Direktoratet for Nødkommunikasjon - Vestskrenten borettslag - Klage på Post- og Teletilsynets avgjørelse i ekspropriasjonssak PT sak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktoratet for Nødkommunikasjon - Vestskrenten borettslag - Klage på Post- og Teletilsynets avgjørelse i ekspropriasjonssak PT sak 1103124-24-410"

Transkript

1 Advokatene i OBOS medlemmer av Den Norske Advokatforening Adv. Terje Sjøvold tlf Post- og teletilsynet, Adv. Ivar Takle tlf Postboks 93, Adv. Bente Lauritzsen tlf Lillesand Adv. Boddvar Kaale tlf Adv. Per Olav Johannsen tlf Adv. Anne E. Prøsch Hage tlf Adv. Torbjørn Fjeldstad tlf Adv. Håvard Bakken tlf Adv. Therese Kristiansen tlf Telefaks Ansv. adv.: Terje Sjøvold Vår ref.: 6555/TS Oslo, den 19. mars 2012 Direktoratet for Nødkommunikasjon - Vestskrenten borettslag - Klage på Post- og Teletilsynets avgjørelse i ekspropriasjonssak PT sak Innledning Det vises til Post- og teletilsynets vedtak av 24. februar d.å. som er mottatt her 27. februar. Vestskrenten borettslag er gitt en frist på tre uker fra mottakelsen av vedtaket med å klage til Samferdselsdepartementet. Klagefristen løper ut mandag 19. mars d.å. og denne klagen er rettidig. Klagen framsettes overfor Post- og teletilsynet i henhold til forvaltningsloven 32 Vestskrenten borettslag ber om at departementet omgjør Post- og teletilsynets vedtak, slik at det ikke gis samtykke til Direktoratet for nødkommunikasjons krav om ekspropriasjon. Det legges til grunn at departementet kan overprøve alle sider ved Post- og teletilsynets vedtak, herunder den konkrete skjønnsutøvelsen, jf. forvaltningsloven 34, annet ledd. Subsidiært anmodes det om at bruksretten gjøres tidsbegrenset, slik som i Kalmarhussaken, slik at en over tid får et bedre grunnlag for å vurdere langtidseffektene av strålingen sammenholdt med Nødnettets behov. 2. Begrunnelse for klagen 2.1 Generelt Klagen begrunnes i at Post- og teletilsynet (heretter for enkelhets skyld benevnt Tilsynet) har lagt feil faktum til grunn for sin avgjørelse. Klagen begrunnes videre i at Tilsynet har foretatt en gal avveining av de kryssende hensyn som foreligger i saken. Tilsynet har utelukkende lagt vekt på direktoratets anførsler om sine behov, og ikke hensyntatt borettslagets bekymringer og dokumenterte plager og dette har igjen ledet til at vedtaket er kvalifisert urimelig for borettslaget. Postadresse: Besøksadresse: Bankgiro c/o OBOS Hammersborg Torg 1 Org.nr.: Postboks 6666 St. Olavs Plass 0179 Oslo 0129 Oslo r:\saker\2010\ \s \52191.doc

2 2 Subsidiært anføres det at Tilsynets vedtak er mangelfullt begrunnet da det ikke er mulig å lese ut av vedtaket at man har foretatt en forsvarlig avveining av borettslagets anførsler. Dette representerer en saksbehandlingsfeil fra Tilsynets side. Vedtaket etterlater et inntrykk av at Tilsynet uten å foreta noen reell vurdering av saken aksepterer direktoratets generelle argumentasjon om den samfunnsmessige betydningen av Nødnettet hvilket ikke er bestridt fra denne side og tilsvarende generelle vurderinger av vanskelighetene og kostnadene forbundet med å flytte antenneinstallasjonen. Når Tilsynet tilsynelatende utelukkende baserer sin avgjørelse på direktoratets generelle argumentasjon og uten å foreta noen konkret vurdering av disse opp mot borettslagets begrunnede anførsler mot ekspropriasjonen, er det ikke mulig å vurdere om det har vært noen reell prøving av partenes interesser i henhold til oreigningslova 2. Dersom det skal være slik at det legges avgjørende vekt på den generelle interesse Direktoratet vil ha i ekspropriasjon av siter til Nødnettet, og uten å foreta en konkret vurdering av hvorfor den enkelte site er nødvendig å ekspropriere, vil det nærmest pr. definisjon være slik at det ikke er rom for noen interesseavveining etter loven. Det anføres at dette ikke kan være riktig rettsanvendelse. Det må etter vårt syn foretas en reell vurdering av om det foreligger alternativer for plassering av antenneinstallasjonen, noe som ikke er gjort i denne saken. Det framstår heller ikke som troverdig at det ikke skal eksistere alternative siter for den aktuelle antenneinstallasjon. For øvrig vises det til brev herfra særlig av 26. august, 31. oktober og 21. november Alle faktiske anførsler opprettholdes. 2.2 Feil vurdering av faktum I vedtaket s. 8 framgår følgende: Tilsynet kan opplyse om at det for tiden jobbes med å lage retningslinjer for plassering av basestasjoner. Det er imidlertid ikke aktuelt å forby plassering på taket av boligblokker, og det er ingenting som tilsier at den aktuelle plasseringen av basestasjonen vil være i strid med de kommende retningslinjene. Selv om utsagnet framstår som en kommentar til den av borettslaget påberopte Europarådsresolusjon, etterlater den tvil om Tilsynet har forstått og vurdert faktum riktig. Det anføres ikke fra denne side at plassering av antenner på hustak i alle tilfeller skal være forbudt, selv om det også i denne saken er konstatert økt strålingsnivå i de boliger som ligger umiddelbart under antenneinstallasjonen. Det som er et vesentlig poeng for denne side er imidlertid at antennen er montert i strid med direktoratets øvrige retningslinjer for hvordan slike antenner skal monteres. I den informasjon som gis om dette understrekes det at antenner monteres høyt og fritt slik at strålingen skal gå ut i luften. Vi har dokumentert at antennene i Vestskrenten er montert slik at de på grunn av terrengets naturlige helning stråler rett inn i husveggen på nærliggende bygg.

3 3 Det forhold at antennene er montert i strid med direktoratets egne retningslinjer for antennemontering er ikke nevnt i ekspropriasjonsvedtaket, man må legge til grunn at dette ikke har vært en del av faktavurderingen som således blir feil. 2.3 Uriktig interesseavveining urimelig resultat Borettslaget mener Tilsynet har foretatt en gal avveining av interessene i saken når de har veiet direktoratets interesser i saken mot borettslaget. Man har ensidig lagt direktoratets økonomiske argumenter til grunn, uten å vurdere ulempene for borettslagets beboere, både når det gjelder helseplager beboerne relaterer til stråling og de økonomiske konsekvenser av strålingsfare fra mastene. Det konstateres at Tilsynet i vedtaket s. 6, første avsnitt legger stor vekt på at en eventuell flytting av basestasjonen vil koste minimum en million kroner. Den relative betydningen av dette blir imidlertid svekket når man tar i betraktning at det dreier seg om et prosjekt der bare ferdigstillingen av trinn 2 har en kostnadsramme på 4,7 milliarder kroner, jf. St. Prop. 100 S ( ), Innst. 371 S ( ). Den vektede betydning for Nødnett-prosjektet er med andre ord vesentlig mindre enn det er for den enkelte andelseier som ikke kan bruke, eller er nødt til å selge og flytte fra sin bolig - som er deres hjem og representerer deres største kapitalinvestering - på grunn av plager eller frykt for stråling. Selv om det målte strålingsnivået i Vestskrenten borettslag er lavt er det like fullt på et nivå der Statens strålevern i andre relasjoner anbefaler forebyggende tiltak, for eksempel ved bruk og plassering av trådløse rutere, mobiltelefoner, bærbare PC er, etc. Det framstår som inkonsistent at Statens Strålevern anser et strålingsnivå som uproblematisk dersom det dreier seg om stråling fra antenner når de anbefaler forebyggende tiltak ved samme strålingsnivå fra andre enheter. Borettslaget har ved legeerklæringer dokumentert helseplager relatert til stråling for to beboere. Særlig den ene erklæringen fra Dr. Bjørn J. Øverbye, jf. vårt brev av 26. august 2011, Bilag 2 s. 2 er detaljert og troverdig når det gjelder å påvise sammenheng mellom stråling og helseplager. Det er konstateres at Tilsynet ikke går nærmere inn på dette i sitt vedtak, hvilket er en materiell feil ved interesseavveiningen og en saksbehandlingsfeil ved begrunnelsen for vedtaket. Dersom det er slik at Tilsynet mener at hensynet til disse beboerne skal ofres bør dette framgå av en begrunnet vurdering som gjør det mulig å etterprøve denne ved klagebehandling eller en eventuell rettslig prøving, jf. nedenfor under pkt Det er etter borettslagets syn derfor feil når man reservasjonsløst legger Statens Strålverns grenseverdier til grunn som uproblematiske og ikke går inn på en vurdering av hva dette konkret betyr for de berørte. Det påpekes i denne sammenheng at el-overfølsomhet må anses

4 4 som et etablert fenomen, selv om det ikke i alle henseende er fullt forklart hvorfor noen reagerer sterkere på stråling enn andre. Når det gjelder spørsmålet om hvilken vekt det skal legges på partenes avtalemessige forhold, jf. vedtaket s. 6, fjerde avsnitt mener vi at dette har en plass i den alminnelige rimelighetsvurderingen som skal foretas ved denne typen forvaltningsvedtak. Det fastholdes at direktoratet skulle og kunne ha spilt med åpne kort slik at borettslaget kunne ha vurdert alternativene på en riktig måte. Dette ville også vært en fordel for direktoratet som på dette tidlige tidspunkt forutsetningsvis hadde flere tilgjengelig handlingsalternativer. Slik vi ser det er det nærliggende at det er direktoratet, som er den utvilsomt største, mest kyndige og mektigste aktør i avtaleforholdet bærer konsekvensene av uklarhet i kontraheringsfasen. Slik vi ser det har direktoratet selv skapt den situasjonen de nå påberoper seg som grunnlag for ekspropriasjonen og kostnads-/ulempeargumentene får følgelig mindre vekt. Borettslaget reagerer når Tilsynet frikjenner direktoratets handlemåte med begrunnelsen: Det er helt forståelig at nettoperatørene er tilbakeholdne med slike vurderinger ut fra forretningsmessige forhold, og de økonomiske forventninger dette kan skape hos grunneierne. Det understrekes at borettslaget i sin tid gikk med på avtalen med direktoratet ut fra et ønske om å utvise samfunnsansvar. Den leieinntekt man oppebærer i kraft av avtalen er nærmest symbolsk i forhold til økonomien i et borettslag av den størrelse det her er snakk om og størrelsen på leien har aldri vært noe tema mellom partene. En tillater seg endelig å påpeke det uheldige i at Tilsynet trekker inn argumenter som direktoratet ikke har påberopt seg. Dette etterlater et inntrykk av at man ikke har den nødvendige objektivitet og distanse til den saken man skal avgjøre, men at man i for stor grad identifiserer seg med den ene part. Borettslaget mener videre Tilsynet legger for stor vekt på direktoratets påståtte vilje til å finne alternative løsninger når det gjelder antenneinstallasjonen. Etter vårt syn er det ikke gjort noen reelle forsøk på å finne alternative løsninger, men i høyden noen overfladiske grep som nærmest framstår som skuebrød og en form for posisjonering i forhold til den planlagte ekspropriasjonssaken. Slik borettslaget ser det er det en rekke alternative steder for en antenne, inkludert på ubebygde koller i nærområdet. Vi finner videre det som er opplyst om antennens dekningsområde å være uklart, da det tilsynelatende er et visst sprik med tanke på hvilke områder som skal dekkes. Borettslaget har aldri mottatt det dekningskartet som var vedlagt ekspropriasjonssøknaden og har således ikke hatt mulighet til å vurdere dette. (Tilsynet forsøkte å sende det over som vedlegg til brev, men glemte vedlegget.) 2.4 Saksbehandlingsfeil mangelfull begrunnelse mv. Som det vil framgå av det ovenstående er hovedanførselen fra denne side at Tilsynets vurdering av interesseavveiningen mellom partene er feil. Subsidiært anføres det at begrunnelsen av

5 5 vedtaket er mangelfull fordi det ikke er mulig å overprøve hvorvidt Tilsynet har tatt alle argumenter i betraktning og vurdert disse på en korrekt og riktig måte. Det anses på det rene at dette er et vedtak som skal begrunnes i henhold til forvaltningsloven 24, og at det er krav til begrunnelsens innhold jf. forvaltningsloven 25. Begrunnelsen omfatter de hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnsutøvelsen. Det er i og for seg ikke noe krav at forvaltningsorganet uttømmende begrunner det skjønn som er utøvd. På den annen side er det slik at dersom en part skal ha full nytte av begrunnelsen må denne være nedfelt på en slik måte at det er mulig å foreta en vurdering av de elementer som har vært en del av skjønnsutøvelsen når man for eksempel skal vurdere en klage. I den foreliggende sak framgår det ikke av begrunnelsen at det er foretatt noen vurdering av de dokumenterte ulemper for enkelte beboere og det er derfor i praksis vanskelig å etterprøve hvorvidt det er foretatt en forsvarlig interesseavveining etter oreigningsloven 2. Dette må anses som en feil som kan ha fått betydning for vedtakets innhold og konsekvensen er at vedtaket bør oppheves og hjemvises til ny behandling. Det anses ikke tilstrekkelig at feilen søkes reparert med en ny og mer utdypende begrunnelse i anledning klagesaken. Det påpekes avslutningsvis at det er uheldig at Post- og Teletilsynet forut for ekspropriasjonssaken har opptrådt som en aktør i saken sammen med direktoratet blant annet med deltakelse på møter, gjennomføring av målinger etc. Selv om en har en viss forståelse for at Tilsynet skal dekke flere roller i forhold til sine samfunnsoppgaver, er det i denne saken ikke egnet til å styrke tilliten til at borettslagets sak har fått en uhildet vurdering. 3. Avslutning Vestskrenten borettslag ber på denne bakgrunn om at Samferdselsdepartementet fatter følgende vedtak: Prinsipalt: Samtykke til ekspropriasjon gis ikke. Subsidiært: Post- og Teletilsynets vedtak oppheves og saken hjemvises til ny behandling. Atter subsidiært bes det om at bruksretten gjøres tidsbegrenset til en periode på fem år. Det siste er av stor betydning da det vil gi en mulighet til å vurdere virkningene av antenneinstallasjonen opp mot utviklingen av kunnskapen om stråling fra denne typen master. En kopi av klagen sendes direktoratet ved advokat Torstein Losnedahl direkte. Vennlig hilsen Terje Sjøvold

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Dokument nr. 8:72 (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om øyeblikkelig å sikre Teletopia AS tilgang til Telenor Mobil AS' nett,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Inntrøndelag tingrett UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Ref.: #41850-501-4026055.1 STEVNING til INNTRØNDELAG TINGRETT Saksnr.: Saksøker: Kristiansund kommune v/ordføreren Postboks

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet Advokatfirmaet Hjort DA Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M 38835.1 11/00047-2 /ID. mars 2011 Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon:

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: Oslo kommune Bystyrets sekretariat Saksframlegg Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: SPORTSSTIEN 4 - BYGGESAK - KLAGE OVER RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av skadeforsikringer. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved gjennomføringen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS Wiersholm, Mellbye & Bech v/adv. Wilhelm Matheson Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato WM-63500 200602587-/NIG 18.07.07 Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2.

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse vedrørende generalentreprise om utvendig renovering av trygdeboliger. Klagenemnda kom til at Hemne kommune hadde utvist

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om tjenester for skadedyrbekjempelse. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 22-3 (1) ved ikke å meddele

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Prosesskrift til Oslo tingrett

Prosesskrift til Oslo tingrett 1 av 23 Oslo tingrett Postboks 8023 Dep 0030 Oslo Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo, 07. juli 2015 Sak nr: Saksøker: 13-103486TVI-OTIR/07 Advokatfirmaet Østberg AS Postboks 7047 St. Olavs plass 0130

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL Deres ref.: Vår ref.: 2002/780 M5/528.1 Saksbeh.: Dato: 3. oktober 2003 Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL V2003-58 1. Bakgrunn Konkurransetilsynet

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling Internserien 4/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2014 1 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ordfører, bystyret, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer