BIT Reiseliv Startprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIT Reiseliv Startprosjekt"

Transkript

1 RBL - Reiselivsbedriftenes Landsforening og SND - Statens nærings- og distriktsutviklingsfond BIT Reiseliv Startprosjekt Sluttrapport Utarbeidet av HJP - Heyerdahl-Jensen & Partnere AS på oppdrag av RBL og SND ved Styringsgruppen for BIT Reiseliv Startprosjekt Oktober 2001

2 Forord Den nye digitale hverdagen har også gitt reiselivsnæringene store muligheter for mer effektiv drift, enklere kommunikasjon med omverdenen, og ikke minst tilgang til helt nye distribusjonskanaler gjennom Internett. De 2300 medlemmene i RBL - Reiselivsbedriftenes Landsforening, har varierte behov, men også forskjellige ressurser og motivasjon til å ta i bruk den nye teknologien. Mange av medlemmene har signalisert et sterkt behov for nye og rasjonelle IT-løsninger. På denne bakgrunn vedtok RBLs styre å søke om deltakelse i SNDs BIT-program fra høsten BIT står for "Bransjeorienterte IT-prosjekter for effektiv forretningsdrift". Formålet med denne sluttrapporten er å presentere arbeidsprosessen og gjennomførte tiltak, samt de anbefalinger til videreføring som er fremkommet som et resultat av dette arbeidet. Rapporten skal være tilgjengelig for en bred gruppe av interessenter. RBLs distriktskontorer og medlemmer er en sentral målgruppe, sammen med SND og deres distriktsapparat. Videre vil alle som arbeider med reiseliv i sentrale organisasjoner og offentlige instanser få tilgang til rapporten. En rekke fagmiljøer har også bidratt til gjennomføringen av prosjektet og vil få rapporten tilsendt. En samlet styringsgruppe står bak de konklusjoner og forslag som blir fremmet i denne rapporten. Det er et faktum at man i norsk reiseliv i en årrekke har forsøkt å finne gode, nasjonale ITløsninger for reiselivsbedriftene uten å ha lykkes. Imidlertid la RBLs styre, i sin saksbehandling, vekt på flere henvendelser fra SND om at også reiselivet burde dra nytte av de gode resultater BIT-programmet kan dokumentere i andre bransjer. Også i Stortingsmelding nr : "Lønnsomme og konkurransedyktige reiselivsnæringer", blir det oppfordret til et eget BIT-program for reiselivet. Prosjektleder for BIT Reiseliv Startprosjekt, Elisabeth Heyerdahl-Jensen, har i nært samarbeid med RBLs prosjektansvarlig Per Ole Johansen, vært ansvarlig for selve utarbeidelsen av rapporten. De har fått verdifull bistand fra en rekke fagmiljøer som fortjener all honnør for innsatsen. Dette gjelder rådgiver Irene Siljan, Kaizen i Bergen, som har bistått med gjennomføringen og analysene av Brukerundersøkelsen blant RBLs medlemmer. Vestlandsforskning ved forskningsleder Ivar Petter Grøtte og seniorforsker Ingjerd Skogseid har deltatt i diskusjonene om kravspesifikasjoner og utarbeidelsen av undersøkelsen blant systemleverandørene. Videre har seniorkonsulent Kjetill Gunnarsson i Hewlett Packard 2

3 Consulting gjort en stor innsats med å analysere og anskueliggjøre resultater og problemstillinger gjennom bruk av relevant modellverktøy. Sist, men ikke minst er det viktig å takke de vel 300 av RBLs medlemsbedrifter og nesten 20 ITleverandører som tok seg tid til å fylle ut de omfattende spørreskjemaene. Uten dette grunnlaget ville det ikke vært mulig å komme videre. Styringsgruppen for BIT Reiseliv Startprosjekt Oktober 2001 Reidar Engebretsen Roger Granum Ulrik Lindholm Sundøya Fjordhotell TOP Destinations Radisson SAS Hotels & Resorts Siv Lunde Kolrud Marit Orheim Mauritzen Tine Mjølnerød Merlin Hotels Hotel Mundal Trysil Booking Knut J. Nyhus Per-Arne Tuftin John M.Tolleskoven Kongsvold Fjeldstue Norges Turistråd SND Per Ole Johansen RBL - FoU-koordinator og prosjektansvarlig/ leder av Styringsgruppen Elisabeth Heyerdahl-Jensen prosjektleder I tillegg har Audun Pettersen og Arne Østreng, begge SND, vært aktive observatører i styringsgruppen og deltatt på mange av møtene. 3

4 Innhold Kapittel 1 Sammendrag og hovedkonklusjoner. 6 Side Kapittel 2 Om BIT og BIT Reiseliv Startprosjekt Om BIT-programmet Mål for BIT Reiseliv Startprosjekt Prosjektorganisering Tiltak og arbeidsprosess 11 Kapittel 3 Reiselivsnæringene Hva er reiseliv Fra produsentenes produktfokus til kundenes reisefokus Avgrensninger 16 Kapittel 4 Modellverktøy Alternative verdikonfigurasjoner Fra industriell økonomi til nettverksøkonomi 17 Kapittel 5 Gjennomgang av funksjoner Funksjoner som skal dekkes av IT-systemer UML en ny modell for funksjonsanalyser Utvekslingsformater XML Kapittel 6 Brukerundersøkelsen Mål Gjennomføring Om bedriftene som svarte Status og ønsker for aktivitetsnivåene Hovedkonklusjoner 33 Kapittel 7 Bedriftenes IT-behov Utfordringer Prioriteringer og anbefalinger 36 Kapittel 8 Leverandørundersøkelsen Mål Gjennomføring Oppsummering Leverandørsamling Konklusjoner fra leverandørsamlingen 40 4

5 Kapittel 9 Forslag til videreføring og pilotprosjekter Overordnede mål Rammer og prioriteringer Videre fremdrift Kapittel 10 Andre oppfølgingsprosjekter.. 44 Vedlegg 1 Ordliste 2 Kilder og litteratur 3 Verdikonfigurasjoner 4 Funksjonsanalyse UML 5 Følgebrev Brukerundersøkelsen 6 Skjema Brukerundersøkelsen 7 Notat til RBLs administrasjon 8 Følgebrev Leverandørundersøkelsen 9 Skjema Leverandørundersøkelsen 10 Leverandører som er kontaktet/har tatt kontakt 5

6 Kapittel 1 Sammendrag og hovedkonklusjoner Resultater, anbefalinger og veien videre Mange av RBLs 2300 medlemmer har signalisert et sterkt behov for nye og rasjonelle IT-løsninger. På denne bakgrunn vedtok RBLs styre å søke om deltakelse i SNDs BIT-program fra høsten Formålet med BIT-programmet er utvikling av IT-løsninger tilpasset behovene i den enkelte bransje, og effektiv anvendelse av nye IT-løsninger gjennom kompetanse og organisasjonsutvikling. Utviklingen skjer i et samarbeid mellom bransjeforening, pilotbedrifter og programvareleverandører. Mer informasjon om BITprogrammet på nettstedet For å sikre at det er bedriftene selv som styrer utviklingen, har RBLs styre oppnevnt en egen styringsgruppe. Gruppen har deltatt aktivt i hele prosjektet. Ved sammensetningen av gruppen har RBL forsøkt å ta hensyn til at bredden i medlemsmassen er representert. Målene for BIT Reiseliv Startprosjekt: kartlegge status for bruk av IT blant medlemsbedriftene analysere bedriftenes fremtidige behov undersøke hvilke leverandører og systemer som finnes i dag, samt hvilke utviklingsplaner som foreligger beslutning om det er grunnlag for å gå videre til neste fase i BIT-programmet for å løse de utfordringer som er avdekket. Hovedfokus i prosjektet er: kommunikasjon mellom samarbeidende bedrifter kommunikasjon mellom bedrift og sluttbruker/konsument Det er primært ferie/fritidsmarkedet som er dekket i dette prosjektet. Distribusjonsbedrifter som reisebyråer og turoperatører er bare omhandlet når det har vært naturlig i forhold til dette. I kapittel 2 gjennomgås prosjektorganisering og tiltakene i detalj. I kapittel 3 er det lagt vekt på å definere reiselivsnæringene, og synliggjøre at dette ikke er noe entydig begrep, men en felles betegnelse på næringer der salget til de reisende utgjør en betydelig andel av produksjonen. De reisende etterspør et totalprodukt, en opplevelse. Denne er ofte sammensatt av varer og tjenester produsert av mange bedrifter i ulike næringer. Denne kompleksiteten i reiselivssystemet gjør det nødvendig med en gjennomgang for å forstå bedriftenes distribusjonskanaler og behov for kommunikasjon. Det viktigste elementet som gjør dagens internasjonale masseturisme mulig er informasjon. Informasjon uavhengig om den blir kommunisert på telefon, brev, e-post eller faks er på mange måter reiselivets kjerneprodukt. Dagens situasjon er at alle spillerne på distribusjonsscenen satser tungt på å utvikle systemer for å møte de nye utfordringene og mulighetene for direkte kontakt med kundene, og til å redusere tunge distribusjonskostnader. Valg av modellverktøy er alltid viktig fordi det vil avgjøre prosjektets helhet, kvalitet og gjennomførbarhet. I kapittel 4 presenteres en del modeller for verdikonfigurasjoner. I dette Startprosjektet benyttes primært tankesettet rundt modellen Fra industriell økonomi til nettverksøkonomi, som illustrerer utviklingen i reiselivet på en god måte. Modellen benytter de fire logiske aktivitetsnivåene i en bedrift og i en bransje (tjenester, kommunikasjon, prosesser og handel). Dette for å vise hvordan kravene til reiselivsnæringene har endret seg etter hvert som utøverne tilpasser seg overgangen fra den tradisjonelle prosessfokuserte, industrielle økonomien til den kundesentrerte nettverksøkonomien. 6

7 I kapittel 5 gjennomgås de mange oppgaver som skal dekkes av et IT-system for en reiselivsbedrift gjennom et eksempel på funksjonene i et hotell. Antall funksjoner vil variere for de forskjellige bedriftskategoriene, men kompleksiteten og behovet for kommunikasjon mellom systemer vil være det samme. Et sentralt tiltak har vært å gjennomføre en brukerundersøkelse blant RBLs medlemmer. Det er utarbeidet en egen rapport om gjennomføringen, men de viktigste resultatene gjennomgås i kapittel 6. Bedriftenes ønsker og planlagte prosjekter bærer preg av dagens tilgjengelige teknologi. Selv om det er mange funksjoner som skal dekkes, er det svært få som har helautomatiske og integrerte systemer. Til tross for dette, har de fleste oppgitt at de er fornøyde med de systemene de har, selv om de også har lange ønskelister til nye systemer. Det satses svært lite på IT-opplæring, sikkerhetsrutiner og strategisk planlegging. Den store interessen for å delta i BIT Reiseliv, som ble avdekket i undersøkelsen, tyder på at dette er fagområder svært mange er opptatte av. Bedriftene i undersøkelsen er i hovedsak små, og de fleste, (70%) har mindre enn 10 millioner i omsetning. De må forholde seg til et økende antall kunder som i stadig større grad er individuelle reisende, og som også ønsker tilbud for direkte kommunikasjon når de er underveis. Nye distribusjonskanaler gir muligheter for en direkte kontakt med kundene. Kundene ønsker ikke bare raske svar, så nært opp til i sann tid som mulig, men også mer og bedre oppdatert informasjon når de handler direkte på nettet. Dette er bedriftenes hovedutfordringer som blir gjennomgått i kapittel 7. Disse utfordringene skal bedriftene møte med små ressurser, manglende systemer for en rekke sentrale funksjoner, og med liten integrasjon mellom de systemene de allerede har. Med utgangspunkt i undersøkelsen hos medlemsbedriftene, har styringsgruppen skissert følgende hovedutfordringer: Hovedutfordringer Mangel på integrasjon mellom systemene Ikke mulighet til å hente oppdatert og korrekt informasjon og å foreta bestillinger underveis Strategier Gjøre det enklere å kommunisere mellom interne og eksterne systemer, uavhengig av antall kanaler og databaser opplysningene skal legges i. Ta i bruk ny teknologi for standardisering av utvekslingsformater mot Internett, som XML-teknologien Ta i bruk de muligheter som ligger i mobilt Internett og lokaliseringstjenester med kart og posisjoneringsmoduler Økende antall individuelle kunder. Behov Bedre utnyttelse av de muligheter som Internett gir for bedre systemer for å bygge tettere med en-til-en dialog med kundene. Økt satsing på relasjoner med kundene systemer for CRM kunderelasjonsledelse, integrert i de øvrige systemene i bedriftene. Styringsgruppens prioritering av hovedutfordringene I løpet av prosessen er det kommet frem forslag til en rekke andre interessante og relevante problemstillinger som bedriftene er opptatte av. Disse faller utenfor de foreslåtte tiltakene i BIT Reiseliv, men for å sikre videre oppfølging er de tatt med i et eget kapittel; kap. 10 Andre oppfølgingsprosjekter. Et sentralt utgangspunkt for BIT-programmet er at nyutvikling av IT-løsninger for bransjen må bygge på de standarder som allerede finnes. I kapittel 8 presenteres resultatene fra leverandørundersøkelsen. Formålet med leverandørundersøkelsen: å få et helhetsinntrykk av leverandører til reiselivsbedriftene kompatibilitetskartlegging mellom de ulike systemer hvilke systemer kan snakke med hvilke andre systemer? Det er utarbeidet en egen rapport for gjennomføringen av undersøkelsen. De 21 leverandørene som svarte, er alle interesserte i et samarbeid ved en videreføring av BIT Reiseliv. Majoriteten er interessert i problematikken om utvekslingsformater, noe de også bekreftet i et møte hos RBL i slutten av august. 7

8 Leverandørene hadde mange verdifulle erfaringer fra sin kontakt med bedriftene. De stadfestet resultatene fra Brukerundersøkelsen når det gjelder bedriftenes manglende satsing på IT-opplæring og begrensede økonomiske rammer. Det var en generell oppfatning at IT-kompetansen er lav, med unntak for enkelte kjedekontor. Kjedehotellenes tunge satsning på IT-systemer har hatt en positiv tilleggseffekt. Systemene er blitt tilgjengelige for mindre bedrifter som ikke har ressurser til utvikling i egen regi. Varierende ITkompetanse bidrar til at bedriftene ikke klarer å utnytte de systemene de allerede har for å effektivisere driften og dermed øke lønnsomheten. På grunnlag av en veldokumentert kartleggingsfase, hvor det har vært trukket på mange ressurser, anbefaler styringsgruppen i kapittel 9 at RBLs ledelse viderefører Startprosjektet til BIT-programmets neste faser. I løpet av arbeidet med Startfasen er det blitt stadig klarere hvor sentral utfordringen om bedre standarder for utvekslingsformater mot Internett er. På mange måter er dette alle prosjekters mor som bør gjennomføres i forkant av andre prosjekter. I løpet av høsten 2001 er det kommet inn en rekke forslag fra hele landet til relevante BIT Reiselivprosjekter. Disse vil bli vurdert nærmere når RBL har tatt beslutningen om de ønsker å videreføre BIT Reiseliv. 8

9 Kapittel 2 Om BIT og BIT Reiseliv Startprosjekt Bakgrunn, prosjektorganisering, formål og tiltak 2.1 Om BIT - programmet Formålet med BIT-programmet er utvikling av IT-løsninger tilpasset behovene i den enkelte bransje og effektiv anvendelse av nye IT-løsninger gjennom kompetanse og organisasjonsutvikling. Utviklingen skjer i et samarbeid mellom bransjeforening, pilotbedrifter og programvareleverandører. De første BIT-prosjektene ble gjennomført i 1989 i regi av DU (Distriktenes Utbyggingsfond). Siden 1994 har 22 bransjer gjennomført egne BIT-prosjekter. BIT ble etablert som program i SND i For mer informasjon om BIT-programmet, se Programmet bygger på en femfasers modell og går over til sammen 2-4 år. Etter hver fase skal det treffes beslutning om videreføring til neste fase. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 /Fase 5 START prosjekt FOR prosjekt HOVED prosjekt SPRED- NINGS prosjekt FORBED- RINGS prosjekt Figur 1 BIT-programmet Denne første fasen, Startprosjektet, som nå avsluttes, har primært vært en kartleggingsfase. Her er dagens bruk av IT hos RBLs medlemmer samt deres behov og ønsker for fremtidige IT-systemer blitt kartlagt. Systemleverandører som dekker disse behovene er også registrert og analysert. Samlet har dette arbeidet lagt grunnlaget for styringsgruppens anbefalinger om en videreføring til de to neste fasene, Forprosjekt og Hovedprosjekt. 2.2 Mål for BIT Reiseliv Startprosjekt Det overordende målet for BIT-programmet er å bidra til å styrke bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet ved å effektivisere driften i en bedrift ved hjelp av IT. Den første startfasen er en kartleggingsfase som skal danne grunnlaget for beslutninger om å gå videre i programmet. Målene for BIT- Reiseliv Startprosjekt er et samarbeid mellom RBL, medlemsbedriftene og SND som skal: Kartlegge status for bruk av IT blant medlemsbedriftene og deres fremtidige behov Utarbeide momentliste for kravspesifikasjon Kartlegge leverandører og systemer som finnes Kartlegge om det er grunnlag for å gå videre til neste fase i BIT-programmet, Forprosjektfasen for å løse de utfordringer som er avdekket Hvis grunnlaget er til stede, utarbeide mål for Forprosjektfasen. 9

10 2.3 Prosjektorganisering SND har utarbeidet en modell for prosjektorganiseringen av BIT-programmet, som også er tilpasset BIT Reiseliv. RBLs styre Prosjektleder Elisabeth Heyerdahl-Jensen, HJP Prosjektansvarlig Per Ole Johansen, RBL Styringsgruppe Reidar Engebretsen, Sundøya Fjordhotel Roger Granum, TOP Destinations Ulrik Lindholm, Radisson SAS Hotels & Resorts Siv Lunde Kolrud, Merlin Hotels Marit Orheim Mauritzen, Mundal Hotel Tine Mjølnerød, Trysil Booking Knut J. Nyhus, Kongsvold Fjeldstue Per-Arne Tuftin, Norges Turistråd John M. Tolleskoven, SND Figur 2 Prosjektorganisasjon BIT Reiseliv Startprosjekt Styringsgruppe For å sikre at det er bedriftene selv som styrer utviklingen, har RBLs styre oppnevnt en egen styringsgruppe som har deltatt aktivt i hele perioden. Ved sammensetningen av gruppen er det lagt stor vekt på at den representerer bredden i medlemsmassen. Videre at den innehar kompetanse både på IT, drift og markedsføring/ distribusjon. SND s representant skal stå for kompetanseoverføring fra andre, tilsvarende prosjekter. Manglende engasjement i styringsgruppen ble i utgangspunktet sett på som en risikofaktor. Erfaringen har imidlertid vist at det har vært en engasjert styringsgruppe med høy deltakelse på møtene. Det har også vært løpende kontakt med prosjektledelsen underveis, og mange aktive innspill. Den tverrfaglige sammensetning har vært en styrke i gjennomføringen. Styringsgruppen har også fungert som referansegruppe og fokusgruppe. Prosjektledelse Prosjektansvarlig har, gjennom jevnlige statusmøter med prosjektleder, kontrollert fremdrift og økonomi mot milepælsplan og budsjett i prosjektet. Prosjektansvarlig har også deltatt aktivt i strategidiskusjoner, forberedelser og gjennomføring av tiltak. SNDs modell Prosjektlederprosessen, (PLP), er blitt benyttet i en tilpasset form. RBL har valgt å engasjere en erfaren prosjektleder med bred reiselivserfaring og stort nettverk. Tilleggskompetanse er engasjert ved behov. Det er utarbeidet en egen prosjektplan som er blitt oppdatert og godkjent av styringsgruppen flere ganger i løpet av perioden for å fange om dynamikken i prosessen og gi rom for fleksibilitet. Prosjektleder skal i tillegg utarbeide en egen administrativ sluttrapport til internt bruk for RBL og SND. Styringsgruppen og prosjektledelsen har lagt vekt på at arbeidsprosessen skal bidra til at utvikling av ny kunnskap og erfaringsutveksling gir en felles kunnskapsplattform. Dette både for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag, men også for å gjøre deltakelsen faglig utviklende for den enkelte. Medlemmene har selv forberedt og presentert innlegg om sine spesialtema på møtene i tillegg til at det er hentet inn en rekke eksterne innledere. Se vedl. 2 Kilder og litteratur. 10

11 Informasjon om prosjektet Det er blitt lagt vekt på å holde RBLs medlemmer, presse, organisasjoner, leverandører og andre samarbeidspartnere orientert om BIT Reiseliv. Prosjektet ble omtalt i RBL nytt, (opplag 3000), og på RBLs nettsted både ved oppstart og avslutning av denne fasen. De 120 medlemmene som sa seg interessert i å delta i dybdeintervjuer eller å være pilotbedrifter, er orientert direkte om fremdriften. 2.4 Tiltak og arbeidsprosess BIT Reiseliv Startprosjekt har blitt gjennomført i henhold til modellen nedenfor, som også er i samsvar med SNDs anbefalinger til startprosjektene År Høst Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Brukerkartlegging Spørreskjema Dybdeintervjuer Fokusgrupper Brukerkravspesifikas jon Sluttrapport Søknad Forprosjekt Leverandørkartlegging Spørreskjema og samling Møter i Styringsgruppen Figur 3 Tiltak og arbeidsprosessen i BIT Reiseliv Startprosjekt Møtene i styringsgruppen har vært lagt til sentrale beslutningspunkter for de forskjellige delaktivitetene for å kunne justere kursen i tråd med resultatene. Gjennomføringen fulgte anbefalingene i BIT-programmet, men ble i tillegg utvidet med en samling for leverandørene, se kap. 8. Dette var en svært nyttig forbedring av opplegget. 11

12 Et BIT Startprosjekt skal inneholde en rekke tiltak som samlet gir en helhetlig ramme for gjennomføring og totalresultat. BIT Reiseliv Startprosjekt har bestått av følgende delleveranser: en prosjektorganisering og et rammeverk for gjennomføringen definisjoner og avgrensninger modellverktøy som grunnlag for analyser og anskueliggjøring et spørreskjema til bransjens medlemmer, Brukerundersøkelsen konklusjoner fra Brukerundersøkelsen en brukerkravspesifikasjon basert på medlemmenes ønsker og behov et spørreskjema til registrerte leverandører, Leverandørundersøkelsen konklusjoner fra Leverandørundersøkelsen styringsgruppens anbefalinger til neste fase, Forprosjektet en ordliste med viktige begrepsdefinisjoner Denne sluttrapporten fra BIT Reiseliv Startprosjektet er disponert slik at alle delleveransene blir dekket, enten som kapitler og vedlegg i denne rapporten, eller som egne rapporter. BIT Startprosjekt Delleveranser tiltak Rammeverk for BIT Reiseliv Startprosjekt Definisjoner og avgrensninger Modellerverktøy Spørreskjema til brukerne Kapitler og vedlegg i denne sluttrapporten Kap 2 Om BIT og BIT Reiseliv Kap 7 Bedriftenes IT-behov Kap 3 Reiselivsnæringene Vedl 1 Ordliste Kap 4 Modellverktøy Kap 5 Gjennomgang av funksjoner Kap 7 Bedriftenes IT-behov Vedl 5 Følgebrev Vedl 6 Spørreskjema Andre delrapporter Delrapport 3. Prosjektledelsens administrasjonsrapp. Styringsgruppens møtereferater Styringsgruppens møtereferater Styringsgruppens møtereferater Delrapport 2 Brukerundersøkelsen Konklusjoner fra Brukerundersøkelsen Kap 6 Brukerundersøkelse Delrapport 2 Brukerundersøkelsen Bedriftens behov - brukerkravspesifikasjon Spørreskjemaer til leverandørene Konklusjoner fra Leverandørundersøkelsen Styringsgruppens anbefalinger og videre oppfølging Kap 5 Gjennomgang av funksjoner Kap 6 Brukerundersøkelse Kap 7 Bedriftenes IT-behov Vedl 7 Notat til RBLs administrasj. Kap 8 Leverandørundersøkelsen Vedl 8 Følgebrev Vedl 9 Spørreskjema Kap 8 Leverandørundersøkelsen Vedl 10 Leverandøranalyse Kap 7 Bedriftenes IT-behov Kap 9 Forslag til videreføring Kap 10 Andre oppfølgingsprosjekter Tabell 1 BIT Reiseliv - Startprosjektets delleveranser Delrapport 2 Brukerundersøkelsen Styringsgruppens møtereferater Delrapport 1 Leverandørundersøkelsen Delrapport 1 Leverandørundersøkelsen 12

13 3.1 Hva er reiseliv I næringsøkonomisk forstand er reiselivsnæringer ikke noe entydig begrep, men en felles betegnelse på næringer der salget til de reisende utgjør en betydelig andel av produksjonen. Som reiselivsnæringer regnes vanligvis transport,- overnattings-, serverings,- formidlings- og opplevelsesnæringen. Som reisende regnes de som er på ferie- og fritidsreise og på forretnings- og tjenestereiser. Fakta om reiselivsnæringene Produksjon (mill.kr 1997-priser) Andel produksjon i alle næringer (%) 5,4 5,7 Bruttoprodukt (mill.kr 1997-priser) Andel BNP Brutto Nasjonalprodukt (%) 4,3 4,3 Sysselsetning i normalårsverk Andel av total sysselsetting (%) 6,7 6,8 Tabell 2 Fakta om reiselivsnæringene (Kilde SSB) De reisende etterspør et totalprodukt, en opplevelse. Denne er ofte sammensatt av varer og tjenester produsert av mange bedrifter i ulike næringer. Hvilke varer og tjenester det dreier seg om, avhenger blant annet av formål, ønsker og behov knyttet til reisen. (Kilde: Stortingsmelding nr 15 /1999/2000, Lønnsomme og konkurransedyktige reiselivsnæringer ). Denne kompleksiteten i reiselivssystemet gjør det innledningsvis nødvendig med en gjennomgang av utviklingen på noen sentrale områder for å forstå bedriftenes distribusjonskanaler og behov for kommunikasjon. En sentral kilde for det neste avsnittet er en hvitbok laget av The Open Travel Alliance, OTA i regi av TTI - The Travel Technology Initiative. TTI ble stiftet i 1989 for å etablere standarder for reiselivet i Europa. Medlemmer er i hovedsak større bedrifter som fergeselskaper, turoperatører og hotellkjeder. I tillegg deltar en rekke systemleverandører m.fl. Color Line og Stena Line er også medlemmer. OTA er en arbeidsgruppe som arbeider med utviklingsformater mellom systemene og ledes av TTI. 3.2 Fra produsentenes produktfokus til kundenes reisefokus Før den moderne turismen tok av for fullt på 1980-tallet, utviklet produsentene separate systemer for håndtering av informasjon og bestilling med utgangspunkt i egne produkter. Som et resultat av produkttankegangen utviklet også produsentene forskjellige standarder, prosesser og prosedyrer for bestillinger. Leiebil Hotell Reisen Fly Figur 4 Reiselivsproduktet - den tradisjonelle produsentmodellen (Kilde OTA White paper ) Etter hvert økte behovet for kommunikasjon mellom produsentene og deres systemer. Spesielt flyselskapene var pådrivere i utviklingen av mer globale reservasjonssystemer som kunne snakke sammen, og det utviklet seg et system av distribusjonskanaler som vist på figuren nedenfor.. 13

14 Kunder Nasjonal turistorg. Produsentstyrt Leverandørstyrt Reisebyrå Regional reiselivsorg. Direkte "on line" bestilling Turoperatør CRS/ GDS Lokal reiselivsorg. Incoming agent/ turoperatør Hotellkjede Markedsføring og informasjon. Ikke booking Bedriften Incoming Benyttes i varierende grad Figur 5 Distribusjonskanaler i reiselivet. Kilde "Statusanalysen Internett i norsk reiseliv1999 og BIT Reiseliv Figuren synliggjør at det er en rekke mellomledd i verdisystemet til bedriftene. Det er mange parter å forholde seg til. I tillegg til de direkte koblingene som er lagt inn i figuren over, er det også kommunikasjon på kryss og tvers mellom de forskjellige utøverne. For en del markeder er det også andre mellomledd mellom bedriftene og kundene som PCO-er, (Professional Congress Organizers). De globale distribusjonssystemene CRS/GDS, (Central Reservations Systems og Global Distribution Systems) er leverandørstyrte, og ble som nevnt etablert av flyselskapene. De benyttes i hovedsak av reisebyråansatte for bestilling av hoteller, fly, leiebil og ferger til forretningsreisemarkedet. Det er fire dominerende GDS-er; Amadeus/Smart, Sabre, Galileo og Worldspan. Systemene til turoperatørene og hotellkjedene er også leverandørstyrte, mens reiselivsorganisasjonene på alle nivåer er produsentstyrt. Bildet må også utvides med et økende antall temaorganisasjoner, (sykkel, fiske, alpinanlegg, temaparker) som også er produsentstyrte. Disse distribusjonskanalene har vært relativt statisk de siste tiårene. Distribusjonskostnadene er svært høye i det etablerte systemet som vist over. Bedrifter som ønsker å bli solgt av en turoperatør må beregne provisjonssatser på opp mot 40%. Dette dekker da også presentasjon i brosjyrer og en andel av kostnadene til markedsføring. Flyselskapene har iverksatt omfattende tiltak de siste årene for å styre kundene mot direkte bestillinger for å redusere distribusjonskostnadene, spesielt gjennom reisebyåene. SAS høstet storm for et par år siden da de reduserte provisjonssatsene fra 10% ned mot 4-6%. Byråene svarte med å styre mest mulig av trafikken over på andre flyselskap, og SAS måtte etter hvert inngå avtaler med byråene om bedre betingelser. Fra 14

15 reisebyråhold blir det hevdet at SAS både undervurderte kostnadene ved å ha et eget distribusjonsapparat, og at de var for optimistiske når det gjaldt fremdriften av bookingløsninger på Internett. Selv om man har opplevd en vridning mot direkte salg og mot en økning av individuelle ferie/fritidsreisende er fremdeles produsentene og kanalene produktfokuserte. Den reisende derimot har alltid hatt en enkel definisjon på begrepet reise. For dem betyr dette alt som de kan komme i kontakt med, og ønske informasjon om før reisen, under reisen og når de kommer hjem. Leiebil Været Restaurant Reisen R Hotell Informasjon om destinasjoner Fly Figur 6 Kundenes reisefokuserte modell (Kilde OTA White paper ) Tilgang på informasjon og teknologi har bidratt til å gi konsumentene et inntrykk av at i reiselivet er bedriftene sammenhengende, enhetlige og integrerte. Dette stemmer lite med virkeligheten som er preget av at reiselivet er svært fragmentert. Det består av allianser som tilsynelatende har en totalintegrasjon, men som ofte er i konkurranse om de samme kundene. For kundene betyr dette at reisen kun inkluderer de produkter og tjenester som tilfeldigvis er tilgjengelig hos den enkelte produsent eller distribusjonskanal i realiteten har de bare tilgang til en og en kanal av gangen. Det å kombinere produkter og tjenester fra mange kanaler, multiple channels, er derfor vanskelig eller umulig både for selger og kjøper. Det viktigste elementet som gjør dagens internasjonale masseturisme mulig er informasjon. Informasjon uavhengig om den blir kommunisert på telefon, brev, e-post eller faks er på mange måter reiselivets kjerneprodukt. Bedriftene skaffer seg omsetning ved å sjekke om det er plass på seter på flyene, køyer på fergene, senger på hotellene eller ledige teaterbilletter. Det skaper kundetilfredsstillelse å ha kjennskap til tilgjengelighet. For å håndtere informasjon og å møte økende etterspørsel har reiselivsnæringene alltid vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. De var blant de første som tok i bruk datamaskiner og nettverk. Tilsvarende har næringene omfavnet Internett. Reiselivsnæringene har ikke bare de best besøkte sidene, men også en betydelig andel av dot.com-handelen. Dagens situasjon er at alle spillerne på distribusjonsscenen satser tungt på å utvikle systemer for å møte de nye utfordringene. Internett, mobiltelefoni, håndholdte PC-er og digital TV har gitt en helt annet mulighet for direkte kontakt med kundene, og redusere tunge distribusjonskostnader. Arbeidsdelingen mellom de produsent- og leverandørstyrte systemene er ikke lenger så entydige. Booking/og eller tilrettelegging for booking, skjer i økende grad på produsentsiden. GDS-ene og øvrige distribusjonsbedrifter har gitt konsumentene direkte adgang til sine systemer på nettet. I flere nylig publiserte rapporter fremgår det at bestillinger på Internett er i ferd med å ta av. I fjor solgte de 10 største flyselskapene i USA billetter via Internett for mer enn 46 milliarder kroner. Dette er en økning på nesten 100 prosent på ett år. Økningen skyldes at brukerne blir mer modne for å bruke nettet, og at systemene er blitt bedre. Det er særlig de enkle reisene og hotellopphold som bestilles. Utviklingen i Europa forventes å bli den samme. En undersøkelse viser at det er en klar sammenheng mellom erfaringene som nettbruker og kjøp på nettet. Sjansen for at dem som har brukt Internett i mer enn tre år skal handle på nettet er mer enn dobbelt så høy som for dem som er inne i sitte første år som nettbruker. (Kilde Jupiter Communications). I vår ble det kjent at ni av Europas ledende flyselskaper har besluttet å bruke nesten en milliard kroner på den felles reiseportalen, Opodo, (Opportunity to do). Portalen vil tilby turer med 480 flyselskaper, samt overnatting på 15

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Oppdragsrapport nr. 10-2003 Ingrid Kjørstad, Dag Slettemeås Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Rapport nr.10-2003 Tittel Tillits- og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold Rasmus Andersen Hovedfagsoppgave 8. februar 1999 Forord Denne hovedfagsoppgaven er

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Nettskolen i Nordland

Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordland Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Rapport 19/212

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Sluttrapport HØYKOM I

Sluttrapport HØYKOM I Sluttrapport HØYKOM I Boks 2700 St. Hanshaugen N-0131 OSLO Telefon 22 03 70 00 Side 1 av 71 Prosjekt/seksjonsnummer: 1172/240 Prosjekttittel: Høyforbruk forbrukerbehov som utgangspunkt for offentlig etterspørsel

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011 Hotelregionen Gardermoen har hatt en kapasitetsøkning på 37,5 % siden 2006. Hva er optimal planlegging og drift av revenue management for regionen? Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen,

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak

Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak FoU-rapport nr. 11/2002 Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak Frode Braadland, Tom E. Eikebrokk, Elisabet S. Hauge, Øyvind L. Laderud, Carl Erik Moe, Dag H. Olsen Tittel Forfattere Elektronisk

Detaljer