Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd."

Transkript

1 Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd. Innholdsfortegnelse Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Frostating lagmannsrett - LF Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Rana tingrett - TRANA Oslo tingrett - TOSLO Tønsberg tingrett - TTONS Oslo tingrett - TOSLO Sarpsborg tingrett - TSARP Haugaland tingrett - THAUG Sandefjord tingrett - TSAFO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Side 1

2 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Obligasjonsrett. Kjøpsrett. Fast eiendom. Prisavslag. Heving. Avhendingsloven 3-7, 3-9, 4-12, 4-13 og Sammendrag Det forelå mangelfulle opplysninger om mus i bygningen, jf. avhendingsloven 3-7. Kjøper fikk ikke medhold i sitt krav om heving eller erstatning, men det ble gitt prisavslag med kr Nordre Vestfold tingrett TNOVE Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Tommy Haga og Tonje Karlsen (for begge: advokat Svein Ove Balle) mot AmTrust International Underewriters Ltd (advokat Ingrid Sande Kvålen). Lagdommer Jan Morten Olsen. Lagdommer Paal Christian Aartun. Ekstraordinær lagdommer Nils Henrik Johansen. LA Side 2

3 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Fast eiendom. Prisavslag. Erstatning. Mangler. Sammendrag Saken gjaldt krav om prisavslag og erstatning etter avhendingsloven for påståtte mangler knyttet til kreosotbehandlet trevirke i bolig og anneks, maur i boligens konstruksjoner, samt feilplassert garasje. Tønsberg tingrett TTONS Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Hege Liverød og Lars Liverød (for begge: Advokat Glenn Ulrik Halvorsen) mot AmTrust International Underwriters Ltd. og Ellen Gjersøe (for begge: Advokat Haakon Andreas Langeland). Lagdommer Erik Holth. Lagdommer Helge Nilsen. Lagdommer Nils Ole Simonsen. LA Side 3

4 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Avhendingsloven. Mangler. Prisavslag. Erstatning. Avhendingsloven 3-7, 3-8, 3-9, 4-12 og 4-14 jf 4-5. Sammendrag Saken gjaldt krav om prisavslag og erstatning pga mangler etter kjøp av boligeiendom. Tingretten konkluderte med at kjøperen hadde krav på prisavslag med kroner og erstatning med ialt ca kroner. Dommen ble anket av selgerne og selskapet hvor de hadde sin eierskifteforsikring. Også lagmannsretten konkluderte med at kjøepern hadde krav på prisavslag og erstatning. Prisavslaget ble imidlertid satt til kroner. Konkret avgjørlse. Enstemmig. Larvik tingrett TLARV Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Edvin Vestgård (advokat Endre Nåmdal), AmTrust International Underwriters Ltd (advokat Endre Nåmdal), Marianne Vestgård (advokat Endre Nåmdal) mot Brith Larsen (advokat Arnt Olaf Stillerud). Lagdommer Karl-Einar Knudsen. Lagdommer Jan Helliesen. Ekstraordinær lagdommer Nils Erik Lie. LA Side 4

5 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Avhendingslova, 3-7, 3-8 og 3-9. Sammendrag Tingretten hadde gitt dom for prisavslag og erstatning med til sammen kroner etter avhendingsloven for flere mangler ved en boligeiendom. Prisavslag for skjevheter i boligen ble blant annet satt til kroner etter 4-12 første ledd. Tingretten fant ikke at radonforekomster i boligen utgjorde en mangel etter loven. Kjøperne anket over prisavslaget på kroner og over avgjørelsen om at radonforekomstene ikke var mangel. Lagmannsretten forkastet anken. Dissens. Telemark tingrett TNETE Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Are Ragnar Holmer Pedersen (Advokat Thor Johan Kaarstein Larsen) mot Birger Sørensen, AmTrust International Underwriters Ltd og Berit Kristin Susrud (Advokat Britt Elin Nybrenna Foss). Lagdommer Marianne Linnestad. Lagdommer Guro Vale Kvavik. Ekstraordinær lagdommer Jens Kristian Elstad. Meddommere: Eiendomsmegler Hans Anders Lia. Takstmann Einar Idland. LA Side 5

6 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom. Sammendrag Tingretten frifant selger/forsikringsselskap for krav om prisavslag/erstatning etter avhendingsloven. Lagmannsretten kom til samme resultat og forkastet anken, dog således at kjøper ble frifunnet for krav om sakskostnader for tingretten. Da anken var forgjeves, måtte kjøper erstatte kostnadene for lagmannsretten. Tønsberg tingrett TTONS Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Lene Kløkstad Hübner (Advokat Arnt Olaf Stillerud ) mot Inger Danielsen, AmTrust International Underwriters Ltd og Kai Henry Jensen (for alle: Advokat Line Solveig With) Lagdommer Rune Jensen. Lagdommer Espen Ødegaard. Tingrettsdommer Øistein Wegner Fagernes. LA Side 6

7 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Beslutning. Dato LA Habilitet hos fagkyndig meddommer. Tvisteloven annet ledd. Sammendrag Lagmannsretten konkluderte ikke i spørsmålet om en fagkyndig meddommers habilitet idet det uansett ble ansett forsvarlig å fremme saken til realitetsavgjørelse jf. tvisteloven annet ledd. Drøftelse av hvorvidt oppnevnelse som skjønnsmann i brannskjønn medførte inhabilitet som meddommer i annen tvist om samme eiendom. Kristiansand tingrett TKISA Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Gordon Natvig (Advokat Arild Storm Larsen) mot Amtrust International Underwrites Ltd og Liv Ellinor Muniz (Advokat Arne Meidell). Lagdommer Rune Bård Hansen. Lagdommer Rune Jensen. Ekstraordinær lagdommer Ivar Oftedahl. LA Side 7

8 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Kjøp av fast eiendom. Reklamasjon. Mangelskrav. Avhendingslova 4-19 første ledd. Sammendrag Reklamasjon over «fukt i badegulv», «feilkonstruerte trevegger innenfor grunnmur» samt funn av «råte» ble ikke fulgt opp av kjøper med oversendelse av en bebudet skaderapport før 13 måneder etter at skaderapporten forelå. Tingretten hadde avgjort saken ut fra ulovfestede passivitetsregler. Etter anke fra kjøperen kom lagmannsretten til at reklamasjonen ut fra omstendighetene var å anse som foreløpig og nøytral, og at den sene oppfølgingen måtte føre til at reklamasjonen ble ansett å være for sen, jf. avhendingslova 4-19 første ledd. Kjøperens anke ble forkastet. Tønsberg tingrett TTONS Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG/). Evelyn Berge (Advokat Olav Vilnes) mot Øystein Dyre-Hansen og AmTrust International Underwriters Ltd. (Advokat Arne Meidell). Lagdommer Øistein Langbakk. Kst. lagdommer Jan Helliesen. Ekstraordinær lagdommer Steinar Thomassen. LA Side 8

9 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Avhendingsloven, setninger. Sammendrag Boligeiendom i strandsonen med vanskelige grunnforhold, solgt som er. Lagmannsretten kom, som tingretten til at betydelige setningsskader ikke ga grunnlag for heving eller prisavslag/erstatning. Visse, mindre betydelige mangler ga et etter forholdene beskjedent prisavslag. Konkret avgjørelse. Tønsberg tingrett TTONS Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Terje Gaarud og Elisabeth Barman Gaarud (Advokat Pål Skarnes Jensen) mot AmTrust International Underwriters Ltd, Eva Flenning-Garner og Ragnar Ingebret Nordkvelle (Advokat Arne Meidell). Lagdommer Nils Ole Simonsen. Lagdommer Erik Holth. Kst. lagdommer Jan Helliesen. LA Side 9

10 Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - Kjennelse Dato LB Sakskostnader. Særskilt anke. Tvisteloven 20-9 tredje ledd. Sammendrag Særskilt anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse i dom etter småkravsprosess ble forkastet. Etter at avgjørelsen om sakskostnader først ble opphevet av lagmannsretten, hadde tingretten vurdert spørsmålet om sakskostnader på nytt. Den nye avgjørelsen ble anket, men lagmannsretten fant at den ikke var beheftet med feil, verken ved lovanvendelsen, saksbehandlingen eller bevisvurderingen så langt den utelukkende gjaldt sakskostnadsavgjørelsen, jf. tvisteloven 20-9 tredje ledd. Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASK-BORG/04). Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. Joint Bolig og Eiendom AS (advokat Gro Styrerud Mår) mot AmTrust International Underwriters Ltd. (advokat Lena Moss, advokatfullmektig Morten Helgeby Slettevold). Lagdommer Mette Jenssen, lagdommer Elin Holmedal, lagdommer Espen Lindbøl. LB Side 10

11 Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - Dom Dato LB Lov om avhending av fast eigedom, reklamasjon, 3-7 og Sammendrag Lagmannsretten fant at kjøperen av en leilighet hadde reklamert for sent etter avhendingsloven Selgeren hadde ikke opptrådt grovt uaktsomt. Selger og eierskifteforsikringsselskapet ble frifunnet. Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/01). AmTrust International Underwriters Ltd (advokat Jarl Rune Henstein), Karl Werner Næsheim (advokat Jarl Rune Henstein) mot Stig Tonheim (advokat Knut Henrik Boehlke). Lagdommer Elizabeth Baumann, lagdommer Anne M. Samuelson, tilkalt dommer, tingrettsdommer Tina Bergstrøm. LB Side 11

12 Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - Kjennelse Dato LB Sakskostnadsavgjørelse. Tvisteloven første ledd. Sammendrag Saken gjaldt særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse. Lagmannsretten fant tingrettens domsgrunner utilstrekkelige. Det måtte anses som nærliggende at feilen kunne ha hatt betydning for avgjørelsen som ble anket, jf. tvisteloven første ledd. Tingrettens kostnadsavgjørelser ble derfor opphevet. (Sammendrag ved Lovdata) Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASK-BORG/04). Joint Bolig og Eiendom AS (advokat Gro Styrerud Mår) mot AmTrust International Underwriters Ltd. (advokatfullmektig Morten Helgeby Slettevold, advokat Ketil Krohn Venås). Lagdommer Bjørn E. Engstrøm, lagdommer Ole Nyfløt, lagdommer Brit Seim Jahre. LB Side 12

13 Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - Kjennelse. Dato LB RG Sivilprosess. Boligrett. Eierseksjonssameie. Passiv søksmålskompetanse. Eierseksjonsloven 23 fjerde ledd og 43 tredje ledd. Sammendrag Et eierforsikringsselskap reiste søksmål mot et boligsameie med krav om tilbakebetaling av forskutterte fellesutgifter til brannsikring ut over det som tilfaller den aktuelle eierseksjonen etter sameiebrøken, jf. eierseksjonsloven 23 fjerde ledd. Sameiet gjorde gjeldende at saken måtte avvises fordi kravet skulle vært rettet mot den enkelte sameier, ikke mot sameiet. Tingretten fremmet søksmålet. Også lagmannsretten fant at boligsameiet hadde passiv søksmålskompetanse i saken, jf. eierseksjonsloven 43 tredje ledd, og forkastet anken. Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASK-BORG/04). Boligsameiet Sofies gt. 15 (advokat Morten Solberg) mot AmTrust International Underwriters Ltd. v/ Norwegian Claims Link (advokat Jarl Rune Henstein). Lagdommer Elin Holmedal. Konstituert lagdommer Eyvin Sivertsen. Lagdommer Agnar A. Nilsen jr. LB RG Side 13

14 Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - Dom Dato LB RG Mangel ved salg av fast eiendom. Avhendingsloven 3-9. Sammendrag A kjøpte en totaloppusset leilighet som var markedsført å ha en gjennomgående høy standard. I taksten var det opplyst at kjøkkenet hadde en spillvannspumpe. Det ble ikke opplyst nærmere om dette var en fullgod løsning eller om den trengte jevnlig ettersyn. Etter en tid stoppet pumpen å fungere og den måtte skiftes. A ble da av rørlegger gjort oppmerksom på at spillvannspumpe på et kjøkkenet var en dårlig løsning som krever jevnlig ettersyn og rens. En takstmann mente at ved en riktig informasjon om en slik installasjon i salgsmaterialet, ville markedsprisen på leiligheten vært kr lavere. Lagmannsretten kom til at den valgte løsning utgjorde en vesentlig mangel ved eiendommen og satte prisavslaget til kr Beløpet var lavere enn «spennet» fastsatt av Høyesterett i Rt , men lagmannsretten kom til at løsningen med spillvannspumpe gjaldt en så viktig funksjon i leiligheten, at feilen måtte betraktes som vesentlig, jf. lovens vilkår «tilhøva elles». Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/02). AmTrust International Underwriters Ltd (Advokat Line Solveig With) mot Ingunn Rogstad (Advokat Espen Auberg). Lagdommer Lars Ole Evensen, rettens leder. Lagdommer Vincent Galtung. Dommer Anne Vinje. LB RG Side 14

15 Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - Dom Dato LB Avhending av fast eiendom. Prisavslag. Erstatning. Avhendingsloven 3-7, 3-8, 3-9, Sammendrag Kjøperne av en eiendom oppført i 1958 ble i tingretten tilkjent prisavslag og erstatning for at det ikke fulgte med «egen brygge med evig bruksrett» og for mangler knyttet til taklekksajer. Eierskifteforsikringsselskapet og selgerne anket dommen. Lagmannsretten fant som tingretten at det var gitt urikige opplysninger vedrørende bryggen og tilkjente prisavslag, samt erstatning for utgifter til takstmann, men med et noe lavere beløp enn i tingretten. Avhendingsloven 4-12 første ledd, jf I motsetning til tingretten fant lagmannsretten at det for taket at det verken var gitt mangelfulle opplysninger etter avhendingsloven 3-7 eller uriktige opplysninger etter 3-8. Det forelå heller ikke mangel etter punktum. Kjøperne var i salgsprospektet opplyst om at taktekkingen var fra byggeåret og burde kontrolleres. Dette sammenholdt med de generelle oppfordringen til kjøperne om å foreta egne undersøkelser både i salgsprospektet og i selgers egenerklæringsskjema, gjorde at kjøperne var de nærmeste til å bære risikoen for takets tilstand/fuktskadene når de unnlot å undersøke taket nærmere. Kjøperne hadde ikke grunn til å regne med at huset ville være uten vedlikeholdsbehov de nærmeste årene i forholdet til det nesten 50 år gamle taket. Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/03). Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. Solveig Thorstensen (Advokat Arne Meidell), Amtrust International Underwiters Ltd (Advokat Arne Meidell), Anders Lersveen (Advokat Arne Meidell) mot Terje Røijen-Hammer (Advokat Jarle Stig Edler), Marte Røijen-Hammer (Advokat Jarle Stig Edler). Lagmann Siri Berg Paulsen. Lagdommer Anne Magnus. Tilkalt dommer Ståle Hovden. LB Side 15

16 Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - Dom Dato LB Avhendingsloven 4-12, 3-9. Sammendrag Krav om prisavslag for mangler ved eiendom solgt «som den er», jf avhendingsloven 3-9. Eiendommen solgt som oppussingsobjekt, dermed måtte kjøperne være forberedt på omfattende oppussingsarbeider. Under slike arbeider er det også påregnelig at det dukker opp uforutsette forhold, herunder råteskader av et visst omfang. Lagmannsretten var imidlertid enig med tingretten i at de råteskader som ble avdekket i selve den bærende konstruksjonen, samt tilhørende soppskader og skadedyrangrep, var så omfattende at eiendommen måtte anses som mangelfull etter avhendingsloven 3-9, 2. punktum. Lagmannsretten la videre til grunn at både råteskadene, soppskadene og skadedyrangrepene var umulig å oppdage ved normale undersøkelser i forkant av kjøpet. (Sammendrag ved Lovdata) Asker og Bærum tingrett - Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/03). AmTrust International Underwriters Ltd. (Advokat Line Solveig Fredriksen) mot Rune Gulbrandsen (Advokat Erling Rein), Hanne Cathrine Gulbrandsen (Advokat Erling Rein) Kst. lagdommer Ole Nyfløt. Kst. lagdommer Ragnar Eldøy. Ekstraordinær lagdommer Anita H. Lund. LB Side 16

17 Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - Dom Dato LE Krav om prisavslag og erstatning for mangel ved kjøp av fast eiendom. Skjult mangel. Museskader. Sammendrag Lagmannsretten tilkjente, som tingretten, kjøperne av et rekkehus prisavslag selv om eiendommen var solgt «as-is» fordi eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperne hadde grunn til å forvente, jf. avhendingsloven 3-9, 2. punktum. Prisavslaget ble satt lavere enn det tingretten kom frem til, fordi lagmannsretten fant at en av de påberopte manglende, dvs. omfattende museskader, måtte kjøperne selv bære risikoen for siden det var opplyst om at det hadde vært mus i huset. Gjøvik tingrett TGJOV Eidsivating lagmannsrett LE ( ASD-ELAG/). Mari Snoen, Øyvind Hovde, AmTrust International Und (for disse: advokat Haakon Andreas Langeland) mot Harald Langstad og Linda Langstad (for begge: advokat Eva Kristine Schei v/advokatfullmektig Ylva Benedikte Gjesdahl) Førstelagmann Sverre Nyhus, lagdommer Randi Egge, ekstraordinær lagdommer Bernt Fredrik Moe. LE Side 17

18 Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - Dom Dato LE Krav om prisavslag og erstatning ved salg av bolig. Avhendingsloven 3-9. Sammendrag Saken gjelder krav om prisavlsag og erstatning ved salg av bolig. Selger hadde få år forut for salget innredet kjelleren til beboelsesrom, samt lagt ny drenering. Arbeidet ble gjort ved egeninnsats. Kort tid etter overtakelse ble det avdekket fukt- og råteskader samt mugg i kjellerkonstruksjonen. Skadene var så omfattende at rommene i kjelleren var ubrukelige som beboelsesrom. Selv om det var gitt «risikoopplysninger» om boligen, kom lagmannsretten til at det forelå en vesentlig mangel, jf. avhendingsloven 3-9 annet punktum. Ut ifra det samlede informasjonsbilde kunne det ikke være påregnelig for kjøper at primærrom i boligen var ubrukelig. Utbedringskostnadene utgjorde 1/3 av kjøpesummen. Sør-Østerdal tingrett TSOST Eidsivating lagmannsrett LE ( ASD-ELAG/). Kjetil Osgjelten, Janita Mørch (advokat Jan-Kjetil Brekken) mot AmTrust International Underwriters Ltd (advokat Haakon Andreas Langeland). Lagdommer Bodil Thorp Myhre, lagdommer Bernt Krohg, ekstraordinær lagdommer Fridtjof Mohr. LE Side 18

19 Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - Kjennelse Dato LE Sivilprosess. Sakskostnader. Tvisteloven Sammendrag Sakskostnader i sak etter avhendingsloven. Anken førte ikke frem. Lagmannsretten fant at fastsettelsen av prisavslaget ikke reelt sett var overlatt til rettens skjønn. Avstanden mellom partenes påstander og tingrettens resultat var da for stor til at noen av partene kunne anses å ha vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, jf. tvisteloven Gjøvik tingrett TGJOV Eidsivating lagmannsrett LE ( ASK-ELAG/). Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. Trine Marie Hovind, Esben Hoel (advokat Lars Harald Rylandsholm) mot AmTrust International Underwriter Ltd (advokat Haakon Andreas Langeland). Kst lagdommer Nina Sollie, lagdommer Dagny Raa, kst lagdommer Ine Grundt. LE Side 19

20 Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - Dom Dato LE Krav om prisavslag. Avhendingsloven 3-7, 3-8 og 3-9. Sammendrag Saken gjaldt krav om prisavslag. Spørsmålet var om råteskader avdekket i en uinspisert krypkjeller i en bolig oppført i 1925 ga grunnlag for prisavslag. Lagmannsretten fant at det ikke var gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger. Til tross for at utbedringskostnadene var betydelige, fant lagmannsretten etter en totalvurdreing ikke at eiendommen totalt sett var i vesentlig dårligere stand enn det som var påregnelig for kjøperen. Anken ble forkastet. Nedre Romerike tingrett TNERO Eidsivating lagmannsrett LE ( ASD-ELAG/). Richard Magnussen (Advokat Ståle Gunnar Folkestad) mot Marianne Østern, Amtrust International Underwriters Ltd (Advokat Rasmus Andreas Brodtkorb / (Advokatfullmektig Trude Reinsberg). Lagdommer Elisabeth Hugem, lagdommer Fritz Borgenholt, ekstraordinær lagdommer Jan Erik Aarsland Olsson. LE Side 20

21 Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - Dom Dato LF Eiendoms- og bruksrett. Avhendingslova 4-12, 4-13, Sammendrag Avhendingsloven. Rotteskade. Som tingretten, kom lagmannsretten til at kjøperne av et eldre bolighus som viste seg å være sterkt skadet av rotter, kunne heve kjøpet. Heller ikke lagmannsretten fant at vilkårene for erstatning for påførte utgifter var til stede. Søre Sunnmøre tingrett TSOSU Frostating lagmannsrett LF ( ASD-FROS). I Anke: Ankende parter: Arjen Bisschop, Gisella Bisschop og AmTrust International Underwriters Ltd. (for alle: advokat Lena Drønnesund). Ankemotparter: Harald Vilnes Holstad og Linda Elisabeth Holstad (for begge: advokat Anders Svinø). II Avledet anke: Ankemotparter: Harald Vilnes Holstad og Linda Elisabeth Holstad (for begge: advokat Anders Svinø). Ankende parter: Arjen Bisschop, Gisella Bisschop og AmTrust International Underwriters Ltd. (for alle: advokat Lena Drønnesund). Lagdommer Ivar Sølberg. Lagdommer Marit Forsnes. Ekstraordinær lagdommer Øyvind Hoel. LF Side 21

22 Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - Dom Dato LG Eiendomskjøp. Prisavslag og erstatning for mangler ved eiendomskjøp. Avhendingsloven 3-7, 3-8 eller 3-9. Sammendrag Boligkjøper reklamerte over manglende isolasjon og fuktighet på grunn av dårlig drenering i kjeller, svikt i gulvet i tilbygget og over vanninntrenging i fasade og første etasje på tilbygget. Lagmannsretten fant at den utbedringskostnad tingretten hadde fastsatt var korrekt. Utbedringkostnadene var det relevante grunnlaget for å fastsette prisavslaget. Ankende parter hadde ikke godtgjort at det verdiminus eiendommen hadde i markedet var mindre enn omkostningene ved utbedring. Prisavslag satt til kr. (Sammendrag ved Lovdata.) Stavanger tingrett TSTAV Gulating lagmannsrett LG ( ASD-GULA/AVD2). Tor Erik Bergjord Kolstad, AmTrust International Underwriters Ltd, Sigbjørn Kolstad (for disse: advokat Anne-Lise Knoph Birkeland) mot Dan Ernst Ludwig Boström og Jette Nicole Anolde (for disse: advokat Bengt Sigurd Rønningen). Lagdommer Wiggo Storhaug Larssen, lagdommer Rune Voll, sorenskriver Jørn Ree. Meddommere: byggmester Kristen Vistnes, byggmester Karl Waldemar Sandvig. LG Side 22

23 Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - Dom Dato LG Eiendom. Avhending. Erstatningsansvar for mangel ved fast eiendom. Identifikasjon selger/takstmann. Avhendingslova 4-14 første ledd jf 4-5. Sammendrag I tingretten ble kjøperne gitt prisavslag som følge av mangel ved boligeiendom som ble ansett som kondemnabel. Spørsmål for lagmannsretten om det skulle gis erstatning for omkostninger til riving og husleie. Selger ble ansett erstatningsansvarlig og måtte identifiseres med takstmannen som hadde opptrådt uaktsomt ved de opplysninger som fremgikk av tilstandsrapporten for boligen. Stavanger tingrett TSTAV Gulating lagmannsrett LG ( ASD-GULA/AVD2). Guttorm Sømme Hundsnes og AmTrust International Underwriters Ltd. (for disse: advokat Jarl Rune Henstein) mot Daniel Finnvik Øpsen og June Repstad Flage-Larsen (for disse: advokat Magnus Grøsfjeld). Lagdommer Håvard Romarheim. Lagdommer Jon Atle Njøsen. Tingrettsdommar Gunnhild Grove. LG Side 23

24 Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - Dom Dato LG Avhendingslova Sammendrag Enighet om at det forelå setningsskader som ga grunnlag for heving av kjøpet for de 3 leiligheter saken gjaldt. Spørsmål om det var reklamert innen rimelig tid, jf avhendingsloven Det sentrale tvistepunkt var når reklamasjonsfristen begynte å løpe. Lagmannsretten kom til at reklamasjonsfristen var overholdt. Bergen tingrett TBERG Gulating lagmannsrett LG ( ASD-GULA/AVD1). Anke til Høyesterett tillatt fremmet, deretter forkastet, se dom HR A Anticimex Forsikring Ab Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak og AmTrust International Underwriters Ltd (for begge: advokat Arne Meidell) mog Håvard Asbjørn Kleppe, Ingrid Raknes, Siri Meyer Sørensen, Guro Fagerbakke og Kurt Tore Thomassen (for disse: advokat Jakob Christen Christensen). Lagdommer Bjørn Lillebergen. Ekstraordinær lagdommer Svein Alsaker. Lagdommer Per J. Jordal. LG Side 24

25 Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - Dom Dato LG Krav om prisavslag og erstatning i forbindelse med påstått arealsvikt ved salg av fast eiendom. Avhendingsloven 4-19 jf 4-9, 3-8 og 3-9, 3-3. Sammendrag Profesjonell eiendomsutvikler kjøpte leiegård. Lagmannsretten fant at en arealsvikt på 17 kvm (5%) bruksareal, ikke boareal, fordelt på 4 etasjer ikke kunne anses som vesentlig. Arealmangelen hadde ingen innvirkning på kjøpet og hvor mange leiligheter som kunne bygges. Spørsmål om det ble reklamert for sent og om erstatning for fortjenestetap. Dissens. (Sammendrag ved Lovdata.) Bergen tingrett TBERG Gulating lagmannsrett LG ( ASD-GULA/AVD2). Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. Eli Johanne Lundberg og AmTrust International Underwriters Ltd (for begge: advokat Arne Meidell) mot Bulldog Avensis AS (advokat Rune Valaker). Lagdommer Ellen Midtgaard, lagdommer Jon Atle Njøsen, tingrettsdommer Eli Brusdal. LG Side 25

26 Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - Dom Dato LH Fast eiendom. Mangel. Heving. Eierskifteforsikring. Avhendingslova 4-13, Sammendrag Bolighus, oppført i 1976 som hybelbygg med fire enheter, ombygget i 2005 til enebolig med utleiedel, solgt «as is» i Kjøperne fikk medhold i krav om å heve kjøpet pga. vesentlige mangler ved ombyggingsarbeidene. Arbeidene var søknadspliktige, men ikke omsøkt. Selgers erklæring ga uriktige opplysninger om utførte arbeider. Selger hadde tegnet eierskifteforsikring. Forholdene ble gradvis avdekket og reklamert så snart de ble oppdaget. Nord-Troms tingrett TNHER Hålogaland lagmannsrett LH ( ASD-HALO). Anke til Høyesterett vedr. sakskostnader nektet fremmet, HR U. Kenneth Ron Johan Pettersen, AmTrust International Underwriter (for begge: advokat Haakon Andreas Langeland) mot Linn Harrieth Sjåvik, Kim Andre Gabrielsen (for begge: advokat Bjørn Arne Jakobsen). Lagdommer Inger Lyng, ekstraordinær lagdommer Gunnar Hanssen, lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan. LH Side 26

27 Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - Dom Dato LH Fast eiendom. Prisavslag. Heving. Eierskifteforsikringsselskapets ansvar i hevingsoppgjøret. Sammendrag Saken gjaldt valg mellom prisavslag og heving ved mangler på enebolig som var kjøpt for 9,25 millioner. Boligen var markedsført som unik sjanse, nesten ny, og med meget høy standard og kvalitet. Manglene var omfattende og gjennomgående for hele boligen og gjaldt særlig vanninntrengning i vindus- og døråpninger, lekkasje i verandagolv og at tre av husets fire bad var uten membran. Manglene var vesentlige både i omfang og pris, selgerne hadde bare i begrenset grad gitt informasjon og utbedringsarbeidene ville innebære massivt heft for kjøperne. Etter en samlet vurdering ble ikke prisavslag ansett som tilstrekkelig og kjøperne fikk heve kjøpet. Ved vurdering av utbedringskostnader i forhold til kjøpesum ble det tatt hensyn til at det her dreide seg om en dyr tomt, tomteverdi anslått til 2,2 millioner. I hevingsoppgjøret ble eierskifte-forsikringsselskapet kjent solidarisk ansvarlig for tilbakebetaling av kjøpesum, erstatning og sakskostnader innenfor ansvarsbegrensningen/ forsikringsvilkårene. Rentegodtgjørelse for kjøpesum frem til morarentetidspunkt ble ikke tilkjent da denne ble ansett å tilsvare kjøpernes vederlag for å disponere huset i samme tidsrom. Nord-Troms tingrett TNHER Hålogaland lagmannsrett LH ( ASD-HALO). Siv Eli Kvernmo (Advokat Oddmund Enoksen), Inge Karlsen (Advokat Trond Skogly), Advokat Kjersti Holum Karlstrøm (Advokat Trond Skogly), Knut Johnsen (Advokat Oddmund Enoksen) mot AmTrust International (Advokat Jarl Rune Henstein). Lagdommer Vidar Stensland. Lagdommer Stig-Ole Haug. Lagdommer Inger Lyng. Fagkyndige meddommere: Anleggsleder Consto AS Frank Nilsen. Richard Jozef Van Der Poel. LH Side 27

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. juni 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. juni 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Bergsjø i HR-2012-01329-U, (sak nr. 2012/948), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker

Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Innholdsfortegnelse Noregs Høgsteretts ankeutval - HR-2012-2383-U - Rt-2012-1921...5 Norges Høyesterett - HR-2010-1848-A - Rt-2010-1305...6 Norges

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-166 4.5.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold drenering båtplass avhl.

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 Saken omhandler: Fukt- og råteskader i vegger og i bærende konstruksjoner. Selgers rettingsadgang etter avhl. 4-10. Eiendom oppført i 1965,

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2016-227 1.6.2016 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ekte hussopp kjøpelyte?

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker:

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker: KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE 519 11.4.2016 Saken omhandler: Manglende sluk på vaskerom. Avhendingsloven 3-8 og 3-9, 2.pkt. Enebolig oppført i 1985, ble i juni 2015 solgt som den er

Detaljer

NITO Takst Service AS. Ketil Krohn Venås Advokat MNA Dæhli Bull & Co Advokatfirma DA Tlf

NITO Takst Service AS. Ketil Krohn Venås Advokat MNA Dæhli Bull & Co Advokatfirma DA Tlf NITO Takst Service AS Ketil Krohn Venås Advokat MNA Dæhli Bull & Co Advokatfirma DA kkv@dblaw.no Tlf. 975 800 72 Tvistesaker og dommer, hvor tråkker takstingeniøren feil? Viktig at takstmenn har et bevisst

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid 3.11. tid 10.11. 20092010.xlsx tid 17.11. tid 24.11. tid 1.12. tid 8.12. tid Christian Groven 10 000 21:25 10 000 21:53 10 000 21:50 10 000 20:42 10 000 21:15 10 000 20:45 Geir I. Markussen 10 000 19:32

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Utskrift fra Lovdata - 09.06.2015 21:49 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Instans Dato 2015-06-01 Publisert Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2014-117062 Stikkord Fast eiendom. Mangel. Prisavslag.

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I SPAREBANKEN ØST 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET 4. VALGKOMITE FOR INNSKYTERE 5. VALGKOMITE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399 NR F.NAVN E.NAVN KLUBB BÅT VEKT Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng 1 Robin Ødegård Ski HK Quatro 2,4 1, 1, 1, 2 Knut Ole Haug Båstad HK Kvelding 19,25 96,58 98, 97,29 3 Kjetil Langvatn Båstad HK Kvelding

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer