Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing"

Transkript

1 Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1

2 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd og mobbing?... 3 Hva gjør at elever krenker andre, og hva er resultatene?... 3 Hva sier loven om mobbing?... 3 Vårt mål for arbeidet mot krenkende atferd og mobbing... 4 Hvordan jobber vi forebyggende for å utvikle et trygt og godt læringsmiljø?... 4 Elev- og utviklingssamtalen... 4 Gjerdrum som MOT-kommune... 5 Gjerdrum ungdomsskole er en YouMe-skole... 5 Trivselsråd... 5 Andre tiltak på skolen for å styrke elevmiljøet og forebygge uønsket atferd... 6 De voksnes ansvar på skolen... 6 Ansvarsfordeling... 7 Handlingsplan når skolen blir kjent med at det foregår krenkende atferd og mobbing... 8 Årshjul for skolens arbeid mot mobbing... 9 Bekymringsmelding om krenkende atferd og mobbing Enkeltvedtak om elevens psykososiale miljø Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 2

3 Hva er krenkende atferd og mobbing? I elevundersøkelsen er mobbing definert slik: Gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en sårende og ubehagelig måte er også mobbing. Nøkkelordene her er ondsinnet og ulikt styrkeforhold. Nettstedet sier at mobbing kan sees på som enkeltkrenkelser i rekkefølge. For å stoppe mobbing, må enkeltkrenkelser avdekkes og stoppes tidlig, før de blir mange og mer alvorlige. Krenkelser kan ta mange former Uthengning Baksnakking og spredning av løgner Vold og fysiske overgrep Ødelegging og stjeling av ting Trusler og tulletrusler Ironi, sarkasmer Stemmeleie og herming Kroppsspråk Slutte å prate når en elev kommer til Kallenavn som er negativt ment Kjefting, gi ordre, bestemme. Stadig negativ omtale, kommentarer og erting Systematisk avvising eller sletting av en som internettvenn Varianter av utestenging: Blir ikke ringt til eller kontaktet, mens alle andre samles Negative blikk Hva gjør at elever krenker andre, og hva er resultatene? Hovedmotivene for at en elev mobber, er at han eller hun opplever makt og tilhørighet. Elever som blir utsatt for mobbing, er i en vanskelig situasjon. De kan raskt få en forringet livskvalitet, og mobbing kan hindre utviklingsmulighetene. Den som blir mobbet, risikerer alvorlige skader på kort og lang sikt. En mobbesituasjon har en tendens til å vare over lang tid, og kan føre til alvorlige skader dersom ingen stopper den (Utdanningsdirektoratet: «Veileder i arbeid mot mobbing»). Hva sier loven om mobbing? I opplæringsloven 1-1, siste ledd står det Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Opplæringsloven kap 9a handler om elevenes læringsmiljø. I 9a-1 står det Alle elevar i grunnskolen og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse, trivsel og læring. Det betyr at ingen former for trakassering, krenkende atferd og mobbing skal tolereres! I 9a-3 står det Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 3

4 mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vekommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter enkeltvedtak i forvaltningslova Vårt mål for arbeidet mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskole skal være et trygt sted å være, der alle trives og kan samarbeide Hvordan jobber vi forebyggende for å utvikle et trygt og godt læringsmiljø? Bygge gode relasjoner til alle elever, og et godt læringsmiljø i alle basisgrupper og på alle trinn, gjennom god og tydelig klasseledelse, felles forståelse og praksis av regler, standarder og rutiner, og individuell oppfølging av elevene Informere elevene om hva som er krenkende atferd og mobbing, og gjøre det klart hvordan skolen handler når dette blir avdekket Sørge for at personalet har kompetanse om krenkende atferd og mobbing Elevmiljøet er jevnlig tema på trinnmøter, og kartlegges gjennom regelmessige elevsamtaler, skolens årshjul for elevoppfølging og elevundersøkelsen Elevene underskriver «Manifest mot mobbing» på 8. trinn Holde fokus på arbeidet mot krenkende atferd og mobbing i hele skoleorganisasjonen - personalet, elever, foreldre, råd og utvalg - og jobbe kontinuerlig med forebyggende tiltak med mål om å skape et inkluderende skolemiljø Foreldrekontakter, kontaktlærere og tillitsvalgte elever lager en plan for skole-hjem-samarbeid i basisgruppene Tett samarbeid med foresatte Handle raskt når vi avdekker krenkende atferd og mobbing Ha klare prosedyrer på hvordan vi skal håndtere krenkende atferd og mobbing - herunder også hvordan vi skal ivareta både den som blir krenket og den som krenker Elev- og utviklingssamtalen Fra Forskrift til Opplæringsloven 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen Skolen skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret. Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. Foreldra har minst to gonger i året rett til ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg, og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven kan vere med i samtalen med foreldra. Når eleven har fylt 12 år, har han eller ho rett til å Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 4

5 vere med i samtalen. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter Foreldra skal få munnleg eller skriftleg a) varsling om eleven sitt fråvær b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. 3-7 c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt teieplikt etter anna lovgiving. Gjerdrum som MOT-kommune Gjerdrum kommunestyre har vedtatt at Gjerdrum kommune skal være et lokalsamfunn med MOT. MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs målsetning er Robuste ungdommer som tar bevisste valg og tror på egne krefter Gode miljø der ungdom aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle MOTs grunnverdier er MOT til å leve MOT til å bry seg MOT til å si nei Se mer info på Gjerdrum ungdomsskole er en YouMe-skole Gjerdrum ungdomsskole samarbeider med Akershus Idrettskrets og Gjerdrum idrettslag vedrørende YouMe/MERidrett Hensikten med MERIdrett er å skape MER fysisk aktivitet for alle i skolen, og å utdanne flere unge, dyktige ledere til idretten. Elevene kurses av Akershus Idrettskrets til å bli idrettsledere. Dette har stor nytteverdi for skolen har fysisk aktivitet for 8. trinn hver uke arrangerer innskolingsfest for 8.trinn arrangerer StarGUS i sam gjennomfører ÅpenHall-prosjekt Trivselsråd Ungdom med MOT, elevrådet og YouMe utgjør trivselsrådet ved skolen. De arbeider for å skape et trygt og godt skolemiljø, blant annet ved å gjennomføre arrangementer som StarGUS og Halloween, og være trivselsagenter og gode forbilder i elevmiljøet. Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 5

6 Andre tiltak på skolen for å styrke elevmiljøet og forebygge uønsket atferd Basistid Arbeid med nettvett og digital dømmekraft Samtalegrupper Alternative undervisningsopplegg for enkeltelever Samarbeid med skolens støtteapparat (PPT, helsestasjon, barnevern, psykiatri) Den åpne planløsningen, med mye glass i bygget, gjør at bygningen er transparent, og det er vanskelig å gjemme seg bort De voksnes ansvar på skolen De voksne i skolen har ansvar for å avdekke, stoppe og forebygge krenkende atferd og mobbing. Elevene skal møte en mest mulig enhetlig holdning fra de ansatte. Etablere «felles ledelse». Dette betyr at de voksne på skolen o utarbeider felles standarder for hva som er tillatt og ikke tillatt på skolen, herunder hva som er ønsket atferd og hvilke forventninger vi har til elevene o utarbeider felles rutiner, der hensikten er å hjelpe eleven til å ta riktige valg og begrense handlingsrommet for å ta dårlige valg, samt bidra til å skape gjenkjennelse, trygghet og forutsigbarhet for alle i skolen o definerer kaosfaktorer (hvilke kaosfaktorer kan vi fjerne, og hva kan vi ikke gjøre noe med?) o vedlikeholder felles ledelse gjennom året Bruke elevsamtaler (to lange og mange korte, regelmessige og målrettede) gjennom året som et verktøy for o relasjonsbygging o å kartlegge elevenes trivsel og læringsmiljø (ved bekymring meldes det i fra til avdelingsleder skjema) o normdanning o korrigering o tilrettelegging og tilpasset opplæring o å forebygge krenkelser og mistrivsel Skolen har back-up-ordninger (fange opp elever som krenker andre og/eller ødelegger i undervisningen eller i pauser) o ta igjen tid etter skoletid o elevsamtale o eleven tas ut av timer (miljøkontakt, avdelingsleder eller en annen back-up) o følge av en voksen i pauser o ha pauser på andre tider enn resten av elevene o tilrettelegge skoledagen spesielt o tiltak i samarbeid med foreldre Ledelsen følger opp de ansatte o samarbeidstid/trinntid med vedlikehold av felles ledelse o blikk inn i undervisningsrommet o medarbeidersamtaler o etterspørre elevtrivsel og kartleggingsskjemaer fra lærerne Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 6

7 Ansvarsfordeling Rektor har et spesielt ansvar for å følge opp skolens rutiner i arbeidet mot mobbing sørge for at mobbing er på dagsorden se til at personalet har nødvendig kompetanse om mobbing og er kjent med skolens plan for arbeid mot mobbing sørge for informasjon til alle berørte parter ta i mot varsler om mobbesaker og sette i gang et arbeid for å løse saken avgjøre om det skal fattes enkeltvedtak i mobbesaker støtte avdelingsledere og lærere i konkrete saker følge opp klager på ansatte, for eksempel lærere som mobber elever ha fokus på læringsmiljø på ledermøter, i skolemiljøutvalg mm Avdelingslederes ansvar er å sette klasseledelse og positivt skolemiljø jevnlig på dagsorden på trinnmøter - herunder må det settes av tid til at det gis tilbakemelding fra lærerne på elevenes atferd sørge for at det settes av samarbeidstid til etablering av felles ledelse og vedlikehold av felles ledelse sørge for at krenkende atferd og mobbing er tema i basistid bygge gode lærerteam, og veilede og støtte lærerne i arbeidet mot mobbing ha kontakt med foresatte i konkrete saker innhente bekymringsmelding i saker hvor en elev har blitt krenket ha spesielt fokus på læringsmiljø ved overgangen fra barneskole til ungdomsskole ta opp temaet mobbing på trinnforeldremøter og på møter med foreldrekontaktene, samt skape forståelse for at det er viktig at skole og hjem har samme syn på at mobbing er uakseptabelt Læreres ansvar er å lede basisgruppa på en tydelig og omsorgsfull måte, og sette klare mål for elevenes læring og læringsmiljø bry seg om elevene, se hver enkelt og skape ei trygg ramme i gruppa innarbeide skolens ordensreglement i basisgruppa ta opp temaet krenkende atferd og mobbing i basisgruppa, og engasjere elevene i arbeidet mot dette gjøre elevene bevisst på hva krekende atferd er, hvor det foregår, hvordan det kan oppleves for den som blir krenket, og hvilke følger det kan få for den som utøver krenkende atferd og mobbing ta opp tilskuerrollen; at passive elever virker forsterkende på en mobbesituasjon gjennomføre korte, regelmessige og målrettede elevsamtaler gjennom året jobbe med digital dømmekraft, herunder nettvett og hvordan en bør bruke sosiale medier ha høye forventninger til elevene og gi dem konstruktive tilbakemeldinger, både faglig og sosialt følge godt med i undervisningssitasjonen og i pausene ta opp temaet krenkende atferd og mobbing på foreldremøter i basisgruppa fylle ut bekymringsskjemaet når en avdekker at elever er blitt krenket eller mobbet Elevene må kjenne til skolens regler for orden og oppførsel, og konsekvenser av brudd få kunnskap om krenkende atferd og hvilke konsekvenser det kan få for den som blir utsatt og for den som utfører læres opp til å ta gode valg og vise ansvar ta kontakt med en voksen når de ser at noen blir krenket eller mobbet Foreldre må gi beskjed til skolen dersom de oppdager at eget barn eller andre barn blir krenket samarbeide med skolen for å stoppe krenkende atferd - det virker forebyggende dersom skole og hjem har de samme grenser for krenkende og uakseptabel atferd Elevrådet har et spesielt ansvar for å arbeide for et godt og inkluderende læringsmiljø, og må ha dette som sak på sine møter Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 7

8 må gi beskjed til kontaktlærer for elevråd, rektor eller andre voksne på skolen dersom de blir kjent med at elever blir krenket eller mobbet Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolens ansatte, elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et trygt og godt skolemiljø har rett til å uttale seg i alle saker som omhandler skolemiljøet Handlingsplan når skolen blir kjent med at det foregår krenkende atferd og mobbing Hva Hvem 1 Samtale med den som blir krenket/mobbet. Kartlegging av hva som har skjedd. Gi støtte. Kontaktlærer og eventuelt avdelingsleder 2 Observasjoner og undersøkelser kan være nødvendig for å skaffe informasjon. Kontaktlærer eller andre ansatte 3 Samtale med foreldrene til den som er krenket Kontaktlærer 4 Samtale med eleven eller elevene som mobber. Dersom det er flere må en snakke med en om gangen. Gi beskjed om at Kontaktlærer og eventuelt avdelingsleder krenkelser/mobbing er uakseptabelt og må opphøre umiddelbart. 5 Samtale med mobberens/mobbernes foreldre. Foreldrene skal Kontaktlærer/avdelingsleder ikke ordne opp selv. 6 Det skrives bekymringsskjema i alle saker hvor skolen oppdager Kontaktlærer krenkende atferd/mobbing eller får beskjed om at noen blir plaget. Oppbevares i elevmappe. 7 Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak i mobbesaker. Foreldre kan også be om at skolen fatter enkeltvedtak. Eget Rektor skjema. 8 Det settes inn sanksjoner overfor mobberen/mobberne dersom det er nødvendig. Det kan være: Eleven sitter på rektors/avdelingsleders kontor i pausene. Eleven plasseres i en annen basisgruppe, eventuelt et annet trinn. Eleven kan bli fratatt et eller annet privilegium. Nedsatt oppførselskarakter. Utvisning fra skolen. 9 Mobbesituasjonen følges opp inntil den opphører helt. Alle skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet på skolen. Etter en tid kan det være gunstig å ha en samtale mellom den som ble plaget og de som krenket. Det er den som blir krenket som må avgjøre om eller når han/hun er i stand til å gjennomføre en slik samtale. Det tar tid å komme over alvorlige krenkelser. 10 Dersom det er behov, må skolen sørge for å koble inn nødvendig ekspertise (PPT, psykiatri, helse, barnevern eller andre). Det er viktig at den som blir krenket får riktig og nok hjelp slik at han/hun kan komme styrket ut av situasjonen. Det er også viktig at mobberen får hjelp til å forstå hvordan hans/hennes atferd virker, slik at mobbing ikke gjentas. Rektor Avdelingsledere Alle Rektor Avdelingsledere Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 8

9 Årshjul for skolens arbeid mot mobbing Hva Når Ansvarlig Gjennomført 2013/2014 Ledergruppa går igjennom skolens plan for arbeid Juni/august Rektor mot mobbing og gjør justeringer/endringer Lærerteamene drøfter felles ledelse: standarder, August Avdelingsleder rutiner, kaosfaktorer, gjennomføring av elevsamtaler og backup-ordninger Informasjon/opplæring til personalet om skolens September Rektor handlingsplan. Felles forståelse for hva som er krenkende atferd og hva som er mobbing. Gjennomgang av ansattes ansvar. Skolemiljøutvalget: Gjennomgang og drøfting av Oktober Rektor skolens arbeid mot mobbing. Prioritere skolemiljøtiltak for året. FAU informeres om skolens arbeid mot mobbing og September/ Rektor inviteres til samarbeid. Foreldrekontaktene, kontaktlærere, elevrådsrepresentanter og avdelingsleder på hvert trinn møtes for å lage en plan for skole-hjemsamarbeid og arbeid med læringsmiljøet i basisgruppene. Elevrådet: Gjennomgang og drøfting av skolens arbeid mot mobbing. Elevrådet prioriterer et område som de ønsker å jobbe spesielt med for å styrke skolemiljøet Rektor er med på noen av elevrådsmøtene Ungdom med MOT, elevrådet og YouMe-lederne danner et trivselsråd Trivselsrådet gjennomfører felles arrangementer for å styrke skolemiljøet MOT-programmet gjennomføres YouMe programmet gjennomføres Positivt skolemiljø Trivselsregler, trivselskomite, case/rollespill/lage filmsnutter, erfaringsdeling, MOT, aktuelle tema: empati, rusmisbruk, seksualitet, egne grenser, diskriminering, fordommer, identitet, ansvar, roller mobbing/ Film: «Bully», «Varje dag» Nettvett og digital dømmekraft Hvordan vil vi ha det på GUS? Regler for trinnområdet Trivselstiltak og aktiviteter Skolens regler for orden og oppførsel Datakontrakt Opplæring om «Elevenes rett til et godt psykososialt miljø» og «Skolens plan for arbeid mot mobbing». oktober Sept/okt September September September Gjennom skoleåret Gjennom skoleåret Gjennom skoleåret August - september - oktober Avdelingslederne Viggo Rektor Viggo Viggo Steve Maren Kim Lasse Maren Lasse Kim Viggo Steve Kontaktlærere og lærerteamet Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 9

10 Hva er mobbing/krenkende atferd? Hva gjør vi dersom vi selv eller noen andre blir utsatt for krenkende atferd? Konsekvenser av mobbing. Manifest mot mobbing 8.trinn Ordfører elevrådsleder FAU-leder - rektor Oktober Avdelingsleder 8.trinn Rektor Avdelingsleder Kontaktlærer Kontaktlærer Årshjul for elevutvikling ved GUS Elevsamtaler - utviklingssamtaler Gjennom skoleåret Korte, regelmessige elevsamtaler. Krenkende atferd Hver uke og mistrivsel rapporteres til avdelingsleder i bekymringsskjema. Elevundersøkelsen November Avdelingsleder 10. trinn Tiltak i forhold til elevundersøkelsen Desember Rektor Avdelingsleder Trivselstiltak som planlegges og gjennomføres av elevråd, MOT-elevene og YouMe-elevene i samarbeid med de ansvarlige lærerne Aktivitetsdager (vinter GUS-leker - sommer) Halloween Julegløgg Grøtfest Juleavslutning Nyttårsball StarGUS Sommergrill Vedlegg: 9a-3 skjema Bekymringsskjema Dokument som er viktige i skolens forebyggende arbeid Årshjul for elevutvikling Årsplan for MOT Plan for trivselstiltak på skolen/positivt skolemiljø Andre ressurser: Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 10

11 Bekymringsmelding om krenkende atferd og mobbing Videresendes til avdelingsleder, og oppbevares i elevmappa 9a-1 gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Viser også til 9a-3 viser til skolens handlingsplikt Navn på elev: Navn kontaktlærer: Kort beskrivelse av hva bekymringen gjelder: Evt tiltak som allerede er prøvd ut: Avdelingsleder og lærer drøfter hva som må gjøres videre. Eventuelt må hele lærerteamet involveres. Tiltak: Gjerdrum, Kontaktlærer Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 11

12 Vedlegg 2 Enkeltvedtak om elevens psykososiale miljø Elevenes rett. 9a-3 Det psykososiale miljøet. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven skal opplever tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande atferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimelig tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Skolen har mottatt følgende henvendelse vedrørende det psykososiale miljøet Navn på melder: Dato: Bakgrunn for saken (Hvem henvendelsen gjelder og kort beskrivelse av hendelsesforløpet) Skolens behandling og vedtak Skolen har gjort følgende i saken (undersøkelser og møter) Vedtak: Tiltak som er iverksatt: Varighet av tiltak: Kontakt med foresatte: Ansvarlig for oppfølging: Evaluering (når skal tiltakene evalueres): Skolens begrunnelse for tiltakene som er iverksatt Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 12

13 Klageadgang Du kan klage på dette vedtaket. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Klagen må være skriftlig og du må begrunne hvorfor du vil klage. Du sender klagen til skolen ved rektor, med kopi til Fylkesmannen i fylket ditt. Dersom skolen ikke er enig i klagen din, vil vi sende den til Fylkesmannen i fylket, som er endelig klageinstans. Hvis du mener tiltakene vi har satt i gang ikke fungerer, kan du ikke klage, men du kan be om at vi setter i gang nye tiltak. Du har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken. Dersom du allerede har fått alle dokumentene i saken, skal skolen opplyse om det. Du kan la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere deg på alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være en hvilken som helst myndig person eller en organisasjon som du er medlem av. Tiltak som angår elevens psykososiale miljø, er et enkeltvedtak, noe som betyr at det er regelverket i forvaltningsloven 2 som gjelder. Fristen for å klage er bestemt i forvaltningsloven 28 og 29. Regelverket for å se dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven 18 og 19. Forvaltningsloven 12 sier at du kan bruke en fullmektig. Gjerdrum, Kjersti Stundal rektor x tittel Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 13

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing

Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing Innhold Innledning... 3 Definisjon av mobbing... 3 Konsekvenser av mobbing... 3 Skolens ansvar... 3 Hva sier loven om mobbing... 3 Hva sier skolens ordensreglement om

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Tiltaksplan mot mobbing, diskriminering, vold eller rasisme Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Jeg har lest skolemiljøplanen: [Opprettet 19.juni 2013] Innhold Forord... 2 1. Formål... 3 2. Opplæringsloven

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing.

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Handlingsplan mot krenkende atferd på Hauketo skole Mål: Mål: Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Alle elever

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Foreldremøter september 2013

Foreldremøter september 2013 Foreldremøter september 2013 En håndfull sekunder av evigheten har livet gitt oss til å tenne stjerner til å lage varme skape bilder En håndfull sekunder til å sette spor i et hjerte 1 Pedagogisk plattform

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 Oppfølging av Opplæringsloven Kapittel 9a. Planen bygger på og gjengir deler av Prosedyre for å forebygge, avdekke

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ Innhold 2 Opplæringsloven 9-A.3 9A- 3 Det psykososiale miljøet 3 Definisjoner..4 Krenkende ord og handlinger..4 Gransherads skoles oversikt over arbeidet med elevenes læringsmiljø

Detaljer

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole 1 Innhold Innledning...3 DEL 1...3 1.0 Psykososialt miljø...3 1.1 Skolens handlingsplikt 9a-3, andre ledd...4...4 1.2 Plikten til å behandle

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Skoleåret 2013-2014 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1.

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2011-2012 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN I TROMSØ 1 Innledning: Steinerskolen i Tromsø er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø der mobbing ikke forekommer. Steinerskolen

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga DNS Malaga aksepterer ikke mobbing, rasisme, diskriminering og vold. 1. Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta KONTAKT MED HJEMMET - En planlagt og strukturert samtale mellom kontaktlærer og foresatte Elevens navn: Skoleår: Kontaktlærer: Dato og tid for samtalen: Dag og dato: Klokkeslett: Foreldresamarbeid i grunnskolen

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 FORORD Vi må skape et godt og positivt læringsmiljø der elever og ansatte er opptatt av læring i trygge omgivelser. Dette

Detaljer

Plan for arbeid med elevenes skolemiljø - kapittel 9A.

Plan for arbeid med elevenes skolemiljø - kapittel 9A. Notodden kommune Plan for arbeid med elevenes skolemiljø - kapittel 9A. Revidert 23.01.2015. Seksjon for oppvekst Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole 12.08.2015 Skoger skole 1 Innhold 2 Henvisning til lovverk... 2 3 Definisjon av mobbing... 2 4 Forebyggende arbeid mot mobbing og krenkende

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole Innhold: 1. Formål. side 2 2. Definisjoner. side 3 3. Holdningsskapende og forebyggende arbeid.. side 4 4. Avdekking. side 5 5. Håndtering..

Detaljer

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8 Revideres hvert år i personalet Sist revidert høst 2012 1 Innhold...1 Innledning...3 Mål:...5...5 DEL I FOREBYGGENDE TILTAK:...5 Tiltak på skolenivå:...5 Tiltak på klassenivå...6 Tiltak på individnivå:...7

Detaljer

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1 Kommunstyret 11. desember 2014 10.12.2014 1 Mobbesak ved Grua skole Saken kom fram gjennom leserbrev i avisen Hadeland med påfølgende nyhetsartikkel 12. september 2014 En mor valgte å ta barnet sitt ut

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING Forord Alle elever og ansatte på Sortland videregående skole skal føle seg velkommen, trygg og inkludert. Vi legger stor vekt på gode relasjoner mellom alle i

Detaljer

Ringerike kommune Oppvekst og kultur Trivsel i Ringeriksskolen

Ringerike kommune Oppvekst og kultur Trivsel i Ringeriksskolen Oppvekst og kultur Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø K-sak 37/12 Revidert etter tilsyn September 2012 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 2 Forebygging... 5 3 Avdekking og meldeplikt...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole 04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole Ref. 01.08.15 Innhold: 1. Målsetting. 2. Hva er mobbing? 3. Forebygging. 4. Avdekking av mobbing. 5. Problemløsing ved mobbing. 6. Kontinuitet og ansvar.

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Hva er krenkende atferd? Positive sosiale relasjoner elevene imellom fører til trivsel og utvikling og er en svært viktig beskyttelsesfaktor i barn og unges

Detaljer

Et godt skolemiljø for alle - alltid!

Et godt skolemiljø for alle - alltid! Et godt skolemiljø for alle - alltid! 1 Grunndokument for arbeid med et godt psykososialt skolemiljø Innhold Bakgrunn s.3 Lovgrunnlaget s.4 Implementering s.5 Definisjon..s.5 Forebygging. s.6 Avdekking

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt?

Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt? Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt? Kapittel 9a i opplæringsloven kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov. I 9a 1 er de generelle kravene i loven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING 1 FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Dalen skole/sfo 2015-2016 2 MÅL:... 3 Handlingsplanen

Detaljer

TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE

TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE Plan for å sikre elever et godt psykososialt miljø slik at læring og utvikling kan skje. Innhold Side Innledning 3 Forebygging 5 Avdekking og meldeplikt 7 Systemarbeid

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING

TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING August 2014 Stockshots.no INNHOLD Innledning 3 Definisjon av mobbing Meld fra 4 Dersom du har mistanke om mobbing Ved tilfelle av mobbing Alle har et

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø 1. Formålet med planen Skolemiljøplanen er utarbeidet for å hjelpe skolene i arbeidet med å følge

Detaljer

Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 11/395 14/7281 446, B36 25.08.2014. Plan for skolenes arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø

Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 11/395 14/7281 446, B36 25.08.2014. Plan for skolenes arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø Sør-Aurdal kommune Sentraladministrasjonen. Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 11/395 14/7281 446, B36 25.08.2014 Plan for skolenes arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø Mål: Samtlige

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

godt stedt g1111odt sted å være

godt stedt g1111odt sted å være PROSEDYRE ved 1: mistanke om krenkende atferd 2: krenkende atferd Et verktøy i ar eidet med å gjøre Levang godt stedt g1111odt sted å være Levanger kommune Sist revidert: okt. 2014 1 Innhold 2 FORORD...

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING Øygard ungdomsskole Juni 2015 FORORD TRYGGHET TRIVSEL LÆRING er visjonen til Øygard ungdomsskole. Vårt mål i arbeidet for å fremme trivsel og bekjempe

Detaljer

Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø

Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø (VAFs mal pr. 08.05.2012) Vest-Agder Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø Xxx skole Vest-Agder fylkeskommune INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Helhetlig plan for. Elevenes psykososiale miljø. Ås ungdomsskole mai 2011

Helhetlig plan for. Elevenes psykososiale miljø. Ås ungdomsskole mai 2011 Helhetlig plan for Elevenes psykososiale miljø Ås ungdomsskole mai 2011 Endelig plan 04.05.2011 Innledning Elevene har rett til et godt psykososialt miljø. Utgangspunktet for dette er Opplæringsloven 9a-1:

Detaljer