Advokat Erik A. 0yen MNA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokat Erik A. 0yen MNA"

Transkript

1 Hob0l kommune Elvestadveien Hobol Advokat Erik A. 0yen MNA Tel: Org.nr.: Faks: Torgveien 2, 1400 Ski Sendes ogsa til: Ski kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i 0stfold Ski, 29. januar 2013 RE: SAK 69/12 (12/ /101/SIK) - REGULERINGSPLAN SOLBERGASEN Det vises til ovennevnte sak. Pa vegne av Skotbu Vel inngis herved f0lgende h0ringsuttalelse: 1. Innledning: Det vises til forslag til reguleringsplan for Solbergasen. Saken er en av de st0rste sakene i Hob0l kommune de siste arene. Dette stiller saerlige krav til sakens opplysning og utredning av alle relevante forhold og konsekvenser. Det vises til hovedregelen i forvaltningsloven 17. Det vises til plan- og bygningsloven 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger. 2. Utredningsplikt - konsekvenser for Skotbu Den planlagte utbyggingen av Solbergasen er kun utredet med tanke pa konsekvenser for Tomter. Arsaken synes a vasre at Solbergasen kun ligger innenfor Hob0l kommune. Man har ikke tatt inn over seg at Solbergasen grenser tett opp til Ski kommune og tettstedet Skotbu. Avstanden Solbergasen-Skotbu er kun uvesentlig lengre enn avstanden Solbergasen-Tomter.

2 Vedlagte kart viser at den vestlige delen av beboerne pa Solbergasen vil ha en enklere vei til Skotbu enn til Tomter. Videre at dersom man star midt pa Solbergasen vil man ha 1,4 luftlinjekilometer til Tomter og 1,6 luftlinjekilometer til Skotbu. Forskjellen er altsa kun 200 meter, hvilket er uvesentlig. Det er lett a se for seg at det innenfor ganske kort tid vil komme krav om veiforbindelse mellom Solbergasen og Skotbu, for eksempel ved bruk av l_0vstadveien, evt M0rkveien. Tilsvarende for gangveier. Nye stier vil fort bli etablert, noe som vil ga ut over naturen og milj0et. Dermed vil Skotbu bli benzirt hva angar trafikk- og milj0belastninger. Det vil etter hvert vokse frem behov for utbedring av infrastruktur og offentlige sa vel som private tjenestetilbud. Det vil fort melde seg private akt0rer som vil foreta utbygginger. Skotbu har i overkant av 400 innbyggere. De planlagte 900 boenhetene pa Solbergasen vil innebaare flere innbyggere i umiddelbar naerhet. Det sier seg selv at dette vil fa merkbare innvirkninger pa Skotbu. Bade Tomter og Skotbu er i dag tradisjonelle sma tettsteder. Med 400 innbyggere fra f0r vil man meget fort merke mennesker som nye naboer av disse vil ha kortere vei til Skotbu enn Tomter. Blokkbebyggelsen vil innebaare et helt nytt milj0element. Nar disse forholdene ikke er tatt i betraktning hefter det derfor vesentlige mangier ved utredningen. 3. Saerskilte kommentarer til utbyggers vurderinger av konsekvensutredninger Det vises til utbyggers notat vedr KU-plikt av 12. februar Innledningsvis bemerkes det at notatet er tre ar gammelt. Dette er i seg selv kritikkverdig. I dagens samfunn er det mye som endrer seg pa tre ar. Utbygger ma derfor utarbeide en ny vurdering av KU-plikten, hvorogsa konsekvensene for Skotbu kartlegges. Nar en gar inn i notatet ser man at utbygger selv relativt ukritisk har konkludert med at konsekvensutredning ikke er pakrevet. Det presiseres at utbygger har sterk kommersiell interesse av a gj0re prosessen sa kort og enkel som mulig. 3.1 Forholdet til konsekvensutredningsforskriften VEDLEGG 1: Utbygger har konkludert med at planen ikke benzirer forholdet til industri og naeringsbygg. Vi er ikke enige i dette: En utbygging pa i underkant av 900 z

3 boenheter vil meget snart innebasre en 0kt ettersp0rsel etter varer og tjenester, som f eks dagligvarer, skole- barnehage og velferdstjenester. Skotbu vil klart nok matte basre sin del av denne ettersp0rselen. Utbygger har konkludert med at planen ikke ber0rer forholdet til anlegg for skinnegaende trafikk. Vi er ikke enige i dette: En utbygging av i underkant av 900 boenheter med innbyggere hvorav et vesentlig antall vil vsere jobbpendlere vil n0dvendigvis f0re til en merkbar merbelastning pa en allerede overbelastet jernbaneinfrastruktur. Dette er et forhold som ma kartlegges. Utbygger mener at utbyggingen gar klar av konsekvensutredningsforskriften 2 bokstavene a, b, c og d. Vi antar at dette gjelder for arealene i Hob0l kommune. Det star ingenting om hva som er vurdert for Skotbu og planene for Ski kommune. Dette er et vesentlig svakhet ved konklusjonen som 'fritar' utbyggingen for konsekvensutredning etter Forholdet til konsekvensutredningsforskriften VEDLEGG II: Vedr pkt 1: Utbygger har konkludert med at planen ikke ber0rer forholdet til utvikling av by- og tettsteder. Vi er ikke enige i dette: Utbygger hevder at planen ikke inkluderer selve tettstedet Tomter og at det ikke satses pa en utvidelse av sentrumsfunksjoner i Solbergasen. Begrunnelsen og konklusjonen pa et sa sentralt punkt er svasrt snar og kategorisk. Det vises igjen til at utbyggingen vil f0re til flere innbyggere rett utenfor bade Tomter og Skotbu som hver for seg fra f0r har 1500 og 400 innbyggere. Det sier seg selv at disse nye innbyggerne vil ettersp0rre varer og tjenester som kommersielle akt0rer i sin tur vil S0ke helt eller delvis a etablere i nettopp Tomter og Skotbu. Gitt den dramatiske 0kningen i innbyggertallet vil utbyggingen utvilsomt fa relativt snarlige konsekvenser for bade Tomter og Skotbu. Utbyggers unnlatelse av a ga naarmere inn pa denne sentrale problemstillingen innebaerer en vesentlig svakhet og stiller sp0rsmalstegn ved utbyggers vurderinger ellers i utredningen. Utbyggingens konsekvenser for Tomter og ikke minst Skotbu ma n0dvendigvis utredes saerskilt. Det vises til at tettstedene befolkningsmessig vil matte absorbere en 0kning pa over 100% om relativt kort tid. Dette faktum innebaerer i seg selv at en konsekvensutredning er n0dvendig, se forskriftens 4, saerlig bokstad (d). Dette punktet er sa vesentlig at det ogsa vil omfattes av den generelle plikten til utredning som finnes i forvaltningsloven 17 og plan- og bygningsloven 1-1, og kapittel 4. Det vises til at konsekvensutredningsforskriften ikke er utt0mmende.

4 Vedr pkt 24: Utbygger har konkludert med at planen ikke berorer forholdet til veger, jernbanelinjer. Vi er ikke enige i dette. Vi viser til det som er skrevet om dette ovenfor vedr jernbanen. Dette punktet er ogsa relevant for Skotbu. Nar det gjelder adkomstvegen til fv 205 vil denne innledningsvis beserge transport for samtlige av Solbergasens nye innbyggere. Trafikken vil ga gjennom eksisterende veinett som na er dimensjonert til de navaerende 1500 innbyggerne som bor der. En dramatisk 0kning i trafikkbelastningen. Som tidligere nevnt er det kun et sp0rsmal om kort tid f0r veiforbindelse til og dermed gjennom Skotbu vil etableres. Det blir da for enkelt a henvise til at det ikke er praksis for at det utarbeides konsekvensutredninger for slike veger. Utbygger tar dermed feil nar vegen ikke vurderes a ha vesentlig betydning for milj0 og samfunn. Utbygger ma legge til grunn at vegforbindelse til og gjennom Skotbu svaert fort vil melde seg. Denne vil ha vesentlig betydning for milj0 og samfunn hva angar Skotbu. 4. Saerskilte kommentarer til vurderingen av forskriftens 4: Innledningsvis vil vi papeke det som gar igjen i utredningen: Alle bestemmelser og kriterier er malt opp mot Tomter. Selv om Solbergasen grenser til Skotbu og selv om utbyggingen apenbart vil fa ganske umiddelbare og vesentlige konsekvenser for Skotbu er Skotbu ikke hensyntatt i vurderingene. Dette er svaert beklagelig og innebaerer etter vart skj0nn en sa stor mangel at utredningen ma foretas pa nytt hvor alle forhold som ber0rer Skotbu gjennomgas. Konkret viser vi til vedr 4 bokstav (a): Fylkeskonservatoren i Oslo og Akershus ma gj0re de samme unders0kelsene som Fylkeskonservatoren i 0stfold. Vedr 4 bokstav (b): Omradet som er vurdert opp mot biologisk mangfold er for snevert. Tilliggende omrader i Skotbu ma ogsa vurderes. Vedr 4 bokstav (c): Tilst0tende omrader i Skotbu ma ogsa vurderes. Forholdet til denne bestemmelsen er dermed ikke tilstrekkelig utredet. Vedr 4 bokstav (d): Her omtaler man ogsa kun Tomter, ikke Skotbu. Poenget er at utbyggingen pa dette punkt ogsa er svaert relevant for Skotbu. Dette er igjen en vesentlig feil. Igjen omtaler man fylkesplanen for 0stfold og kommuneplanen for Hob0l. Det sies intet om tilsvarende for Akershus og for Ski kommune. Skotbu vil bli benzirt og disse planene ma vurderes og hensyntas.

5 Vi er dermed ikke enige i at bokstav (d) ikke slar inn. Vedr bokstav (j) er igjen kun Tomter vurdert, ikke Skotbu. 5. Konklusjon: Reguleringsplanens vurdering av KU-plikt er ikke grundig nok da den ikke vurderer utbyggingens konsekvenser for Skotbu. Det kan ikke vaere slik at konsekvensene for Skotbu ikke vurderes bare fordi utbyggingen holder seg innenfor Hob0l og 0stfold grenser. Det kan virke som om man 'later' som om Skotbu ikke finnes. Det er pavist sannsynlige, vesentlige konsekvenser for Skotbu. Dette innebasrer en lovmessig plikt til a vurdere disse. Vurderingen er i tillegg for gammel til a kunne legges til grunn. Det er i det hele tatt ikke troverdig a konkludere med at en utbygging av 900 boenheter med plass til om lag 3500 mennesker mellom to sma tettsteder som fra f0r av har kun 2000 innbyggere ikke trenger en full konsekvensutredning. Det vises for 0vrig til at Fylkesmannen i 0stfold i sitt brev til Hob0l kommune av 28. april 2011 anbefaler en ny konsekvensutredning pa kommuneniva. I sa fall vil det vaere naturlig at Skotbu inkluderes - det ville vaere kunstig a stoppe pa kommunegrensen nar utbyggingen som planlegges er sa vesentlig og vil klart nok fa store konsekvenser for Skotbu. Utbyggingen ma f0lgelig underlegges en full konsekvensutredning for Skotbu. Med vennlig hilsen, Vedlegg: Kart Kopi: Skotbu vei

6 Vedlegg til hdringsuttalelse Vedlagt ligger kart over Solbergasen med h0ydekurver og avstander til Tomter og Skotbu. Naturlig naermeste tilgjengelig stoppested for Solbergasen Vest/0st. Tatt i betraktning avstand og h0yde. J Bjomehjellen 11 i 205 nordre \ Vien sondre /anebakk Unas/ m Areal vest: Beboere med enkleste tilgjengelig gangvei til Skotbu '205.; Areal 0st: Beboere med «enkleste» tilgjengelig gangvei til Tomter stasjon 205

7 Avstand mellom Solbergasen til Skotbu, og Solbergasen til Tomter.

8 H0ydeprofil 250 Kilde: Statens kartverk, Geovekst og kommuner lips HH Skog Dyrket mark Tett bebyggelse Apent omrade Hovedveg Gang/sykkelveg Privatveg si o E 100 Solberg-Skotbu st. Solberg-Tomter st. 2.0 Fig 3 Kilder. Bruk av statens kartverk gir fri bruk til distribusjon og endring i hht.creative Commonslisens: Navngivelse-DelPaSammeVilkar 3.0 Norge. 3

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 09/2473-16 Arknr.: GNR 141/91 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 14/10 20.04.2010 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn NOTAT Oppdrag Brunstad Conference Center Kunde Stiftelsen Brunstad Stevnested Notat nr. Nr 3 Til BCC v/ Tore Aslaksen Fra Rambøll v/ Øystein Ludvigsen Tema Planer for utbygging på Brunstad i regi av BCC

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Fra: Nina Tyskerud Sendt: 13 april 2015 14:41 Til: Plan PNK Emne: Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Viktighet:

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG Direktoratet for byggekvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Også sendt pr. e-post: post@dibk.no Deres ref.: 15/1248 Dato: 26. mai 2015 Vår ref.: 198079 OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer