 års røyking, nå 20 sigaretter daglig. 2 prednisolonkurer og 3 antibiotikakurer i år. Søster KOLS. Spirometri hos allmennlege tyder på KOLS. Røykt hvor lenge? Funn Hviledyspnoe med sammenpressede lepper. Resp frekvens 28 pr min. Pulm: hypersonor perkusjon, slimlyder, ikke dempning. Puls: 90,rglm Ikke cyanose. Spirometri: FEV1/FVC= Rtg.thorax: hyperinflaterte lunger, fortetning h.lungehilus. Lab : SR 20 LPK 11 Hb 12 Kreatinin 108 GGT 30 Tidligere sykdommer Appendicit Diabetes mellitus type 2 siden 2010 Osteoporose påvist 2011, Kompresjonsfractur L3 2011

21 Lungelege Madsen Kirkegata Bergen, Mottager må kunne endres underveis HENVISNING Diagnose KOLS Sykehistorie 25 års røyking, nå 20 sigaretter daglig. 2 prednisolonkurer og 3 antibiotikakurer i år. Søster KOLS. Spirometri hos allmennlege tyder på KOLS. Funn Hviledyspnoe med sammenpressede lepper. Resp frekvens 28 pr min. Pulm: hypersonor perkusjon, slimlyder, ikke dempning. Puls: 90,rglm Ikke cyanose. Spirometri: FEV1/FVC= Rtg.thorax: hyperinflaterte lunger, fortetning h.lungehilus. Madsen NEL Ventetid : 2 uker Andre i Helse Vest: Helse Bergen lungeavd 11 uker, Stavanger 9 uker, spesialistgruppen 4 uker. Stengt 1.sept til 1 okt 2012 Vikar dr.jensen hele 2013 Røyk? Spirometri Plukkliste Lab : SR 20 LPK 11 Hb 12 Kreatinin 108 GGT 30 Tidligere sykdommer Appendicit Diabetes mellitus type 2 siden 2010 Osteoporose påvist 2011, Kompresjonsfractur L3 2011

22 Lungeavdelingen Helse Bergen Bergen, Støtte fra ulike aktører mulig HENVISNING Helse Bergen NEL Plukkliste Diagnose KOLS Sykehistorie 25 års røyking, nå 20 sigaretter daglig. 2 prednisolonkurer og 3 antibiotikakurer i år. Søster KOLS. Spirometri hos allmennlege tyder på KOLS. Funn Hviledyspnoe med sammenpressede lepper. Resp frekvens 28 pr min. Pulm: hypersonor perkusjon, slimlyder, ikke dempning. Puls: 90,rglm Ikke cyanose. Spirometri: FEV1/FVC= Rtg.thorax: hyperinflaterte lunger, fortetning h.lungehilus. Lab : SR 20 LPK 11 Hb 12 Kreatinin 108 GGT 30 Tidligere sykdommer Appendicit Diabetes mellitus type 2 siden 2010 Osteoporose påvist 2011, Kompresjonsfractur L Fastlegene er med å lage rådene og avgjør hva som skal slippes inn i EPJ

23 NEL HF Forsikring NAV Levering av beslutningsstøtte Enkel Nasjonal standard

24 Universelt skjema/brev - enkel beslutningstøtte Raskere arbeidsflyt - skrive og sende dokumentet under konsultasjonen. (Unngå forsinkelser for pasient og kveldsarbeid for legen) Bedre faglig kvalitet (Bedre pasientsikkerhet og lettere prioritering hos mottager) Adressere korrekt og til aktør med akseptabel ventetid (Unngå forsinkelser for pasient og evt senere dobbeltarbeid for legene) Unngå ekstrarunder pga mangelfulle opplysninger (Unngå forsinkelser for pasient og ekstra arbeid for legen eller foretaket) Dynamisk og kan lettere endres til det bedre underveis (Bare felt som brukes vises, tekst og råd kan byttes ut med enkle oppdateringer) Kan lages innen relativt kort tid i dagens EPJ

25 Henvisning Søvnapnoe Helse Bergen (Rogstad/Holmen/Infodoc) Brukes av leger i dag Info og råd i egen boks 25

26 Henvisning Psykiatri Helse Bergen (Rogstad/Holmen/Infodoc) Brukes av leger i dag Automatisk? Utrekk til plukkliste? 26

27 Henvisning Psykiatri Helse Bergen (Rogstad/Holmen/Infodoc)

28 NEL - Sjekkliste for henvisning Innhold klart - gratis integrasjon med EPJ mangler

29 Andre aktuelle prosjekter HSØ-IHR Vil trolig bruke EPJs eksisterende henvisning Bidra til utvikling av beslutningsstøtte i EPJ for henvisninger til HF start høst 2012? Forsikringsselskapene Trolig eget prosjekt i samarbeid med legeforeningen med start høst 2012 Samle multiple papirskjemaer i 3-5 elektroniske maler som bygger på universelt skjema/brev. Lage flere automatiske uttrekk fra EPJ enn vi har i dag - vil kunne brukes i annen medisinsk kommunikasjon ( eks. forbedret henvisning ) eresept Interaksjonsanalyse (DRUID) FEST blåreseptregler og farmakologisk info om markert medikament Samarbeidsutvalgene (HF-kommune) og/eller PKO Klinikere fra sykehus og allmennpraksis lager faglige råd sammen (revitalisere det gamle metodebokarbeidet) Bidra økonomisk til utvikling av teknisk løsning for beslutningsstøtte i EPJ

30 Viktige punkt i utviklingsarbeidet Starte med få utvalgte diagnoser/forløp, senere bygge videre ut fra erfaringer som høstes. Kom i gang ikke gap over for mye. Lage universell skjema/brev funksjonalitet som er en videreutvikling av henvisningsrutinen i dagens EPJ Enkel nasjonal standard for hvordan ulike aktører teknisk leverer støtte til EPJ. Generelt grensesnitt/prinsipp for beslutningsstøtte som går igjen over alt i EPJ

31 Viktige punkt i utviklingsarbeidet Mest mulig automatiske uttrekk av det som svært sannsynlig skal med fra EPJ Råd i sidepanel kortfattet og uten overlapp med det som leveres automatisk i malens ledetekst og uttrekk. Unngå obligatoriske felt ellers kan det stoppe helt opp Alt skal vises i EPJ, kontekstrelatert og uten ny pålogging (også ved integrasjon med annen software)

32 Fastegene er med å lage beslutningsstøtten og avgjør hva som skal slippes inn i EPJ

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i henvisninger "Den gode henvisning"

Medisinsk-faglig innhold i henvisninger Den gode henvisning Medisinsk-faglig innhold i henvisninger "Den gode henvisning" Versjon 1.1 19. september 2003 KITH Rapport R22/03 ISBN 82-7846-185-6 KITH-rapport ISBN 82-7846-185-6 Medisinsk-faglig innhold i henvisninger

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, de fleste konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Samhandlingsprosjekt mellom Øvre Eiker kommune og Vestre Viken HF klinikk Kongsberg sykehus Oktober 2012 august 2014 0 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning...

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Når tre blir til en.

Når tre blir til en. Når tre blir til en. Utfordringer ved implementering av felles klinisk arbeidsflate ved Oslo universitetssykehus HF - med fokus på elektronisk bestilling DIPS Klinisk portal PasDoc Klinisk arbeidsflate

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Frank Larsen Nasjonalt Senter for telemedisin 2004 1 Sammendrag Rapporten beskriver erfaringer med bruk av elektronisk

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer