HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT MOBBING"

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

2 STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Med et godt psykososialt miljø menes vern mot mobbing, vold, diskriminering og rasisme. 1. Hva er mobbing? Definisjon: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Dan Olweus, 1992 Mobbing er langvarig vold, psykisk og/eller fysisk, rettet mot et offer og utført av enkeltpersoner eller grupper. Erling Roland, 1983 Negativ handling er noe en person gjør med hensikt for å skade en annen: Det kan være med ord som når man truer, håner eller sier stygge ting som sårer den andre. Det kan være atferd som å slå, skubbe, sparke, klype eller holde noen fast mot ens vilje. Det kan være psykisk utmattelse som utestegning, ryktespredning eller baktalelse. 2. Målsetting Personalet på.skole, barna og foresatte skal sammen arbeide for å utvikle og opprettholde et mobbefritt miljø, et miljø fritt for krenkende atferd. De voksne skal ha en tydelig nulltoleranse mot mobbing. Mål:..skole skal forhindre mobbing ved: Å drive aktivt forebyggende arbeid i forhold til læringsmiljø/arbeidsmiljø Å sikre et godt samarbeid med foreldrene Å ha rutiner som avdekker om mobbing foregår Å følge opp mobbeoffer og mobber Å ha rutiner som sikrer god dokumentasjon 3. Teori, program og kompetanse: Teori som benyttes: Erling Roland; Mobbingens psykologi Dan Olweus, Terje Ogden sosial kompetanse og problemadferd i skolen Program som benyttes i ulik grad: Zippys venner, Steg for steg, Det er mitt valg, Premis Webster Stratton Flere skoler bruker analysemodellen LP Kompetansemiljø som benyttes etter behov: Pedagogisk Psykologisk tjeneste, Midt - Norsk kompetansesenter, Samarbeidsteam barn og unge, Helsesøster, PMTO, MOT, Politiet SLT, Konfliktråd, Barnevern

3 STJØRDAL KOMMUNE Side 3 Kompetanseutvikling: Det settes av tid i fellestid for personalet til kompetanseheving om temaet hvert år. Prioriterte områder er: klasseledelse og teamsamarbeid (hver enkelt enhet velger ut i fra satsningsområde) 3. Forebyggende tiltak Skolens mobbeplan må sees i sammenheng med skolens helhetlige arbeid. Forebygging handler om kvaliteten på alt faglig og sosialt læringsarbeid ved skolen. Under synliggjøres tiltak som først og fremst har et psykososialt innhold. Hva Når Ansvarlig Høst og vår Skolens og årstrinnenes årsplan skal inneholde trivselsfremmende aktiviteter. Det er nok synlige voksne ute i friminuttene. Ekstra insp. der det skjer ved behov Hele året Kontaktlærer/Lærerne og elevene på trinnet Foreldrekontaktene Ledelse Elevråd Ledelse Spesifikt for barnetrinnet: Elevrådet organiserer elevleik. SFO organiserer aldersblandede aktiviteter ute og inne Alle voksne skal ha gul vest på seg ute. Gjennomgang av tilsynsrutiner. Kartlegging av ev. mobbeområder ute og inne. Trivsel/sosiale ferdigheter skal være tema på utviklingssamtaler og kontaktsamtaler. Skolestart Høst og vår SFO Personalet Ledelse Kontaktlærer Det skal gjennomføres trinnmøter på alle trinn. Elevråd skoleres om mobbing. Jevnlige trinnmøter. Elevrådsmøter hver fjerde uke. I tillegg jevnlige møter mellom elevrådslederne og kontaktlærer for elevråd. Kontaktlærer for elevråd Trinnene lager regler for et godt trinnmiljø. Utgangspunktet er skolens ordensreglement. Gjennomgang av kommunens og skolens ordensreglement på foreldremøte. Det skal informeres om elevers og foreldres rettigheter på foreldremøtene knyttet til Opplæringsloven kapittel 9: 9a. Handlingsplan mot mobbing. Elevens rettigheter knyttet til opplæringsloven kapittel 9: 9a. Elevundersøkelsen gjennomføres på trinn Resultatet av elevundersøkelsen og tiltak drøftes med elever, foreldre og brukerråd, Høst Høst Høst/Vår Høst Januar Etter gjennomføring og oppsummering Kontaktlærer for elevråd. Lærerne på trinnet. Lærerne på trinnet Kontaktlærer/Lærere på trinnet Ledelse

4 STJØRDAL KOMMUNE Side 4 skolens samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg. Læringsmiljøet skal være tema på foreldremøtet. Foreldrekontakter arrangerer trinnaktiviteter. Mobbing skal tas opp på foreldremøter/nettmobbing på 5.trinn. Elevinformasjon til ansatte: (Eks:Hvem skal vi holde øye med ute, alene- /faresonebarn? ) Sosiale mål Vår Høst og vår Vår Fellestid mandager Tema for høst Tema for vår Evt. hver uke Foreldrekontaktene Foreldrekontaktene Foreldrekontaktene Nærpolitiet på 5.trinn Kontaktlærer/Lærere/rektor Teamledere/ kontaktlærer/lærere/rektor Kontakt lærer Alvorlige saker meldes til rektor 4. Skoleregler mot mobbing Årstrinnet drøfter hva mobbing er. Konsekvensene ved mobbing blir forklart og gjort tydelig for alle elevene. Årstrinnet drøfter regler mot mobbing. DU SKAL GJØRE MOT ANDRE DET DU VIL AT ANDRE SKAL GJØRE MOT DEG. Den gylne regel. 1. Vi skal ikke mobbe andre. 2. Vi skal hjelpe de som blir mobbet ved å si i fra til mobberne direkte eller til en voksen. 3. Vi har ansvar for å være sammen med elever som lett blir alene. 5. Hjemme: forventninger og ønsker Ikke snakk nedsettende om andre familier, barn, lærere, skolen i påhør av barna. Ta barna på alvor. Lytt til dem og nøl ikke med å ta kontakt med skolen ved bekymring enten det er egne eller andres barn. Kontakt skolen dersom man har mistanke om at mobbing forekommer. Delta på turer og sammenkomster. Delta på foreldremøter og foreldresamtaler. Hjelp barna slik at alle har noen å gå sammen med til skolen slik at skoleveien blir trygg for alle.

5 STJØRDAL KOMMUNE Side 5 6. Saksgang knyttet til mobbing eller andre forhold knyttet til Opplæringsloven kapittel 9: 9a. Elevenes skolemiljø - Øyeblikkelig, resolutt handling av voksne med kaldt hode og varmt hjerte - Saksgang/Tiltak Den i skolen eller SFO som får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, skal snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn (Handlingsplikten). Hvis foreldre eller elever oppdager mobbing eller erting, tar de kontakt med skolen. Skolen fyller ut skjema for henstillinger og undersøker saken. Rektor innkaller til møte, drøfter saken og informerer om saksgang. Skolen kan fatte enkeltvedtak i hht forvaltningsloven hvor det tas stilling til om elevens rett etter 9a-1 er oppfylt og hvilke tiltak som eventuelt skal settes i verk. Samtale med mobbeoffer og mobber hver for seg samme dag. (Se intern plan for avdekking av mobbing) (Undersøkelsesplikt) Foreldrene til de aktuelle elevene involveres. Medelever ansvarliggjøres. Ev. tiltak igangsettes. Tiltakene skal evalueres etter 14 dager Hvis foresatte ikke er fornøyd med enkeltvedtaket eller de eventuelle tiltakene kan de klage. Skolen ser på saken på nytt sammen med foreldre, etter vurdering iverksette ytterligere tiltak. Hvis saken ikke løses, skal kontaktlærer og skolens ledelse arbeide videre med tiltak. Tett samarbeid med hjemmet underveis i saken. Eksterne instanser kan trekkes inn, f eks Pedagogisk psykologisk tjeneste. Ytterligere tiltak vurderes og iverksettes. Det skal skrives referat fra alle møter. Det skal føres logg på alle tiltak. Referatet oppbevares i forhold til Personalregisterloven. Dersom foreldre ikke er fornøyd etter ny gjennomgang av saken sender de klage til skolen. Skolen forbereder saken i samarbeid med skoleeier for fylkesmannen som behandler klagesaken. Ansvar Personalet/Innleid personell/ Andre tilknyttet skolen Foreldre/foresatte Skolens ledelse Kontaktlærer Rektor informeres Foreldre/foresatte Rektor Kontaktlærer Rektor Rektor

6 STJØRDAL KOMMUNE Side 6 Konsekvenser hvis mobbingen ikke opphører Nivå 1 Tap av goder eller aktiviteter. Etter avtale med foresatte gis konsekvenser hjemme. Nivå 2 Mobberen må skjermes bort fra områder der mobbingen skjer (for eksempel fra friminutt, garderobe, nettet, skoleveien, fellesaktiviteter). Mobberen får undervisning utenfor årstrinnet sitt en periode. Nivå 3 Pedagogisk psykologisk tjeneste- PPT kontaktes. samarbeidsteam/ ev. andre instanser kontaktes. Nivå 4 Vurdere alternativ opplæringsarena for mobber Politianmeldelse. Se for øvrig Stjørdal kommunes forskrift til ordensreglement, sanksjoner.

7 STJØRDAL KOMMUNE Side 7 Vedlegg 1: Registreringsskjema REGISTRERINGSSKJEMA angående Opplæringslova 9a Dato: Navn på elev, eller den/det saken gjelder: Hvem har mottatt meldingen? Navn: Henvendelse/melding/forespørsel fra: Eleven selv Andre elever Foreldre/foresatt Ansatt Andre Navn: Melding mottatt pr. Telefon SMS E-post Brev Formelt (avtalt) møte Uformelt møte Type sak: Fysisk miljømobbing Diskriminering Vold Rasisme Annet Beskrivelse av saken (bl.a. hvem som er involvert): Hvordan er saken håndtert? Gjelder saken en mobbesak legges dokumentasjon på hendelsforløpet, oppfølgingsplan, referat fra telefonsamtaler med foreldre, møtereferater etc. som vedlegg til dette skjema. Se Handlingsplan mot mobbing.

8 STJØRDAL KOMMUNE Side 8 Vedlegg 2: Kvalitetssikringsskjema KVALITETSSIKRINGSSKJEMA OPPLÆRINGSSLOVEN KAPITTEL 9: FORVALTNING AV 9a-3 Psykososialt miljø Elevens navn: Saken meldt dato: Unntatt offentlighet, jf. offentlighetslovens 5a Trinn: Kontaktlærer: Tiltak Registreringsskjema er fylt ut og undertegnet. Kontaktlærer har fått kopi av registreringsskjema. Det er gjennomført samtale(r) med elev som har vært utsatt for mobbing i tråd med skolens interne mobbeprosedyrer. Det er gjennomført samtale(r) med elev/elever som har utført mobbing i tråd med skolens interne mobbeprosedyrer. Det er gjennomført samtaler med foreldrene partene i tråd med skolens interne mobbeprosedyre, og det er skrevet referat fra samtalene. Eventuell kontakt med eksterne instanser. Det er innhentet tilstrekkelige opplysninger om bakgrunn for handlingene til at vedtak om eventuelle tiltak kan fattes. Opplysningene er loggført. Rektor har fattet enkeltvedtak og sendt dette til foreldrene. Brevet inneholder svarslipp. Arkiveres i ephorte Eventuelt vedtak om sanksjoner rettet mot elev/elever som har utført mobbing er i overensstemmelse med skolens vedtatte ordensreglement og eleven og foreldre har fått skriftlig melding om vedtak. Arkiveres i ephorte Kontaktlærer /andre aktuelle i personalet ved skolen er orientert om vedtaket. Tiltakene er evaluert etter 14 dager. Skolen har mottatt svarslipp på vedtaket fra foreldre. Ved en ev. klage på vedtaket: Klagen har kommet til skolen innen fristen, jf. forvaltningslovens 28 og 29. Klagen skriftliggjøres, enten fra foreldrene eller i samarbeid med skolen. Foreldrene har mottatt foreløpig svar på klagen. Skolen har gjort en ny vurdering i samarbeid med skoleeier. Dersom klagen tas til følge: Det er fattet nytt vedtak som sendes foreldrene til den/de involverte. Dersom klagen ikke tas til følge: Klagen og all skriftlig dokumentasjon i saken er oversendt fylkesmannen.skoleeier informeres. Alle dokumenter i saken skal lagres i ephorte og være unntatt offentlighet, jf. offentlighetslovens 5a. Eventuelle andre opplysninger påføres på baksiden av arket. Eventuelle andre opplysninger føres på baksiden av arket Utført dato og underskrift: Ikke relevant: Alle skriv legges ved saken i ephorte Alle skriv legges ved saken i ephorte Alle skriv legges ved saken i ephorte

9 STJØRDAL KOMMUNE Side 9 Dato Rektors underskrift Vedlegg :3 Kartleggingsskjema Samtale med den som blir mobbet/plaget Elev: Dato: Blir du plaget? Hvem plager deg? Hvor skjer det? Hvordan skjer det? Hvor ofte skjer det? Kartleggingen foretas av kontaktlærer. - Jeg aksepterer ikke at du blir mobbet, og tar nå over ansvaret for å få en slutt på det - Informerer om hva som kommer til å skje. - Jeg varsler kontaktlærer til, som skal snakke med mobberen om at vi må få en slutt på mobbinga. - Fra og med i dag skal alle voksne følge godt med i alle friminutt og evt. ved bussholdeplassen. - Lager avtale for når neste møte skal være. (innen 1 uke) Saken avsluttet, dato: evt. neste møte, dato: Underskrift:

10 STJØRDAL KOMMUNE Side 10 Kartleggingsskjema Samtale med mobber Elev: Dato: To alternative måter å snakke med mobberen. 1. Kontaktlærer fastslår at eleven er med på mobbingen, vær bestemt, ikke gi rom for diskusjon. Referer til kjente/dokumenterte episoder. Få eleven til å ta avstand fra plaginga, og gi eleven anledning til å komme med forslag til løsning. - Hva har du gjort? - Forstår du alvoret i dette? - Hvorfor gjør du dette? - Har det skjedd noe før? - Forstår du at Kari er veldig lei seg nå/har det vondt? - Hvordan tror du hun har det nå? - Hvor lenge har det pågått? - Har du tenkt å fortsette mobbinga? - Vet foreldrene dine at du mobber? - Hva foreslår du for å få slutt på mobbinga? 2. Kontaktlærer: Start samtalen med at du vet om at en elev blir plaget. Kjenner eleven til det? Inviter til samarbeid, spør om eleven kan bidra med noe slik at mobbingen opphører. Spør også om det er andre som kan hjelpe slik at mobbinga tar slutt. - er blitt plaget. Har du sett noe? - Har du hørt noe? - Har du vært med på noe? - Har du sett andre være med på noe av dette? 3. Om alternativ 2 ikke fører fram, går vi over til alternativ 1, men nå sammen med en annen lærer, evt inspektør. Eleven ringer foreldre i påhør av lærer, fortelle selv. Lærer informerer om at vedkommende vil bli ekstra fulgt opp i friminutt.

11 STJØRDAL KOMMUNE Side 11 Avtale om tiltak: Hva foreslår du selv? Hva kan vi på skolen gjøre for å hjelpe deg? Varslet foreldre: Saken avsluttet, dato: evt. neste møte, dato: Underskrift:

12 STJØRDAL KOMMUNE Side 12 Kartleggingsskjema Samtale med vitner Elev: Dato: Hva vet du/hva har du sett?

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING

EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING INNHOLD INNLEDNING...2 Definisjon av mobbing...2 Barns

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Forskjellen mellom å ha rett og få rett

Forskjellen mellom å ha rett og få rett Forskjellen mellom å ha rett og få rett Barneombudets Tilsynsrapport og klagesystemet til FNs komite i skolen for barns rettigheter Rapport fra Barneombudet: Nr 4-2009 - 2009-1 Utgitt av: Barneombudet

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer