NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik"

Transkript

1 ETAT FOR PLAN OG GEODATA Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon Telefaks Marie Bjelland Opus Bergen AS Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /14 ESARK IDHE NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik Møtedato: Møtedeltakere - Forslagsstiller: Veidekke Eiendom AS V/ Charles Hazel Espen Brekke-Molund Plankonsulent: Opus V/ Marie Bjelland og Aleksandra Kurzynska- Janiszewska Kommunen: Referent: Kristin Eitrheim, fagleder Ida Hermansen, saksbehandler Gyda Strømmen, prosjektmedarbeider Ida Hermansen. 1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. Det ønskes boliger med en høyere utnyttingsgrad(per tomt) enn eksisterende plan, og det KPA legger til rette for. Forslagsstiller ønsker leiligheter, boligblokker. Forslagsstiller peker i den sammenheng på nærhet til bybanen, terreng og gode solforhold. Forslagsstiller ønsker deler av MUA dekket inn på tak.

2 2.0 INNSPILL FRA FORSLAGSSTILLER OG FAGETATENS TILBAKEMELDINGER/KONKLUSJONER 2.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales gitt anbefalingene fra fagetaten følges. Jf. kommentarer gitt nedenfor. 2.2 Konsekvensutredning (KU) (konkluder vedr. KU utfra forslagsstillers notat, samt ev. innhentede uttalelser, oppgi aktuelle ) Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. 3.0 UTVALGTE KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 3.1 Kommuneplanens arealdel (KPA) BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL Reguleringsplaner, detaljregulering Planid , YTREBYGDA. AUSTRE STEINSVIKÅSEN, DEL AV BOLIGFELT B VIII. 3.3 Kulturminnegrunnlag Bybanen Nesttun Rå? KU Ringvei vest? 3.4 Temaplaner Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen, Rapporter Gangveger til bybanen, Rådal- Flesland FAGETATENS KOMMENTARER Med fokus på tema der fagetaten har konkrete krav eller anbefalinger, er skeptisk, eller tema som krever utredninger eller avklaringer.for mer generelle krav, vises til etatens kravspesifikasjon. Side 2 av 13

3 3.6 Generelle betraktninger Dersom fagetaten skal kunne gå inn for høyere utnyttingsgrad en det KPA legger opp til må det vises til kvalitet og harmonere med omgivelsene. Vedrørende mulighet for MUA på tak må fagetaten vurdere dette nærmere, og vurdere det opp mot kvalitetene i prosjektet. Fagetaten åpner opp for at noe av MUA kan regnes inn i regulert friområde på Solåsen, men her vil flere faktorer spille inn, blant annet avstand til bolig. Områdebetraktninger 3.7 Områdebetraktninger ( fremtidig utvikling av området, infrastruktur, grønnstruktur, senterområde, områderegulering) Området ligger ikke innenfor sonen vi normalt definerer som gangavstand til bybanen. Området består av mye eneboliger, og ligger i et sårbart terreng. Det må tas spesielt hensyn til eksisterende bebyggelse, terreng og fjernvirkning. Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 3.8 Bebyggelse og byform Det må tas hensyn til eksisterende bebyggelse. 3.9 Arkitektur, estetikk og kvalitet (form, struktur, funksjon, uttrykk, forholdet til stedet/landskapet/strøkskarakteren) Nye tiltak, bygninger og anlegg skal tilfredsstille kravene vedrørende byforming og arkitektur som følger av punkt 6 i bestemmelsene til KPA Bebyggelsesstruktur 3.11 Utnyttelsesgrad og byggehøyder Noe høyere utnyttingsgrad kan vurderes dersom det vises til gode kvaliteter med hensyn til blant annet terrengtilpasning, arkitektur og gode uteoppholdsarealer Siktlinjer (byfjellene, kjente steder, akser) Ny bebyggelse bør plasseres slik at siktlinjer i fra Solåsen til Steinsvika/Nordåsvannet opprettholdes. Side 3 av 13

4 3.13 Fjernvirkning Generelt sett bør visuelt synlige terrengskjæringer og fyllinger bør unngås Energiløsninger Forslagsstiller utfordres til å legge opp til fremtidsrettete løsninger som gjerne går ut over de krav som følger av gjeldende lovverk, i den hensikt å redusere energiforbruket til et minimum. Grønnstruktur og landskap 3.15 Landbruk (arealer i drift, potensial) 3.16 Biologisk mangfold Skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. Det vises også til punkt 11 i bestemmelsene til KPA Grønnstruktur 3.18 Området som i gjeldende plan er regulert til friområde (Solåsen) må videreføres som offentlig tilgjengelig grønnstruktur Friluftsliv (dagens bruk, potensial, stier, grøntkorridor) Toppen av Solåsen som friområde/rekreasjonsområde må bevares og snarveier gjennom området bør opprettholdes Landskap (naturlandskap, hoveddrag) Må vektlegges ved utforming av bebyggelse Terrengbehandling/massebalanse (sprengningslinjer) Ved utsprengninger må inngrep i terreng dokumenteres. Massebalanse dokumenteres og eventuelt over- eller underskudd oppgis i m³. Forslagsstiller fra Veidekke opplyser at på grunn av kjeller og veg er det usikkert om massebalanse kan oppnås. Side 4 av 13

5 Vegfremføring vil føre til store terrenginngrep, og vegløsning må legge vekt på god landskapstilpasning Uteoppholdsarealer (felles, privat, mengde, kvalitet) Det vises til kvalitetskravene som følger av punkt 10 i bestemmelsene til KPA Det må dokumenteres at kravene tilfredsstilles. Samferdsel 3.23 Trafikk (sikkerhet, fremkommelighet, veistandard, adkomst, stigning, kollektivtilgjengelighet) Det er to mulige adkomstmuligheter, begge går gjennom etablerte eneboligområder. Fagetaten opplyser om at ved behandling av vedtatt plan i området ble det gjort politisk vedtok om tilkomst fra Feråsvegen, mens fagetaten anbefalte tilkomst fra sør. Fagetaten peker på at når man nå skal vurdere området på nytt nå man finne den beste løsningen faglig sett i forhold til utbyggingsprosjektet. Trafikketaten ønsker at planavgrensning blir nøye vurdert så snart som mulig ut fra den ønskelig adkomsten. Det bør dokumenteres at eks. vegnett fra Steinsvikvegen til og med avkjørsel til de nye boliger er i henhold til Parkering (behov, norm, kantparkering, soneparkering) Parkeringsdekningen skal være i henhold til parkeringsbestemmelsene, jf. punkt 15 i bestemmelsene til KPA Forslagsstiller opplyser om at de ser for seg parkering i kjeller, med mulig noe gjesteparkering på overflate. Fagetaten opplyser om at de er skeptisk til overflateparkering, spesielt i dette området hvor uteoppholdsarealene er knappe Gang- og sykkeltrafikk (skoleveg, snarveier til kollektiv, tverrsnitt, sykkelparkering) Hovedsykkelrute går i Steinsvikveien. Det bør legges til rette for sykkelparkering med høy kvalitet. Barn og unge 3.26 Skole og barnehage (kapasitet, behov for nye tomter) Side 5 av 13

6 . Når det gjelder skole, vises til skolebruksplanen for vedtatt i bystyret , sak 302/ Barn og unges interesser (barnetråkk, dagens bruk, potensial, erstatningsareal) Skal kommenteres i alle saker. For info vedrørende barnetråkk; se Tradisjonelt barnetråkk er ikke nødvendig. Det er gjennomført barnetråkk for Ytrebygda skole(ungdomsskole), det ikke gjennomført barnetråkk for barneskole i området. Mer informasjon om barnetråkk kan fås hos Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 3.28 Kulturminner (enkeltobjekter, bygninger, anlegg, steingard, vegfar, teknisk, industrielt, automatisk fredete kulturminner, bygrunn) 3.29 Kulturmiljøer (områder hvor kulturminner inngår i en større helhet; bygningsmiljøer) Det vises til punkt 12 i bestemmelsene til KPA Kulturlandskap (landskap påvirket av mennesker; jordbrukslandskap) Risiko og sårbarhet 3.31 Risiko og sårbarhet (ROS) (særlige ROS-tema, jf. bestemmelse i KPA) Det vises til bestemmelsenes punkt 8 i KPA For metodekrav i denne forbindelse vises til NS 5814 Krav til risikovurderinger. Bergen bystyre vedtok i møte , sak 54-13, akseptkriteriene for ROSanalyse til KPA Forurensning (luft, grunn, vann) Gjeldende forskrifter må overholdes. Side 6 av 13

7 3.33 Støy (sone, type skjerming) Forslagstiller viste til at planområdet ikke har spesielt høye støyverdier. Støy skal dokumenteres Geotekniske forhold (ras, skred, fundamentering) I forbindelse med byggesak skal Radon utredes. Terrenget er svært bratt, og geologiske forhold må utredes/dokumenteres, og eventuelle tiltak mot ras/skred må sikres gjennomført i reguleringsplanen Flom Her følges VA- rammeplanen Lokalklima (inversjon, vind, sol) Sol- skyggestudier må med, dokumenteres- spesielt i forhold til uteoppholdsarealer. Nærmiljø 3.37 Naboforhold (sol, utsikt, innsyn, støy) Skal alltid ivaretas. Det kan være aktuelt med nabomøte, spesielt i forhold til tilkomstvei Tilføre nærmiljøet nye/forbedrede kvaliteter (mangelfulle kvaliteter; grønnstruktur, gang- og sykkelforbindelser, støyskjerming, trafikksikkerhet) Planen bør bidra til å opprettholde og videreutvikle gode snarveier gjennom området Bygge- og anleggsperioden (støy, trafikksikkerhet, riggområde) Det bør allerede tidlig i prosessen ses på både begrensninger og muligheter hva gjelder rigg- og sikringsbehov i anleggsperioden. Side 7 av 13

8 Anleggstrafikk gjennom etablert område. Trafikksikkerheten må ha fokus og tiltak vurderes. Helse 3.40 Universell utforming (stigning, boenheter) De generelle kravene om universell tilgjengelighet gjelder. Universell utforming kan bli en utfordring i forhold til tilkomst og MUA. Må dokumenteres grundig. Viser blant annet til TEK Levekår (leilighetsstørrelser, bokvalitet, min.løsninger, avbøtende tiltak) Det vises til levekårsundersøkelsen for Bergen kommune, Planområdet kommer godt ut i levekårsundersøkelsen Kriminalitetsforebyggende hensyn (redusere ant. egnede gjerningssteder, skape oversiktlige og inkluderende bo- og bymiljøer) 3.43 Folkehelse (beskytte mot risikofaktorer og fremme faktorer som virker positivt på helse og livskvalitet, motvirke sosiale helseforskjeller) Det skal gjøres undersøkelse om Radon. Viser til TEK 10. Sjø og vassdrag 3.44 Vassdrag (byggegrense, åpne bekk/elv, nedslagsfelt) Ikke aktuelt Sjøfront (off. tilgang, byggehøyder) Ikke aktuelt. Kommunaltekniske anlegg 3.46 Vann og avløp, overvannshåndtering (uttalelse fra VA-etaten) Det legges ved kart fra VA- etaten som viser kommunalt vann- og avløpsnett som er etablert i området( merket med k) samt deler av det private ledningsnettet( merket med p). Det er krav om at det skal utarbeides VA rammeplaner parallelt i Side 8 av 13

9 planprosessen. VA- etaten ber om at VA rammeplanen sendes til VA- etaten direkte for uttalelse fra konsulent, slik at den er komplett når planforslaget sendes inn til plan- og geodata for saksbehandling og når den legges ut på offentlig ettersyn 3.47 Renovasjon (løsning, lokalisering) Fremtidsrettete renovasjonsløsninger anbefales. Fagetaten signaliserte at det er ønskelig med nedgravde løsninger for avfall. Innspill fra BIR: BIR er uttalepart ved alle typer planarbeid og ønsker at avfallshåndtering hensyntas så tidlig som mulig i planprosessen. Ved kunngjøring kan BIR gi utfyllende merknad til planarbeidene. Krav til avfallsløsning Det skal utarbeides en renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP), for beskrivelse/utforming av avfallsløsning, vist i situasjonsplan/utomhusplan. Avfallsløsning skal være moderne, framtidsrettet og støtte ny betalingsmodell i BIR. For denne type planarbeid skal det nyttes nedgravd avfallsløsning for restavfall, papir og plastemballasje. Det skal søkes samarbeid med eksisterende boliger i nærområdet, for vurdering av felles avfallsplan/avfallsløsning. Returpunkt og innsamling av farlig avfall/grovavfall skal være del av planprosessen. BIR ber planmyndigheten legge inn krav om avfallshåndtering i reguleringsbestemmelser til planen, herunder krav om utarbeidelse av renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP) - BIR skal gi uttale til RTP før innsending av rammesøknad, krav om avsetting av areal for avfallshåndtering i detalj/situasjon/utbyggingsplan, og rekkefølgekrav om ferdigstillelse av avfallsanlegg før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Det vises til BIRs internettside for nærmere informasjon, krav og veiledning. Reguleringsbestemmelser 3.48 Rekkefølgekrav (aktuelle, sannsynlige) Det kan være aktuelt med et rekkefølgekrav om oppgradering av turvei til bybanestopp, men dette må eventuelt avklare med Grønn etat. Ellers blir det aktuelt med øvrige rekkefølgebestemmelser for opparbeiding av grønt, vei, snarveier m.m Side 9 av 13

10 3.49 Utbyggingsavtaler (pågående arbeid) Der rekkefølgekrav legger til rette for det, vil det være mulighet for å inngå utbyggingsavtale med kommunen om opparbeiding av infrastruktur. Kan ikke se at utbyggingsavtale blir aktuelt i denne planen. Kart 3.50 Kartgrunnlag (koter, eiendomsgrenser, bebyggelse) Planområdet ligger i et område med digitale reguleringsplaner, dette må det tas hensyn til i utarbeidelsen av ny reguleringsplan. Forslagstiller får ved henvendelse til oversendt gjeldene reguleringstatus Eiendomsforhold (uklare grenser, eierforhold, kartforretning) Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og fremgå av forslaget til plankart Planavgrensning (tilliggende planer, veier og veikryss, ubebygde tomter, hele delområder, utvidelser som ikke medtas ved gebyrfastsettelse ) Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: Innspill vedrørende planavgrensning: Boligene i øst (gnr/bnr 39/70) som er satt av til frittliggende småhusbebyggelse i gjeldende reguleringsplan bør fortsatt ha en adkomstløsning fra vest ved en omregulering. Dersom man velger adkomstløsning fra Feråsen kan det bli aktuelt å trekke planavgrensningen ned til krysset SteinsvikvegenxFeråsen. Trafikketaten ønsker at planavgrensning blir nøye vurdert så snart som mulig ut fra den ønskelige adkomsten. Det bør dokumenteres at eks. vegnett fra Steinsvikvegen til og med avkjørsel til de nye boliger er i henhold til 017. Side 10 av 13

11 Selve planavgrensningen skal gjøres etter anbefaling fra GIS-gruppen(etat for plan og geodata). Dersom det er ønskelig å vurdere begge adkomstvegene så må planavgrensningen inkludere begge. Medvirkning 3.53 Tiltak utover lovens minstekrav (høringsinstanser, nabolag, grupper med særlige behov, infomøte) Det anbefales å avholde nabomøte. Diverse 3.54 Ikke privat planforslag (Et reguleringsforslag er ikke privat når forslagsstiller har som oppgave å ivareta offentlige interesser og tiltaket det reguleres til skal gjennomføres på grunnlag av bevilgninger fra stat eller kommune eller lån gitt med statlig eller kommunal garanti. Skal et slikt planforslag (ikke privat) behandles av seksjon for private planer, krever dette inngåelse av egen avtale.) 3.55 Tidligere saker (arkivsøk, plan og byggesak) \ 3.56 Planbetegnelse Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: Bydel, Plannavn. Arealplan-ID (tildeles etter kunngjøring planoppstart) Forslagsstiller opplyser om at Steinsviken er arbeidsnavn. Forslagstiller påpeker at navnet må være salgbart. Gis- gruppen sier at dersom en skal bruke begge navnene i plannavnet bør man skrive Steinsvik og ikke Steinsviken. Fagetaten foreslår derfor følgende navn: Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik Fremdrift 3.57 Kunngjøring planoppstart (ev. avklaringer før planoppstart) Planavgrensningen anbefales å være endelig avklart før oppstart planarbeid kunngjøres. Side 11 av 13

12 Før kunngjøring planoppstart, se etatens nettsider. Notatet fra oppstartsmøtet skal alltid vedlegges varslingsskrivene. Aktuelle høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste på nett. Det er særlig viktig at kommunen ALLTID varsles via de 3 oppgitte e-post adressene med de oppgitte vedleggene. Dette er helt avgjørende for at plansaken skal bli riktig registrert i Bergen kommunes saks- og GISsystemer Undervegsmøte (underlag til undervegsmøte) Forslag til fremdriftsplan, frem til offentlig ettersyn, vil bli gjennomgått på undervegsmøtet. For bestilling av undervegsmøte, se etatens nettsider. Alt materialet som skal legges til grunn for møtet, må være fagetaten i hende senest 1 uke før møtet skal avholdes. 4.0 UTVALGTE OVERORDNETE PLANER OG FØRINGER Statlige planretningslinjer/rikspolitiske retningslinjer Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 5.2 Fylkesplan/-delplaner/Regionale planer Arealpolitiske retningslinjer 5.3 Regional planbestemmelse (ingen) 5.4 Regional planretningslinje (ingen) Side 12 av 13

13 VIKTIG INFORMASJON Oppstartsmøte Eventuelt nytt oppstartsmøte Fagkyndighet Kravspesifikasjon Fremdrift/Dialog I henhold til plan- og bygningslovens (Pbl) 12-8 er det krav om avholdt oppstartsmøte før planoppstart kunngjøres. Fagetatens tilbakemelding etter oppstartsmøte utgjør etatens foreløpige vurderinger basert på opplysninger som forelå på møtetidspunktet, eventuelt er det inntatt avklaringer gjort i etterkant av møtet. Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. Pbl krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dette forutsetter bl.a. at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. Fagetaten ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til behandling. Utover kontakt per tlf. og e-post, anbefales min. ett undervegsmøte. Gebyr Fagetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende gebyrregulativ på etatens nettsider. Det gjøres spesielt oppmerksom på «gebyrpakken» som innebærer redusert gebyr dersom gebyrene for oppstartsmøtet og ett underveismøte betales samlet, jf. gebyrregulativets 2-5. For eventuelle spørsmål kan gruppeleder kontaktes på telefon, eller e-post Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer PLAN- OG GEODATA Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ida Hermansen - prosjektleder Kristin Frellumstad Eitrheim - fagsjef Kopi: Vedlegg: Kart VA-ledninger Side 13 av 13

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART Plannavn: Årstad, gnr. 15 bnr. 169 m.fl., Eikeveien. Plan ID: 63630000 Saksnummer: 201318997 Det er ikke mottatt private merknader med avsender utenfor kartutsnittet.

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 26.11.2013 Etter 1. høring 2 17.02.2014 Etter 2. høring 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M. FL., KOKSTADVEGEN 54 Arealplan-ID 1201_6316 0000 Saksnummer 201220140

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer