Advokaters taushetsplikt de kriminelles beskyttelse? advokaters taushetsplikt og kontrollarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokaters taushetsplikt de kriminelles beskyttelse? advokaters taushetsplikt og kontrollarbeid"

Transkript

1 Advokaters taushetsplikt de kriminelles beskyttelse? advokaters taushetsplikt og kontrollarbeid

2 Advokaters taushetsplikt Advokater er underlagt en streng taushetsplikt. Idet taushetsplikten legger til rette for at kommunikasjonen mellom klient og advokat kan skje i full fortrolighet Forbud mot beslag i materiale, jf straffeprosessloven 204. Av Rt 1996 side 1081, presumpsjon for at dokumenter og tilsvarende som befinner seg på kontoret hos en frittstående privatpraktiserende advokat, er undergitt taushetsplikt og dermed beslagsforbud Klientvernet: Gjelder antakelig ikke internadvokater, jf 14. september 2010 i sak C-550/07 Akzo Nobel Chemicals Ltd mot Kommisjonen 2

3 Den europeiske menneskerettskonvensjon Rettssikkerhetsgaranti EMK artikkel 8, borgerne har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. Unntak: Må foreligge hjemmel tilstrekkelig presis, tilgjengelig og lovgiver må ha foretatt en avveining av off. interesser mot de private Forutsetning for fair trial etter EMK artikkel 6. 3

4 Omfatter også dokumenter som sådan Omfatter også advokat-dokumenter som sådan, selv når dokumentet er i klientens besittelse Rt s. 1066: Uansett hvem som besitter dokumentet Rt s. 1248, Rt s. 1139, Rt s (lege): Selve kommunikasjonen og fortrolighetsforholdet er beskyttet 4

5 Hvor langt strekker taushetsplikten seg? Den egentlige advokatvirksomhet, jf RG 2008 side 245 og Rt 1999 side 911 HR Transaksjoner på klientkonti. Transaksjoner over klientkonto kan inngå i den ordinære egentlige advokatvirksomhet. (Borgarting lagmannsretts kjennelse opplysninger om transaksjoner foretatt over klientkonti identifikasjon av klienten det gjelder LR: kunnskap om klientens navn i seg selv ikke undergitt fra taushetsplikt, bare dersom dette innebærer at betrodde opplysninger kan bli kjent) Straffbar handling behov for råd i fortrolighet også klientens navn Hva med ligningslovens bestemmelser? Thommessen Oslo tingrett 5

6 Aktuelle typetilfeller 1. Klienten som skattyter Spørsmålet om skattyters fremleggelse av sin korrespondanse med advokat nr. 1 bokstav a 2. Advokaten som skattyter Spørsmålet om advokatens fremleggelse av egne dokumenter med klientopplysninger nr Advokaten som rådgiver/tredjemann Spørsmålet om advokatens fremleggelse av opplysninger vedrørende klientenes forhold kap. 6 6

7

8 Advokaten som tilrettelegger Company kit pregetang for dokumenter Perm med løsbladsystem for dokumenter, ihendehaveraksje, aksjeoverdragelse til stråmenn og tilbake udatert Nyansettelser av direktører hjemmehørende f eks i skatteparadis Ferdig signert oppsigelse til stråmennene og direktører

9 Advokaten som tilrettelegger Utarbeidede protokoller til dokumentasjon av det ovennevnte Beskrivelser fra norsk advokat med forklaringer, gjerne eposter som f eks sier: Husk å ikke signere oppsigelsene, disse skal kun benyttes dersom stråmennene ikke handler innenfor fullmaktene bruk den vanlige styremedlemsstrukturen dere benytter med stråmennene for ordens skyld nevnes at det er en fordel med flere styremedlemmer pga hjemmehørende diskusjonen

10 Transaksjonsrådgivning Taushetsplikten er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti! Ved transaksjonsrådgivning: Bør taushetsplikten vike for opplysningsplikten? Advokaten er den sentrale premissgiver ved strukturering av kompliserte næringstransaksjoner Datidige advokatdokumenter beskriver saken best! Hvor sterkt står her hensynet til fellesskapet i avveiningen mot enkeltindividenes rettssikkerhetsinteresser? Uansett taushetsplikt og vitneforbud, jf straffeloven 144, straffeprosessloven 119, domstolloven 218 tredje ledd, tvisteloven 22-5 samt advokatforskriften og EMK artikkel 8 Opplysningsplikt krever klar hjemmel i lov Advokater plikter å bevare taushet om det som er dem betrodd 10

11 Advokatforeningen: Fordi taushetsplikten legger til rette for at advokaten får saken godt opplyst, fremmer den materielt riktige avgjørelser. Dette er en annen sentral del ved en velfungerende rettsstat. Men, er det taushet og hemmelighold som kjennetegner de beste vilkårene for å få materielt riktige avgjørelser? Historien viser vel noe annet, jf bl a de nye opplysningsutvekslingsavtalene 11

12 Men hva med Det finnes også brodne kar blant advokatene emigrasjonsvurdering under arbeid mulig at midler fra advokaten selv er flyttet inn på klientkonti i Norge, scenarioet er at de flyttes til utlandet via klientkonti Transaksjoner gjøres i sin helhet på klientkonti og ved bruk av advokater, se Dn 14. mai om Pokerselskap som flyttet til Norge kun info fra avisen. Advokaters transaksjoner med kunder, herunder salærinntekter: hvem som er advokatens klienter hvilke transaksjoner som skjer dem i mellom klientenes advokatkostnader (opplysninger hos advokaten om betalingstransaksjoner, fakturakopier mv.) Valutaregisteret: Svært mange av transaksjonene har advokater som motpart (norsk part) 12

13 Vanskelig tilgjengelig Det har vært vanskelig for Brøvig å få tilgang til dokumenter. Madeira Fjord as, som ble opprettet i Brønnøysundregistrene våren 2007, har hatt en rekke norske rådgivere og aktører. Advokater fra Grette & co. var i starten både styremedlemmer og juridiske rådgivere for selskapet. Senere overtok Bull & co. rollen som forretningsadresse og rådgiver.revisor BDO og Grimsrud & co. har jobbet som revisorer i selskapet.- Problemet har vært tilgang på informasjon. Både her i Norge og ute. 13

14 14

15 Under etterforskningen mot politimannen fant Økokrim ut at advokaten hadde en konto i Sveits til disposisjon for klienten. - Advokaten hadde en forutgående avtale om å ha en (klient)konto klar. Han skal ha mottatt flere beløp over flere år, men han skal også ha begått selvstendige bedrag, sier Kavlie. - Krevende Han understreker at det er krevende å etterforske advokater. - Det som er utfordringen, er at de påberoper seg streng taushetsplikt selv om forholdet ikke har noe med juridisk rådgiving å gjøre. Vi har vært i rettssystemet flere ganger for å få innsyn i beslaget. Forsvarer Elden framholder at mange av «spekulasjonene» tiltalen kommer med, er tilbakevist av Økokrims egne vitner. - Han har vanskelig for å skjønne at han som forretningsadvokat skal tiltales for å drive inkasso på vegne av sine klienter, for pengekrav som framstår som høyst lovlige, sier Elden til Dagbladet. 15

16 Slusing av egne midler via klientkonti Politiet arbeider nå med et tilfelle (og muligens flere) hvor advokaten kanaliserer et overskudd fra salg av eget hus i Spania gjennom klientkonto. Klienten er et firma som advokaten eier (et spansk) og som eide huset i Spania. Han hadde ikke oppgitt dette til skattemyndighetene. Beløpet han satte inn på klientkonto overførte han så til stråmenn og så til seg, samt direkte inn på meglerkonto han eide. Så lenge skattemyndighetene ikke har tilgang til klientkontoen vil det aldri bli avdekket. 16

17 T5PC klientkonti Advokaten stilte sine klientbankkonti, og andre bankkonti, til disposisjon Oppdraget: å motta penger fra tredjemenn, for deres betaling av såkalte medlemspakker og kjøp av aksjer i ulike selskaper. Advokaten hadde på nevnte konti mottatt midler i størrelsesorden 380 mill. kroner. Advokatens klientbankkonto fremsto som en integrert del av forretningsvirksomheten. Velegnet instrument for å tilsløre de faktiske forhold Velegnet til å hvitvaske penger ikke noe annet formål enn å tilsløre 17

18 Sak fra Skattekrim med sammenblanding Saken er avdekket etter konkursinnberetning Advokaten er styreleder i 6 konsern selskap Advokaten er ansatt og har en arbeidsavtale og han har mottatt lønn på kr pr måned Advokat-tjenester skal faktureres utenom ikke fakturert Advokaten driver også egen advokatpraksis, men har ikke levert næringsoppgave i 2010 Har levert næringsoppgave med underskudd i 2009 Advokaten har levert omsetningsoppgaver siste år, men med 4 tilgodehavener og kun 1 oppgave med positiv omsetning Spørsmål om kontroll av advokatens PC, epost-korrespondanse etc! Har klienten krav på taushet? 18

19 Aperitiff - Aftenposten

20 Ingen fremleggelsesplikt pr. i dag Skatteetaten kan pr. i dag ikke kreve at skattyter fremlegger sin advokat-korrespondanse SKDs klagevedtak av Rt s. 158 Transocean (71).. Derimot omfatter fremleggelsesplikten ikke dokumenter som er undergitt taushetsplikt i skattyterens egen interesse, som for eksempel korrespondanse med advokat og revisor. Thommessen, Oslo tingrett Ergo: Skattyter har pr. i dag ingen fremleggelsesplikt. Men: Skattyter har full fremleggelsesrett! Skattyters generelle opplysnings- og fremleggelsesplikt gjelder Skattyter kan selvsagt frita fra taushetsplikten! 20

21 Kontroll ved hjelp av valutaregisteret Skulle gjennomføre et stort antall enkle kartleggingskontroller, planlagt 100 ble ca. 70 Antallskrav som skulle fylles opp, viktig at de var enkle raske og med tilknytning til skatteparadis, gjerne likelydende Revisorene fordelte landene mellom seg, dvs sortert på transaksjonsland. Brukte forskriftens oversikt over lavskatteland supplert med USAs svarteliste Bli kjent med registeret og alternative søk og transaksjoner Hver revisor kjørte sine søk: Lavskatteland som nevnt, fond, ikke alt for stort beløp. Søkte opp alle transaksjoner mellom Norge og Irland Dernest plukket de ut det som var benevnt som fond Fordelte på beløp, men ikke de aller største pga at kontrollene skulle være enkle ( + en antakelse om at milliard-beløpene var under større kontroll og med mer seriøse motparter) Hva viste søket 21

22 Søk i valutaregisteret viste: Advokatfirma Thommessen kom øverst på listen Passende beløp 20 mnok Flere Interessante transaksjoner Flere advokatfirma nedover listen (til sammen ca. 7,4 mrd over 5 år) Vi velger ut først 6 stk, men senere kun 3 pga arbeidsbyrden Å følge pengestrømmene er en av de viktigste metodene for å avdekke og motvirke økonomisk kriminalitet Skjønte at det kunne være klienttransaksjoner, men vet det ikke Varsler LL 4-10 og 6-4 nr 2b 22

23 Men så. Advokatfirmaene og advokatforeningen: Ikke egne transaksjoner, dvs ikke LL 4-10 nr 2 Driver ikke forvaltning, dvs ikke LL 6-4 Uansett taushetsplikt og vitneforbud, jf straffeloven 144, straffeprosessloven 119, domstolloven 218 tredje ledd, tvisteloven 22-5 samt advokatforskriften og EMK artikkel 8 Opplysningsplikt krever klar hjemmel i lov Advokater plikter å bevare taushet om det som er dem betrodd 23

24 Den siste hemmelighet Skjuler ordinære banktransaksjoner Valutaregisteret ubrukelig Godt egnet som gjemmested Pålegg om utlevering, jf 4-10 og 6-4 klage over pålegg, jf LL 3-6 Advokatfirmaene bestrider utleveringsplikt, deponeringsplikt Skattedirektoratets avgjørelseskompetanse Forseglet til endelig avgjørelse Pålegg og klage til Skattedirektoratet Tar ikke stilling til 6-4 nr 2b, men viser til at de må dokumentere på hvis vegne transaksjoner er foretatt, jf

25 Oslo tingrett Ligningsloven 4-10 omhandler bokettersyn med tanke på skattyters (advokatfirmaets) egne skatteforhold Transaksjoner i eget navn kontonr: xxxxxxxxxxx Ingen opplysninger om at dette er en klientkonto Viser seg å være en felles klientkonto i Euro ble vekslet og satt inn på en felles klientkonto i NKR Pålegg gjelder: På hvis vegne er transaksjonen Hjemles dette i 4-10? Etter 4-10 nr. 1 bokstav a) kan ligningsmyndighetene pålegge selvangivelsespliktige å legge fram dokumenter av betydning for hans ligning og kontrollen av denne. 25

26 Oslo tingrett er 4-10 anvendelig? Hvis dokumentasjonen utelukkende omhandler andre kap gjør ikke unntak for advokaters taushetsplikt og gjør heller ikke de nødvendige avveininger ifht EMK artikkel 8 Men: En 4-10 kontroll kan avdekke opplysninger om tredjemenn og disse opplysningene kan benyttes En kontroll kan ha et to-delt formål Opprinnelige formål var å kontrollere Thommessens ligning. Varsel om bokettersyn: ikke andre opplysninger om kontoen enn av den tilhørte Thommessen Kontrollen av Thommessen som første fase i en mulig videre prosess 26

27 Oslo tingrett 4-10 er anvendelig Videreforfølgning avhengig av hva dokumentasjonen måtte vise om eierforholdet til pengene. Etter rettens syn ligger dette formålet innenfor rammen av pålegg etter Ingen sannsynlighetsvurderinger ): Gyldig hjemmel 27

28 Oslo tingrett egnet kontrollmiddel? I Psykologdommen (Rt side 788) uttalte Høyesterett om dette kriteriet: Etter ligningsloven 4-10 nr. 1 a er det et vilkår - for å kunne kreve et dokument fremlagt - at dette er av betydning for skattyters «ligning, og kontrollen av denne». Det kreves ikke at opplysningene i dokumentet vil få betydning for resultatet av ligningen, men dokumentet må kunne være egnet som kontrollmiddel for ligningen. Inneholder klientkonti normalt opplysninger av betydning for skattyters ligning? Intet krav til mistanke om skatteunndragelse det sentrale for inneværende sak at det dreier seg om dokumenter med opplysninger om identiteten til innehaver av et beløp på advokatfirmaets klientkonto. Klientkonti beskyttet ved månedlig avstemming ++ Ikke egnet som kontrollmiddel, dvs ikke krav på utlevering 28

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, Advokatfirmaet A AS (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige

Detaljer

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Nr. 2 2010 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl. a. SIDE 2 Videreutdanning i skatterett? SIDE 4 Hva skjer hvis Høyre og Fremskrittspartiet danner regjering? SIDE 8 Advokaters taushetsplikt SIDE

Detaljer

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig"

Detaljer

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen OSLO TINGRETT BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Begjæring om tilbakekallelse av oppnevning av advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.06.2014 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-135791TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen.

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.06.2014 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-135791TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 26.06.2014 i Oslo tingrett, 12-135791TVI-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen Saken gjelder: Kildeskatt på utbytte i 2001 og tilleggsskatt Transocean Offshore

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Innberetning av honorar til tjenesteytende næringsdrivende etter ligningsloven 5-9

Innberetning av honorar til tjenesteytende næringsdrivende etter ligningsloven 5-9 Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 23 35 69 00 Telefax 23 35 69 20 Internett www.narf.no E-post: post@narf.no Skattedirektoratet Deres ref.: Vår ref.: Dato: fs1433 kh 30.

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Representantskapet Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov

Representantskapet Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov Notat Til Representantskapet Fra Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Emne Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov Innledning Advokatforeningen har over lengre tid tatt til orde for at

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Kredittilsynet, 15. september 2008 1 1 Innledning 1.1 Kredittilsynets oppdrag

Detaljer

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Teknologi og lov Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Kandidatnummer: 398 Leveringsfrist: 25.4.2007, klokken 12:00 Til sammen

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral

I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral 02/2013 I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral 2 3 Skatteetatens Analysenytt Innholdsfortegnelse 2/2013

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 DATO: 25.04.2014 Oppdatert 18.08.2015 VEILEDNINGEN GJELDER FOR: VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER NOTERTE FORETAK / UTSTEDERFORETAK

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Ad ATT : Uhjemlet og ulovlig tvangsforfølgelse Tvangssak T2013-244591 m.fl :

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer