Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd."

Transkript

1 Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd. Innholdsfortegnelse Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Frostating lagmannsrett - LF Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Rana tingrett - TRANA Oslo tingrett - TOSLO Tønsberg tingrett - TTONS Oslo tingrett - TOSLO Sarpsborg tingrett - TSARP Haugaland tingrett - THAUG Sandefjord tingrett - TSAFO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Side 1

2 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Obligasjonsrett. Kjøpsrett. Fast eiendom. Prisavslag. Heving. Avhendingsloven 3-7, 3-9, 4-12, 4-13 og Sammendrag Det forelå mangelfulle opplysninger om mus i bygningen, jf. avhendingsloven 3-7. Kjøper fikk ikke medhold i sitt krav om heving eller erstatning, men det ble gitt prisavslag med kr Nordre Vestfold tingrett TNOVE Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Tommy Haga og Tonje Karlsen (for begge: advokat Svein Ove Balle) mot AmTrust International Underewriters Ltd (advokat Ingrid Sande Kvålen). Lagdommer Jan Morten Olsen. Lagdommer Paal Christian Aartun. Ekstraordinær lagdommer Nils Henrik Johansen. LA Side 2

3 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Fast eiendom. Prisavslag. Erstatning. Mangler. Sammendrag Saken gjaldt krav om prisavslag og erstatning etter avhendingsloven for påståtte mangler knyttet til kreosotbehandlet trevirke i bolig og anneks, maur i boligens konstruksjoner, samt feilplassert garasje. Tønsberg tingrett TTONS Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Hege Liverød og Lars Liverød (for begge: Advokat Glenn Ulrik Halvorsen) mot AmTrust International Underwriters Ltd. og Ellen Gjersøe (for begge: Advokat Haakon Andreas Langeland). Lagdommer Erik Holth. Lagdommer Helge Nilsen. Lagdommer Nils Ole Simonsen. LA Side 3

4 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Avhendingsloven. Mangler. Prisavslag. Erstatning. Avhendingsloven 3-7, 3-8, 3-9, 4-12 og 4-14 jf 4-5. Sammendrag Saken gjaldt krav om prisavslag og erstatning pga mangler etter kjøp av boligeiendom. Tingretten konkluderte med at kjøperen hadde krav på prisavslag med kroner og erstatning med ialt ca kroner. Dommen ble anket av selgerne og selskapet hvor de hadde sin eierskifteforsikring. Også lagmannsretten konkluderte med at kjøepern hadde krav på prisavslag og erstatning. Prisavslaget ble imidlertid satt til kroner. Konkret avgjørlse. Enstemmig. Larvik tingrett TLARV Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Edvin Vestgård (advokat Endre Nåmdal), AmTrust International Underwriters Ltd (advokat Endre Nåmdal), Marianne Vestgård (advokat Endre Nåmdal) mot Brith Larsen (advokat Arnt Olaf Stillerud). Lagdommer Karl-Einar Knudsen. Lagdommer Jan Helliesen. Ekstraordinær lagdommer Nils Erik Lie. LA Side 4

5 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Avhendingslova, 3-7, 3-8 og 3-9. Sammendrag Tingretten hadde gitt dom for prisavslag og erstatning med til sammen kroner etter avhendingsloven for flere mangler ved en boligeiendom. Prisavslag for skjevheter i boligen ble blant annet satt til kroner etter 4-12 første ledd. Tingretten fant ikke at radonforekomster i boligen utgjorde en mangel etter loven. Kjøperne anket over prisavslaget på kroner og over avgjørelsen om at radonforekomstene ikke var mangel. Lagmannsretten forkastet anken. Dissens. Telemark tingrett TNETE Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Are Ragnar Holmer Pedersen (Advokat Thor Johan Kaarstein Larsen) mot Birger Sørensen, AmTrust International Underwriters Ltd og Berit Kristin Susrud (Advokat Britt Elin Nybrenna Foss). Lagdommer Marianne Linnestad. Lagdommer Guro Vale Kvavik. Ekstraordinær lagdommer Jens Kristian Elstad. Meddommere: Eiendomsmegler Hans Anders Lia. Takstmann Einar Idland. LA Side 5

6 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom. Sammendrag Tingretten frifant selger/forsikringsselskap for krav om prisavslag/erstatning etter avhendingsloven. Lagmannsretten kom til samme resultat og forkastet anken, dog således at kjøper ble frifunnet for krav om sakskostnader for tingretten. Da anken var forgjeves, måtte kjøper erstatte kostnadene for lagmannsretten. Tønsberg tingrett TTONS Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Lene Kløkstad Hübner (Advokat Arnt Olaf Stillerud ) mot Inger Danielsen, AmTrust International Underwriters Ltd og Kai Henry Jensen (for alle: Advokat Line Solveig With) Lagdommer Rune Jensen. Lagdommer Espen Ødegaard. Tingrettsdommer Øistein Wegner Fagernes. LA Side 6

7 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Beslutning. Dato LA Habilitet hos fagkyndig meddommer. Tvisteloven annet ledd. Sammendrag Lagmannsretten konkluderte ikke i spørsmålet om en fagkyndig meddommers habilitet idet det uansett ble ansett forsvarlig å fremme saken til realitetsavgjørelse jf. tvisteloven annet ledd. Drøftelse av hvorvidt oppnevnelse som skjønnsmann i brannskjønn medførte inhabilitet som meddommer i annen tvist om samme eiendom. Kristiansand tingrett TKISA Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Gordon Natvig (Advokat Arild Storm Larsen) mot Amtrust International Underwrites Ltd og Liv Ellinor Muniz (Advokat Arne Meidell). Lagdommer Rune Bård Hansen. Lagdommer Rune Jensen. Ekstraordinær lagdommer Ivar Oftedahl. LA Side 7

8 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Kjøp av fast eiendom. Reklamasjon. Mangelskrav. Avhendingslova 4-19 første ledd. Sammendrag Reklamasjon over «fukt i badegulv», «feilkonstruerte trevegger innenfor grunnmur» samt funn av «råte» ble ikke fulgt opp av kjøper med oversendelse av en bebudet skaderapport før 13 måneder etter at skaderapporten forelå. Tingretten hadde avgjort saken ut fra ulovfestede passivitetsregler. Etter anke fra kjøperen kom lagmannsretten til at reklamasjonen ut fra omstendighetene var å anse som foreløpig og nøytral, og at den sene oppfølgingen måtte føre til at reklamasjonen ble ansett å være for sen, jf. avhendingslova 4-19 første ledd. Kjøperens anke ble forkastet. Tønsberg tingrett TTONS Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG/). Evelyn Berge (Advokat Olav Vilnes) mot Øystein Dyre-Hansen og AmTrust International Underwriters Ltd. (Advokat Arne Meidell). Lagdommer Øistein Langbakk. Kst. lagdommer Jan Helliesen. Ekstraordinær lagdommer Steinar Thomassen. LA Side 8

9 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Avhendingsloven, setninger. Sammendrag Boligeiendom i strandsonen med vanskelige grunnforhold, solgt som er. Lagmannsretten kom, som tingretten til at betydelige setningsskader ikke ga grunnlag for heving eller prisavslag/erstatning. Visse, mindre betydelige mangler ga et etter forholdene beskjedent prisavslag. Konkret avgjørelse. Tønsberg tingrett TTONS Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Terje Gaarud og Elisabeth Barman Gaarud (Advokat Pål Skarnes Jensen) mot AmTrust International Underwriters Ltd, Eva Flenning-Garner og Ragnar Ingebret Nordkvelle (Advokat Arne Meidell). Lagdommer Nils Ole Simonsen. Lagdommer Erik Holth. Kst. lagdommer Jan Helliesen. LA Side 9

10 Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - Kjennelse Dato LB Sakskostnader. Særskilt anke. Tvisteloven 20-9 tredje ledd. Sammendrag Særskilt anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse i dom etter småkravsprosess ble forkastet. Etter at avgjørelsen om sakskostnader først ble opphevet av lagmannsretten, hadde tingretten vurdert spørsmålet om sakskostnader på nytt. Den nye avgjørelsen ble anket, men lagmannsretten fant at den ikke var beheftet med feil, verken ved lovanvendelsen, saksbehandlingen eller bevisvurderingen så langt den utelukkende gjaldt sakskostnadsavgjørelsen, jf. tvisteloven 20-9 tredje ledd. Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASK-BORG/04). Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. Joint Bolig og Eiendom AS (advokat Gro Styrerud Mår) mot AmTrust International Underwriters Ltd. (advokat Lena Moss, advokatfullmektig Morten Helgeby Slettevold). Lagdommer Mette Jenssen, lagdommer Elin Holmedal, lagdommer Espen Lindbøl. LB Side 10

11 Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - Dom Dato LB Lov om avhending av fast eigedom, reklamasjon, 3-7 og Sammendrag Lagmannsretten fant at kjøperen av en leilighet hadde reklamert for sent etter avhendingsloven Selgeren hadde ikke opptrådt grovt uaktsomt. Selger og eierskifteforsikringsselskapet ble frifunnet. Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/01). AmTrust International Underwriters Ltd (advokat Jarl Rune Henstein), Karl Werner Næsheim (advokat Jarl Rune Henstein) mot Stig Tonheim (advokat Knut Henrik Boehlke). Lagdommer Elizabeth Baumann, lagdommer Anne M. Samuelson, tilkalt dommer, tingrettsdommer Tina Bergstrøm. LB Side 11

12 Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - Kjennelse Dato LB Sakskostnadsavgjørelse. Tvisteloven første ledd. Sammendrag Saken gjaldt særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse. Lagmannsretten fant tingrettens domsgrunner utilstrekkelige. Det måtte anses som nærliggende at feilen kunne ha hatt betydning for avgjørelsen som ble anket, jf. tvisteloven første ledd. Tingrettens kostnadsavgjørelser ble derfor opphevet. (Sammendrag ved Lovdata) Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASK-BORG/04). Joint Bolig og Eiendom AS (advokat Gro Styrerud Mår) mot AmTrust International Underwriters Ltd. (advokatfullmektig Morten Helgeby Slettevold, advokat Ketil Krohn Venås). Lagdommer Bjørn E. Engstrøm, lagdommer Ole Nyfløt, lagdommer Brit Seim Jahre. LB Side 12

13 Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - Kjennelse. Dato LB RG Sivilprosess. Boligrett. Eierseksjonssameie. Passiv søksmålskompetanse. Eierseksjonsloven 23 fjerde ledd og 43 tredje ledd. Sammendrag Et eierforsikringsselskap reiste søksmål mot et boligsameie med krav om tilbakebetaling av forskutterte fellesutgifter til brannsikring ut over det som tilfaller den aktuelle eierseksjonen etter sameiebrøken, jf. eierseksjonsloven 23 fjerde ledd. Sameiet gjorde gjeldende at saken måtte avvises fordi kravet skulle vært rettet mot den enkelte sameier, ikke mot sameiet. Tingretten fremmet søksmålet. Også lagmannsretten fant at boligsameiet hadde passiv søksmålskompetanse i saken, jf. eierseksjonsloven 43 tredje ledd, og forkastet anken. Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASK-BORG/04). Boligsameiet Sofies gt. 15 (advokat Morten Solberg) mot AmTrust International Underwriters Ltd. v/ Norwegian Claims Link (advokat Jarl Rune Henstein). Lagdommer Elin Holmedal. Konstituert lagdommer Eyvin Sivertsen. Lagdommer Agnar A. Nilsen jr. LB RG Side 13

14 Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - Dom Dato LB RG Mangel ved salg av fast eiendom. Avhendingsloven 3-9. Sammendrag A kjøpte en totaloppusset leilighet som var markedsført å ha en gjennomgående høy standard. I taksten var det opplyst at kjøkkenet hadde en spillvannspumpe. Det ble ikke opplyst nærmere om dette var en fullgod løsning eller om den trengte jevnlig ettersyn. Etter en tid stoppet pumpen å fungere og den måtte skiftes. A ble da av rørlegger gjort oppmerksom på at spillvannspumpe på et kjøkkenet var en dårlig løsning som krever jevnlig ettersyn og rens. En takstmann mente at ved en riktig informasjon om en slik installasjon i salgsmaterialet, ville markedsprisen på leiligheten vært kr lavere. Lagmannsretten kom til at den valgte løsning utgjorde en vesentlig mangel ved eiendommen og satte prisavslaget til kr Beløpet var lavere enn «spennet» fastsatt av Høyesterett i Rt , men lagmannsretten kom til at løsningen med spillvannspumpe gjaldt en så viktig funksjon i leiligheten, at feilen måtte betraktes som vesentlig, jf. lovens vilkår «tilhøva elles». Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/02). AmTrust International Underwriters Ltd (Advokat Line Solveig With) mot Ingunn Rogstad (Advokat Espen Auberg). Lagdommer Lars Ole Evensen, rettens leder. Lagdommer Vincent Galtung. Dommer Anne Vinje. LB RG Side 14

15 Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - Dom Dato LB Avhending av fast eiendom. Prisavslag. Erstatning. Avhendingsloven 3-7, 3-8, 3-9, Sammendrag Kjøperne av en eiendom oppført i 1958 ble i tingretten tilkjent prisavslag og erstatning for at det ikke fulgte med «egen brygge med evig bruksrett» og for mangler knyttet til taklekksajer. Eierskifteforsikringsselskapet og selgerne anket dommen. Lagmannsretten fant som tingretten at det var gitt urikige opplysninger vedrørende bryggen og tilkjente prisavslag, samt erstatning for utgifter til takstmann, men med et noe lavere beløp enn i tingretten. Avhendingsloven 4-12 første ledd, jf I motsetning til tingretten fant lagmannsretten at det for taket at det verken var gitt mangelfulle opplysninger etter avhendingsloven 3-7 eller uriktige opplysninger etter 3-8. Det forelå heller ikke mangel etter punktum. Kjøperne var i salgsprospektet opplyst om at taktekkingen var fra byggeåret og burde kontrolleres. Dette sammenholdt med de generelle oppfordringen til kjøperne om å foreta egne undersøkelser både i salgsprospektet og i selgers egenerklæringsskjema, gjorde at kjøperne var de nærmeste til å bære risikoen for takets tilstand/fuktskadene når de unnlot å undersøke taket nærmere. Kjøperne hadde ikke grunn til å regne med at huset ville være uten vedlikeholdsbehov de nærmeste årene i forholdet til det nesten 50 år gamle taket. Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/03). Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. Solveig Thorstensen (Advokat Arne Meidell), Amtrust International Underwiters Ltd (Advokat Arne Meidell), Anders Lersveen (Advokat Arne Meidell) mot Terje Røijen-Hammer (Advokat Jarle Stig Edler), Marte Røijen-Hammer (Advokat Jarle Stig Edler). Lagmann Siri Berg Paulsen. Lagdommer Anne Magnus. Tilkalt dommer Ståle Hovden. LB Side 15

16 Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - Dom Dato LB Avhendingsloven 4-12, 3-9. Sammendrag Krav om prisavslag for mangler ved eiendom solgt «som den er», jf avhendingsloven 3-9. Eiendommen solgt som oppussingsobjekt, dermed måtte kjøperne være forberedt på omfattende oppussingsarbeider. Under slike arbeider er det også påregnelig at det dukker opp uforutsette forhold, herunder råteskader av et visst omfang. Lagmannsretten var imidlertid enig med tingretten i at de råteskader som ble avdekket i selve den bærende konstruksjonen, samt tilhørende soppskader og skadedyrangrep, var så omfattende at eiendommen måtte anses som mangelfull etter avhendingsloven 3-9, 2. punktum. Lagmannsretten la videre til grunn at både råteskadene, soppskadene og skadedyrangrepene var umulig å oppdage ved normale undersøkelser i forkant av kjøpet. (Sammendrag ved Lovdata) Asker og Bærum tingrett - Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/03). AmTrust International Underwriters Ltd. (Advokat Line Solveig Fredriksen) mot Rune Gulbrandsen (Advokat Erling Rein), Hanne Cathrine Gulbrandsen (Advokat Erling Rein) Kst. lagdommer Ole Nyfløt. Kst. lagdommer Ragnar Eldøy. Ekstraordinær lagdommer Anita H. Lund. LB Side 16

17 Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - Dom Dato LE Krav om prisavslag og erstatning for mangel ved kjøp av fast eiendom. Skjult mangel. Museskader. Sammendrag Lagmannsretten tilkjente, som tingretten, kjøperne av et rekkehus prisavslag selv om eiendommen var solgt «as-is» fordi eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperne hadde grunn til å forvente, jf. avhendingsloven 3-9, 2. punktum. Prisavslaget ble satt lavere enn det tingretten kom frem til, fordi lagmannsretten fant at en av de påberopte manglende, dvs. omfattende museskader, måtte kjøperne selv bære risikoen for siden det var opplyst om at det hadde vært mus i huset. Gjøvik tingrett TGJOV Eidsivating lagmannsrett LE ( ASD-ELAG/). Mari Snoen, Øyvind Hovde, AmTrust International Und (for disse: advokat Haakon Andreas Langeland) mot Harald Langstad og Linda Langstad (for begge: advokat Eva Kristine Schei v/advokatfullmektig Ylva Benedikte Gjesdahl) Førstelagmann Sverre Nyhus, lagdommer Randi Egge, ekstraordinær lagdommer Bernt Fredrik Moe. LE Side 17

18 Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - Dom Dato LE Krav om prisavslag og erstatning ved salg av bolig. Avhendingsloven 3-9. Sammendrag Saken gjelder krav om prisavlsag og erstatning ved salg av bolig. Selger hadde få år forut for salget innredet kjelleren til beboelsesrom, samt lagt ny drenering. Arbeidet ble gjort ved egeninnsats. Kort tid etter overtakelse ble det avdekket fukt- og råteskader samt mugg i kjellerkonstruksjonen. Skadene var så omfattende at rommene i kjelleren var ubrukelige som beboelsesrom. Selv om det var gitt «risikoopplysninger» om boligen, kom lagmannsretten til at det forelå en vesentlig mangel, jf. avhendingsloven 3-9 annet punktum. Ut ifra det samlede informasjonsbilde kunne det ikke være påregnelig for kjøper at primærrom i boligen var ubrukelig. Utbedringskostnadene utgjorde 1/3 av kjøpesummen. Sør-Østerdal tingrett TSOST Eidsivating lagmannsrett LE ( ASD-ELAG/). Kjetil Osgjelten, Janita Mørch (advokat Jan-Kjetil Brekken) mot AmTrust International Underwriters Ltd (advokat Haakon Andreas Langeland). Lagdommer Bodil Thorp Myhre, lagdommer Bernt Krohg, ekstraordinær lagdommer Fridtjof Mohr. LE Side 18

19 Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - Kjennelse Dato LE Sivilprosess. Sakskostnader. Tvisteloven Sammendrag Sakskostnader i sak etter avhendingsloven. Anken førte ikke frem. Lagmannsretten fant at fastsettelsen av prisavslaget ikke reelt sett var overlatt til rettens skjønn. Avstanden mellom partenes påstander og tingrettens resultat var da for stor til at noen av partene kunne anses å ha vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, jf. tvisteloven Gjøvik tingrett TGJOV Eidsivating lagmannsrett LE ( ASK-ELAG/). Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. Trine Marie Hovind, Esben Hoel (advokat Lars Harald Rylandsholm) mot AmTrust International Underwriter Ltd (advokat Haakon Andreas Langeland). Kst lagdommer Nina Sollie, lagdommer Dagny Raa, kst lagdommer Ine Grundt. LE Side 19

20 Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - Dom Dato LE Krav om prisavslag. Avhendingsloven 3-7, 3-8 og 3-9. Sammendrag Saken gjaldt krav om prisavslag. Spørsmålet var om råteskader avdekket i en uinspisert krypkjeller i en bolig oppført i 1925 ga grunnlag for prisavslag. Lagmannsretten fant at det ikke var gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger. Til tross for at utbedringskostnadene var betydelige, fant lagmannsretten etter en totalvurdreing ikke at eiendommen totalt sett var i vesentlig dårligere stand enn det som var påregnelig for kjøperen. Anken ble forkastet. Nedre Romerike tingrett TNERO Eidsivating lagmannsrett LE ( ASD-ELAG/). Richard Magnussen (Advokat Ståle Gunnar Folkestad) mot Marianne Østern, Amtrust International Underwriters Ltd (Advokat Rasmus Andreas Brodtkorb / (Advokatfullmektig Trude Reinsberg). Lagdommer Elisabeth Hugem, lagdommer Fritz Borgenholt, ekstraordinær lagdommer Jan Erik Aarsland Olsson. LE Side 20

21 Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - Dom Dato LF Eiendoms- og bruksrett. Avhendingslova 4-12, 4-13, Sammendrag Avhendingsloven. Rotteskade. Som tingretten, kom lagmannsretten til at kjøperne av et eldre bolighus som viste seg å være sterkt skadet av rotter, kunne heve kjøpet. Heller ikke lagmannsretten fant at vilkårene for erstatning for påførte utgifter var til stede. Søre Sunnmøre tingrett TSOSU Frostating lagmannsrett LF ( ASD-FROS). I Anke: Ankende parter: Arjen Bisschop, Gisella Bisschop og AmTrust International Underwriters Ltd. (for alle: advokat Lena Drønnesund). Ankemotparter: Harald Vilnes Holstad og Linda Elisabeth Holstad (for begge: advokat Anders Svinø). II Avledet anke: Ankemotparter: Harald Vilnes Holstad og Linda Elisabeth Holstad (for begge: advokat Anders Svinø). Ankende parter: Arjen Bisschop, Gisella Bisschop og AmTrust International Underwriters Ltd. (for alle: advokat Lena Drønnesund). Lagdommer Ivar Sølberg. Lagdommer Marit Forsnes. Ekstraordinær lagdommer Øyvind Hoel. LF Side 21

22 Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - Dom Dato LG Eiendomskjøp. Prisavslag og erstatning for mangler ved eiendomskjøp. Avhendingsloven 3-7, 3-8 eller 3-9. Sammendrag Boligkjøper reklamerte over manglende isolasjon og fuktighet på grunn av dårlig drenering i kjeller, svikt i gulvet i tilbygget og over vanninntrenging i fasade og første etasje på tilbygget. Lagmannsretten fant at den utbedringskostnad tingretten hadde fastsatt var korrekt. Utbedringkostnadene var det relevante grunnlaget for å fastsette prisavslaget. Ankende parter hadde ikke godtgjort at det verdiminus eiendommen hadde i markedet var mindre enn omkostningene ved utbedring. Prisavslag satt til kr. (Sammendrag ved Lovdata.) Stavanger tingrett TSTAV Gulating lagmannsrett LG ( ASD-GULA/AVD2). Tor Erik Bergjord Kolstad, AmTrust International Underwriters Ltd, Sigbjørn Kolstad (for disse: advokat Anne-Lise Knoph Birkeland) mot Dan Ernst Ludwig Boström og Jette Nicole Anolde (for disse: advokat Bengt Sigurd Rønningen). Lagdommer Wiggo Storhaug Larssen, lagdommer Rune Voll, sorenskriver Jørn Ree. Meddommere: byggmester Kristen Vistnes, byggmester Karl Waldemar Sandvig. LG Side 22

23 Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - Dom Dato LG Eiendom. Avhending. Erstatningsansvar for mangel ved fast eiendom. Identifikasjon selger/takstmann. Avhendingslova 4-14 første ledd jf 4-5. Sammendrag I tingretten ble kjøperne gitt prisavslag som følge av mangel ved boligeiendom som ble ansett som kondemnabel. Spørsmål for lagmannsretten om det skulle gis erstatning for omkostninger til riving og husleie. Selger ble ansett erstatningsansvarlig og måtte identifiseres med takstmannen som hadde opptrådt uaktsomt ved de opplysninger som fremgikk av tilstandsrapporten for boligen. Stavanger tingrett TSTAV Gulating lagmannsrett LG ( ASD-GULA/AVD2). Guttorm Sømme Hundsnes og AmTrust International Underwriters Ltd. (for disse: advokat Jarl Rune Henstein) mot Daniel Finnvik Øpsen og June Repstad Flage-Larsen (for disse: advokat Magnus Grøsfjeld). Lagdommer Håvard Romarheim. Lagdommer Jon Atle Njøsen. Tingrettsdommar Gunnhild Grove. LG Side 23

24 Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - Dom Dato LG Avhendingslova Sammendrag Enighet om at det forelå setningsskader som ga grunnlag for heving av kjøpet for de 3 leiligheter saken gjaldt. Spørsmål om det var reklamert innen rimelig tid, jf avhendingsloven Det sentrale tvistepunkt var når reklamasjonsfristen begynte å løpe. Lagmannsretten kom til at reklamasjonsfristen var overholdt. Bergen tingrett TBERG Gulating lagmannsrett LG ( ASD-GULA/AVD1). Anke til Høyesterett tillatt fremmet, deretter forkastet, se dom HR A Anticimex Forsikring Ab Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak og AmTrust International Underwriters Ltd (for begge: advokat Arne Meidell) mog Håvard Asbjørn Kleppe, Ingrid Raknes, Siri Meyer Sørensen, Guro Fagerbakke og Kurt Tore Thomassen (for disse: advokat Jakob Christen Christensen). Lagdommer Bjørn Lillebergen. Ekstraordinær lagdommer Svein Alsaker. Lagdommer Per J. Jordal. LG Side 24

25 Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - Dom Dato LG Krav om prisavslag og erstatning i forbindelse med påstått arealsvikt ved salg av fast eiendom. Avhendingsloven 4-19 jf 4-9, 3-8 og 3-9, 3-3. Sammendrag Profesjonell eiendomsutvikler kjøpte leiegård. Lagmannsretten fant at en arealsvikt på 17 kvm (5%) bruksareal, ikke boareal, fordelt på 4 etasjer ikke kunne anses som vesentlig. Arealmangelen hadde ingen innvirkning på kjøpet og hvor mange leiligheter som kunne bygges. Spørsmål om det ble reklamert for sent og om erstatning for fortjenestetap. Dissens. (Sammendrag ved Lovdata.) Bergen tingrett TBERG Gulating lagmannsrett LG ( ASD-GULA/AVD2). Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. Eli Johanne Lundberg og AmTrust International Underwriters Ltd (for begge: advokat Arne Meidell) mot Bulldog Avensis AS (advokat Rune Valaker). Lagdommer Ellen Midtgaard, lagdommer Jon Atle Njøsen, tingrettsdommer Eli Brusdal. LG Side 25

26 Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - Dom Dato LH Fast eiendom. Mangel. Heving. Eierskifteforsikring. Avhendingslova 4-13, Sammendrag Bolighus, oppført i 1976 som hybelbygg med fire enheter, ombygget i 2005 til enebolig med utleiedel, solgt «as is» i Kjøperne fikk medhold i krav om å heve kjøpet pga. vesentlige mangler ved ombyggingsarbeidene. Arbeidene var søknadspliktige, men ikke omsøkt. Selgers erklæring ga uriktige opplysninger om utførte arbeider. Selger hadde tegnet eierskifteforsikring. Forholdene ble gradvis avdekket og reklamert så snart de ble oppdaget. Nord-Troms tingrett TNHER Hålogaland lagmannsrett LH ( ASD-HALO). Anke til Høyesterett vedr. sakskostnader nektet fremmet, HR U. Kenneth Ron Johan Pettersen, AmTrust International Underwriter (for begge: advokat Haakon Andreas Langeland) mot Linn Harrieth Sjåvik, Kim Andre Gabrielsen (for begge: advokat Bjørn Arne Jakobsen). Lagdommer Inger Lyng, ekstraordinær lagdommer Gunnar Hanssen, lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan. LH Side 26

27 Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - Dom Dato LH Fast eiendom. Prisavslag. Heving. Eierskifteforsikringsselskapets ansvar i hevingsoppgjøret. Sammendrag Saken gjaldt valg mellom prisavslag og heving ved mangler på enebolig som var kjøpt for 9,25 millioner. Boligen var markedsført som unik sjanse, nesten ny, og med meget høy standard og kvalitet. Manglene var omfattende og gjennomgående for hele boligen og gjaldt særlig vanninntrengning i vindus- og døråpninger, lekkasje i verandagolv og at tre av husets fire bad var uten membran. Manglene var vesentlige både i omfang og pris, selgerne hadde bare i begrenset grad gitt informasjon og utbedringsarbeidene ville innebære massivt heft for kjøperne. Etter en samlet vurdering ble ikke prisavslag ansett som tilstrekkelig og kjøperne fikk heve kjøpet. Ved vurdering av utbedringskostnader i forhold til kjøpesum ble det tatt hensyn til at det her dreide seg om en dyr tomt, tomteverdi anslått til 2,2 millioner. I hevingsoppgjøret ble eierskifte-forsikringsselskapet kjent solidarisk ansvarlig for tilbakebetaling av kjøpesum, erstatning og sakskostnader innenfor ansvarsbegrensningen/ forsikringsvilkårene. Rentegodtgjørelse for kjøpesum frem til morarentetidspunkt ble ikke tilkjent da denne ble ansett å tilsvare kjøpernes vederlag for å disponere huset i samme tidsrom. Nord-Troms tingrett TNHER Hålogaland lagmannsrett LH ( ASD-HALO). Siv Eli Kvernmo (Advokat Oddmund Enoksen), Inge Karlsen (Advokat Trond Skogly), Advokat Kjersti Holum Karlstrøm (Advokat Trond Skogly), Knut Johnsen (Advokat Oddmund Enoksen) mot AmTrust International (Advokat Jarl Rune Henstein). Lagdommer Vidar Stensland. Lagdommer Stig-Ole Haug. Lagdommer Inger Lyng. Fagkyndige meddommere: Anleggsleder Consto AS Frank Nilsen. Richard Jozef Van Der Poel. LH Side 27

Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker

Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Innholdsfortegnelse Noregs Høgsteretts ankeutval - HR-2012-2383-U - Rt-2012-1921...5 Norges Høyesterett - HR-2010-1848-A - Rt-2010-1305...6 Norges

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Utskrift fra Lovdata - 09.06.2015 21:49 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Instans Dato 2015-06-01 Publisert Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2014-117062 Stikkord Fast eiendom. Mangel. Prisavslag.

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

LA-2004-100402 Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning.

LA-2004-100402 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. Side 1 av 18 LA-2004-100402 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom DATO: 2005-08-31 PUBLISERT: LA-2004-100402 STIKKORD: Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. SAMMENDRAG: Krav om heving tatt til følge

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2011 4. Regnskapet 2011 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2011 4. Regnskapet 2011 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2011 Innhold Styrets beretning 2011 4 Regnskapet 2011 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår Avhendingslova 3-9 annet punktum av Erik Sverdrup Mår Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

NORDRE VESTFOLD TINGRETT

NORDRE VESTFOLD TINGRETT NORDRE VESTFOLD TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 19. mars 2014 13-026944TVt-NOVE Dommer: Tingrettsdommer Per-Roar Berntsen Saken gjelder: Avhendingsloven Krav om heving og prisavslag pga mangler Motkrav om erstatning

Detaljer

Rt-1999-408 (94-99)

Rt-1999-408 (94-99) <noscript>ncit: 31:11</noscript> Side 1 av 15 Rt-1999-408 (94-99) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-03-23 PUBLISERT: Rt-1999-408 (94-99) STIKKORD: Pengekravsrett. Kjøpsrett. Eiendomsmegleransvar. Hevning. Reklamasjon. SAMMENDRAG:

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen?

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Bruk av klausulen som han er i avtalen. Kandidatnr: 149817 Leveringsfrist: 17.desember 2007 Til sammen 12079 ord 16.12.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp 152 DINE PENGER NR. 4/215 GJØR LIVET RIKERE SKATTETIPS EKSPERTENES BESTE RÅD SELVANGIVELSEN FRA A TIL Å Valutakrasj med boliglånet NÅR GJELDEN LØPER LØPSK Dine Pengers driks-guide SMÅPENGER STOR SAK Forsikring

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.07.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 29. september 2008 avsa Høyesterett dom i. HR-2008-01664-A, (sak nr. 2008/288), sivil sak, anke, (advokat Erik C.

NORGES HØYESTERETT. Den 29. september 2008 avsa Høyesterett dom i. HR-2008-01664-A, (sak nr. 2008/288), sivil sak, anke, (advokat Erik C. NORGES HØYESTERETT Den 29. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01664-A, (sak nr. 2008/288), sivil sak, anke, StatoilHydro ASA Næringslivets Hovedorganisasjon (hjelpeintervenient) (advokat Lars

Detaljer

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Artikkelen er forfattet av: Advokat (H) Erik v. Hirsch Advokatfirmaet Wiersholm Advokat Tone Kaarbø Advokatfirmaet

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2005

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2005 Borgarting lagmannsrett Årsmelding 2005 Borgarting lagmannsrett 1. Forord Side 4 2. Innledning Side 5 3. Viktige begivenheter Side 6 4. Organisatoriske utfordringer Side 9 5. Organisasjon Side 11 6. Arbeidsområder

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003 Borgarting lagmannsrett Årsmelding 2003 INNHOLD: FORORD...3 2. BORGARTINGS HISTORIE OG FORHISTORIE...4 2.1. LAGDØMMETS OPPRINNELSE...4 2.2. EN FARGERIK RENESSANSELAGMANN...4 3. BORGARTING LAGDØMMES VIRKEOMRÅDE...5

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Nancy Amanda Hessen

OSLO TINGRETT DOM. 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Nancy Amanda Hessen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Daglig leder Axel Slettebøe Ole Edon Johansen Nancy Amanda Hessen Saken gjelder:

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2012 Innhold Styrets beretning 2012 4 Regnskapet 2012 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

LG-2010-68964. Gulating lagmannsrett Dom DATO: 2011-05-13

LG-2010-68964. Gulating lagmannsrett Dom DATO: 2011-05-13 LG-2010-68964 INSTANS: DATO: 2011-05-13 Gulating lagmannsrett Dom DOKNR/PUBLISERT: LG-2010-68964 STIKKORD: Eiendoms- og bruksrett. Grannelova 10 jfr 2 og vannressursloven 7. SAMMENDRAG: Overvann på et

Detaljer

HR-2000-54-B - Rt-2000-2058 (496-2000)

HR-2000-54-B - Rt-2000-2058 (496-2000) 111\-GVVV-JY-1J - 1\l,-GVVV-GVJO ^'*YU-GwV^ «iv^^iip^^iv^,lr: I Wiae i av ii HR-2000-54-B - Rt-2000-2058 (496-2000) INSTANS: Høyesterett - Kjennelse og dom. DATO: 2000-12-21 DOKNR/PUBLISERT:

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2013 4. Regnskap 2013 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2013 4. Regnskap 2013 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2013 Innhold Styrets beretning 2013 4 Regnskap 2013 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer