Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 REV.NR. 2 SIGNATUR. ANT. SIDER Ingemund Jordanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 REV.NR. 2 SIGNATUR. ANT. SIDER Ingemund Jordanger"

Transkript

1 RAPPORT TITTEL Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A OPPDRAGSGIVER Sørlandet Sykehus HF FORFATTER Ingemund Jordanger, Helene Isaksen Avdeling Plan og eiendom OPPDRAGSLEDER Ingemund Jordanger OPPDRAGS NR RAPPORT NR. 2 REV.NR. 2 SIGNATUR DATO ANT. SIDER Ingemund Jordanger SAMMENDRAG Faveo har på oppdrag fra SSHF gjennomført usikkerhetsanalyse av valgt konseptalternativ for nybygg psykisk helse ved Sørlandet sykehus. Prosjektet omfatter psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Prosjektet er nå i en avsluttende skisseprosjektfase. Kostnadsestimatet er basert på grunnkalkyle, skisseprosjekt, annen relevant dokumentasjon i prosjektet og dialog med nøkkelpersoner i prosjektet. Usikkerhetsanalysen har gitt følgende hovedresultater: Estimatets nøkkeltall MNOK Forventningsverdi 884,3 Grunnkalkyle 753,3 P50 883,0 P30 832,9 P85 981,9 Prosjektreserver totalt 131,0 Avsetning for usikkerhet 97,6 Std.avvik (MNOK / %) 93,0 10,5 % Forventet sluttkostnad er som vist 884,3 MNOK. Prosjektets finansieringsramme på 85 % sikkerhetsnivå tilsvarer 981,9 MNOK. Prosjektets usikkerhetsnivå, uttrykt ved relativt standardavvik er 10,5 %. Usikkerhetsnivået ligger på et normalt nivå sett i lys av prosjektets karakteristika og fase. For å bidra til kostnadseffektiv styring, anbefales at det etableres et kostnadsmessig styringsmål i prosjektet på P30-nivå, tilsvarende 833 MNOK. De høyeste rangerte usikkerhetsforhold er: Prosjektorganisasjon, Marked, Prisstigning, Fremdrift, Basen; Bygning, Prosjektering, Utendørs Basen og Bygning Bygg B. Prosjektets brutto/netto-faktor har økt fra ca. 1,8 til ca. 2,0 siden november Gjennom økt arealeffektivitet bør det være mulig å redusere denne faktoren og derved oppnå en kostnadsreduksjon. Det anbefales videre at prosjektet etablerer en kuttliste som viser ytterligere kostnadsreduserende tiltak. Nøkkelord -Norsk Usikkerhetsanalyse Investeringskostnader Konseptanalyse Byggeprosjekt Nøkkelord - Engelsk Uncertainty analysis Investment costs Concept analysis Construction Project Side I

2 Innhold FORORD PROSJEKTBESKRIVELSE BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PSA ABUP Idèfaserapport Utviklingsplan PROSJEKTETS MÅL PROSJEKTETS ORGANISERING ORIENTERINGSPLAN PLASSERING AV UTBYGGINGSOMRÅDE ALTERNATIVE UTBYGGINGSLØSNINGER I KONSEPTFASEN AVSLUTNING AV KONSEPTFASEN OG FORBEREDELSE TIL FORPROSJEKTFASEN TEGNINGER GJENNOMFØRING AV USIKKERHETSANALYSEN MÅLET FOR ANALYSEN USIKKERHETSSEMINAR Program og deltakere på usikkerhetsseminaret GRUNNLAGET FOR USIKKERHETSANALYSEN FORUTSETNINGER FOR USIKKERHETSANALYSEN Generelle forutsetninger Kostnadsanalysen, grunnlagsdata Fremdrift Kostnader som ikke er inkludert i estimatet KVALITATIV ANALYSE. VIKTIGE UTFORDRINGER OG USIKKERHETER I PROSJEKTET RESULTATER FRA USIKKERHETSANALYSEN KOSTNADSESTIMATER ALTERNATIV 2A USIKKERHETSHISTOGRAMMER Usikkerhetshistogram Alternativ 2A ENTREPRISEKOSTNADER INDRE/YTRE FAKTORER REFERANSELISTE VEDLEGG I GRUNNLAGSDATA STRUKTUR PÅ GRUNNLAGSDATA GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A OPPSUMMERING GRUNNLAGSDATA; INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV 2A GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A BASEN. ENTREPRISEKOSTNAD GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A BYGG A. ENTREPRISEKOSTNAD GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A BYGG B. ENTREPRISEKOSTNAD GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A BYGG C. ENTREPRISEKOSTNAD VEDLEGG II USIKKERHETSVURDERINGER BASISESTIMAT: ALTERNATIV 2A - NYBYGG FOR PSA KRISTIANSAND 80 SENGER + 10 ABUP SENGER Felleskostnader Bygning VVS Elektro Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Generelle kostnader Spesielle kostnader Side II

3 Uspesifisert Prisstigning INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV 2A MARKED ANSATT- OG BRUKERMEDVIRKNING FREMDRIFT (MED KOSTNADSPÅVIRKNING) MYNDIGHETER/OFFENTLIG PÅLEGG PROSJEKTORGANISASJON GRENSESNITT ANDRE PROSJEKTER ANDRE INTERESSENTER (KOMMUNE, NABOER, ) VÆRFORHOLD BYGG/ANLEGG I DRIFT MILJØSANERING FLOM UNDER BYGGEPERIODEN ARKEOLOGISKE FUNN BIOLOGISK MANGFOLD MIDLERTIDIGE TILTAK I BYGGEPERIODEN FIGURLISTE Figur 1-1 Prosjektorganisasjon...6 Figur 1-2 Orienteringsplan Kristiansand...7 Figur 1-3 Plassering av utbyggingsområde...7 Figur 1-4 Landskap tomteavgrensning...9 Figur 1-5 Fasade øst Figur 1-6 Fasade vest Figur 1-7 Lengdesnitt Figur 1-8 Plan etasje Figur 1-9 Plan etasje Figur 1-10 Plan etasje Figur 1-11 Plan etasje U Figur 1-12 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og indre/ytre faktorer Figur 5-1 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 2A Figur 5-2: Nøkkeltall fra analysen (MNOK) Figur 5-3 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A, del Figur 5-4 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A, del Figur 5-5 Estimat entreprisekostnader Figur 5-6 Estimat indre/ytre faktorer Side III

4 Forord Faveo har på oppdrag fra SSHF gjennomført usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene for valgt konsept for nybygg psykisk helse (PSA og ABUP) ved Sørlandet sykehus. Det er tidligere gjennomført usikkerhetsanalyser av aktuelle konsepter gjennom en alternativanalyse. Prosjektet er nå i en skisseprosjektfase og usikkerhetsanalysen inngår som en del av beslutningsunderlaget for et eventuelt etterfølgende forprosjekt. Grunnlagsdata i usikkerhetsanalysen er dels basert på faktiske sluttkostnader og dels basert på kalkyler fra andre, sammenliknbare prosjekter. Relevant usikkerhet er kartlagt for valgt konsept. Usikkerhetsanalysens forutsetninger og rammebetingelser er presisert. Faveo har benyttet standardiserte metoder og verktøy ved gjennomføring av analysen. Trondheim, Ingemund Jordanger Oppdragsleder Faveo Prosjektledelse AS Side 4 av 45

5 1 Prosjektbeskrivelse Usikkerhetsanalysen omfatter aktuelt alternativ 1 for Nybygg psykisk helse SSK ved Sørlandet sykehus. Prosjektet omfatter psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Alternativet representerer vinnende konsept fra konseptanalysen. Opprinnelig konseptanalyse ble fullført i april Konseptanalysen ble revidert i november Usikkerhetsanalysen er en revisjon av analyse gjennomført i april 2014, basert på tidligere skisseprosjekt. 1.1 Bakgrunn for prosjektet I forbindelse med planlegging og gjennomføring av Opptrappingsplanen for psykisk helse , ble det lagt til grunn en helhetlig tenkning for en modernisering av behandlingstilbudet til pasienter med psykisk sykdom på Agder. Det er i løpet av de siste årene gjennomført bygging av nytt ABUP på Eg (poliklinikk), samling av behandlingstilbudet på Hæslandsheimen og Lovisenlund til nytt DPS på Strømme, samt avvikling av en døgnenhet på Bjorbekk i Arendal. PSA prosjektet er en viktig del av en helhetlig tenkning for behandlingstilbudet innen voksenpsykiatri på Agder. Etter de omfattende utbyggingene som er gjennomført gjenstår tiltak for sykehusavdelingen i Kristiansand. Dagens bygg er lite egnet for moderne psykiatrisk behandling, og er i begrenset grad tilpasset framtidige pasientforløp PSA Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) inngår organisatorisk i Klinikk for psykisk helse psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH). PSA er det spesialiserte sykehustilbudet innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen i agderfylkene. PSA har enheter lokalisert i Arendal, Bjorbekk og Kristiansand. Avdelingen gir behandlingstilbud innenfor øyeblikkelig hjelp, alvorlige psykiske lidelser (inkl. sikkerhetspsykiatri), alderspsykiatri og alvorlig allmenpsykiatri. Bygningene ved PSA Kristiansand (bygg 2, 4, 6 og 7) utgjør m² BTA og svarer som helhet svært lite tilfredsstillende på de funksjonelle kravene til egnethet. Halvparten av døgnenhetene ligger ikke på bakkeplan, og mangler skjermete uteområder. Det er en rekke funksjonelle svakheter som gir vanskelige arbeidsforhold i samtlige fire bygg. Bygget for PSA Arendal (bygg 150) utgjør m² BTA og er lokalisert i tilknytning til det somatiske sykehusets hovedbygg. Bygget stod ferdig i 1992, ble utvidet mot vest i 2007, fremstår funksjonelt og har en meget god teknisk tilstand ABUP ABUP gir tilbud til barn fra 0-18 år, og deres familier. Avdelingen har enheter i Flekkefjord, Farsund, Mandal, Kristiansand og Arendal. ABUP har utstrakt nettverksorientert virksomhet i form av ambulant miljøterapi og arbeid med relasjonene til ungdommene i familie, skole og øvrig nettverk. For ungdom med behov for døgntilbud finnes i dag 6 sengeplasser i Arendal. Ungdomsklinikkens bygningsmessige utforming bidrar til redusert sikkerhet og er ikke tilrettelagt for a kunne både ivareta ungdom med et akutt innleggelsesbehov og ungdom med et behandlingsbehov. PSA er derfor i stor grad behjelpelig med å ta imot ungdom for innleggelse. Behovene vurderes som sa omfattende at en helt ny døgnpost er nødvendig. 1 Alternativet som omfatte av analysen benevnes 2A og representerer anbefalt alternativ i gjennomført alternativanalyse og skisseprosjekt. Side 5 av 45

6 1.1.3 Idèfaserapport Det ble i 2011 gjennomført idéfaseutredning for nybygg for Psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand. Mandat for idéfasen ble godkjent i Helse Sør-Øst RHF den 15. februar 2011, og utarbeidet idéfaserapport forelå den 30. september Idéfaseutredningen ble utført i henhold til Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Hovedproblemstillingen for idéfasen er at PSA Kristiansand ikke vil kunne drive sin framtidige virksomhet på en hensiktsmessig måte i eksisterende lokaler. Byggene er i liten grad tilpasset kravene til moderne behandling og godt arbeidsmiljø. Ny kunnskap og nye behandlingsmetoder og retningslinjer krever endring av både virksomhet og bygg Utviklingsplan 2030 Utviklingsplan 2030 for Sørlandet sykehus HF skal være grunnlaget for prioritering av virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak som er godt begrunnet, framtidsrettet og avstemt i forhold til en helhetlig utvikling. En arbeidsgruppe har i delrapporten "Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2030", kommet med anbefalinger til hvordan virksomheten bør utvikles fram mot Prosjektets mål Prosjektets mål er også en viktig del av «bakteppet» for usikkerhetsanalysen, selv om målene er knyttet til flere dimensjoner enn investeringskostnader, som er hovedtema i usikkerhetsanalysen. For prosjektets samfunnsmål, effektmål og resultatmål vises det til ny konseptrapporten ( ). 1.3 Prosjektets organisering Nedenfor vises prosjektets organisasjonskart. Prosjekteier Adm. dir SSHF Styringsgruppe Ledergruppe, FTV, HVO, brukerrepr. Ekstern rådgivergruppe Faveo SINTEF Nordic Rambøll Prosjektgruppe PRL konseptfase, Prosjektkoordinator FTV, PRL rådgivergr. Leder av arb.gr. Prosjektkoordinator Arbeidsgruppe Fagmiljø Brukerrepr. Rådgivere Arbeidsutvalg (AU) Figur 1-1 Prosjektorganisasjon Side 6 av 45

7 1.4 Orienteringsplan Figur 1-2 Orienteringsplan Kristiansand 1.5 Plassering av utbyggingsområde Figur 1-3 Plassering av utbyggingsområde Side 7 av 45

8 1.6 Alternative utbyggingsløsninger i konseptfasen I tillegg til kapasitetstall og arealstandard for funksjonsområdene, samt faglige innspill om forholdet mellom bygg og virksomhet innenfor psykisk helsevern, er konsept for drift av døgnenhetene førende for de bygningsmessige løsningene. Reguleringsplaner og tilgjengelige tomter gir muligheter og begrensninger i tillegg til forhold til eksisterende bygningsmasse, og særlig somatikk- og servicefunksjonene. De bygningsmessige alternativene er noe endret fra idéfasen. Byggalternativene skal svare ut kapasitetsbehovet som er beskrevet i virksomhetsalternativene, som gjennom utviklingsplanen har gitt andre kapasiteter enn det man hadde i idefasen. I figur nedenfor illustreres sykehusets virksomhetsalternativer vs. byggalternativer. Tabell 1-1 Virksomhetsalternativer vs. usikkerhetsanalysens byggalternativer 1.7 Avslutning av konseptfasen og forberedelse til forprosjektfasen. Det er utarbeidet konseptrapport for nybygg psykisk helse (PSA og ABUP) med alternativene over. Denne var ferdig i april 2014 og ble revidert i november Rapporten var gjennom ekstern KSK i desember Styret i Sørlandet Sykehus HF besluttet i desember 2014 at alternativ 2 med ungdomsklinikk (ABUP) skal legges til grunn for videre arbeid. Videre arbeid er i denne omgang avslutning av konseptfasen og forberedelse til forprosjektfasen. Side 8 av 45

9 Følgende dokumenter revideres på bakgrunn av KSK og styrevedtak: Delfunksjonsprogram, overordnet teknisk program, hovedprogram utstyr, skisseprosjekt med kalkyle og usikkerhetsanalyse og overordnet tidsplan. Skisseprosjektet skal inneholde: byggets hovedgrep med hensyn til form og plassering på tomten, situasjonsplan med adkomst, utomhusforhold og fasader skissemessig planløsning for alle etasjer i liten målestokk føringsveier for tekniske installasjoner og tekniske hovedrom komplett kostnadskalkyle frem til samlet prosjektkostnad, herunder gjennomført usikkerhetsanalyse med forslag til usikkerhetsavsetninger, inkludert anslått prisstigning for gjennomføring i perioden finansieringskostnader tas ikke med. Endringer i areal siden usikkerhetsanalysen fra november Konseptet er det samme, men bygget er flyttet (10 meter fra Kjærlighetsstien etter krav fra Kristiansand Kommune) og senket 2 meter slik at hovedinngang er i terreng 2. I skisseprosjekt fra november 2014 var deler av arealet basert på romprogram og deler basert på stipulert antall og størrelse på rom. Arealet er derfor mer presist nå enn i forrige runde. 3. Teknisk areal er økt fra 300 kvm til 900 kvm basert på notat fra COWI 4. Det er lagt til en sjakt på 20 kvm per etasje BTA Usikkerhetsanalyse, november M2 2 Usikkerhetsanalyse, mars M2 For ytterligere informasjon om konseptet vises til skisseprosjekt for PSA og ABUP datert 27. mars Tegninger Her vises fortløpende inntegnede bygg i utbyggingsområdet Figur 1-4 Landskap tomteavgrensning M2 BTA var et estimat basert på romprogrammet med tittel «PSA - Revidert romprogram - ( )». Arealet er knyttet til alternativ 3 med 120 PSA senger. Arealene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Side 9 av 45

10 Figur 1-5 Fasade øst Figur 1-6 Fasade vest Figur 1-7 Lengdesnitt Figur 1-8 Plan etasje 1 Side 10 av 45

11 Figur 1-9 Plan etasje 2 Figur 1-10 Plan etasje 3 Figur 1-11 Plan etasje U Side 11 av 45

12 2 Gjennomføring av usikkerhetsanalysen Fokuset i analysen skal være helheten, det vil si både grunnkalkylen 3, basisestimatet 4, indre/ytre faktorene og den innvirkning disse har på kostnadsestimatet. Samlet gir dette estimatet for totale kostnader. Figur 1-12 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og indre/ytre faktorer 2.1 Målet for analysen Hovedmålet med usikkerhetsanalysen er å: Fremskaffe et realistisk grunnlag for kostnadsestimatene som underlag for prosjektets rammer Beskrive forutsetninger for analysen Identifisere relevant usikkerhet Stikkordsmessig beskrive prosjektets største utfordringer Etablere grunnlaget for en tiltaksplan for å styre usikre forhold og konsekvenser av disse 2.2 Usikkerhetsseminar En vesentlig del av grunnlaget for kostnadsestimatet ble innhentet gjennom et arbeidsmøte/seminar. Hovedformålet med usikkerhetsseminaret var å gi økt kunnskap og felles forståelse for prosjektets investeringskostnader ved å kombinere innsikt fra ulike bidragsytere og fagdisipliner. På seminaret ble grunnkalkylen for prosjektet gjennomgått og usikkerhetsnivåer vurdert gjennom å: Definere usikkerhet i kostnadselementene i grunnkalkylen. Utfallsrommet beskrives ved å angi maksimal, minimal og sannsynlig innvirkning på basisestimatet (3-punkts estimat). Beskrive årsaker til denne usikkerheten Identifisere, prioritere og beskrive indre/ytre faktorer som kan påvirke kostnadene for prosjektet Kvantifisere innvirkning av indre/ytre faktorer på kostnadene ved 3-punkts estimater Program og deltakere på usikkerhetsseminaret Program for usikkerhetsseminaret 23. mars 2015 vises nedenfor. 3 Basiskalkyle er konkrete kostnadsbærere med tilsvarende poster i budsjettet. Defineres som sum av mest sannsynlige verdier ekskl. innvirkning av indre/ytre faktorer/påvirkninger. 4 Basisestimat er basiskalkyle med usikkerhet Side 12 av 45

13 SSHF Usikkerhetsanalyse PSA Alternativ 2A Agenda :15 Innledning Presentasjonsrunde Metodikk 09:30 PSA - Presentasjon av Alternativ 2 Omfang Fremdrift Forutsetninger, rammebetingelser for analysen, grensesnitt 10:30 Kvalitativ usikkerhetskartlegging Spesielle utfordringer, viktigste usikkerhetsforhold (runde rundt bordet) 11:15 Kvantitativ usikkerhetsanalyse. Entreprisekostnader (kto. 1-7) Grunnlaget for kalkyler 11:45 Lunch 12:15 Kvantitativ usikkerhetsanalyse, forts. Entreprisekostnader 14:30 Indre/ytre kostnadsfaktorer Markedsusikkerhet, brukermedvirkning, myndigheter/offentlige pålegg etc. 15:30 Kostnadsestimat kto 8, 9, 0 Prosjektledelse, prosjektering, intern administrasjon, uspesifiserte kostnader etc. 16:20 Oppsummering og videre arbeid Deltakerne på usikkerhetsseminaret: Navn Org./rolle Epost Per Torgersen SSHF, teknologidirektør Per Myklebust SSHF, spesialrådgiver Guttorm Martinsen Rambøll AS, utomhuskalkyle og grunn- /fundamenteringskostnader Katja Dorsch Nordic Office of Architecture, Arkitekt PSA Arne Graarud Bygganalyse AS, Kalkyle PSA Helene Isaksen Ingemund Jordanger Faveo Prosjektledelse AS, datastøtte for usikkerhetsanalyse Faveo Prosjektledelse AS, prosessleder for usikkerhetsanalyse Side 13 av 45

14 3 Grunnlaget for usikkerhetsanalysen 3.1 Forutsetninger for usikkerhetsanalysen Her gis en opplisting av de viktigste forutsetninger som analysen er basert på: Generelle forutsetninger Ref. Hoved- og detaljfunksjonsprogram, konseptrapport og skisseprosjekt datert Kostnadsanalysen, grunnlagsdata Kostnadskalkylen er bygd opp etter bygningsdelstabellen og usikkerhetsspenn er vurdert på nivå 1 Usikkerhetsanalysen ser kun på investeringskostnader (inneholder ikke inntekter eller driftskostnader) Alle estimater er i mars 2015-kr Grunnlag for kalkylene er erfaringstall på pris pr brutto kvadratmeter fra andre kalkulerte og sammenlignbare prosjekter. Prosjektets kompleksitet, løsning og tekniske krav er vurdert opp mot detaljert kalkyle for tilsvarende prosjekt på St Olavs Hospital Østmarka + Blakstad, samt ferdigstilte prosjekt(østfold-sykehuset) Kostnadene er sjekket opp mot erfaringstall fra Bygg-analyse (Calcus) Det er i kalkylene tatt utgangspunkt i en robust materialbruk både i fasader og innvendige løsninger. Det er lagt inn kostnader for høyere standard på håndvasker, dusjarmaturer, belysningsarmaturer og himlinger Kalkyler er basert på et forventet høyt energikrav i forbindelse med innføringen av TEK15 Ingen av enkeltpostene inkluderer mva (mva inngår samlet under post 9) Uspesifiserte kostnader er delvis inkludert i enhetspriser Brukerutstyr inngår Prisstigning inngår Kunstnerisk utsmykking oppjusteres til 1 % av huskostnad Korttids- og HC-parkering inngår I Alternativ 2A er det medtatt kostnader til nybygget som har et bruttoareal på m2. Det er ikke medtatt kostnader til rivning eller oppussing/ omdisponering av fraflyttede bygg. Kostnader for fremføring av vei og teknisk infrastruktur inngår. B/N-faktor: Ca. 2,0 (relativt høy) Brukerutstyr ikke eget prosjekt Fremdrift Fremdriftsdata nedenfor inngår som grunnlag for usikkerhetsanalysen. Tyngdepunkt kontrahering primo 2017 Byggestart primo medio 2017 Ferdigstillelse/overlevering: ca. 1. juli Kostnader som ikke er inkludert i estimatet Det presiseres at følgende kostnader ikke er inkludert i kostnadsestimatet: Provisoriekostnader, midlertidige arealer for pasienter Parkeringsarealer unntatt korttids-/hc-parkering Finansieringskostnader Påløpte kostnader til og med skisseprosjekt PCer for brukere Side 14 av 45

15 4 Kvalitativ analyse. Viktige utfordringer og usikkerheter i prosjektet Usikkerhetsanalysen er todelt: 1) Kartlegging av relevante usikkerhetsforhold (kvalitativ analyse) og 2) Kvantitativ analyse. I den innledende kvalitative analysen fremkom følgende usikkerhetsforhold gjennom en brainstormingsprosess: 1. Detaljdesign ift. fleksibilitet 2. Brukermedvirkning (en funksjon er kommet inn i 12te time, - ABUP) 3. Endringer i forutsetninger over tid 4. Grunnforhold 5. Vernede områder/friområder 6. Tekniske løsning 7. Enhetspriser/markedsusikkerhet 8. Sikkerhetskrav 9. Materialkvalitet 10. Kvaliteter i utomhusområder 11. IKT-løsning for klinikk (styringssystem/overvåkning) 12. Fremdrift 13. Prosjekteringsfeil/prosjekteringsprosess 14. Forsinkelser i byggherrebeslutninger 15. Prosjektorganisasjon 16. Entreprisemodell/gjennomføringsmodell 17. Deponeringskostnad 18. Grensesnitt bygg/brukerutstyr 19. Avklaring av hva som er byggutstyr og hva som er brukerutstyr 20. Vannledning, kostnader for omlegging 21. Naboer, interessenter (friluftsinteresser, ) Usikkerhetsforholdene inngår i den etterfølgende kvantitative analysen. Grunnlagsdata fra den kvantitative analysen er vist i Vedlegg I og Vedlegg II. Side 15 av 45

16 5 Resultater fra usikkerhetsanalysen Resultatene fra usikkerhetsanalysen omfatter: Kvantitative kostnadsestimater på ulike nivåer Dokumentasjon av prosjektets usikkerhet (vedlegg) 5.1 Kostnadsestimater Alternativ 2A Ved analyse av investeringskostnadene er Faveos verktøy for usikkerhetsanalyse benyttet. Dette verktøyet er basert på Monte Carlo-simulering som analyseteknikk. Kostnadsestimat Alternativ 2A Figur 5-1 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 2A Resultatene fra analysen viser blant annet: Forventet sluttkostnad for prosjektet er 884,3 MNOK Det er ca. 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil havne i intervallet ca MNOK. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 982 MNOK. Tabellen under viser nøkkeltallene fra analysen: Estimatets nøkkeltall MNOK Forventningsverdi 884,3 Grunnkalkyle 753,3 P50 883,0 P10 764,0 P30 832,9 P85 981,9 Prosjektreserver totalt 131,0 Avsetning for usikkerhet 97,6 Std.avvik (MNOK / %) 93,0 10,5 % Tabell 5-1: Kostnadsestimatets nøkkeltall. Prosjektets usikkerhetsnivå, uttrykt som forholdet mellom standardavvik og forventningsverdi totalt er 10,5 %. Usikkerhetsnivået vurderes å ligge på et normalt nivå sammenliknet med tilsvarende prosjekter i tilsvarende fase. Nedenfor vises en grafisk fremstilling av anbefalt kostnadsmessig styringsgrunnlag for prosjektet. Side 16 av 45

17 Avsetning for usikkerhet 97,6 MNOK Kostnadsramme P85 = 981,9 Styringsreserve totalt = 131,0 (Uspesifisert, høyreskjevhet, prisstigning og Styringsreserve PE 51,4 MNOK Styringsreserve PL 79,6 MNOK Forventet kostnad = 884,3 Styringsmål PL (P30) = 832,9 Persentil grunnkalkyle: P7,9 Grunnkalkyle ekskl. reserver 753,3 MNOK Figur 5-2: Nøkkeltall fra analysen (MNOK). Grunnkalkylen, eks. reserver i prosjektet er 753,3 MNOK. Sannsynlighetsnivået for grunnkalkylen er ca. 8 %. Viktigste årsak til dette er at uspesifiserte kostnader og prisstigning ikke er inkludert i grunnkalkylen. Prosjektets samlede styringsreserver er 131,0 MNOK. Disse reservene omfatter høyreskjevhet i basisestimatet, uspesifisert, prisstigning og forventet effekt av indre/ytre faktorer. Denne styringsreserven foreslås fordelt mellom prosjektansvarlig og prosjektleder. Prosjekteiers styringsreserve, Avsetning for usikkerhet er i dette estimatet 97,6 MNOK, beregnet som differansen mellom P85 og prosjektets budsjett (estimatets forventningsverdi). 5.2 Usikkerhetshistogrammer Prosjektets usikkerhistogrammer viser en rangering av de usikkerhetsforholdene som har størst innvirkning på prosjektets sluttkostnad. Side 17 av 45

18 MNOK MNOK Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april Usikkerhetshistogram Alternativ 2A Prosjektorganisasjon Kostnadsusikkerhet Sørlandet sykehus. PSA-avdeling Alternativ 2A. Nybygg i Kristiansand, 80 senger + 10 ABUP senger Mars 2015 Marked Prisstigning (2,4 % pa.) Fremdrift Basen; Sum konto 2 Bygning Prosjektering Alle fag, inkl brukerutstyr Basen; Sum konto 7 Utendørs Bygg B; Sum konto 2 Bygning Min -88,2-73,6-26,1-17,6-13,4-11,7-10,3-7,6 Maks 87,0 60,5 28,5 17,1 18,3 11,8 10,1 10,1 Forv. -0,1-7,1 1,1-0,2 2,1 0,0 0,0 1,1 Usikkerhetsområder Figur 5-3 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A, del 1 Prosjektorganisasjon representer størst usikkerhet, dvs. kompetanse, kapasitet og kontinuitet i prosjekorganisasjonen en meget viktig suksessfaktor og som påvirker prosjektets sluttkostnad i størst grad. Marked representerer den nest største usikkerheten i kostnadsestimatet. Nest høyest rangerte usikkerheter vises i figur nedenfor Kostnadsusikkerhet Sørlandet sykehus. Ny PSA-avdeling 2(2) Alternativ 2A. Nybygg i Kristiansand, 80 senger + 10 ABUP senger Mars Værforhold Bygg A; Sum konto 2 Bygning Sum konto 1 Felleskostnader Administrasjon BH, inkl. brukerutstyr Grensesnitt andre prosjekter Myndigheter/offentl ige pålegg Ansatt- og brukermedvirkning Min 0,0-4,2-2,9-4,6-0,1 0,0 0,0 Maks 17,5 5,6 7,0 4,6 8,7 8,7 8,6 Forv. 7,6 0,6 2,0 0,0 4,3 3,7 3,7 Usikkerhetsområder Figur 5-4 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A, del Entreprisekostnader Estimatet for prosjektets totale entreprisekostnader (sum kto 1-7) vises i figur nedenfor. Side 18 av 45

19 Figur 5-5 Estimat entreprisekostnader Forventet entreprisekostnad er som vist 494,7 MNOK. 80 % konfidensintervall dekker utfallsrommet 467 til 523 MNOK Indre/ytre faktorer Usikkerheter knyttet til markedet, teknologisk utvikling, organisatoriske forhold, gjennomføringsmodell etc. oppsummeres som såkalte indre/ytre faktorer. Figur 5-6 Estimat indre/ytre faktorer Indre/ytre faktorer gir en forventet økning i prosjektets sluttkostnad på 11,9 MNOK og gir også bidrag til prosjektets kostnadsusikkerhet. 80 % konfidensnivå dekker intervallet ca. -99 til +123 MNOK. Indre/ytre faktorer som er vurdert og inkludert i estimatet omfatter: Marked Ansatt- og brukermedvirkning 5 Dette estimatet er basert på basisestimatet. I tillegg kommer uspesifiserte kostnader, prisstigning og effekt av indre/ytre faktorer som også vil påvirke entreprisekostnaden Side 19 av 45

20 Fremdrift Myndigheter/offentlige pålegg Prosjektorganisasjon Grensesnitt andre prosjekter Værforhold Andre indre/ytre faktorer ble også diskutert, men ble vurdert til ikke å ha signifikant kostnadspåvirkning på estimatet, eller at usikkerheten var hensyntatt i øvrige poster. Disse faktorene er: Andre interessenter Bygg/anlegg i drift Miljøsanering Flom under byggeperioden Arkeologiske funn Biologisk mangfold Midlertidige tiltak i byggeperioden Se Vedlegg I Grunnlagsdata og Vedlegg II Usikkerhetsvurderinger, som dokumenterer grunnlaget for usikkerhetsanalysen. Side 20 av 45

21 6 Referanseliste 1. Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA). Konseptrapport. Dato: Skisseprosjekt datert 27. mars Grunnkalkyle Alternativ 2A 4. Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse konsept Side 21 av 45

22 Vedlegg I Grunnlagsdata Grunnlagsdata for analysen er for en stor del fremkommet gjennom usikkerhetsseminaret. En del forhold er avklaret i etterkant. Struktur på grunnlagsdata Grunnlagsdata som vises her inngår i kostnadsanalysemodellen. Usikkerheten i kostnadselementene er lagt inn på nivå 1 i bygningsdeltabellen. De kvantitative vurderingene er imidlertid relatert til kostnadselementene på nivå 2. Risikoeksponering, dvs. risikoen for kostnadsøkninger er diskutert og konkludert med kvantitative anslag. Likeledes er muligheten for kostnadsreduksjoner kvantifisert. På neste side vises grunnlagsdata for kostnadsestimatet totalt, oppsummert fra alle delprosjekter. Forklaring på tabellene nedenfor: kol. 1-2: kol. 3: kol. 4: kol. 5: kol. 6-10: kol : kol : Nr./navn på kostnadselementet (iht. bygningsdeltabellen) Grunnkalkyle NOK/M2 Påløpte kostnader Usikkerhet i gjenstående kostnader. P10 uttrykt som % reduksjon ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i MNOK. Sanns.: Sannsynlig gjenstående kostnad. P90 uttrykt som % økning ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i MNOK Kostnader totalt per kostnadselement. Sanns.: Sannsynlig total kostnad. Forventet totalt kostnad (etter simulering). Forventet kostnad per m2 Viser simuleringsresultatenes relative avvik i forhold til sannsynlig kostnad. Benyttes til å fremstille usikkerhetshistogrammene. Symmetriske usikkerhetsforhold vil ha 0 som forventet avvik. Bygningsdeltabellen er lagt til grunn for basisestimatet i usikkerhetsanalysen. Side 22 av 45

23 Grunnlagsdata Alternativ 2A oppsummering Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Avvik P10 Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 11 Rigging osv (4 %) % 10,9 13,6 16,3 20 % 13,6 13, ,5 0,3 1,2 12 Drift av byggeplass (10 %) % 27,2 34,0 40,8 20 % 34,0 34, ,3 0,8 2,9 13 Administrasjon TE (kto ) (7 %) % 25,3 31,7 38,0 20 % 31,7 32, ,2 0,6 2,4 14 Andre felleskostnader (1 %) % 2,7 3,4 4,1 20 % 3,4 3, ,1 0,1 0, Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8 %) % 3,1 3,9 4,7 20 % 3,9 4, ,3 0,1 0, Hjelpearbeider tekniske inst. El (6 %) % 3,3 4,1 5,0 20 % 4,1 4, ,1 0,1 0,4 19 Diverse (0%) Sum konto 1 Felleskostnader ,8 90,8 92, ,0-2,9 2,0 7, Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling Sum konto 2 Bygning ,3 222,3 227, ,2 5,0 25,4 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Sum konto 3 VVS ,1 49,1 50, ,2 1,0 5,3 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Sum konto 4 Elkraft ,4 33,4 34, ,5 0,7 4,0 Tabell I-0-1 Basisestimat Alternativ 2A, kto. 1-4 Oppsummering Side 23 av 45 P90

24 Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Avvik P10 Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 5 Tele og automatisering 50 Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Sum konto 5 Tele og automatisering ,6 31,6 32, ,9 1,3 4,7 6 Andre installasjoner 60 Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Sum konto 6 Andre inst ,0 4,0 4, ,2 0,0 0,2 1-6 Huskostnader ,0 431,0 441, ,7 10,0 36,3 7 Utendørs 70 Utendørs, generelt ,6 71 Bearbeidet terreng ,1 72 Utendørs konstruksjoner ,9 73 Utendørs VVS ,5 74 Utendørs elkraft ,5 75 Utendørs tele og automatisering ,0 76 Veier og plasser ,7 77 Park og hage ,6 78 Utendørs infrastruktur ,0 79 Andre utendørs anlegg, utstyr ,0 0 Sum konto 7 Utendørs ,7 53,7 53, ,3 0,0 10,1 1-7 Entreprisekostnad ,7 484,7 494, ,4 10,0 38,0 Tabell I-0-2 Basisestimat Alternativ 2A, kto. 5-7 Oppsummering P90 Side 24 av 45

25 Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Avvik P10 Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 8 Generelle kostnader 81 Programmering % 2,5 3,1 3,7 20 % 3,1 3, ,6 0,0 0,6 82 Prosjektering Alle fag, inkl brukerutstyr % 46,6 58,2 69,9 20 % 58,2 58, ,7 0,0 11,8 83 Administrasjon BH, inkl. brukerutstyr % 18,4 23,0 27,6 20 % 23,0 23, ,6 0,0 4,6 84 Bikostnader (kopiering, reise, etc) % 1,2 1,5 1,8 20 % 1,5 1, ,3 0,0 0,3 85 Forsikringer, gebyrer, avgifter % 1,6 2,0 2,3 20 % 2,0 2, ,4 0,0 0,4 89 Diverse ,0 0,0 0,0 0 0 Sum konto 8 Generelle kostnader ,8 87,8 87, ,4 0,0 12,4 1-8 SUM konto ,5 572,5 582, ,2 10,0 41,0 9 Spesielle kostnader 91 Løst inventar og utstyr % 25,3 26,7 29,4 10 % 26,7 27, ,3 0,6 2,7 92 Tomterelaterte kostnader ,0 0,0 0, Finansieringskostnader ,0 0,0 0, Salgskostnader ,0 0,0 0, Merverdiavgiftsgrunnlag ,2 599,2 96 Merverdiavgift ,8 149,8 152, ,9 2,7 10,4 97 Investeringsavgift ,0 0,0 0, Utestående ,0 0,0 0, Kunstnerisk utsmykning % 3,4 4,3 5,2 20 % 4,3 4, ,9 0,0 0,9 0 Sum konto 9 Spesielle kostnader ,8 180,8 184, ,7 3,2 11,3 1-9 SUM konto ,3 753,3 766, ,6 13,3 52,1 0 Reserver/Marginer Uspesifisert % 3,8 37,7 71,6 90 % 37,7 38, ,2 0,7 2,6 SUM Reserver/Marginer ,7 37,7 38, ,2 0,7 2,6 0-9 SUM konto 1-9, ,9 790,9 804, ,9 13,9 54,7 Prisstigning (2,4 % pa.) % 39,9 66,4 93,0 40 % 66,4 67, ,1 1,1 28,5 Finansieringskostnader (inngår ikke) Basisestimat Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger ,4 857,4 872, ,4 15,0 65,8 Tabell I-0-3 Basisestimat Alternativ 2A, kto. 8, 9, 0 Oppsummering P90 Side 25 av 45

26 Grunnlagsdata; indre/ytre faktorer Alternativ 2A Nr. Indre/ytre faktorer Enhet P10 Sanns. 4 Myndigheter/offentlige pålegg Faktor 1,00 1,00 1,01 0,0 0,0 8,7 Totalt 872, ,0 3,7 8,7 Prosjektorganisasjon -87,2 0,0 87,2 Totalt 0 Faktor 0,90 1,00 1,10 872,2-88,2-0,1 87,0 5 6 Grensesnitt andre prosjekter Faktor 1,00 1,005 1,01 0,0 4,4 8,7 Totalt 872, ,1 4,3 8,7 Kostnad Referanse kostn. NOK/M2 P10 Forv. Ref. Simulert avvik (MNOK) P10 Sanns. P90 P90 1 Marked Faktor 0,85 0,98 1,12-74,2-9,9 59,3 Entreprise 494, ,6-7,1 60,5 Ansatt- og brukermedvirkning 0,0 0,0 8,7 Totalt 243 Faktor 1,00 1,00 1,01 872,2 0,0 3,7 8,6 2 3 Fremdrift Faktor 0,98 1,00 1,02-17,4 0,0 17,4 Totalt 872,2 0-17,6-0,2 17,1 7 Andre interessenter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872,2 0 8 Værforhold Faktor 1,000 1,001 1,020 0,0 0,9 17,4 Totalt 872, ,0 7,6 17,5 9 Bygg/anlegg i drift Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872, Miljøsanering Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872, Flom under byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872, Arkeologiske funn Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872, Biologisk mangfold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872, Midlertidige tiltak i byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872,2 0 P90 Kostnader; indre/ytre faktorer -4, ,9 11,9 122,5 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. Kostnadsestimat 852, ,0 884, ,2 Tabell I-0-4 Grunnlagsdata indre/ytre faktorer og estimat totalt Side 26 av 45

27 Grunnlagsdata Alternativ 2A Basen. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger. Bygg: Basen Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 2 Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter % 23,3 25,9 33,7 30 % 22 Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling Basen; Sum konto 2 Bygning % 76,8 90,3 108,4 20 % 90,3 92, ,4 2,1 18,3 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Basen; Sum konto 3 VVS % 13,0 15,3 18,3 20 % 15,3 15, ,3 0,3 3,1 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Basen; Sum konto 4 Elkraft % 13,6 16,0 19,2 20 % 16,0 16, ,4 0,3 3,2 Tabell II-0-5 Basisestimat Alternativ 2A, Basen kto. 1-4 P10 P90 Avvik Side 27 av 45

28 Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 5 Tele og automatisering 50 Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Basen; Sum konto 5 Tele og automatisering % 11,1 13,0 16,3 25 % 13,0 13, ,0 0,5 3,2 6 Andre installasjoner 60 Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Basen; Sum konto 6 Andre inst % 1,8 2,1 2,3 10 % 2,1 2, ,2 0,0 0,2 1-6 Huskostnader ,7 136,7 140, ,9 3,3 19,9 7 Utendørs 70 Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Basen; Sum konto 7 Utendørs % 40,7 50,8 61,0 20 % 50,8 50, ,3 0,0 10,1 1-7 Entreprisekostnad ,5 187,5 190, ,1 3,3 21,9 Tabell II-0-6 Basisestimat Alternativ 2A, Basen kto. 5-7 Gjenstående kostnader (MNOK) P10 P90 Avvik Side 28 av 45

29 Grunnlagsdata Alternativ 2A Bygg A. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger. Bygg A Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 2 Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling Bygg A; Sum konto 2 Bygning % 23,9 28,1 33,8 20 % 28,1 28, ,2 0,6 5,6 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Bygg A; Sum konto 3 VVS % 5,7 6,7 8,0 20 % 6,7 6, ,0 0,1 1,3 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Bygg A; Sum konto 4 Elkraft % 3,0 3,6 4,3 20 % 3,6 3, ,5 0,1 0,7 Tabell II-0-7 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg A kto. 1-4 P10 P90 Avvik Side 29 av 45

30 Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 2 Bygningsmessige arbeider 5 Tele og automatisering 50 Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Gjenstående kostnader (MNOK) P10 P90 % Verdi Sanns. Verdi % Totalt (MNOK) Avvik Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 0 Bygg A; Sum konto 5 Tele og automatisering % 3,2 3,8 4,7 25 % 3,8 3, ,6 0,2 0,9 6 Andre installasjoner 60 Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Bygg A; Sum konto 6 Andre inst % 0,4 0,4 0,4 10 % 0,4 0, ,0 0,0 0,0 1-6 Huskostnader ,6 42,6 43, ,1 1,0 6,2 7 Utendørs 70 Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Bygg A; Sum konto 7 Utendørs % 0,7 0,9 1,1 20 % 0,9 0, ,2 0,0 0,2 1-7 Entreprisekostnad ,5 43,5 44, ,0 1,0 6,1 Tabell II-0-8 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg A kto. 5-7 Side 30 av 45

31 Grunnlagsdata Alternativ 2A Bygg B. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger. Bygg B Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 2 Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling Bygg B; Sum konto 2 Bygning % 43,0 50,6 60,7 20 % 50,6 51, ,6 1,1 10,1 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Bygg B; Sum konto 3 VVS % 11,5 13,6 16,3 20 % 13,6 13, ,1 0,3 2,7 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Bygg B; Sum konto 4 Elkraft % 5,9 6,9 8,3 20 % 6,9 7, ,0 0,1 1,4 Tabell II-0-9 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg B kto. 1-4 P10 P90 Avvik Side 31 av 45

32 Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 5 Tele og automatisering 50 Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Bygg B; Sum konto 5 Tele og automatisering % 6,3 7,4 9,2 25 % 7,4 7, ,1 0,3 1,8 6 Andre installasjoner 60 Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Bygg B; Sum konto 6 Andre inst % 0,7 0,8 0,8 10 % 0,8 0, ,1 0,0 0,1 1-6 Huskostnader ,2 79,2 81, ,3 1,8 11,2 7 Utendørs 70 Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Bygg B; Sum konto 7 Utendørs % 0,8 1,0 1,2 20 % 1,0 1, ,2 0,0 0,2 1-7 Entreprisekostnad ,2 80,2 82, ,3 1,8 11,2 Tabell II-0-10 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg B kto. 5-7 Gjenstående kostnader (MNOK) P10 P90 Avvik Side 32 av 45

33 Grunnlagsdata Alternativ 2A Bygg C. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger. Bygg C Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 2 Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling Bygg C; Sum konto 2 Bygning % 45,2 53,2 63,8 20 % 53,2 54, ,9 1,2 10,6 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Bygg C; Sum konto 3 VVS % 11,5 13,5 16,2 20 % 13,5 13, ,0 0,3 2,7 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Bygg C; Sum konto 4 Elkraft % 5,9 6,9 8,3 20 % 6,9 7, ,1 0,1 1,4 Tabell II-0-11 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg C kto. 1-4 P10 P90 Avvik Side 33 av 45

Sørlandet sykehus. Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse revidert skisseprosjekt. Mars 2016

Sørlandet sykehus. Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse revidert skisseprosjekt. Mars 2016 RAPPORT TITTEL Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse Revidert skisseprosjekt Avdeling Plan og eiendom OPPDRAGSGIVER Sørlandet Sykehus HF OPPDRAGSLEDER Ingemund Jordanger SIGNATUR Ingemund Jordanger

Detaljer

Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse konseptnivå. Revisjon oktober-november 2014 REV.NR. 1 SIGNATUR. ANT. SIDER Ingemund Jordanger

Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse konseptnivå. Revisjon oktober-november 2014 REV.NR. 1 SIGNATUR. ANT. SIDER Ingemund Jordanger RAPPORT TITTEL Sørlandet sykehus PSAavdeling. Usikkerhetsanalyse konsepter. Revisjon oktober 2014 OPPDRAGSGIVER SSHF FORFATTER Ingemund Jordanger, Helene Isaksen Avdeling Plan og eiendom OPPDRAGSLEDER

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP Arkivsak Dato 13.05.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen, Oddvar Sæther Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 046-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Revidert konseptrapport

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 093-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport Arkivsak Dato 12.05.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.05.2016 Sak nr 044-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK Revidert

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK

Nybygg psykisk helse SSK Nybygg psykisk helse SSK Konseptrapport revidert Dato: 22-04-2016 Versjon 3.1 nytt kapittel revisjon 2016 Anbefaling Etter optimalisering av det konseptet som styret for SSHF vedtok i desember 2014, anbefaler

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Usikkerhetsanalyse Haugesund sjukehus

Usikkerhetsanalyse Haugesund sjukehus Usikkerhetsanalyse Haugesund sjukehus Oppdragsgiver: Helse Fonna Utarbeidet av: Atkins Norge AS Dato: 22.12.2015 Atkins Ltd except where stated otherwise. The Atkins logo, Carbon Critical Design and the

Detaljer

Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK

Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK Revisjon av konseptutredning for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og ungdomsklinikk (ABUP-UK) ved Sørlandet Sykehus HF ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

Usikkerhetsanalyse Nytt Universitetssykehus i Stavanger, SUS2023

Usikkerhetsanalyse Nytt Universitetssykehus i Stavanger, SUS2023 Usikkerhetsanalyse Nytt Universitetssykehus i Stavanger, SUS2023 Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF, SUS 2023 Prosjektet Utarbeidet av: Atkins Norge AS Dato: 29.05.17 Sammendrag Helse Stavanger HF er prosjekteier

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

PN 8 - Kalkyle og usikkerhetsanalyse

PN 8 - Kalkyle og usikkerhetsanalyse Til: Fra: Roy-Andre Midtgård Tore Westerbø Dato 2017-02-15 PN 8 - Kalkyle og usikkerhetsanalyse Sammendrag Dette notatet sammenfatter resultatene fra kostnadsoverslag og usikkerhetsanalyse for ny renseløsning

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030:

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes endring i befolkningsutvikling, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Bygningsmassen til SSHF trenger

Detaljer

Dato: Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand

Dato: Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand 1 / 7 Prosjektmandat Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Jan Roger Olsen Prosjekteier Adm.dir 01.12.2010 Per W. Torgersen Leder styringsgruppen

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Nytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand - Idefaserapport

Nytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand - Idefaserapport Saksframstilling Arkivsak Dato 19.10.2011 Saksbehandler Per W Torgersen / Helge Havåg Nytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand - Idefaserapport Sak nr. Styre Møtedato 105-2011 Styret for

Detaljer

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM for beslutningsstøtte i tidligfasen. v /prosjektleder Ellen Kongshaug ÅpenBIM i tidligfasen Kort om tidligfasen Tidligfasen og åpenbim hvorfor? Tønsbergprosjektet

Detaljer

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Usikkerhetsanalyse skisseprosjekt. Oktober - november INNLEDNING... 5

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Usikkerhetsanalyse skisseprosjekt. Oktober - november INNLEDNING... 5 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 PROSJEKTBESKRIVELSE... 6 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 2.2 PROSJEKTETS MÅL... 6 2.3 PROSJEKTETS ORGANISERING... 6 2.4 UTBYGGING HJELSET... 7 2.5 UTBYGGING KRISTIANSUND...

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Sted: Kristiansand Møtetidspunkt: 20.05.2016 kl. 12:00 14:00 Styringsgruppe: Observatører: Sekretariat: Inviterte: Jan Roger Olsen (Adm.dir)

Detaljer

Kvalitetssikring (KSK) av Konseptrapport Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA)

Kvalitetssikring (KSK) av Konseptrapport Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Kvalitetssikring (KSK) av Konseptrapport Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) På oppdrag fra: Utarbeidet av: Sørlandet sykehus HF Terramar AS, Hospitalitet AS og Oslo Economics AS Dato: 08.12.2014 Terramar,

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

Ny Ungdomsklinikk ABUP. Konseptrapport 14-01-2015. Iris Anette Olsen / Helge Havåg

Ny Ungdomsklinikk ABUP. Konseptrapport 14-01-2015. Iris Anette Olsen / Helge Havåg Ny Ungdomsklinikk ABUP Konseptrapport 14-01-2015 Iris Anette Olsen / Helge Havåg 1 BAKGRUNN 7 2 RAMMEBETINGELSER 7 2.1 Idéfasen 8 2.2 Bestilling og mandat 8 2.3 Relevante dokumenter 9 2.4 Oppbygging av

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus ARKIVSAK:

Detaljer

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg Prosjektmandat Forprosjekt Tønsbergprosjektet Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg 13. mai 2014 Side 1 / 10 Prosjektinformasjon Innsatsområde Virksomhetsutvikling,

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det?

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Prosjektleder Gunnar Stumo Frokostseminar 24.02.2015

Detaljer

PSA SØRLANDET SYKEHUS SKISSEPROSJEKT 17.11.2014

PSA SØRLANDET SYKEHUS SKISSEPROSJEKT 17.11.2014 PSA SØRLANDET SYKEHUS SKISSEPROSJEKT 17.11.2014 INNHOLD OPPGAVEN STUDERTE ALTERNATIVER ALTERNATIVE TOMTER TOMTEANALYSE KONSEPT LØSNING MULIG UTVIDELSER, FLEKSIBILITET UTOMHUS INDRE GÅRDSROM MATERIALBRUK

Detaljer

Budsjettdokument. Investering. Horten tilpasset. Horten VGS alternativ 2 eksisterende bygning. Prosjektnavn. Budsjettnavn. Byggherre. Dokument.

Budsjettdokument. Investering. Horten tilpasset. Horten VGS alternativ 2 eksisterende bygning. Prosjektnavn. Budsjettnavn. Byggherre. Dokument. Prosjektnavn Budsjettnavn Byggherre Dokument Budsjettdokument Tittel Investering I dette alternativet er det lagt opp til at eksisterende bygning benyttes etter samme mønster som i dag. Dato Revisjon nr.

Detaljer

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Usikkerhetsanalyse skisseprosjekt. Juni-august INNLEDNING... 5

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Usikkerhetsanalyse skisseprosjekt. Juni-august INNLEDNING... 5 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 PROSJEKTBESKRIVELSE... 6 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 2.2 PROSJEKTETS MÅL... 6 2.3 PROSJEKTETS ORGANISERING... 6 2.4 UTBYGGING HJELSET... 7 2.5 UTBYGGING KRISTIANSUND...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2015 Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 18.3.2016 Styresak 38-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

Program utvidet ledersamling :

Program utvidet ledersamling : Program utvidet ledersamling 20.09.2012: 12:15 Lunsj; rundstykker, kaffi etc 12:15 12:30 Velkommen v/adm.dir Jan Roger Olsen 12:30 12:55 Utviklingsplan; hensikt, rammebetingelser og forventninger fra Helse

Detaljer

TETTSTEDSUTVIKLING PÅ STANGHELLE VEST. Espen Viddal

TETTSTEDSUTVIKLING PÅ STANGHELLE VEST. Espen Viddal TETTSTEDSUTVIKLING PÅ STANGHELLE VEST Espen Viddal Oversikt presentasjon Politisk nivå Målsetninger i prosjektet Markedsvurdering Utbyggingspotensial Foreslått utbyggingskonsept Forventede inntekter og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.05.14 Sak nr: 028/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandlere: Prosjektleder Ellen Kongshaug og Prosjektleder Bjørn Varegg Sakstittel: Tønsbergprosjektet Mandat for

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Sted: Kristiansand Møtetidspunkt: 28.04.2016 kl. 14:00 16:00 Styringsgruppe: Observatører: Sekretariat: Jan Roger Olsen (Adm.dir) Per W Torgersen

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

FORPROSJEKT. EBA serienummer: Lorem Dato: Prosjektnr: Lorem ipsum Sider: 1 av 4 Etablissement/sted: Lorem ipsum dolores Prosjekt:

FORPROSJEKT. EBA serienummer: Lorem Dato: Prosjektnr: Lorem ipsum Sider: 1 av 4 Etablissement/sted: Lorem ipsum dolores Prosjekt: FORPROSJEKT EBA serienummer: Lorem 00789 Dato: 09.01.2012 Prosjektnr: Lorem ipsum Sider: 1 av 4 Sit ipsum dolores Bruker: Lorem ipsum sit Innhold GENERELLE KOMMENTARER...5 SAMMENDRAG...6 BAKGRUNN... 6

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan

Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan Regionplan Agder, politisk samordningsgruppe, 05.02.2013 Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes betydelige

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

DATO 2014-11-13. 1 Innledning... 2. 2 Investeringskostnader... 2. 2.1 Byggekostnader... 2. 2.1.1 Areal... 2. 2.1.2 Nøkkeltall for byggekostnader...

DATO 2014-11-13. 1 Innledning... 2. 2 Investeringskostnader... 2. 2.1 Byggekostnader... 2. 2.1.1 Areal... 2. 2.1.2 Nøkkeltall for byggekostnader... SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Vedlegg 3 Økonomi Sentralbord: 73593000 Telefaks: 93070800 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister: NO 948 007 029 MVA

Detaljer

NS3453:2016. Hvem er jeg? Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter

NS3453:2016. Hvem er jeg? Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter -Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter Hvem er jeg? Jostein Solberg Ansatt i Bygganalyse fra 2012 NOIS 2010-2012 Sivilingeniør Bygg + Industriell økonomi Jobber til daglig med: Kostnadskalkyler

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Momentum Arkitekter 1AS Innledning Tidligere prosjektfaser Funksjonsprosjekt Fremdrift Brukersamarbeid i MVG Momentum Arkitekter 2AS Tidligere

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler Vi bygger for pasientens helsetjeneste Sykehusbygg HF Eies av, og jobber for, alle RHF ene Utvikling av kunnskap og kompetanse Standardisering og erfaringsoverføring

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Oddvar Sæther Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter

Detaljer

Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Konseptrapport. Dato: 27-11-2014 Versjon 2.0

Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Konseptrapport. Dato: 27-11-2014 Versjon 2.0 Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Konseptrapport Dato: 27-11-2014 Versjon 2.0 Innhold SAMMENDRAG 6 DEL I: BAKGRUNN 12 1 Bakgrunn, rammebetingelser og målsetting 12 1.1 Grunnlag for konseptfasen 12 1.1.1

Detaljer

Kostnadsvurdering av boligblokk med kjeller

Kostnadsvurdering av boligblokk med kjeller TEK07 vs. TEK10 Kostnadsvurdering av boligblokk med kjeller Øyvind Bånerud og Olle Rudén AS Bygganalyse Side 1 av 22 Oppdraget Grunnlaget for kostnadsberegninger skal være en typisk 4 etasjes boligblokk

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 5/2015 pkt. 8

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 5/2015 pkt. 8 Notat GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 03.09.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Kari Gro Johanson SAKEN GJELDER: Sykehusutbyggingsprosjektet ARKIVSAK: 2015/ 193

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.8.2015 Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 30.05.2016 Saksnummer xx/2015 Saksansvarlig: Øyvin Grongstad Møtedato: 15.06.2016 Sak: Endret framme

Detaljer

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 22. april 2014 Saksbehandler: Frode Instanes Mandat for Konseptfasen for Nytt sykehus i Vestre Viken Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 27/2014 28.04.2014 Vedlegg: 1. Idéfase

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF Kvalitetssikring av byggeprosjektene ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget På oppdrag fra: Utarbeidet av: Byggeprosjektene ved R-R HF Terramar AS Dato: 8. juli 2005 SAMMENDRAG Terramar

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/916-30/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/916-30/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Arkivnr.: 2010/916-30/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 11.3.2011 Styresak 39-2011 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon

Detaljer

forprosjekt og byggestart

forprosjekt og byggestart Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 6.12.2013 Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart Bakgrunn Styret

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand

Detaljer