Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing"

Transkript

1 Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1

2 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd og mobbing?... 3 Hva gjør at elever krenker andre, og hva er resultatene?... 3 Hva sier loven om mobbing?... 3 Vårt mål for arbeidet mot krenkende atferd og mobbing... 4 Hvordan jobber vi forebyggende for å utvikle et trygt og godt læringsmiljø?... 4 Elev- og utviklingssamtalen... 4 Gjerdrum som MOT-kommune... 5 Gjerdrum ungdomsskole er en YouMe-skole... 5 Trivselsråd... 5 Andre tiltak på skolen for å styrke elevmiljøet og forebygge uønsket atferd... 6 De voksnes ansvar på skolen... 6 Ansvarsfordeling... 7 Handlingsplan når skolen blir kjent med at det foregår krenkende atferd og mobbing... 8 Årshjul for skolens arbeid mot mobbing... 9 Bekymringsmelding om krenkende atferd og mobbing Enkeltvedtak om elevens psykososiale miljø Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 2

3 Hva er krenkende atferd og mobbing? I elevundersøkelsen er mobbing definert slik: Gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en sårende og ubehagelig måte er også mobbing. Nøkkelordene her er ondsinnet og ulikt styrkeforhold. Nettstedet sier at mobbing kan sees på som enkeltkrenkelser i rekkefølge. For å stoppe mobbing, må enkeltkrenkelser avdekkes og stoppes tidlig, før de blir mange og mer alvorlige. Krenkelser kan ta mange former Uthengning Baksnakking og spredning av løgner Vold og fysiske overgrep Ødelegging og stjeling av ting Trusler og tulletrusler Ironi, sarkasmer Stemmeleie og herming Kroppsspråk Slutte å prate når en elev kommer til Kallenavn som er negativt ment Kjefting, gi ordre, bestemme. Stadig negativ omtale, kommentarer og erting Systematisk avvising eller sletting av en som internettvenn Varianter av utestenging: Blir ikke ringt til eller kontaktet, mens alle andre samles Negative blikk Hva gjør at elever krenker andre, og hva er resultatene? Hovedmotivene for at en elev mobber, er at han eller hun opplever makt og tilhørighet. Elever som blir utsatt for mobbing, er i en vanskelig situasjon. De kan raskt få en forringet livskvalitet, og mobbing kan hindre utviklingsmulighetene. Den som blir mobbet, risikerer alvorlige skader på kort og lang sikt. En mobbesituasjon har en tendens til å vare over lang tid, og kan føre til alvorlige skader dersom ingen stopper den (Utdanningsdirektoratet: «Veileder i arbeid mot mobbing»). Hva sier loven om mobbing? I opplæringsloven 1-1, siste ledd står det Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Opplæringsloven kap 9a handler om elevenes læringsmiljø. I 9a-1 står det Alle elevar i grunnskolen og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse, trivsel og læring. Det betyr at ingen former for trakassering, krenkende atferd og mobbing skal tolereres! I 9a-3 står det Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 3

4 mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vekommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter enkeltvedtak i forvaltningslova Vårt mål for arbeidet mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskole skal være et trygt sted å være, der alle trives og kan samarbeide Hvordan jobber vi forebyggende for å utvikle et trygt og godt læringsmiljø? Bygge gode relasjoner til alle elever, og et godt læringsmiljø i alle basisgrupper og på alle trinn, gjennom god og tydelig klasseledelse, felles forståelse og praksis av regler, standarder og rutiner, og individuell oppfølging av elevene Informere elevene om hva som er krenkende atferd og mobbing, og gjøre det klart hvordan skolen handler når dette blir avdekket Sørge for at personalet har kompetanse om krenkende atferd og mobbing Elevmiljøet er jevnlig tema på trinnmøter, og kartlegges gjennom regelmessige elevsamtaler, skolens årshjul for elevoppfølging og elevundersøkelsen Elevene underskriver «Manifest mot mobbing» på 8. trinn Holde fokus på arbeidet mot krenkende atferd og mobbing i hele skoleorganisasjonen - personalet, elever, foreldre, råd og utvalg - og jobbe kontinuerlig med forebyggende tiltak med mål om å skape et inkluderende skolemiljø Foreldrekontakter, kontaktlærere og tillitsvalgte elever lager en plan for skole-hjem-samarbeid i basisgruppene Tett samarbeid med foresatte Handle raskt når vi avdekker krenkende atferd og mobbing Ha klare prosedyrer på hvordan vi skal håndtere krenkende atferd og mobbing - herunder også hvordan vi skal ivareta både den som blir krenket og den som krenker Elev- og utviklingssamtalen Fra Forskrift til Opplæringsloven 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen Skolen skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret. Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. Foreldra har minst to gonger i året rett til ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg, og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven kan vere med i samtalen med foreldra. Når eleven har fylt 12 år, har han eller ho rett til å Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 4

5 vere med i samtalen. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter Foreldra skal få munnleg eller skriftleg a) varsling om eleven sitt fråvær b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. 3-7 c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt teieplikt etter anna lovgiving. Gjerdrum som MOT-kommune Gjerdrum kommunestyre har vedtatt at Gjerdrum kommune skal være et lokalsamfunn med MOT. MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs målsetning er Robuste ungdommer som tar bevisste valg og tror på egne krefter Gode miljø der ungdom aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle MOTs grunnverdier er MOT til å leve MOT til å bry seg MOT til å si nei Se mer info på Gjerdrum ungdomsskole er en YouMe-skole Gjerdrum ungdomsskole samarbeider med Akershus Idrettskrets og Gjerdrum idrettslag vedrørende YouMe/MERidrett Hensikten med MERIdrett er å skape MER fysisk aktivitet for alle i skolen, og å utdanne flere unge, dyktige ledere til idretten. Elevene kurses av Akershus Idrettskrets til å bli idrettsledere. Dette har stor nytteverdi for skolen har fysisk aktivitet for 8. trinn hver uke arrangerer innskolingsfest for 8.trinn arrangerer StarGUS i sam gjennomfører ÅpenHall-prosjekt Trivselsråd Ungdom med MOT, elevrådet og YouMe utgjør trivselsrådet ved skolen. De arbeider for å skape et trygt og godt skolemiljø, blant annet ved å gjennomføre arrangementer som StarGUS og Halloween, og være trivselsagenter og gode forbilder i elevmiljøet. Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 5

6 Andre tiltak på skolen for å styrke elevmiljøet og forebygge uønsket atferd Basistid Arbeid med nettvett og digital dømmekraft Samtalegrupper Alternative undervisningsopplegg for enkeltelever Samarbeid med skolens støtteapparat (PPT, helsestasjon, barnevern, psykiatri) Den åpne planløsningen, med mye glass i bygget, gjør at bygningen er transparent, og det er vanskelig å gjemme seg bort De voksnes ansvar på skolen De voksne i skolen har ansvar for å avdekke, stoppe og forebygge krenkende atferd og mobbing. Elevene skal møte en mest mulig enhetlig holdning fra de ansatte. Etablere «felles ledelse». Dette betyr at de voksne på skolen o utarbeider felles standarder for hva som er tillatt og ikke tillatt på skolen, herunder hva som er ønsket atferd og hvilke forventninger vi har til elevene o utarbeider felles rutiner, der hensikten er å hjelpe eleven til å ta riktige valg og begrense handlingsrommet for å ta dårlige valg, samt bidra til å skape gjenkjennelse, trygghet og forutsigbarhet for alle i skolen o definerer kaosfaktorer (hvilke kaosfaktorer kan vi fjerne, og hva kan vi ikke gjøre noe med?) o vedlikeholder felles ledelse gjennom året Bruke elevsamtaler (to lange og mange korte, regelmessige og målrettede) gjennom året som et verktøy for o relasjonsbygging o å kartlegge elevenes trivsel og læringsmiljø (ved bekymring meldes det i fra til avdelingsleder skjema) o normdanning o korrigering o tilrettelegging og tilpasset opplæring o å forebygge krenkelser og mistrivsel Skolen har back-up-ordninger (fange opp elever som krenker andre og/eller ødelegger i undervisningen eller i pauser) o ta igjen tid etter skoletid o elevsamtale o eleven tas ut av timer (miljøkontakt, avdelingsleder eller en annen back-up) o følge av en voksen i pauser o ha pauser på andre tider enn resten av elevene o tilrettelegge skoledagen spesielt o tiltak i samarbeid med foreldre Ledelsen følger opp de ansatte o samarbeidstid/trinntid med vedlikehold av felles ledelse o blikk inn i undervisningsrommet o medarbeidersamtaler o etterspørre elevtrivsel og kartleggingsskjemaer fra lærerne Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 6

7 Ansvarsfordeling Rektor har et spesielt ansvar for å følge opp skolens rutiner i arbeidet mot mobbing sørge for at mobbing er på dagsorden se til at personalet har nødvendig kompetanse om mobbing og er kjent med skolens plan for arbeid mot mobbing sørge for informasjon til alle berørte parter ta i mot varsler om mobbesaker og sette i gang et arbeid for å løse saken avgjøre om det skal fattes enkeltvedtak i mobbesaker støtte avdelingsledere og lærere i konkrete saker følge opp klager på ansatte, for eksempel lærere som mobber elever ha fokus på læringsmiljø på ledermøter, i skolemiljøutvalg mm Avdelingslederes ansvar er å sette klasseledelse og positivt skolemiljø jevnlig på dagsorden på trinnmøter - herunder må det settes av tid til at det gis tilbakemelding fra lærerne på elevenes atferd sørge for at det settes av samarbeidstid til etablering av felles ledelse og vedlikehold av felles ledelse sørge for at krenkende atferd og mobbing er tema i basistid bygge gode lærerteam, og veilede og støtte lærerne i arbeidet mot mobbing ha kontakt med foresatte i konkrete saker innhente bekymringsmelding i saker hvor en elev har blitt krenket ha spesielt fokus på læringsmiljø ved overgangen fra barneskole til ungdomsskole ta opp temaet mobbing på trinnforeldremøter og på møter med foreldrekontaktene, samt skape forståelse for at det er viktig at skole og hjem har samme syn på at mobbing er uakseptabelt Læreres ansvar er å lede basisgruppa på en tydelig og omsorgsfull måte, og sette klare mål for elevenes læring og læringsmiljø bry seg om elevene, se hver enkelt og skape ei trygg ramme i gruppa innarbeide skolens ordensreglement i basisgruppa ta opp temaet krenkende atferd og mobbing i basisgruppa, og engasjere elevene i arbeidet mot dette gjøre elevene bevisst på hva krekende atferd er, hvor det foregår, hvordan det kan oppleves for den som blir krenket, og hvilke følger det kan få for den som utøver krenkende atferd og mobbing ta opp tilskuerrollen; at passive elever virker forsterkende på en mobbesituasjon gjennomføre korte, regelmessige og målrettede elevsamtaler gjennom året jobbe med digital dømmekraft, herunder nettvett og hvordan en bør bruke sosiale medier ha høye forventninger til elevene og gi dem konstruktive tilbakemeldinger, både faglig og sosialt følge godt med i undervisningssitasjonen og i pausene ta opp temaet krenkende atferd og mobbing på foreldremøter i basisgruppa fylle ut bekymringsskjemaet når en avdekker at elever er blitt krenket eller mobbet Elevene må kjenne til skolens regler for orden og oppførsel, og konsekvenser av brudd få kunnskap om krenkende atferd og hvilke konsekvenser det kan få for den som blir utsatt og for den som utfører læres opp til å ta gode valg og vise ansvar ta kontakt med en voksen når de ser at noen blir krenket eller mobbet Foreldre må gi beskjed til skolen dersom de oppdager at eget barn eller andre barn blir krenket samarbeide med skolen for å stoppe krenkende atferd - det virker forebyggende dersom skole og hjem har de samme grenser for krenkende og uakseptabel atferd Elevrådet har et spesielt ansvar for å arbeide for et godt og inkluderende læringsmiljø, og må ha dette som sak på sine møter Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 7

8 må gi beskjed til kontaktlærer for elevråd, rektor eller andre voksne på skolen dersom de blir kjent med at elever blir krenket eller mobbet Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolens ansatte, elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et trygt og godt skolemiljø har rett til å uttale seg i alle saker som omhandler skolemiljøet Handlingsplan når skolen blir kjent med at det foregår krenkende atferd og mobbing Hva Hvem 1 Samtale med den som blir krenket/mobbet. Kartlegging av hva som har skjedd. Gi støtte. Kontaktlærer og eventuelt avdelingsleder 2 Observasjoner og undersøkelser kan være nødvendig for å skaffe informasjon. Kontaktlærer eller andre ansatte 3 Samtale med foreldrene til den som er krenket Kontaktlærer 4 Samtale med eleven eller elevene som mobber. Dersom det er flere må en snakke med en om gangen. Gi beskjed om at Kontaktlærer og eventuelt avdelingsleder krenkelser/mobbing er uakseptabelt og må opphøre umiddelbart. 5 Samtale med mobberens/mobbernes foreldre. Foreldrene skal Kontaktlærer/avdelingsleder ikke ordne opp selv. 6 Det skrives bekymringsskjema i alle saker hvor skolen oppdager Kontaktlærer krenkende atferd/mobbing eller får beskjed om at noen blir plaget. Oppbevares i elevmappe. 7 Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak i mobbesaker. Foreldre kan også be om at skolen fatter enkeltvedtak. Eget Rektor skjema. 8 Det settes inn sanksjoner overfor mobberen/mobberne dersom det er nødvendig. Det kan være: Eleven sitter på rektors/avdelingsleders kontor i pausene. Eleven plasseres i en annen basisgruppe, eventuelt et annet trinn. Eleven kan bli fratatt et eller annet privilegium. Nedsatt oppførselskarakter. Utvisning fra skolen. 9 Mobbesituasjonen følges opp inntil den opphører helt. Alle skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet på skolen. Etter en tid kan det være gunstig å ha en samtale mellom den som ble plaget og de som krenket. Det er den som blir krenket som må avgjøre om eller når han/hun er i stand til å gjennomføre en slik samtale. Det tar tid å komme over alvorlige krenkelser. 10 Dersom det er behov, må skolen sørge for å koble inn nødvendig ekspertise (PPT, psykiatri, helse, barnevern eller andre). Det er viktig at den som blir krenket får riktig og nok hjelp slik at han/hun kan komme styrket ut av situasjonen. Det er også viktig at mobberen får hjelp til å forstå hvordan hans/hennes atferd virker, slik at mobbing ikke gjentas. Rektor Avdelingsledere Alle Rektor Avdelingsledere Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 8

9 Årshjul for skolens arbeid mot mobbing Hva Når Ansvarlig Gjennomført 2013/2014 Ledergruppa går igjennom skolens plan for arbeid Juni/august Rektor mot mobbing og gjør justeringer/endringer Lærerteamene drøfter felles ledelse: standarder, August Avdelingsleder rutiner, kaosfaktorer, gjennomføring av elevsamtaler og backup-ordninger Informasjon/opplæring til personalet om skolens September Rektor handlingsplan. Felles forståelse for hva som er krenkende atferd og hva som er mobbing. Gjennomgang av ansattes ansvar. Skolemiljøutvalget: Gjennomgang og drøfting av Oktober Rektor skolens arbeid mot mobbing. Prioritere skolemiljøtiltak for året. FAU informeres om skolens arbeid mot mobbing og September/ Rektor inviteres til samarbeid. Foreldrekontaktene, kontaktlærere, elevrådsrepresentanter og avdelingsleder på hvert trinn møtes for å lage en plan for skole-hjemsamarbeid og arbeid med læringsmiljøet i basisgruppene. Elevrådet: Gjennomgang og drøfting av skolens arbeid mot mobbing. Elevrådet prioriterer et område som de ønsker å jobbe spesielt med for å styrke skolemiljøet Rektor er med på noen av elevrådsmøtene Ungdom med MOT, elevrådet og YouMe-lederne danner et trivselsråd Trivselsrådet gjennomfører felles arrangementer for å styrke skolemiljøet MOT-programmet gjennomføres YouMe programmet gjennomføres Positivt skolemiljø Trivselsregler, trivselskomite, case/rollespill/lage filmsnutter, erfaringsdeling, MOT, aktuelle tema: empati, rusmisbruk, seksualitet, egne grenser, diskriminering, fordommer, identitet, ansvar, roller mobbing/ Film: «Bully», «Varje dag» Nettvett og digital dømmekraft Hvordan vil vi ha det på GUS? Regler for trinnområdet Trivselstiltak og aktiviteter Skolens regler for orden og oppførsel Datakontrakt Opplæring om «Elevenes rett til et godt psykososialt miljø» og «Skolens plan for arbeid mot mobbing». oktober Sept/okt September September September Gjennom skoleåret Gjennom skoleåret Gjennom skoleåret August - september - oktober Avdelingslederne Viggo Rektor Viggo Viggo Steve Maren Kim Lasse Maren Lasse Kim Viggo Steve Kontaktlærere og lærerteamet Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 9

10 Hva er mobbing/krenkende atferd? Hva gjør vi dersom vi selv eller noen andre blir utsatt for krenkende atferd? Konsekvenser av mobbing. Manifest mot mobbing 8.trinn Ordfører elevrådsleder FAU-leder - rektor Oktober Avdelingsleder 8.trinn Rektor Avdelingsleder Kontaktlærer Kontaktlærer Årshjul for elevutvikling ved GUS Elevsamtaler - utviklingssamtaler Gjennom skoleåret Korte, regelmessige elevsamtaler. Krenkende atferd Hver uke og mistrivsel rapporteres til avdelingsleder i bekymringsskjema. Elevundersøkelsen November Avdelingsleder 10. trinn Tiltak i forhold til elevundersøkelsen Desember Rektor Avdelingsleder Trivselstiltak som planlegges og gjennomføres av elevråd, MOT-elevene og YouMe-elevene i samarbeid med de ansvarlige lærerne Aktivitetsdager (vinter GUS-leker - sommer) Halloween Julegløgg Grøtfest Juleavslutning Nyttårsball StarGUS Sommergrill Vedlegg: 9a-3 skjema Bekymringsskjema Dokument som er viktige i skolens forebyggende arbeid Årshjul for elevutvikling Årsplan for MOT Plan for trivselstiltak på skolen/positivt skolemiljø Andre ressurser: Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 10

11 Bekymringsmelding om krenkende atferd og mobbing Videresendes til avdelingsleder, og oppbevares i elevmappa 9a-1 gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Viser også til 9a-3 viser til skolens handlingsplikt Navn på elev: Navn kontaktlærer: Kort beskrivelse av hva bekymringen gjelder: Evt tiltak som allerede er prøvd ut: Avdelingsleder og lærer drøfter hva som må gjøres videre. Eventuelt må hele lærerteamet involveres. Tiltak: Gjerdrum, Kontaktlærer Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 11

12 Vedlegg 2 Enkeltvedtak om elevens psykososiale miljø Elevenes rett. 9a-3 Det psykososiale miljøet. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven skal opplever tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande atferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimelig tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Skolen har mottatt følgende henvendelse vedrørende det psykososiale miljøet Navn på melder: Dato: Bakgrunn for saken (Hvem henvendelsen gjelder og kort beskrivelse av hendelsesforløpet) Skolens behandling og vedtak Skolen har gjort følgende i saken (undersøkelser og møter) Vedtak: Tiltak som er iverksatt: Varighet av tiltak: Kontakt med foresatte: Ansvarlig for oppfølging: Evaluering (når skal tiltakene evalueres): Skolens begrunnelse for tiltakene som er iverksatt Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 12

13 Klageadgang Du kan klage på dette vedtaket. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Klagen må være skriftlig og du må begrunne hvorfor du vil klage. Du sender klagen til skolen ved rektor, med kopi til Fylkesmannen i fylket ditt. Dersom skolen ikke er enig i klagen din, vil vi sende den til Fylkesmannen i fylket, som er endelig klageinstans. Hvis du mener tiltakene vi har satt i gang ikke fungerer, kan du ikke klage, men du kan be om at vi setter i gang nye tiltak. Du har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken. Dersom du allerede har fått alle dokumentene i saken, skal skolen opplyse om det. Du kan la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere deg på alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være en hvilken som helst myndig person eller en organisasjon som du er medlem av. Tiltak som angår elevens psykososiale miljø, er et enkeltvedtak, noe som betyr at det er regelverket i forvaltningsloven 2 som gjelder. Fristen for å klage er bestemt i forvaltningsloven 28 og 29. Regelverket for å se dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven 18 og 19. Forvaltningsloven 12 sier at du kan bruke en fullmektig. Gjerdrum, Kjersti Stundal rektor x tittel Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 13

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta KONTAKT MED HJEMMET - En planlagt og strukturert samtale mellom kontaktlærer og foresatte Elevens navn: Skoleår: Kontaktlærer: Dato og tid for samtalen: Dag og dato: Klokkeslett: Foreldresamarbeid i grunnskolen

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer