OSLO TINGRETT -----DOM Avsagt: Saksnr.: TVI-OTIR/01. Rettens formann: Meddommere:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 05.06.2007. Saksnr.: 07-050674TVI-OTIR/01. Rettens formann: Meddommere:"

Transkript

1 OSLO TINGRETT -----DOM Avsagt: Saksnr.: TVI-OTIR/01 Rettens formann: Meddommere: Saken gjelder: Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Svein Halvard Bakke Gustav Reidar Birkeland Åse Svendheim mot Veronica Rønning Advokat Henrik Tore Dahl Advokat Lars Ståle Lytomt Hagen v/advokatfullmektig Lars Østerås Ikke begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Det ble avsagt slik d o m : Saken gjelder krav om heving og erstatning etter kjøp av hest. Saksøker, Åse Svendheim, er kjøper av den omstridte hesten Law and Order 4, og saksøkte, Veronica Rønning, er selger. Sakens bakgrunn Saksøkte, Veronica Rønning, kjøpte selv hesten Law and Order 4 av Stein Endresen og Geir Gulliksen i Sandefjord i juni 2004 for kr Hesten ble kjøpt som en konkurranse- og opplæringshest, og Rønning har beskrevet hesten Law and Order 4 som en rolig og snill hest. Rønning hadde hatt en annen hest tidligere som ikke fungerte så godt. Denne hadde hun solgt til Minna Mäkinen, som igjen hadde solgt den videre til Åse Svendheims (saksøkers) ektefelle. Partene kjente således til hverandre fra denne transaksjonen. Etter at Rønning kjøpte hesten var den først i oppstalling i Drammen. Fra februar 2006 var hesten hos berider Lars Ringkær i Danmark. I følge Rønning ble hesten sendt til Danmark fordi oppstalling var billigere der, og fordi Rønning ikke selv hadde tid til å ri hesten og ønsket at den skulle bli trent opp av Ringkær. Ringkær hadde vært hennes lærer, og hun anså ham for å være en god rytter. I følge Ringkærs rettslige forklaring ble hesten imidlertid plassert hos ham fordi han skulle selge den, hvilket han også forsøkte uten hell. I oktober 2006 kom hesten tilbake til Norge og ble satt i stall hos Minna Mäkinen. Mäkinen var en venninne av Rønning. Som nevnt hadde Mäkinen tidligere solgt en hest til saksøkers mann, og da Mäkinen traff saksøker, Åse Svendheim, nevnte hun for henne at hun hadde en hest til som skulle selges og som hun mente kunne passe for Svendheim. Dette resulterte i at Åse Svendheim dro ut til stallen til Mäkinen for å se på hesten Law and Order 4. Hun prøvered også hesten. En ukes tid etter bestemte Svendheim seg for å kjøpe hesten. Det ble undertegnet en kjøpekontrakt den 22. november 2006 på Mäkinens gård. Kontakten er en standard kjøpekontrakt fra Norges Rytterforbund. Kjøpesummen var kr Det er krysset av på kontrakten for at hesten var fullstendig frisk. Det er videre krysset av på at hesten skulle brukes til sprangridning, konkurranse og dressur. I forbindelse med salget ble hesten forevist for veterinær Hans Gudm. Lunder. Veterinær Lunder utstedte en helseattest på hesten der følgende angis: Ved klinisk undersøkelse d.d. viste hesten ikke tegn på smittsom eller annen sykdom eller defekt. Hesten ble besiktiget av undertegnede i skritt og trav, uten anmerkning. Bøyeprøver foretatt på alle 4 bein uten anmerkninger TVI-OTIR/01

3 Overlevering fant sted umiddelbart etter, og Svendheim tok med seg hesten på en henger. Svendheim har forklart at hun kort tid etter overtagelsen oppdaget at hesten ikke oppførte seg normalt. Hun ble kastet av hesten, og hun fant det umulig å ri hesten. Hun tok kontakt med Rønning for å omgjøre salget, hvilket Rønning avslo. Svendheim har videre forklart at hun den første tiden etter overtagelsen antok at problemene med hesten skyldes hennes egen manglende erfaring, men at hun etter hvert fikk mistanke om at hesten hadde smerter. Hun bestilte derfor en full gjennomgang av hesten ved Bjerke Dyrehospital. Klinikkveterinær Helene Stenersen Lund ved Bjerke Dyrehospital undersøker hesten 9. januar 2007, og skrev en rapport datert samme dag. På bakgrunn av denne rapporten, samt saksøkers problemer med hesten, fremsatte saksøker ved advokat Dahl i brev av 23. januar 2007 krav om hevning av kjøpet. Kravet ble avvist ved brev fra advokat Hagen av 31. januar Partene kom ikke frem til enighet, og stevning i saken innkom retten 28. mars Rettidig tilsvar innkom 25. april 2007 og det har vært utviklet ytterligere prosesskrift. Partene møtte til rettsmegling 9. mai 2007 uten at en minnelig løsning ble oppnådd. Hovedforhandling i saken ble avholdt 14. mai Retten var satt med fagkyndige meddommere. Det ble avhørt 8 vitner, i tillegg til at begge parter avga forklaring. Saksøkeren har i det vesentlige anført Hesten er ikke i samsvar med de opplysninger som er gitt av selger i kjøpekontakten av 22. november Det er opplyst i kjøpekontrakten at hesten er fullstendig frisk. Dette medfører ikke riktighet. Minna Mäkinen opptrådte som selgers representant i forbindelse med kjøpet, og saksøkte må holdes ansvarlig for informasjon gitt av henne. Videre ble hesten undersøkt av en veterinær som selger tilkalte og betalte. Også veterinæren må sees på som en representanter for selger, og selger må hefte for eventuelle feil han har gjort. Klinikkveterinær Helene Stenersen Lund ved Bjerke Dyrehospital beskriver en hest som har vesentlige avvik fra det kjøper måtte kunne forvente. Det fremgår av kjøpekontrakten at hesten skulle brukes til konkurranse innen sprangridning og dressur. Dette er overhodet ikke mulig. Det må anses å være gitt en vesentlig feilaktig opplysning når hesten ikke kan brukes til sitt formål. Hesten er i dag ikke engang ridbar som følge av haltheten. Saksøker viser spesielt til forklaringen fra veterinær Myhre under hovedforhandlingen. Han forklarte at hesten hadde vist halthet da han undersøkte den i forbindelse med saksøktes kjøp 2 ½ år tidligere. Han ga uttrykk for at han var helt sikker på at dette ble diskutert med saksøkte. Saksøkte har imidlertid fortiet denne informasjonen TVI-OTIR/01

4 Retting og utbedring er ikke aktuelt. Selv om hesten mot formodning skulle kunne bli noe bedre av behandling, vil kostnaden og usikkerheten med dette utgjøre et vesentlig avvik i forhold til hva kjøper kunne forvente ut fra opplysninger som ble gitt. Det må også tas i betraktning at det ble betalt en høy pris for hesten. Det foreligger således en vesentlig mangel som gir kjøper et hevingsgrunnlag. Risikoen gikk over ved levering. Problemene med hesten må ha foreligget før overleveringen fant sted. Dette fremgår av erklæringen fra klinikkveterinær Helene Stenersen Lund ved Bjerke Dyrehospital, og ble ytterligere bekreftet i hennes vitneprov i retten der hun redegjorde for at diagnosen var drøftet med kolleger ved klinikken, og at røntgenbildene var forelagt for en ekspert i USA. Saksøker gjør videre gjeldene at hesten må ha hatt symptomer på skade før levering. Hesten var uvillig til å gå sidelengs allerede under prøveridningen, og saksøkte har hatt problemer med å ri hesten fra dag en. Grunnen til at saksøker ikke reagerte umiddelbart, skyltes at hun tilskrev problemene sin egen uerfarenhet som rytter. Senere har imidlertid langt mer erfarne ryttere opplevd samme problemer med hesten. Når det gjelder kjøpers undersøkelsesplikt, så er denne subsidiær. På bakgrunn av de opplysninger som ble gitt av selger, samt opplysninger fra selgers veterinær den 22. november 2006, anså ikke saksøker det nødvendig å foreta grundigere undersøkelser av hesten før den ble overtatt. Saksøker festet lit til det som var opplyst, og hadde ikke kunnskap den gangen til å betvile opplysningene. I tillegg til hevning kreves erstatning for de utgifter som er pådratt knyttet til hesten etter overtagelsen. Dette gjelder utgifter til oppstalling av hesten, samt utgifter til veterinær. Det bestrides at saksøker har hatt noen glede eller nytte av hesten i den perioden hun har hatt den. Saksøkeren har nedlagt slik påstand: 1. Veronica Rønning dømmes til å tilbakebetale kjøpesummen kr samt å avhente hesten Law and Order 4 på Stall Rosseland i Frogner kommune. 2. Veronica Rønning dømmes til å betale Åse Svendheim utgifter til oppstalling med kr og veterinærutgifter med kr knyttet til hesten Law and Order Veronica Rønning dømmes til å betale Åse Svendheim lovens forsinkelsesrente på kjøpesummen fra betalingstidspunktet og til tilbakeføring av kjøpesummen finner sted. 4. Veronica Rønning dømmes til å erstatte Åse Svendheim sakens omkostninger. Saksøkte har i det vesentlige anført Prinsipalt anføres at saksøker ikke har dokumentert at det foreligger noen alvorlig skade på TVI-OTIR/01

5 hesten. Det anføres videre at det under ingen omstendighet er godtgjort at en slik skade eventuelt forelå på salgstidspunktet. Saksøker må ha risikoen og bevisbyrden for at det foreligger en mangel. Det vises spesielt til at saksøker sendte flere tekstmeldinger etter at hun overtok hesten der hun bekreftet at hesten var i bruk uten tegn på skader. I en tekstmelding sendt så sent som 26. desember 2006 skrev Svendheim at det var en flott hest. Det er derfor fullt mulig at en skade kan ha oppstått i perioden mellom overtagelsen og undersøkelsen ved Bjerke Dyrehospital. Skulle retten allikevel komme til at hesten har en alvorlig skade, samt at denne forelå på salgstidspunktet, anføres at dette under ingen omstendighet kan tillegges betydning da det ikke forelå noen symptomer på skade på salgstidspunktet. Det vises til kontrakten pkt. 12. Det gis ingen garanti på hestens tilstand fra selgers side. Kontrakten foretar en risikofordeling. Det er en standardkontrakt fra Norges Rytterforbund som skal beskytte både selger og kjøper, og den er ment å skulle sikre at omsetningen av hester kan skje på en betryggende måte for begge parter. Verken Minna Mäkinen som hadde hesten i sin stall frem til salget, berider Ringkær i Danmark som hadde hesten frem til seks uker før salget, veterinær Lunder som undersøkte hesten i forbindelse med salget, eller saksøkte selv, har registrert noen skader på hesten. Tekstmeldingene fra saksøker etter overtagelsen tyder på at hun heller ikke har det. Det spiller da liten rolle om hesten faktisk var tilfredsstillende. Det bestrides dessuten at Mäkinen har handlet på saksøktes vegne, og saksøkte kan ikke identifiseres med henne. Mäkinen hadde ingen fullmakt til å selge hesten på vegne av saksøkte. Hun bisto kun fordi hesten sto hos henne. Saksøkte stilte seg også helt åpen til hvilken veterinær som ble brukt til å undersøke hesten i forbindelse med salget, og det var tilfeldig at det ble krysset av på kontraktsskjemaet for at Lunder var selgers veterinær. Veterinær Lunder ble valgt av partene i fellesskap, og saksøkte kan ikke stilles ansvarlig for hans undersøkelse. Endelig bestrides det at saksøkte har holdt tilbake informasjon. Saksøkte har aldri sett de røntgenbildene som ble tatt i forbindelse med at hesten ble undersøkt av Myhre da hun kjøpte hesten i Hun har heller ikke oppfattet at det var noe galt med hesten, og hun kan derfor ikke bebreides at hun ikke har brakt dette videre. Under en hver omstendighet så har kjøper ikke overholdt sin undersøkelsesplikt. Til og med saksøkers egen rådgiver, Rosseland, hadde anbefalt saksøker å få hesten undersøkt av egen veterinær samt å ta røntgen. Veterinær Lunder ga også uttrykk for at han vanligvis anbefalte kjøpere av så dyre hester å ta røntgen. At dette er både vanlig og tilrådelig ble bekreftet i retten også av saksøkers egen veterinær, Henriette Andersen. Det er saksøktes oppfatning at den feilen det her er snakk om ville blitt avslørt ved røntgen. I henhold til kjøpsloven 20 kan kjøperen ikke gjøre gjeldende noe som hun burde ha oppdaget ved å undersøke gjenstanden, med mindre selgeren har handlet grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Det er ikke tilfelle her TVI-OTIR/01

6 Når det gjelder det fremsatte erstatningskrav, anføres at retten må ta hensyn til at saksøker har hatt glede av hesten i den melleomliggende perioden. Når det gjelder kravet om dekking av utgifter til veterinær, så refererer en del av dette seg til skadene ved hovknusingen. Saksøkte har aldri hatt hovknusing på hesten, og hun kan ikke være ansvarlig for utgifter knyttet til dette. Saksøkte har nedlagt slik påstand: 1. Veronica Rønning frifinnes 2. Veronica Rønning tilkjennes saksomkostninger i sakens anledning, med tillegg av renter etter lov om rente ved forsinket betaling fra 2 uker etter dommens forkynnelse til betaling skjer. Rettens bemerkninger: Første spørsmål for retten er om hesten har en mangel og om denne mangelen i tilfelle forelå allerede ved levering. Kontrakten danner utgangspunktet for hva som er rettmessig levering. I kontraktens punkt 12 er det krysset av for at hesten er fullstendig frisk. Det er anmerket at hesten har blitt behandlet av veterinær etter å ha blitt sparket i 2005 og fått antibiotika, men at den er fullt restituert. I kontraktens punkt 13 er det angitt at hesten skal anvendes til sprangridning, konkurranse og til dressur, konkurranse. Retten legger også til grunn at prisen tilsier til at hesten skal være egnet nettopp for disse formål. Bevisførselen har for øvrig ikke vist at det er tatt forbehold eller gitt opplysninger i forbindelse med salget som har betydning utover kontraktens ordlyd når det gjelder hvilke krav som kan stilles til hesten. Retten har gått gjennom journalene fra veterinær Helene Stenersen Lund, Bjerke Dyrehospital, fra undersøkelse gjort 9. januar 2007, fra veterinær Henriette Andersen fra undersøkelser gjort 3. januar, 16. januar og 3. mai 2007, samt fra veterinær Hans Gudmund Lunner gjort 22. november Videre er det referert til at veterinærene Arne W. Holm og Lars Olaf Moen har lest av røntgenbildene tatt ved Bjerke Dyrehospital 9. januar Røntgenbildene har også vært forelagt røntgenspesialisten professor Ronald Sande, DVM, PhD. I tillegg har retten hørt vitneforklaring fra veterinærene Petter Myhre, Helene Stenersen Lund, Henriette Andersen og Hans Gudmund Lunder. Veterinær Petter Myhre refererte i sin vitneforklaring fra undersøkelser gjort 22., 23. og 26. juni 2004, samt i september Denne bevisførsel danner et bilde av en bilateral hovsenebeinsbetennelse (navicular syndrome) av langvarig utvikling. Allerede under undersøkelsen utført av veterinær Petter Myhre ultimo juni 2004 ble det påvist både kliniske symptomer og røntgenologiske forandringer samsvarende med det en ser ved bilateral hovsenebeinsbetennelse. Selv om TVI-OTIR/01

7 den kliniske undersøkelsen utført av veterinær Hans Gudmund Lunder 22. november 2006 ikke viser symptomer på lidelsen, utelukker ikke det at hesten hadde hovsenebeinsbetennelse på dette tidspunktet uten å vise kliniske symptomer. Ved undersøkelsen ved Bjerke Dyrehospital 9. januar 2007 var symptomene tydelige og svært like de en fant ved undersøkelsen hos veterinær Petter Myhre ca. 2 ½ år tidligere. De røntgenologiske forandringene i hovsenebeina var nå betydelig forverret. Ut i fra dette er det overveiende sannsynelig at forløpet av lidelsen i alle fall har hatt denne varigheten. Hovsenebeinsbetennelse hos hest er en kronisk lidelse med et snikende forløp. Uten at årsaken er helt brakt på det rene, regner en med at det er flere strukturer som kan være skadet. Foruten skader i selve hovsenebeinet kan en finne skader i flere bånd (ligamenter), i hovsenebeinsbursaen i den dype bøyesene og i langt framskredne tilfelle kan også hovleddet bli affisert. Smertene fra dette området er i begynnelsesfasen av denne lidelsen så moderate at skader/lidelser andre steder kan dominere sykdomsbildet. Det gjelder f.eks. betennelser i ledd (kode,forkne), i seneapparat og ryggmuskulatur for å nevne noe. Slike skader kan medføre avlastninger/skevbelastninger som i sin tur forsterker smertene fra hovsenebeinsområdet. Det er derfor mange ulike forhold som spiller inn og gir variasjoner i hvorledes hovsenebeinssyndromet presenterer seg klinisk, særlig i tidlige stadier av sykdommen. At en hest har gått haltfri i lengre perioder utelukker derfor ikke at den kan ha en bilateral hovsenebeinsbetennelse. Prognosen for hester med hovsenebeinsbetennelse er dårlig. Lidelsen er kronisk og på sikt invalidiserende. I følge opplysninger som kom frem i retten, har hesten tatt det med ro siden januar. Ved undersøkelsen 3. mai 2007 utført av veterinær Henriette Andersen var hesten fortsatt halt ved longering på bøyd spor. I tillegg viste den betydelige utslag ved bøyeprøver. Dette tyder på at hovsenebeinsbetennelsen er under fortsatt utvikling. Selv om retten ikke fullstendig kan utelukke at hesten kan bli bra, eller i alle fall langt bedre ved behandling, anses det som usikkert om hesten vil kunne brukes til å konkurrere innen sprangridning. Det vil under enhver omstendighet kunne ta lang tid, og man må også påregne betydelige kostnader til behandling. Som nevnt angir kontrakten at hesten skal brukes til konkurranse både innen sprangridning og dressur. Dette var også klart forutsatt i de samtalene partene hadde i forbindelse med salget. På denne bakgrunn blir det rettens konklusjon at hesten ikke er i overensstemmelse med kontrakten, og at den heller ikke var det ved leveringen 22. november Hesten kan ikke anvendes til sitt formål, og mangelen må karakteriseres som vesentlig. Det vises til kjøpsloven 17 (2) (b) jf. 17 (3), jf. 39. Neste spørsmål blir om saksøkte som selger av hesten er ansvarlig for mangelen. Også når det gjelder dette spørsmål må det tas utangspunkt i kontrakten. Følgende angis i kontraktens punkt 12: TVI-OTIR/01

8 Selgeren har ikke ansvar for feil/mangel ved hesten hvor symptomer ikke foreligger ved risikoens overgang, under den forutsetning av at han ikke kjente til eller burde kjenne til feilen/mangelen. I kontraktens punkt 15 er det vist til at kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gjelder. Det er enighet om at forbrukerkjøpsloven ikke kommer til anvendelse her. Minna Mäkinen og Lars Ringkær som begge har ridd hesten i perioden forut for salget, har for retten gitt uttrykk for at de ikke har merket noen symptomer på hesten. Undersøkelsen fra veterinær Lunder som ble gjort i forbindelse med kjøpet tyder også på at hesten var symptomfri ved levering. Det vises videre til saksøkers tekstmeldinger etter overtagelsen. Som angitt over kan en hovsenebeinsbetennelse gi forskjellige utslag, særlig i tidlige stadier av sykdommen. Det kan derfor ikke utelukkes at hesten kan ha gått haltfri i lengre perioder også med en slik betennelse. Veterinær Petter Myhre undersøkte hesten i forbindelse med at saksøkte kjøpte hesten i Han forklarte for retten at han første gang undersøkte hesten 22. juni 2004 og at hesten da viste en halthet på én grad. Det var Stall Bergan som bestilte undersøkelsen, men regningen ble sendt til Rønning. Myhre ga uttrykk for at hesten ved denne undersøkelsen var så dårlig at den ikke ville kunne fått forsikring og at han ikke kunne anbefale den for salg. Han undersøkte hesten igjen dagen etter, dvs 23. juni, og den fremsto da bedre. Den 26. juni ble det tatt røntgen av hesten. Haltheten var da mindre enn én grad, hvilket gjorde at Myhre skrev ut forsikringspapirer. I september 2004 undersøkte han hesten igjen. Denne gangen ble det ikke gitt anmerkninger. Myhre ga i sin rettslige forklaring uttrykk for at han var helt sikker på at problemene med hesten ble diskutert med Rønning. Retten finner etter dette å måtte legge til grunn at saksøkte ble orientert om de symptomene hesten hadde i Selv om retten er noe i tvil om hva hun har oppfattet av dette, blir det rettens konklusjon at hun i alle fall fikk tilstrekkelig informasjon til at hun burde ha orientert Svendheim om dette, eventuelt burde hun ha undersøkt det nærmere selv. Retten viser spesielt til kontrakten punkt 12 der Rønning har opplyst at hesten ble sparket i 2005, men ikke nevnt at den hadde problemer med halthet i Heller ikke på annen måte har dette vært nevnt for Svendheim i forbindelse med salget. Selv om symptomene ikke var tilstede ved selve levering av hesten, hadde hesten hatt symptomer på hovsenebeinsbetennelse tidligere. Rønning har således ikke vært i aktsom god tro med hensyn til hestens tilstand. Saksøkte har anført at kjøper har en undersøkelsesplikt, og at hun derfor ikke kan påberope seg mangler som hun burde ha oppdaget hvis hun hadde undersøkt hesten tilfredsstillende. Det er spesielt vist til at hun ikke tok røntgen av hesten i forbindelse med kjøpet. Kjøpsloven sondrer mellom plikt til undersøkelse før kontraktsinngåelse og plikt til TVI-OTIR/01

9 undersøkelse etter levering. Plikten til forundersøkelse i henholdt til kjøpsloven 20 forutsetter at selger har oppfordret kjøperen til å undersøke gjenstanden og kjøperen ikke har hatt rimelig grunn til å la dette være. Partene har i retten gitt avvikende forklaringer på dette punkt. Saksøkte (selger) har i sin partsforklaring gitt uttrykk for at hun oppfordret kjøper til å ta røntgen, mens saksøker (kjøper) i sin forklaring har hevdet at selger skal ha vist til at hun tidligere hadde gjort det, og at det derfor ikke var nødvendig. Retten finner det ikke bevist at saksøkte oppfordret saksøker til å gjøre nærmere undersøkelser, men finner det ikke avgjørende hva som ble sagt vedrørende dette i forbindelse med kjøpet. Under en hver omstendighet går selgerens lojale opplysningsplikt foran kjøpers undersøkelsesplikt, jf. Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, side 333. Kjøpsloven 31 hjemler en undersøkelsesplikt etter levering. Omfanget av denne undersøkelsesplikten beror på skikk og bruk. Manglende undersøkelse på dette tidspunkt fører ikke umiddelbart til rettstap, men kan innebære at fristen for å reklamere over mangelen begynner å løpe. Det er i denne sak ikke påberopt for sen reklamasjon. Etter rettens syn har det heller ikke gått urimelig lang tid fra overtagelsen til kjøper foretok nærmere undersøkelser. Etter dette må saksøker gis medhold i sitt krav om å heve kjøpet. Erstatningskravet Saksøker har krevd erstattet utgifter til oppstalling av hesten med kr Beløpets størrelse er ikke dokumentert, men er ikke bestridt av saksøkte. Saksøkte har imidlertid anført at retten må ta hensyn til at saksøker har hatt noe glede av hesten i den perioden hun har hatt den. I henhold til kjøpsloven 65 (1) skal kjøperen ved hevning gi selgeren rimelig vederlag for vesentlig nytte hun har hatt av gjenstanden. Retten legger til grunn at saksøker har ridd hesten i begrenset omfang den første tiden. Hennes tekstmeldinger tyder på det. Retten legger imidlertid også til grunn at hesten i den vesentlige del av tiden ikke har kunnet brukes engang til enkel ridning. Retten finner etter en helhetsvurdering at saksøker ikke har hatt en vesentlig nytte av hesten som skulle tilsi at det er rimelig at saksøkte skal ha vederlag for dette, heller ikke i form av at saksøker skal betale utgiftene forbundet med oppstalling av hesten. Retten finner på denne bakgrunn at dette kravet blir å ta til følge. Det er videre krevd erstatning for veterinærutgifter med kr Heller ikke disse utgifter er dokumentert, men det er opplyst at kr refererer seg til undersøkelsen gjort ved Bjerke Dyrehospital, mens den resterende del gjelder veterinærutgifter som har sammenheng med hovknusingen. Saksøkte har anført at hun ikke kan være ansvarlig for utgiftene knyttet til hovknusingen, og retten er enig i det. Dette er utgifter som har sammenheng med saksøkers egen bruk av hesten, og kan ikke henføres til saksøkte eller til hestens tilstand ved leveringen. Utgiftene til Bjerke Dyrehospital gjelder ikke behandling TVI-OTIR/01

10 av hesten, men er en omkostning i tilknytning til rettssaken, og behandles i forbindelse med saksomkostningsspørsmålet nedenfor. Saksøker har videre krevd renter på kjøpesummen fra betalingstidspunktet og til tilbakebetaling finner sted. I henhold til kjøpsloven 65 (2) plikter selger dersom hun skal betale tilbake kjøpesummen å betale rente etter lov om rente ved forsinket betaling fra den dag hun mottok betalingen. Kravet blir dermed å ta til følge. Saksomkostninger Saksøker har fått medhold i sin påstand, men med unntak av en mindre del av erstatningskravet. Saksomkostningsspørsmålet må derfor bli å avgjøre etter tvistemålsloven 174. Tvistepunktet saksøker ikke er gitt medhold i antas å ha hatt liten betydning. Retten finner imidlertid at saken har vært så tvilsom at det har vært fyllestgjørende grunn for saksøkte til å la den komme for retten. Hver av partene bør derfor bære sine omkostninger. De fagkyndige meddommerne anses oppnevnt i begge parters interesse, og utgiftene bør bæres med en halvpart på hver. Det tas hensyn til at saksøker har innbetalt er forskudd på kr D o m s s l u t n i n g: 1. Veronica Rønning dømmes til å tilbakebetale kjøpesummen kr til Åse Svendheim, samt å avhente hesten Law and Order 4 på Stall Rosseland i Frogner kommune. 2. Veronica Rønning dømmes til å betale Åse Svendheim utgifter til oppstalling med kr knyttet til hesten Law and Order Veronica Rønning dømmes til å betale Åse Svendheim lovens forsinkelsesrente på kjøpesummen fra betalingstidspunktet og til tilbakeføring av kjøpesummen finner sted. 4. Forfallstidspunkt for punkt 1 og 2 settes til 14 dager fra forkynnelse av dommen. 5. Utgiftene til de fagkyndige meddommerne betales av Veronica Rønning og Åse Svendheim med en halvpart på hver, men slik at Åse Svendheim godskrives allerede innbetalt forskudd. Utgiftene betales i henhold til faktura fra retten TVI-OTIR/01

11 Retten hevet Inger Kjersti Dørstad Svein Halvard Bakke Gustav Reidar Birkeland Dommen kan påankes til lagmannsretten. Anken må erklæres direkte for tingretten innen 1 en måned fra dommen er forkynt. Ankeerklæringen må være underskrevet eller medunderskrevet av en advokat. Den ankende part kan også henvende seg til rettens kontor og får ankeerklæringen nedtegnet og undertegnet der. Samtidig med ankeerklæringen må den ankende part innbetale ankegebyr, som er 24 ganger rettsgebyret. Dersom hovedforhandlingen varer mer enn en dag, påløper ytterligere gebyr. Dersom anken gjelder en formuesverdi under kroner, kan den ikke fremmes uten samtykke fra lagmannsretten. Søknad om samtykke må i slike tilfeller innsendes samtidig med ankeerklæringen TVI-OTIR/01

SØRE SUNNMØRE TINGRETT

SØRE SUNNMØRE TINGRETT SØRE SUNNMØRE TINGRETT ~L.- _ Avsagt: Saksnr.: 25.06.2009 i Søre Sunnmøre tingrett, 09-038791 TVI-SOSU Dommer: Sorenskriver Ingolv Joa Saken gjelder: Tvist om kjøp av campingvogn - småkravsprosess KJØPER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund.

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. RETTSBOK for VOLDGIFTSRETTEN Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. Rettens medlemmer: Sorenskriver Bjørn Solbakken, formann Lege Johs Vatne Lege Norvald Lundetræ

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST

STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION N 0840 OSLO Tlf: (+47) 21 02 96 50 Fax: (+47) 21 02 96 51 STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST MEDLEM AV NORGES IDRETTSFORBUND FEDRATION EQUESTRE INTERNATIONALE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07. Tingrettsdommer Kristian Jahr. Betaling av faktura for advokatbistand.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07. Tingrettsdommer Kristian Jahr. Betaling av faktura for advokatbistand. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07 Tingrettsdommer Kristian Jahr Betaling av faktura for advokatbistand Advokatfirmaet Østberg

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST

STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION N 0840 OSLO Tlf: (+47) 21 02 96 50 Fax: (+47) 21 02 96 51 STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST MEDLEM AV NORGES IDRETTSFORBUND FEDRATION EQUESTRE INTERNATIONALE

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. Unni Sandbukt (leder) Randi Grøndalen Jeppe Normann Svein J. Magnussen Turid Ellingsen

Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. Unni Sandbukt (leder) Randi Grøndalen Jeppe Normann Svein J. Magnussen Turid Ellingsen Tilsynsutvalget for dommere har den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-077 (arkivnr: 15/1092) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. Unni Sandbukt (leder)

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. februar 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-345-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom, Didde Sloth Christensen Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl R. Henstein) mot

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/03. Tingrettsdommer Kim Heger. Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/03. Tingrettsdommer Kim Heger. Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 26.08.2015 i Oslo tingrett, 15-035851TVI-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Kim Heger Saken gjelder: Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK Marius Reikerås mot Tilsynsrådet

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous til prøve) mot Børge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-049 (arkivnr: 16/661) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

Adresse: Postnummer og sted:... Personnummer/ foretaksnummer: Telefon / mobil: Mail-adresse: Postnummer og sted:... Telefon / mobil:..

Adresse: Postnummer og sted:... Personnummer/ foretaksnummer: Telefon / mobil: Mail-adresse: Postnummer og sted:... Telefon / mobil:.. KJØPEKONTRAKT Det er i dag inngått følgende handelsavtale mellom Selger: Navn:... Adresse:.... Postnummer og sted:.... Personnummer/ foretaksnummer: Telefon / mobil: Mail-adresse:........ og Kjøper: Navn:...

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.12.2011 i Oslo tingrett, 11-143765TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Finn Eilertsen Saken gjelder: Krav om erstatning på culpagrunnlag Hans Christian

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 GJELD - Uriktige helseopplysninger - Ervervsufør - FAL 13-2

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, A (advokat Øyvind Vidhammer) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård)

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i Sak nr: 128/07 (arkivnr: 200701034-10) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Tarjei Hugaas Saken gjelder: Overprøving av forliksrådets dom i tvist om

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 16.30 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11 Klag straks om du finner feil ved boligen Publisert 2014-02-14 13:11 Arkivfoto: DU BØR KLAGE STRAKS OM DU AVDEKKER FEIL OG MANGLER Boligen bør gjennomgås grundig etter overtakelsen, og det bør reklameres

Detaljer

Protokoll i sak 883/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 883/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 883/2017 for Boligtvistnemnda 06.04.2017 Saken gjelder: Krav om retting av uteoppholdsareal slik at dette blir levert i henhold til salgsoppgaven. ------------------------------------------------------------------------

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-089 (arkivnr: 17/1046) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

NEDRE TELEMARK TINGRETT

NEDRE TELEMARK TINGRETT NEDRE TELEMARK TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: Den 12. desember 2017 i Nedre Telemark tingrett 17-106279TVI-NETE Dommer: Tingrettsdommer Øyvind Haugen Saken gjelder: Pengekrav/erstatning Bank Norwegian AS

Detaljer

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ Protokoll i sak 674/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 9. april

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse 7. Betaling 8. Levering m.v. 9. Risikoen for varen 10. Angrerett 11.

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 26. februar 2009 i Oslo tingrett, 08-103777TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Espen Lindbøl Tvist om bevis Arne Helge Fredly Advokat Kyrre Eggen

Detaljer

EIENDOMSMEGLERS ANSVAR FOR SELGER

EIENDOMSMEGLERS ANSVAR FOR SELGER Eiendomsmeglers solidaransvar med selger Publisert 2011-03-01 22:51 Foto: Illustrasjonsbilde EIENDOMSMEGLERS ANSVAR FOR SELGER En oversikt over boligkjøpers mulighet til å fremsette krav overfor eiendomsmegler,

Detaljer

FREDRIKSTAD TINGRETT

FREDRIKSTAD TINGRETT FREDRIKSTAD TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 17. august 2011 Saksnr: 11-085076MED-FRED Rettens leder: Tingrettsdommer Sissel Rostad Meddommere: Bjørn Hornmoen Anita K Kristoffersen Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.5.201026.05.2010. Saksnr: 10-029524PRI-OTIR/01. Dommer: Birgitte Anderson

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.5.201026.05.2010. Saksnr: 10-029524PRI-OTIR/01. Dommer: Birgitte Anderson OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 26.5.201026.05.2010 Saksnr: Dommer: Tingrettsdommer 10-029524PRI-OTIR/01 Ingunn Aarbakke Meddommere: Product manager Birgitte Anderson Birgitte Anderson Leif Heisholt Saken gjelder:

Detaljer

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser FRAKT FRAKT & LEVERING Bestilte produkter leveres fritt til innenfor Fastlands-Norge. Leveranser utenfor dette vil bli belastet med fraktkostnader. Kinnarps vil kontakte alle kunder i forkant dersom slike

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer