TILKNYTNING AV HYTTER TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSANLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILKNYTNING AV HYTTER TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSANLEGG"

Transkript

1 Saksmappenr.: 06/6040 Arkivkode: FE- Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/07 Næring-, miljø- og teknikkomiteen /07 Kommunestyret TILKNYTNING AV HYTTER TIL KOMMUNALT VANN- OG AVLØPSANLEGG RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Kommunens mål er å legge til rette for helhetlige vann- og avløpsløsninger i hyttefelt. 2. Kommunen engasjerer seg i VA-utbygging i hyttefelt bare når det er aktuelt å legge avløpsledning i samme grøft som graves for å skifte kommunale vannledninger. 3. Det legges inn nødvendige bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel for å sikre at privat VA-utbygging skjer på en helhetlig måte i hvert hyttefelt/område. 4. Planer i rapport Tilknytning av hytter til kommunalt VA-anlegg, fra Infratech AS datert legges til grunn for helhetlige VA-løsninger i hyttefelt. Planene kan fravikes dersom andre planer bedre ivaretar helhetlige løsninger. 5. Fram til kommuneplanens arealdel er vedtatt skal vann- og avløpsanlegg i hyttefelt i største mulig grad bygges ut i tråd med pkt Finansiering av kommunale avløpsledninger til hyttefelt legges fram i forbindelse med strategidokumentet hvert år. 7. Tilknytningsgebyr for campingplasser beregnes som vist i vedlegg Tilknytning av campingvogner til kommunalt ledningsnett tillates bare på steder der vogner er oppstilt på godkjent campingplass, der eier av campingplass er VAabonnent og vannforbruk blir målt over vannmåler. Med tilknytning av campingvogner til kommunalt ledningsnett menes også tilknytning til privat ledningsnett som er tilknyttet kommunalt nett Næring-, miljø- og teknikkomiteen Møtebehandling: Erling Kvisvik foreslo:

2 Pkt 2.: VA-utbygging i hyttefelt endres til VA-utbygging til hyttefelt. Nytt pkt 2. b: Kommunen kan være veileder for å finne fram til fornuftige VA-løsninger til hyttefelt. Det ble foretatt punktvis votering. Rådmannens forslag pkt 1 ble enstemmig anbefalt vedtatt. Det ble så votert alternativt mellom rådmannens forslag pkt. 2 og Erling Kvisviks forslag vedrørende dette pkt. Erling Kvisviks forslag ble enstemmig anbefalt vedtatt. Erling Kvisviks forslag til punkt 2 b ble tatt opp til votering og enstemmig anbefalt vedtatt. De øvrige punktene ble enstemmig anbefalt vedtatt. NMT-006/07 Vedtak: 1. Kommunens mål er å legge til rette for helhetlige vann- og avløpsløsninger i hyttefelt. 2. a: Kommunen engasjerer seg i VA-utbygging til hyttefelt bare når det er aktuelt å legge avløpsledning i samme grøft som graves for å skifte kommunale vannledninger. b: Kommunen kan være veileder for å finne fram til fornuftige VA-løsninger til hyttefelt. 3. Det legges inn nødvendige bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel for å sikre at privat VA-utbygging skjer på en helhetlig måte i hvert hyttefelt/område. 4. Planer i rapport Tilknytning av hytter til kommunalt VA-anlegg, fra Infratech AS datert legges til grunn for helhetlige VA-løsninger i hyttefelt. Planene kan fravikes dersom andre planer bedre ivaretar helhetlige løsninger. 5. Fram til kommuneplanens arealdel er vedtatt skal vann- og avløpsanlegg i hyttefelt i største mulig grad bygges ut i tråd med pkt Finansiering av kommunale avløpsledninger til hyttefelt legges fram i forbindelse med strategidokumentet hvert år. 7. Tilknytningsgebyr for campingplasser beregnes som vist i vedlegg Tilknytning av campingvogner til kommunalt ledningsnett tillates bare på steder der vogner er oppstilt på godkjent campingplass, der eier av campingplass er VA-abonnent og vannforbruk blir målt over vannmåler. Med tilknytning av campingvogner til kommunalt ledningsnett menes også tilknytning til privat ledningsnett som er tilknyttet kommunalt nett Kommunestyret Møtebehandling: Næring-, miljø- og teknikkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. KST-041/07 Vedtak: 1. Kommunens mål er å legge til rette for helhetlige vann- og avløpsløsninger i hyttefelt. 2. a: Kommunen engasjerer seg i VA-utbygging til hyttefelt bare når det er aktuelt å legge avløpsledning i samme grøft som graves for å skifte kommunale vannledninger. b: Kommunen kan være veileder for å finne fram til fornuftige VA-løsninger til hyttefelt. 3. Det legges inn nødvendige bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel for å sikre at privat VA-utbygging skjer på en helhetlig måte i hvert hyttefelt/område. 4. Planer i rapport Tilknytning av hytter til kommunalt VA-anlegg, fra Infratech AS datert legges til grunn for helhetlige VA-løsninger i hyttefelt. Planene kan fravikes dersom andre planer bedre ivaretar helhetlige løsninger. 5. Fram til kommuneplanens arealdel er vedtatt skal vann- og avløpsanlegg i hyttefelt i største mulig grad bygges ut i tråd med pkt. 4.

3 6. Finansiering av kommunale avløpsledninger til hyttefelt legges fram i forbindelse med strategidokumentet hvert år. 7. Tilknytningsgebyr for campingplasser beregnes som vist i vedlegg Tilknytning av campingvogner til kommunalt ledningsnett tillates bare på steder der vogner er oppstilt på godkjent campingplass, der eier av campingplass er VA-abonnent og vannforbruk blir målt over vannmåler. Med tilknytning av campingvogner til kommunalt ledningsnett menes også tilknytning til privat ledningsnett som er tilknyttet kommunalt nett. SAKSBEHANDLER: seksjonsleder Kjetil Fevik SAMMENDRAG: Det er ført fram drikkevann fra kommunalt nett til svært mange hytter i kommunen. De fleste får vann via uisolerte vannledninger som delvis ligger oppå bakken. Avløpsløsningene for hytter er svært varierende. Mange har løsninger som ikke holder mål etter dagens krav. Kommunen har fra 2006 satt i gang økt kontroll med separate avløpsløsninger for å redusere antall forurensende utslipp. I løpet av de siste årene har det blitt en standardhevning på mange hytter. Det er mer vanlig at eierne ønsker bedre komfort med bl.a. innlagt vann og avløp. Administrasjonen har merket økt antall forespørsler om tilknytning til kommunalt VA-nett. På oppdrag fra kommunen har Infratech AS utarbeidet rapporten Tilknytning av hytter til kommunalt VA-anlegg, datert Det er her skissert hvordan vann- og avløpsproblematikken kan løses i de ulike hyttefeltene. Rapporten inneholder blant annet aktuelle traseer for et framtidig VA-nett. Det er her lagt vekt på å finne fram til løsninger slik at flest mulig hytter kan knytte seg til. Rådmannen foreslår at kommunen ikke skal engasjere seg sterkt i utbyggingen av vann- og avløpsanlegg i hyttefelt. Der hvor kommunen har vannledninger som skal skiftes ut og det skal graves grøft for å legge ny ledning, er det likevel hensiktsmessig at kommunen engasjerer seg for å få lagt avløpsanlegg i samme trase. Dette vil være en forholdsvis liten ekstrakostnad. Samlet kostnad er i størrelsesorden 4,0 mill. kr (for avløpsanlegget) der det er aktuelt å kombinere utskifting av vannledning med nytt avløpsanlegg. Ut over dette foreslås det at sammenslutninger av hytteeiere eller andre private aktører står for utbygging av VA-nett til hytter. Det er likevel viktig at VA-utbyggingen skjer på en helhetlig måte. Det er ønskelig å unngå at små grupper innen hver hyttefelt bygger sitt VA-nett uten at det blir tilrettelagt for hele feltet. Eksempel på dette kan være at noen hytteeiere nærmest eksisterende kommunalt nett bygger sitt nett med for små dimensjoner til at bakenforliggende hytter kan bruke samme ledninger. Dette kan medføre at andre hytter i feltet får en dyrere løsning enn nødvendig eller at tiltaket blir for dyrt til å kunne gjennomføres. Ved å legge inn bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel vil kommunen kunne sikre at det blir gjennomført en helhetlig VA-utbygging i hvert hyttefelt/område. Alle utbyggere får krav om å lage en helhetlig plan for hele hyttefeltet/området med tanke på dimensjoner og muligheter/rettigheter for andre hytteeiere til senere å koble seg på. HANDLINGSROM: KOU 2005:3 Vann og avløp Kommunestyrets vedtak pkt. 3: Kommunalt vann og avløp til hyttefelt blir vurdert i egen utredning. Utredningen bør være fullført innen utgangen av Forurensningsloven med tilhørende forskrifter.

4 MILJØFAKTORER: Larvik kommune har en unik kystlinje med et rikt dyre- og planteliv og mange muligheter for bading, fiske og rekreasjon for kommunens innbyggere, hytteturister og andre besøkende. God kontroll på forurensing langs kysten bidrar til å sikre god kvalitet på vannforekomstene. FAKTISKE OPPLYSNINGER: Bakgrunn Utviklingen i løpet av de siste årene viser at mange ønsker økt komfort på hyttene sine. Flere og flere ønsker innlagt vann og avløp på hytta. Det finnes ca hytter i Larvik hytter er tilknyttet kommunal vannforsyning og har lagt vann inn i hytta. I tillegg har 630 hytter ført vannledningen bare fram til utenfor hytteveggen. For de som har vann til hyttevegg er det ingen spesielle krav til avløpsløsning. For de som har vannforsyning inn i hytta krever forurensningsmyndigheten at det skal være en godkjent avløpsløsning. Av de som har ført vannledningen inn i hytta er det nok mange som har avløpsløsninger som ikke holder mål etter dagens krav hytter har en løsning med tett tank for avløpsvann fra klosett. De fleste av hyttene med tett tank har ikke oppdatert løsning for gråvann (vann fra dusj, vask, kjøkken, og lignende). Kommunen har i løpet av det siste året satt i gang økt kontroll med separate avløpsløsninger. Erfaringer fra de siste årene viser også en økt interesse for tilknytning til kommunalt vann og avløp. Grunneiere bygger ut VA-ledningsnett eller grupper av hytteeiere går sammen om felles VAanlegg. Noen ønsker kommunal overtagelse av anleggene. Det bygges ofte små private ledningsanlegg med lite systematiske og helhetlige løsninger. Samtidig velger andre å etablere separate avløpsløsninger med bl.a. tette tanker for avløpsvannet. Slike løsninger fører til en god del transport av avløpsvann med septikbil. Eiere av hytter som har enklest og kortest vei til kommunalt nett går oftest sammen om løsninger der man knytter seg til kommunalt nett. Dette resulterer i at de som har lengre avstad til kommunale ledninger må lage egne separate avløpsanlegg. Det blir ofte for kostbart å føre fram ledninger til kommunalt nett når avstanden er stor og det er relativt få å dele kostnadene på. Svært mange har ført fram vann til hytta i såkalte sommerledninger. Dette er vannledninger av plast som blir lagt oppå bakken eller nedgravd i liten dybde. Dette er en billig og enkel løsning, men ledningene er utsatt for frost og vannforsyningen blir derfor ikke opprettholdt i vinterhalvåret. Det er nok en tendens til at noen flere enn før ønsker å bruke hytta mer enn i sommerhalvåret. Det er derfor også noe interesse for å kunne få etablert vannforsyning som kan benyttes hele året. I noen hytteområder finnes det kommunale vannledninger av asbestsement. Disse ledningene er generelt dårlige og må skiftes i løpet av relativt få år. Dersom det skal graves grøft for å skifte vannledninger, kan det være rasjonelt å legge avløpsledning i samme grøft. Alternativ til å grave nye grøft er å skifte ut eksisterende vannledning ved hjelp av utblokking (dvs. føre en utblokkingsenhet inn for å knuse/utvide gammelt rør og trekke et nytt rør etter med samme dimensjon). Infratech AS har på oppdrag fra Larvik kommune utarbeidet en rapport som viser muligheter for tilknytning av hyttefelt til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Rapporten Tilknytning av hytter til kommunalt VA-anlegg datert gir kommunen en overordnet plan for tilknytning av hytter til kommunalt VA-nett ved Viksfjord og på Brunlanes-kysten. Administrasjonen har utarbeidet 3 notater som omhandler tema relevante for tilknytning av hyttefelt til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Notatene er kalt Tilknytning av campingvogner, Tinglysning av erklæringer og Tilstand for vannforekomster (vedlegg 11 13).

5 ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Kommunens utgifter til vann- og avløpstiltak dekkes normalt av inntekter fra vann- og avløpsgebyrene. Det er anledning til å subsidiere VA-tiltak med andre midler. Etter den lokale forskriften om vann- og avløpsgebyr kan kommunen fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra lave/høye kostnader. Økonomiske konsekvenser er selvsagt avhengig av ambisjonsnivå/utbyggingstakt. Ut over dette vil økonomiske konsekvenser være et spørsmål om følgende hovedprinsipper: 1. Dersom kommunen står for utbyggingen av VA-anleggene kan kostnadene i stor grad fordeles på alle abonnenter eller en gruppe abonnenter. 2. Dersom private står for utbyggingen av VA-anleggene må hytteeierne selv ta kostnadene. Hytteeierne må selvsagt selv avklare på hvilken måte kostnadene skal fordeles i et felles utbyggingsprosjekt. Mer ledningsnett og større antall driftspunkter (pumpestasjoner mm) vil medføre større driftsutgifter. Kommunen vil måtte bære driftsutgifter for de anleggene som kommune overtar. Samtidig vil det bli flere abonnenter som betaler VA-gebyr. KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: Det er av stor betydning for barn og unge at tilstanden på våre vannforekomster er slik at de kan utnytte mulighetene rundt disse til det fulle i fremtiden. ALTERNATIVE LØSNINGER: Alternativ 1 - Sterkt kommunalt engasjement. Kommunen tar et totalansvar for alle ledninger fra dagens hovedledninger og fram til hytteveggen. Alternativ 2 A - Kommunal utbygging av hovedledninger til hyttefelt. Kommunen legger ledninger fra dagens hovedledninger og fram til strategiske punkter i/ved hytteområdene. Alternativ 2 B Som alternativ 2 A samt at det legges inn bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel for å sikre at privat VA-utbygging skjer på en helhetlig måte i hvert hyttefelt/område. Alternativ 3 A - Kommunal utbygging av avløpsanlegg bare i forbindelse med utskifting av vannledninger av asbestsement. Kommunen legger avløpsledninger i samme grøft som graves for å skifte vannledninger av asbestsement der avløpsløsning for hytter er aktuelt. Alternativ 3 B Som alternativ 3 A samt at det legges inn bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel for å sikre at privat VA-utbygging skjer på en helhetlig måte i hvert hyttefelt/område. Alternativ 4 A - All VA-utbygging i privat regi. All utbygging i privat regi vil være mest aktuelt dersom det velges metode for å skifte ut vannledning av asbestsement som ikke krever graving av grøft (utblokking). Alternativ 4 B Som alternativ 4 A samt at det legges inn bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel for å sikre at privat VA-utbygging skjer på en helhetlig måte i hvert hyttefelt/område.

6 VURDERINGER OG KONSEKVENSER: Formål Hensikten med prosjektet var å se på muligheter for fremtidsrettede helhetlige løsninger for vannog avløpsanlegg i hytteområder. Det ble også lagt stor vekt på å avklare rollefordelingen mellom kommunen og private aktører. Samtidig ble det vurdert behov og mulighet for rehabilitering av eksisterende kommunale VA-anlegg (asbestsementledninger) i sammenheng med utbygging av VA-anlegg til hyttefelt. Planområdet. Planområdet ble vurdert til å skulle omfatte hele kommunen iht. vedtak 130/05 pkt. 3, men er innsnevret til å omfatte størstedelen av kystsonen i kommunen, fra Barkevik til Stavern og fra Rekkevik til Prestegårdsskogen. Begrunnelsen for dette er at området Eftang ikke har kommunalt avløp i dag mens områdene Ula og Kjerringvik ikke har ledig kapasitet på avløpsanleggene. Nye bestemmelser på avløpsområdet fra gjør det nå nødvendig at avløpsvannet fra Ula og Kjerringvik blir renset for 90 % fosfor innen Forprosjektarbeid for dette er igangsatt. Det vil være naturlig å vurdere vann- og avløpsløsninger for hytter i disse områdene i dette forprosjektet. Sak om VA-løsninger i Ula og Kjerringvik forventes å komme til politisk behandling i 1. halvår Det er ikke sett nærmere på de indre delene av kommunen da det her ikke er store hyttefelt med muligheter for tilknytning til kommunalt avløp. Siden flere campingplasser ligger i hytteområder og det kan være aktuelt at noen campingplasser blir tilknyttet kommunalt VA-nett er forhold vedr. campingplasser også omtalt i saken. Kommunal og/eller privat utbygging av VA-løsninger. Det er stort potensial for utbygging av vann- og avløpsanlegg med sikte på tilknytning til kommunalt nett i hytteområder. Mye av ledningsnettet vil måtte føres fram i ulendt terreng med dårlige atkomstmuligheter. En forutsetning for at kommunen skal eie og drifte VA-anlegg er at det er atkomstmuligheter for større biler (bl.a. spylebil). En annen forutsetning er at kommunen bare bør eie hovedledninger som betjener et visst antall abonnenter. Det er bare aktuelt for kommunen å bygge/eie hovedledninger. Derfor er det lite aktuelt med bare kommunal utbygging. Privat utbygging i et visst omfang vil således uansett være aktuelt. Med kommunal utbygging menes her at arbeidet initieres og administreres av kommunen. Det forutsettes at kommunen benytter normal prosedyre med tilbud/anbud for å engasjere planleggere og entreprenører. Alternativ 1 - Sterkt kommunalt engasjement. Alternativ 1 er en løsning der kommunen engasjerer seg meget sterkt i utbygging av vann- og avløpsanlegg i hytteområder. Kommunen vil da kunne ta et totalansvar for alle ledninger fra dagens hovedledninger og fram til hytteveggen. Det vil være helt urimelig at kostnadene for dette skal fordeles på alle VA-abonnentene i kommunen. Med en slik løsning vil det derfor være svært aktuelt at man benytter seg av den lokale forskriftens bestemmelser om at kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra lave/høye kostnader. Det vil ut fra dette kunne beregnes et tilknytningsgebyr ved å beregne en kostnad og dele på antallet hytter. Dette kan gjøres for flere aktuelle felt samlet eller for ulike felt hver for seg. Man vil da kunne få en rekke ulike tilknytningsgebyrer avhengig av hvilket felt man tilhører. Siden kommunen ikke har noen hjemmel til å kreve hytter tilknyttet VA-anlegg måtte en slik løsning være basert på at gjennomføringen var avhengig av at et minimum antall hytteeiere var interessert.

7 Denne løsningen innebærer at kommunen opererer på tilnærmet samme måte som en privat utbygger av VA-anlegg for et hyttefelt. De deler av anlegget som ikke er egnet for framtidig drift og vedlikehold må eies av de aktuelle brukerne. Dette gjelder for eksempel der hvor atkomsten er dårlig etter at anleggsarbeidet er ferdig, få abonnenter er tilknyttet, små ukurante dimensjoner, etc. Etter det vi forstår har Hvaler kommune engasjert seg i utbygging av VA-anlegg til hytter og boliger på en måte tilnærmet lik alternativ 1. Alternativ 2 - Kommunalt utbygging av hovedledninger til hyttefelt. Dagens kommunale vann- og avløpsnett går blant annet gjennom ytre deler av Brunlanes. En del hytteområder ligger langt fra dette nettet. Alternativ 2 er en løsning der kommunen legger ledninger fra dagens hovedledninger og fram til strategiske punkter i/ved hytteområdene. Det forutsettes i dette alternativet at kommunen bare bygger ut VA-nett som kommunen senere selv skal eie og drifte. Utbygging av VA-anlegg videre fram til hyttene måtte foretas av hytteeierne selv eller en annen privat utbygger. I likhet med alternativ 1 blir det igjen spørsmål om fordeling av kostnader på den enkelte hytteeier eller om kommunen skal fordele kostnadene på alle abonnenter. Det kan synes urimelig at abonnentene blir belastet med kostnader til VA-anlegg i hytteområder. På den annen side får kommunen en inntekt ved at nye abonnenter må betale tilknytningsgebyr og at de blir fremtidige betalere av årsgebyr. I rapporten fra Infratech AS (vedlegg 1) er det gjort en regneøvelse på dette. Det forutsettes at det kan være aktuelt å investere i felles nye kommunale VA-anlegg til hytter med en sum tilsvarende tilknytningsgebyret samt 15 ganger årsgebyret pr. hytte. Utgangspunktet for denne regneøvelsen er å vurdere hvor mye som kan investeres for å unngå å belaste øvrige VAabonnenter med utbyggingen i hytteområder. En slik regneøvelse vil selvsagt være gjenstand for diskusjon. Forutsetningene for beregningen er gjort uten å gå i dybden på dette. Alternativ 3 - Kommunal utbygging av avløpsanlegg bare i forbindelse med utskifting av vannledninger av asbestsement. Kommunen må i løpet av relativt få år skifte ut de fleste vannledninger av asbestsement. Noen asbestsementledninger ligger i hytteområder. Dersom det skal graves grøft for å skifte vannledninger, vil det på en del steder være aktuelt å legge med avløpsledning i samme grøft. Kostnaden med å legge en ekstra ledning i grøfta er forholdsvis liten. Ut fra dette er det rasjonelt å kombinere to formål. Samlet lengde vannledninger av asbestsement der det er aktuelt å kombinere utskifting med ny avløpsledning er ca meter. I tilknytning til dette er det aktuelt med 2 stk. kommunale avløpspumpestasjoner. Samlet kostnad for disse avløpsanleggene er i størrelsesorden 4,0 mill. kr. I forbindelse med utskifting av vannledningen fra Holtet og ut mot Mølen ble det valgt en slik løsning. Det ble gravd grøft og skiftet vannledning. I samme grøft ble det lagt med avløpsledning. Avløpsledningen ligger foreløpig ubenyttet, men avløpsanlegget kan settes i drift når det blir bygd en pumpestasjon. Videre framdrift er avhengig av at et visst antall hytter ønsker å knytte seg til anlegget. Kommunen har til nå ikke markedsført avløpsanlegget blant hytteeierne i området. For alternativ 3 forutsettes det at all annen utbygging av VA-anlegg til hytteområder skjer i privat regi. Alternativ 4 - All VA-utbygging i privat regi. Alternativ metode for å skifte ut vannledninger av asbestsement er å blokke ut ledningen og å trekke inn et nytt rør uten å grave grøft. En slik løsning vil ikke gjøre det mulig å kombinere utskifting av vannledninger med ny avløpsledning.

8 Alternativ 4 forutsetter at all VA-utbygging foretas i privat regi. Dette gjelder også nytt ledningsanlegg som blir liggende i nærheten av vannledninger av asbestsement som skiftes ut av kommunen ved hjelp av utblokking. Utblokking av vannledning er bl.a. avhengig av om ledningen ligger rimelig rett og ikke har for mange svinger/bend. I neste omgang vil pris på alternative metoder være avgjørende for valg av løsning. Sannsynligvis er prisforskjellen ikke så stor at det absolutt bør velges utblokking framfor graving. Plan for VA-utbygging. Ved ikke å involvere seg overlater kommunen til private å ordne opp i avløpsforholdene i hyttefelt. Dette vil være en fullgod miljømessig løsning forutsatt akseptabel teknisk utførelse. Utfordringen vil være å få sørget for at det blir utarbeidet helhetlige VA-anlegg for områdene. Løsningen kan her være å la de utarbeidede planene være styrende for utbyggingen. Med utarbeidede planer menes her vedlegg 4-10 samt rapport fra Infratech AS (vedlegg 1-3). Ved å legge inn bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel vil kommunen kunne sikre at det blir gjennomført en helhetlig VA-utbygging i hvert hyttefelt/område. Alle utbyggere får krav om å lage en helhetlig plan for hele hyttefeltet/området med tanke på dimensjoner og muligheter/rettigheter for andre hytteeiere til senere å koble seg på. Konsekvensen ved ikke å la disse planene styre utbygging av vann- og avløpsanlegg kan være at små grupperinger bryter med planene og bygger ut små ledningsanlegg uten høyde for hele området. Dette vil øke totalkostnaden for hele feltet/området og/eller redusere tilknytningsgraden. Privat/kommunalt engasjement - momenter En rekke momenter er aktuelle i forbindelse med vurdering av privat eller kommunal utbygging av VA-anlegg til hyttefelt. Her omtales noen: - En privat utbygger vil sannsynligvis beregne seg en fortjeneste i forbindelse med utbyggingen. Kommunen opererer etter selvkostprinsippet. Dersom hytteeierne selv står for utbyggingen vil også de sørge for at bare kostnadene blir dekket. - Kommunalt engasjement vil kunne oppfattes urettferdig dersom dagens abonnenter skal være med å dekke kostnader med utbygging av VA-anlegg i hyttefelt gjennom VAgebyrene. - Kommunal utbygging av VA-anlegg vil kunne medføre at tiltak blir utført der hvor det er mest behov ut fra forurensningssituasjonen og brukerinteressene. Det samme kan oppnås ved at kommunen bare gir pålegg til hytteeiere om å få oppgradert sine avløpsløsninger (felles eller separate). - Kommunen har begrenset kapasitet til å administrere utbyggingsprosjekter for VA i hyttefelt. Framdrift vil kunne bli annerledes enn det hytteeierne ønsker. Separate avløpsanlegg Uansett valg av alternativ vil kommunen kontrollere og følge opp separate avløpsanlegg i hytteområdene. Kommunen opprettet sommeren 2006 en stilling for kontroll av separate avløpsanlegg. Dette gjør at kommunen får økt sin kunnskap og kontroll med avløpsforholdene i kommunen. Miljømessig vil et velfungerende separat avløpsanlegg kunne fungere tilnærmet som kommunal tilknytning. Rettigheter og plikter Kommunen har erfaring for at det kan oppstå uenighet om rettigheter og plikter i forbindelse vannog avløpsanlegg. Dette er i hovedsak knyttet til to forhold: - Rett til å ha VA-ledninger liggende på annens grunn. - Plikter vedr. drift og vedlikehold av felles private VA-anlegg. Kommunen har fått utarbeidet en betenkning fra advokatfirmaet Haavind og Vislie for å få avklart forhold rundt dette. Konklusjonen firmaet kom med var bl.a.: Kommunen kan i tillegg til å kreve fremlagt overenskomst som dokumenterer rettighetene, og gjennom inntatt bestemmelse i eget

9 sanitærreglement kreve at de aktuelle rettighetene blir tinglyst på de respektive eiendommer. Dette vil kunne redusere omfanget av fremtidige tvistigheter knyttet til eier- og bruksrettigheter til de private VA-anleggene, og vi anbefaler at dette blir gjort. Det vises til notat om tinglyste erklæringer for utfyllende opplysninger (vedlegg 12). Kommunen har for øvrig i de senere år forlangt tinglyste erklæringer for de aktuelle forholdene. Hjemmel for å kreve dette finnes i Normalreglement for sanitæranlegg. Tilknytning av campingvogner Tilknytning av campingvogner til kommunalt ledningsnett er relevant for denne saken da campingvogner stadig oftere benyttes istedenfor hytter som feriebolig. I et eget notat (vedlegg 11) har vi beskrevet hvordan dette kan løses. Tilknytning av campingvogner til kommunalt VAledningsnett kan bare skje på steder der vogner er oppstilt på godkjent campingplass, der eier av campingplass er VA-abonnent og vannforbruk blir målt over vannmåler. Beregningsmåte for tilknytningsgebyr for campingplasser er fastsatt administrativt på grunnlag av politisk vedtatt gebyrstørrelse for næringsdrivende. Denne beregningsmåte er praktisert for tilknytning av campingplasser siden Beregningsmåte er vist i eget notat. Det legges opp til å videreføre beregningsmåten for tilknytningsgebyr for campingplasser i tråd med notatet (vedlegg 11). Felles vannmåler for hyttefelt Om sommeren er vannforbruket i Larvik vesentlig høyere enn ellers i året. Bakgrunnen for dette er selvsagt at flere oppholder seg i distriktet enn ellers i året. Det økte vannforbruket medfører en økt belastning på vannverket og ledningsnettet. Sløsing med vann om sommeren er også et problem. Unødvendig og ulovlig hagevanning er en del av sløsingen. Kommunen er også kjent med at en del har vannkraner stående delvis åpne store deler av døgnet for å kunne tappe kaldt og friskt vann. Mange sommerledninger ligger som kjent på terreng og stillestående vann i disse ledningene blir varmt. Registrering av vannforbruk i deler av Larvik viser at vannforbruket i en del hytteområder er unødvendig høyt. Det er ønskelig å få redusert sløsingen med vann slike steder. Kommunen har ikke hjemmel til å pålegge bruk av vannmåler hos hver enkelt abonnent. Det legges opp til å montere vannmålere på hovedforsyningsledninger til noen hyttefelt. Vannmålerne monteres av kommunen for å kunne overvåke vannforbruket i feltet. Ut fra observasjoner om vannforbruket vil det være aktuelt å følge opp med tiltak. Dialog med evt. hyttevelforening og/eller kommunale kontroller i feltet kan være aktuelt. Bl.a. Sandefjord kommune har en del slike vannmålere for å følge med på vannforbruket i hyttefelt. Tilstand til vannforekomster Det finnes selvsagt en rekke vannforekomster som er aktuelle i forbindelse med utslipp av avløpsvann fra hytter. Her omtales kort situasjonen for 2 av de mest aktuelle og større vannforekomstene i området. Viksfjord Viksfjord er sterkt påvirket av næringssalter. Tilførselen kommer fra Lågen, men også fra jordbruk lokalt og utslipp fra separate avløpsanlegg. Innholdet av fosfor og tarmbakterier er høyt i nedre del av Lågen dette har da også stor innflytelse i Viksfjord. Tendensen de siste årene er at flytende grønnalger og rød-brun alger overtar stadig mer av floraen i fjorden et typisk tegn på overgjødsling. Ethvert merbidrag vil påvirke vannkvaliteten negativt. Den sjønære beliggenheten til de fleste hyttene i dette området gjør at utslippene ikke er samlet i bekker, men som direkteutslipp lokalt langs fjorden. I hvilken grad utslipp av steinstøv påvirker vannkvaliteten er uvisst inntil videre. Bjønnesbekken er et svært viktig gyte-/oppvekstområde for sjøørret og et viktig område for rekreasjonsinteresser. Pågående tiltak med sannsynlig positiv effekt på vannkvaliteten i Viksfjord er: Den grønne dal samarbeidet, økt tilsyn med separate avløpsanlegg (stilling opprettet i

10 administrasjonen 2006), konklusjoner fra dette prosjektet om muligheter for tilknytning til kommunalt VA anlegg, Overvåking av småvassdrag i Larvik kommune, badevannsovervåking. Det er behov for systematisk overvåking av vannkvaliteten i Viksfjord og tilførende bekker. Naverfjorden Området rundt Naverfjorden er viktig som rekreasjonsområde for de mange hytteeierne i området, men også for innbyggerne i Larvik kommune. Da spesielt med henblikk på bading, fiske og rike turmuligheter. Tilførslene av næringssalter til fjorden kommer fra bekkene (Foldvikbekken m.fl.) og fra private separate avløpsanlegg. Foldvikbekken er et svært viktig gyte-/oppvekstområde for sjøørret og et viktig område for rekreasjonsinteresser. Pågående tiltak med sannsynlig positiv effekt på vannkvaliteten eller økt kunnskap om vannkvaliteten i Naverfjorden er: økt tilsyn med separate avløpsanlegg (stilling opprettet i Larvik kommune 2006), konklusjoner fra dette prosjektet om muligheter for tilknytning til kommunalt VA anlegg, Overvåking av småvassdrag i Larvik kommune, badevannsovervåking. Kommunens oppgaver Rådmannen foreslår at kommunen legger hovedvekt på to roller i forbindelse med håndtering av vann- og avløp i hyttefelt: - Forurensningsmyndighet. Rollen er lovpålagt og utøves i forbindelse med behandling av utslippsøknader. I tillegg er det nå rom for å drive kontroll av separate avløpsanlegg i større grad enn tidligere gjennom nyopprettet stilling i Veiledning Kommunen bør veilede hytteeiere/hyttevelforeninger om kommunens strategi for utbygging av vann- og avløpsanlegg i hyttefelt. Det bør legges opp til aktiv veiledning ved å gå ut med informasjon i tillegg til veiledning overfor de som henvender seg til kommunen. - Utbygger I de tilfeller der vannledninger skal skiftes og utskiftingen kan kombineres med en rasjonell utbygging av avløpsanlegg for hyttefelt, bør kommunen sørge for hovedanlegget som skal betjene feltet. Utrykte vedlegg: Dok.nr Alle vedlegg er tilgjengelig hos rådmannen (sekretariatet) og som linker via kommunens internnettsider. Tittel på vedlegg 1. Prosjektrapport Tilknytning av hytter til kommunalt VA-anlegg (Infratech AS ) 2. Oversikt over antall hytter/hus i hvert område (Vedlegg 1 til prosjektrapport Infratech AS) Kostnadsoverslag (Vedlegg til prosjektrapport Infratech AS) Plan VA-anlegg Helgeroa - Mølen (H001) Plan VA-anlegg Mølen - Omrestranda (H002) Plan VA-anlegg Omrestranda - Tanger (H003) Plan VA-anlegg Naverfjorden - Rørvikfjorden (H004) Plan VA-anlegg Rørvikfjorden - Stavern (H005) Plan VA-anlegg Rekkeviksbukta - Lamøya (H006) Plan VA-anlegg Lamøya - Prestegårdsskogen (H007) Notat - Tilknytning av campingvogner til kommunalt VA-nett Notat - Tinglyste erklæringer om rettigheter og plikter for drift og vedlikehold av private felles stikkledninger Notat - Tilstand for vannforekomster

11 Rett utskrift bekreftes og sendes Saksbehandler for oppfølging. Larvik, 15. mars 2007 for rådmannen May Eli Bredvei sekretær

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no,

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

Forfallet skal stanses

Forfallet skal stanses Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Forfallet skal stanses Saneringsplan for vannledningsnettet i Oslo Vann- og avløpsetaten (VAV) vil stanse forfallet i vannledningsnettet. Målet er å opprettholde en god

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø. Vedtatt av kommunestyret 2009

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø. Vedtatt av kommunestyret 2009 Hovedplan for drikkevann og vannmiljø Vedtatt av kommunestyret 2009 Mål for hovedplanen Rent drikkevann til alle kommunens innbyggere Miljømål for vannforekomstene Bærekraftige løsninger Kommunens planer

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/21 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13.05.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/21 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13.05.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 07.11.2014 Referanse: 25363/2014 Arkiv: M00 Vår saksbehandler: Kinga Adam Revidering av forskrift om vann- og avløpsgebyrer Saksnr Utvalg Møtedato 15/21 Hovedutvalg for

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Erfaringer fra arbeidsgruppen Wenche Myhrvold Olsen Miljø- og avløpsrådgiver Norsk Vanns fagtreff 24. oktober2017 Eidsberg kommune Blir fra 01.01.2020 en del av Indre

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Bjønnåsen AS, orgnr. 989 441 388 som utbygger og Hans Ackermann som grunneier.

Bjønnåsen AS, orgnr. 989 441 388 som utbygger og Hans Ackermann som grunneier. - UTBYGGINGSAVTALE - mellom Åseral kommune, org.nr. 964 966 842. og Bjønnåsen AS, orgnr. 989 441 388 som utbygger og Hans Ackermann som grunneier. Partene har inngått følgende utbyggingsavtale: 1. OMRÅDE/GRUNNLAG

Detaljer

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Notat Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6 Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Fra Saksbehandler Henrik Huse Linnerud Vedlegg til politisk behandling

Detaljer

108/49 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILATELSE

108/49 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILATELSE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/78-2 Ark.: GNR 108/49 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 1/16 Klagenemnda 25.01.2016 Saksbehandler: Atle Hermansen, ingeniør 108/49 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILATELSE

Detaljer

Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms.

Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms. Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms. Fastsatt av Karlsøy kommunestyre den 12.6.2012. med hjemmel i: Lov av 27. juni 2008 om planlegging og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05 SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05 Retningslinjer for sanitærteknisk standard for hyttebebyggelse i Hamar, Løten og Stange kommuner. Sluttrapport. 1. Innledning. Nåværende hyttebebyggelse. I

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. Forskrift om begrensning

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg. Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune.

Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg. Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune. Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune. 02.12.2005 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Hensikt med handlingsplanen...

Detaljer

Spredt avløp - praktisering av politisk vedtak. tilknytning til offentlig avløp

Spredt avløp - praktisering av politisk vedtak. tilknytning til offentlig avløp tilknytning til offentlig avløp BAKGRUNN: Politisk sak 61/14 «Prosjekt spredt avløp» Med følgende vedtak: 1 Tilsynsrapport for tilstand på utvalgte private avløpsanlegg i Asker tas til orientering. 2 Følgende

Detaljer

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune Hilde Sunde, Asplan Viak VA-ANLEGG LØYNING 350 eksisterende hytter, ca 600 moh Odda kommune bygger

Detaljer

Områdereguleringer, krav til overvannshåndtering og utfordringer

Områdereguleringer, krav til overvannshåndtering og utfordringer Områdereguleringer, krav til overvannshåndtering og utfordringer Odd Ivar Opheimsbakken 06.11.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1 Forslag kommuneplan for Skedsmo kommune 2015-2026 06.11.2014 Skedsmo

Detaljer

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Vedtatt av Tromsø kommunestyre 29. mai 1996 Gyldig fra og med 1. juni 1996 TIL DET STORE SEG KOBLE Å SYSTEMET Tromsø kommune, Vann- og avløp Innholdsfortegnelse: side

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 22.12.2006 Referanse: 20495/2006 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Reguleringsendring for Gnolla 2-1. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Bergen kommune har kilder som ikke er en hygienisk barriere, mens en samtidig har restriksjoner mot aktiviteter i nedbørfeltet.

Bergen kommune har kilder som ikke er en hygienisk barriere, mens en samtidig har restriksjoner mot aktiviteter i nedbørfeltet. Bergen kommune har kilder som ikke er en hygienisk barriere, mens en samtidig har restriksjoner mot aktiviteter i nedbørfeltet. Hvordan takler Bergen kommune presset fra politikere og publikum som vil

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Skal du koble deg til offentlig ledningsnett, bør du vurdere å koble deg til vann og avløp samtidig dersom ledningsnettet ligger

Detaljer

PURA Tema Bunnefjorden 26.05.09. Tiltak i Nesodden kommune

PURA Tema Bunnefjorden 26.05.09. Tiltak i Nesodden kommune PURA Tema Bunnefjorden 26.05.09 Tiltak i Nesodden kommune på VA-omr området Fosfortilførsler rsler til Bunnefjorden Kilder til tilførsler av biotilgjengelig fosfor - fosfor som er direkte tilgjengelig

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 854/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende tilbakeslagsventil og trykktank samt innbetaling av tilknytningsavgifter for kommunalt vann og avløp. -----------------------------------------------------------------

Detaljer

TIL BERØRTE: FORSLAG TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR LØYNING TOREKOVEN, ODDA KOMMUNE.

TIL BERØRTE: FORSLAG TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR LØYNING TOREKOVEN, ODDA KOMMUNE. NOTAT Til: Berørte myndigheter og eiere/festere som blir direkte berørt Fra: Odda kommune (Torstein Backer-Owe) ved Asplan Viak (Ine Hovi) Kopi: Teknisk forvaltning Odda kommune Dato: 2010-11-18 Oppdrag:

Detaljer

Brukerveiledning for DOVAs VA-anlegg

Brukerveiledning for DOVAs VA-anlegg Versjon 20.09.2015 Brukerveiledning for DOVAs VA-anlegg Gjør dette når du kommer til hytta etter en tids fravær! Kontroller at anlegget ditt er driftsklart, at styreskapet får strøm og at kranene er åpne,

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Kommunal forskrift for vann og avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret i Klepp kommune den 22. mars.2010 med hjemmel i Lov om kommunale

Detaljer

ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST

ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST Sammendrag: Forslag til forskrift har ligget ute til høring

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/27 11.04.2016 Kommunestyret 16/18 13.04.2016

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/27 11.04.2016 Kommunestyret 16/18 13.04.2016 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tore Kleffelgård Referanse TOKL/2016/256-59/M42 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/27 11.04.2016 Kommunestyret 16/18 13.04.2016 Endring av

Detaljer

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Arkivsaksnr.: 10/932-2 Arkivnr.: 223 M00 Saksbehandler: Tjenesteleder, Ingvald Struksnes KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner for VA-prosjekt Ski - Haugbro

Miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner for VA-prosjekt Ski - Haugbro Miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner for VA-prosjekt Ski - Haugbro Senior plan- og miljørådgiver Anita Myrmæl 1 Innhold Hvor er vi i geografien og hvem eier prosjektet? Hva skal gjennomføres og hvorfor?

Detaljer

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD Vedtatt av kommunestyret den. i sak i medhold av lov om kommunale kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 2 og forskrift av 1. juni 2004

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Fra: Anne Bruun Dahle[anne.bruun.dahle@gmail.com] Dato: 31.03.2014 14:28:27 Til: RIS.Felles.Postmottak Tittel: Innspill til kommuneplanens arealdel

Fra: Anne Bruun Dahle[anne.bruun.dahle@gmail.com] Dato: 31.03.2014 14:28:27 Til: RIS.Felles.Postmottak Tittel: Innspill til kommuneplanens arealdel Fra: Anne Bruun Dahle[anne.bruun.dahle@gmail.com] Dato: 31.03.2014 14:28:27 Til: RIS.Felles.Postmottak Tittel: Innspill til kommuneplanens arealdel Til Risør kommune v/enheten for plan- og byggesak Vi

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER i Vestre Slidre kommune vedtatt av kommunestyre den 03.05. 2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 REGULERINGSPLAN FOR FJÆRVIKA HYTTEFLT del av eiendommene gnr.92/12, 94/2 og 94/6 Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 PLAN-ID 16222009003 Side 1 av 8

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

Navn Firma Til stede Til stede

Navn Firma Til stede Til stede Oppdrag: 521902 Prosjektering VA Løyning Møtedato: 25.01.11 Kl: 18:00 Sted: Hardanger hotell, Odda. 12.02.11 14:00 Røldalsterrassen, Håra, Røldal. Referent: Asplan Viak v/ine Hovi Navn Firma Til stede

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014 Vann og avløp i byggetillatelse Plan- og bygningslovkonferansen 30. oktober 2014 Gjertrud Eid, Norsk Vann Norsk Vann En interesseorganisasjon for vannbransjen. Bidrar til å oppfylle visjonen om rent vann

Detaljer

KOMMUNEDELPLANENE FOR LARVIK BY OG STAVERN BY. 1. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLANENE FOR LARVIK BY OG STAVERN BY. 1. GANGS BEHANDLING ArkivsakID.: 16/5342 Arkivkode: FE - 149, PlanID - 201310-201311-201312 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 181/16 Formannskapet 23.11.2016 221/16 Kommunestyret 07.12.2016 REVISJON AV BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014 Sokndal kommune Saksbehandler: ArkivsakID.: 08/1639 Arkivkode: L81 Prosjektleder Svein Erik Tønnesen Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret

Detaljer

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.03.2009 9368/2009 2006/3578 40/368 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/8 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/48 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune.

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune er vedtatt av Vestvågøy kommunestyre den 22.juni 2004 i medhold av Lov om

Detaljer

VANN OG AVLØP LØYNING/TOREKOVEN

VANN OG AVLØP LØYNING/TOREKOVEN VANN OG AVLØP LØYNING/TOREKOVEN GENERELL INFO OM LØYNING/TOREKOVEN: 356 hytter og ca 10 boliger. Enkel standard forbud mot innlagt vann i hyttene. Adkomst via opparbeidet stinett. Innlagt strøm. Flott

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet Hvorfor kartlegge risikofaktorer 1 Hvordan kartlegge/simulere problemer Områder med høyt vannforbruk, lavt trykk, høybrekk med mer

Detaljer

Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512. Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 16.06.

Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512. Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 16.06. Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Nord-Vera midtre, 2. gangs behandling Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref: 2008/3329 - /L12 Saksordfører:

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Innhold

Prosjektbeskrivelse. Innhold Prosjektbeskrivelse Innhold Bakgrunn... 2 Arbeidsgruppe... 2 Hvorfor vann-og kloakk?... 2 Status... 2 Organisering... 2 Ansvar- og eierforhold... 3 Kostnader (budsjettall)... 3 Anleggskostnader... 3 Tilknytningsavgift...

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13 INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget Sandnes rådhus 31.10.13 Deltakere på møtet fra Sandnes kommune: Kjersti Ohr, bymiljøsjef Monica Nedrebø Nesse, overingeniør miljø Kontaktinformasjon:

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE 24 september 2012 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT MED RETNINGSLINJENE 3 2 BESKRIVELSE AV NEDGRAVD AVFALLSCONTAINER 4 3 RETNINGSLINJER 4 3.1 Ansvarsforhold/

Detaljer

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg 9/1-2008 kl.18-21 Etter 9/1-2008 er følgende f rettelser gjort: 1. Side 21: Kost for komplett Hoved VA anlegg er ikke 6.8mill, men 8.5 mill. Kost pr.hytte/ / felt,

Detaljer

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat Sak: Referat fra årsmøte i Håen Hytteforening 2013 Tid/sted: Langfredag 29. mars 2013/hytte nr. 18 (Rognså) Deltakere: C. E. Strøm (hytte nr. 3), S. Havik (5), K. Holthe (6), A. Moksnes (7), T. Holden

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013

UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013 UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013 Mellom Vessøya AS, foretaksnr. 895459232, heretter kalt utbyggeren, og Grimstad kommune, er det inngått følgende avtale om opparbeidelse av boligfelt. 1. GEOGRAFISK

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa kommunestyre 49/ Standard abonnementsvilkår for vann- og avløpsanlegg i Halsa kommune

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa kommunestyre 49/ Standard abonnementsvilkår for vann- og avløpsanlegg i Halsa kommune Halsa kommune Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2008/1150-8 Saksbehandler: Lars Wiik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa kommunestyre 49/12 23.08.2012 Standard abonnementsvilkår for vann- og avløpsanlegg

Detaljer

Leka kommune. Forskrifter

Leka kommune. Forskrifter Leka kommune Forskrifter for vann- og kloakkavgifter Vedtatt av kommunestyret 28.02.2013 INNLEDENDE BESTEMMELSER: Som eier av kommunale ledningsnett for vann og kloakk, og med hjemmel i plan og bygningsloven

Detaljer

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - DYRØY KOMMUNE Vedtatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere.

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere. I Håndbok for bygge- og anleggsarbeid langs vassdrag ønsker Jæren vannområde å gi råd og veiledning knyttet til bygge- og anleggsarbeid som kan medføre forurensning til vassdrag og reduksjon i biologisk

Detaljer

EVIKS. Referat fra styremøte 2/06 Saksdokumenter Møte 20.04.2006

EVIKS. Referat fra styremøte 2/06 Saksdokumenter Møte 20.04.2006 Referat fra styremøte 2/06 Saksdokumenter Møte 20.04.2006 Saksliste styremøte 2-06 Dato: Sted: Arkiv: Til stede: Torsdag 20.april kl 15-17.00 Glitrevannverket (Bragernes kirke) Guro Vagnild Evja, Anders

Detaljer

MOSS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MOSS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER MOSS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER Fastsatt av bystyret i Moss 10.desember 1985 med hjemmel i lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3, og rammeforskrifter etter lovens 2. Revidert

Detaljer

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune INNHOLD I. GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 FORSKRIFTENS FORMÅL... 2 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 3 DEFINISJONER... 2 II. VANN- OG AVLØPSGEBYRER...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen, 2010-2021. Saksordfører: Kristoffer Røren

Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen, 2010-2021. Saksordfører: Kristoffer Røren ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stein D Moen Saksmappe: 2009/9210-28726/2009 Arkiv: Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen, 2010-2021. Saksordfører: Kristoffer Røren Utvalgssaksnr

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE

UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE MØTE UMB ÅS 24.10.11 BAKGRUNN Jobbet på VAR-avdelingen med kommunalt avløp fra 1976 Godt

Detaljer

PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT

PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT Arkivsaksnr.: 13/2744 Arkiv: M30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 Forslag til vedtak:

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune Fastsatt av Randaberg kommunestyre 11.09.2014. Forskriften trer i kraft 1.1.2015 Hjemmel: Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt i k-sak 086/07 Endret definisjoner på boenhet/hybelleilighet i k-sak 033/09 Endret engangsgebyr for tilknytning i k-sak 002/11 SØR-FRON KOMMUNE

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

ANBEFALNINGER FRA RAPPORTEN

ANBEFALNINGER FRA RAPPORTEN ANBEFALNINGER FRA RAPPORTEN Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 Hva er søknadspliktig og hva er ikke det? Hjemmelsgrunnlag ved pålegg Tips om prosessen rundt utsendelse av pålegg Felles rutiner

Detaljer

Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst. 20. mars 2013 Arnhild Krogh

Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst. 20. mars 2013 Arnhild Krogh Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst 20. mars 2013 Arnhild Krogh Utfordringer Befolkningsvekst Byutvikling Klimaendringer må forvente mer nedbør og mer ekstremvær Aldrende infrastruktur

Detaljer

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Haldenvassdraget 4 kommuner, 2 fylker Leirområder ligger under marin grense Problemer med vannkvaliteten,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Nedre Eiker kommune. Vedtatt av Kommunestyret 14.12.2005 Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.1.2010.

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Nedre Eiker kommune. Vedtatt av Kommunestyret 14.12.2005 Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.1.2010. Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Nedre Eiker kommune Vedtatt av Kommunestyret 14.12.2005 Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.1.2010. INNHOLD Kapittel 1. Generelle bestemmelser... 3 1-1 Definisjoner...

Detaljer

Plan byggesak landbruk og geodata

Plan byggesak landbruk og geodata Plan byggesak landbruk og geodata Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Trond Horn Fonn Telefon: 33 17 18 40 11/35384 GBR- 1107/7 25.05.2011 Eli Aino Ratikainen Nordbråtenveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.03.2011 11/32

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.03.2011 11/32 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.03.2011 11/32 REGULERINGSPLAN REITBAKKEN - PLANENDRING Arkivsaksnr: 2010/3802 Klassering: L12 Saksbehandler: Torbjørn Stene Enhetsleder:

Detaljer

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya.

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya. TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM a. Innledning Det er nødvendig å utarbeide retningslinjer og rutiner for salg/avhendig av kommunal eiendom. Notatet omhandler etiske forhold, utkast

Detaljer

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST UTBYGGINGSAVTALE MELLOM MERIDIAN EIENDOMSUTVIKLING AS, SOM UTBYGGER OG HAMMERFEST KOMMUNE OM INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST Nedenfor er partene kalt: Meridian Eiendomsutvikling AS - Utbygger Hammerfest

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Ås 20. november 2013 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. Denne forskriften

Detaljer