Tinn kommune Skinnarbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tinn kommune Skinnarbu"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Skinnarbu GNR. 130, BNR. 15, 39 M.FL. Figur 1. Utsikt fra planområdet mot Møsvatn. Tatt mot NV.

2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Skinnarbu Gardsnummer: 130 Bruksnummer: 15, 39 m. fl. Tiltakshaver: Plankontoret Hallvard Homme AS Adresse: Postboks VALLE Navn på sak: Skinnarbu Saksnummer: 08/1137 Registrering utført: Ved: Anne Herstad(feltleder), Rudi Johan Angell Mikalsen og Ingunn Dahlseng Håkonsen Rapport utført: Ved: Ingunn Dahlseng Håkonsen Undersøkelsestype Maskinell sjakting Overflateregistrering Prøvestikking Metallsøk X Autom. fredete kulturminner i området: Nyere tids kulturminner i området: Fornminnetype 28 kullgroper, 3 av disse (75304, og 97077) var registrert tidligere. Askeladden id. Id 75304; 91201, 97077; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 13927; 13928; Naturvitenskaplige prøver ( 14 C) Faglige konklusjoner: Planen er ikke i konflikt med kulturminner Automatisk fredete kulturminner X Planen er i konflikt Nyeretids kulturminner Planen er i konflikt Antall dagsverk: 15 Merknader: 12 dagsverk i felt og 3 dagsverk rapportskriving - 1 -

3 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN OG SAMMENDRAG... 3 BEGREPENE KULTURMINNE/KULTURMILJØ OG GRUNNLAGET FOR REGISTRERING... 3 Datering... 4 OMRÅDET... 5 Terrenget... 7 Tidligere registrerte kulturminner... 9 STRATEGI OG METODE UNDERSØKELSEN Deltagere og tidsrom Automatisk fredete kulturminner Pulje 1- kullgroper i øst Pulje 2- Kullgroper i nord Pulje 3- Kullgroper i vest KONKLUSJON Tidligere registrerte kulturminner utenfor planområdet Tabell: Beskrivelse Kullgroper

4 Bakgrunn og sammendrag I forbindelse med oppstart av detaljregulering for hyttetomter på gnr 130 bnr 15, 39 m.fl. Skinnarbu, Tinn kommune, ble det gjennomført kulturhistoriske registreringer i det berørte området. Reguleringsplanen har som formål å legge til rette for utvikling av et høystandard hyttefelt inkludert nytt renseanlegg og utviding av båtanlegget i vannkanten til Møsvatn. Det er ikke gjort tidligere undersøkelser i området. Under registreringen ble det funnet 25 automatisk fredede kulturminner i form av kullgroper (Askeladden id ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 13927; 13928; ). Begrepene kulturminne/kulturmiljø og grunnlaget for registrering Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, inkludert lokaliteter som det er knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Med kulturmiljø menes områder der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. I forvaltning av kulturminner og i kulturminneloven skilles det mellom automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid. Kulturminneloven av 1978 inneholder en til dels omfattende og detaljert opplisting av kulturminner som er automatisk fredete i henhold til loven, jf. 4. Dette er kulturminner som er beskyttet på grunn av sin høye alder. I utgangspunktet dreier det seg om alle kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder, hvilket vil si at de er eldre enn reformasjonen (fra før 1537). Loven inneholder også bestemmelser knyttet til skipsfunn. Dette er Norsk Sjøfartsmuseums ansvarsområde, og slike kulturminner omtales dermed ikke i denne rapporten. Kulturminneloven omfatter dessuten samiske kulturminner, men slike er til nå ikke registrert i Telemark. De kulturminnene vi registrerer flest av er spor etter forhistorisk bosetning, dyrking og jernutvinning. Bosetningsspor finnes fra alle perioder, og kan omfatte alt fra steinredskaper til ildsteder, og fra tydelige tufter til avtrykkene etter stolper som en gang har båret et hustak. Spor etter forhistorisk dyrking kan være rydningsrøyser, og i enkelte tilfeller merker etter arden som ble brukt. Rester etter jernutvinning finnes oftest i form av kullgroper, det vil si groper laget for å fremstille kull til ovnene. En kan også finne tuften hvor selve ovnen sto, eller slagghaugene. I tillegg til dette registreres det gravminner, fangstanlegg, helleristninger og andre typer kulturminner. En fullstendig oversikt over automatisk fredete kulturminner vil aldri kunne foreligge. En regner med at kun omtrent 10% av kulturminnene er kjent. De øvrige er usynlige eller vanskelige å se på markoverflaten, eller bare ikke registrert. En del av de automatisk fredete kulturminnene som er registrert er innarbeidet og kartfestet på Økonomisk Kartverk. Disse er markert med symbolet rune-r. Også i andre kartverk og kartdata er kulturminner representert. I Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden ( er også en rekke kulturminner lagt inn og er søkbare. Denne tjenesten er enda ikke gjort offentlig tilgjengelig, men kommuneadministrasjonene har tilgang. Siden en fullstendig kartfesting og registrering av automatisk fredete kulturminner ikke finnes, er en i offentlig forvaltning og arealplanlegging avhengig av selv å hente ut all tilgjengelig informasjon om kulturminner for å oppfylle de lovpålagte oppgavene som ligger i kulturminneloven. Dette innebærer i de fleste tilfeller at det regionale kulturminnevernet må ut og undersøke områder som berøres av reguleringsplaner, byggeplaner og lignende. Dersom det blir registrert automatisk fredete kulturminner innenfor plangrensene, vil disse vanligvis bli regulert til hensynssone. Et annet alternativ er å søke om dispensasjon fra kulturminneloven. Dersom en slik frigiving av kulturminner blir innvilget, forutsetter lovens 10 at tiltakshaver dekker utgiftene til de nødvendige arkeologiske utgravinger

5 Kulturminner fra nyere tid er slike som er fra tiden etter Disse kulturminnene kan ha mer eller mindre stor verneverdi, men er i utgangspunktet ikke automatisk fredet. De kan vedtaksfredes etter 15, 19 og 20 i kulturminneloven, eller reguleres til bevaring. I det såkalte SEFRAK-registeret er kulturminner fra før 1900 registrert (hovedsakelig stående bygninger), samt enkelte yngre kulturminner. DATERING Det finnes ulike metoder for å aldersbestemme et kulturminne. I mange tilfeller er det nok å sammenligne med andre kjente kulturminner, ettersom det etter hvert er utarbeidet gode oversikter over kulturminnetyper fra ulike perioder av forhistorien. I andre tilfeller dateres funn ved hjelp av C14-metoden; det vil si naturvitenskapelige analyser av kullprøver som er tatt ut under feltarbeidet. Figur 2 viser vanlige betegnelser på arkeologiske perioder, og varigheten av dem. Eldre steinalder fvt Yngre steinalder fvt Bronsealder fvt Eldre jernalder 500 fvt - år 570 Yngre jernalder år Middelalder år Nyere tid år Figur2: Hovedperiodene fra istidens slutt og fram til vår tid (fvt = før vår tidsregning) Figur 3: Hovedperiodene fra istidens slutt og fram til nyere tid

6 Området Skinnarbu ligger på 960 moh i Tinn kommunes sørvestlige hjørne, ca 2 mil vest for industribyen Rjukan. Fra Skinnarbu mot nord kan man se Hardagerviddas begynnelse i den nordvestlige del av kommunen. I vestre del av planområdet ligger et eksisterende hyttefelt (se fig. 6). Fig 4. Planområdets plassering i fylket

7 Fig. 5. Planområdets plassering i kommunen

8 Fig. 6. Oversikt over planområdet. TERRENGET Planområdet er delt inn i en større og en mindre del, og vil bli beskrevet deretter. Område 1. Dette området er planområdets nordlige del ved Møsvatn, og avgrenses av hovedveien (se fig.6). Terrenget består hovedsaklig av myr, men har flere fine, til dels kuperte, flater med bjørkeskog og noen grantrær. I denne delen lå en stor haug med stein og grus ved vei inn fra hovedvei

9 Fig: 7. Plangrensen i vest, viser overgang lyng til bjørkeskog. Tatt mot SV. Fig 8. Myr i vestlig del av område 1. Tatt mot SØ Fig 9. Haug av fyllmasse i den østlige del av område 1. Tatt mot V. Område 2. Dette området varierer mellom myr, bjørke- og/eller granskog, og større knauser av berg med lite vegetasjon mot og på toppen. Myrene har et oljete lag på toppen av vannet i myrhullene, som kan signalisere at de er malmholdig. I øst er det flere fine tørre rygger med lyng, einerbusker og bjørkeskog med innslag av noe gran. Disse har slake hellinger som ender i myrer som omkranser ryggene. Dette landskapet går igjen i hele området. I den vestlige side er det et stort område med åpen bjørkeskog, einerbusker og enkelte grantrær. Det er imidlertid tett granskog i nordvest med et bratt terreng som faller mot nord. Det er myr som skiller dette vestlige område fra hyttebyen som ligger øst for området, og fra midtdelen av planområdet. Midtdelen av området er preget av myr, steinete grunn og gammel bjørkeskog med innslag av grantrær og, enkelte plasser, tett med einebusker. I nord, like sør for et større tjern/myr var det også en sementert sirkulær flate, som antas å være helikopterlandingsplass. Skinnarbu høyfjellshotell ligger like nord- nordvest for denne

10 Fig: 10. En skogrygg med mye stein og vegetasjon og myr på begge sider. Tatt mot V. Fig. 11. Bjørkeskog i slak helling i midterste del av område 2. Tatt mot V. Fig. 12. Hellende terreng i nordlige del med delvis myr/lyng og bjørkeskog i bakgrunnen Fig. 13. Oversikt over terrenget fra en av knausene i den sørlige delen. Tatt mot N. TIDLIGERE REGISTRERTE KULTURMINNER Det er tidligere registrert automatisk fredede kulturminner både i planområdet og like i nærheten av planområdet (se fig. 14). Kulturminnene innenfor planområdet vil bli presentert her, mens de utenfor vil bli presentert i korthet. En mer utfyllende beskrivelse av sistnevnte er lagt som vedlegg. Like utenfor planområdet er det registrert 34 automatisk fredete kulturminner i form av kullgroper og et aktivitetsområde (mulig blesteranlegg) (se vedlegg). Det ligger 11 kullgroper helt sørøst for planområdet og i nærheten av plangrensen. 8 kullgroper ligger nord for plangrense og vest for Skinnarbu høyfjellshotell. De resterende, samt aktivitetsområdet, ligger vest for planområdet og i nærheten av et skianlegg

11 Fig. 14 Oversikt over tidligere registrerte automatisk fredede kulturminner, merka med rødt. Innenfor planområdet var det registrert tre kullgroper (Id 75304, 91201, 97077) fra før. Disse blir presentert nedenfor. En av kullgropene, id 75304, ble målt inn på nytt under registreringen (se merknad id 75304). Informasjonen nedenfor er hentet fra Riksantikvarens database for kulturminner

12 75304 Kullfremstillingsanlegg Rund kullgrop med voll som er vasket bort i N og Ø (halvparten). Ytre diameter 4,7 m, indre diameter 3,0 m, dybde 0,6 m. Bjørkekratt og einer. Terrenget fallende mot NØ ned mot NV-SØ gående vannsig. Hytter i NØ på den andre siden av vannet. Høyspent i SØ. Prosjekt: Konsesjonsbehandling Møssvatn, NIKU 99/133 Merknad: : Ny geometri målt inn med cpos Kullfremstillingsanlegg Kullgrop Nordlig hellende åsrygg sørøst for tilførselsvei til Skinarbu Høyfjellshotell. 30m vest for bekk. Lav bjørkeskog, undervegetasjon av gress og einer. Mye stein i grunnen Sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter Kullfremstillingsanlegg Kullgrop. Kullgropa ligger i et område med skrinn bjørkeskog og einer. Undervegetasjonen består av gress og tyttebærlyng. Kullgropa er sirkulær, og ligger rett Ø for varmestue tilhørende skianlegg, tett på opparbeidet kulehopp. Sør for et større myrområde. Funnreferanse: Jf. Telemark fylkeskommunes rapport på arkivsak 02/2176. Kullgropa er her gitt id 216HBB

13 Strategi og metode Hovedfokuset for registreringen var knyttet til synlige spor fra jern- og middelalder, blant annet etter jern- og kullfremstilling langs vannkanten, men også hustufter, gravminner, med mer. Registreringene ble utført ved hjelp av følgende metode: Visuell overflateregistrering er å gjennomsøke et område for kulturminner som er synlige på overflaten, som for eksempel tufter, gravrøyser og kullgroper. Dette blir gjort ved at en arbeider seg systematisk gjennom det aktuelle området. Kullgropene i planområdet ble påvist visuelt, og kull ble påvist ved stikking med jordbor i gropene. Det ble ikke tatt ut kullprøver. Vi begynte i den østlige del av planområdet og gikk systematisk over flatene og ryggene som lå mellom myrene. Videre ble området i nærheten av Møsvatn gått over før den nordvestlige delen(vest for hyttebyen) ble undersøkt. Det sørlige, sørvestlige del og området langs den sørlige plangrense ble gått nøye over nest siste dag. Her var det fine rygger med slake hellinger. Siste dag ble området i hyttebyen og deler av den nordøstlige plangrensen undersøkt. For å gjøre dokumenteringen og undersøkelsen av planområdet mest mulig effektiv, var det en som registrerte geometrien til kulturminner, mens en annen skrev notater om området og kulturminnet. Den tredje gikk over det omkringliggende område. Alle kullgropene ble målt inn med C-POS, RTK FIX. DELTAGERE OG TIDSROM Undersøkelsen Undersøkelsen i felt ble foretatt på 12 dagsverk, , og ble utført av Anne Herstad(feltleder), Rudi Johan Angell Mikalsen og Ingunn Dahlseng Håkonsen. Det var flott vær alle dager, bortsett fra siste dag hvor det sluddet/regnet. Tidsrammen for prosjektet ble økt med 3 dagsverk på grunn av mengden automatisk fredede kulturminner, størrelsen på planområdet og terrengets art. Etterarbeid ble utført ila tre dagsverk, , av Ingunn Dahlseng Håkonsen. AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER Under registreringen ble det funnet 25 kullgroper (Id ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 13927; 13928; )(se fig.17). Kullfremstillingsanlegg stammer vanligvis fra jern- og middelalder. Kullgropene ble hovedsaklig funnet i den østre, vestre og nordlige del av planområdet. Funnområdene er derfor delt i tre puljer hvor flere kullgroper lå i nærheten av hverandre. Puljen i øst lå i nærheten av tidligere registrerte kulturminner(se fig 15). Det var også noen kullgroper som ble funnet akkurat i kanten eller like utenfor planområdet. De vil likevel bli presentert her, men markert som utenfor planområdet. Tabell med beskrivelse av hvert enkelt kulturminne er lagt i vedlegg

14 PULJE 1- KULLGROPER I ØST Det ligger 5 kullgroper (Id ; ; ; ; ) helt øst i planområdet på flere fine platåer med åpen bjørkeskog like ovenfor myren mot vest(se fig.16 og 17). Kullgropene med id og ligger under 10 meter øst for planområdet. Kullgropene her ligger mellom 50 og 100 meter fra hverandre(se fig. 15). I den sørøstlige del ligger kullgrop id og nedenfor en knaus med myr på alle sider. Sistnevnte ligger ca 20 meter sørøst for plangrensen, og de ligger under 100 meter fra hverandre. Kullgrop id ligger alene på et platå i den nordøstlige delen av planområdet, med ei større myr mot øst. Fig 15. Pulje 1, østlige del av planområdet. Nyregistrerte automatisk fredede kulturminner er merka med røde punkt, automatisk fredede kulturminner som var kjent fra før er merka med rosa firkanter. Fig 16. Id Tatt mot SV. Fig 17. Id Tatt mot NØ

15 Fig.18 Full oversikt over nyregistrerte automatisk fredete kulturminner (røde prikker) og tidligere registrerte automatisk fredete kulturminner (rosa firkanter og felt) i og like utenfor planområdet. PULJE 2- KULLGROPER I NORD I den nordlige delen av planområdet ligger 7 kullgroper(id; ; ; ; ; ; ; ) spredt rundt myren som dominerer hovedsakelig størsteparten av denne delen av planområdet. I øst ligger 4 kullgroper relativt tett i terrenget. Alle ligger på et flatt terreng med bjørkeskog og lynggrunn. Kullgrop id ligger mindre enn m fra et haug med fyllmasse(større stein og grus) og konstruert grusvei, og har en liten granskog mot nordøst (se fig.9 og 20). Her ligger en større myr mot vest. De tre andre er lokalisert på en fin flate med bjørkeskog og lynggrunn sør for myren. En av kullgropene(id ) er lokalisert i plangrensen i sørvest. Nordvest for denne er det tidligere registrert mulig blesteranlegg og ti andre kullgroper (id 97044, )

16 Fig 19. Id Tatt mot N. Fig 20. Id Tatt mot NØ Fig 21. Pulje 2, vestlige del av område. Oversikt over nyregistrerte automatisk fredete kulturminner (røde prikker) og tidligere registrerte automatisk fredete kulturminner (rosa firkanter og felt)

17 PULJE 3- KULLGROPER I VEST Det ble registrert 9 kullgroper(id ; ; ; ; ; ; ; ; ) i den vestlige del av planområdet. I en tett granskog med bratt terreng ligger tre av disse kullgropene(id ; ; ). Utsikten her er stengt av alle grantrærne. På noen fine rygger 100 m lenger mot sør- sørøst er fem andre kullgroper(138924; ; ; ; ) lokalisert. Disse ligger ca m fra hverandre og i en tilnærmet sirkulær form (se figur 21). Like ved skianlegget i vest, og utenfor planområdet, ble en kullgrop(id ) lokalisert. Den lå i skiløypen og var fylt med stein, trolig for å jevne ut bakken om vinteren. En kullgrop (id ) er registrert alene nordøst for hyttebyen, sør- sørvest for Skinnarbu Høyfjellshotell, og utenfor planområdet. Den ligger også nært en helikopterlandingsplass i sørøst. Fig 22. Id Tatt mot N. Fig 23. Id Tatt mot NØ

18 Fig. 24. Pulje 3, nordlige del av planområde. Oversikt over nyregistrerte automatisk fredete kulturminner (røde prikker) og tidligere registrerte automatisk fredete kulturminner (rosa firkanter og felt). Konklusjon I forbindelse med arkeologiske registreringer på gnr 130 bnr 15, 39 m.fl. på Skinnarbu, Tinn kommune ble det innenfor planområdet påvist 25 automatisk fredete kulturminner i form av kullgroper (Askeladden id , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13927, 13928, ). Reguleringsplanen er i konflikt med disse automatisk fredete kulturminnene. SKIEN Ingunn Dahlseng Håkonsen Feltleder

19 Vedlegg: Liste over tidligere registrerte kulturminner utenfor planområdet. Tabell over beskrivelse av kullgropene TIDLIGERE REGISTRERTE KULTURMINNER I NÆRHETEN AV PLANOMRÅDET. Informasjonen nedenfor er hentet fra Riksantikvarens database for kulturminner Kullfremstillingsanlegg <> 2 Kullgrop AUT <> 3 Kullgrop AUT <> 4 Kullgrop AUT <> 5 Kullgrop AUT <> 6 Kullgrop AUT <> 7 Kullgrop AUT <> 8 Kullgrop AUT <> 9 Kullgrop AUT <> 10 Kullgrop AUT Kilder (litteratur m.m.): Ingen. I dette området finnes minst 10 runde kullgroper. 4 ligger på selve hyttevollen, SØ, S og SV for hytta. Disse er for det meste gjenfylt, gressgrodd. I gropen SØ for hytta, fant Thor Brorusten en del kull og et par slaggklumper. De øvrige gropene ligger utenfor vollen i bjerkeskog. De er delvistilgrodd og derfor ikke lett å oppdage. 2 av disse ligger kloss inntil og NØ for stien ned til båthuset. Gropene i skogen er alle markerte med tydelig voll. Mål: Vollene: Br 1-3m, h 0,5m. Gropenes d: 2-3m, dybde inntil 1,1m. Der hvor hytta står så det ut til å ha stått hus tidligere, opplyste Brorusten. Nokså flatt, steinet lende som skråner slakt ned mot Møsvatn i N. Bjerkeskog, gress, lyng. Enkelte myrdrag. Utsyn stengt av skog. S-ligste punkt: 50m VNV for avkjørselen til hytta fra rv 37. N-ligste punkt: 100m NNØ for hytta. NV-ligste punkt: 200m NV for hytta Kullfremstillingsanlegg Kullgrop

20 Området bærer preg av å være brukt som søppelfylling/oppsamlingsområde fpr rask og rate. Vegetasjonen består av vier, nedtråkket gress og lyng. Tett ved østre langvegg av naust/båthus. Vest for Møsvatn Kullfremstillingsanlegg Kullgrop Området er en del av naustområde/båtplass. Det er klare nybygg og inngrep i undergrunnen. Vegetasjonen består av vier, nedtråkket gress og lyng. Noe einer. Kullgropa ligger rett syd for møsvatn, vest for lite teknisk bygg/uthus. Gropa ligger i en skråning nv ned mot vannet Kullfremstillingsanlegg Kullgrop naturtomt/hageanlegg for eiendommen 130/125. Området omkring består av skrinn bjørkeskog og einer. Undervegetasjonen består av gress og lyng. Rett vest for bygg tilhørende eiendommen 130/125. Gropa ligger også tett på grusveg inn til eiendommen i sø Kullfremstillingsanlegg Kullgrop Nordlig hellende åsrygg sørøst for tilførselsvei til Skinarbu Høyfjellshotell. Lav bjørkeskog, undervegetasjon av gress og einer. sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter. 15m nord for sti/skogsvei Kullfremstillingsanlegg Kullgrop

21 terrenget heller svakt mot sø, bergnabb 30m mot nv. Bevokst med bjørk, einer og gress. Sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter Kullfremstillingsanlegg På sydsiden av kolle ned mot myr i sv og ø. Bevokst av gress, einer og lav bjørk. Sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter Kullfremstillingsanlegg kullgrop Flate som heller svakt mot øst, bevokst med gress, einer og bjørk. Sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter Kullfremstillingsanlegg kullgrop På en liten terrasse i sø hellende terreng. Myr i sø. Sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter Kullfremstillingsanlegg kullgrop svakt hellende slette bevokst med gress, einer og bjørk. Sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter Bosetning-aktivitetsområde <> 1 Tuft UAV Kullgrop

22 Blokkrik beitemark på Smeislivollen. gresskledt svakt N-hellende slette. På nordsiden av kolle. Sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter Kullfremstillingsanlegg Kullgrop I utkant av blokkrik setervoll (Smeislivollen). Slak slette som heller mot N. Gress og bjørk. Sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter. Rett syd for høyspentlinje Kullfremstillingsanlegg Kullgrop slak slette som heller not NV. gress og kroket bjørk. Sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter. Ca 20m vest for Kullfremstillingsanlegg kullgrop Terrenget heller svakt mot NØ. Gress, einer og kroket bjørk. sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter Kullfremstillingsanlegg Kullgrop På blokkrik setervoll (Smeislivollen). Gress, kroket bjørk og einer. sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter. Ca. 15m N for tuft

23 91213 Kullfremstillingsanlegg Kullgrop. Svakt hellende terreng mot myr i SØ. Gress, einer og kroket bjørk. Sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter. Rett SØ for kraftledning Kullfremstillingsanlegg Kullgrop På østsiden av kolle med berg i dagen. Terrenget heller svakt mot ø, myr i n og ø. Lav bjørk, einer og gress. Sør for riksvei H-37, sø for Skinnarbu Høyfjellshotell og Hardangervidda Nasjonalparksenter Kullfremstillingsanlegg Kullgrop. Kullgropa ligger i en lav bjørkeskog. Relativt bratt østvendt helling ned mot elv. Undergrunnen består i stor grad av gress og mindre busker i spredt bjørkeskog. Det er større områder med synlig steinet undergrunn. Kullgropa ligger i et område hvor steinene er mer spredt og det er astørre grad av lausmasse. Kullgropa er sirkulær, og ligger rett øst for skitrekk og skiløype. Øst for kullgropa renner en elv/bekk. Funnreferanse: Jf. Telemark fylkeskommunes rapport på arkivsak 02/2176. Kullgropa er her gitt id 216HBB Bosetning-aktivitetsområde <> 1 Tuft AUT Blestertufter? Tuftene ligger i et område bestående av lav bjørkeskog, med gress og lyng. Det er også spredte einerbusker. Komplekset består av to tufter, som er klare rektangulære nedgravinger i undergrunnen. NV for tuftene ligger en kullgrop. Sør for tuftene renner Sutangrobekken. I vest er det anlagt en grusveg

24 Funnreferanse: Jf. Telemark fylkeskommunes rapport på arkivsak 02/2176. Kullgropa er her gitt id 216HBB Kullfremstillingsanlegg Kullgrop. Kullgropa ligger i et område med lav bjørkeskog og einer. Undervegetasjonen består av gress og lyngvekster. Kullgropa er sirkulær, og ligger rett SØ for Rv 37. Nord for et større myrområde. Funnreferanse: Jf. Telemark fylkeskommunes rapport på arkivsak 02/2176. Kullgropa er her gitt id 216HBB Kullfremstillingsanlegg kulllgrop. Kullgropa ligger i et område med skrinn bjørkeskog og einer. Undervegetasjonen består av gress og lyng Kullgropa er sirkulær, og ligger SSØ for bygg tilhørende eiendom 130/125. Kullgropa ligger også SSØ for grusveg inn til eiendommen. Funnreferanse: Jf. Telemark fylkeskommunes rapport på arkivsak 02/2176. Kullgropa er her gitt id 216HBB Kullfremstillingsanlegg Kullgrop. Kullgropa ligger i en skråning ned (mot vest) til mindre myrområde og liten bekk. Det er småbjørk med lyng og einer. Kullgropa er sirkulær, og ligger SØ for myrområde og Ø for bygg tilhørende eiendom 130/125. Funnreferanse: Jf. Telemark fylkeskommunes rapport på arkivsak 02/2176. Kullgropa er her gitt id 216HBB Kullfremstillingsanlegg Kullgrop

25 Kullgropa ligger i en skråning ned (mot vest) til mindre myrområde og liten bekk. Det er småbjørk med lyng og einer. Kullgropa er sirkulær, og ligger rett S for Rv 37, rett N for myrområde og ØNØ for bygg tilhørende eiendom 130/125. Funnreferanse: Jf. Telemark fylkeskommunes rapport på arkivsak 02/2176. Kullgropa er her gitt id 216HBB Kullfremstillingsanlegg Kilder (litteratur m.m.): Rapport frå kulturhistorisk registrering i Tinn kommune Skinnarbu-Mork-sameiget, Telemark fylkeskommune 2003 (Ingvild Paulsen). 02/01976 Kullgrop. Planområdet ligger ved Møsvatn, vest i Tinn kommune, sør for Rv 37 ved Skinnarbu høyfjellshotell. Området omfatter nordlige del av en NØ-SV gående rygg som strekker seg ned mot Møsvatn, en myr med bekk og tilhørende fuktig skog mot nord og øst. Det er oppført en eksisterende hytte i planområdet. Terrenget er blokkrikt, med en del berg i dagen. Området er bevokst av lav bjørkeskog, gress og einer Kullfremstillingsanlegg Kilder (litteratur m.m.): Rapport fra kulturhistorisk registrering i Tinn komune, Skinnarbu-Mork-sameiget, Telemark fylkeskommune 2003 (Ingvild Paulsen). 02/01976 Planområdet ligger ved Møsvatn, vest i Tinn kommune, sør for Rv 37 ved Skinnarbu høyfjellshotell. Området omfatter nordlige del av en NØ-SV gående rygg som strekker seg ned mot Møsvatn, en myr med bekk og tilhørende fuktig skog mot nord og øst. Det er oppført en eksisterende hytte i planområdet. Terrenget er blokkrikt, med en del berg i dagen. Området er bevokst av lav bjørkeskog, gress og einer Kullfremstillingsanlegg Kilder (litteratur m.m.): Rapport fra kulturhistorisk registrering i Tinn kommune, SKinnarbu-Mork-sameiget, Telemark fylkeskommune 2003 (Ingvild Paulsen). 02/01976 Planområdet ligger ved Møsvatn, vest i Tinn kommune, sør for Rv 37 ved Skinnarbu høyfjellshotell. Området omfatter nordlige del av en NØ-SV gående rygg som strekker seg ned mot Møsvatn, en myr med bekk og tilhørende fuktig skog mot nord og øst. Det er oppført en eksisterende hytte i planområdet. Terrenget er blokkrikt, med en del berg i dagen. Området er bevokst av lav bjørkeskog, gress og einer

26 TABELL: BESKRIVELSE AV KULLGROPENE INNENFOR PLANOMRÅDET Pulje 1 Askeladden- ID Type Beskrivelse Kullgrop Ligger på en rygg med hellende mark i N og NV og økende i S. Einebærkratt i den sørlige vollen. Positiv for kull, ca cm. Indre mål: 2,1 m, Ytre mål: 3,5-4 m. Dybde 1,1 m Kullgrop Noe bjørkeskog i voll, blanding av lyng og gress. Omgitt av noe einebærbusker. Vått i terreng i og utenfor kullgrop. Positiv for kull, 15 cm. Indre mål: 1,9 m. Ytre mål: 3 m. Dybde:0,9 m Kullgrop Lave voller markerer en forholdsvis grunn grop. Bevokst med gress, noe større bjørk og mye einer. Landskapet heller svakt mot NV. Positiv for kull. Ytre mål: 3,5 m. Indre mål: 2m. Inntil 0,7m dyp Kullgrop Svakt skrånede flate mot NV. Noe bjørk vokser i voll. Noe synlig stein i indre voll.åpen bjørkeskog, og lyng og gress grunn. Positivt for kull. Ytre mål: 4,5 m. Indre mål: 2,5 m. Fra 0,5m i NNV og 1,1m i SSØ Kullgrop Einebusker omgir vollen, åpen bjørkeskog. Hellende terreng i gress og lyng grunn. Positiv for kull. Ytre mål: 2,7 m. Indre mål: 1,5 i N, 0,9 i S. Dybde: 0,6 cm Kullgrop Ligger på en rygg med skrånende terreng mot NV og NØ. Bjørkeskog og einer. Terrenget flater ut mot V-retning. Positiv for kull. Ytre mål: 4m. Indre mål:2 m. Dybde: 0,9 m. Noe stein i Ø- voll. Kraftige voller, bortsett fra i SSØ Pulje 2 Askeladden- ID Type Beskrivelse Kullgrop Ligger 5-10 m ø for fyllmasse(grus og stein haug)og S for RV37. I selve gropen ligger oppsamlete kvister. Bjørk og granskog Ø for gropen. Oval grop med tydelige voller. Skjæres av sti over voll i vest. Lyng grunn med noen bjørk i voll. Ytre mål: ca 2,5-3 m Indre mål: 1,5 m. Dybde: 0,5 m Kullgrop Åpen bjørkeskog med lynggrunn på et flatt terreng ved vannet Møsvatn. Noe einer også. Kraftige og klare voller. Ser ut å ha en sjakt inne i gropen som går NNØ-SSV. Ytre mål: 7m. Indre mål: 2,3 m. Dybde: 1,2m Mulig lite grop tilhørende i SØ Kullgrop Ligger i tett granskog med mose og lynggrunn. Klare voller. Ytre mål: 3m. Indre mål:1,3m. Dybde: 0,4m. Liten grop SSV for kullgropen Kullgrop Omgitt tett av einebusker på en flate av lyng og åpen bjørkeskog. Kraftige voller. Sunken inn i kanten (dvs ikke så "skarpe" kanter). Ytre mål: 5m Indre mål: 3 m. Positiv for kull Kullgrop Omgitt av tett bjørkeskog og mye einebusker. Positiv for kull. Ytre mål: 4 m. Indre mål: 2,3 m. Dybde: 0,7 m. En mindre grop på N-siden av kullgropen Kullgrop Åpen bjørkeskog med lynggrunn. Myr mot NØ. Gode voller som det vokser bjørk på. Ytre mål: 4 m. Indre mål: 1,8m. Dybde: 0,6m. Positiv for kull. Sidegrop i V

27 Kullgrop Åpen bjørkeskog, med myr mot vest, nord og øst. Lynggrunn. En liten bergknaus i S. Har utydelige ujevne voller med einebusker på. Ytre mål:ca.2,5-3m. Indre mål: 1,5m. Dybde: ca 0,7 m Kullgrop Har svake voller pga trolig planert ut etter stor aktivitet av et skisenteret. Synlig i terrenget. veldig svake voller, Fylt igjen av større steiner. Indre mål: ca 1m. Usikker ytre mål, mulig 2m. Mulig liten grop i SSV Kullgrop Lynggrunn med einebusker og åpen bjørkeskog i utkanten. Ligger på en svakt hellende grunn. Oval grop. Dyp forsenkning og kraftige voller. Ytre mål:3m. Indre mål: 2m. Dybde:0,5m Kullgrop Mye einebusker i vollen, og skjuler gropen i N og Ø. Noe bjørk vokser også omkring. Myr i mot N. Voll brutt i NNV, men har tykke voller. Ytre mål: 3,5 m Indre mål:2m Dybde: 0,6m Mulig sidegrop i NNV Kullgrop Omgitt tett av einebusker. Åpen bjørkeskog og gress og lyng terreng. Oval kullgrop med kraftige voller i V. Indre mål: 0,6m Ytre mål: 2,7. Dybde: 1m. Positiv for kull Kullgrop Tett granskog med mose og gressgrunn. Bratt mot Ø og V. Grop med store voller. Ytre mål:2,5m Indre mål:1m. Dybde: 0,5m. Liten sidegrop mot N Kullgrop Åpen bjørkeskog med lyng og gressgrunn. Møsvatn ca50 m ned mot N. Oval grop med kraftige men utydelige voller(pga lyng). Ytre mål: ca 2m Indre mål: 1m. Dybde. 0,4m. Bratt helling i grop. Mulig sidegrop i S. Pulje 3 Askeladden- ID Type Beskrivelse Kullgrop En del bjørkeskog på en liten rygg som heller videre mot N. Mye einer omkring. Lite grunn med brede voller. Sidegrop i S. ca 1,2 m brede voller, opptil ca 2o cm høye. Indre mål: 1,5m og 0,6-0,7 m dyp. Sidegrop: 0,7m x 1,0m diameter, 30cm dyp Kullgrop Gress og lynggrunn. Åpen bjørkeskog med en del einebusker. Dyp med svakt synlige voller og en sidegrop tydelig i SV. Voll er 1 m bred og cm høy. Indre mål: 1,5 m. Dybde: 1,2m. Sidegrop er 1,5x1m og ca 30 cm dyp Kullgrop Ligger på rygg som stiger mot SV. gressgrunn i en bjørkeskog og en del einebusker i Ø. Grop med smale lave voller, ca cm brede og ca 30 cm høye. Indre mål:1,7m Dybde: 0,8 m Kullgrop Ligger i en gammel bjørkeskog med einer og har gress og lynggrunn. Indre mål: 1,8 m. Vollen er på ca 0,9 m bred. Dybde: 0,8 m. Mulig sidegrop i Ø-SØ Kullgrop Åpent terreng med bjørkeskog i S, med grantrær i V, Ø, N og i selve kullgropen. Gressgrunn. Kullgrop med tydelige voller. Stor gran i NV-hjørnet som dekker hele gropen. Indre mål: ca 2m. Dybde: 0,6 m. Vollen er opptil 2 m bred, og er ca 40cm høy. Ingen tydelig sidegrop Kullgrop Ligger på en svakt hellende flate mot N. Gressgrunn med en del einebusker i åpen bjørkeskog. Kullgrop med smale voller, 0,6-0,7m brede, Indre mål: 2m. Dybde: 0,8-0,9 m. liten grunn tilleggsgrop i V, ca 1m x 1,5 m

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 8 Tiltakshaver:

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Tokke kommune Huka hoppanlegg

Tokke kommune Huka hoppanlegg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Huka hoppanlegg GNR. 47, BNR. 1, 12, 15, 77 Fra toppen av hoppbakken RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn:

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Tokke kommune Hallbjønnsekken

Tokke kommune Hallbjønnsekken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hallbjønnsekken GNR. 123, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 123 Bruksnummer:

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

Vinje kommune Steinbakken

Vinje kommune Steinbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Steinbakken GNR. 136, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 136 Bruksnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5 Ortofoto over planområdet RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Seljord Gårdsnavn:

Detaljer

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu GNR. 17, BNR. 1 & 7. Figur 1: Fra lekeplassen og opp mot tiltaksområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen)

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) GNR. 17, BNR. 1, 3, 4 Middelalderloftet på Kile (id 86774) RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Bamble kommune Trosby - Kjøya

Bamble kommune Trosby - Kjøya TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Trosby - Kjøya GNR. 88, BNR. 3 OG 48 Figur 1: Maskinfører Halvor Rogn Stokke i planområdet og Sjakt 1 i forgrunnen. Tatt mot SV. RAPPORT

Detaljer

Fyresdal kommune Kilåi kraftverk

Fyresdal kommune Kilåi kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kilåi kraftverk GNR. 25, BNR. 1 Figur 1. Gammel nålebu, vestbredden av Saurvatn. Tatt mot V. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen GNR. 85, DIVERSE BNR. Figur 1: Ved planområdets sørlige avgrensing. Sett mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet.

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bukta Fjone GNR 21, BNR 25 OG 60. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Sauherad kommune Ryntveit massetak

Sauherad kommune Ryntveit massetak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Ryntveit massetak GNR. 4, BNR. 2 Ryntvit masetak, Nordsjø i bakgrunnen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Sauherad

Detaljer

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen GNR. 63, BNR. 6, 8, 35 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Tinn kommune Spjelset, Hovin

Tinn kommune Spjelset, Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Spjelset, Hovin GNR. 152, BNR. 11 F24 Hovin RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Spjelset Gardsnummer:

Detaljer

Seljord kommune Grasbekk

Seljord kommune Grasbekk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Grasbekk GNR. 112, BNR. 5 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Grasbekk Gardsnummer:

Detaljer

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Mattislia/Primtjønn GNR. 52, BNR. 12 Fra eksisterende skiferbrudd RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden

Detaljer

Vinje kommune Grautlethaugen

Vinje kommune Grautlethaugen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Grautlethaugen GNR. 153, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 153 Bruksnummer:

Detaljer

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark GNR. 38, BNR. 5 Kullgrop, ID 127580 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

Nome kommune Flåbygd, Venheim

Nome kommune Flåbygd, Venheim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Flåbygd, Venheim GNR. 115, BNR. 5 Utsikt mot Kleivstulknatten RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn:

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING TINN KOMMUNE SKINNARBU FRØYSTUL-MØSVATN GNR. 130, BNR. 8, 10 OG 15 Ill 1: Oversiktsbilde reguleringsplan område Møsvatn. Foto fra topp

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune GNR 40, BNR 2 Vedlausfjell Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell : RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør GNR. 7, BNR. 29 M.FL Figur 1: Oversiktsbilde av planområdet. Bildet er tatt frå vakthusheia mot

Detaljer

Hjartdal kommune Hibberg

Hjartdal kommune Hibberg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Hibberg GNR. 68, BNR. 1 Figur 1. Utsikt mot elva Skogsåi og ur. Foto tatt mot øst nordøst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Nydyrking Nordgarden GNR. 40, BNR. 1, 3 Figur 1: Bilde frå planområdet mot garden i bakgrunnen. Tatt mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet

Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet GNR. 11, BNR. 2 Figur 1: Overflateregistrering ved Frovatn. Tatt mot NV. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Nissedal kommune Grytåi kraftverk

Nissedal kommune Grytåi kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Grytåi kraftverk GNR. 22, BNR. 23 / GNR.22, BNR. 9 / GNR.1, BNR 22/ GNR.7, BNR. 23 Figur 1: Område hvor inntaket til rørgate i Grytåi

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Drangedal kommune Rølandsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Drangedal kommune Rølandsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102 TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Drangedal kommune Rølandsåsen Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102 Figur 1. Del av planområdet i nord med Sørlandsbanen til venstre og fylkesvei 38 til høyre. I mellom

Detaljer

Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim

Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim GNR. 114, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Gardsnummer: 114 Bruksnummer:

Detaljer

Drangedal kommune Solberg Søndre

Drangedal kommune Solberg Søndre TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Solberg Søndre GNR 13/BNR 3,5 Planområdet ligger på østbredden av øvre Toke. Terrenget stiger bratt opp fra vannet de fleste steder.

Detaljer

Skien kommune Kongerød skole

Skien kommune Kongerød skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Kongerød skole GNR. 223, BNR. 16 M.FL. Bilde 1: Kongerød skole, Skien. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G /

Detaljer

Fyresdal kommune Momrak

Fyresdal kommune Momrak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Momrak Figur 1 Utsikt over Fyresvatn fra planområde R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G / R E G I S T R E

Detaljer

Vinje kommune Huskarmyri

Vinje kommune Huskarmyri TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Huskarmyri GNR./BNR. 143/1, 144/1-2, 145/1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 143

Detaljer

Fyresdal kommune Grunnvik

Fyresdal kommune Grunnvik TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Grunnvik GNR. 36, BNR. 5 Figur 1. Rydningsrøys og sjakt 2 i planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Navn på sak:

Detaljer

Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad

Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad GNR. 65, 66, 67, 69, BNR. 3, 8, 9, 13, 85, 116 Figur 1. Oversikt over planområdet. Gravemaskinen fyller igjen sjaktene.

Detaljer

Skien kommune Gulset senter

Skien kommune Gulset senter TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Gulset senter GNR. 2, BNR. 286, MFL Sjakting nordøst for Gulset kirke RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien

Detaljer

Skien kommune Del av Skotfoss Bruk

Skien kommune Del av Skotfoss Bruk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Del av Skotfoss Bruk GNR. 283, BNR. 930 Ortofoto over deler av Skotfoss/Åfoss. Planområde markert med rødt RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Vinje kommune Våmarvatn

Vinje kommune Våmarvatn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Våmarvatn GNR.59, BNR.1. GNR.59, BNR.17. GNR.60, BNR. 1. Figur 1: Demningen ved Våmarvatn R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S

Detaljer

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk GNR. 44, 45, 46, BNR. DIVERSE Figur 1: Dalsfoss-demningen. Tatt mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Seljord kommune Haugan/Langlim

Seljord kommune Haugan/Langlim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Haugan/Langlim GNR. 109, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Haugan Gardsnummer: 109

Detaljer

Bø kommune Folkestad Barnehage

Bø kommune Folkestad Barnehage TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Folkestad Barnehage GNR.9, BNR. 276 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Tjønntveit / Moen Gardsnummer:

Detaljer

Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon

Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon GNR. 12, BNR.2, 9. M.FL. Figur 1: Avtorvet flate nær jernbanelinjen. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Nissedal kommune Sondekollen

Nissedal kommune Sondekollen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sondekollen GNR. 29, BNR. 9 og 10 Figur 1: Gravrøys id 138872 med Nisser i bakgrunnen. Tatt mot SSØ. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Risingveien 5

Skien kommune Risingveien 5 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Risingveien 5 GNR. 300, BNR. 3313 Deler av planområdet sett mot sør. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn:

Detaljer

Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta

Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta GNR. 69, BNR.8 M.FL Figur 1: Utsikt mot Ørvikbukta, sør for planområdet. Tatt mot SØ. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell

Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell GNR. 99, BNR. 52 M.FL Figur 1: Utsikt mot hotellet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje

Detaljer

Skien kommune Skauen kristelige skole

Skien kommune Skauen kristelige skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skauen kristelige skole GNR. 63, BNR. 594, 658-660 Figur 1: Sjakting med gravemaskin på fotballbanen. Tatt mot NNV. R A P P O RT F R A

Detaljer

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 GNR. 268, BNR. 9 OG 44 Bilde 1 P8310116 Utsikt fra grunneier Oppebøens gård, tatt mot Norsjø i nordøst. R A P P

Detaljer

Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område

Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område GNR. 45, BNR. 14, 184, 172 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

Nome kommune Øra, Ulefoss

Nome kommune Øra, Ulefoss TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Øra, Ulefoss GNR. 12, BNR. 1 Figur 1. Vegetasjonsbilde av området. Foto tatt mot øst. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B

Detaljer

Vinje kommune Rauland sentrum

Vinje kommune Rauland sentrum TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Rauland sentrum Planområdet omfatter Rauland sentrum, samt ubebygde områder i nord og sør. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011

Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011 GNR. 63, BNR. 6 Figur 1: Planområdet med Bikkjehola. Tatt frå Neslandsvatn stasjon mot NØ R A P P O RT F

Detaljer

Sauherad kommune Breiset

Sauherad kommune Breiset TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Breiset GNR. 36, BNR. 1 Bildet viser Breisethytta som ligger innenfor planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Herøya Reguleringsplan 09/4533 GNR. 55, 57, 58. Figur 1: IMG_0039. En snøfylt liten steinalderboplass. Tatt mot SV. R A P P O RT F

Detaljer

Vinje kommune Holldal kraftverk

Vinje kommune Holldal kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Holldal kraftverk GNR. 92, BNR. 2 Figur 1: Grensestein, E134 i bakgrunnen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje

Detaljer

Bamble kommune Cochefeltet

Bamble kommune Cochefeltet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Cochefeltet GNR. 23. BNR.45, 107, 218, 204 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Gardsnummer: 23

Detaljer

Porsgrunn kommune Skogveien

Porsgrunn kommune Skogveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Skogveien GNR. 200, BNR. 2712 OG 2717 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn:

Detaljer

Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen

Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen GNR. 138 BNR. 48 Figur 1: Strykene mellom Gausbuvatn og Hylebuhylen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Bamble kommune Hydrostranda

Bamble kommune Hydrostranda TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Hydrostranda. Bildet er fra den sørøstlige delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn:

Detaljer

Skien kommune Granvollen - Lyngbakken

Skien kommune Granvollen - Lyngbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Granvollen - Lyngbakken GNR. 221, BNR. 1416 Lyngbakken mot Tollnes idrettanlegg (planområdet). Retning vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Skien kommune Menstad skole

Skien kommune Menstad skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Menstad skole GNR. 68, 69, 72. Figur 1: Området etter sjakting. 1 R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G / R E

Detaljer

Tokke kommune Høydalsmo

Tokke kommune Høydalsmo TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Høydalsmo GNR. 72, BNR. 1, 4, 7, 11, 12, 32, 37, 38, 40 Figur 1. Del av planområdet i Høydalsmo. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Seljord kommune Nordbygdi

Seljord kommune Nordbygdi TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Nordbygdi GNR. 38/ 39/ 41, BNR. 1, 2/ 2, 3, 4/ 1, 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

Notodden kommune Søndre Homtjønn

Notodden kommune Søndre Homtjønn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Søndre Homtjønn GNR. 135, BNR. 2 Søndre Homtjønn med en del av planområdet i bakgrunnen. Bildet er tatt mot sørvest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Nome kommune Kaste-Stoadalen

Nome kommune Kaste-Stoadalen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Kaste-Stoadalen GNR. 5, 42, BNR. 1, 10, 13, 14, 35 OG 39, 5 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Nome kommune Gunnerudveien

Nome kommune Gunnerudveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Gunnerudveien GNR. 55, BNR. 11 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn: Herregårdshavna Gardsnummer: 11

Detaljer

Notodden kommune Høymyr

Notodden kommune Høymyr TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Høymyr GNR. 90, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Høymyr Gardsnummer: 90 Bruksnummer:

Detaljer

! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn

! !# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn ! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn Nordland fylkeskommune mottok i 2009 melding om oppstart av arbeidet med reguleringsplan i forbindelse med utvinning av industrimineraler og bergarter, og da spesielt

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

Notodden kommune Meheia hyttefelt

Notodden kommune Meheia hyttefelt TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Meheia hyttefelt Figur 1. Utsikt fra område C, Meheia hyttefelt RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Navn på sak: Meheia

Detaljer

Nome kommune Vrangfoss sluser

Nome kommune Vrangfoss sluser TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Vrangfoss sluser GNR.3 BNR. 9 Figur 1: Steindamm og øverste slusekammer ved Vrangfoss. Sett mot NV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Skotfossveien

Skien kommune Skotfossveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossveien GNR. 1, BNR. 41, 97, 111 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer:

Detaljer

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes Nesbyen golf- og aktivitetspark 2008/860 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2016 Saksnavn Nesbyen golf og aktivitetspark Nes kommune detaljregulering - kulturminneregistrering Saksnummer

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1 Figur 1. Kullgrop RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Sauli Gardsnummer:

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

Notodden kommune Grønkjær hyttefelt

Notodden kommune Grønkjær hyttefelt TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Grønkjær hyttefelt GNR. 72, BNR. 1, 2, 4, 8 Figur 1: Utsikt frå planområdets nordlige del mot fjellet Himingen i bakgrunn. Sett mot

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I TINN KOMMUNE SKINNARBU MORK-SAMEIGET GNR. 130, BNR. 66 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Bamble kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Bamble kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Søknad om rammetillatelse for VA-anlegg i området Ivarsand, Prisgrunn, Stangodden, Halvorsodden og Øsa Figur 1 Utsikt fra planområdet

Detaljer

Kragerø kommune Spenningsoppgradering

Kragerø kommune Spenningsoppgradering TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Spenningsoppgradering GNR. SE VEDLEGG, BNR. SE VEDLEGG Figur 1: Trasé sett fra grensa til Gjerstad mot NV. R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Fyresdal kommune Sentrum vest

Fyresdal kommune Sentrum vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Sentrum vest GNR. 36, BNR. 1 OG 106 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Fyresdal Gardsnavn: Landstad Gardsnummer:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE

TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Mest for saksbehandler: Normalt skal rapporter lages via K-2000, dvs. at saksbehandler oppretter rapportdokumentet for feltleder. Feltlederne har ikke egne passord i K-2000, og må

Detaljer

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK UTGRAVING Notodden kommune Gransherad - Ormemyr Bildet viser kullgrop 116749-1 under utgravning. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn:

Detaljer

Bamble kommune Dalene

Bamble kommune Dalene TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Dalene GNR. 59, BNR. 13 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Dalene Gardsnummer: 59 Bruksnummer:

Detaljer

Nissedal kommune Sandnes

Nissedal kommune Sandnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sandnes GNR. 1, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 3

Detaljer

Hjartdal kommune Rui/Langetjønn - Tuddal

Hjartdal kommune Rui/Langetjønn - Tuddal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Rui/Langetjønn - Tuddal GNR. 94 / BR. 2 OG 5 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Rui, Langetjønn

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tveida Gnr 105 Bnr 1 Lindesnes Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett fra E-39 Rapport ved Ann

Detaljer

Seljord kommune Vefallåsen

Seljord kommune Vefallåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Vefallåsen GNR. 8, BNR. 1 Strandlinjen i undersøkelsesområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn:

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE HOLTAR GNR. 150, BNR. 1 GNR. 153, BNR. 17 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn:

Detaljer

Vinje kommune Rauland Boligfelt E

Vinje kommune Rauland Boligfelt E TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Rauland Boligfelt E GNR. 138 OG 147, BNR. 4 OG 4, 2 Bildet viser ei av myrene innenfor planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer